ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

פרנסים

הודעות

בית המדרש
"נחלת העבודה"
בנשיאות רבנו שליט"א

נר למאור - חשמל ומזגן,
ניקיון, הקמת הסוכה,
שמחת בית השואבה,
פת שחרית,
ציוד הגברה לשיעורי תורה,

סעודת ליל הוש"ר...
* * * * *
מאין כל זה משולם???

הרימו תרומה למקדש מעט זה
בסך 50 ש"ח "פרנס אושפיזין"

לכבוד חג הסוכות הבעל"ט
לכבוד אבי מורי מו"ה...
לכבוד חמי הרב...
לכבוד בני בעל האושפיזין מו"ה...
לכבוד בני הילד...נ"י,  לכבוד אחי מו"ה...
לכבוד החברותא, מו"ה ...
לכבוד הרה"ג ראה"כ שליט"א
או לע"נ הרה"ח.......ע"ה

חברי בית המדרש המתפללים והלומדים
וכל הנהנים כאן במשך השנה
הפעם+ לא מד+לגים הלאה+!

הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנדבנים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.
תזכו למצוות ויישר כוחכם

קמפיין לקראת מגבית פרנס אושפיזין D4
80 ₪
הודעות

בס"ד

עולו אושפיזין עילאין קדישין

בְּמָטֵי מִינָךְ...

חודש זה שתקיף במצוות
עולה+ לקופת בית המדרש דמים מרובים+
החל מהוצאות שוטפות כחשמל, מים,
קאווע שטיבל בקצב מוגבר,
אויספאסטנ'ס, בניית הסוכות, הוספת ציוד,
לחיים בחוה"מ, שמחת בית השואבה, סעודות אושפיזין,
שמחת תורה לאנשים נשים וטף.

חכמי לב קחו חלק בעין יפה וברוח נדיבה
בהשתתפות בזכויות ההוצאות הגדולות
ביומא דאושפיזא שלכם או של צאצאיכם
אצל גבאינו המסור
הרה"ח שימען האלפער שליט"א

ה+זכ++ויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לתורמים החשובים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב בשפ+++ע ברכה והצלחה, אמן.
בברכה ובתודה - הג++באים

בקשה להשתתף בהוצאות תשרי בשטיבל
80 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי תשפ"ד

בית המדרש הגדול והמרכזי " תורה ותפילה" ח+ריש יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח תורמים 'נר למאור'
350
200 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי - ימי הרחמים והרצון תשפ"ד

בית המדרש הג++דול והמרכזי " תורה ותפילה" רכסים יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+" ו"חדר הקפה+"
להאיר בבית ה+' ולהשקות צמאי חסדך 
לרווח+ת המתפללים והלומדים בהיכלי התורה והתפילה+ בירח האיתנים+

"וּמִי שֶׁנּותְנִים נֵר לַ+מָּאור, הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שכָרָם וְיָסִיר מֵ++הֶם כָּל מַחֲלָה וְיִרְפָּ+++א לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲונָם.
וְיִשְׁלַח בְּרָכָ++ה וְהַצְלָחָ+ה בְּכָל מַעֲשה יְדֵיהֶם עִם כָּל יִשרָאֵל אֲחֵיהֶם. וְנאמַר אָמֵן:
בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים  להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח לרוחב תורמים 'נר למאור'
350
245 ₪
חגים

פרנס האושפיזין
קאווע סוכות קאמפיין תשפ"ד 
נתנדב ע"י

לכבוד אבי מורי מו"ה......... הי"ו
לכבוד חמי............ הי"ו 
לכבוד בני בעל האושפיזין מו"ה.............הי"ו,
לכבוד בני הילד...........נ"י, 
לכבוד אחי..........מו"ה.. הי"ו,
לכבוד החברותא,
לכבוד הרה"ג הראה"כ שליט"א
לכבוד החבר מאז ומקדם......... הי"ו 
לע"נ הרה"ח............ע"ה בגן עדן תהא מנוחתו

אנ"ש והמתפללים חול כ"א בשמו הטוב יבורך,
רופען זיך אן צי באצאלען וואס קאסט
אסאך אסאך מער ווי פריעדיגע יאר
בפר+ט יעצט בין הזמנים+

הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.

קמפיין לקראת מגבית פרנס אושפיזין
80 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

בית המדרש "אור התפילה" רכסים

בראשות הגרי"מ שובקס שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי היום "נר למאור+" בחודש תשרי

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים,
שנת שפע ברכה והצלחה ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח תורמים S4
350
200 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

יעמד+ו על הברכה+

בית המדרש הגדול והמרכזי
"ת+ורה ותפילה+" אלעד 
בנשיאות הגרי"צ ברגמן שליט"א

חודש תשרי - חודש הרחמים והרצון

ואלה+ נדיבי הלב כבירי הזכויות אוהבי תורה ולומדיה+
פרנסי החודש "נר למאור" "ומיזוג אויר"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים
בספרן של צדיקים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי תשפ"ד – לוח תורמים קהילתי D5
350
200 ₪
לוח מודעות

פר+שת בראשית

יום רביעי - י"א חשון

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

יום חמישי -י"ב חשון

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

יום שישי - י"ג חשון

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס היום 2
70
85 ₪
לוח מודעות

פרנס חדר הקפה+
ראש השנה

הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

זכות מאות ברכות הנהנין ע"י המתפללים והלומדים
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

הגבאים

פרנס חדר קפה – להשקות
70
50 ₪
הסכם ישכר זבולון

כולל אברכים מצוינים להוראה ולדיינות
"חדוותא דשמעתתא"
בראשות מורינו הגאון ר' פרץ לוי שליט"א

שטר הסכם


בס"ד,  סיון תשפ"ג

באנו בזאת להסכם ולקשור ביננו קשר של קיימא לאחר שנדברנו
שני הצדדים+ כדלהלן: ה"ה
הנדיב הדגיל והנעלה, תמכין ד+אורייתא
הרב יונה טעלר שליט"א  - אב"י בבארא פארק

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’זבולון’ לסדר לפנה"צ - להלן צד א’ 

הרב אברהם פרנקל שליט"א

אשר לקח על עצמו להיות צד ה’יששכר’   - להלן צד ב’ 

ומותנה בזה שצד א' יקבל גם בשכר הלימוד בשאר שעות היום
ושישי שב"ק ויומי דפגרא ממה שנובע בזכות החזקת צד א' 
וצד ב' מקבל ע"ע עצמו להתמיד בתורה הקדושה כפי הרגילות בשעות הכולל ובזמנים הפנוים 

(ויקבלו שכר כפי שכתב הרמ”א יורה דעה סימן רמ"ו סעיף א’).

ויחולו על התומך והלומד כל הברכות האמורות בתורה ובחז"ל למחזיקים בעץ החיים+
"אורך ימים+ בימינה ובשמאלה עושר וכבוד+"
ויתקים ברכת הקב"ה "ברוך אשר יקים דברי התורה הזאת+"

ולכן קיבל על עצמו הנדיב צד א'
לתת 250 דולר לחודש במשך שנה מיום חתימת חוזה זה
וצד ב' קיבל ע"ע להתמיד בתורה ולהיחלק בשכר כפי המובא ברמ"א

דמי תמיכה אלו ישמשו להתעלות בתורה, ולהתרוממות ביראת ה’ טהורה,
ויעלו לזכות התומך ביד נדיבה,
לשמירה
לברכה והצלחה

זכות המצווה תשפיע עליו ועל בני ביתו, שלא תמוש התורה מפי זרעו וזרע זרעו, וכל תפילותיו יתקבלו
לרצון לפני קונו וצורו. בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח בעושר ואושר כל הימים לטובה וזכותו קיימת לעד בזה ובבא

ובזה באנו על החתום

צד א'                   צד ב'שטר שותפות ישכר זבולון יוקרתי
150
125 ₪
הילולא

חודש אייר- תשפ"ג
פרנס 'נר למאור+'
ל+כבוד התנא האלקי רבי שמעון בר יוח+אי 
בבית המדרש הגדול "צדקת הזוהר" 
 בעיה"ק טבריא תובב"א

הוקדש ע"י ידידנו היקר הנדיב הנכבד רוצ+++ו"ח

הרב שמעון כהנא שליט"א


מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב,
הוּא יְבָרֵךְ אֶת כל מִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם,
וְיָסִיר מֵהֶם כל מַחֲלָה, וְיִרְפָּא לְכל גּוּפָם, וְיִסְלַח לְכל עֲונָם,
וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם, עִם כל יִשְׂרָאֵל אֲחֵיהֶם,
וְנֹאמַר אָמֵן.

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנדיב ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
הגבאים בשם מתפללי בית המדרש

פרנס החודש אייר 1
70
44 ₪
הילולא דצדיקיא

בס"ד

לשובע ולא לרזון"

לקראת יומא דהילולא של
הרה"ק ר' ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר

ניתנת זכות מיוחדת
'להשקות צמאי חסדך'

לכל השנה מיום היא"צ ג' אייר תשפ"ג  
ועד ג' אייר תשפ"ד

קפה טסטר צויס – 52*29.9 =  1554.8
סוכר – 70*3.9 = 273
שישית סודה - 36*14.9 = 536.4
שישית פפסי קולה - 36*27 = 972
שישית פפסי מקס – 36*29 = 1044
גאמפ' מיצים – 288*6.9 = 1987.2
כוסות חד פעמי - 250*3.9 = 975

הזכויות הגדולות והנשגבות
להשקות צמאי חסדך
ובכח בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות ועושה מופתים בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח 
להתברך בשפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וס"ד, אמן ואמן.

לרכישת זכויות
ניתן לפנות לגבאים 

באר הישועות פרנס השנה
70
60 ₪
הודעות

חניכי הישיבות "אורה התורה"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

בס"ד

היה שותף

בהחזקת מקום קדוש זה לתורה, תפילה, חסד  ותשב"ד

"אחד המרבה+ ואחד הממעיט
ובלבד+ שיכוון ל+בו לשמים+" 

בהשתתפות ע''י חתימה על הו"ק

קח לך אחת
ותראה רק נחת!

אין צורך להחתים את הבנק, רק למלא פרטים,
לחתום ולהכניס לקופת בהכנ"ס

בברכה ותודה - וועד בית הכנסת

(סעיף 46 על כל תרומה)

לפרטים וברורים 052-5555555

מודעה לתרום בקהילה הוראת קבע
120
75 ₪
לוח מודעות

בית המדרש
"באר משה"
יקנעם
בנשיאות רבנו שליט"א

יעמדו על הברכה
"פרנסי ימי החנוכה"
בשטיבעל "זכרון צדוק" קאפיש

ידידנ+++ו היקר והצ++דיק

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

ידידנ++ו היקר והמפ++ואר

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה
בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס החודש כללי -ללא כותרת
70
50 ₪
זמנים הודעות

חודש חשון - תשפ"ג
פרנס 'נר למאור+'

הוקדש ע"י ידידנו היקר הנדיב הנכבד רוצ+++ו"ח

הרב אברהם לכוביץ שליט"א
מִי שֶׁבֵּרַךְ אֲבוֹתֵֽינוּ אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב, הוּא יְבָרֵךְ אֶת כל מִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר, הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם, וְיָסִיר מֵהֶם כל מַחֲלָה, וְיִרְפָּא לְכל גּוּפָם, וְיִסְלַח לְכל עֲונָם, וְיִשְׁלַח בְּרָכָה וְהַצְלָחָה בְּכל מַעֲשֵׂה יְדֵיהֶם, עִם כל יִשְׂרָאֵל אֲחֵיהֶם,
וְנֹאמַר אָמֵן.

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנדיב ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

הגבאים בשם מתפללי בית המדרש

פרנס החודש 1
70
50 ₪
לוח מודעות

פרנס האושפיזין
זכות הקדשת
השתיה חמה/סדרי הלימוד בבית מדרשנו
ביום "אושפיזין דיצחק עקידתא" נודב ע"י

הרב שלום לוי שיחי'
לבנו היקר יצחק דוד שליט"א
להצלחה וכל טוב
הרב שמעון לביא שיחי'
לבנו היקר נתן זרח שליט"א
להצלחה וכל טוב

הרב צדוק גרין שליט"א
לבנו יצחק אייזיק נ"י
לרגל האושפיזין

הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.

פרנס אושפיזין לקהילות מלא
80 ₪
הילולא

באר הישועות

ע"ש הרה"ק פועל הישועות
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
- - - - - - - -

יעמדו על הברכה+
נאמני רבנו הצדיק מקרעסטיר

פרנסי "סעודת ההילולא" ו"הקאווע שטיבל"
ידידינו היקרים אוהבי חסד וממשיכי דרכו בקודש

הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
הרב זאב גורן שליט"א
הרב נטע סילמן שליט"א
הרב לוי ברקו שליט"א
הרב שמעון כץ שליט"א
הרב חיים פינטל שליט"א
איש החסד וועלוול כהן שליט"א

הזכויות הגדולות והנשגבות
של מעשי החסד
ובכח בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות ועושה
מופתים בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים
וליוצ"ח ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכט"ס עושר ואושר
עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי
וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

באר הישועות
70
60 ₪
הילולא

ל+שובע
ול+א לר+זון

פרנס "שתיה חמה" לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר

הרב שמעון פרנצויז שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר

הרב החסיד לוי ברקו שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא

הזכויות הגדולות של מעשי החסד
ובכח רבינו בעל ההילולא קדישא,
פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים וליוצ"ח
להתברך בכט"ס עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

פרנס להשקות באר ישעיה
70
50 ₪
אירועים

ל+שובע ול+א לר+זון

פרנס "שתיה חמה"
לכבוד הילולא קדישא
נדבת ידידינו היקר

הרב שמעון שפיצר שליט"א
לט"נ רבי ישעי' ב"ר משה מקרעסטיר
לזכות בשפע ברכה עשירות ונחת

פרנס "סעודת ההילולא"
נדבת ידידינו היקר

הרב החסיד לוי ברקוביץ שליט"א
לזכות רבינו הקדוש
בעל ההילולא

הזכויות הגדלות של מעשי החסד ובכח רבינו הקדוש
בעל ההילולא קדישא, פועל ישועות בקרב הארץ
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב ולכל הנלווים אליהם
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע ברכה והצלחה
בני חיי ומזוני רוויחי וסייעתא דשמיא
אמן ואמן

פרנס ההילולא
70
50 ₪
לוח מודעות

פרשת יתרו -שבט תשפ"ב

נדבת ידידינו היקר

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

נדבת ידידינו היקר

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
אמן

פרנס השבוע כללי
70
50 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן