ברכות לרבנים

ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל”ה
80
35 ₪
בר מצוה

בס"ד כסלו תשפ"ג

'חיים ושלום
יוסיפו לך'


ברגשי גיל וחדווה
משגרים אנו כוס של ברכה וברכת מזל טוב
קדם ידידינו הדגול נוח למקום ולסביבה,
נעים למעלה ונחמד למטה,
מוזיל מכיסו זהב ופז איש המעש

ה"ה הרה"ח
משה שפרנובויץ
שליט"א

מחשובי מתפללי בית מדרשנו

לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות

הבחור כמר יוסף נח הי"ו

לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ

טנא מלא ברכות נרימה מעומק לבבנו,
שיזכו מע"כ לראות מלא חפניים
נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
מתוך רוב שמחה ומתוך עושר ואושר וכבוד,
אך טוב וחסד ירדפוכם וישיגוכם כל ימי הימים,
יאריך ה' את ימיכם בטוב ובנעימים,
ויקוים בכם כל הברכות הכתובות
בספר התורה ובמשנת חכמים, אמן.

מאחלים מקרב לב 
ידידים כאחים

משה חלקי - יעקב פלאי

ברכה לבר מצוה – שער צדW3
100
89 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד חשוון תשפ"ב

"זמירות יאמרו
ותשבחות ישמיעו"

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה,קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ותבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
צנא מלא ספרא, גריס באורייתא תדירא,
רב פעלו למען ה+צלחת כול+לנו,

ה"ה+ הרב ה+גאון

רבי משה ברוך פרויליך שליט"א

ראש כוללנו "אמרי שמואל"

בעת תת ה' שמחה במעונו,
דיצה וחדוה בארמונו

בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג החתן המופלג כמר אברהם בנימין הי"ו

בן הגאון רבי יוסף שמערלער שליט"א

ראש כוללי מחשבות חיים

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
שיהא הזיווג עולה יפה ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
הנהלת הכולל ǀ חברי הכולל ǀ רבנן ותלמידיהון

ברכה לשמחה – זהב עץ אומנותי
150 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד שבט תשפ"ב

בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם
מורנו ורבנו מורה דרכנו וסולל נתיבותינו, עמוד האש העומד לפני המחנה
דולה ומשקה תורה וחסידות לנו ולבננו באש להבת שלהבת קה
מרומם רוחנו ליבנו ונשמותינו למלך קל חי וקיים

הוד+ מעכש"ת+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולבנו יקירו וחביבי
העומד לימין הקודש, מסור לכל קדשי תפארת המלוכה
שמגדלים בו תורה יראה וחסידות לגאון ולתפארה, כל מגמתו וחפצת ליבו
לפאר ולרומם את אברכי הכוללים ולומדי ביהמ"ד לשבת באהלה של תורה בטוב ובנעימים
והוא גופי' צורבא מרבנן, ממקדמי ומחשכי בי כנישתא, דולה ומשקה מבארה של תורה כמעיין
המתגבר, משכיל אל דל,

בנש"ק פרי עץ חיים

מורנו הרה"צ מוהרא"ש שליט"א

ראש הישיבות

לרגל שמחת ליבם בנישואי הבת - הנכדה הכלה שתחי'
עב"ג הבחור החשוב פרי הילולים מגזע אראלים ותרשישים
החתן כמר זעליג ברוך נרו יאיר ויזרח

בן האי גברא רבא המהולל ומפורסם בשערים,
נודע בנועם שיח אמריו המלהיבים כל לב לעבודתו ית"ש

האדמו"ר מזינלדונסקיא שליט"א

רב קהילת "שרפי קודש"

יתן ה' ומשמחה זו יושפע רב שפע ברכה והצלחה, לראות ולרוות
רוב תענוג ונחת דקדושה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד, תמיד
ישמע במעונכם קול ששון ושמחה קול חתן וקול כלה ובזכויות הרחבת
גבולות התורה והחסד תזכו להרחבת הדעת ולאורך ימים ושנות חיים בבריות
גופא ונהורא מעליא, תורה וגדולה יתאגדו על שולחנכם תדיר, אכי"ר.

בברכה מרובה

הנהלת הקהילה

ברכת מזל טוב לאדמו”ר – חתונה
160
140 ₪
בעלי שמחות

קהל

צדקת הצדיק
כסיף מערב

טבת תשפ"ג                   

ברכת מזל טוב


נשגר קמיה רבינו הנערץ המדריכנו

על דרך האמת ומורה לנו את הדרך בה נלך

ואת המעשה אשר יעשון

מסור בלב ונפש לכל אחד ואחד מעמנו

מורינו ורבינו הגאון הגדול

ר'  צבי קולצקי  שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה השרויה במעונו עם אירוסי בתם הכלה שתחי'

עב"ג הבה"ח המופלג שרוליק פילש ני"ו
בן הרה"ג ר' חיים נח צוקר שליט"א

ראש כולל 'להורות נתן'

ברכותנו שהזיווג יעלה יפה וענבי הגפן
בענבי הגפן

דבר נאה ומתקבל ויזכו לבנות בית נאמן בישראל

על אדני התורה והיראה בנים ובני בנים עוסקים

בתורה ובמצוות לשמה ויזכה מורנו שליט"א

לרוות מהם ומכל יוצאי חלציו רוב נחת

דקדושה ונזכה לקבל פני משיח צדקינו בבי"א


המברכים

הנהלת בית המדרש       מתפללי בית המדרש

ברכת מזל טוב שער מפואר לרב
200
120 ₪
ברכות

"ומשלוח מנות
איש לרעהו"
יין ברכה
לשמחת פורים

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לידידנו הדגול שותף נאמן ודגול לבית חיינו
הרב שעפסיל קטינא שליט"א

בהוקרה ובברכת
"ל+++חיים טובים ול+שלום"

ב/הנהלת המוסדות
ידידו עוז
שלום קורציק - משב"ק

מדבקה ליין והריקותי
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"גומשלוח מנות
איש לרעהובלב מל+א הערכה אקדמות מילי ושריות שותא
לאיש העצה+ ורב ה+פעולה ראש החברות+א
ראש המוסדות המסור ללא הרף, אשר מאז ומתמיד בכלל
עמל ויזע משקיע עבורינו בסבר פנים יפות+
ומעניק בטוב עין ובהרחבה לכל צר+כינו
מפי עוללים ויונקים שיסדת הבל שאין בו חטאים+
יחד עם צוות הרמי"ם מעתיקי השמועה הנפלאים+
תרננה שפתינו שירה וזמרה במלוא תפארת ההוקרה+
להוד מעלתו שמו מפארים בכל מקום זיווה והדרה+
ה"ה האדם המורם מעם חכם הרזים איש האשכולות+

הרה"ח מוה"ר שמעון סליוקס שליט"א

קבל נא מצאן קדשים ועטרות ראשיהם ברכות בכפליים
המברכים אותך מכל הלב במלא חפניים
מתוך נפש רוח ונשמה אוהבים כאיש אחד בלב אחד
שמשמים ישפיעו עליך שפע ברכות עדי עד
תמיד בכל דרכיך סייעתא דשמיא יסובבך ללכת בדרכים מיוסדים
ותזכה לראות דורות של תלמידי חכמים יראים כולו מחמדים
דבקים וממשיכים לדורות קדושי עליונים לשם ולתפארת
יעמוד ויתמיד לכם זכותם וזכות תורתן להמשך השרשרת
עדי נזכה בקרוב לקץ הימין ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
בקיבוץ כל גליות מארבע כנפות ובא לציון גואל מתוך חסדים גדולים

בברכת א פריילכען פורים

צוות הרמי"ם והמשגיחים
בישיבות הקדושות "חכלילי עינים"

גדול העונה יותר מן המברך
שמחה קראקוב

ברכה מכובדת חרוזים שער תורני – פורים
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

כולל הוראה "שערי אורה"

בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א

ברכת הפורים

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול

הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א

במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה

זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:

סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,

בברכת מרובה ובהערכה רבה

חברי הכולל

ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪
אירוסים

בס"ד ערש"ק וירא תשפ"ג

מ++זלא טבא

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
נעים ההליכות בספ"י,
מקבל כ"א בשמחה ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

ר' ברוך קריבוץ הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, 

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב שערי זהב לרוחב
200
145 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

השבת+ נועם ה+נשמות

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222

המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות

שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

'רינ++ה וישועה באהלי צ+++דיקים

בר+וב כבוד והערכה+, רננה ושמחה+, נשגר טנא מלא ברכות
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה+
הנושא תד+יר על לוח ל+בבו את כל קהל עד+תנו במסירות
ומלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


לרגל השמחה בבית צדיקים
באירוסי הבת הכלה שתחי'
עב"ג בת האדמו"ר מפינצוב - לקעריץ שליט"א
במזל טוב ובשעטומ"צ

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לתפארת בית צדיקים
ברכותינו בהאי עידנא דחדוותא יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

ה+מברכים בקידה ביראת הכבוד+

חבורות התלמידים    וועד הקהילה

מזל טוב שער לרוחב
200
150 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

אשר המלך חפץ ביקרו

לכבוד נזר הבריאה, השוקד על התורה יומם ולילה
האברך היקר, עדיו לגדולות בשערי תורה והוראה
הרה"ג יצחק שטיינער שליט"א
מרבני כולל חושן משפט

ברוב כבוד ותפארת ערוכה האיגרת+
להוגה בתורה הקדושה מידי בוקר בשקידה+
בעמל בעיון ובריתחא בפלפול וביגיעה+
לך נאוה התהילה על כי הינך יושב האהלה+
אשר+יך ואשרי חלקך כי בין יושבי בית המדרש מקומך
אין שיעור ל+גובה קומתך ואין שווי לאושרך – עושרך. 
וכאן נוסיף עוד שורה או שתיים+
לשגר+ מילות הערכה לאשת החיל שבירכתיים
עומד+ת לימין עטרת בעלה+ לא יום ול+א יומיים+
במסירות טורחת להסיר כל טרדה עם ח+יוך על השפתיים+
למען תוכל ללמוד בשלווה ובמנוחה תור+תנו תורת חיים+.
והבית כולו, הקירות והתקרה רוקד++ים עם הרגלים
כל יום מחדש עם האור שדולק בעיניים+
"ה+יום היה לימוד טוב בכולל" כך שומעות האוזניים+
ומי מאושר+ אז יותר ממכם יעידו שמיים+.

ומה רב שכרך יקרה היא מפנינים+
שמור לך הוא למעלה לנצח נצחים+.

בברכת א פריילכ'ן פורים

ראובן קרויטלעך

מנהל הכולל

ברכת הוקרה – לאברך כולל
110
83 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

קהילת "אהבת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

כינוס ה+כנה+

הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו

נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול

הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

היו נכונים!

בברכה

המארגנים

הודעה שבועות
100
79 ₪
ברכות לצוותות חינוך

בס"ד

ב' אדר תשפ''ג לפ''ק 

סימן טוב ומזל טוב

 מחצרות בית ד' בשם מתפללי ולומדי בתי המדרש

נשגר ברכותינו ואיחולינו קדם האי גברא רבה יקירא,
העומד בראש המערכה, להפצת תורה ויראה, בכל פינה ופינה,
להרבות שיעורים ולומדים, לנערים וזקנים, אבות ובנים,
הצלחת ושגשוג שיעורי התורה, לזכותו נזקפים בתפארה,
עומד לעזרתינו לעזר רב ברוח נדיבה, ובעצה ותושיה,

חובר חיבורים מחוכמים, לתהילה בארון הספרים,

הרה''ג ר' שמעון פלקו שליט"א
יו''ר חברת 'אהבת השיעורים'

לרגל שמחת נישואי בנו החתן המצוין כמר בונים הי''ו
עב''ג הכלה החשובה תחי' למזל טוב ובשעטו''מ

יה''ר שהזיווג יעלה יפה ותראה מהם רוב נחת דקדושה
ולראות בהמשך שיגשוג והצלחת חברתינו הק' 
להפיץ ממעיונותך חוצה, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים


מוקירים ומעריכים ומברכים
גבאי חברת שיעורים לעומקא
בבתי המדרש שמחת שמעתתא
פה אשקלון עילית יע''א

ברכה לרגל שמחה תורני – לרוחב
150
120 ₪
בר מצוה

בס"ד טבת תשפ"ג

הרנינו כל ישר+י לב

ארשת שפתינו תערב ורגשות ליבנו הגואים
כשהשמחה במעונו וחסד ה' וצדקתו לדורות הבאים

עת פרי עץ הדר זרע ברך ה' נכנס בעול תורה ומצוות
טעם עצו ופריו שווה לתפארת בית אבות

אשר המה מעוז ומגדול בעירנו וגלילותיה 
בהיות ביתם בית תפילה לאלפים וממלכה ברוב מפעלותיה

רצוננו להביע הכרת הטוב בשם רבנן ותלמידיהון 
על שותפותו ועמידתו לימיננו איתן בנועם וברעיון

ייחד לב בנדיבות מופלגה ואהבת תורה יוקדת
להקים עולה של תורה וחסידות וצדקתו לעד עומדת

נדבת ה' לשקול כיד ה' הטובה בגודש
ולהרבות תורה באלפי דפי גפ"ת הנלמדים בכוללנו כל חודש

שלהבת הקודש להעלות ואש התורה תוקד תמיד 
כרצון המסור לנו כיצד לעשות רצון צבי רגיג וחמיד

ראויים עתה להיזכר ולבוא כל אותם מטבעות של אש 
ונוכח כסא הכבוד יפילו תחינתם על הנער לבקש

זה הקטן גדול יהיה לקבל עול מצוות בהתלהבות
להמשיך לצעוד בדרך הסלולה לתפארת דרכי אבות

ועתה נשית עטרת פז ושובע שמחות, לראש משביר ומחולל איש אמונים רב ברכות
תפארת בנים אבותם בוצינא דנהורא קדישא, רב פעלים לה' ולתורתו הק' לריח ולאשה

כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א

ובחדא מחתא נעלה ברכות לעטרת זקנים בני בנים, העומדים לימינם במלאכת הקודש נטעי נעמנים
איש חי רב פעלים ידיד ה' רחים רבנן ואורייתא, העומד לימיננו בלב ונפש חפצה בעצה ובמעשה

מורנו הרב ניסים זרח שליט"א

לרגל השמחה הגדולה בהכנס הבן – הנכד ני"ו בעול תורה ומצוות

בימים הנעלים ימי תורה אור עתירתנו שיושפע שפע רב - מעומקא דליבא נשגר ברכותינו ברכות טוב

רוב השפעות להריק על ראשו בגשם וברוח - זכות הצדקה תעמוד לכם שיהיה ה' עמכם ותהיו איש מצליח
מתוך אושר ועושר כל טוב ומיטב ושתי שולחנות - להמשיך להיות מן העושים והמעשים עם כל הכוונות
צדקך יהלך לפניך וצדקתו לבני בנים לעולם קיימת - טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם מתוך מנוחת אמת
ויהיו תורת חיים ואהבת חסד על אכסנייתם מחזרים - ויזכו לראות בנים ובני בנים את העולם מאירים
הולכים בדרכי אבות לשם לתפארת ולתהילה – בצור מחצבתם הק' דבוקים לאורם ילכו לקראת הגאולה

המברכים בהערצה ובהדרת כבוד

בני הקהילה ואברכי רשת הכוללים

ג"א מצטרף ברגשי קודש, יצחק יונה ויסלי, - מנכ"ל המוסדות

ברכה לבר מצוה – חרוזים
150
120 ₪
ברכות לרבנים

בס"ד שבט תשפ"ב

קול ששון וקול שמחה

ברגשי גיל והערכת הלב מתכבדים אנו
לשגר בעידנא דחדוותא עטרת ברכה
שיר ושבחה למעכש"ת האי גברא רבא ויקירא
פה מפיק מרגליות ואוצרות, דגול ונערץ בקרב תלמידיו
מסור לחינוך צעירי הצאן והתעלותם בנתיבות התורה והיראה
מאז ייסוד הישיבה הק' ועד הלום, יום ולילה לא ישבות

הגאון מאיר עקשטיין שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

לרגל השמחה במעונו בנישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן היקר כלי מחזיק ברכה ותהילה,
מופלג בכל מידה נכונה ובתוי"ש
הבח' משה הי"ו

בהרה"ג שלום בער שליט"א

רב שכונת הלימון טבריה וחבר בד"ץ "יחדיו"

ונכד הגאון הגדול רבי דוד שמעונוביץ שליט"א

נשיא מוסדות "חיי נצח" ובעל ה"משאלות דוד"

יהא רעווא שיהא הבית הנבנה לקשר של קימא
לתפארת המשפחות הרוממות והחשובות שיחיו
ותזכו לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח ותלמידיכם
בבריות גופא הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
אך ששון ושמחה ישמע באהליכם כל הימים, אכי"ר.

המאחל בשמחה ובברכה מרובה

אברהם מנחם ויזל
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לראש ישיבה לשמחה
200
150 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

שמ+חת פ+++ור+ים

ברכת "שמחת פורים"
נשגר ברוב חדווה למעכש"ת מכובדנו הנעלה והמרומם הדורש ופועל תמידין כסדרן להצלחתנו בכ++ל הענינים בשמחה ובטוב ל+בב
פה מפיק מרגליות ואוצ+++רות טבין,
רב ת+שבחות ופאר המעלות
תהיל+תו בקה+ל חסידים
ותלמידים מעריצים ומשבח+ים

הגאון הגדול רשכבה"ג
רבי ראובן קליין שליט"א

מרא דאתרא ומשפיע דבית מדרשנו

בימי שמח+ה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו למשפיע
יקר שבחבורה, מנהיג הקבוצה ביד רמה,
במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפשבהוקרה ובהערכה רבה המברכים נאמנה

גבאי השטיבל

חברי השטיבל

ברכה יוקרתית לרב – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

 כִּי מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי, גָדוֹל לַיְּהוּדִים, וְרָצוּי לאֶחָיו

בימי הפורים האלו, פינו נפתח ובהקורה נמלל, אורה ושמחה
טובה וברכה, יעלה ויבוא ויגיע, ישועות משמי רקיע,
ברוב כבוד ויקר, גדולה והערכה 
אל מעלת כבוד עטרת ראשינו המאציל מאורו הבהיר עלינו 
האיש על העדה, ה"ה

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הנה העת והעונה, וענית ואמרת, להעלות על גליון הכתב את רגשי
לבבנו, 'הכרת הטוב' שיש בלבבנו, אל מע"כ מרן רבינו שליט"א
המוסר ליבו ונפשו למען כל אחד ואחד מבני קהילתנו הקדושה
ונושאם על לוח ליבו במסירות אין קץ, ואשר בהארת פנים ונפש חפיצה.
פועל תמיד לרווחת אנשי שלומינו בכל עת ובכל זמן
ומלהיב את ליבנו לתורה יראת שמים וחסידות
ומאציל מחכמתו לכל מבקש עצה ותושייה 

ברכותינו ברכת הדיוט, יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים רוב נחת בנים ובני בנים
ומהתלמדים כבנים לאורך ימים ושנים טובות.
ומשפע ימים קדושים אלו יושפע אליו רוב מיני ברכות  וישועות
מתוך הרחבת הדעת וכל טוב סלה,

עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן.


מאחלים ומברכים בהודאה ותשבחות

משה בן לאה
נחום בן ציפחה
שמחה בן שיפקה

ברכה לרב /אדמו”ר פורים E4
90
70 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד חשוון תשפ"ב

"זמירות יאמרו
ותשבחות ישמיעו"

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה,קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
צנא מלא ספרא, גריס באורייתא תדירא, רב פעלו למען הצלחת כוללנו,

ה"ה הרב הגאון

רבי משה ברוך פרויליך שליט"א

ראש כוללנו "אמרי שמואל"

בעת תת ה' שמחה במעונו,
דיצה וחדוה בארמונו

בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג החתן המופלג כמר אברהם בנימין הי"ו

בן הגאון רבי יוסף שמערלער שליט"א

ראש כוללי מחשבות חיים

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
שיהא הזיווג עולה יפה ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
הנהלת הכולל ǀ חברי הכולל ǀ רבנן ותלמידיהון

ברכה לשמחה – עמודי שש
180
150 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

מ++זלא טבא

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

מוה"ר ברל וינפלר הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב שער נוף מפואר כחול
200
145 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד שבט תשפ"ג

כי ל+ו נאוה תהילה+

מביני עמודי דגורסא משגרים
אנו בזה ברכת מז”ט בשם רבנן ותלמידהון
קדם מע”כ איש האשכולות, האי חסיד נכבד,
המו”מ ביראה וחסידות, חריף ובקי, מופלג בצדקה וחסד
ובמעשים טובים, שמו מפארים עדת חבלו, ונערץ בהילולו,
פאר היחס, שלשלת היוחסין, מוכתר בנימוסין, נודע בשער בת
רבים לשם ולתהלה, רחים ומוקיר רבנן ומטיל מלאי לכיסם, מקים
עולה של תורה פטרון ונושא בעולו בכל לבו מאודו ונפשו,
ועומד בנשיאותם מיום הקמתם, הלא הוא
הרה"ג המפואר

רבי שלום ברקוביץ שליט"א

רב דקהל "עדת תפילה" ונשיא מוסדותנו

לרגל שמחת נישואי נכדתו
הכלה הבתולה המהוללה
בת לבנו הרה"ג המפו’ שמואל בנימין שליט"א
עב”ג החתן המופלג בתורה ויר”ש כמר שלמה ישראל נ”י

בן הרה"ג מוהר"ר ברוך צבי שלומוביץ שליט"א אבדק”ק בארמא

במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

וצרופה בזאת ברכותינו הצנועה, שיהיה הקשר לקשר של קיימא ולבנין עדי עד פוריה,
בנוי לתפארת המשפחה המעטירה, ותזכה לרוות מהם רוב נחת דקדושה לתפארה,
מתוך בריות גופא ונהורא גבורה, ומתוך שפע ברכות ושובע שמחות וגדולה,
בני, חיי, ומזוני בטהורה, ול”עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים” מתוך אורה,
ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייכם עדי ביאת גואל ונזכה לאורו. אמן.

ה+חותמים בכל הברכות
ומשתתפים בשמחתכם+

הרב שמעון כהן
ב/הנהלת המוסדות

ברכה מכובדת כתר
100
75 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן