חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

מחלקת מוסדות

מחלקת מוסדות
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון


 מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה 2
80
35 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ד

שפע תודות

מעומק לבבות

לגננת המסורה

רחלי קליין תחי!

ברכת הערכה על השקעה ונתינה
ללא לאות וללא מידה

על חינוך למידות, על נתינה ללא גבולות
על פעילויות, חוויות, סיפורים ומסיבות!

יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!

בהערכה רבה

אמא של שושי גליק

ברכה למורה /לגננת סוף שנה 24
84
39 ₪
אירוסים

בס"ד, תמוז תשפ"ד

קהל הקודש
בני יששכר
G בראשות הרב שליט"א H

ה+וד+ו ל+ו ב+רכו+ ש+מו

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה+ מכובד+נו הנעלה והמפואר הרה"ח+ 

ר' אשר דרור שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
מאיר מגיד


ברכת מזל טוב מסגרת כינורות
120
78 ₪
אירוסים

בס"ד תמוז שנת תשפ"ד לפ"ק
  
ישיבת "דברי נחום"אופקים+ יצ"ו

Q ישמח+ ל+יבנו R

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים, בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מרבה פעלים לתורה ולחינוך בהתמסרות+
מוכתר בנימוסין לו יאה+ קילוסין, ה"ה

הגאון רבי נפתלי קין שליט"א

ר"מ בישיבתנו ותומך למוסדותינו

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב
החתן נחמן נ"י
עב"ג בת הרה"ח בונים קלופסער שליט"א

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

ה+נהלת הישיבה+
בשם רבנן ותלמידיהון


ברכה זהב-כינורות
120
78 ₪
הסכם ישכר זבולון

כולל אברכים
מצוינים להוראה 
"ברכת התורה"
ביתר

בס"ד,  תמוז תשפ"ד 

 שטר הסכם 

יששכר וזבולון

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא לאחר שנדברנו
שני הצדדים+ כדלהלן: ה"ה
הנדיב הדגיל והנעלה, תמכין ד+אורייתא
הרב שניאור גולד שליט"א  - אב"י בבארא פארק

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ לסדר לפנה"צ - להלן צד א’ 

הרב אברהם פרנקל שליט"א

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’   - להלן צד ב’ 

ומותנה בזה שצד א' יקבל גם בשכר הלימוד בשאר שעות היום ושישי שב"ק ויומי דפגרא ממה שנובע בזכות החזקת צד א' 
וצד ב' מקבל ע"ע עצמו להתמיד בתורה הקדושה כפי הרגילות בשעות הכולל ובזמנים הפנוים 

(ויקבלו שכר כפי שכתב הרמ”א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א’).

ויחולו על התומך והלומד כל הברכות האמורות בתורה ובחז"ל למחזיקים בעץ החיים+
"אורך ימים+ בימינה ובשמאלה עושר וכבוד+"
ויתקים ברכת הקב"ה "ברוך אשר יקים דברי התורה הזאת+"

ולכן קיבל על עצמו הנדיב צד א'
לתת 250 דולר לחודש במשך שנה מיום חתימת חוזה זה
וצד ב' קיבל ע"ע להתמיד בתורה ולהיחלק בשכר כפי המובא ברמ"א

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות ביראת ה’ טהורה, ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה,
י לשמירה
לברכה והצלחה ט

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו
לרצון לפני קונו וצורו. בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעושר ואושר כל הימים לטובה וזכותו קיימת לעד בזה ובבא

ובזה באנו על החתום
______________                        _____________

צד א'                      צד ב'שטר שותפות ישכר זבולון מפואר
200
150 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ד

ברכות תודה

בעת פרידה

למורה החשובה

מלכה כהנא תחי!

ברכת הערכה מיוחדת על השקעה ומסירות,
מעבר לשעות ומעבר למחויבויות
בניהול וארגון פעילויות וחוויות
להשקיע ולתת את מיטב הכוחות.
לא נשכח את ההשקעה בתלמידות,
והעיקר-את המסרים לדורות!!


יהי רצון,
שעבודתך החינוכית
תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!

   בהערכה רבה

  ב/הנהלת הסמינר
 המנהלת מ. גלודניק

ברכה למורה /לגננת סוף שנה R2
80
35 ₪
אירוסים

בס"ד 
 חשוון תשפ"ג


קול+ ששון וקול+ שמחה+ קול אומרים הוד+ו

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה, תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה, המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה לה+יטיב לכלל ולפר+ט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר נתן זאנוויל קליפסער שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המבר+כים בהערצה ורגשי גילה+

ברוך מילגרום                     שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב שער עגול מפואר J9 – לרוחב
200
125 ₪
אירוסים

קהל "בני חכמה" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

כ++ולם ברינ+ה יודו ויבר+כ++ו

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו, דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה, ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר ברוך שטרלציכט שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה,  בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שער יינות 24K
122
82 ₪
בין הזמנים

ישיבה קטנה
"תורת חיינו" ביתר עילית

בראשות מורנו הרה"ג שליט"א

בס"ד אב תשפ"ד

הננו שמחים להודיע לתלמידי ישיבתנו
כי בעז"ה תתקיים מסגרת

ימי מנוחה והתעלות

בימי חודש תמוז הבעל"ט
בקמפוס במושב מגידו

מיום ראשון ועד יום חמישי  פר בלק

בתוכנית:
ו

תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן

מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון

מתן שכרה בצידה:
השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים
לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים 

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

וקווי ה' יחליפו כח

בברכה מרובה

רכזי הקהילה והשייגעניסטים

בלנק להודעות לימי מנוחה וגיבוש N24
90
55 ₪
אירועים

ו+זאת+ ל+תעודה+
 
מרשות+ מרומם על כל ברכה ותה+לה+
בכן לעטר+ כליל הוד מרבה המשרה+
לאחד+ המיוחדים מתוך החבורה+
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה+
כאשר+ נשאו לבו ונדבה רוחו להתעורר+ה+
בצל גדולים+ וגאונים עמד לבררה+
על+ לימודיו בגמרא ובסבר+א
קילסוה+ו ועטרוהו בנזר תפארה+

 ה"ה הרב שמעון כהנא שיחי'

אשר+ זכה ונתעלה, לכבוד ולתפארה+,

לה+תעטר בכתרה של תור+ה,
בלמדו בהתמדה רבה וביגיעה עצומה את כל מסכת

"קידושין"

במסגרת הדף היומי 

זאת הברכה שיהא נותן התורה בעזרו
ויעשה חיל
בעסק התורה, מתוך אושר והרחבה
ויגדל ויתעלה במעלותיה מתוך אהבה
ויראה טהורה,
ומילין דאוריתא יהיו שגורין בפיו תדיר
להגדיל תורה ולהאדירה,
ויזכו לרב נחת דקדושה
בבריאות הגוף והנפש אכי"ר.

בבר+כת התורה+
ובה+ערכה כבירה+

הרב מנחם גרינבוילקרץ
המגיד שיעור וראש המוסדותתעודה מפוארת-עמודים 9K
130
65 ₪
אירוסים

מוסדות "היכל השם"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ג

בס"ד                                                                                                   תמוז תשפ"ד

 ש++יר וש+בח+ה הל+ל וזמ+רה+

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען מלאכת בית ד',
בבניית בית מדרשינו לתפארה, דגול ונערץ בפי כל,
אוצר כל כלי חמדה,  רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף גד בלוך שליט"א
T

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

דוד גפן
משה מאיר גרליץ


ברכת מזל טוב שערי הכרמים 18K
200
95 ₪
בר מצוה

חיים א+ר+וכים ושפ+++ע קוד+ש

ברון שיר ושבח

אביע רננות קדם ידידי היקר

רב פעלים וזכויות, מטיב לכל בליבו הזהב
נודע בשמו הטוב לשם ולתפארת
גומל חסדים טובים, מקים ומרומם עולה של צדקה
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד לכל

הרב יאיר דוידי שליט"א

שר הצדקה

לרגל שמחת בר המצוה לבנך היקר

הבחור החשוב גד ני"ו

אשלח את ברכותי מעומקא דליבא, שתזכו לשפע ברכה והצלחה בכל אשר תפנו
וישלם ד' פעלכם כגמולכם הטוב

ותזכו לרוות ממנו ומכל יוצאי חלציכם מלא חפניים נחת דקדושה מתוך אושר ועושר
וכל טוב בטוב ובנעימים לאורך ימים ושנים טובות

ויזכה להאיר את העולם בתורתו

המברך מעומק לב מלא תהילה ויקר בהערכה מרובה

בנימין רוזן

ברכה לבר מצוה-מסגרת מהודרת
140
95 ₪
בר מצוה

ישיבת "תורת אמת" רמת אהרן-בני ברק

מזל טוב

נזר+ ברכות ואיחולים נל+בבים,
עם שירי הלל והודיה שזורים+

לכבוד+ יום שמחת מכובדנו הנעלה+
איש אשר רוח בו בדעת ובתבונה+
מל+א מדע ותורה תמימה, מתנהג בחסידות ומלבשתו ענווה+

יר+אתו קודמת לחכמתו הרחבה, חריף ובקי וסברתו ישרה+
דול+ה ומשקה מבאר מים חיים ומשקה+ לעדרים+
מוקיר ותומך רבנן בלב ונפש חפיצה+

העומד לימיננו תמיד בסבר פנים יפות+

הרה"צ נטע שפרשליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהיכנס בנו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות
כמר ג++ר+שון נת+ן ני"ו
לעול תורה ומצוות בשעה טובה ומוצלחת

 יתן ה' חכמה ותבונה בלב חתן המצוות,
לילך בעקבי הצאן כמסורת אבות+יו,
ויעלה מעלה מעלה בסולם התורה והמצ+וות
כד+רך החסידות המסורה לנו מדור דור+, 
וישאב+ו ממנו הוריו ומוריו מלוא חופנים נח+ת דקדושה,
מתוך שמחה והרחבה ונהורא מע+ליא

המברכים מעומק הלב
מלא הוקרה והערכה

מאיר יעקובוב
אריה אונגר

ברכה לבר מצוה-שער סגול
130
105 ₪
אירוסים

בס"ד
מוסדות "שערי תבונה וחיים"
ירושלים עיה"ק

ע+נב+י ה+גפ+ן בענב++י ה+גפ+ן

בגיל+ ור+ננים, יעלזו וירוממו ידיד+ים בהשמיע
קול מבשר+ים מן ההרים מדלגים, את בשורת השמחה,
השוררת בבית אהובנו נביע מיטב ברכותנו קדם ידידנו היקר
שמו מפאר+ים בכל ל+שונות של תהילה+ שייף עייל שייף
נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מח+זיק אוצר כל כלי חמדה+

הרה"ח א+שר+ פ+רק+ש שליט"א

מגדולי תומכי מוסדותינו, מסור בכל לב ונפש
למענינו, עומד לצידנו בכל עת ועונה+,

להגדיל תורה וחסיד+ות ולהאדירה+

לרג++ל השמח+ה השר+ויה במעונו
בא+ירוסי בנו חיים+ שיחי'
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

עב"ג החתן החשוב מוכתר בכל המעלות הי"ו
בת הרה"ח מנחם קוביץ שליט"אג

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי
הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב
תענוג ונחת דקדושה,
ותזכו להמשיך במעשיכם ופעולותיכם
הברוכים
לתפארת מוסדות התורה מתוך הרחבת הדעת ושלוות
הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר
ועושר וכל טוב סלה,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאג"צ אמן.

המב+רכים מע+ומק ה+ל+++ב

 הרב יוסף הורביץ
ראש הישיבה


בשם הנהלת הישיבה

מזל טוב לאירוסין – ענבי הגפן
180
120 ₪
אירוסים

בס"ד, סיון תשפ"ד

קהל הקודש
חינא וחיסדא
G בראשות הרב שליט"א H

ידידים רוממ+וך
X

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה+ מכובד+נו הנעלה והמפואר הרה"ח+ 

ר' אשר דרור שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
מאיר מגיד


ברכת מזל טוב מפואר S24
210
122 ₪
בעלי שמחות שבחו א++הובים


בגיל ורננים, בהשמיע קול מבשר+ים
מן ההרים מדלגים, את בשורת השמחה, השוררת בבית אהובי
אביע מיטב ברכותי קדם+ ידידי יקיר+י
שמו מפאר+ים בכל ל+שונות של תהילה+
שייף עייל שייף נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מח+זיק
משים תורתו אומנתו, אוצר כל כלי חמדה
רב פעלים+, אשר מפעלותיו הבר+וכים ידועים ברבים+
עומד לצידי בכל עת ועונה להגדיל תורה ולהאדירה


 הרב שמחה שוורץ שליט"א++


לרגל תת השם שמח+ה במע+ונו

בהול+++דת ה+בן שיחי' למזל טוב

פ

וזאת הברכ++ה תהא שלוח+ה,
מ++מרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה,
עד מאה ועשרים שנה ברווחה,
והוא ישלח בכל מעשי ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמ++חה,
ולא תמוש מזרעם וזרע זרעם כהבטחה,
ובכ++ל אשר יפנה יצליח בשפע והרווחה,
נחת אושר ועושר מתוך ישוב הדעת ומנ++וחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פ++זורה ונידחה,
בביאת מלכא מ++שיחא, אמן

המברך והמאחל מעומקא דליבא
לוי פוק+ס

ברכה להולדת הבן
85
58 ₪
בעלי שמחות

בס"ד סיון תשפ"ד
קהל "יראים ושלמים" מרוקו

'ח+יים ושל+++ום
יוסיפ+ו לך'


ברגשי גיל וחדווה
משגרים אנו כוס של ברכה וברכת מזל טוב
קדם ידידינו הדגול נוח למקום ולסביבה,
נעים למעלה ונחמד למטה,
מוזיל מכיסו זהב ופז איש המעש

ה"ה הרה"ח
דוד בוקסבוים
שליט"א

מחשובי מתפללי בית מדרשנו

N
לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות

הבחור כמר יוסף נח הי"ו

לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ
M

טנא מלא ברכות נרימה מעומק לבבנו,
שיזכו מע"כ לראות מלא חפניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
מתוך רוב שמחה ומתוך עושר ואושר וכבוד,
אך טוב וחסד ירדפוכם וישיגוכם כל ימי הימים,
יאריך ה' את ימיכם בטוב ובנעימים, ויקוים בכם כל
הברכות הכתובות בספר התורה ובמשנת חכמים, אמן.

מאחלים מלב חם

משפחות סירקין-מן

ברכה לבר מצוה – עמודי שיש יוקרתי
120
94 ₪
בין הזמנים

נופשון הקיץ
המשפחתי

בסימן "כולנו אחים"

בס"ד אב תשפ"ד

שמחים אנו לקבל
את פני בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
לנופשון המשפחתי
ך

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר
במושב נחלים+ תובב"א

לבני המשפחה
היקרה שיחיו
וכל הילדים והנכדים

וקווי ה' יחליפו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה.
באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

ההורים

בלנק לנופש D2
85
45 ₪
אירוסים

בס" ד
ישיבת "תורת אמת" רכסים
פ

מזלא טבא

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא
ר+בא ויקירא, איש אמונות+ ורב תבונות, שמו
מפארים ברוב ברכות והילולים, מפיץ בבני ישראל
אורה,  ומשפיע לבני ישראל תורה ועבודה ויראה טהורה,
איש המעש והפעלים, מנהל ומסור בלב ונפש במסירות נפלאה
לטובת והצלחת תלמידי ישיבתינו בכלל ובפרט, בגאון ובעוז

ה"ה הרה"ג

רבי יוסף לייזר שליט"א
מנהל רוחני ור"מ בישיבתינו הק'

ץ
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בשמחת אירוסי בנו בכורו

המופלג בתורה ויר"ש עדיו לגדולות לשם ולתפארת
הבה"ח מנחם מנדל ני"ו

מחשובי ומציוני הישיבה
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ף

מן השמים יהא רעוא, שזכות+ הזאת תהא ל+כם למשמרת.
זה הזיווג ההגון יעלה ויפרח בתוך ישראל לשם ול+תפארת.
לבנות בית נאמן בישראל, לראות דורות ישרים כגפן אדרת.
טוב וחסד ירדפוכם עולמים, מתוך ברכה ושפע בלי מגרעת.
וזכות התורה הטהורה יעמוד לכם לטב עד סוף כל הדורות.
בברכת התורה+ נברך, שתזכו לראות מכל יוצ"ח ר+ק נח+ת.

המברכים בברכת מזל טוב
ברוב הוקרה והערכה

רבני וצוות הישיבה        תלמידי הישיבה
הורי התלמידים    אברכי הכולל

ברכת מזל טוב מפואר H9
180
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד, אור ליום מתן תורה ה'תשפ"ד

מֵרְשׁוּת

הָאֵ-ל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא.    וּמֵרְשׁוּת מִפָּז וּמִפְּנִינִים יְקָרָה.
אֶפְתַּח פִּי בְּשִׁירָה וּבְזִמְרָה.    לְהוֹדוֹת וּלְהַלֵּל לְדָר בִּנְהוֹרָא.
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ בְּיִרְאָתוֹ הַטְּהוֹרָה.    וְהִגִּיעָנוּ לִשְׂמוֹחַ בְּשִׂמְחַת הַתּוֹרָה.
הַמְשַׂמַּחַת לֵב וְעֵינַיִם מְאִירָה.    נוֹתֶנֶת עֹשֶׁר וְכָבוֹד וְחַיִּים וְתִפְאָרָה.
מַאֲרֶכֶת יָמִים וּמוֹסֶפֶת גְּבוּרָה.    לְאוֹהֲבֶיהָ וּלְשׁוֹמְרֶיהָ בְּצִוּוּי וְאַזְהָרָה. 
וּבְכֵן יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי הַגְּבוּרָה.    לָתֵת חַיִּים וָחֶסֶד וְנֶזֶר וַעֲטָרָה.

לְרַבִּי שָׁלוֹם דָּוִד בֶּן רַבִּי אֶלְעָזָר
אֲשֶׁר הַשְּׁלִים הַתּוֹרָה

נְשָׂאוֹ לִבּוֹ בְּחָכְמָה
לְקַיֵּם מִצְוַת כְּתִיבַת סֵפֶר תּוֹרָה
כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר וְעַתָּה כִּתְבוּ אֶת הַשִּׁירָה
בִּכְתַב יָדוֹ, בִּשְׁלֵמוּת הִדּוּרָהּ
וְזָכָה לְהַשְׁלִים הַמְּלָאכָה
וְהִנֵּה קָמָה וְגַם נִצָּבָהּ
בְּנִדְבַת לֵב וּבְמַחְשָׁבָה בָּרָה
לְהֵיכָל ה' לְהַכְנִיס הַתּוֹרָה
לְמַעַן יִלָּמְדוּ יָמִים רַבִּים בְּתִפְאָרָה


וּבִשְׂכַר זֶה תִּזְכֶּה מֵאֵ-ל נוֹרָא.    לִרְאוֹת בָּנִים וּבְנֵי בָנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה.
וּמְקַיְּמֵי מִצְוֹת בְּתוֹךְ עַם יָפָה וּבָרָה.    וְתִזְכֶּה לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת בֵּית הַבְּחִירָה.
וּפָנֶיךָ לְהָאִיר בִּצְדָקָה בְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה. 

עֲמוֹד עֲמוֹד עֲמוֹד

רַבִּי שָׁלוֹם דָּוִד בֶּן רַבִּי אֶלְעָזָר

חֲתַן הַתּוֹרָה

מְרוֹמָם הוּא אֱ-לָהִין, בְּקַדְמָא וּבַתְרַיְתָא: צְבִי וְאִתְרְעִי בָן, וּמְסַר לָן אוֹרַיְתָא:

בימים אלה אשר ערפל יכסה ארץ, יה"ר שנזכה ולעלייך יזרח ה' וכבודו יראה, אכי"ר
המאחלים ברגשי שמחה, אשרינו שזכינו! בני משפחת אושרי


ברכה מפוארת לחתן תורה
120
95 ₪
אירוסים

בס" דאדר א'תשפ"ד

זר ב+רכ++ות+
והודאות+
ף

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה 
רב זכויות ופעלים
בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות
ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה
בלב ונפש חפיצה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב מיכאל קניג שליט"א


ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

ץ
לרגל השמחה השרויה במעונו

חדווה ודיצה בארמונו
בנישואי  בנו החשוב יהודה שיחי'
עב"ג בת הרה"ח ר' יוסף מאיר שיחי'

בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ++
פ

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכו לרוב נחת ודורות ישרים מבורכים
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה על שולחנו יתאגדו
מתוך רב נחת והצלחה,
אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן

בב+רכ++ה וב+שמ++חה+ 

משפחת כהן -מודיעין עילית

ברכה שער מפואר H7
180
118 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן