מחלקת מוסדות

מחלקת מוסדות
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת סוף שנה

בס"ד, תמוז תשפ"ב

עלינו לשבח

לרומם ולהודות

למלמד היקר והחשוב

הרב שפרון ליטוב שליט"א

מקרב לב אנו מודים
מוקירים ומעריכים
את השעות והימים
הדקות והרגעים

התמסרות כה מיוחדת לתלמידים
ההשקעה הניכרת בכל התחומים
הנחלת התורה, מידות וערכים
קנינים אלו אותם לנצח מלווים
בננו במבחנים וביצירות מידי שבוע מתפאר

את התורה הקדושה הוא אוהב ביותר
חוויות מהחיידר הוא תמיד מספר
והולך לבית תלמודו כל יום וחוזר מלא אושר

ישלם ה' שכרכם ממרומים
וישלח ברכה בכל מעשי ידכם
תזכו לאושר ועושר כל הימים
וזכות תשב"ר ימליצו טוב טוב בעדיכם

בהערכה רבה

ההורים כהנוביץ
ושלוימי

ברכה למלמד הערכה סוף שנה 4
80
0 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל”ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

בית ח+ינוך לתשב"ר+
למשפחות בני תורה יראים
רמת ירמות ד'

בעמד+ינו בפתחה של פורים+
עת+ קיימו וקבלו היהודים+
את ד+ברי התורה להיות עושים+
מאה+בת הנס ולא ככפויים+
שומה+ עלינו בכפליים+
לה+ביע את הוקרותינו הכנים+
לה+אי גברא רבא נחבא  אל הכלים+
יגע בת+ורה לילות כימים+
ומר+ביץ תורה לתמידים הגונים+
דין ר+יכא ובר ריכא ממשפ' אפרתים+

הגאון החסיד 

הרה"צ ר' פנחס צוקר שליט"א
ונו"ב החשובה תחי'

אשר מרוב  שלהבת אהבת התורה, ואש אהבת הבורא הבוער בקרבו, אזר כגבר חלציו לפעול ללא לאות לילות כימים,
למען חינוך הדורות בהעמדת בית חינוכינו לתפארת ברוח ובגשם+.

ובודאי שזכות העמדת מבצרי חינוך תשב"ר  לתפארת
וזכות אבותינו מצוקי ארץ אשר הניחו היסודות לדורות
יעמוד לך ולכל אשר לך להצליח בכל דרכיך
 לרוב נחת דקדושא מכל יו"ח אושר ועושר
 ותזכה להמשיך לשקוד על התורה והעבודה
מתוך הרחבה והרווחה וישוב הדעת

המברכים בכל לב
ההנהלה

ברכת פורים ממוסדות חינוך
90
70 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

לידידנו היקר
והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב
למוסדותינו הקדושים,

ה"ה הנדיב הדגול

הרב משה שובלעס שליט"א

תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים,

א גוט געבנטש יאהר

רבנן ותלמידהון

הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה לתורם 1
100
70 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד 'חנוכה געלט'

לבני קהילתנו הקדושה חברי ארגון "משוננים"

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

יום ג' דחנוכה תשפ"ג 

שלט לחנוכה R 1*3
300
150 ₪
ברכות והוקרה

מארץ צבי הר מרום הרים
דרך שער הקדים שערים המצויינים
מביני עמודי דגרסי ביקרה מפנינים, תודה וקול זמרה יצא בכבוד והדר
ותושבחן אימר מקמי דאורייתא רחים ויקר, אשר שמו הטוב נודע בשער
בפי ישרים יתרומם ובשפתי צדיקים יתברך
בפעליו הכבירים חובקי זרועות להציל ילדי ישראל מפום ארייותא
ורבו יתיר יסגי משמים לו יזכה בנחלת שפר, לעשות משכנות לה' אהלי יששכר
קול התורה בה ישמע בהדרת ובטוהר
בחבר תלמידי חכמים לאוקמי גירסא יום ולילה עמלים בתורה אור
ובהישמע דבר המלך ודתו בדוחקא דתלמידי לתת ישע יצא כגיבור
ואהבת התורה הצית אש בלבו הטהור, ויט שכמו לסבול עולה ונפשו ודמו למענה מוסר
עיניו ולבו תמיד אל היכל ה' נשואים להעלות תמיד נר
ע"כ נודה לשמו ונהללו ובמזלו טבא נברכה בשעתא דבי מלכא בגילופין בשמחה
אשר במעונו שרויה, חדו סגי ייתי ונחזיק טיבותא
לאיש אשר לו אנכי ויקראו לפניו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו

ה"ה האי גברא יקירא החסיד המפואר מאד נעלה
הרב שמעון ברלין שליט"א

מעמודי התווך דכולל הוראה "תורה אור"
לרגל נישואי בנו החתן אלחנן ני"ו
עב"ג הכלה שתחי' בת הרה"ח פנחס קוט שליט"א
למז"ט ובשעטומ"צ

ובברכת התורה מקרב לב נברכהו
שזכות התורה והחסד תלווהו תמיד, ויהא הולך וגדול ובכל אשר יפנה יעשה ויצליח
טוב וחסד יסובבך, אורך ימים ושנות חיים בריאים ושלמים
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות תמיד
ויזכה עוד רבות בשנים להרחיב גבולי הקדושה ביתר שאת ועז
והאבן הזאת אשר שמתי היום למצבה יהיה בית נאמן לה' ותורתו
צועדים בדרך הסלולה והישרה
וזיווגם יעלה יפה ויצמח כגן הטוב, שמחה שלום ושלוה באהליהם ישכון בתמידה
שערי פרנסה לפניהם פתוחים בעושר וכבוד תורה וגדולה יתאגדו כאחד
זרע ברך חיים וקיימים הולכים בדרך המסורה
לאורך ימים ושנים טובים ונעימים, עדי ישלח משיחו ממרומים.

המאחלים ומברכים

ראשי הכוללים            חכמי הכולל
ראובן נחליאל

ברכת מזל טוב שער לתורם תורה מכובד
200
130 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד חנוכה תשפ"ב

"וקבע+ו ימי חנוכה... להודות ולהלל"

להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב

הרב משה קלאפאולץ שליט"א

מחנך כתה ו' בתלמוד תורה

בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה

ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך

אל מול פני המנורה יאירו הנרות

זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא

עד שתהא השלהבת עולה מאליה

בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין

למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך

ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים

תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"

מברך מכל הלב

משה יוסף בירנבוים

מנהל התלמוד תורה

ברכה למחנך חנוכה 2
100
80 ₪
ברכות והוקרה

ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים,
משפיע מאוצרו הטוב תורה ויראה
נודע בשערי חסידות לתפארת ולתהילה
דגול ונערץ בחבל נחלתו

הרב החסיד
רבי צדוק שפירא שליט"א
ראש כוללנו

לרגל תת ה' שמחה במעונך
בנישואי הבן אפרים שיחי'
עב"ג הכלה בת ר' מיכאל בלומברג שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה
בבריות גופא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

בני הקהילה והגבאים

ברכת מזל טוב מכובד
200
130 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

חזו בני חביבי

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב זבולון כהנוביץ שליט"א

פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה כתר
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ותומכיה
מאושר

לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

הגב' שרה שיקופיצקי תחי'

העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו

ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות לנשות תורמים
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד
ימי הפורים תשפ"ג

איגרת הפורים הזאת

שמח+ת פורים+

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה,
רווח והצלה והשפעות טובות, ל+לא שיעור וערך,
ובוודאי שעל המלך טוב, להשפיע על המלמד היקר+

   הרה"ח משה אלעסקי שליט"א
ר"מ במכינה לישיבה הק'

במלאות הימים האלה - ימי הפורים,
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים,
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש,
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה.

זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים,
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון,
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש.

עם סיום אגרת הפורים הזאת, נודה ונשבח על כל יום בשנה,
על השקעה מרובה למען ילדינו, בתושיה ובחינוך,
בלימוד באהבה ובנתינה גדולה בכל עת.
ההוקרה וההערכה שבליבנו גדולה מכל תשורה!

בברכה מרובה ובהערכה רבה

משפחת חננציק
רחו' השמחה 45 בני ברק.

ברכה לאיש חינוך – פורים
110
83 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

הביאני אל בית היין

מתפארת הייתי בעת הזאת
בהגיע יום חתונתו - זה מתן תורה
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית של אורה

מתכבדים אנו להגיש מנחה בתפארת כלילה
לחתננו היקר והאהוב מוכתר בכל מעלה ומידה
מלא עד גדותיו וגדוש ביינה של תורה

הבה"ח נח שמעונוביץ ני"ו

מעומק הלב נאחל ונייחל קמיה שמיא
שיפתחו לפניך שערי אורה ושערי תורה
דורות מאירים במעשים טובים ביראה ובאהבה
ומלוא הטנא השפעות טובות וכל טוב סלה

א' פרייליעכן יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן שבועות – 12
80
58 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

שב+ח+ יקר וג++דולה+

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

מוה"ר אהרן קעסט הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב גביעים ונוף
152
130 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

כת+ר תורה+

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה, שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך

ה+נדיב המפואר - מגדולי ת+ומכי מוסד+ותינו

הרב יעקב נאה שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה
נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

שער לשבועות 75
100
79 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ג

להורינו השורשים
המסורים והיקרים!
את צמיחתנו לכם-אנו חייבים,

אתם לנו דוגמא- תומ++כים,
מתפללים ומודים...

שיצמחו השתילים למעלה, לא לצדדים,
ואכן, פורחים ומתעלים הנכדים
בתורה ובמצוות דבקים
ובחצרות ה' שתולים ופורחים

הגיעה העת לקטוף פירות לתפארת+
תרוו נחת יהודית מכולם,

מכל משפחות צאצאיכם- בארץ ובעולם

בהערכה ובתפילה...
שיה+יו פירותיכם
מתוקים כמ++ותכם!

ברוך, מירי והילדים
לבית משפ' צובליק
אופקים

ברכה להורים טו בשבט
70
55 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

קהילת "אהבת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

כינוס ה+כנה+

הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו

נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול

הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

היו נכונים!

בברכה

המארגנים

הודעה שבועות
100
79 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב

ליהודית

כלתנו היקרה תחי'

בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.

מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.

מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.

חג שבוע+ות שמ++ח!

מאחלים ומתרגשים

המחותנים והחתן

ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
מחלקת מוסדות

מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה

הבה"ח ישראל כהן ני"ו

שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה

חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"

ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב

ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה

בברכת התורה
בר+וב שמחה והערכה+

הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן

הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה

תעודה שער
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

עץ חיים+

ברון שיר ושבח נשגר זר תהילות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

מר זרח נח בלום שיחי'

מגדולי תומכינו בקביעות איתנה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת הר סיני זהב
100
89 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

כולל הוראה "שערי אורה"

בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א

ברכת הפורים

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול

הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א

במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה

זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:

סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,

בברכת מרובה ובהערכה רבה

חברי הכולל

ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד ר"ח מנחם אב תשפ"ב

התודה
והברכה

לידידנו היקרים והנכבדים,
בוני ומקימי בית מדרשנו, שמשקיעים עמל ויגיעה,
לילות כימים במסירות נפלאה,
כדי לפאר ולרומם בית ד',
שמם מפארים לשם ולתהילה,
אהובים ונחמדים לכל

הרב זרח פינאטס שליט"א
הרב קלמן גולדנער שליט"א
הרב בערל כצינסקי שליט"א
הרב זאב שטרול שליט"א

'שבזכותם זכינו והגענו עד הלום'

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל
מעשי הצדקה והחסד יזכו הם וב"ב לרוות מכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבם
לטובה ולברכה, ויזכו להמשיך במעשיהם ופעולותיהם
הברוכים לתפארת בית ד', מתוך הרחבת הדעת ושלוות
הנפש, ברכה והצלחה עד בלי די ובזכות קול התפילה
והתורה בין כותלי בית המדרש יזכו לרוב שפע ולראות
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר
ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפם כל ימי חייהם,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

בברכה נאמנה וברוב עוז וידידות

זלמן גבריאלובעס

ברכה לעסקנים
100
89 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן