ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

תעודות לתלמידים

תעודות לתלמידים
אירועים

וזאת לתעודה
מרשות+ מרומם על כל ברכה ותה+לה+
בכן לעטר+ כליל הוד מרבה המשרה+
לאחד+ המיוחדים מתוך החבורה+
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה+
כאשר+ נשאו לבו ונדבה רוחו להתעורר+ה+
בצל גדולים+ וגאונים עמד לבררה+
על+ לימודיו בגמרא ובסבר+א
קילסוה+ו ועטרוהו בנזר תפארה+
ה"ה

הרב שמעון כהנא שיחי'

אשר+ זכה ונתעלה, לכבוד ולתפארה+,

לה+תעטר בכתרה של תור+ה,
בלמדו בהתמדה רבה וביגיעה עצומה את כל מסכת

"קידושין"

במסגרת הדף היומי 

זאת הברכה שיהא נותן התורה בעזרו
ויעשה חיל
בעסק התורה, מתוך אושר והרחבה
ויגדל ויתעלה במעלותיה מתוך אהבה
ויראה טהורה,
ומילין דאוריתא יהיו שגורין בפיו תדיר
להגדיל תורה ולהאדירה,
ויזכו לרב נחת דקדושה
בבריאות הגוף והנפש אכי"ר.

בבר+כת התורה+
ובה+ערכה כבירה+

הרב מנחם גרינבוילקרץ
המגיד שיעור וראש המוסדותתעודה מפוארת 7K
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

ברוב הערכה וידידות
וברגשי הוד והדרת קודש

נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

מעכש"ת מורנו הרב שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער F6
100
89 ₪
ברכות ואיחוליםביהמ"ד "תפארת יעקב" ליקווד

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהד+ר והוד ובלוית חן, בשם כל קהלא קדישא הדין
תבענה+ שפתינו תשבחות ושירין, וברכות מאלפות נעטר בעיטור+ין
על+ ראש האי גברא רבא, רב פעלים וצדקות מרבה+
נעים+ הליכות ורב תבונות, עדין הנפש ואצל המידות+
מרבה+ פעלים באומר ובמעש, יום ולילה בכל זמן ועת+
כתר+ שם טוב לראשו עטרה, מהולל בפי כל לתפארה+
בעסקנות למען הכלל לסמל ולאות, במסירות ללא גבולות+
מטיב ומסייע במאור פנים, חסיד ומסור באמת ובתמים+
ר+אש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובפרט לעדתנו המעטירה+

ה"ה העסקן הנערץ והנמרץ 

 מוה"ר שניאור רייך הי"ו

אשר+ נשא עד עתה בעול מלאכת הקוד+ש
למען בית מדרשינו  בהעמדת הרחבה ורווחה
הראוי'ה+ לטובת קהל אנשי של+ומינו

יזכר לטובה בכל מפעלותיו ופעליו הברוכים בכל זמן ועידן
הן בגביית הנדו"נ בפנים מאירות ומסבירות והן בהעמדת הצרכים הגשמיים
בכל שבת וים טוב, ויומי דפגרא, סעודות הילולא,ומסיבות לחיים, שמחות אנ"ש,
ולאחרונה בעת הרחבת גבולי הקדושה בבית מדרשינו,
והכל באופן הראוי כיאות למען לא יחסר המזג.


ולעת גמר וסיום נישא תפילה מלב אל לב יצו ה' אתך בכל משלח ידך ברוב הצלחה מרובה וסיעתא דשמיא
מלעילא בהמשך עשיותך למען הכלל והפרט ו
יהי ה' אלוקיו עמך ויתנהו למעלה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות לשמו יתברך אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר ועושר וכבוד

עדי ביאת ינון לגאלינו ומלכינו בראשינו אכי"ר

המברכים והמאחלים

בני הקהילה                           הגבאים
תעודת ברכה מפוארת לעסקן
100
88 ₪
תעודות לתלמידים

מרשות+ מרומם על כל ברכה ותה+לה,
בכן לעטר+ כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד+ המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעורר+ה,
בצל גדולים+ וגאונים עמד לבררה,
על+ לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה+ ה"ה

הבה"ח יוסף יעקובי ני"ו

אשר+ זכה ונתעלה, לכבוד ולתפארה+,

לה+תעטר בכתרה של תור+ה,
בלמדו בהתמדה רבה וביגיעה עצומה את כל מסכת

"בבא קמא"

ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה. 

זאת הברכה שיהא נותן התורה בעזרו ויעשה חיל

בעסק התורה, ויגדל ויתעלה במעלותיה מתוך אהבה

ויראה טהורה, ומילין דאוריתא יהיו שגורין בפיו תדיר

להגדיל תורה ולהאדירה, ויזכו הוריו ומוריו לרוות ממנו

רב נחת דקדושה בבריאות הגוף והנפש אכי"ר.

בבר+כת התורה+
ובה+ערכה כבירה+

הרב

שמעון לוריא
ראש הישיבה


תעודה לתלמיד 7
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

ישיבה גדולה

"תורה הקדושה" שליבוביץ

בראשות הגאון
רבי שלמה קורנבליט שליט"א

בס"ד, תמוז תשפ"ב

וזאת לתעודה

בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,

כמר ברוך שמ++ואל גרינ++בלט ני"ו

אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן

על מסכת בבא קמא גפ"ת

וחפץ ה' בידו הצליח
להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים
ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון

באעה"ח ביקרא דאורייתא

משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה

תעודה לתלמיד שער 7
100
75 ₪
מחלקת מוסדות

מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה

הבה"ח ישראל כהן ני"ו

שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה

חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"

ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב

ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה

בברכת התורה
בר+וב שמחה והערכה+

הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן

הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה

תעודה שער
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
מכתבים והודעות

כי לו נאה כי לו יאה
עמ+וד ע+מוד עמוד חתן הת+ורה

אזמר בשבחין במילין יקירין,
קדם בנינו היקר חכם לב ואמיץ כח,
יראתו קודמת לחכמתו, המוכתר בנימוסין,

הבה”ח כמר גרונם שלאס ני”ו

השמח+ בשמחת התורה+
לרגל סיום כל פרק “האיש מקד+ש”

שנלמדה בעיון בהבנה ובשקידה, בריתחא דאורייתא,
בעמל ברתת בזיע, בחשק והתלהבות, אשרי עין ראתה זאת+,

פתח לנו שער בעת נעילת שער

בסיומה של שנה, ולקראת צאתך מכותלי התלמוד תורה,
לעבר העליה לישיבה קטנה, כאן המקום וזהו ההזדמנות,
להביע את רגשי ההערכה וההוקרה.
על ההשקעה האדירה תמידין כסדרן, יומם ולילה לא ישבותו,
בקיץ ובחורף, בשבתות ובמועדים, לחזור ולשנן את תלמידך כמעין המתגבר,
עליך נאמר הפסוק “הזורעים בדמעה ברינה יקצורו”,
אשריך ואשרי יולדתך, ואשרי רבך שלמדך תורה.

מברכים מוק+רים ומעריכים

טאטי ומאמי

ברכה לתלמיד המסיים ת"ת ומסכת R5
130
70 ₪
מחלקת מוסדות

מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה

הבה"ח ישראל כהן ני"ו

שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה

חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"

ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב

ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה

בברכת התורה
ברוב שמחה

הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן

הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה

תעודה לתלמיד 7
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה

הבה"ח ישראל כהן ני"ו

שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה

חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"

ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב

ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה

בברכת התורה
ברוב שמחה

הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן

הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה

המפקח
תעודה לתלמיד 6
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

בס"ד אב תשפ"ב

אשרי מי שגדול+ בתורה

ברון שיר ושבח נביע את מיטב ברכותינו
ואיחולנו לתלמידנו היקר האהוב והחביב
צורבא מרבנן דגריס ולעי באורייתא בשקידה ובאהבה
ובשאיפות נעלות ואיתנות לגדלות בתורה ועבודת ד' זכה
נעים הליכות ואציל המידות עדיו לגדולות ונצורות

הבה"ח משה ישראל קלמנוביץ ני"ו

מפארי תלמידי שיעור ב'

שזכה ללמוד ולסיים את

כל מסכת בבא בתרא בהבנה נפלאה

מתוך קביעות לימוד בבין הסדרים
משך שנת הלימודים שעעל"ט

אשריך ואשרי חלקיך

ויה"ר וכשם שזכית לסיים מסכת זו
כך תזכה ללמוד ולסיים מסכתות וספרים אחרים
עדי תתעביד לאילנא רברבא בכרם בית ה'
לעונג ולנחת הוריך שיחיו ולתפארת ישיבתנו הקדושה

המברכים מתוך רוב הערכה ושמחה

הרב דוד קנצלבויגן שליט"א
ראש הישיבה

הרב שמואל וויס שליט"א
מנהל הרוחני

תעודה לתלמיד 5
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

טבת תשפ"ב

ישיבת "תפארת דוד" ירושלים
בראשות מורנו ראש הישיבה שליט"א

וענתה השירה הזאת לעד

בידי תלמידינו היקר והחביב, האי צורב העוסק בחוקי חורב
לן באהלה של תורה ושוקד על דלתותיה באהבה
עדיו לגאון ולתפארת, ה"ה

הבה"ח משה מכלוביץ הי"ו

בקבל+תו אות הצטיינות+

על השקעתו הרבה בלימוד ההלכה ללמוד להבין ולהשכיל
מיסודות הש”ס וגדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים

ועמידתו בכור המבחן בהצלחה מרובה
אצל גדולי מורי ההוראה שליט”א

יהא רעווא מן קדם אבוהון דבשמיא
שתזכה לעלות מעלה מעלה במסילות התורה הקדושה
ענוד ביראה טהורה ובמידות טובות ונאצלות
עדי תתעביד ותגדל לאילנא רברבא בכרם בית ד’
כשאיפת קדשו של מרן אדמו”ר עטרת ראשינו שליט”א
לתפארת ישיבתינו הקדושה וכל בית ישראל

הכו"ח ביקרא דאוריתא

ראש הישיבה

תעודה לתלמיד 4
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

בס"ד כסלו תשפ"ב

לתלמידנו היקר והמצוין
עדיו לגאון ולתפארת

כמר משה דוד אריאלי נ"י

על עמדו בכור המבחן במסגרת
מבצע מסכת סוכה
בבקיאות ובהצטיינות נפלאה

יהא רעווא שיעלה מעלה מעלה
במעלות התורה והיראה
ויתעביד לאילנא רברבא
לתפארת בית ישראל
ולנחת הוריו היקרים

כעתירת המחנך

שמואל צבי שטיין

תעודה לתלמיד 3
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

ישיבה גדולה

"תורה תמימה" קרעמניץ

בראשות הגאון
רבי שלמה קורנבליט שליט"א

רח' הדפוס 98 אשדוד

בס"ד כסלו תשפ"ב

וזאת לתעודה
בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,

כמר ברוך שמואל ישראלי ני"ו

אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן

על מסכת בבא קמא גפ"ת

וחפץ ה' בידו הצליח להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון

באעה"ח ביקרא דאורייתא

משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה

תעודה לתלמיד 2
100
80 ₪
מחלקת מוסדות

בס"ד כסלו תשפ"ב

ישיבה גדולה+

"תורה תמימה+" קר+עמניץ

בראשות הגאון רבי שלמה קורנבליט שליט"א

רח' הדפוס 98 אשדוד

וזאת לתעודה
בידי תלמידנו היקר והחביב
אוצר כלי חמדה, שמו מפארים בעדת חבורה
יניק וחכים טובא, ידיו רב לו בסברא ישרה
הלן בעומקה של הלכה ולו נאה תהילה
פרי הארץ לגאון ולתפארת,

כמר ברוך שמואל ישראלי ני"ו

אשר עמל ושקד שעות ע"ג שעות
ועמד בכור המבחן

על מסכת בבא קמא גפ"ת

וחפץ ה' בידו הצליח להוציא דבר דבור על אופניו באופן נפלא
ויהא רעווא שימשיך לשקוד על דלתות התורה והיראה
ויעלה ויפרח כגן רטוב לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לתפארת הוריו היקרים ולתפארת ישיבתנו הק' עד יבוא ינון

באעה"ח ביקרא דאורייתא

משה דוד צדיקוב
ראש הישיבה

תעודה לתלמיד 1
100
80 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן