ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

עיצובים חדשים

ברכות

בס"ד חנוכה תשפ"ד

"כדי להודות ולהלל"


לידידי היקר שלמה גרוס הי"ו

ימי ניסים, הלל ונפלאות, 
שעומדים אנו בהם כעת, אל מול פני הנרות.

הזדמנות נפלאה להודות,
על עוד ועוד עובדות.

יקירי, מודה אני לך על ימים ולילות
על נכסי עצות ותובנות.

רגעים בלתי פוסקים של מוכנות,
לכל ענין עם המון סבלנות.

מסירות כמו אבא לבן,
תמיד בשמחה על הכל כן...

שעות על גבי שעות של הכוונה,
המצאת פיתרון לכל בעיה.

יהי רצון שתוכל להמשיך,
ביד רמה בכולנו להשריש.
עוצמה של נתינה ואמונה,
הצלחה וסוד הגבורה.

בברכת גיט שאבעס 
אין אפרעיילכן חנוכה

חנוך קל++יינע+ר
מכתב הוקרה לידיד /עובד – לחנוכה
150
65 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערב חנוכה תשפ"ד לפ"ק

כדי להודות ולהלל

לכבוד
ידידנו מאיר היכלות
שותף זכויות נצח לדורי דורות
הרב יעקב ברכל שליט"א

מוגש ברוב הוקרה והערכה לאות קטן וצנועה,
על עמדתכם לצד ישיבתינו הק' בלב ובנפש חפיצה,
ובזה זכיתם להיות שותף נאמן ולקחת חלק שוה בשוה
עם אלפי שעות לימוד התורה של תלמידי ישיבתינו הק'

ובימי החנוכה האלו, עת שנתעורר ומאיר אור הגנוז,
אור התורה, וע"י שותפתכם החשובה אתם זוכים
להדליק ולהיטב את הנרות של דור הבא
אל+ו תלמידי ישיבתינו, שיושבים והוגים על התורה+
ועבודה בכותלי ישיבתינו המעטירה+.


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליכם
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבכם לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג, ולראות רב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצ"ח, בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצות, לאורך ימים ושנים טובות.

בהוקרה והערכה
בונים לעקטרוביץ
בשם רבני ותלמידי הישיבה

                     "שלך גדולה משלהם+
            שאת+ה מדליק ומיטב את ה+נרות"

                              (רש"י ריש פרשת בהעלותך)

מכתב תודה לתורם ישיבה V6
100
72 ₪
הודעותבס"ד

שטיבלאך אור הגנוז

מגבית
"נר למאור" חנוכה

גודל הענין של נר למאור בבית המדרש ביומי דחנוכה
מובא בספר קדושת לוי על חנוכה (קדושה שלישית)


"בזו הזמן עשו ישראל בודאי מצוה בנרות, כגון בנר שבת  

ובנר התפלה, ועלתה אלו הנרות של שבת
ושל בית
 הכנסת למעלה לפני הבורא ברוך ה+וא,
ובהתעורר זה  
המצוה נעשה לישראל תשועה+"   

שם________________ טלפון_____________
חודש__________
לזכות / לע"נ ___________________________

קחו חלק בהחזקת הבית המדרש ע"י "נר למאור"
ותזכו ע"י זה לכל הארות והשפעות של נרות חנוכה 

[] נר למאור לחודש ______________________1800 ש"ח


[] נר למאור חצי חודש
____________________ 600 ש"ח


[] נר למאור שבוע
________________________ 450 ש"ח


[] נר למאור ליום
________________________ 100 ש"ח               

   

                                    


ליתר פרטים ולקנות זכות נא לפנות להר"ר בערל כץ הי"ו

050-22222222

"הרגיל בנר הווין לן בנים תלמידי חכמים"
בשכר זאת תזכו לבנים המאירים את העול+ם

מגבית חנוכה נר למאור 2
90
70 ₪
אירוסים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

שורי כלתינו היקרה שתחי'

לך נ+++אה לשבח
לקראת ימי החנוכה ימי האורות
הננו לברך ולאחל לך ברכות מ++אירות 


ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
ר+ם ונישא, בניכ++ם מאירים מסביב כשתילי זית
ת+++ורה וגדולה יחדיו יהיו מאוג++דים
רגשי אה+בה ושמחה תמיד מאוחד+ים

בסימן של הודעה והלל+
נודה+ על העבר ונמשיך להתפלל+
שניסים ילווך בד+רך של טבע
וסיעת+א דשמיא תהיה אצלך קבע
בבית+כם תשרה השכינה כבמקדש
ונזכה כולנו שיפציע כבר אור+ חדש

          פריילעכן לעכטיגען חנוכה 
             מאחלים

             המחותנים בלוי

ברכה לחנוכה לכלה S4
100
54 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ד

שיר ורננים
לידידנו תומך ומחזיק תורה,
רחים ומוקיר רבנן וזכה לבנין וחתנין רבנן,
ידידנו הנעלה והמאיר

הר"ר מנחם פאלק הי"ו

בימי האורה האלו
אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על החזקת התורה באופן נעלה ביותר,
ועל אשר מוזיל זהב מכיסו בעין טובה
וברוח נדיבה מידי חודש בחדשו להחזקת
הבל פיהם של תינוקות של בית רבן,ובעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
בימי הניסים האלו המסוגלים לטובה,
לא נצרכא אלא לברכה,
שזכות התורה ישפיע מלעילא ברכות עד בלי די, 
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
לאורך ימים ושנים טובים
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה
בביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוק+ירו ומכבדו

נחמן מילכיגס
בשם מוסדות רחשי הנר

ברכה לתורם לחנוכה 1
120
95 ₪
זמנים הודעות

            בעזהי"ת חנוכה תשפ"ד

זמנים לחנוכה תשפ"ד
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב
בהיכל הישיבה בפתח חדרו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
סדרי מעמד חלוקת "חנוכה געלט" לבחורי הישיבות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
‎מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שוה"ט ליל שבת (בביהמ"ד הגדול)...............21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
שוה"ט לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב
מעמד שריפת הפתילות

וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 2
150
65 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
הלל והודאה
לכל בני החבורה

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
החשמונאים

הודעה חנוכה V9
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בעזהשי"ת
חנוכה תשפ"ד

מנחה זו נתונה
בהוקרה ובידידות
לכבוד האברך היקר,
המו"מ בכל מידה נכונה
ובכל מעלות שמנו חז"ל
כשמן הטוב תורק שמו

הרב מאיר שטיין שליט"א
מחנך ת"ת ילדי חסידים

בימי האורה האלו אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על הכוחות העצומים שאתה משקיע לילות כימים
בעבודת הקודש הקשה שבמקדש,
להאיר ולהיטיב את הנרות - נר ה' נשמת אדם,
בהארת פנים בלב רחום ובחכמה יתירה
לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד
של המלמדים ושל התלמידים
מתוך אהבה ומסירות בלתי יתוארולא נצרכא אלא לברכה מעומק הלב,
שבזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכה לראות
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים 
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה בביהמ"ק
במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוקירו ומכבדו

ברוך שיינער
בשם הנהלת המוסדות

ברכה למחנך חנוכה 1
120
100 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן