חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

שבת בראשית

שבת בראשית
בין הזמנים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
יַעַמְדוּ עַל הַבְּרָכָה

 עם סיום חודש האיתנים
אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים וחג הסוכות ושמח+ת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה,
המקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו
והעמדת המקום על תילו במשך כל ימות השנה
ועתה הוסיפו להיטיב ולנדב נדרים ונדבות בסכומים גדולים
של מאות שקלים  לבית מדרשינו ובזכותם היה בית מדרשינו
מלא ברכת ד' ולא יחסר המזג במשך כל החגים
ה"ה

הרב אהרן לוי הי"ו  -   מפטיר יונה יוכ"פ
הרב אברהם לויטס הי"ו  -  רביעי ופתיחה  יוכ"פ
הר"ר חצקל השונמי הי"ו  -  שלישי יוכ"פ
הר"ר מוטי לעויס הי"ו  - פתיחה נעילה יוכ"פ
הר"ר נתנאל וינטר הי"ו  -  חמישי יוכ"פ
הרב דוב ברזל הי"ו  -  פטרון חתן בראשית
הרב חושים הארכי הי"ו - חתן בראשית
הרב וועועל ברינקס הי"ו  -  פתיחה שמח"ת
הבה"ח מוטי גפסו הי"ו - ברהמ"ז הושענא רבא
הר"ר שרוליק שלייקס הי"ו  -  מפטיר יוכ"פ והגבהה שמח"ת

ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+ שקנו עליות
והרימו את תרומת ד' בשבתות וימי חול המועד שעעל"ט

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט זה וכל הלימוד והתפילות עם הבל פיהם של תשב"ר
שאין בהם חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים
ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד וכל טוב סלה

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                      

    אברכי הקהילה ומתפללי ביהמ"ד
הג++באים

                                                                                                                                         

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי S2
100
64 ₪
הקפות שניות

בס"ד ערב שבת פרשת בראשית
ה'תשפ"ד

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה

הננו להזמין את ידידינו

וכל קהלא קדישא הדין
לשוש בשמחת התורה ולהשתתף

בקידושא רבא
לכבוד חתן תורה
וחתן בראשית

שתתקיים אי"ה
ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בבניין בית מדרשינו "קהילת ישועות ישראל"
רח' משיח 54, קרית פעמי הגאולה, רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה
מפז ומפנינים יקרה

המצפים  לבואכם בשמחה ובחדווה

מורינו הרב שליט"א - חתן התורה
ראובן נחמי - חתן התורה
שמעון גפני - חתן בראשית
נחבי בן ופסי - חתן בראשית

עיה"ת רכסים ת"ו

הזמנה לחתן בראשית וחתן תורה B5
120
69 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערש"ק פר' בראשית תשרי תשפ"ד

מ+פי א-ל יבורך+ ישרא+ל+

מקירות לבבנו תודה נביעה, שירה וזמרה נריעה,
 קדם האי גברא יקירא, בעל לבב ורוח נדיבה,
אשר הבין מדעם ונפשו הטוב לפאר ולעטר
ביום שמחת התורה בחן ובכבוד, ה''ה

הרה''ח
ר' עמנואל חפציקרל הי''ו

אשר נדב מהונו במאור פנים ובשמחה
את ה"קידושא רבא" ביום שמחת תורה

להודות ולהלל על כל החסדים אשר עשה ה' עמו


וכן אשר נדב מהונו במאור פנים ובשמחה להוצאות הכבירות של
מיני מגדים ומתיקה+
לצעיר+י הצאן קדשים+

בעת ההקפות+ ביו''ט שמחת תורה+

ובזאת זכה להנעים ולהכניס את נועם זיו מתיקות ועריבות התורה הק',
ביומא קידשתא שבו שמחים וששים עם התורה הק'
אשריכם שלכם ככה שכרכם הרבה מאוד
זכות התורה תעמוד בעדו להתברך בכל הברכות האמורות בתורה,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי''ר

המודים והמהללים בכל פה לשון

הגבאים                             קהל אנ"ש

ברכה תודה לשמחת תורה
100
84 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
נְקַדְּמָה
פְּנֵיהֶם בְּתוֹדָה

 עם סיום חודש האיתנים אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים חג הסוכות ושמ++חת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
השוקדים באוהלה של תורה יומם ולילה ומקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו והעמדת המקום על תילו איש איש על מלאכתו
הנסתר רב על הנגלה  במשך כל ימות השנה בתפעול בית המדרש בלימוד בתפילות ובפעילויות  לבחורים והילדים ובפרט בימי חודש תשרי
והכ++ל שלא על מנת לקבל פרס,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה


הר"ר שניאור חצקל שליט"א
הר"ר ישראל חיימי שליט"א
הר"ר עובדיה זאנוויל שליט"א
הר"ר מישל פישל שליט"א
הר"ר יוחנן ראטה שליט"א
הר"ר אליהו ברזל שליט"א


ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט על תילו ואלפי שעות הלימוד והתפילות עם הבל שאין חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים
מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת
ויחד עמם נשותיהם העומדים לימינם
אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                          הרב
            יעקב מאיר שטרולי

    אברכי הקהילה

                                                                                                                                            מתפללי ולומדי
                                                                                                                            בית המ++דרש

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי
100
54 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד ערש"ק בראשית תשרי תשפ"ג

מ+פי א-ל יבורך+ ישרא+ל+

מקירות לבבנו תודה נביעה, שירה וזמרה נריעה,
 קדם הנהו אינשי יקירא, בעלי לבב ורוח נדיבה,
אשר הבין מדעם ונפשם הטוב לפאר ולעטר
ביום שמחת התורה בחן ובכבוד, ה''ה

הרה''ח ר' עקיבא  הערינגל הי''ו
ועמו הרה''ח ר' ניסים בלייקליבל הי''ו

אשר נדבו מהונם במאור פנים ובשמחה
את חלק נכבד של הקידושא רבא ביום שמחת תורה

וכן לעומתם ברוך יאמרו אל מול הני אינשי יקירא
בהדר ובהוד ובהוקרה עצומה

הרה''ח ר' נחמן פלענקאן הי''ו
הרה''ח ר' יוסף בן גביר הי''ו
הרה''ח ר' יצחק סמוטרלייק הי''ו
הרה''ח ר' חיים מייכלשטער הי''ו
הרה''ח ר' פנחס יושדעק הי''ו
הרה''ח ר' יואל אייזנבך הי''ו
הרה''ח ר' אייל גולדקנעפל הי''ו
הרה''ח ר' שי בלעטעל הי''ו
הרה''ח ר' שלמה צוקערלעך הי''ו

אשר נדבו מהונם במאור פנים ובשמחה להוצאות הכבירות של
מיני מגדים ומתיקה+
לצעיר+י הצאן קדשים+

בעת ההקפות+ ביו''ט שמחת תורה+

ובזאת זכו להנעים ולהכניס את נועם זיו מתיקות ועריבות התורה הק',
ביומא קידשתא שבו שמחים וששים עם התורה הק'
אשריהם שלהם ככה שכרם הרבה מאוד
זכות התורה תעמוד בעדם להתברך בכל הברכות האמורות בתורה,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי''ר

המודים והמהללים בכל פה לשון

וועד הקהילה                             קהל אנ"ש

ברכה תודה לשמחת תורה
100
89 ₪
לוח מודעות

בס"ד

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה.
זְקֵנִים וּנְעָרִים בְּכָל שׁוּרָה וְשׁוּרָה.

נברך בברכה מרובה את ידידינו היקר

הר"ר משה לוי שליט"א

אשר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְנָדְבָה רוּחוֹ לְהִתְעוֹרְרָה.
תְּחִלָּה וְרִאשׁוֹן הֱיוֹת לְהַתְחִיל הַתּוֹרָה.

ועלה ונתעטר בכתר
"חתן בראשית"

ברך נברכך יַעַן נַעֲשֵׂיתָ רִאשׁוֹן לְמִצְוָה גְמוּרָה.
מָה רַב טוּבְךָ וּמַשְׂכֻּרְתְּךָ יְתֵרָה.
טוֹב עַיִן תְּבוֹרָךְ בְּנִדְבָתְךָ מִלְּעַצְּרָה.
וּמִבִּרְכוֹת בּוֹרְאֶךָ תְּבוֹרָךְ יָדְךָ מִלְּקַצְּרָה.
בַּעֲבוּר שֶׁכָּל הַמְכַבֵּד תּוֹרָה בִּצְפִירָה.
יְהִי גוּפוֹ מְכֻבָּד בְּכֹחַ לְהִתְאַשְּׁרָה.

הגבאים בשם כל המתפללים

ברכה לחתן בראשית
100
50 ₪
אירועים

בס"ד

זכותו יעמוד לנו

בשם כל הקהל הקודש באנו בזה להודות ולהלל
את כבוד ידידינו החשובים משפחת האפרתים
כהנים שדעתם יפה, כולם אהובים כולם ברורים
כאו"א בשמו הטוב יבורך


משפחת שפילמאן
החשובה שיחי''

על שנדבו לבם לנדב ולסדר הסעודה
לכבוד ההילולא קדישא של גאון עוזינו
מרנא ורבנא רבן של ישראל

מרן החתם סופר זיעועכי"א


שנערכה ברוב פאר והדר במקהלות עם ה'
ביומא דהילולא קדישא
וזכינו לשמוע דברות קודש בלהבת אש
ללכת בדרכיו לחזור ולשנן תורתו ועבודתו בקודש
אשר השאיר לנו לנחלה להאיר מתוך חשכת הזמן
להחיותנו כהיום הזה    

זכותא דמשה רעיא מהימנא יעמוד להם להתברך
בכל מילי דמיטב שלא יבוש המעיין ולא יקצץ האילן.

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה בשם כל קהל עדתינו

הנהלת הקהילה


ברכה תודה תורמי סעודת הילולא
200
100 ₪
מעגל השנה

בית המדרש
דחסידי פינסעקל

בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א

תשית+ ל+ראשו
עטרת+ פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית בעלזא , עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ קהילתינו הקדו'
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

הר"ר נחמן ביבער שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי בית המדרש והקהילה

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב דאג לכיסוי הוצאות+
שיעורי חוה"מ ושמחת בית השואבה
לתועלת והנאת חברי קהילתינו
מתפללי בית מדר+שינו

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה והשמחה,
יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
קהלא קדישא הדין

תודה שמחת תורה 2
140
78 ₪
הודעות

בס"ד ערב שבת פרשת בראשית

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה

הנני להזמין את ידידי

וכל קהלא קדישא הדין
לשוש בשמחת התורה ולהשתתף

קידושא רבא
לכבוד חתן בראשית

שתתקיים אי"ה
ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בביהמ"ד "אהבת התורה וישראל"
רח' אבירי לב, תל אביב

שישו ושמחו בשמחת התורה
מפז ומפנינים יקרה

המצפה לבואכם בשמחה ובחדווה

קלמן שובקסער

יקנעם ת"ו

הזמנה לחתן בראשית 4
120
69 ₪
הודעות

בס"ד ערב שבת פרשת בראשית

הנני להזמין את ידידי וכל קהלא קדישא הדין
לשוש בשמחת התורה ולהשתתף

שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בביהמ"ד "מתיקות התורה"
רח' אביי ורבא 27, יקנעם

שישו ושמחו בשמחת התורה
מפז ומפנינים יקרה

המצפה לבואכם בשמחה ובחדווה

קלמן לרנר

יקנעם ת"ו

הזמנה לחתן בראשית 2
120
85 ₪
לוח מודעות

בס"ד

מֵרְשׁוּת
הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא.
וּמֵרְשׁוּת מִפָּז וּמִפְּנִינִים יְקָרָה.
וּמֵרְשׁוּת רָאשֵׁי יְשִׁיבוֹת וְאַלּוּפֵי הַתּוֹרָה.
וּמֵרְשׁוּת זְקֵנִים וּנְעָרִים יוֹשְׁבֵי שׁוּרָה

נברך בברכה מרובה את ידידינו היקר

הר"ר חיים רוזן שליט"א

שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ בְּיִרְאָתוֹ הַטְּהוֹרָה.
וְהִגִּיעָנוּ לִשְׂמוֹחַ בְּשִׂמְחַת הַתּוֹרָה.

ועלה ונתעטר בכתר
"חתן תורה"

וּבִשְׂכַר זֶה תִּזְכֶּה מֵאֵל נוֹרָא.
לִרְאוֹת בָּנִים וּבְנֵי בָנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה.
וּמְקַיְּמֵי מִצְוֹת בְּתוֹךְ עַם יָפָה וּבָרָה.
וְתִזְכֶּה לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת בֵּית הַבְּחִירָה.
וּפָנֶיךָ לְהָאִיר בִּצְדָקָה בְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה.
כְּנִבָּא יְשַׁעְיָהוּ מָלֵא רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה.
שִׂמְחוּ אֶת יְרוּשָׁלַיִם וְגִילוּ בָהּ מְהֵרָה.

הגבאים בשם כל המתפללים

ברכה לחתן תורה
100
50 ₪
הודעות

בס"ד
עש"ק בראשית תשפ"ג

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה
ומֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה

הנני להזמין בקריאה של חיבה
את ידידי ורעי וכל קהלא קדישא הדין
ליטול חלק ולשוש בשמחת התורה

בקידושא רבא
לכבוד 'חתן בראשית'

שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בביהמ"ד "שיח התפילה"
רח' בר אילן 35 טבריה

טוב עין תברך בנדבתך מלעצרה.
ומברכות בוראיך תברך ידך מלקצרה.
בעבור שכל המכבד תורה בצפירה.
יהי גופו מכבד בכח להתאשרה.

המצפה לבואכם לכבוד התורה
כי היא לנו עוז ואורה

נטע מושקוביץ

טבריה ת"ו

הזמנה לחתן בראשית
89
64 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן