מכתבים והודעות

מכתבים והודעות
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת סוף שנה

בס"ד, תמוז תשפ"ב

עלינו לשבח

לרומם ולהודות

למלמד היקר והחשוב

הרב שפרון ליטוב שליט"א

מקרב לב אנו מודים
מוקירים ומעריכים
את השעות והימים
הדקות והרגעים

התמסרות כה מיוחדת לתלמידים
ההשקעה הניכרת בכל התחומים
הנחלת התורה, מידות וערכים
קנינים אלו אותם לנצח מלווים
בננו במבחנים וביצירות מידי שבוע מתפאר

את התורה הקדושה הוא אוהב ביותר
חוויות מהחיידר הוא תמיד מספר
והולך לבית תלמודו כל יום וחוזר מלא אושר

ישלם ה' שכרכם ממרומים
וישלח ברכה בכל מעשי ידכם
תזכו לאושר ועושר כל הימים
וזכות תשב"ר ימליצו טוב טוב בעדיכם

בהערכה רבה

ההורים כהנוביץ
ושלוימי

ברכה למלמד הערכה סוף שנה 4
80
0 ₪
אירועים

בס"ד, חשוון תשפ"ג

מזלא טבא
וגדיא יאה

בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם
ראש חבורותינו הדולה ומשקה תורה וחסידות
באש להבת שלהבת קה בדרך המסורה לנו
מאבותיו רבותינו הק' לבית דוד
שמו הטוב מפארים ומשבחים
מגזע אראלים ותרשישים פרי עץ הדר מענף עץ אבות

רבי צדוק לוין שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

לרגל שהשמחה במעונו
בהולדת הבן נ"י ויזרח במזל טוב

ובזה נבוא במלוא מהטנא ברכה
שיהא רעווא מן קדם אבוהון
די בשמיא שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם
אבינו בעתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ומעשים טובים
ברוב נחת דקדושה ממנו ומכל יו"ח כל הימים ולראות בנים
ובני בנים חיים וקימים צדיקים חסידים ותלמידי חכמים
העוסקים בתורה ובמצות לשמה בבריות גופא ונהורא
ומעליא עד ביאת ינון ב"א

המברכים מעומק לבבות מלאי הערכה

בחורים הישיבה והצוות הרוחני

גם אני מצטרף, חיים ברולי -יו"ר

מודעה/ברכה שער עמודים E19
100
79 ₪
בין הזמנים

ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו

שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"

בס"ד אב תשפ"ב

הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים לבני בית מדרשנו מסגרת

ימי מנוחה והתעלות

בימי חודש תמוז -אב הבעל"ט
במושב גמזו לטובה

מיום ראשון ועד יום חמישי פר' ואתחנן

תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן
מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון

מתן שכרה בצידה השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

וקווי ה' יחליפו כח

בברכה מרובה

הנהלת הישיבה

הודעה על ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
הודעות

בס"ד תשרי תשפ"ג

קהל חסידים

בראשות מורינו הגרי"צ שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

זמנים לחג הסוכות+ 

יו"ט א' דסוכות

מנחה עריו"ט________________________ 7:00
שחרית __________________________ 9:00
מנחה+ ___________________________ 6:00
שיעורי תורה עד למעריב

ימי חוה"מ סוכות

שחרית מנין א' ______________________ 9:00
שחרית מנין ב' ______________________ 10:00
מנחה+ ___________________________ 6:00

שיעורי תורה מפי רבנים אורחים שליט"א
מעריב___________________________ 7:00

משנה תורה ואמירת תהילים________________10:00

הושענא רבא

שחרית מנין א' ______________________ 7:00
שחרית מנין ב' ______________________ 8:00

שמחת תורה

תפילת ערבית______________________ 7:00
הקפות _________________________ 8:00

יזכור לאחר קריאת התורה וכל הנערים - מנחה אחרי מוסף

תפילת שחרית_____________________ 7:00
הקפות _________________________ 8:00

בברכת "מועדים לשמחה"

הנהלת הקהילה

זמנים לסוכות
100
80 ₪
הודעות

ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הוד+עה חשובה+

הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו

מנין נוסף
לתפילת שחרית

בבית שני

ברכות בשעה 8:00
הודו בשעה 8:10

"שיתקבל+ו תפילתנו
לר+צון לפ+++ני א+ד+ון כל"

בברכה
הגבאים

הודעה לציבור
50
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ב

שפע תודות

מעומק לבבות

למורה החשובה

מלכה כהנא תחי!

ברכת הערכה מיוחדת
על השקעתך בסמינר מעל ומעבר,
מעבר לשעות ומעבר למחויבויות

בניהול וארגון הפעילות "השיר והשבע"
ובעמידתך לימיננו ביציאה המאומצת לטיולים.
לא נשכח את ההשקעה בתלמידות
לקראת הכנתן למבחן חוץ.

יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!

בהערכה רבה

ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס

ברכה למורה /לגננת סוף שנה 3
80
50 ₪
מכתבים והודעות

כי לו נאה כי לו יאה
עמ+וד ע+מוד עמוד חתן הת+ורה

אזמר בשבחין במילין יקירין,
קדם בנינו היקר חכם לב ואמיץ כח,
יראתו קודמת לחכמתו, המוכתר בנימוסין,

הבה”ח כמר גרונם שלאס ני”ו

השמח+ בשמחת התורה+
לרגל סיום כל פרק “האיש מקד+ש”

שנלמדה בעיון בהבנה ובשקידה, בריתחא דאורייתא,
בעמל ברתת בזיע, בחשק והתלהבות, אשרי עין ראתה זאת+,

פתח לנו שער בעת נעילת שער

בסיומה של שנה, ולקראת צאתך מכותלי התלמוד תורה,
לעבר העליה לישיבה קטנה, כאן המקום וזהו ההזדמנות,
להביע את רגשי ההערכה וההוקרה.
על ההשקעה האדירה תמידין כסדרן, יומם ולילה לא ישבותו,
בקיץ ובחורף, בשבתות ובמועדים, לחזור ולשנן את תלמידך כמעין המתגבר,
עליך נאמר הפסוק “הזורעים בדמעה ברינה יקצורו”,
אשריך ואשרי יולדתך, ואשרי רבך שלמדך תורה.

מברכים מוק+רים ומעריכים

טאטי ומאמי

ברכה לתלמיד המסיים ת”ת ומסכת R5
130
70 ₪
חגים

בס"ד זמן שמחתנו תשפ"ב

"ויעשו כולם
אגודה אחת"

לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה ותורה ותפילה במאור פנים
ה"ה

חברי הקהילה היקרים שליט"א

מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו

בברכת

"מועדים לשמחה
חגים וזמנים לששון"

יהי רצון
ותזכו "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"
בבריות גופא ונהורא מעליא,
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
השפעות טובות לא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
לגמר חתימה טובה, אכי"ר

המברכים

הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"

ברכה לקהילה – סוכות
120
100 ₪
הילולא

באר הישועות

ע"ש הרה"ק פועל הישועות
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
- - - - - - - -

יעמדו על הברכה+
נאמני רבנו הצדיק מקרעסטיר

פרנסי "סעודת ההילולא" ו"הקאווע שטיבל"
ידידינו היקרים אוהבי חסד וממשיכי דרכו בקודש

הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
הרב זאב גורן שליט"א
הרב נטע סילמן שליט"א
הרב לוי ברקו שליט"א
הרב שמעון כץ שליט"א
הרב חיים פינטל שליט"א
איש החסד וועלוול כהן שליט"א

הזכויות הגדולות והנשגבות
של מעשי החסד
ובכח בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות ועושה
מופתים בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים
וליוצ"ח ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכט"ס עושר ואושר
עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי
וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

באר הישועות
70
60 ₪
לוח מודעות

ארגון 'רפואה שלימה'

סיוע לחולים ובני משפחותיהם

בצער עמוק וביגון רב משגרים אנו נטפי נוחם לידידנו היקר בעל לב זהב, אציל מעש וזכויות כבירות לחסד ולרחמים, מעוטר בכל מידה נכונה, ברוך תהילות ומעלות, מאיר פנים לכל אדם, אביר צדקות ורב להושיע הרבני הנגיד המרומם תומך צדקה וחסד בכל מאודו במסירות רבה

הרה"ח ברוך ישראלי שליט"א

מעמודי התווך של פעילות הארגון

ולכל בני המשפחה החשובה והנכבדה שיחיו

עם פטירת אמכם,
עטרת המשפחה הרוממה, אשה יראת ה'

מרת פייגא ישראלי ע"ה

הרופא לשבורי לב הוא ירפא את שברון לבכם, וזכויות פעולותיכם הרבים יעמדו לכם שמעתה ועד עולם אך ששון ושמחה ישרור תדיר בביתכם ולא תדעו עוד מכל צער ויגון כל ימי חייכם.אמן

המשתתפים בצערכם

ההנהלה

המתנדבים

משפחת 'רפואה שלימה'

מודעת אבל ותנחומים 4
70
50 ₪
אירועים

ל+שובע ול+א לר+זון

פרנס "שתיה חמה"
לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר

הרב שמעון שפיצר שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר

הרב החסיד לוי ברקוביץ שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא

הזכויות הגדלות של מעשי החסד ובכח רבינו הקדוש
בעל ההילולא קדישא, פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

פרנס ההילולא
70
50 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ג

ולקחתם
לכם

למכובדי ורעי היקר
שמו הטוב מפארים ומשבחים
לבו לב זהב להיכלי תורה וחסד
פרי עץ הדר, כל הזכויות בהיכלנו - שלכם

ר' דן שפיטווקא שיחי'

חג הסוכות הבעל"ט זמן של ששון ושמחה
זו העת להודות ולהביע הודאה
מקרב לב מלא הערכה ורננה
על עמידתו האיתנה להצלחתנו בשמחה וטוב לבב

סמוכים ובטוחים אנו שזכות צדקותיו הרבים והעצומים

ואלפי זכויות ושעות לימוד התורה, התפילה ומעשי החסד 

יעמדו לו ולב"ב בימים נעלים אלו
לשאוב שפע שמחה והשפעות מעייני הישועות,

להיפקד בדבר ישועה ורחמים לשנת אושר ועושר,

הצלחה מרובה בכל העניינים ונחת מכל יו"ח,
שנה טובה ומבורכת בכל מילי דמיטב


ושאבתם בששון ממעייני הישועה
שפע של אושר והצלחה לכל השנה
ותזכה לרוב נחת מכל בני המשפחה

"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"

בברכהת א גוט יו"ט

חיים ברוינער
מנכ"ל

מודעה/ברכה לסוכות E14
100
79 ₪
מכתבים והודעות

בס"ד תשרי תשפ"ג

ביהמ''ד דחסידי
קאלבגרוין

בנשיאות כ''ק אדמו''ר שליט''א 

רח' השחר 20 בני ברק 
-------------------------------------------

שיעורים במועדות

הננו להודיע בזה שבימי חוהמ''ד הבעל''ט 
יתקיימו שיעורי תורה בבית מדרשינו בין מנחה למעריב 
ע''י הרבנים+ הגאונים שליט''א כדלה+לן :

יום שלישי א' דחוהמ''ד ע''י: 
הרב שמעון שוליץ שליט''א
ר''מ בישיבת קמצירון ירושלים 

בעניני חינוך

יום שני רביעי ב' דחוהמ''ד ע''י: 
הרב משה גאון שליט''א
יו''ר מכון נגיל ונשיש

בענין אתרוגי שמיטה

יום חמישי ג' דחוהמ''ד ע''י:
הרב מרדכי חרל"פ שליט''א 
רב ודומ"ץ הכללי 

 בענין תיאור חג הסוכות בבית המקדש

תפילת מנחה_______________ 18:00
תפילת מעריב  ______________ 19:30

בברכת "מועדים לשמחה"

הגבאים

שיעורים לסוכות
100
80 ₪
לוח מודעות

קופת החסד "חסדי ה' אלעד

בנשיאות רבני עירנו שליט"א

כוס תנחומים
בלב כבד הננו להביע את תנחומינו הכנים והלבביים ולהשתתף בצערו
של ידידנו הדגול, איש המעש, לעשות צדקה וחסד, לכלל ולפרט,
יום ולילה לא ישבות, דלתו פתוחה לרווחה, ואזנו קשובה וערה להאזין
שוועת עניים וצעקת הדלים, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
טוב הלב ונעים ההליכות, והכל בחכמה ובתבונה ובענוות חן,
ובזכותו מתרבים מעשי החסד עד בלי גבול,

הרה"ח רבי משה ישראלי שליט"א

תומך וותיק לקופת החסד

בפטירת אביו החשוב, מלא וגדוש בתורה ויראת שמים,
בחסידות ובמידות טובות, עמד לצד מוסדות התורה בארץ הקודש
במסירות אין קץ, והוזיל מממונו להגדיל תורה ולהאדירה

הרה"ח רבי דוד ישראלי ז"ל

בן רבי ראובן גד תנחום זצ"ל 

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ומהיום והלאה תזכו לשמוע ולהתבשר
אך בשורות טובות ישועות ונחמות.
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר
בגאולה השלימה ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

החותמים בצער רב

הנהלת המוסדות              רבנן ותלמידהון

רבני הקופה שליט"א

מודעת אבל ותנחומים מכובד
99
69 ₪
הודעות

ביה+מ"ד "תפילת ישרים+" צפת

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד סוכות תשפ"ג

שיעורי תורה בחג הסוכות

במסגרת ארגון "תורה במועדות"

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין סוכה כהלכתה

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת שמחת בית השואבה

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

הלל בשמחת תורה

בברכת החג " ושמחת בחגך" אין שמחה כשמחת התורה!

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד 3
100
68 ₪
לוח מודעות

פרנס חדר הקפה+
פרשת ויח+י

הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

זכות מאות ברכות הנהנין ע"י המתפללים והלומדים
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

הגבאים

פרנס חדר קפה – להשקות
70
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות

בימות החול:

שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30

בשבת+ קודש:

מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת

בברכה
הגבאים

הודעה על זמני התפילות
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ב

ברכות והודאות

למלמד היקר והמסור
אומן במלאכתו, העמיד תלמידים הרבה

הרב גלעד היחצאלי שליט"א

בסיומה של שנה ברוכה
ברצוננו להביע זר תודה
על מסירות והשקעה
מידי יום דקה ושעה
על איכפתיות ותשומת לב לפרטים
גם בדברים פעוטים
מעומק לב ובכנות
עם כל הרגש ללא ליאות

עבודות יפות, מושקעות
אשר בננו לא מוותר ליצור, לחוות ולעשות
סיפור השבוע ופרשת השבוע
בהמחשה בתנועה ובתלהבות
ההשקעה ניכרת בכל צעד, וגם ההתמסרות

אך מעט נוכל להביע
מקולמוס הלב הנובע
'ישר כח' זו מלה קטנטנה
על נתינה מתוך אהבה
ישלם ה' פעלכם ממרומים
ישרכה ברכה בכל מעשי ידיכם
תזכו לאושר ועושר כל הימים
וחינוך תשב"ר יעמוד לכם
לנחת דקדושה מכל הילדים והתלמידים

בהערכה רבה

משפחת הזנפרץ
ויענקי

ברכה למלמד הערכה &7
80
50 ₪
לוח מודעות

ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד

בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א

כוס תנחומים

תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת

הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל

אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות

ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
וכל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות

רבי דוד ישראלי שליט"א

מנכ"ל מוסדות ישיבתנו

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

בצער רב

ראש הישיבה

ההנהלה

רבנן ותלמדיהון

מודעת אבל ותנחומים 2
70
50 ₪
לוח מודעות

חודש שבט - תשפ"ב
בביהמ"ד "זכרון צדוק" קאפיש

הוקדש ע"י ידידנו היקר

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

הוקדש ע"י ידידנו היקר

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס החודש
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ב

שפע תודות

מעומק לבבות

למזכירה המסורה
אשת החיל הדגולה

שירה ויסבלום תחי'!

הערכה רבה
על עבודתך המיוחדת
במשך השנה
ובעיקר על מה שמעבר - - -

מעבר לשעות
ומעבר למחויבויות,
והכל במאור פנים
ובנפש חפיצה.

יהי רצון,
שתראו רוב הצלחה במעשי ידיכם
ותרוו אושר נחת מכל יוצ"ח!

בהערכה רבה

ב/הנהלת הסמינר
המנהלת ש. צפולוקס

ברכה למורה /למזכירה סוף שנה 4
80
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן