חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

אבות ובנים

ביהמ"ד
"דרכי אבות"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' האבות 39 טבריה
 4 5

בס"ד                                                                                         אייר תשפ"ד

ישב+ע+ו ויתענג+ו מטוב+ך

אי"ה מהשבוע ולמשך כל שבתות הקיץ הבעל"ט
יתקיים שיעור

ב"פ+רק+י א+בות+"

בהיכל בית מדרשנו

בשב"ק אחה"צ למשך כ45 דקות

השבוע יישא דברים
אורחנו הנכבד

הגה"ח משה יוסף בירנבוים שליט"א

ראש ישיבת "המאור שבה"

בברכה

הגבאים

הודעה על שיעור פרקי אבות 2
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערב חנוכה תשפ"ד לפ"ק

כדי להודות ולהלל

לכבוד
ידידנו מאיר היכלות
שותף זכויות נצח לדורי דורות
הרב יעקב ברכל שליט"א

מוגש ברוב הוקרה והערכה לאות קטן וצנועה,
על עמדתכם לצד ישיבתינו הק' בלב ובנפש חפיצה,
ובזה זכיתם להיות שותף נאמן ולקחת חלק שוה בשוה
עם אלפי שעות לימוד התורה של תלמידי ישיבתינו הק'

ובימי החנוכה האלו, עת שנתעורר ומאיר אור הגנוז,
אור התורה, וע"י שותפתכם החשובה אתם זוכים
להדליק ולהיטב את הנרות של דור הבא
אל+ו תלמידי ישיבתינו, שיושבים והוגים על התורה+
ועבודה בכותלי ישיבתינו המעטירה+.


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליכם
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבכם לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג, ולראות רב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצ"ח, בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצות, לאורך ימים ושנים טובות.

בהוקרה והערכה
בונים לעקטרוביץ
בשם רבני ותלמידי הישיבה

                     "שלך גדולה משלהם+
            שאת+ה מדליק ומיטב את ה+נרות"

                              (רש"י ריש פרשת בהעלותך)

מכתב תודה לתורם ישיבה V6
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

כול+ל "מהרי"ץ חיות+"

בנשיאות מורנו שליט"א

"מזמור+ ל+ת+וד+ה+"

בס"ד חודש מרחשון תשפ"ד

ברגשי חיבה וידידות עמוקים מלאי הערצה+
נתכבד לברך ברכת הטוב והמטיב בהערכה+
נפאר ונקלס את מעלת כבוד ידידינו הדגול+
איש סגולה ורב המעלה, מוכתר בכל מידה כלולה+
שמו הטוב משבחים, מהללים ומפארים בקהל ישרים+
צדקותיו לשם ולתהילה נודעים+
איש החסד, תומך ומחזיק תורה והיכליה באהבה+
העומד תדיר לימיננו בלונ"פ חפיצה+
לחיזוק וביסוס כוללנו, כשמן הטוב תור+ק שמו

ה"ה הנדיב הנכבד

הר"ר אלחנן פרידל שיחי' לאויט"א

ואתו עמו נו"ב החשובה מנב"ת תחי עמו"ש

על נדיבת ליבם הטוב ועל תרומתם הנכבדה
בסך 1,800 דולר

זכויות קולות התורה שמהדהדים בין כותלי היכל התורה,
יעתירו וימליצו טוב בעדכם ובעד כל הנלווים אליכם,
ברכת ד' תחופף עליכם תמיד ברוב שמחה ואורה,
שתיזכו להתברך ברכה המשולשת בתורה,
בבני ברוכי בנים ובני בנים,
כשתילי זיתים סביב לשולחן מסובים,

מתוך רוב תענוג ונחת דקדושה בעדי עדיים,
חיי אריכי עד זיקנה ושיבה טובה, אושר רב במנה גדושה,
מתוך בריות גופא ונהורא נפישא,
ומזוני רויחי, שפע ברכה והצלחה,
מרובה בכל מעשי ידיכם,
סייעתא דשמיא וברכת ד' בכל פעלכם, אכי"ר

המברך בתודה בברכת התורה

שמחה יעקובוזן

תודה על תרומה
120
95 ₪
ברכות

בס"ד,
זמן שמחתנו תשפ"ד 

זַכָּאָה חוּלָקֵיהוֹן
דְּיִשְׂרָאֵל

בזמירות נריע, ברכותינו להביע,
בתהילות ישראל, בשם כל הקהל, 
שפתותינו שבח, זבח תודה נזבח, להוקיר במילין, על גבי גוילין,
הערכתינו לבטא, בהאי שתא, ברגשות הומים ובלבבות פועמים,
לכבוד ידידינו העסקן מאוד נעלה, מוכתר בכל מידה ומעלה,
עוסק בצורכי ציבור באמונה, ברוב כשרון בחכמה ובתבונה,
גדולים ונפלאים מעשיו, וכל היום מחשבותיו, להאזין לשוועת אחיו,
לסייע בכל המצטרך, בכל אופן ודרך, לכל קהלא קדישא,
רברביא עם זעריא,
שבחו ממללים ותהילתו מספרים,
שמו הטוב מפארים ומשבחים, ה"ה

הרב יצחק לויקער שליט"א

גבאי הצדקה ושר החסד
בבית מדרשינו

 בטרחתו ומסירותו למעלה מן המשוער והמושג,
לקבץ ולהעמיד סכומים גדולים והגונים
לחלוקה נכבדה ביותר לבני קהילתנו הק' 
לשמח את לבבם לכבוד יום טוב - זמן שמחתנו

רגשותינו הומים הלל ותודה, ולבותינו מפיקים שיר ושבחה,
ובזה נעטרהו בברכה רבה, ישלם לכם ק-ל נורא עלילה,
פעלכם ומשכורתכם כפולה, ברב שפע ברכה והצלחה,
תענוג ונחת לרוב מכל יו"ח בניקל ובהרחבה,
בסייעתא דשמיא מרובה, ונזכה כולנו לעלות לציון ברינה,
ולשמוח בשמחת בית השואבה, בעגלא ובזמן קריב, אמן.


בברכה בהערכה ובהערצה

חברי הקהילה
 רמת השרון

תודה לסוכות לאיש חסד ועסקן E42
100
80 ₪
ברכות ואיחוליםביהמ"ד "תפארת יעקב" ליקווד

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהד+ר והוד ובלוית חן, בשם כל קהלא קדישא הדין
תבענה+ שפתינו תשבחות ושירין, וברכות מאלפות נעטר בעיטור+ין
על+ ראש האי גברא רבא, רב פעלים וצדקות מרבה+
נעים+ הליכות ורב תבונות, עדין הנפש ואצל המידות+
מרבה+ פעלים באומר ובמעש, יום ולילה בכל זמן ועת+
כתר+ שם טוב לראשו עטרה, מהולל בפי כל לתפארה+
בעסקנות למען הכלל לסמל ולאות, במסירות ללא גבולות+
מטיב ומסייע במאור פנים, חסיד ומסור באמת ובתמים+
ר+אש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובפרט לעדתנו המעטירה+

ה"ה העסקן הנערץ והנמרץ 

 מוה"ר שניאור רייך הי"ו

אשר+ נשא עד עתה בעול מלאכת הקוד+ש
למען בית מדרשינו  בהעמדת הרחבה ורווחה
הראוי'ה+ לטובת קהל אנשי של+ומינו

יזכר לטובה בכל מפעלותיו ופעליו הברוכים בכל זמן ועידן
הן בגביית הנדו"נ בפנים מאירות ומסבירות והן בהעמדת הצרכים הגשמיים
בכל שבת וים טוב, ויומי דפגרא, סעודות הילולא,ומסיבות לחיים, שמחות אנ"ש,
ולאחרונה בעת הרחבת גבולי הקדושה בבית מדרשינו,
והכל באופן הראוי כיאות למען לא יחסר המזג.


ולעת גמר וסיום נישא תפילה מלב אל לב יצו ה' אתך בכל משלח ידך ברוב הצלחה מרובה וסיעתא דשמיא
מלעילא בהמשך עשיותך למען הכלל והפרט ו
יהי ה' אלוקיו עמך ויתנהו למעלה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות לשמו יתברך אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר ועושר וכבוד

עדי ביאת ינון לגאלינו ומלכינו בראשינו אכי"ר

המברכים והמאחלים

בני הקהילה                           הגבאים
תעודת ברכה מפוארת לעסקן
100
88 ₪
ברכות

מוסדות התורה ורשת הכוללים
"ד+ברי בינה+" בארה"ק

בנשיאות הגאב"ד שליט"א

תשית לראשו עטרת פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר דוד שפירא שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "היכל התורה" המפואר
לרווחת אלפי הלומדים בבית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם
140
95 ₪
מכתבים

בס"ד טבת תשפ"ג

לכבוד 

ידידינו ותומכנו הדגול שליט"א
האוחז בעץ החיים בשותפות איתנה וקבועה

השלום והברכה

בפניה נרגשת אל נדיבי לב
דברים אחדים היוצאים מן הלב
רצינו להביע את רגשות הלב
בהוקרה והערכה מעומק הלב.
זכית+ם!
הנכם שותפים בשותפות נאמנה
בזכות הכי נשגבה ועליונה
לסייע בהחזקת לומדי תורה באמונה
שבחרו בחיי תורה ועבודה באמת כנה.

ואם בחיי שיגרה כל תרומה חשובה
בתקופתנו כשהיוקר יאמיר והפיתויים קורצים ע”א כמה וכמה
קשה להעריך את העוצמה של “הוראת קבע”
כמעט לא ניתן להיאמר, עד כמה היא חיונית וקריטית!

זכית+ם!
ומיטב כספכם מנותב למקום הטוב ביותר,
מקום של מגוון בני על+ייה איכותיים,
השומרים על זמני הלימוד בעקביות ובנחישות
מראשית ה”זמן” ועד יומו האחרון!!!
מקום הזוכה לסייעת+א דשמיא מרובה,
כאשר על בסיס ה+וראות הקבע של+ך - - - שלכם.....
מתקבצות מתנות הגונות, משמים.....

וב”ה וברוך שמו – שלא הסיר חסדו מאתנו,
ותמיד זיכנו לה+עביר את התמיכה במועדה! כן יזכנו ה’ לעול+מים ...
ומלב מעריך ואוה+ב נאחל ונתפלל –
שבמדה במדה ממרום ינהגו עימכם, בנדיבות ובקביעות .....

שתזכו בכח התורה ועמליה לאורך ימים בימינה, לחיים ארוכים, חיים של טובה וברכה עד בלי די. חיים של שפע, של עושר וכבוד. חיים שנעל+ה ונתעלה בעבודת ה’,
ויתקדש שמו ית’ על ידכם. חיים שימלא ה’ כל משאלות לבכם לטובה, אמן.

מצו"ב קבלה על תרומתכם במהלך שנת הכספים החולפת שעעל"ט


בברכה וברגשי תודה בשם עמלי התורה

דוד יונה ויסוצקין

ראש הכולל


מכתב תודה סוף שנה – לתומכי תורה
100
60 ₪
מכתבים

בס"ד טבת תשפ"ד

לכבוד 

ידידינו הנכבדים שליט"א

השלום והברכה

ברכת התורה ולומדיה שלוחה בזאת למע"כ ידידנו הנכבדים ובני משפחתם אשר ניאותו להטות שכם ולהשתתף עמנו בבניית ובהחזקת בית מדרשינו והפעילות הרוחנית הרבה המתקיימת בו, ובבניית הבית הגדול לה' לתורתו – בית שמגדלין בו תורה ויראה – ביהמ"ד המרכזי בעירנו.

בית מדרשנו מהווה כמגדלור המרכזי של תורה ותפילה בעירנו, כשבמקום מתקיימים בס"ד כ-120 מנייני תפילה ביום, כוללים ועשרות שיעורי תורה יחד עם שאר הפעילויות התורניות החל משעות הבוקר המוקדמות ועד לחצות ליל, כאשר מאות בני הקהילה יחד עם אלפי תושבי העיר והאזור, נהנים מהפעילות הרוחנית במקום.
בחסד ה' עלינו, זכינו בשנה זו להשלים באופן מפואר את בית ה', יחד עם הסדרת הכניסות לבנין וחיפוי חיצוני, כיאה וכיאות לבית ה' שיהיה מפואר מבית ומחוץ.

עם סיום שנת הכספים 2023, אנו מתכבדים לשלוח לכם קבלה על תרומותיכם השונות במהלך השנה. הקבלה מוכרת להחזר של 35 אחוז מסכום התרומה, וזאת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

ובזאת נודה לכם על תמיכתכם הקבועה והאיתנה במהלך השנה החולפת במאור פנים ונדיבות לב, בזכות השותפות שלכם, זכינו להתקדם ולהגיע עד הלום!

בהזדמנות זו, אנו רוצים לשתף אתכם, בהמשך לאמור לעיל, כי עדיין חסרים סכומים נכבדים לסיום בניית הבית הגדול לה' ולתורתו, כאשר אפשרויות ההנצחה מרובות ובסכום שאינו גדול, ניתן להנציח את יקיריכם במקום בו עולים למרום אלפי תפילות כל יום, יחד עם מאות שעות לימוד ושיעורי תורה שיתקיימו בעז"ה כל יום בביהמ"ד החדש.

ובהזדמנות זו נברך אותך ואת ב"ב, בניך ובנותיך וכל המשפחה הכבודה - בברכת בריאות הגוף והנפש, שיתנהלו ימיכם על מי מנוחות, ויושפעו עליכם ועל בניכם השפעות רבות וטובות.

בברכה מרובה

משה יוסף ויזל

ב/הנהלת המוסדות

לבירורים הנצחות ותרומות ניתן לפנות במס' 077-0000000
או בעמדות נדרים פלוס ע"ש "רוב צדקה וחסד" ע"ר  התרומות מוכרות לצורכי מס

מכתב תודה סוף שנה – לקהילה
100
60 ₪
ברוכים הבאים

בס"ד

וליוסף אמר מבורכת ד' ארצו

מקרב ליבנו נביע רננות ברכות ותהילות,
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה,
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי
חכמים ובפי ישרים, לבו לב זהב לתורה ולחסד,
מוקיר רבנן טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה
ונחמד למטה, אהוב ונערץ בפי כל, ה"ה

מו"ה יוסף יאמפעל הי"ו

בעל האכסניה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלאנדאן

אשר פתח ביתו להיות בית ועד לחכמים,
לאסוף המלך אל ביתו, מאן מלכי רבנן,
בעת שהות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בעיר לאנדאן,
בחודש תמוז העעל"ט עבור המגבית לטובת מוסדותינו הק'

יוס"ף ד' עליכם אלף פעמים, לראות ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיו, מתוך סייעתא
דשמיא מרובה, ואשר יוסף עושה ה' מצליח,
ויקויים בו הפסוק 'עץ חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה מאושר', בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', במלוא חופניים
נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.

המברכים בהוקרה,

מוסדות שעלאמס - ברוקלין נ.י.

ברכה לבעל אכסניה מארח
80
60 ₪
ברכות

בס"ד ימים שישועות בהם מקיפות, תשפ"ב

בערבי פסחים, דברים מבורכים, ביקר ערוכים+
אל מעלת כבוד הרבני הנדיב שמו מפארים+
גומל חסדים, מאיר ליהודים, כולם מעידים+

הרב משה יעקב ברינזון שליט"א

בראשונה וראש, שלומכם היקר הנה נדרש, כל טוב תירש.
במילין אחדים נבואה במזמור לתודה כי בלבינו גאה גאה, בהתקרב ימי הפסח המאירים, ואתנו יודע עד מה כי ככל שידינו יד כהה משגת הבאנו את אור הפסח למאות משפחות מקהילתנו, וכל דצריך יכול לפסוח, וכל דכפין יכול לאכול.

לפיכך, יען וביען הגיענו עד הנה, חיבים אנחנו להודות ולהלל למעכש"ת שליט"א שרוחב לבו ונדבת רוחו בסכום הגון מאוד, הביאנו עד הלום, מעות חיטין אלו עשו את דרכם אל אותם משפחות נצרכות, שששו ושמחו לקבלו וממנו מאכלם לשבעת ימי החג, יין מצות בשר ביצים ירקות וכלים חד פעמיים ועוד ועוד.

ישר כח גדול ותודה מרובה, מעומק לבבנו ומפיות כל אותם המשפחות והטף שייהנו מכך ויחוגו את זמן חירותנו בדיצה ובחדווה, בס"ד.

גם בשנה זו, כאשר תאמרו בהטעמה בלילי פסחים 'כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח' תוכלו לדעת נאמנה כי אכן אתם את שלכם עשיתם ומשפחות רבות מסבות עמכם ביום טוב והם מאוכלי שולחנכם, והלך לפניכם צדקתכם בזה ובבא להשיב לכם כגמולכם הטוב עשרת מונים בבני חיי ומזוני רוויחי.

ונסיים בברכת חג כשר ושמח ושתחוגהו בדיצות, אתם וביתכם, בבריאות השלימה ובשמחה אמתית, ובמהרה נתראה יחד פנים בפנים בעיה"ק ירושלים ברננה נעלה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון, במהרה בימינו אמן.

פ++סח כ++שר ושמ+ח

ברוב הערכה ויקר

ישראל דוד כהן
גבאי קופת קמחא דפסחא

איגרת תודה לתורמים לקמחא דפסחא
110
90 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

למכובדנו היקר והנעלה+
טוב עין יקר+ הערך, אוהב ומח+זיק תורה ולומדיה+
ת+ומך בקביעות ובידיד+ות למוסדותינו המפוארים+

הרב יעקב משה ויזל שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים כנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים למע"כ שיחי' הנוטל חלק בראש בהקמת היכלי תורה ובתי חינוך לדור העולה - צאן קדשים ובחורי חמד הממשיכים בעוז את מורשת הדורות המשתלשלת מסיני ומבטיחים את עתידנו המזהיר.

עזרת ותמיכת מע"כ שיחי' היוו תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של מוסדותינו, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; תרומתכם תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של מוסדותינו.

איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ובזכות היותך שותף בבנין בית - מקדש מעט תזכה לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.

מאחל בהערכה

חיים דוד כהן
מנכ"ל המוסדות

איגרת ברכה לתורמים למוסדות חינוך – פסח
110
90 ₪
מכתבים

בס" שבט תשפ"ב

לכבוד הנדיב הנכבד

הרב ישראל זינגר שליט"א

השלום והברכה

איגרת מלב אל לב לכבוד אחינו היקר מאוהדי ותומכי מוסדותינו הק' בכל עת מצוא.

בתקופה זו אנו יוצאים למגבית עבור המשך פעילות מוסדותינו הקדושים. כעת, כאשר זוכים אנו להרבות בפעילות הענפה, לכבוד ועונג יהיה לנו תרומתכם ההגונה, לפאר, לרומם ולהגדיל התורה והיראה. ובפרט לעת הזאת, כאשר ברצוננו להמשיך את פעילות המוסדות אשר הקימו רבותינו זצוק"ל עלינו לקבל על עצמנו ביתר שאת ועוז להמשיך ולתרום ולהעמיד את המפעל החשוב הזה.

סכום התרומה, כפי שנקבע על ידי רבני קהילתנו הקדושה הנו לפחות 250 ₪.

ובכך אנו מקיימים את רצון קדשם של רבותינו זצוק"ל נ"ע ושליט"א.

אם אנו – אוהדי המוסדות הקדושים - נתמוך במפעל הגדול והקדוש הזה נראה בהתפתחות חצר הקודש לתפארת. רק כך תוכל להמשיך הפעילות הענפה. אשר על כן, את אחינו אנוכי מבקשים! אנא, תרמו לזכותכם ולהצלחתכם, ותראו ישועות.

ובהזדמנות זו נברך אותך ואת ב"ב, בניך ובנותיך וכל המשפחה הכבודה - בברכת בריאות הגוף והנפש, שיתנהלו ימיכם על מי מנוחות, ויושפעו עליכם ועל בניכם השפעות רבות וטובות.

בברכה מרובה

משה יוסף ויזל

ב/הנהלת המוסדות

את התרומות ניתן להעביר במוקד הטלפוני במס' 077-0000000
או בעמדות נדרים פלוס בכל רחבי הארץ ע"ש "רוב צדקה וחסד" ע"ר
התרומות מוכרות לצורכי מס

מכתב התרמה
120
100 ₪
ברכות

מוסדות התורה

"שר+פי קוד+ש" בארה"ק

בנשיאות הגאב"ד שליט"א

תשית לראשו עטרת פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר משה יעקובזון שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "הקאווע שטיבל" המפואר
לרווחת אלפי באי בית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם 2
140
120 ₪
ברכות

לפיכך אנחנו חייבים להודות

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר ברוך הופמן שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "היכל התורה" המפואר
לרווחת אלפי הלומדים בבית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם 3
140
120 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן