ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ניחום ואבל

ניחום ואבל
לוח מודעות

קופת החסד "חסדי ה' אלעד

בנשיאות רבני עירנו שליט"א

כוס תנחומים
בלב כבד הננו להביע את תנחומינו הכנים והלבביים ולהשתתף בצערו
של ידידנו הדגול, איש המעש, לעשות צדקה וחסד, לכלל ולפרט,
יום ולילה לא ישבות, דלתו פתוחה לרווחה, ואזנו קשובה וערה להאזין
שוועת עניים וצעקת הדלים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
טוב הלב ונעים ההליכות, והכל בחכמה ובתבונה ובענוות חן,
ובזכותו מתרבים מעשי החסד עד בלי גבול,

הרה"ח רבי משה ישראלי שליט"א

תומך וותיק לקופת החסד

בפטירת אביו החשוב, מלא וגדוש בתורה ויראת שמים,
בחסידות ובמידות טובות, עמד לצד מוסדות התורה בארץ הקודש
במסירות אין קץ, והוזיל מממונו להגדיל תורה ולהאדירה

הרה"ח רבי דוד ישראלי ז"ל

בן רבי ראובן גד תנחום זצ"ל 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ומהיום והלאה תזכו לשמוע ולהתבשר
אך בשורות טובות ישועות ונחמות.
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר
בגאולה השלימה ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

החותמים בצער רב

הנהלת המוסדות              רבנן ותלמידהון

רבני הקופה שליט"א

מודעת אבל ותנחומים מכובד
99
69 ₪
הודעות

ביהמ"ד "חניכי הישיבות" ביתר

בראשות הגר"מ בוצ'ין שליט"א

עצרת מספד

אוי לנו כי פנה יום נטו צללי ערב, כבה אור העולם עמוד אש התורה ההולך לפני המחנה, מופלא שבחכמים הודה של תורה זיווה ותפארתה, שלא הניח ממנה דבר קטן כגדול, דבר ה' שבפיו נאמנו לכל בית ישראל להורות להם את דרך הישר

מורינו ורבינו שר התורה רשכבה"ג

רבינו שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצוקללה"ה

משיח ה' אשר נאבד מקרבנו

ועל זאת נקרא עצרת מספד בכי ונהי

בהיכל בית מדרשנו "חניכי הישיבות" השושנים 36 בית שמש
ביום ג' לסדר "ואחיכם כל בני ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'"
בשעה 18:00 בדיוק

יספידהו מרנן ורבנן

הגאון הגדול רבי יוסף שלום דרימוב שליט"א
הגאון הגדול רבי ברוך אקסלנט שליט"א
מורינו רב ביהמ"ד רבי משה בוצ'ין שליט"א

בצער רב וביגון קודר

גבאי ביהמ"ד

המתפללים

עצרת מספד על רב 1
60
40 ₪
לוח מודעות

רפואה וחסד

בנשיאות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

קול נהי ארימה

המומים ואבלים עד דכדוכה של נפש,
על הילקח מאיתנו משיח ה' אשר בקרבנו,
מגן הדור בכוח תורתו וקדושתו,
נשיא וראש לכל בית ישראל

מרן שר התורה רשכבה"ג

רבינו שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצוקללה"ה

שהאיר לנו את הדרך בהוראותיו ופסיקותיו
בכל הדבר הקשה אשר נתקלנו בו

אוי מי יתן לנו תמורתו

בצער רב וביגון קודר

הנהלת הארגון

רבני הארגון

מודעת אבל על רב 2
60
40 ₪
לוח מודעות

ישיבת "עטרת ציון" בית שמש

בראשות הגאון רבי ברוך דולציק שליט"א

כבה נר המערבי

אבל יחיד לנו בתוך רבבות אלפי ישראל האבלים וכואבים בהילקח ממנו שר וגדול בעמו, עמוד אש התורה ההולך לפני המחנה, אשר האיר את פני כל הדור בכוח תורתו, מרא דכולא תלמודא אשר כל רז לא אניס ליה, מרעיף עצה ותושיה על כל עם בני ישראל, אשר נשאנו כנשא האומן את היונק והיה לנו לעיניים

רשכבה"ג

מרן רבינו בעל "דרך אמונה" זצוקללה"ה

אשר עלה בסערה השמימה
והותיר את כל בני דורנו יתומים מבלי אב

וכל בית ישראל
יבכו את השריפה אשר שרף ה'

בצער רב וביגון קודר

ראש הישיבה

הנהלת הישיבה

רבנן ותלמדיהון

מודעת אבל על רב 1
60
40 ₪
לוח מודעות

ארגון 'רפואה שלימה'

סיוע לחולים ובני משפחותיהם

בצער עמוק וביגון רב משגרים אנו נטפי נוחם לידידנו היקר בעל לב זהב, אציל מעש וזכויות כבירות לחסד ולרחמים, מעוטר בכל מידה נכונה, ברוך תהילות ומעלות, מאיר פנים לכל אדם, אביר צדקות ורב להושיע הרבני הנגיד המרומם תומך צדקה וחסד בכל מאודו במסירות רבה

הרה"ח ברוך ישראלי שליט"א

מעמודי התווך של פעילות הארגון

ולכל בני המשפחה החשובה והנכבדה שיחיו

עם פטירת אמכם,
עטרת המשפחה הרוממה, אשה יראת ה'

מרת פייגא ישראלי ע"ה

הרופא לשבורי לב הוא ירפא את שברון לבכם, וזכויות פעולותיכם הרבים יעמדו לכם שמעתה ועד עולם אך ששון ושמחה ישרור תדיר בביתכם ולא תדעו עוד מכל צער ויגון כל ימי חייכם.אמן

המשתתפים בצערכם

ההנהלה

המתנדבים

משפחת 'רפואה שלימה'

מודעת אבל ותנחומים 4
70
50 ₪
לוח מודעות

קופת החסד "לא רעב ללחם" אלעד

בנשיאות רבני עירנו שליט"א

בלב כבד הננו להביע את תנחומינו הכנים והלבביים ולהשתתף בצערו
של ידידנו הדגול, איש המעש, לעשות צדקה וחסד, לכלל ולפרט,
יום ולילה לא ישבות, דלתו פתוחה לרווחה, ואזנו קשובה וערה להאזין
שוועת עניים וצעקת הדלים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
טוב הלב ונעים ההליכות, והכל בחכמה ובתבונה ובענוות חן,
ובזכותו מתרבים מעשי החסד עד בלי גבול,

הרה"ח רבי משה ישראלי שליט"א

תומך וותיק לקופת החסד

בפטירת אביו החשוב, מלא וגדוש בתורה ויראת שמים,
בחסידות ובמידות טובות, עמד לצד מוסדות התורה בארץ הקודש
במסירות אין קץ, והוזיל מממונו להגדיל תורה ולהאדירה

הרה"ח רבי דוד ישראלי ז"ל

נלב"ע יום ראשון פרשת שמות

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ומהיום והלאה תזכו לשמוע ולהתבשר
אך בשורות טובות ישועות ונחמות.
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר
בגאולה השלימה ובביאת משיח צדקינו
במהרה בימינו אמן.

בצער רב

ההנהלה

רבני הקופה

מודעת אבל ותנחומים 3
70
50 ₪
לוח מודעות

ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד

בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א

כוס תנחומים

תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת

הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל

אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות

ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
וכל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות

רבי דוד ישראלי שליט"א

מנכ"ל מוסדות ישיבתנו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

בצער רב

ראש הישיבה

ההנהלה

רבנן ותלמדיהון

מודעת אבל ותנחומים 2
70
50 ₪
לוח מודעות

ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד

בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א

תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת

הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל

אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות

ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
כל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות

רבי דוד ישראלי שליט"א

מנכ"ל מוסדות ישיבתנו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

המשתתפים באבלכם בצער רב

ראש הישיבה

ההנהלה

רבנן ותלמדיהון

מודעת אבל ותנחומים 1
70
50 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן