ברכות לעסקנים ועובדים

ברכות לעסקנים ועובדים
ברכות והוקרה
תשרי תשפ"ב
לבנימין אמר ידיד ה'
ברגשי הוקרה ורחשי הערכה, הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו, אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע, הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים למען ייסוד ופיתוח קהילתנו הק' למהמסד עד הטפחות, ועד עתה ידו נטויה לבסס ולפתח כראוי וכיאות לכבוד שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, דואג ומתמסר להמשך שגשוגנו ופריחתנו, לרווחת ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, ה"ה
הרב בנימין דייטש שליט"א
מגדולי בוני הבית
לרגל הולדת הבת במזל טוב
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
חברי הוועד
חברי הביהמ"ד
גם אני מצטרף
הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב לעסקן בקהילה
100
75 ₪
ברכות והוקרה
כסלו תשפ"ב
ישמ+ח+ מ+שה
ב+מתנ+ת+ חל+קו
ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, זך הרעיון וברוך הכשרון,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע,
הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים לייסוד ופיתוח קהילתנו הק',
ועד עתה ידו נטויה לבסס כראוי וכיאות לכבוד שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, דואג ומתמסר להמשך שגשוגנו ופריחתנו, לרווחת ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, ה"ה
הרב משה דייטש שליט"א
מגדולי עסקני הקהילה
לרגל אירוסי הבת במזל טוב
עב"ג החתן נח לוי נ"י
ברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד
יזכה הוא ובני ביתו לרוות מבית זה
ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה,
ויזכה להמשיך בפעולותיו הברוכים
לתפארת קהילתנו הק' באושר והצלחה
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה,
ואך טוב וחסד ירדפנו כל הימים, אמן
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
ג"א מצטרף הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב איחולים 2
120
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חג החירות תשפ"ב
לידידי היקר
מר שלום אביב שיחי'
ולכל המשפחה
כשהאביב בפתח, האווירה
של צמיחה והתחדשות
אנו מאחלים לכם בריאות
שלוות נפש, שמחה ואושר
לכם ולכל יקיריכם
פסח כשר ושמח
שלום ברינגזון
וצוות המשרד
גלויות ברכה – פסח 2
80
60 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ניסן תשפ"ב
לעובד היקר והמסור
מר שלמה אגסי הי"ו
בהתקרב חג הפסח, חג האביב
ימים של פריחה והתחדשות
נאחל לך עובד יקר וחביב
שפע ברכות, הצלחה ובריאות,
תזכה לנחת מבניך כשתילי זיתים סביב
ועל שולחנך יתאגדו תורה וגדולה ברחבות!
תודה על מסירות והשקעה
הרבה הרבה מעבר לכל זמן ושעה...
פ+++סח כ+שר ושמ+ח!
ההנהלה
ברכה לעובד – פסח
100
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
לאחד המיוחד מראשי קהילתנו
הנושא בעול הקהילה ומוסדותיה
בנאמנות ובמסירות מרובה
הרב
ברוך דווידוב
שליט"א
על מסירותו רבת השנים
למען הרמת קרן התורה בקהילתנו,
על אשר מתייגע יום ולילה ללא ליאות
לביסוס הקהילה והרחבת מוסדותיה,
ומסייע במאור פנים לכל חבריה.
יהא רעוא שבזכות התמסרותכם לתורה ולומדיה,
תהיה תורתכם מתברכת, ותראו ברכה בכל מעשי ידיכם,
והצלחה בגידול צאצאיכם לתורה וליראת שמים.
בהוקרה ובהערכה מרובה
רב הקהילה
בני הקהילה
תעודה לעסקן
100
80 ₪
בר מצוה
בס"ד, תשרי תשפ"ב
ברכת מזל טוב
ברגשי ורחשי הערכה, הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו, אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע, הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים למען ייסוד ופיתוח קהילתנו הק' למהמסד עד הטפחות, ועד עתה ידו נטויה לבסס ולפתח כראוי וכיאות לכבוד+ שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, מתמסר להמשך פריחתנו, לרווחת+ ולשמחת לב כל+ אנשי של+ומנו ובני קה+יל+תנו, ה+"ה+
העסקן הדגול רבי
בנימין דייטש שליט"א
מגדולי בוני הבית
לרגל הכנס הבן היקר, יניק וחכים
הבה"ח יוסף נ"י
לעול תורה ומצוות
בשעטומ"צ במזל טוב
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
שטיבל ''קהילת הרמ"א"
גם אני מצטרף
הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב לבר מצוה עמודים
120
100 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד ניסן תשפ"ב
למע"כ האברך הדגול והנעלה, יקר ערך
חכו ממתקים וכולו מחמדים, רב חינו ומעשיו
הרב אשר יונה כץ שליט"א
מזכ"ל מוסדותינו
"נח+ית בחסדך עם זו גאל+ת נהלת בעזך אל נוה+ קד+שך"
"נחית בחסדך" - בפעולותיו המופלאות של מע"כ ומשפחתו שיחי'
"עם זו גאלת" - הנכם גואלים את הציבור מדאגותיו והצטרכויותיו
"נהלת בעזך" - מנהל בעוז ובגאון את הפעולות הנאדרות
"אל נוה קדשך" - להרבות גבולי התורה, התפילה והחסד.
בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, הרי זו הזדמנות נאותה להביע בשמחה ובחדווה, רגשי הוקרה והערכה עמוקים למע"כ שיחי', העומד על המשמר ופועל במסירות רבה בעקביות ובנאמנות, משך כל השנה, למען הציבור, שלא על מנת לקבל פרס, להרבות כבוד שמים, והרחבת פעילות מוסדותינו.
אין ספק שפעולות חשובות אלו - בסיוע משפחתך שיחי' - מהווים תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של ממלכת מוסדותינו המפוארים, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; שוודאי תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של המוסדות.
איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה העניפה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ותזכו לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.
המאחל בהערכה כנה, ידידך עוז
חיים דוד לוי
מנכ"ל המוסדות
איגרת ברכה לעובדים במוסדות – פסח
110
90 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
ברכה שבועות
80
65 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב
למכובדי ורעי היקר
שמו הטוב מפארים ומשבחים
ר' יעקב גדלוביץ שיחי'
חג הסוכות הבעל"ט זמן של ששון ושמחה
זו העת להודות ולהביע הודאה
מקרב לב מלא הערכה ורננה
מה נאה להוקירך
על מסירות נפלאה וחריצות מדהימה
האווירה הנעימה שהנך משרה סביבך
אהבת הזולת במחשבה ובתבונה רבה
הם מודל נפלא לכל החבורה
ושאבתם בששון ממעייני הישועה
שפע של אושר והצלחה לכל השנה
ותזכה לרוב נחת מכל בני המשפחה
"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"
בברכה
משה פינקוסביץ
מנכ"ל
ברכת מענק חג לעובד לסוכות
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
והוא יתן מעדני מלך
(בראשית מט)
בשיר וקול תודה נברך לאלוקינו, על מנהל מוסדותינו, שבחסדיו הנחילנו.
שמח וטוב לבריות ולשמים, עוסק בגמילות חסדים, כל אדם מקבל בסבר פנים.
עמל בתורה ועבודה, בכל עת ועונה, ונאמן להשקפת התורה הטהורה.
הגדיל לנו אלה וכאלה, מעוטר בכל מידה נכונה, מסייע בכל לבב לכל נדכא.
ה"ה הרב נח סבו שליט"א
מנהל המוסדות בעין יפה
באהבה נשגר לך משלוח מנה, מידה כנגד מידה
טוב וחסד ירדפוך כל הימים, אורך ימים ושלווה בנעימים.
ותהייה לחן בעיני כל רואיך, להרבות כבוד שמיים ולעשות רצון קונך.
ברכה במעשיך תשרה, ובאשר תפנה תראה הצלחה.
בזכות המוסדות המנוהלות באמונה, תשרה בביתך השכינה.
מאחלים מתוך הערכה רבה
צוות עובדי המוסדות
ברכה למנהל מוסדות – פורים
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ג++ד+ול ליהודים
ורצ+++וי לא+ח+יו
מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים, אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם, בזכותך נמשכים חיי עולם התורה
מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א
נציג ציבור החרדים לדבר ה' במועצת העיר
על זאת נודה על אשר היית בס"ד עמנו, בכלת ובכל שלב בבנין מוסדותינו,
לך ולמשפחתך החשובה תודתנו, על כל הטובות אשר בס"ד גמלת אתנו,
ברכת פורים שמח נצרף בזה, ומשלוח מנות לגודל ההוקרה
הוא+ יברך א+תכם, כא+שר דיבר
נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר
בהכרת הטוב
קהילת "צהלה ושמחה"
ברכה לעסקן – פורים
109
90 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
קופת החסד "צדקות משה"
שע"י קהילת "אוהבי השם"
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמ+ירות+
שיר+ות ות+++שבח+ות
בעטרת ברכות בפאר ושבחה נאדרות, נזמר ונעטר את האי גברא יקירא
עושה ומעשה בכל שנה ושנה, עומד לימין הקודש במסירות כבירה
למען הביא שמחת זמן חירותינו מתוך שפע אורה לכל בית ישרא”ל
מאיר פנים וגומל חסדים טובים, אהוב למעלה ונחמד למטה
העסקן הדגול והנמרץ
הרב משה דברמדיקר שליט"א
גבאי הקופה
ברכת ה’ תהא שרויה תמיד בכל מעשיכם
רבה צדקתכם ולעד תיזקף זכותכם
כה יתן ה’ וכה יוסיף להרבות שפע רב בגבולכם
השפעות טובות בבריאות ונחת כרוכות כל ימיכם
המאחל ומברך ברגשי ידידות והערכה
בשמם של מאות משפחות ונפשות
משה צבי כהן
ב/הנהלת הקופה
ברכה לעסקן – פסח
100
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן