מכתבים והודעות

מכתבים והודעות
הילולא
באר הישועות
ע"ש הרה"ק פועל הישועות
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
- - - - - - - -
יעמדו על הברכה+
נאמני רבנו הצדיק מקרעסטיר
פרנסי "סעודת ההילולא" ו"הקאווע שטיבל"
ידידינו היקרים אוהבי חסד וממשיכי דרכו בקודש
הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
הרב זאב גורן שליט"א
הרב נטע סילמן שליט"א
הרב לוי ברקו שליט"א
הרב שמעון כץ שליט"א
הרב חיים פינטל שליט"א
איש החסד וועלוול כהן שליט"א
הזכויות הגדולות והנשגבות
של מעשי החסד
ובכח בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות ועושה
מופתים בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים
וליוצ"ח ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכט"ס עושר ואושר
עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי
וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
באר הישועות
70
60 ₪
לוח מודעות
ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד
בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א
כוס תנחומים
תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת
הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל
אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות
ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
וכל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות
רבי דוד ישראלי שליט"א
מנכ"ל מוסדות ישיבתנו
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
בצער רב
ראש הישיבה
ההנהלה
רבנן ותלמדיהון
מודעת אבל ותנחומים 2
70
50 ₪
לוח מודעות
פרשת יתרו -שבט תשפ"ב
נדבת ידידינו היקר
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
אמן
פרנס השבוע כללי
70
50 ₪
לוח מודעות
ארגון 'רפואה שלימה'
סיוע לחולים ובני משפחותיהם
בצער עמוק וביגון רב משגרים אנו נטפי נוחם לידידנו היקר בעל לב זהב, אציל מעש וזכויות כבירות לחסד ולרחמים, מעוטר בכל מידה נכונה, ברוך תהילות ומעלות, מאיר פנים לכל אדם, אביר צדקות ורב להושיע הרבני הנגיד המרומם תומך צדקה וחסד בכל מאודו במסירות רבה
הרה"ח ברוך ישראלי שליט"א
מעמודי התווך של פעילות הארגון
ולכל בני המשפחה החשובה והנכבדה שיחיו
עם פטירת אמכם,
עטרת המשפחה הרוממה, אשה יראת ה'
מרת פייגא ישראלי ע"ה
הרופא לשבורי לב הוא ירפא את שברון לבכם, וזכויות פעולותיכם הרבים יעמדו לכם שמעתה ועד עולם אך ששון ושמחה ישרור תדיר בביתכם ולא תדעו עוד מכל צער ויגון כל ימי חייכם.אמן
המשתתפים בצערכם
ההנהלה
המתנדבים
משפחת 'רפואה שלימה'
מודעת אבל ותנחומים 4
70
50 ₪
הילולא
ל+שובע
ול+א לר+זון
פרנס "שתיה חמה" לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון פרנצויז שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת
פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר
הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא
הזכויות הגדולות של מעשי החסד
ובכח רבינו בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח
להתברך בכט"ס עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן
פרנס להשקות באר ישעיה
70
50 ₪
לוח מודעות
חודש שבט - תשפ"ב
בביהמ"ד "זכרון צדוק" קאפיש
הוקדש ע"י ידידנו היקר
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
הוקדש ע"י ידידנו היקר
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
פרנס החודש
70
50 ₪
אבות ובנים
א+בות++ ובנ++ים
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
-----------------------------
הודעה משמחת
הננו להודיע כי החל מהשבוע
יתקיים בבית מדרשנו
סדר לימוד אבות ובנים
בכל מוצאי שבת לאחר מעריב
בין השעות 6-7
מיני מתיקה ומתנות שוות
יחולקו לילדים הלומדים
בברכה
הגבאים
הודעה על אבות ובנים
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הוד+עה חשובה+
הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו
מנין נוסף
לתפילת שחרית
בבית שני
ברכות בשעה 8:00
הודו בשעה 8:10
"שיתקבל+ו תפילתנו
לר+צון לפ+++ני א+ד+ון כל"
בברכה
הגבאים
הודעה לציבור
50
30 ₪
לוח מודעות
פר+שת ויח+י
יום רביעי - י"א טבת
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
יום חמישי -י"ב טבת
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
יום שישי - י"ג טבת
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
פרנס היום 3
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל
רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל
זמני התפילות
בימות החול:
שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30
בשבת+ קודש:
מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת
בברכה
הגבאים
הודעה על זמני התפילות
60
40 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
ביהמ"ד 'עמודי הלכה' דימונה
רח' יונה הנביא 79 דימונה עילית
שובו בנים שובבים+
הודעה לקראת+ ימי השובבי"ם ת"ת
הננו שמחים להודיע
לציבור שוחרי ההלכה בעירנו
כי לקראת ימים אלו הידועים ומסוגלים כזמן תיקון ותשובה
תימסר אי"ה סדרת שיעורים+
הלכה למעשה+ ב"הלכות טהרה"
ע"י מורינו הגאון הגדול
רבי חיים יונה וייס שליט"א
רב בית מדרשנו וראב"ד השכונתי
בעז"ה החל ממוצאי שבת קודש פרשת שמות
בהיכל בבית המדרש "בנים שובבים"
רחוב אנטויקא 3 בשעה 20:40
בברכת התורה
וועד הקהילה
שיעורים לימי השובבי”ם 2
50
30 ₪
לוח מודעות
פרשת יתרו -שבט תשפ"ב
נדבת ידידינו היקר
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
אמן
פרנס השבוע
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "חניכי הישיבות" ביתר
בראשות הגר"מ בוצ'ין שליט"א
עצרת מספד
אוי לנו כי פנה יום נטו צללי ערב, כבה אור העולם עמוד אש התורה ההולך לפני המחנה, מופלא שבחכמים הודה של תורה זיווה ותפארתה, שלא הניח ממנה דבר קטן כגדול, דבר ה' שבפיו נאמנו לכל בית ישראל להורות להם את דרך הישר
מורינו ורבינו שר התורה רשכבה"ג
רבינו שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצוקללה"ה
משיח ה' אשר נאבד מקרבנו
ועל זאת נקרא עצרת מספד בכי ונהי
בהיכל בית מדרשנו "חניכי הישיבות" השושנים 36 בית שמש
ביום ג' לסדר "ואחיכם כל בני ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'"
בשעה 18:00 בדיוק
יספידהו מרנן ורבנן
הגאון הגדול רבי יוסף שלום דרימוב שליט"א
הגאון הגדול רבי ברוך אקסלנט שליט"א
מורינו רב ביהמ"ד רבי משה בוצ'ין שליט"א
בצער רב וביגון קודר
גבאי ביהמ"ד
המתפללים
עצרת מספד על רב 1
60
40 ₪
אבות ובנים
א+בות++ ובנ+ים
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
-----------------------------
הודעה משמחת
הננו להודיע כי החל מהשבוע
יתקיים בבית מדרשנו
סדר לימוד אבות ובנים
בכל מוצאי שבת לאחר מעריב
בין השעות 6-7
מיני מתיקה ומתנות שוות
יחולקו לילדים הלומדים
בברכה
הגבאים
הודעה על אבות ובנים 2
70
50 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
לקראת סוף
שנת הכספים
זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד
וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46
ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46
החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!
בברכת התורה
וועד הקהילה
הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה
50
30 ₪
לוח מודעות
פרנס השבת+
פר+שת שמות+
הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
זכות השבת קודש וזכויות התורה והתפילה
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
פרנס השבת 2
70
50 ₪
ברכות לתורמים
שטר שותפות
בס"ד טבת תשפ"ב
בהוקרה וברוב חיבה,
לידידנו מכובדנו איש חיל יקר ונעלה
אוצר כל חמדה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
רודף צדקה וחסד
הנגיד המפואר
הרב יצחק ורעייתו שרה ברקוביץ הי"ו
שזכה ונדבה רוחו לזכות לכתרה של תורה
ולתמוך בידי בניה המתייגעים בה
והתעטר בנזר הקודש
בתרומת 10 מטרים
בבנין בית מדרשנו
יה"ר שבזכות התורה והתפילה
ימלא ה' כל משאלות ליבו וכל בני משפחתו
לטובה ולברכה בבריאות איתנה ונהורא מעליא עד זקנה ושיבה
לאורך ימים ושנות חיים שובע שמחות נחת ושמחה
כל הימים באושר וכבוד, אמן.
ובאנו על החתום
הרב ישראל אריאלי שליטא
יו"ר ועד קרן הבנין
הרב דוד צדיקוב שליט"א
רב הקהילה
שטר שותפות
120
100 ₪
לוח מודעות
פרנס חדר הקפה+
פרשת ויח+י
הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
זכות מאות ברכות הנהנין ע"י המתפללים והלומדים
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים
פרנס חדר קפה – להשקות
70
50 ₪
לוח מודעות
ישיבת "עטרת ישראל" אשדוד
בראשות הגאון רבי ישי דובדבני שליט"א
תלמידי הישיבה ראשיה מנהליה ורמי"ה מבכים מרה את הסתלקותו
של הרב החסיד הנכבד והנעלה, מוותיקי המחנכים בדורנו,
איש האשכולות אשר הכל בו תורה ויראת שמים טהורה,
חסידות ומדות טובות,עתיר המעשים והזכויות, אציל מדות ורב תבונות,
ומימיו לא החזיק טיבותיה לנפשיה, ענוותן ושפל ברך, נודע לשו"ת
הרה"ח רבי משה ישראלי ז"ל
אשר שחל"ח בפניא דמעלי שבתא ערש"ק שמות
ומביעים אנו בזה את תנחומינו הכנים קדם מע"כ
כל בני המשפחה הרוממה היושבים בעמק הבכא
ובפרט למנהלינו הנערץ, איש החסד במלוא מובן המילה,
נוח לשמים ונוח לבריות עסקן נמרץ, עתיר הזכויות וכביר המעשים,
ידיו רב לו בהקמת רבים ממוסדות החינוך, ופעליו הרבים הנסתרים
והגלויים הלא המה כתובים באותיות של זהב על ספר דברי הימים
של מוסדות התורה בארץ ובעולם, והכל בענוותנות ובסבר פנים יפות
רבי דוד ישראלי שליט"א
מנכ"ל מוסדות ישיבתנו
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ויהא רעוא שבזכות פעליך הברוכים לתורה לחסד וליראת שמים
ובפרט למען הרבות תורה של צעירי הצאן אשר בזכותם העולם מתקיים
תעמוד לך ולזרעך עד עולם ובודאי יהיה זה לעילוי נשמתו הטהורה
של אביכם ז"ל ובזכות כך ימליץ בעדכם במרומים לטוב לכם כל הימים
ובמהרה דידן נזכה שיקוצו וירננו שוכני עפר בגאולה השלימה
ובביאת משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.
המשתתפים באבלכם בצער רב
ראש הישיבה
ההנהלה
רבנן ותלמדיהון
מודעת אבל ותנחומים 1
70
50 ₪
לוח מודעות
פר+שת ויח+י
יום רביעי - י"א טבת
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
יום חמישי -י"ב טבת
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
יום שישי - י"ג טבת
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
פרנס היום 2
70
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן