ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברוכים הבאים

בעלי שמחות

בס"ד חשון תשפ"ד

ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו 
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
זך הרעיון וברוך הכשרון, נדיב לב זהב
עוסק בצרכי ציבור באמונה ובדבקות
ובמסירות שאין לה אח וריע,
עושה לילות כימים למען הזולת;
במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות,
ועוד ידו נטויה בעז"ה לרווחת
ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, 

ה"ה, העסקן הפטרון המפואר

הרב ניסים לוריא שליט"א

מג++דולי בוני וע+סקני קהילתנ++ו הקדושה+

בסיומה של שנה מלאה בעשיה למען הכלל והפרט
חלוקות מכירות שיפוצים הרחבות וכנסים
בדאגה תמידית למען הכלל והפרט


עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
להיכתב ולהיחתם לשנה טובה וברוכה ומעוטרת
בשפע של אושר ונחת מכל יוצ"ח רוב תענוג דקדושה,
ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה,
ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים
לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת
הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה,
ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לביאת גו"צ, אמן.

 ברגשי תודה ובברכת כוח"ט

הנהלת הקהלה

שער מלכות G9
151
77 ₪
בעלי שמחות

בס"ד חשון תשפ"ד

זמירות שירות ותשבחות

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו 
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
זך הרעיון וברוך הכשרון, נדיב לב זהב
עוסק בצרכי ציבור באמונה ובדבקות
ובמסירות שאין לה אח וריע,
עושה לילות כימים למען הזולת;
במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות,
ועוד ידו נטויה בעז"ה לרווחת
ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, 

ה"ה, הנדיב המפואר

הרב גבריאל שיינער שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי הבן

החתן שלמה זלמן ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ניסן שובקס שיחי'

בסימ+ן טוב ובמזל+ טוב ובשעטומ"צ+++

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה,
ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה,
ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים
לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת
הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר
וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד
ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לביאת גו"צ, אמן.

בברכה בשמחה

הנהלת הקהלה

שער וינאי עץ וזהב G6
151
98 ₪
ברוכים הבאים


בס"ד, א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י תשפ"ג

בואו שע+ריו בתודה

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
בבואו של ידידנו הדגול והנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות רצון קונו
תמיד עושה ומעשה למען קדשי בני ישראל ברוב אונו
משליך נפשו מנגד למען בית מדרשנו ביד רמה+
ומסור בלו"נ לעט"ר מורנו הרב שליט"א והכל בקול דממה+
איש חי ורב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ברוב שמחה ובחמימות+
רצון צדיקים להיות עושה ומעשה תמיד להעלות אש תמיד+
ולמען השכנת שלום בקרב בני ישראל נפשו צבי וחמיד+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
משמח ומשיב נפש בכל אתר ואתר וברב התשבחות מהולל+
נאמן ביתם וחביבם של גדולי ישראל בהררי ציון וירושלים+
לעמוד לימינם ולמלאות שליחותם שש ברצון ובשמחה+ לקיים+

ה"ה הרבני הנכבד העסקן הדגול והנעלה, כש"ת

מוה"ר רבי
מנחם אנשיל כף
שליט"א
מפארי וחשובי תושבי עירנו לשם ולתהלה

לרגל בואו לארץ הקודש בשעטומ"צ
לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלם של גדולי ומאורי הדור שליט"א
ומנשים באהל תבורך, זוגתו החשובה והיקרה תחי'
העומדת לימינו ועוזרת בידו בכל מפעלותיו בצדקה וחסד

בר+כותנו מקרב הלב אליו שלוחות+:
'בר+וך אתה בבואך' לשאוב ממעייני הישועה בארץ חמדה+ 
'יבר+כך ה' מציון' להתברך במדה טובה מפי הגבורה+
ל+המשיך במעשיך הטובים והחשובים ברוב תפארה+
גד+ולה תורה שנותנת לעושיה חיים עושר וכבוד+
ה+שפעות טובות בגשמיות וברוחניות עוד ועוד+
ת+זכה לרוות אך ורק רוב תענוג ונחת דקדושה+
בר+כות שמים מעל במדה טובה נעלה וגדושה+
בבר+יות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
עד+י נזכה לראות כשיתקיים בירושלים עוד יישבו זקנים+

כברכת המקדמים פניו בתודה ובזמירות

ידידיו וחבריו, מוקירי ומעריצי פעליו הכבירים
למען הכלל והפרט, הן בארץ הקודש והן בגולה

גם אנו מצטרפים בברכה מרובה,
וועד קרן הבנין שע"י קהל "בית פנחס גרונם"
מפעלות הצדקה והחסד "קמחא דתשרי"

ברוכים הבאים – לנדיב 19K
200
119 ₪
בעלי שמחות

בס"ד
שערי אורה+
בנשיאות הרה"צ שליט"א

תנ++ו שבח ושירה+

ברכות נעטה על ראש משביר
בעידנא דא חדותא דילי' לשונינו נגביר
נרים ברכה שירה וזמרה בהערכה עמ++וקה

לידידינו  היקר והחשוב, איש חי ורב פעלים,
משכיל על דבר טוב בחריצות גדולה ובדעת רחבה ונכונה
העומד לימינינו לכבודה של תורה בלו"נ חפיצה
אוצר כל כלי חמדה וכתר ש"ט עולה על גביהן לתהלה

מו"ה יחיאל קראוס שליט"א

מגדולי תומכי היכלינו

בברכת לבבית לרגל השמחה השרויה במעונם
נישואי בתם הכלה המהוללה תחי'
עב"ג למזל טוב המו"מ בתורה ויר"ש כליל המעלות
החתן החשוב יוחנן הלוי הי"ו
בן המחותן המרומם
מו"ה חיים לייבלער שליט"א

ית+ו ד' שזכות החזקת התורה ברוח נדיבה יעמוד לו
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
בדרך אבותינו הק'  בדורות ישרים ומבורכים,
ויזכ++ה לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
לאור+ך ימ++ים ושנות ח+יים,
מ++תוך בריות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת,
יחד עם נו"ב אך טוב וחסד ירדפהו כ++ל ימי חייו,
מתוך אושר+, עושר וכבוד

המברכים  בהוקרה מקרב לב עמוק
בשם כל החבורה משתתפי השיעור

אליהו שטערן

בשם כלל הנהנים והלומדיםשער לברכה מכובדת H9
140
88 ₪
בין הזמנים

בס"ד
ר"ח אלול תשפ"ג

ברוכים
הבאים

הננו מקבלים בברכה
את פני תלמידנו היקרים
לקראת זמן הלימודים ה'תשפ"ד
הבא עלינו לטובה והננו לברככם
בברכת+
"הצלחה מרובה"
שתעלו ותגדלו בשנה הבעל"ט
בתורה וביראת שמים

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את
דברי התורה מתוך סייעתא דשמייא כל הימים

המקדמים פניכם בברכה

הנהלת התלמוד תורה

המלמדים


ברוכים הבאים לתלמידים תחילת הזמן
120
91 ₪
ברוכים הבאים

נקדמה
פ++ניו בתודה+

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי שמואל אליעזר ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

ל++רגל בואו לארה"ק בשעטומ"צ
לעל++ות וליראות באתרא קדישא מירון
בציון המצוינת לקראת ה+ילולא דרשב"י
לשאוב שפע+ רב בכל העולמות

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, להיפקד במידה טובה ישועה ורחמים
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, תענוג ונחת מכל יוצ"ח
באור גדול ובהרחבת הדעת, אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה
וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם
100
65 ₪
ברוכים הבאים

ב"ה ראש חודש אייר התשפ"ג
שמחתי באומרים לי
בית ה' נלך 

ברגשי ידידות ואחווה
הננו 
לשוש בשמחת גומרה של תורה
יחד עם ידידינו ושכנינו  אנשי שלומנו
חברי קהילת "בני ירושלים"

לרגל הכנסם בשעה טובה ומוצלחת 
למשכנם החדש והמפואר
בשעטומ"צ

מזמור שיר חנוכת הבית

יהא משכן זה  בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה ,
דורות ישרים יראי השם
הדבוקים בתורה ובעבודת הבורא

וישמע בבית גדול זה קול ששון וקול שמחה
קול מצהלות צאן קדשים 
הקול קול יעקב המצפצפין בבתי מדרשות
ומשבחין לקה רבון עלם ועלמיא
מתוך נחת והרחבה לכל באי בית ה'

ויהי נועם ה' א' עליכם
ומעשה ידיכם כוננה עליכם


מברכים ומאחלים מעומקא דליבא
שכינכם
מתפללי בית המדרש "שכינת עוזך"

ברכה לחנוכת ביהמ"ד T9
120
89 ₪
ברוכים הבאים


ברוך מתייך לשלם

בשמחה רבה ובהתרגשות עצומה+

באנו בזה להודיע לכל הקה+ל הקדוש תושבי עירנו מאנסי הע"י

על בואו של האור+ח הדגול רומע"כ האי גברא יקירא חסיד+א ופרישא

חוטר+ מגזע קדושים מקרב לב ישראל לאביהם+ שבשמים

ומכניס אור+ה ואמונה בקר+ב ישראל פועל נצור+ות בחינוך בחורי החמד+

כ"ק מרן אדמו"ר מלעקרוין שליט"א

בן הרה"ק כ"ק אדמו"ר מקרויען יבנה זצוק"ל

אשר נעתר לבקשתנו ויופיע אל שערי עירנו המע++טירה לשבות בתוכנו להזריח מאורו על++ינו
ול++רומם רגשות דקדושה+ בקרבנו

אי"ה בשבת קודש פרשת אחרי קדושים
עד יום חמישי פרשת בהר

האכסניה בבית ידידנו היקר הנדיב והנכבד

הרה"ח ר' פנחס מקניסור שיחי'

לקבלת קהל: יש להתקשר להמשב"ק הרה"ח ר' חיים שפירו שיחי'

כל פרטי השבת נפרסם בעזרת השם במודעה נפרדת

יהא בואו לברכה+

ולהרמת קרן התורה והחסידות בעירנו

חסידיו ומעריציו בארה"ב

ברוכים הבאים לביקור רב /אדמו"ר
100
60 ₪
ברוכים הבאים

בס"ד, אלול תשפ"ב

נקדמה
פ+++ניו בתודה

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי שמואל אליעזר
גד ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לארה"ק בשעטומ"צ
לרגל השמחה שבמעון משפחתנו

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם E4
120
79 ₪
ברוכים הבאים

בס"ד

וליוסף אמר מבורכת ד' ארצו

מקרב ליבנו נביע רננות ברכות ותהילות,
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה,
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי
חכמים ובפי ישרים, לבו לב זהב לתורה ולחסד,
מוקיר רבנן טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה
ונחמד למטה, אהוב ונערץ בפי כל, ה"ה

מו"ה יוסף יאמפעל הי"ו

בעל האכסניה של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בלאנדאן

אשר פתח ביתו להיות בית ועד לחכמים,
לאסוף המלך אל ביתו, מאן מלכי רבנן,
בעת שהות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א בעיר לאנדאן,
בחודש תמוז העעל"ט עבור המגבית לטובת מוסדותינו הק'

יוס"ף ד' עליכם אלף פעמים, לראות ברכה
והצלחה בכל מעשי ידיו, מתוך סייעתא
דשמיא מרובה, ואשר יוסף עושה ה' מצליח,
ויקויים בו הפסוק 'עץ חיים היא למחזיקים בה
ותומכיה מאושר', בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', במלוא חופניים
נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.

המברכים בהוקרה,

מוסדות שעלאמס - ברוקלין נ.י.

ברכה לבעל אכסניה מארח
80
60 ₪
ברוכים הבאים

ברוכים הבאים
בשם ה' ברכנוכם מבית ה'

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא, אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי גבריאל ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לשבות עמנו
בשב"ק פרשת ויצא בארה"ק

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם R5
180
120 ₪
ברוכים הבאים

נקדמה פניו בתודה

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי שמואל אליעזר ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לשבות עמנו בשב"ק פרשת ויצא

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם 2
180
150 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן