ברכות

מוסדות התורה ורשת הכוללים
"ד+ברי בינה+" בארה"ק

בנשיאות הגאב"ד שליט"א

תשית לראשו עטרת פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר דוד שפירא שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "היכל התורה" המפואר
לרווחת אלפי הלומדים בבית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם
140
120 ₪
ברכות

מוסדות התורה

"שר+פי קוד+ש" בארה"ק

בנשיאות הגאב"ד שליט"א

תשית לראשו עטרת פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר משה יעקובזון שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "הקאווע שטיבל" המפואר
לרווחת אלפי באי בית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם 2
140
120 ₪
ברוכים הבאים

בס"ד

וליוסף אמר מבורכת ד' ארצו

מקרב ליבנו נביע רננות ברכות ותהילות,
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה,
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי
חכמים ובפי ישרים, לבו לב זהב לתורה ולחסד,
מוקיר רבנן טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה
ונחמד למטה, אהוב ונערץ בפי כל, ה"ה

מו"ה יוסף יאמפעל הי"ו

בעל האכסניה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלאנדאן

אשר פתח ביתו להיות בית ועד לחכמים,
לאסוף המלך אל ביתו, מאן מלכי רבנן,
בעת שהות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בעיר לאנדאן,
בחודש תמוז העעל"ט עבור המגבית לטובת מוסדותינו הק'

יוס"ף ד' עליכם אלף פעמים, לראות ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיו, מתוך סייעתא
דשמיא מרובה, ואשר יוסף עושה ה' מצליח,
ויקויים בו הפסוק 'עץ חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה מאושר', בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', במלוא חופניים
נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.

המברכים בהוקרה,

מוסדות שעלאמס - ברוקלין נ.י.

ברכה לבעל אכסניה מארח
80
60 ₪
ברכות

לפיכך אנחנו חייבים להודות

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר ברוך הופמן שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
נדב את "היכל התורה" המפואר
לרווחת אלפי הלומדים בבית ה'

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
הנהלת ה+מוסדות+

איגרת הוקרה לתורם 3
140
120 ₪
מכתבים

בס" שבט תשפ"ב

לכבוד הנדיב הנכבד

הרב ישראל זינגר שליט"א

השלום והברכה

איגרת מלב אל לב לכבוד אחינו היקר מאוהדי ותומכי מוסדותינו הק' בכל עת מצוא.

בתקופה זו אנו יוצאים למגבית עבור המשך פעילות מוסדותינו הקדושים. כעת, כאשר זוכים אנו להרבות בפעילות הענפה, לכבוד ועונג יהיה לנו תרומתכם ההגונה, לפאר, לרומם ולהגדיל התורה והיראה. ובפרט לעת הזאת, כאשר ברצוננו להמשיך את פעילות המוסדות אשר הקימו רבותינו זצוק"ל עלינו לקבל על עצמנו ביתר שאת ועוז להמשיך ולתרום ולהעמיד את המפעל החשוב הזה.

סכום התרומה, כפי שנקבע על ידי רבני קהילתנו הקדושה הנו לפחות 250 ₪.

ובכך אנו מקיימים את רצון קדשם של רבותינו זצוק"ל נ"ע ושליט"א.

אם אנו – אוהדי המוסדות הקדושים - נתמוך במפעל הגדול והקדוש הזה נראה בהתפתחות חצר הקודש לתפארת. רק כך תוכל להמשיך הפעילות הענפה. אשר על כן, את אחינו אנוכי מבקשים! אנא, תרמו לזכותכם ולהצלחתכם, ותראו ישועות.

ובהזדמנות זו נברך אותך ואת ב"ב, בניך ובנותיך וכל המשפחה הכבודה - בברכת בריאות הגוף והנפש, שיתנהלו ימיכם על מי מנוחות, ויושפעו עליכם ועל בניכם השפעות רבות וטובות.

בברכה מרובה

משה יוסף ויזל

ב/הנהלת המוסדות

את התרומות ניתן להעביר במוקד הטלפוני במס' 077-0000000
או בעמדות נדרים פלוס בכל רחבי הארץ ע"ש "רוב צדקה וחסד" ע"ר
התרומות מוכרות לצורכי מס

מכתב התרמה
120
100 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

למכובדנו היקר והנעלה+
טוב עין יקר+ הערך, אוהב ומח+זיק תורה ולומדיה+
ת+ומך בקביעות ובידיד+ות למוסדותינו המפוארים+

הרב יעקב משה ויזל שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים כנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים למע"כ שיחי' הנוטל חלק בראש בהקמת היכלי תורה ובתי חינוך לדור העולה - צאן קדשים ובחורי חמד הממשיכים בעוז את מורשת הדורות המשתלשלת מסיני ומבטיחים את עתידנו המזהיר.

עזרת ותמיכת מע"כ שיחי' היוו תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של מוסדותינו, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; תרומתכם תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של מוסדותינו.

איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ובזכות היותך שותף בבנין בית - מקדש מעט תזכה לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.

מאחל בהערכה

חיים דוד כהן
מנכ"ל המוסדות

איגרת ברכה לתורמים למוסדות חינוך – פסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד ימים שישועות בהם מקיפות, תשפ"ב

בערבי פסחים, דברים מבורכים, ביקר ערוכים+
אל מעלת כבוד הרבני הנדיב שמו מפארים+
גומל חסדים, מאיר ליהודים, כולם מעידים+

הרב משה יעקב ברינזון שליט"א

בראשונה וראש, שלומכם היקר הנה נדרש, כל טוב תירש.
במילין אחדים נבואה במזמור לתודה כי בלבינו גאה גאה, בהתקרב ימי הפסח המאירים, ואתנו יודע עד מה כי ככל שידינו יד כהה משגת הבאנו את אור הפסח למאות משפחות מקהילתנו, וכל דצריך יכול לפסוח, וכל דכפין יכול לאכול.

לפיכך, יען וביען הגיענו עד הנה, חיבים אנחנו להודות ולהלל למעכש"ת שליט"א שרוחב לבו ונדבת רוחו בסכום הגון מאוד, הביאנו עד הלום, מעות חיטין אלו עשו את דרכם אל אותם משפחות נצרכות, שששו ושמחו לקבלו וממנו מאכלם לשבעת ימי החג, יין מצות בשר ביצים ירקות וכלים חד פעמיים ועוד ועוד.

ישר כח גדול ותודה מרובה, מעומק לבבנו ומפיות כל אותם המשפחות והטף שייהנו מכך ויחוגו את זמן חירותנו בדיצה ובחדווה, בס"ד.

גם בשנה זו, כאשר תאמרו בהטעמה בלילי פסחים 'כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח' תוכלו לדעת נאמנה כי אכן אתם את שלכם עשיתם ומשפחות רבות מסבות עמכם ביום טוב והם מאוכלי שולחנכם, והלך לפניכם צדקתכם בזה ובבא להשיב לכם כגמולכם הטוב עשרת מונים בבני חיי ומזוני רוויחי.

ונסיים בברכת חג כשר ושמח ושתחוגהו בדיצות, אתם וביתכם, בבריאות השלימה ובשמחה אמתית, ובמהרה נתראה יחד פנים בפנים בעיה"ק ירושלים ברננה נעלה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון, במהרה בימינו אמן.

פ++סח כ++שר ושמ+ח

ברוב הערכה ויקר

ישראל דוד כהן
גבאי קופת קמחא דפסחא

איגרת תודה לתורמים לקמחא דפסחא
110
90 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן