ברכות

ברכות
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון
מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים
שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים
בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"
תפילת השל”ה
80
35 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
שלט מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
מתנה
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח
משפחת מושקוביץ
מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!
נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות
מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"
מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"
לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א
מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו
כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכ זר לתורם 28
120
75 ₪
ברכות
בס"ד שבט תשפ"ב
השיר והשבח
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים, רב חסד בחן ובמאור פנים
מסור ונאמן בכל נפש להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד, איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר
הרה"ח מתתיהו פורייס שליט"א
מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות
החתן אברהם ני"ו
עב"ג הכלה תחי'
בת ידידנו החשוב הרב שמואל כהן שליט"א
יהא רעווא ובזכות פעולותיכם הכבירים להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.
בברכה ברוב רגשי תודה
משה לוי
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם לחתונה
120
100 ₪
חגים
בס"ד זמן שמחתנו תשפ"ב
"ויעשו כולם
אגודה אחת"
לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה ותורה ותפילה במאור פנים
ה"ה
חברי הקהילה היקרים שליט"א
מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו
בברכת
"מועד+ים ל+שמחה
ח+גים וזמנים ל+ששון"
יהי רצון
ותזכו "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"
בבריות גופא ונהורא מעליא,
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
השפעות טובות לא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
לגמר חתימה טובה, אכי"ר
המברכים
הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"
ברכה לקהילה – סוכות
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד סיון תשפ"ב
לכלתנו היקרה
שושנה תחי'
בהתקרב יום אשר בו בחר בנו
יום אפריון ושמחת ליבנו
מכל העמים הבדילנו
חיי עולם נטע בתוכנו
נעשה ונשמע הכריזו ועליונים עלזו
חסדיו הגדיל לנו
ולכלה כה מיוחדת זכינו
עד הנה עזרונו
יהי' רצון ויקיים בנו:
'ותערב לפניך עתירתנו'
במחזורים אלו יעלו תפילתנו
ולרצון יהי נא אמרינו
לא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו,
בתורתו ובאהבתו יפתח ליבנו
נחת ושמחה תדיר באהלנו
א פרייליכן יו"ט!
המאחלים בהתרגשות ובתפילה
המחותנים צוקרבלום
ברכה שערים פרחים
100
89 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
ביהמ"ד 'עמודי הלכה' דימונה
רח' יונה הנביא 79 דימונה עילית
שובו בנים שובבים+
הודעה לקראת+ ימי השובבי"ם ת"ת
הננו שמחים להודיע
לציבור שוחרי ההלכה בעירנו
כי לקראת ימים אלו הידועים ומסוגלים כזמן תיקון ותשובה
תימסר אי"ה סדרת שיעורים+
הלכה למעשה+ ב"הלכות טהרה"
ע"י מורינו הגאון הגדול
רבי חיים יונה וייס שליט"א
רב בית מדרשנו וראב"ד השכונתי
בעז"ה החל ממוצאי שבת קודש פרשת שמות
בהיכל בבית המדרש "בנים שובבים"
רחוב אנטויקא 3 בשעה 20:40
בברכת התורה
וועד הקהילה
שיעורים לימי השובבי”ם 2
50
30 ₪
ברכות
בס"ד פסח תשפ"ב
ל++ה+ודות, להלל,
לשב+ח לפ+++אר ולר+ומ+ם...
למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א
ולנוו"ב החשובה תחי'
פ+סח כ++שר ושמ+ח
ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו
יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.
בברכה מרובה
יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 8
110
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח
משפחת מושקוביץ
מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!
נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות מורנו הרב שליט"א
וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ומ+שלוח מ+נות
א+יש ל+רע+ה+ו
שלוחה בזה ברכות רעים אהובים,
ומשלוח מנות נשלח לכם בנעימים,
על אשר זכינו לשכנים כה יקרים
ולהודות אין בפינו די מילים,
על כל הטובות בכל הימים
משפחת ישראלי היקרה
תתברכו בבני ברוכי, חיי אריכי,
מזוני רויחי וכל מילי דמיטב
וששמחת הפורים תימשך הלאה לכל השנה
מאחלים
השכנים מנדלוביץ
ברכת פורים לשכנים
80
60 ₪
ברכות
קהילת
"בני אמונים"
ירוחם ת"ו
בנשיאות מורנו
הרב שליט"א
תשרי תשפ"ב
ברכות ותהילות נשגר אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, נעים ההליכות בסבר פנים יפות
אהוב ונחמד לכל, מקבל כל אדם בשמחה ובמאור פנים וחן
תומך תורה וחסד בכל מאודו, מחשובי תומכי קהילתנו הק'
מעוטר בכתר שם טוב, איש חיל רב פארות והילולים
הנדיב החסיד
הרב פנחס יונה זומר שליט"א
לרגל תת ה' שמחה במעונך
בנישואי הבן אפרים שיחי'
עב"ג הכלה בת ר' מיכאל בלומברג שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה והצלחה
בבריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
בני הקהילה
והגבאים
ברכת מזל טוב לתורם 2
200
100 ₪
אירועים
בס"ד
ברוכים הבאים למעמד האדיר
ה+קבל+ת פני ר+בו
למורינו ורבינו מרא דאתרא הגר"פ מורגנזין שליט"א
יום ב' - ב' דחול המועד פסח
שלט למעמד הקבלת פני רבו – פסח 1*3
180
150 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד שבט תשפ"ב
תפ+ארת בנים אבות++ם
לנכדינו היקרים והאהובים
החתן שרוליק והכלה ברכי שיחיו
נישא שיר ושבח הלל וזמרה
ונודה על הכל לנאזר בגבורה
עוד ענף באילן רב פארות
עוד חוליה בשרשרת הדורות
ברגעי עת דודים
תורה תפילה וגמילות חסדים
נסגרים מעגלים של ימים ושנים
שהיו גן תפארת לה' ולאנשים
המשיכו לטפח את הגן הנפלא
שמגדלים בהם פירות לתפארה
תלווה אתכם ברכת הורים אהובים
המאחלים בלבבות נרגשים והומים
"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"
א פריילכען שבת
סבא וסבתא ויזל
ברכה לחתן וכלה לשבת אופרוף – מסבא וסבתא
90
70 ₪
חגים
קופת "לחם לשובע"
בראשות מורינו הרב שליט"א
מברכין אייר תשפ"ב
פותחין בתודה
לידידנו החשוב אוהב תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה הנדיב הנכבד
הרב זרח שליסל שליט"א
מנחת חלת תודה שלוחה
לקראת שבת המלכה
על רוב פעליכם לצדקה ועזרה
יה"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה
הרחבת הדעת אושר ועושר במידה מרובה
נחת ושמחה בברכה והצלחה
א+ לע+כטיג++ע שבת!
בברכה מרובה
גבאי הקופה
שליסל חלה – חלת מפתח
70
40 ₪
הודעות
ביהמ"ד "תפילת ישרים"
בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
שיעורי תורה בימי חג הפסח
בהיכל ביהמ"ד
יום ראשון א' דחול המועד
הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א
חבר בית ההוראה "תורה והלכה"
בעניין תפילין בחול המועד
יום שני ב' דחול המועד
הגאון רבי משה צדיקין שליט"א
רב קהילתנו בצפת
בעניין תקופת האביב
יום שלישי ג' דחול המועד
הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א
משפיע בישיבת טשעקא
בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר
יום רביעי ד' דחול המועד
הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א
מו"ץ בקהילתנו
שירת הים באגדה
בברכת החג
הגבאים
הודעה על שיעורים בחול המועד 4
100
80 ₪
אירועים
להיכל ביהמ"ד
"שירת התורה" ירושלים
שנכתב לעילוי נשמת מכובדנו היקר
הרה"ח צדוק ניסן גרין זצוק"ל
יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק
לוגו להכנסת ספר תורה 2
200
180 ₪
אירועים
בס"ד
ברוכים הבאים למעמד האדיר
ה+קבל+ת פני ר+בו
למורינו ורבינו מרא דאתרא הגר"פ מורגנזין שליט"א
יום ב' - ב' דחול המועד פסח
שלט 2 למעמד הקבלת פני רבו – פסח 1*3
180
150 ₪
ברכות והוקרה
בס"ד חנוכה תשפ"ב
"וקבעו ימי חנוכה... להודות ולהלל"
להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב
הרב משה קלאפאולץ שליט"א
מחנך כתה ו' בתלמוד תורה
בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה
ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך
אל מול פני המנורה יאירו הנרות
זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא
עד שתהא השלהבת עולה מאליה
בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין
למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך
ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים
תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"
מברך מכל הלב
משה יוסף בירנבוים
מנהל התלמוד תורה
ברכה למחנך חנוכה 3
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח לוי גנץ ני"ו
יה"ר שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה
המחותנים
משפחת מוסקוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג
150
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ע+ץ חיים היא
לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו
הרב שמעון בוקרצקי שליט"א
בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה
מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.
בהערכה ובברכת התורה
זאב ירחמיאל כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם שבועות- לרוחב 1
130
110 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן