ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

בעלי שמחות

בס"ד
כ"ג סיון שנת תשפ"ג לפ"ק

קהיל+ת "חיי תורה+"  יקנעם+

ה+שי+ר וה+שבח

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מנצר אראלים+, גדולי ושרפי מעלה,
מוכתר בנימוסין, לו יאה+ קילוסין, ה"ה
מורנו הגאון הגדול

 רבי אפרים טריסק שליט"א

מראשי ישיבתנו הקדושה

לרגל השמחה השרויה במעונו, 
בהיכנס בנו, עדיו לשם ולתפארת,
כמר יונה זאנוויל ני"
לנועם קבלת עול התורה והמצות
מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה+
מכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+', יעמוד לו ולזרעו
שיטול שכר+ו כפול מן השמים+
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד שמים מטל וממגד
תבואות שמש וממגד גרש ירחים+
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה
שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך בית+ר
שאת במעשיו הטובים והנשגבים+
ברכות+ הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+

המברכים בברכת מזל טוב
הנהלת הישיבה
בשם רבנן ותלמידיהון

ברכה לבר מצוה – שערי ארמון W5
100
98 ₪
ברכות ואיחולים

תשרי תשפ"ד

ע+נ+++בי הג+פן בענבי הגפ++ן+
דבר נאה ומ++תקבל+

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
האברך החשוב והדגול, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות
שאין לה אח ורע, תמיד ידו נטויה לעזרה וחסד,
לכל עניין המרבה כבוד שמיים, לכל קהילה וציבור בעירינו המעטירה,
לרווחת ולשמחת לב כל קהל יראי ה' בקהילתנו,
ה"ה הרב החסיד המפואר
מג++דולי העסקנים דקהילתנ++ו

הרב יואל צבי פאר  שליט"א

לרגל אירוסי הבת  תחי'
עב"ג החתן החשוב, בחור כמדרשו, כליל המעלות,
הבה"ח שמעון בוריק שיחי' 

בן הרה"ח ר' צבי חרעמאזאל שליט"א

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות המרוממות
לשפע ברכה בבריות גופא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות 
ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

המברכים מעומק הלב
חברי וועד הבניין

ג"א מצטרף באה"ר, מורנו הרב שליט"אברכת מזל טוב לעסקן בקהילה שער G7
100
90 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                          חשוון תשפ"ד

"קהל חסידים" עכ++ו
בראשות רבנו שליט"א

לאדם שטוב לפניו
נתן חכמה ודעת ושמחה

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
מוסר נפשו לרומם קרן התורה ולהשמיע קול ה+' ברמה+
בפשטות ובצניעות שאין בדומה הכל בקול+ דממה+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען קדשי בית חיינו ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
רצון רבותינו להיות עושה ומעשה ולהעלות אש תמיד+
ואת מבצרי התורה והיראה לכונן ולהעצים כרצון צבי וחמיד+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה ידידנו הנדיב הנערץ
הרה"ח ר' גד ברנס שליט"א
מגדולי וחשובי התומכים במוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונו באירוסי בנו החתן שיחי'


ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
גדולה תורה שנותנת לעושיה חיים עושר וכבוד+
השפעות טובות בגשמיות וברוחניות עוד ועוד+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

בברכת מזל טוב ורב נחת
ירחמיאל קללינער        יעקב זינגער

ברכה לשמחה – שער גאלד
100
93 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

עת שנה חדשה מתקרבת
בו הנפש הומה והתפילה משתפכת
קבלי נא מנחתנו עם ברכות שלובה
לשפוך שיח מקירות לב ותחנונים

לכבוד פערי
כלתנו היקרה והחשובה תחי'


יה+"ר שתזכי בימים אלו הנשגבים+
ל+פני היושב במרומים+
שת+זכי לבנות בית נאמן לתפארה+
ד+ורות ישרים מבורכה+
ת+ורה וגדולה יחד שלובה+
לה+כתב ולהחתם לטובה וברכה+
ל+שנה טובה ומתוקה+
וביח+ד עם בננו חתנך שיחיה+
ל+זכות לשנה מלאת שמחה+
עם+ אושר כבוד וגדולה+
מברכים מקרב לב

המחותנים
משפחת פולק
ברכה לכלה D9
100
48 ₪
בעלי שמחות שבחו אה+ובי+ם+


בגיל ורננים, בהשמיע קול מבשר+ים
מן ההרים מדלגים, את בשורת השמחה, השוררת בבית אהובנו
נביע מיטב ברכותנו קדם+ ידידנו היקר
שמו מפאר+ים בכל ל+שונות של תהילה+
שייף עייל שייף נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מח+זיק
אוצר כל כלי חמדה, רב כשרונות ופעולות בתושיה ובחכמה+
מתוך אכפתיות ואחריות למען פריחת קהילתנו בהצלחה+
עתיר פעלים+, אשר התנדבות מפעלותיו הבר+וכים ידועים ברבים+
עומד לצידנו בכל עת ועונה להגדיל תורה וחסידות ולהאדירה


 הרה"ח חנוך חיימוב שליט"א


לרגל תת השם שמחה במעונו

בהולדת הנכד הראשון למזל טוב
לבנו היקר האברך היקר הר"ר צלפחד הי"ו


וזאת הברכ++ה תהא שלוח+ה,
מ++מרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה,
עד מאה ועשרים שנה ברווחה,
והוא ישלח בכל מעשי ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם מדורותיהם אך קול שמ++חה, 
ולא תמוש מזרעם וזרע זרעם כהבטחה,
ובכ++ל אשר יפנה יצליח בשפע והרווחה,
נחת אושר ועושר מתוך ישוב הדעת ומנ++וחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פ++זורה ונידחה,
בביאת מלכא מ++שיחא, אמן

המברכם והמאחלים
מעומקא דליבא

בני הקהילה              הגבאים

איגרת ידידות לשמחה לעסקן /גבאי 87
100
79 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, י"ד אלול תשפ"ג
בית מדרש
"קהל+ שערי תפילה+"


 ברגשי גיל ובתרועת שמחה מברכים אנו ברכותינו
לידידינו החשוב, איש חי ורב פעלים,
משכיל על דבר טוב בחריצות גדולה ובדעת רחבה ונכונה,
מעמיד את עצמו בצל ומעמיד את אחרים בקרן אורה,

מו"ה יונה רוב שיחי'

גבאי מסור בבית מדרשינו
אשר מסייע בכל ימות השנה+ 

להחזיק ה+ביהמ"ד על תילו עצה+יו"ט
בלב ונפש חפיצה בכל עת ועונה, לנצח על+ מלאכת בית ד'
כדי שנוכל לרומם ולפאר בית אלוקינו ולהשכין בית מדרשינו
ברוב פאר וה+דר לתפארת בית  ד' ולתפארת קהל עדתנו

בברכה לבבית לר+גל נישואי בתו
עב"ג++ החתן החשוב חנוך בנימ++ין כץ+ נ"י
למזל טוב

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט על תילו יעמוד לו
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
בדרך אבותינו הק'  בדורות ישרים ומבורכים,
ויזכה לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים,
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת,
יחד עם נו"ב אך טוב וחסד ירדפהו כל ימי חייו,
מתוך אושר, עושר וכבוד
עדי נזכה לביאת גוא"צ ומלכינו בראשינו בב"א.

המברכים מקרב לב עמוק
בשם כל הקהל הקודש

מתפללי בית המדרש
ברכה שמחה לגבאי בקהילה H74
140
93 ₪
אירוסים

בס"ד,                                                                                                                               ה' אלול תשפ"ג

כולל להוראה
"אור ההוראה"

בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א

לאדם שטוב לפניו
נתן חכמה ודעת ושמחה

יעלו ויבואו ה+מיית ור+גשות ליבותנו הגואים – בהיטיב ה' לטובים וח+סד ה+' וצד+קתו לדורות הבאים+
שהשמחה+ במעונו בהיכנס בנו בעול תורה ומצוות – טעם עצו ופריו שווה לשם ולת+פאר+ת בית אבות+
רצוננו להביע הכרת הטוב בשם רבנן ותלמידיהון – על רב פעליו למען בניינה של תורה בנועם+ ובר+עיון
איש ח+י רב פעלים בה+שקט ובצנעה כשה+וא מכסה טפחיים – בעיר+נו מקומם פעול+ת צדיק לח+יים+
להעלות נרות המנורה ואש ה+תורה תוקד תמיד – כרצון המסור לנו כיצד לעשות רצון צבי ר+גיג וחמיד+
משים לילות כימים ולעובי הקורה נכנס – במסירות שאין לתאר כעבדים המשמשים שלא ע"מ לקבל פרס
את ה+ארון ובד+יו לשאת ואף לתמוך בידי נושאיו – מהלך לפי רוחו של כל אחד ומכלכל בתבונה מעשיו
ישר+אל אשר בך אתפאר ונעטרנו נזר תפארה - ה"ה ידידינו הנערץ מברר מקחו של צדיק ומשיב העטרה
ר+חיים אוריית+א ואיהי גופיה מר+בנן  – מחשובי הלומדים+ וההוגים+ בהיכל כול+לנו בעוז והתלהבות+

מכובדנו הרבני המפואר

הרה"ח רבי ירוחם קלעפר שליט"א

מראשי כולל  "אור ההוראה"

לרג++ל השמחה השרויה במעונ+++ו
בהיכנ++ס בנו היניק והחכים המופלא בכל מיד+ה נכונ+++ה
הבה"ח שניאור נח ני"ו
בעול תורה ומצוות


בזמן גדול+ ונעלה+ זו עתירת+נו כי יושפע שפע רב - מעומקא דל+יבא נשגר ברכות+ינו בר+כות טוב
רוב השפעות להריק על ראשו בגשם וברוח - זכות התורה תעמוד לו שיהיה ה' עמו ויהיה איש מצליח
מתוך אושר+ ועושר כל טוב ומיטב ושת+י שולחנות -  להיות מן העושים והמעשים עם כל הכוונות+
צדקך יהלך לפניך וצדקתו לבני בנים לעולם קיימת - טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך מתוך מנוחת אמת
ויהיו תורת חיים ואהבת חסד על אכסנייתם מחזרים - ויזכה לראות בנים ובני בנים את העולם מאירים+
הולכים בדרכי אבות לשם לתפארת ולתהילה - ברבותינו הקדושים דבוקים לאורם נלך לקראת הגאולה

בברכת
מזל טוב ורב נחת

ישראל כץ        ראשי המגמות

עמודי זהב – ברכת חרוזים D4
80
87 ₪
ברוכים הבאים


בס"ד, א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י תשפ"ג

בואו שע+ריו בתודה

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
בבואו של ידידנו הדגול והנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות רצון קונו
תמיד עושה ומעשה למען קדשי בני ישראל ברוב אונו
משליך נפשו מנגד למען בית מדרשנו ביד רמה+
ומסור בלו"נ לעט"ר מורנו הרב שליט"א והכל בקול דממה+
איש חי ורב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ברוב שמחה ובחמימות+
רצון צדיקים להיות עושה ומעשה תמיד להעלות אש תמיד+
ולמען השכנת שלום בקרב בני ישראל נפשו צבי וחמיד+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
משמח ומשיב נפש בכל אתר ואתר וברב התשבחות מהולל+
נאמן ביתם וחביבם של גדולי ישראל בהררי ציון וירושלים+
לעמוד לימינם ולמלאות שליחותם שש ברצון ובשמחה+ לקיים+

ה"ה הרבני הנכבד העסקן הדגול והנעלה, כש"ת

מוה"ר רבי
מנחם אנשיל כף
שליט"א
מפארי וחשובי תושבי עירנו לשם ולתהלה

לרגל בואו לארץ הקודש בשעטומ"צ
לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלם של גדולי ומאורי הדור שליט"א
ומנשים באהל תבורך, זוגתו החשובה והיקרה תחי'
העומדת לימינו ועוזרת בידו בכל מפעלותיו בצדקה וחסד

בר+כותנו מקרב הלב אליו שלוחות+:
'בר+וך אתה בבואך' לשאוב ממעייני הישועה בארץ חמדה+ 
'יבר+כך ה' מציון' להתברך במדה טובה מפי הגבורה+
ל+המשיך במעשיך הטובים והחשובים ברוב תפארה+
גד+ולה תורה שנותנת לעושיה חיים עושר וכבוד+
ה+שפעות טובות בגשמיות וברוחניות עוד ועוד+
ת+זכה לרוות אך ורק רוב תענוג ונחת דקדושה+
בר+כות שמים מעל במדה טובה נעלה וגדושה+
בבר+יות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
עד+י נזכה לראות כשיתקיים בירושלים עוד יישבו זקנים+

כברכת המקדמים פניו בתודה ובזמירות

ידידיו וחבריו, מוקירי ומעריצי פעליו הכבירים
למען הכלל והפרט, הן בארץ הקודש והן בגולה

גם אנו מצטרפים בברכה מרובה,
וועד קרן הבנין שע"י קהל "בית פנחס גרונם"
מפעלות הצדקה והחסד "קמחא דתשרי"

ברוכים הבאים – לנדיב 19K
200
119 ₪
אירוסים

בס"ד 
 חשוון
תשפ"ג


קול+ ששון
וקול+ שמחה קול אומ++רים הוד+ו

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה,
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה,
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר נחמן צויבל שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המבר+כים בהערצה ורגשי גילה+

ברוך מילגרום                     שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב שער זהב חבית כינור – לרוחב
200
147 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד, ה' אלול תשפ"ג
בית מדרש "תפארת התפילה"
קרן הבנין דבית מדרשינו החדש

יברכך ה' מצ++יון

 ברגשי גיל ובתרועת שמחה מברכים אנו ברכותינו
לידידינו החשוב, איש חי ורב פעלים,
משכיל על דבר טוב בחריצות גדולה ובדעת רחבה ונכונה,
מעמיד את עצמו בצל ומעמיד את אחרים בקרן אורה,

מו"ה יהודה פרנקל שיחי'
מראשי ונכבדי עסקני אנ"ש
וחבר ועד קרן הבנין

אשר מ++סייע בכל ימות השנה 
להחזיק הביהמ"ד על תילו עצ++ה+יו"ט,
ונושא בעול בהרמת קרן הבנין
בלב ונפש חפיצה בכל עת ועונה, לנצח על+ מלאכת בית ד'
כדי שנוכל לרומם ולפאר בית אלוקינו ולהשכין בית מדרשינו
ברוב פאר והדר לתפארת בית  ד' ולתפ++ארת קהל עדתנו
בברכה לבבית לר+גל נישואי בנו 
החתן החשוב פנחס דב הי"ו
עב"ג++  למזל טוב

יתו ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט על תילו יעמוד לו
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
בדרך אבותינו הק'  בדורות ישרים ומבורכים,
ויזכה לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים,
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת,
יחד עם נו"ב אך טוב וחסד ירדפהו כל ימי חייו,
מתוך אושר, עושר וכבוד
עדי נזכה לביאת גוא"צ ומלכינו בראשינו בב"א.

המברכים מקרב ל+ב עמוק
בשם כל הקהל הקוד+ש

גבאי בית מדרשינו      ועד קרן הבנין


ברכה שמחה לגבאי ולעסקן בקהילה H7
140
93 ₪
ברכות ואיחולים

בית המדרש
"יעלזו חסידים" חצור
בראשות מורינו הרה"ג שליט"א

"בית צדיקים יעמוד

ברגשי גיל+ ושמחה+
נשגר בזה בר+כת מזל טוב מעומקא ד+ליבא
קדם מורינו ורבינו, מורה דרכינו ומאיר נת+יבותינו
ומאלפינו בינה בתורה וחסידות מהיכל+ם של רבותינו הק'
 מגזע אראלים ותר+שישים, מעוז ומגדל אורה+

 הגה"צ מורינו הרב שליט"א


לרגל  השמחה השרויה במ++עונו
בשמחת אירוסי בנו

החתן החשוב הרב מ++איר נח שליט"א
עב"ג הכלה החשובה שתחי'
בת
הרה"ג רבי אפרים טצ'די שליט"א
ראש כולל "מנוחה ושמ++חה" צפת עיה"ק

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו המעטירה
  שיזכה לראות רוב נחת ותענוג דקדושה מכל יוצאי חלציו
וברכת ה' תשרה בכל מעשי ידיו
להמשיך בפעולתיו להגדיל תורה ולהאדירה 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
 ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו, אכי"ר


המברכים בכל לב

מתפללי ביהמ"ד       אברכי הכולל

ברכה לרב לשמחה / שחור זהב S17
89
68 ₪
בעלי שמחות

הזמ++נה+
אישית+

בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להזמינכם להשתתף
בשמחת+

ה"שלום זכר"

שיתקיים אי"ה
בליל שב"ק פרשת קדושים
כ"ב חשון תשפ"ב
בביתי רח' יונה 25 הר יונה
קומה 2
מהשעה 23:00

אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך

זלמן קוריצ+++ל

בן הרב משה שליט"א
חתן הרב זרח כהן שליט"א

הזמנה לשלום זכר – S26
100
54 ₪
אירוסים

בס"ד, 

על זאת שבחו אהובים 

ברגשי גיל+ ושמחה+
נשגר בר+כת מזל טוב מעומקא ד+ליבא
קדם האי גברא יקירא, מרבה פעלים לתורה ועבודה 
ראש ור+אשון ל+כל קדשי בית ח+יינו 
אשר ידיו רב לו בהפצת תורתם של רבותינו
  ופועל לילות כימים במאור+ פנים וח+ן
למען ה+צלחת החבורות במסירות נפלאה+

 הרב הגאון 
ר' חנוך ברלוביץ שליט"א
יו"ר איגוד החבורות "בני תורה"
באר שבע


לרגל  אירוסי בנו החתן החשוב יונה צ++דוק נ"י
מ++בחירי בני החבורות 
עב"ג תחי' 

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו המעריכים
את פעלותיו הברוכות  שיזכה לראות רוב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצאי חלציו
וברכת ה' תשרה בכל מעשי ידיו
וימשיך בפעולתיו להגדיל תורה ולהאדירה 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
 ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו, אכי"ר


המברכים בכל לב

איגוד חבורות האברכים          משה גרין - יו"ר

ברכת מזל טוב לעסקן S11
89
78 ₪
אירוסים

בס"ד אלול תשפ"ג

קול++ ששו+ן וקול++ שמ+חה+

ברגשי גיל והערכת הלב מתכבדים אנו
לשגר בעידנא דחדוותא עטרת ברכה+
שיר ושבחה למעכש"ת האי גברא רבא ויקיר+א
פה מפיק מרגליות ואוצרות, דגול ונערץ בקרב תלמידיו
מסור לחינוך צעירי הצאן והתעלותם בנתיבות התורה והיראה
מאז ייסוד הישיבה הק' ועד הלום, יום ולילה לא ישבות+

הגאון מאיר עקשטיין שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

לרגל השמחה במעונו בנישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן היקר כלי מחזיק ברכה ותהילה, מופלג בכל מידה נכונה ובתוי"ש
הבח' משה הי"ו

בהרה"ג שלום בער שליט"א

רב שכונת הלימון טבריה וחבר בד"ץ "יחדיו"

ונכד הגאון הגדול רבי דוד שמעונוביץ שליט"א

נשיא מוסדות "חיי נצח" ובעל ה"משאלות דוד"

יהא רעווא שיהא הבית הנבנה לקשר של קימא
לתפארת המשפחות הרוממות והחשובות שיחיו
ותזכו לרוות רב תענוג ונחת מכל יוצ"ח ותלמידיכם
בבריות גופא הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
אך ששון ושמחה ישמע באהליכם כל הימים, אכי"ר.

המאחל בשמחה ובברכה מרובה

אברהם מנחם ויזל
ב/הנהלת המוסדות

ברכה שער לשמחה S45
154
88 ₪
בעלי שמחות

הזמ++נה+ אישית+

בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להזמינכם להשתתף
בשמחת+

ה"שלום זכר"

שיתקיים אי"ה
ביום רביעי פרשת קדושים
כ"ב חשון תשפ"ב
בביתי רח' התבור 78 עפולה
קומה 2
מהשעה 23:00

אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך

קלמ++ן שימון

בן הרב משה שליט"א
חתן הרב זרח כהן שליט"א

הזמנה לשלום זכר – S56
100
54 ₪
בעלי שמחות

ח"י תמוז תשפ"ג
ערב שבת קודש פרשת פנחס

'אוהבי ה' המ++חכים בבנין אריאל
ביום השבת שישו ושמחו כמקבלי מתנת נ++חליאל'

ל+משפחת ידידינו הדגול בקרב תלמידיו
מורנו הגאון המופלא
רבי ניסן בערל טוקר שליט"א

בשבת הראשונה להתרחבות המשפחה
שמחת השבע ברכות של החתן רבי חיים שליט"א
עם נו"ב בת תלמיד חכם למשפחת הלויים
ידידינו הגאון רבי יוסף לעצטער שליט"א

מכותלי בית המדרש "אהבת ה" הספוג באהבת ה' ושמחת התורה+
שטבע בהן אבי המשפחה בשנות יסוד הישיבה+
נשגר את התפלה והברכה+
שתזכו והבית הנבנה יהי' המשך לשושלת הנפלאה+
בבתים גדולים לתורה ויראה+
*
‎‎‎‏ואם המשפחה הרבנית תליט"א תזכה לרוות נחת ושמחה מכל המשפחה+
*
ולסבא המסור הגאון הגדול רבי שמחה לייב שליט"א נצרף את הברכה+
שיזכה לרוות נחת דקדושה ובריאות מעליא מכל צאצאיו

ומשפע של שבת השמחה יזכו כל המשפחות
לקבל שבתות מתוך רוב שמחה ומתוך עושר וכבוד

שמחים ושותפים בשמחתכם
בברכה
ישיבת "לדעת חכמה"


ברכה לשבת שבע ברכות לראש ישיבה – לרוחב
150
84 ₪
אירוסים

בס"ד
י' תמוז תשפ"גלאדם שטוב לפניו
נתן חכמה ודעת ושמחה

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
מוסר נפשו לרומם קרן התורה ולהשמיע קול ה+' ברמה+
בפשטות ובצניעות שאין בדומה הכל בקול+ דממה+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען קדשי בית חיינו ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
רצון רבותינו להיות עושה ומעשה ולהעלות אש תמיד+
ואת מבצרי התורה והיראה לכונן ולהעצים כרצון צבי וחמיד+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה ידידנו הנדיב הנערץ
הרה"ח ר' אלחנן לוי שליט"א
מגדולי וחשובי התומכים במוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונו באירוסי בנו החתן שיחי'


ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
גדולה תורה שנותנת לעושיה חיים עושר וכבוד+
השפעות טובות בגשמיות וברוחניות עוד ועוד+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

בברכת מזל טוב ורב נחת
ירחמיאל קללינער        יעקב זינגער
ברכה לשמחה – חרוזים
100
89 ₪
אירוסים

י' תמוז תשפ"ג

שְׂפָתֵינוּ אָז תְּרַנֵּנָּה+
ז
ה היום עשה השם נגילה ונשמחה בישועתיך
מ ה טובו אוהליך יעקב, משכנות+יך
י ראו עינינו וישמח לבנו, היטיבה השם לטובים+
ר ב טוב הצפון למצדיקי הרבים ככוכבים+
ו צדקתו לבני בנים, בקול מצהלות חתנים+
ת הילות לקל עליון בשיר ורננים, לאורך ימים ושנים+
ש מחת נישואי הכלה הבתולה המהוללה תחי' נכדת חכם לב יקח מצוות+ הנדיב המופלג הרבני

הרה"ח ר' מנחם שטארק שליט"א
בת לבנו הנדיב
הרה"ח ר' פנחס גרונם שליט"א

י בנה ביתו החתן המופלג יוחנן קראוס הי"ו
בן הרה"ח ר' דוב אלחנן שליט"א

ר בבה כצמח השדה, תבורכו בדורות ישרים ומבורכים
ו יזכו לראות בנים ובני בנים, בדרך התורה והמצוות הולכים
ת שרה שכינה במעשי ידיך, מידה כנגד מידה טובה מרובה
ו לעד ולעולמי עולמים, הזכויות פרים ורבים, והקרן קיימת לעולם הבא
ת פארת וגדולה לשני שולחנות תזכה, תורה והרחבה בהאי עלמא
ש פע רב משמים, בזכות שעל ידי מעשיך המפוארים לנצח קביעא וקיימא
ב ורא עולם בקנין השלם זה הבניין לאורך ימים ושנים
ח סד השם יסובבך, לדורי דורות לבני בנים
ו בזכות השראת השכינה בתוכינו, בהאדרת התורה והחסד כראוי וכנכון
ת זכה לשפע רב בגשמיות וברוחניות, בבני חיי ומזוני רוויחי, וכל טוב סלה אמן כן יהי רצון

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל אמן
החותמים בכל הברכות ומשתתפים בשמחתכם

הרב צבי חלמישקער

ברכה חרוזים מזל טוב
100
78 ₪
אירוסים

בס"ד 
 חשוון תשפ"ג


קול+ ששון וקול+ שמחה+ קול אומרים הוד+ו

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה, תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה, המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה לה+יטיב לכלל ולפר+ט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר נתן זאנוויל קליפסער שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המבר+כים בהערצה ורגשי גילה+

ברוך מילגרום                     שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב שער עגול מפואר J9 – לרוחב
200
147 ₪
אירוסים

קהל "באר יהודה" כסיף
בראשות מורנו הרה"ג יונה פיש שליט"א

על זאת שבחו אהובים 

ברגשי גיל+ ושמחה+
נשגר בר+כת מזל טוב מעומקא ד+ליבא
קדם האי גברא יקירא, מרבה פעלים לתורה ועבודה 
ראש ור+אשון ל+כל קדשי בית ח+יינו 
אשר ידיו רב לו בהפצת תורת וחסד
  ופועל לילות כימים במאור+ פנים וח+ן
למען ה+צלחת החבורות במסירות נפלאה+

 הרב הגאון 
ר' חנוך ברלוביץ שליט"א
יו"ר איגוד החבורות "בני תורה"
באר שבע


לרגל  אירוסי בנו החתן החשוב יונה צ++דוק נ"י
מ++בחירי בני החבורות 
עב"ג תחי' 

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו המעריכים
את פעלותיו הברוכות  שיזכה לראות רוב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצאי חלציו
וברכת ה' תשרה בכל מעשי ידיו
וימשיך בפעולתיו להגדיל תורה ולהאדירה 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
 ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו, אכי"ר


המברכים בכל לב

איגוד חבורות האברכים          משה גרין - יו"ר

ברכת מזל טוב שחור זהב S17
89
68 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן