חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

מעגל השנה

ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון


 מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה 2
80
35 ₪
ברכות
מתנת גרפולייק לכבוד טו בשבט

מוגש בהוקרה
לתומכנו היקרים ע"י

קהילת "תפארת"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
כפר הרואה

ברכה נאה לט"ו בשבט – תפילה על האתרוג
40
25 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

מוסדות  "מטה החסד"
למען הקהילה
ביתר עילית
MMM

דבש וחלב תחת לשונך

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב יהושע אשר דרוק שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בברכת התורה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות -שיש
120
95 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

כי חג+ ה' ל+נ+ו

שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו

"ק+ידוש+א רבא+"

 מיל+כיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה+

לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

ש
הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2,
-הכניסה למוזמנים בלבד-
ר

בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט

בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות

הודעה שבועות-כתרים
120
95 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ע+ץ חיים היא

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 1
130
82 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

וענ+++תה השירה הזא+ת

לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב שלום צולמן שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות לתורמים T6
100
89 ₪
אירועים

בס"ד
סיון תשפ"ד

כתר
תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב אשר חמלנוביץ שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
B

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול ה+תורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים

בברכת התורה
 מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה כתר תורה D27
150
92 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד,
ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ד

נ+גיל++ ונ+שיש
ב+זא+ת הת+ורה

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח דוד אריה גולד ני"ו

ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'רך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+

ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים

ברכה לחתן שבועות R6
150
92 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

ע+ץ חיים+
היא ל+מח+זיקים ב+ה

B

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב יואב קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצ+ח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וק+ול התורה נשמע בר+מה ע"י מנחילי ומק+בלי התורה בא+הבה

נותן הת+ורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל+++ הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות לתורמים R3
105
84 ₪
ברכות


ברוכים הם
מפי עליון

בשם כל קהלא קדישא הדין אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון 
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה
אמע"כ האברכים החשובים שיחי'
שסדרו הסעודה
לִכְבוֹד הַתַּנָּא הָאֱלֹקִי
 רַבִּי שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחָאי
ה"ה

 י הר"ר מנחם מירסקי הי"ו ט
שנדב הסעודה

י הר"ר יואל קופרוביץ הי"ו ט
י  
הר"ר שמואל דוד אדלר הי"ו טובזאת זכו להנעים ולהכניס את שמחת הילולא דרשב"י
בקרב קהל קדושים בחצרות קדשנו
אשריהם שלהם ככה שכרם הרבה מאוד
זכות התנא הק' רשב"י תעמוד בעדם להתברך
בכל הברכות האמורות בתורה, וימלאו משאלות ליבם לטובה. אכי''ר


תּוֹרָתוֹ מָגֵן לָנוּ הִיא מְאִירַת עֵינֵינוּ
הוּא יַמְלִיץ טוֹב בַּעֲדֵנוּ


הנהלת הקהלה              קהל אנ"ש

ברכות לתורמים -הדלקה לג בעומר D4
155
82 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ד

כ+ת+ר תו+רה+

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

ש
בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו

לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול ה+תורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
פ

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה כתר תורה D26
100
65 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ד

'ב+יום חת+ונתו+ – זו+ מתן תורה+'

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
כ

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים ברוב
רגשי גילה ורינה

המחותנים-
משפ' כנעני

ברכה לחתן שבועות D7
150
76 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ד

ביום חתונתו
זה מ+תן תורה

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך

הנדיב המפואר

הרב פלטיאל שפירא שליט"א

ומש+פח+תו המסורה א+שת החיל+ שתחי'

בשע+ה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוק+דים השתילים
פורחים צומחים ומל+++בלבים

ביום זה+ מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפ+עם
בכבוד ובעונג על עמידה א+יתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצ+מיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
ד++ורות נא+מנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל+++ הימים
בשעה זו תמשיכו ותת+מכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם+ ה+יא+!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לט+ובה משאלות+ לב+כם.

בברכת התורה

זבולון ינקלביץ
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות הר הכתר
120
91 ₪
אירועים

ישיבת "תורת חיים"
בנשיאות הגאון ר' דוד דורון שליט"א
ס   ירושלים עיה"ק   נ

ברוכים
הבאים
פ

מקדמין אנו בשמחה ובברכה את כלל
תלמידי ישיבתינו הק'
שחזרו ובאו לזמן הקיץ הבעל"ט

יהי רצון מלפני אדון כל, שנזכה כולנו יחד לזמן
של התעל+ות והצלחה בתורה בעבודה וביראת
שמים, וית+גדל ויתקד+ש שם שמים על+ ידינו.


יה+א ב+ואכ++ם לשל+ום ולברכ++ה+

המברכים בברכת התורה

הנהלת הישיבה

ברכה לבחורי הישיבות לתחילת הזמן
95
80 ₪
חגים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

קהילת "ברכת איתמר"
עפולה
ף

על זאת שבחו אהובים

בשם כל קהילה קדושה הדין  
ת+הא נא ברכתנו זאת לאות הערכה ורננים+

ל+איש החסד והמעש  למען הכלל והפרט
גומל חסדים טובים לבני אדם  מאדיר+ פעלים 
הליכותיו ודרכיו בנועם מנעימים+
     המוזיל מכספו למען החיות עם רב 

ה"ה הנגיד המפואר

הרה"ח יואל דב בערל וובר שליט"א
יו"ר הקמחא דפסחא

ש


ולאיש החסד והמעש ידו לו רב בעשיית חסד
לכלל ולפרט,  מרבה להיטיב עם הבריות+,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מאיר פנים לכל נצרך 
  
ה"ה הרה"ח מנשה חצקל זולדן שליט"א
פטרון הקמחא דפסחא 

 
ברכות ה' יצליח בידכם בבריאות גופא ונהורא מעליא
בכל מעשה ידכם ותרוו רוב נחת דקדושה מכל יו"ח 
ואך ששון ושמחה ישרור במעונכם תמיד
במילוי כל משאלות לבכם לטובה ולברכה אמן כיה"ר

א+פ+רייל+ע+כן כשר+'ן פ+סח

מתפללי בית המדרש

ברכה לפסח D5
105
84 ₪
חגים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

קהילת "ברכת נחמן"
עפולה
ף

על זאת שבחו אהובים

בשם כל קהילה קדושה הדין  
ת+הא נא ברכתנו זאת לאות הערכה ורננים+

ל+איש החסד והמעש  למען הכלל והפרט
גומל חסדים טובים לבני אדם  מאדיר+ פעלים 
הליכותיו ודרכיו בנועם מנעימים+
     המוזיל מכספו למען החיות עם רב 

ה"ה הנגיד המפואר

הרה"ח יואל וובר שליט"א
יו"ר הקמחא דפסחאולאיש החסד והמעש ידו לו רב בעשיית חסד
לכלל ולפרט,  מרבה להיטיב עם הבריות+,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה מאיר פנים לכל נצרך 
  
ה"ה הרה"ח מנשה כץ שליט"א
פטרון הקמחא דפסחא 

 
ברכות ה' יצליח בידכם בבריאות גופא ונהורא מעליא בכל מעשה ידכם ותרוו רוב נחת דקדושה מכל יו"ח  ואך ששון ושמחה ישרור במעונכם תמיד במילוי כל משאלות לבכם לטובה ולברכה אמן כיה"ר

א+פ+רייל+ע+כן כשר+'ן פ+סח

מתפללי בית המדרש

ברכה לתורם – פסח יוקרתי
105
84 ₪
ברכות

בהוקרה והערכה
לידידנו ותומכנו הנכבד

הרה"ח משה וילקוביץ שליט"א

א+ כשר+'ן
פ+ר+יילע+כן פ+סח+

התחדשות וצמיחה בכל המובנים
ברכה והצלחה רוב נחת בנים ובני בנים
שתמיד להמשיך להרבות תורה ולהאדירה

בברכה מרובה

משה גליק
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים – מרובע פסח 12
95
78 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח" מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 6
130
89 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח R8
95
82 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

ע
א++ם אתה משמח את שלי
אני משמח את שלך
ף

לידידנו איש החסד היקר שביקרים
הגואל בכל ימות השנה את בני ישראל ממצריהם
הרב משה וייס שליט"א
תומך ומסייע בטוב לבב בארגון החסד הגדול "שמחנו"

בשיר וקול תודה בהערכה רבה מעומקא דליבא
אנו מודים ומהללים מקרב לב
על עמידתכם לימין אלמנות ויתומים
ובפרט עתה לקראת חג הפסח הבעל"ט
בחלוקת השוברים ליתומים ולנשברי לב
ולמשפחות נצרכות מקהילתנו 
וכדברי הרמב"ם "אין שם שמחה גדולה
ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים+"

יהי רצון שזכות שמחת לב האלמנות והיתומים
ומאות המשפחות הנצרכות והנזקקות+
 יעמוד לכם לראות רוב נחת ושמחה
 לחוג את חג הפסח בדיצה וחדווה
ישיב לכם ה' כגמולכם הטוב
ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם אמן
בהערכה רבה!

אריה ונדרצוויג
מנכ"ל 

ברכה לתורמים – פסח R24
110
92 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

שירה+ חד+שה+
שב+חו ג++אול+++ים+

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+
ה"ה

הרב יואל++ ג+נץ שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח+ כשר+ ושמח+!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
 בקביעות ובנאמנות נפלאה
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+ ומועדים לשמחה+

יהודה הר כסף
ברכפלד

מגילת ברכה לתורמים – פסח
100
87 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקרא+ת חג הפ+סח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הע+רכה+
על++ עמידתכם לימיננו בהת+++מסרות כבירה, למען התורה והחסד הנך נרתם ת+דיר ב+אה+בה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה וה
ודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה בבנין בית הבחירה במהרה

{מוקירים בברכת_ "פסח כשר ושמח"}

זאב כהן - מנכ"ל


ברכה לתורם פסח – לרוחב 3
130
94 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן