ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

מעגל השנה

ברכות
מתנת גרפולייק לכבוד טו בשבט

מוגש בהוקרה
לתומכנו היקרים ע"י

קהילת "תפארת"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
כפר הרואה

ברכה נאה לט"ו בשבט – תפילה על האתרוג
40
25 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א

בשילוב מעמד+
הכר+ת ה+טוב
לפרנסי החבורה

פר' בשלח
שבט תשפ"ד
טבריה עילית
יצ"ו

לוגו למעמד אמריקאי כחול #777
300
250 ₪
ברכות

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

אילן במה אברכך

טנא פירות ביכורים ורננים נשגר
בהכרת הטוב מיוחדת לידידנו היקר והנפלא
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
הנושא רווחים של פירות מתוקים ונאים
ואוגר זכויות תמידים לעד ולנצחים

ה"ה, הנדיב הנעלה

הרב מאיר כהן הי"ו

ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו

עמידתכם האיתנה, הקבועה והנכבדה
להקמת מוסדותינו הק' נוסכת בנו
כח ותעצומות לנטוע עוד ועוד אילנות
פורחים ומלבלבים בכרם בית ה' !

"ויתן לכם האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ..."
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'

המברכים בלב מלא תודה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לתורם ט"ו בשבט – זהב עמוד
100
80 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א

בשילוב מעמד+
הכרת הטוב
לפרנסי החבורה

פר' בשלח
שבט תשפ"ד
טבריה עילית
יצ"ו

לוגו למעמד אמריקאי #777
300
250 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד שבט תשפ"ד
מוסדות ''חיים של תורה"
בנשיאות מרן אדמו''ר שליט''א 

איל++ן במ+ה אברכך!
כבוד ידידנו היקר איש החסד מנהל מוסדותינו
הרב ר' גבריאל כהן שליט''א

איל+ן, איל+ן, במה+ אבר+כך
כעץ שתול על אילן רב פארות+, המגדל פירות נאים וזכויות רבות+
פרותיך ומעשיך הנך משביח+, ובכל אשר אתה עוסק, מצליח+ 
פיר+ות+יך מת+וקים+, צל+ך נאה+
עוזר ומסייע מכל הנשמה, טורח ומטפל בצרכי המוסדות
כל בקשה נענית בלא להתחנן, לכלל ולפרט תומך ונותן
ללא עכבות בשלימות ובנכבדות, לכבוד שמים, להרבות תורה ויהדות
פועל בנחישות וברגישות ובדביקות הנשמה, מתוך הערכה כנה לבני התורה
פלגי מים ומעיינות התורה הפצת, יכלה הדף מהכיל את כל מה שיצרת
אל+א יה+י ר+צון
כעת ביום ר"ה לאילנות, מה נאה השעה, לברך מתוך הכרת הטוב מרובה
שיחד עם אשת החיל שלימינך עומדת, 
ישלם השי"ת שכרכם בכפל כפלים, ותבורכו בכל הברכות מן השמים
תשכילו ותצליחו בכל מעשי ידכם, ויתקדש שם שמים על ידכם 
זכות התורה תעמוד לכם לדורות, ותזכו יחד לשובע שמחות

בידידות מרובה ובהערכה גדולה

ברוך שימלברכה למנהל לטו בשבט
90
73 ₪
ברכות

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

אילן 
במה אברכך

טנא פירות ביכורים ורננים נשגר+
בהכרת הטוב מיוחדת לידידנו היקר והנפלא
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים+
ה+נושא רווחים של פירות מתוקים+ ונאים
ואוגר זכויות תמידים לעד ולנצחים+

ה"ה, הנדיב הנעלה

הרב חנוך זונדל גליק הי"ו

ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו

עמידתכם האיתנה, הקבועה והנכבדה
להקמת מוסדותינו הק' נוסכת בנו
כח ותעצומות לנטוע עוד ועוד אילנות
פורחים ומלבלבים בכרם בית ה' !

"ויתן לכם האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ..."
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'

המברכים בלב מלא תודה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה איגרת נוף פירות
100
77 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

בברכת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
הננו מבשרים על

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+,
וכל קהלא קדישא הדין

בהשתתפות ובראשות
הוד מרן רבנו עט"ר שליט"א
בס"ד במושב בני חמד 

בשילוב מעמד+
הכרת הטובה
לפרנסי החבורה הקדושה והרוממה

בהשתתפות אורחים ומגידי מישרים נודעים שליט"א
וסעוד+ות כ++יד המלך ודתו לנ++וח בו ולשמוח בתע+נ+++וגים

בברכת השבת
המארגנים

בלאנק סט למעמד אמריקאי סגול #777
100
83 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

בברכת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
הננו מבשרים על

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+,
וכל קהלא קדישא הדין

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א
בס"ד במושב בני חמד 

בשילוב מעמד+
הכרת הטובה
לפרנסי החבורה הקדושה והרוממה

בהשתתפות אורחים ומגידי מישרים נודעים שליט"א
וסעוד+ות כ++יד המלך ודתו לנ++וח בו ולשמוח בתע+נ+++וגים

בברכת השבת
המארגנים

בלאנק סט למעמד אמריקאי כחול #777
100
83 ₪
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

בברכת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
הננו מבשרים על

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+, וכל קהלא קדישא הדין

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א
בס"ד במושב בני חמד 

בשילוב מעמד+
הכרת הטובה
לפרנסי החבורה הקדושה והרוממה

בהשתתפות אורחים ומגידי מישרים נודעים שליט"א
וסעוד+ות כ++יד המלך ודתו לנ++וח בו ולשמוח בתע+נ+++וגים

בברכת השבת
המארגנים

בלאנק סט למעמד אמריקאי #777
100
83 ₪
אירועים

ישיבה גבוהה+
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
 כ"ק מרן עט"ר שליט"א

שב"ק
בשלח שירה
גלי צאנז נתניה 

הנה מה טוב ומה טוב
שבת ג++ם יחד+

לוגו למעמד יוקרתי סגול #22
300
250 ₪
אירועים

ישיבה גבוהה+
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א
בשילוב
סעודת הודאה+

שב"ק פר' בשלח שירה
שבט תשפ"ד טבריה עילית

לוגו למעמד יוקרתי #22
300
250 ₪
אירועים

קהל
הקודש
"שמחת התורה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

מעמד הוקרה
כבוד התורה

לחברי מסגרת
"אורייתא וישראל"

ונבחני המצוינים לשנת תשפ"ג 

בהשתתפות הוד+
מרן רבנו עט"ר שליט"א

אולמי "הרקיע השביעי" פ"ת
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #55
200
250 ₪
ברכות

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

אילן במה אברכך!

טנא פירות ביכורים ורננים נשגר+
בהגדת ידידות וברכה+
לכבוד ט"ו בשבט, הוא ראש השנה לאילן
ובו עץ השדה - והוא גם האדם+
מתברכים יחדיו מבורא עולם++

קדם ידידנו הנדיב הנעלה והמפואר

הרב ברוך כהן שליט"א

ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו

יהיו השורות האלו לעד, כי לנצח שמור לך תודותי ואהבתי
והזכויות הנצחיות לעולם הבא שמורות+
ופירות ופרי פירות בעולם הזה מובטחות+
ל+המחזיק בנאמנות בעץ החיים+
ה+נושא רווחים של פירות מתוקים+ ונאים+
ואוגר+ זכויות תמידים לעד ולנצחים+

"ויתן לכם האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ..."
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'

המברכים בלב מלא תודה

משה סימקוביץ

ברכה שער איגרת טו בשבט
100
79 ₪
ברכות

בס"ד מנ"א תשפ"ג

על+ינו לשבח+

זאת המנחה - מהתלמידים שלוחה
למלמדינו בשמחה - ולא חסך שום טרחה
נערץ הוא מורנו - בלימוד תורה באהבה מדריכנו
נפשו נותן עלינו - ומכה על קודקודינו
ואומר לנו גדל - ועל אהבתנו משתדל
שיעוריו מתוקים וברורים - נעימים וגם ישרים
למוח וללב חודרים - והדברים שמחים ומאירים
נותן נפשו על כל אחד - במסירות נפש ובאופן מיוחד

מור+נו הגאון החסיד+

רבי שעפסיל גאונוביץ שליט"א

ר"מ שיעור ג' בישיבתנו הקדושה

ותהי ה+מנחה ביטוי להערכה+אם כי ר+ק במעט יש בכוחה+
ל+הביע רגשי לבבות מודים+
על שנה ברוכה+ גדושה+ ועילאית בכל המובנים+
שיעורים+ וערכים, והנחלת+ קניני נצח לעולמים+

יחד כולנו התלמידים אשר בכל לב מברכים+והמה קודים מברכים+ ומעתירים+:
יהא רעווא מקדם אבוהון דבשמיא שתזכו לכל הברכות האמורות
בתורה, רוב נחת מכל צאצאיכם, בבריות גופא ונהורא מעליא,
וירחיב ה' גבולכם בתלמידים, אשר עליהם כולם מעידים
ראו גידולים לתפארת הישיבה ולתפארת כרם ישראל.

מברכים ומעריצים - תלמידי שיעור ב' ישיבת "לערנען" תשפ"ג

משה שפאציר – יענקל ויין – שלמה פריילך – ברוך צוקער
– ניסים זלץ – ברוך פעפער – צדוק פופקערן – שלמה זעפרנציק –
וועלוול ויטמינציק – שלום שלאף - גדי נבוני

ברכת הערכה מגיד שיעור /מלמד
100
63 ₪
הודעות

בס"ד                                                                                                                 זאת חנוכה שנת תשפ"ד לפ"ק

מעמד הישועות

גלוי וידוע לכל גודל העת רצון של יום הנשגב
זאת חנוכה
ועל כן נתאסף כולנו ב"ליל זאת חנוכה" להעתיר ולהתפלל על כל אחד ואחד מאיתנו
שיוושע במהרה
ובניקל  בכל משאלות ליבו בשעה טובה ומוצלחת!

סדר המעמד
שתתקיים בס"ד ליל שישי נר ח' דחנוכה בהיכל ביהמ"ד

בשעה  10:00
נשמע דרשת התעוררות בגודל קדושת היום
ע"י הר"מ המשפיע הגרי"ז גולדמאן שליט"א
בענין האיך אני יכול לזכות לקבל כל ההשפעות שנשפעו בימי החנוכה
10:30 - אמירת כל ספר תהילים
10:45 - אמירת יהי רצון והזכרת כל שמות התלמידים בפרטות
ע"י כל אחד ואחד "המתפלל בעד חבירו הוא נענה תחילה"

11:30 – מעמד "קבלות טובות" ע"י כל תלמידי הישיבה
12:00  - יוצאים בצוותא חדא לעבר הציון הצדיק זי"ע
עם מורנו המשפיע  שליט"א
"א ליל שישי פארברענג"
בהתעוררות גדולה ודביקות עילאה

ידוע לכולם איך שזמן קצר אחר מעמד הקבלות טובות,
נסגרו עשרות שידוכים באופן פלאי ביותר ב"ה

זיי נישט קיין נאר, און טו די ריכטיגע שריט
פאר דיין לעבנס שידוך!

                         

         האט'ס גע'פועל'ט
        אלעס גוט'ס

הודעה זאת חנוכה V9
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בעזהשי"ת
חנוכה תשפ"ד

מנחה זו נתונה
בהוקרה ובידידות
לכבוד האברך היקר,
המו"מ בכל מידה נכונה
ובכל מעלות שמנו חז"ל
כשמן הטוב תורק שמו

הרב מאיר שטיין שליט"א
מחנך ת"ת ילדי חסידים

בימי האורה האלו אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על הכוחות העצומים שאתה משקיע לילות כימים
בעבודת הקודש הקשה שבמקדש,
להאיר ולהיטיב את הנרות - נר ה' נשמת אדם,
בהארת פנים בלב רחום ובחכמה יתירה
לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד
של המלמדים ושל התלמידים
מתוך אהבה ומסירות בלתי יתוארולא נצרכא אלא לברכה מעומק הלב,
שבזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכה לראות
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים 
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה בביהמ"ק
במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוקירו ומכבדו

ברוך שיינער
בשם הנהלת המוסדות

ברכה למחנך חנוכה 1
120
100 ₪
ברכות

בס"ד, כסלו תשפ"ד 

"כי אתה תאיר נרי"
בימי החנוכה הקדושים והמאירים 
הזדמנות נפלאה להודות 
לידידינו מאיר נתיבים לנפשות התלמידים

הרב דן כהן שליט"א

משים לילות כימים ללמד לחכמים דעה 
הליכות עולם בדרך ישרה 
להרבות השראת השכינה 

ועל כולם נברך בברכה רבה
בשם בני היכלא כל הישיבה הרוממה 
הוגי שעשועים באהלי תורה והוראה
להתענג על ה' ויתן לך משאלות לבא
וחפץ ה' בידך תמיד מצליח מעלה מעלה
בימי החנוכה הק'
נברכך שתזכה יחד עם ב"ב

לבית של תורה ואורה
עם מלוא חפנים שמחה וצהלה
ודורות ישרים מבורכים לתפארה
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה,

מברכים ומוקירים

 הנהל+ת הישיבה+
רבנן ותלמידה+ון


ברכה תודה חנוכה לאיש חינוך
100
75 ₪
הזמנות

ערב לביבות
שבת אחים גם יחד+
משפחת
ישראלי

חנוכה שמח
ומאיר!

מדבקה מרובע חנוכה
35
10 ₪
ברכות

מוסדות
"בנים שובבים" מטולה

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד, טבת תשפ"ד

ברכות ותהילות נשגר מעומקא דליבא
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה, כתר שם טוב
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה+ ולחסד, מוקיר רבנן ותלמידהון
רב לה+ושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד, מעוז ומגדול+
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה באנפין נהירין

הנדיב הדגול הטפסר המרומם
רבי אברהם קרוינשפיץ שליט"א

עמוד תווך למוסדותינו הקדושים

לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן ישראל שמערל נ"י
בן הרה"ג יצחק משה שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא, 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

אביגדור גרוס - מנכ"ל
 הנהלת המוסדות                    רבנן ותלמידהון

ברכה שער וילון
150
77 ₪
אירועים

ארגון
הקדוש
זכרון צדיקים
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים
עיה"ק

התכנסות רבתי
יזכור+ אהבתם+

ומסיבת המגבית
השנתית

לטובת כוללנו ע"ש רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א

בהשתתפות מרנן
גדולי ישראל שליט"א

אולמי "יוקרה בשחקים"
יום שני פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב
ל+++פ+++"ק

לוגו מפואר – נר צד – סגול אמריקאי #54
200
250 ₪
אירועים

ארגון התורני העולמי

דף היומי במדרש תנחומא

מעמד האדיר והעולמי

כתר מלכות תורה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מרכז הקונגרסים - ל' חשוון תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני D6
200
145 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן