ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברכות

בס"ד, סיון תשפ"ג

בוא++ו שעריו
בת+ודה

ברכ++ות ותה+ילות נשג++ר+
אל מעל+ת כבוד ידידנו החשוב והנעלה+
שמו מפ++ארים בקרב ידיד+ים,
משובח בשפתי חכמ++ים ובפי ישרים
ל+בו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
ט+וב ע+ין הוא יבורך, אהוב למ++עלה ונחמד למט+ה

ה+נדיב הדגול+ מוה''ר
ר' משה כהנוביץ הי''ו

עמוד תווך לקהילתנו

להוצאת הבילקעלעך
לסעודת "רעווא דרעווין" לכל השנה
לע"נ אביו ז"ל הרה''ח אברהם ניסן
ב''ר יוסף ע''ה
נפטר י''ד סיון תשפ"ד

ויהי רצון שבזכות זה יקויים בו הפסוק
'ע+ץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר',
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימ++ים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ+++"ח, אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

בשם הגבאי ומתפללי 
בית מדרשינו

ברכת הוקרה תעודה מפואר
123
82 ₪
אירועים

בס"ד

ברוכים הבא++ים
בשם השם

מקדמים אנו בברכה
בהדרת קודש ובשמחה רבה

את פני אורחינו הדגול
כ"ק מרן אדמו"ר
מקרופליץ שליט"א

על ישראל הדרתו בעיר מארמרוש

שהגיע לשערי עיר+נו להאציל מהודו
ולהשפיע מאורו על תושבי ה+עיר

ושמחים אנו להודיע
כי אי"ה היום יום ד' לסדר 'ויקחו לי תרומה'

בשעה 5:15 אחה"צ
ישמיע מדברות קדשו
בדברי חיזוק והתעוררות

ב"מסיבת לחיים"
בביהמ"ד 'ירננו חסידים'

מנחה בשעה 6:00
ולאחמ"כ יעברו ל'קבלת קהל'

  ויהי רצון שביאת צדיק לעיר
יעשה רושם לטובה ולברכה
עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו
במהרה בימינו אמן


כעתירת וברכת
הנ++הלת הקה+ילה
ברוכים הבאים D4
80
87 ₪
אירועים

וזאת לתעודה
מרשות+ מרומם על כל ברכה ותה+לה+
בכן לעטר+ כליל הוד מרבה המשרה+
לאחד+ המיוחדים מתוך החבורה+
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה+
כאשר+ נשאו לבו ונדבה רוחו להתעורר+ה+
בצל גדולים+ וגאונים עמד לבררה+
על+ לימודיו בגמרא ובסבר+א
קילסוה+ו ועטרוהו בנזר תפארה+
ה"ה

הרב שמעון כהנא שיחי'

אשר+ זכה ונתעלה, לכבוד ולתפארה+,

לה+תעטר בכתרה של תור+ה,
בלמדו בהתמדה רבה וביגיעה עצומה את כל מסכת

"קידושין"

במסגרת הדף היומי 

זאת הברכה שיהא נותן התורה בעזרו
ויעשה חיל
בעסק התורה, מתוך אושר והרחבה
ויגדל ויתעלה במעלותיה מתוך אהבה
ויראה טהורה,
ומילין דאוריתא יהיו שגורין בפיו תדיר
להגדיל תורה ולהאדירה,
ויזכו לרב נחת דקדושה
בבריאות הגוף והנפש אכי"ר.

בבר+כת התורה+
ובה+ערכה כבירה+

הרב מנחם גרינבוילקרץ
המגיד שיעור וראש המוסדותתעודה מפוארת 7K
100
80 ₪
אוצר הספרים

בס"ד טבת תשפ"ד
קהל "צמח נפתל+י"
בנשיאות רבנו שליט"א

הוא יבנה בית לשמי

וענתה השירה הזאת לעד+
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר+
כביר+ זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שות+ף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
ל+בניית והקמת היכלי תורה ותפילה+
הנד+יב המפואר+

הרב  משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומת היכל "בית צבי"
בבנין בית מדרשנו
לע"נ אביו רבי צבי ב"ר דוד ז"ל

יהי ד' עמכם בכל מעשה יד+יכם
ובזכויות ר+בבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה+
מתוך שמח+ה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים אר+וכים!

בתודה והערכה מרובה בשם כל באי בית ה+'

קרן הבנין                  הגבאים                   מורנו הרב שליט"א

תעודה מפוארת N9
120
85 ₪
ברכות

בס"ד, סיון תשפ"ג

בואו שעריו
בתודה

ברכות ותה+ילות נשגר
אל מעל+ת כבוד ידידנו החשוב והנעלה+
שמו מפ++ארים בקרב ידיד+ים,
משובח בשפתי חכמ++ים ובפי ישרים
ל+בו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
ט+וב ע+ין הוא יבורך, אהוב למ++עלה ונחמד למט+ה

ה+נדיב הדגול+
רבי בונים שיין שליט"א

עמוד תווך לקהילתנו

על עמד+ך לימיננו
בה+קמת בית מדרשנו לת+פארת
ובהקדשת "אוצר הספרים+"
לע"נ ה+וריו היקרים ז"ל

ויהי רצון שבזכות זה יקויים בו הפסוק
'ע+ץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר',
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימ++ים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ+++"ח, אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

פנחס גלבר
בשם הנהלת המוסדות
רבנן ותלמידהון

ברכת הוקרה תעודה מפוארת
123
82 ₪
ברכות ואיחוליםביהמ"ד "תפארת יעקב" ליקווד

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהד+ר והוד ובלוית חן, בשם כל קהלא קדישא הדין
תבענה+ שפתינו תשבחות ושירין, וברכות מאלפות נעטר בעיטור+ין
על+ ראש האי גברא רבא, רב פעלים וצדקות מרבה+
נעים+ הליכות ורב תבונות, עדין הנפש ואצל המידות+
מרבה+ פעלים באומר ובמעש, יום ולילה בכל זמן ועת+
כתר+ שם טוב לראשו עטרה, מהולל בפי כל לתפארה+
בעסקנות למען הכלל לסמל ולאות, במסירות ללא גבולות+
מטיב ומסייע במאור פנים, חסיד ומסור באמת ובתמים+
ר+אש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובפרט לעדתנו המעטירה+

ה"ה העסקן הנערץ והנמרץ 

 מוה"ר שניאור רייך הי"ו

אשר+ נשא עד עתה בעול מלאכת הקוד+ש
למען בית מדרשינו  בהעמדת הרחבה ורווחה
הראוי'ה+ לטובת קהל אנשי של+ומינו

יזכר לטובה בכל מפעלותיו ופעליו הברוכים בכל זמן ועידן
הן בגביית הנדו"נ בפנים מאירות ומסבירות והן בהעמדת הצרכים הגשמיים
בכל שבת וים טוב, ויומי דפגרא, סעודות הילולא,ומסיבות לחיים, שמחות אנ"ש,
ולאחרונה בעת הרחבת גבולי הקדושה בבית מדרשינו,
והכל באופן הראוי כיאות למען לא יחסר המזג.


ולעת גמר וסיום נישא תפילה מלב אל לב יצו ה' אתך בכל משלח ידך ברוב הצלחה מרובה וסיעתא דשמיא
מלעילא בהמשך עשיותך למען הכלל והפרט ו
יהי ה' אלוקיו עמך ויתנהו למעלה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות לשמו יתברך אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר ועושר וכבוד

עדי ביאת ינון לגאלינו ומלכינו בראשינו אכי"ר

המברכים והמאחלים

בני הקהילה                           הגבאים
תעודת ברכה מפוארת לעסקן
100
88 ₪
ברכות והוקרה


ויעטרוכם
נזר+ תפארה+

מרשות מרומם על כל ברכה ושירה נורא על כל תהילה וזמרה
מרשות התורה מפז ומפנינים יקרה טור שו"ע ומשנה ברורה
נעלה על נס לכבוד ויקרת התורה לרומם ולברך ולעטר נזר תפארה
למע"כ האברכים החשובים בחבורה העוסקים בתורה וביראת ה' טהורה

עוסקים בתוה"ק כחשיכה כאורה בחשק והתמדה הוגי שעשועים בהדרה
הלא המה האברכים החשובים המופלגים
ה+ר+בנים הנעל+ים+:

הרה"ג ר' פנחס כץ שליט"א

הרה"ג ר' דון חנוכוביץ שליט"א

הרה"ג ר' יוסף וייס שליט"א

הרה"ג ר' ירון באביש שליט"אאשר אחרי יגיעה עצומה
זכו לעמוד בכור המבחן על מקצועות מובחרות בהלכה,
ומצאו כדי מידתם שליטה רחבה בהלכות החמורות,
עדי זכו להגיע ליום שמחת ליבם+ בשעטומ"צ

בהתע+טרם בכתר ת+ורה
"יורה+ יור+ה" 

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

ברגשי כבוד והערכה נישא ברכותינו שיזכו להמשיך לילך מחיל אל
חיל, עדי יזכו להתעטר בכתר הוראה להורות לעם ה' דבר ה' זו הלכה
לדעת את הדרך ילכו בה, לתפארת קהילתינו הק' וכשאיפותיו
הטהורות של אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ויזכו להמשך
לשבת באהלה של תורה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ברו"ג כשאיפת נפשם תמיד
כל הימים, אכי"ר.

החותמים ביקר לכבוד התורה ולומדיה

רבני הכולל       ראש הכולל
הנהלת הכוללים

ברכה הכתרה לחתני הוראה
120
91 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ג

הוא יבנה בית לשמי

וענתה+ השירה הזאת לעד+
בידי ידידנו הנדיב הדגול וה+יקר
כביר+ זכויות להגדיל תורה ולהאד+ירה
שות+ף נכבד קבוע ומסור בחן ובלב זהב
ל+בניית והקמת היכלי תורה ותפילה+
ה+נדיב המפואר+

הרב משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר+ תפארת גדולה נעטרהו לאות תודה+ ויקר
על תרומתו הנכבדה לסיכום שנת תשפ"ב -ג' (2022)
בסך נכבד של 8.000 ש"ח 
להקדשת הנצחת "אבן הבנין" לזכרון עולם

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו יחד עם ב"ב לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

וועד קרן הבנין
בשם מתפללי ביהמ"ד

תעודה תודה מפוארת לתורם
120
82 ₪
בר מצוה

בס"ד ז' תמוז תשפ"ג

ברכות לבביות

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דל+בא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות+ והילולים+,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ומרבה להטיב לפרט ולכלל,
שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל, יקר הערך עתיר זכויות+
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחת+נו,

ה"ה הנדיב הדגול והמפואר

הרב שמעון גאונוביץ שליט"א

ומשפ+++חתו הדגולה שתחי'

בעת תת ה' שמחה במעונו,

בנישואי בנו המצוין והמופלג בתוי"ש החתן נחמן נ"י


עב"ג בת הרב טורדוס ליפאץ שליט"א

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

יה"ר שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מבית זה ומכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
שמואל חנציצקיס - משה ברויטקוגעל

ברכה שער מפואר כינורות – לשמחה
180
119 ₪
ברכות לתורמים

רשת הכוללים

"חדוותא דאורייתא דילי"

שטר+ הסכ+ם

'יששכר זבולון'

בס"ד יום ה' כ"ה שבט ה’ אלפים תשפ"ג

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא לאחר שנדברנו

שני הצדדים כדלהלן:

הנדיב הדגיל והנעלה, תמכין דאורייתא
הר"ר שמעון לבין הי"ו

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ (תומך תורה) - צד א’ 

כולל להוראה "חדוותא דאורייתא דילי"

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’ (מתייגע בתורה) - צד ב’ 

להיות שותפים לדבר מצווה, באופן שצד ב’ יעסקו בתורה

וצד א’ ימציא להם תמיכה, ובתמורה לכך צד ב’ יחלקו עמו בשכרם

(על פי לשון הרמ”א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א’).

והרי זה כמדליק מנר לנר וזהו מה שנאמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך.

שכל אחד ישמח בשלו ושאין אחד נוטל חלק חברו הוא כפי שכתוב

בספר אור החיים הקדוש פרשת כי תישא ובספר כתב סופר ועוד ספרים קדושים

שהלומד איננו מפסיד משכרו כלום והתורם מקבל שכר מלא מלימודו.

ולכן קיבל על עצמו הנדיב
הר"ר שמעון בן חנה לתמוך בכולל זה

בסך של 1800 שקלים לכל חודש
למשך זמן של שנה מיום חתימה חוזה זה.

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות

ביראת ה’ טהורה, ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה,
לשמירה+
לברכה+ והצלחה+.

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה

מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו לרצון לפני קונו וצורו.

ובזה באנו על החתום

צד א'                                     צד ב'שטר שותפות ישכר זבולון
120
95 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

וזאת
לתעודה+

וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב היקר והמפואר

הרב נח ולך שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומתו השנתית והקבועה בהוראת קבע
בסך 5000 ש"ח

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות זכויות קולות התפילה
ואלפי שעות לימוד התורה הקדושה
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

הגבאים

המתפללים

תעודה מפוארת לתורם – שער
120
100 ₪
בר מצוה

בית המדרש המרכזי "שבחי גד וזלמן"

בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א

בס"ד ז' תמוז תשפ"ב

ברכות נאמנות ולבביות

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ומרבה להטיב לפרט ולכלל,
שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל,
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו,

ה"ה הנדיב הדגול

הרב לייבי צלפחד שליט"א

ומשפחתו הדגולה שתחי'

בעת תת ה' שמחה במעונו,

בנישואי בנו המצוין והמופלג בתוי"ש

החתן יונתן אליהו נ"י

עב"ג בת הרב טורדוס ליפאץ שליט"א

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

יה"ר שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מבית זה ומכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
שמואל חנציצקיס - משה ברויטקוגעל

ברכה שער מפואר – לשמחה
180
149 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

הוא יבנה+
בית+ ל+שמי

וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב המפואר

הרב ישראל משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומת היכל "בית צבי" בבנין בית מדרשנו
לע"נ אביו רבי צבי ב"ר דוד ז"ל

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

קרן הבנין

מתפללי ביהמ"ד

תעודה מפוארת לתורם – שער כחול
120
100 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

וזאת ל+תעודה

ברגשי ידידות והערכה עמוקים
מלאי הערצה, נפאר ונרומם, נהדר וננצח,
נעלה ונקלס ונעטר כליל תפארת לראש ידידינו הדגול,
שמו מפארים בקהל חסידים תהילותיו מרננים שפתי צדיקים וישרים,
צדקותיו לשם ולתהילה נודעים תומך ומחזיק תורה והיכליה באהבה

הרב הגאון המפואר

רבי משה ישראלי שליט"א

נשיא מכון "שפתי חן"

כאשר זכה מע"כ שליט"א ובני משפחתו שיחיו
להנציח בפאר והדר לזכרון עולם
את היכל התורה "בית דוד" בבנין בית מדרשנו
ע"ש זקנו הרה"צ רבי דוד ב"ר ישראל זצ"ל

זכויות קולות התורה שיהדהדו בין כותלי היכל התורה
יעתירו וימליצו טוב בעדו ובעד כל הנלווים אליו,
לחיי אריכי ומזוני רוויחי, חיים של אושר ועושר,
עוז וחדווה במקומו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
רוב נחת מכל יוצ"ח לטוב להם כל הימים,
שנות חיים ושלום יוסיפו לכם, אכי"ר

המאחלים ומעתירים נאמנה

קרן הבנין

מתפללי ביהמ"ד

תעודה לתורם
120
100 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

הוא יבנה בית לשמי

וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב המפואר

הרב ישראל משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומת היכל "בית צבי" בבנין בית מדרשנו
לע"נ אביו רבי צבי ב"ר דוד ז"ל

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

קרן הבנין
מתפללי ביהמ"ד

תעודה מפוארת לתורם
120
85 ₪
שימור תורמים

כ+ת+ר ת++ורה+

לידידנו הנכבד והמפואר
תומך תורה בכל מאודו
עומד לימיננו במסירות להגדיל תורה ולהאדירה
הנדיב הנכבד והדגול+

הרב משה קוריץ שליט"א

פרנס החודש

בכולל "אמרי דוד" בבית מדרשנו

זכות התורה ולומדיה יעמדו לימינכם
להתברך בכל מילי דמיטב מידי נותן התורה
עושר ואושר בביתכם, הצלחה ונחת בכל אשר תפנו

המברכים מעומק הלב

ראש הכולל ǀ ההנהלה ǀ אברכי הכולל

תעודה לתורם
120
100 ₪
הכנסת ספר תורה

ביד+י ידידנו ה+יקר
נדיב ל+ב מוקיר תורה+ ומחזיק בעץ החיים+
רוד+ף צדקה וח+סד

הרב בר+וך בן שמש שיח+י'

אשר+ נדבו לבו לקחת+ קנין נצח+
במצות כת+יבת ספר תורה+
ל+זכות ולזכר נשמת+ו הטהורה של+

רבינו ישעי' בן רבי משה זצוקלל"ה

מקרעסטיר

בר+כישת "יריעה+" - בסך 3.000 ₪
לע"נ ר+בי יעקב בן יצחק ז"ל+
ולהצלחת+ כל משפחת+ בן שמש

ובזכות+ מצווה גדולה זו יח+ולו עליו כל הברכות+ הכתובות בתורה ה+קדושה
יהי ה+' עמו ויזכה להת+ברך בבני ח+יי ומזוני רויח+י,
תורה מגנא ומצל+י בשמירה מעולה+ מכל מזיקין וחבילין ד+מעיקין
ויצליח+ בכל דרכיו וכל מיל+י דמיטב מתוך שפע בר+כה והצלחה.
והקרן קיימת+ לכם ולב"ב בזה ובבא ושכר+ נפלא השמור לעוה+"ב
יחד+ עם כל הסגולות וההבטח+ות הגדולות והנשגבות+
לאר+יכות ימים לבריאות הגוף וה+נפש ולשפע עשירות+

וע''ז באנו על החתום

___________________
נציג הוועד לכתיבת ספר התורה

תעודה לתורם יריעה לספר תורה
180
150 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן