מעגל השנה

ברכות
בס"ד, טבת תשפ"ב
קהילת בני רשב"י מירון
ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה
הנדיב הדגול והמפואר
רבי זאנויל נחמן ביכלר שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו הקדושים
לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן גרשון סלומון נ"י
בן הרה"ג בנימין שלום שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה 'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
חנוך כץ
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון
ברכה לתורם לחתונה 2
200
150 ₪
ברכות
בס"ד ניסן תשפ"ב
ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים
לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל
הרב משה לוי שליט"א
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+
"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+
שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים
זאב כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם פסח – לרוחב 4
130
110 ₪
ברכות
בס"ד, טבת תשפ"ב
השיר והשבח+
ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים,
משובח בשפתי חכמים ובפי ישרים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה
הנדיב הדגול
רבי בונים בנדיקט שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו
על עמדך לימיננו
בחפץ לב וברוח נדיבה
למען החלוקה הגדולה
בימי החנוכה שעעל"ט
ויהי רצון שבזכות זה יקויים בו הפסוק
'עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר',
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
חנוך כץ
בשם הנהלת המוסדות
רבנן ותלמידהון
ברכת הוקרה מפוארת
200
150 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
"כי האדם עץ השדה"
( דברים כ' י"ט)
לכבוד ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות מוגשים בזה
טנא מלא פירות ברכה
למע"כ ולמשפחתו החשובה שיחיו
המתמסרים ותומכים בנאמנות ובקביעות
למען פריחת מוסדותינו הק'
יהי רצון שתתקיים בכם הברכה
פ+יר+ותיך מ+תוקים
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
צ+לך נ++אה
חיים טובים בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב
א+מת המים עובר+ת תחתיך
שפע פרנסה טובה בהרחבת הדעת ובשלווה
שכל נ+טיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
שלא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך עד עולם
כברכת ידידיך איתן
ישראל גנזל
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורם ט”ו בשבט – רקע עץ צד
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
שמ+חת פ+++ורים
לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
תומך תורה בלב רחב ונפש חפיצה
תורה וגדולה מתאחדים על שולחנו
נאמן ומסור למען בנין בית מדרשנו
רבי שמשון ישראלי שליט"א
נודב "אוצר הספרים" בבית מדרשנו
בימי שמחה ואורה
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי ובוני היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באה+בה
והננו לאחל+ לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח
בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם ברוח איתנה ונדיבה לימין הקהילה
בנדבתכם, נמשיך בס"ד את תנופת ההתרחבות האדירה
לכבוד השי"ת ולתפארת הקהילה והעיר כולה
תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך לכונן בנפש חפיצה וביד תומכת ומסייעת
את מוסדות התורה והחסד בכל רחבי הארץ
בהוקרה ובהערכה רבה המברכים נאמנה
ועד הקהילה
קרן הבנין
ברכה יוקרתית לתורם – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
לידידינו הדגול
שותף נאמן למוסדותינו
ועומד לימיננו במסירות אין קץ
הרב שמעון קוריץ שליט"א
מצות מצוה
שנאפו בהידור רב
והתברכו ע"י
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בברכת
"א+ כ++שר'ן פ++ריילעכן פ+סח"
יעקב צבי כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה למצות לתורמים – פסח
110
90 ₪
ברכות
מוסדות "אמרי תפילה" ביתר
בראשות הגר"צ מורגנזין שליט"א
ערב פסח תשפ"ב
מצות מצוה
לליל+ ה+סדר
שנאפו בחבורתו של
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בהערכה ובהוקרה לנדיבים הדגולים
שותפים נאמנים למוסדותינו
"אמרי תפילה" ביתר
א כשר'ן פריילעכן פסח
מדבקה למצות מצוה לתורמים 20*20
150
125 ₪
ברכות
קהילת "בני היכלא" צפת
בראשות מורינו הרב שליט"א
בס"ד, טבת תשפ"ב
ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה
הנדיב הדגול והמפואר
רבי ברוך דוד קליין שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו הקדושים
לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן ישראל שמערל נ"י
בן הרה"ג יצחק משה שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא, 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
אביגדור גרוס
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון
ברכה לתורם לחתונה 3
200
150 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
שמ+ח+ת פ+++ורים
לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
נאמן ומסור לבית מדרשנו ולמוסדותינו בלו"נ
הרה"ח יוסף אליעזר וידר שליט"א
בימי שמחה ואורה
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה
למחזיקי היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באהבה
והננו לאחל לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח
בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם והתמסרותכם התמידית
ברוח איתנה ונדיבה בחפץ לב ובמאור פנים מיוחד לימיננו
תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד
התורה והחסידות לשם ולתפארת.
בהוקרה ובהערכה רבה
המברכים נאמנה
הנהלת המוסדות
ברכה לתורם פורים
90
70 ₪
ברכות
בס"ד פסח תשפ"ב
לפיכך אנחנו חייבים
להודות, להלל, לשבח...
למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א
ולנוו"ב החשובה תחי'
פ+סח כ++שר ושמ+ח
ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו
יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.
בברכה מרובה
יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 7
110
90 ₪
ברכות
בס"ד ערב חג הסוכות תשפ"ב
"שֶׁפַע בְּרָכוֹת לִנְוֵה אַפִּרְיוֹן
לִמְכוֹן בֵּית אֱלֹקֵינוּ"
עם הגיע חג הסוכות, חג האסיף
באנו להוקיר בשורות אלו
את מעלת מכובדנו הנעלה והדגול
הר"ר חיים שמואל פרץ שליט"א
פטרון קהילתנו
אשר בלבו הרחב כאולם
אוגד ומחבר את כל הקהילה בלב אחד
איש אשר יש בו ריח ויש בו טעם ודעת
הדר של ממש, כאתרוג נקי ומהודר
המעטר את קהלנו לשם ולתפארת
נצרף את ברכותינו שתזכה לברכות האושפיזין
ובזכות שבעת הרועים הבאים לסוכתנו בזמן שמחתנו
תזכה לחסות בצל כנפי השכינה
בבני ברוכי חיי אריכי ומזוני רוויחי
נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ואך טוב וחסד ירדפוך.
בהוקרה ובהערכה
ובברכת "מועדים לשמחה"
חברי הוועד בביהמ"ד לומז'ה עפולה
ברכה לתורם – סוכות
120
100 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
ברכה שבועות
80
65 ₪
ברכות
בס"ד פסח תשפ"ב
לפיכך אנחנו חייבים
להודות, להלל, לשבח...
למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א
ולנוו"ב החשובה תחי'
פ+סח כ++שר ושמ+ח
ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו
יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.
בברכה מרובה
יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 4
110
90 ₪
ברכות
מוסדות "רינה ושמחה" בארה"ק
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
שיר+ ידיד+ות++
לידידנו הדגול
הנדיב הנכבד, משובח ונערץ בפי צדיקים
טוב ליבו נודע בשערים, שמעו הולך בכל המדינות
הרב משה ברוך גרוסביץ שליט"א
תומך נלהב למוסדותינו
בימי "אורה - זו תורה", שערי כבודו נבואה
להביע מלב הומה, תודה ורחשי הוקרה
של ידידות נאמנה, ותמיכה דגולה ואיתנה
בעמלי תורה בטהרה, ובהקמת בניני חינוך ותורה
ולעת ימים מסוגלים, בהם כל "הנזכרים - ונעשים"
נביע ברכות ואיחולים, בזכותם של המוני תלמידים
כי כעתה - לעולמים, יהיו ימים שמחים ומאירים
ויזכה לשפע ברכות שמים, בכל התחומים והמובנים
מאחל מקרב לב,
ידידך עוז
משה שמואל בנדיקט
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורם – פורים 5
100
80 ₪
ברכות
בס"ד ניסן תשפ"ב
ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים
לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל
הרב משה לוי שליט"א
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+
"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+
שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים
זאב כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם פסח – לרוחב 2
130
110 ₪
ברכות
מוסדות
"בנים שובבים" חיפה
בראשות מורינו הרב שליט"א
בס"ד, טבת תשפ"ב
ברכות ותהילות נשגר מעומקא דליבא
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה, כתר שם טוב
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה+ ולחסד, מוקיר רבנן ותלמידהון
רב לה+ושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד, מעוז ומגדול+
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה באנפין נהירין
הנדיב הדגול
רבי אברהם שיש שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו הקדושים
לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן ישראל שמערל נ"י
בן הרה"ג יצחק משה שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא, 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
אביגדור גרוס
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון
ברכה שער וילון
150
120 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
אילן במה אברכך
טנא פירות ביכורים ורננים נשגר
בהכרת הטוב מיוחדת לידידנו היקר והנפלא
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
הנושא רווחים של פירות מתוקים ונאים
ואוגר זכויות תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עמידתכם האיתנה, הקבועה והנכבדה
להקמת מוסדותינו הק' נוסכת בנו
כח ותעצומות לנטוע עוד ועוד אילנות
פורחים ומלבלבים בכרם בית ה' !
"ויתן לכם האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ..."
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לתורם ט”ו בשבט – ירוק ופירות
100
80 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
מ+שתה ושמ+ח+ה
ומ++שלוח+ מנ++ות
לכבוד הנדיב הנכבד
הרב ברוך יהושע וייס שליט"א
תומך וידיד נאמן למפעלי התורה במוסדותינו
מ'אשר יושיט לו ה', תורם ומנדב, להמשיך דרכו של מרדכי.
ש'ערי הבית הזה, נבוא אל המלך ונתחנן, כאשר המלך חפץ יינתן.
ל'יהודים היתה אורה, בזכות תרומתו ההגונה, הביא לנו הרווחה.
ח'ור כרפס ותכלת, עד חצי המלכות, לא יידע חיסרון ונזק עולמית.
מ'לכו של עולם ישלח לו ברכה, בביתו ישררו רק צהלה ושמחה.
נ'קהלו היהודים בעריהם לברכו, לא ידע צער מכשול ופגע.
ו'ירווה נחת מצאצאיו, ימלאו משאלותיו, חצי המלכות ינתן לו.
ת'בוא עליו ברכת טוב, בשפע והרחבה ה' לו יושיט.
בהערכה עמוקה
משה ציון ברדייב
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם – פורים 4
110
90 ₪
ברכות
בס"ד ימים שישועות בהם מקיפות, תשפ"ב
בערבי פסחים, דברים מבורכים, ביקר ערוכים+
אל מעלת כבוד הרבני הנדיב שמו מפארים+
גומל חסדים, מאיר ליהודים, כולם מעידים+
הרב משה יעקב ברינזון שליט"א
בראשונה וראש, שלומכם היקר הנה נדרש, כל טוב תירש.
במילין אחדים נבואה במזמור לתודה כי בלבינו גאה גאה, בהתקרב ימי הפסח המאירים, ואתנו יודע עד מה כי ככל שידינו יד כהה משגת הבאנו את אור הפסח למאות משפחות מקהילתנו, וכל דצריך יכול לפסוח, וכל דכפין יכול לאכול.
לפיכך, יען וביען הגיענו עד הנה, חיבים אנחנו להודות ולהלל למעכש"ת שליט"א שרוחב לבו ונדבת רוחו בסכום הגון מאוד, הביאנו עד הלום, מעות חיטין אלו עשו את דרכם אל אותם משפחות נצרכות, שששו ושמחו לקבלו וממנו מאכלם לשבעת ימי החג, יין מצות בשר ביצים ירקות וכלים חד פעמיים ועוד ועוד.
ישר כח גדול ותודה מרובה, מעומק לבבנו ומפיות כל אותם המשפחות והטף שייהנו מכך ויחוגו את זמן חירותנו בדיצה ובחדווה, בס"ד.
גם בשנה זו, כאשר תאמרו בהטעמה בלילי פסחים 'כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח' תוכלו לדעת נאמנה כי אכן אתם את שלכם עשיתם ומשפחות רבות מסבות עמכם ביום טוב והם מאוכלי שולחנכם, והלך לפניכם צדקתכם בזה ובבא להשיב לכם כגמולכם הטוב עשרת מונים בבני חיי ומזוני רוויחי.
ונסיים בברכת חג כשר ושמח ושתחוגהו בדיצות, אתם וביתכם, בבריאות השלימה ובשמחה אמתית, ובמהרה נתראה יחד פנים בפנים בעיה"ק ירושלים ברננה נעלה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון, במהרה בימינו אמן.
פ++סח כ++שר ושמ+ח
ברוב הערכה ויקר
ישראל דוד כהן
גבאי קופת קמחא דפסחא
איגרת תודה לתורמים לקמחא דפסחא
110
90 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן