חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

סיומים

ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד

אשרי מי שעמלו בתורה

בהדר והוד ובלוית חן, ברגשי כבוד יקר ותפארה+
תבענה שפתינו ברכות מאלפות מעוטרין בעטרה+
על+ ראש האי גברא רבא, מלא וגדוש בתורה+
לן באה+לה+ של תור+ה+ חשיכא כאור+ה+
מתנה+ג בחסידות ומלבשתו ענוה ויראה טהורה+
אוצר+ כלי חמדה+, מוכתר בכל מידה+ נכונה+
ה"ה האבר"ך כמדרשו

הרה"ג יהודה מן שליט"א

מפארי ומיקרי בני החבורה
ומחשובי האברכים במרכז התורה בקרית צאנז נתניה

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על המוגמר
ולהתעטר בנזר התורה כשסיים ללמוד ולהבחן על

כולא תלמודא ש"ס בבלי
במסגרת כוללי הש"ס

יצו ה' אתם את הברכה, שלא תמוש התורה מפיו ומפי זרעו עד עולם
אך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש
ויזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, אורך ימים בימינה
ובשמאלה אושר וכבוד עדי ביאת ינון לגאלנו ומלכנו בראשנו אכי"ר 


המברכים ומעריצים

בני החבורה די בכל אתר ואתר

תעודה לתלמיד מסגרת
100
89 ₪
אירועים

ארגון "יד משה ואהרן" בראשות מורנו ורבנו שליט"א


מסיבת שבע ברכות

לכבוד השמחה בבית מכובדנו הדגול, שליח נאמן ומסור להחיש סיוע לכל נדרש

הרב מנשה ברנברג שליט"א

תומך וסועד נזקקים ונאמנם של גדולי ישראל שליט"א

O סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל P

שלט מזל טוב
250
159 ₪
אירועים


בשבח והודיה לבוכ"ע על כל הטוב אשר גמלנו
הננו מתכבדים להזמינכם לסעודה של מצוה
יומא טבא לרבנן לרגל

סיום הש"ס

שנלמד ע"י כלל תלמידי השיעור
לעילוי נשמת רבינו הגדול 

רבי מיכאל בן רבי יהודה מנחם זצוקללה"ה


המעמד יתקיים בעזהשי"ת
במלאת השנה להסתלקותו לשמי רום
במוצש"ק פר' נשא אור לי' סיון
ברח' שמואל הנביא 37 משפ' מרקוביץ' 

נטילת ידיים בשעה 22:00
ברכת המזון בשעה 23:30 (משוער)
ב                                  א


המצפים לבואכם לשמחת התורה

חברי השיעור

ש
שישו ושמחו בשמחת התורה
כי היא לנו עוז ואורה
ר

הזמנה למעמד תורני -כתרים
110
75 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד

כת+ר מלוכה

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K כחול
210
180 ₪
אירועים

"נפת תטופנה שפתותיך
דבש וחל++ב תחת ל++שונך"

לר"מ היקר והחשוב
הרה"ג משה בקר שליט"א
ר"מ מסור בישיבתנו הק'
פ


בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למ+נחיליה באהבה ובחיב+ה
דבש וחלב יהגו בלשונכם העריבה
לצ+++עירי החמד בח+ירי עם סג+ולה

ברכה נאמנה נביעה+
כי יזכה המשיך להיות נמנה
על משפיעי ומעתיקי השמועה
בחדוותא עילאה

"אורך ימים בימינה
ובשמ++אלה עושר וכבוד"


בברכת התורה

ישראל מאיר גרבר-מנכ"ל

מכתב הוקרה לרמי"ם ולאנשי חינוך לשבועות
100
89 ₪
אירועים

ישיבת+ בני עליה+  ל+בין הזמנים+

בביהמ"ד "היכל+י זרח+" בני ברק

בנשיאות מורנו הרה"ג שליט"א

מעמד הסיומים

בראשות מורנו ורבנו שליט"א

במסגרת סיומי המסכתות שלמדו בחורי החמד שיחי' - ניסן תשפ"ד

שישו ושמחו בשמ++חת התורה ותנו כבוד לעמלי הת+ורה

שלט מפואר עמודים למעמד הסיומים 1*3
250
159 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה+ של+ מצ+ווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי וידידי 
לשוש בשמחת גומרה של תורה+
ולהשתתף בסעודת מצווה+

במעמד סיום
מסכת בבא קמאשזכיתי ללמוד ולסיים בסייעתא דשמיא

שיתקיים  אי"ה בביתי
רחוב  אביי ורבא 24 קרית גת
ביום חמישי פרשת כי תשא
בשעה 9:00 בערב

בשילוב "סעודת הילולא"
לרבן של ישראל, הרה"ק

הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א
אור ליום כ"א אדר א' תשפ"ד


ידידכם

א++הרן דכרעיצל


הזמנה לחגיגת סיום מסכת B11
120
84 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K טורקיז
210
180 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K בורדו
210
180 ₪
אירועים

ארגון "חלקנו בתורתו"
בביהמ"ד "היכל התורה" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחתה של תורה
ולהשתתף במעמד

קביעת דף הקהילה
ותחילת סדר הלמוד

שילמדו חברי השיעור 
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל דרשן שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר למעמד חגיגי B2
120
79 ₪
אירועים

זה היום עשה ה'                                      נגילה ונשמחה בו

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה וילנא תכלת סיום מסכת B11
120
89 ₪
אירועים

זה היום עשה ה'                                      נגילה ונשמחה בו

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה וילנא סגול סיום מסכת B11
120
89 ₪
אירועים


קהילת+ ובית המדרש "אהבת הש"ס" אופקים עילית 

בנשיאות מורנו הרב שליט"א 

מעמד חגיגת סיום חצי הש"ס

לחברי הקהילה ולומדי השיעור+ים ורבני הכוללים+

בראשות גדולי ישראל ורבני העיר שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד תורני N 1*3
300
150 ₪
אירועים


ישיבת האברכים וקהילת+ "חכמת התורה" נתיבות+ ת"ו

בנשיאות מורנו הרב שליט"א - רח' הנביאים 42, קרית התנאים

מעמד כבוד התורה וסיום הש"ס

לחברי הקהילה ולומדי השיעור+ים ורבני הכוללים+

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד עמודי זהב R 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבת אברכים

חכמת התורה

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

מעמד כבוד התורה 

לרגל התעטרות חתני התורה בכתרה של הוראה לאחר שנות יגיעה

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד שערים צד מפואר R 1*3
300
150 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת B9
120
89 ₪
אירועים

שיעור+ "דף ה+יומי"
בביהמ"ד "היכל התורה" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום סדר נשים
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל דרשן שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת B8
120
89 ₪
אירועים

נגיל ונשיש בזאת התורה

ברגשי גיל שמחה ורננה, ברוב ששון וחדווה,
מגישים אנו ברכותינו קמי רבני וחכמי
חבורת הלכתא
בסדר ב'
ובראשם הרה"ג המופלג המלא בתורה ובחכמה,
מקושט במידות נאצלות ירא שמיים ובעל תבונות,
עמל בתורה ללא לאות מקדים שלום לכל אדם.
שמשקיע רבות  בחיזוק חבורה קדושה זו
בהספקים ובמבחנים ונושא ונותן במלחמתה של תורה.

הרה"ג ר' שניאור סבן שליט"א

אשר עמל ויגע למען יגיעו ליום גדול וקדוש זה יום סיום 

מסכתא קידושין

שנלמדה ברוב עמל סדרים ע"ג סדרים ימי חורף כימי קיץ
ובס"ד עתה זכו
לברך על המוגמר להחזיק בדבר שלם

יה"ר שיזכו ללמוד וללמד לשמור ולעשות להתחיל ולסיים ספרים אחרים ולהמשיך בדרך העולה בית ה' לקיים רצונו באהבה
מתוך בריאות ושמחה אושר ושלווה.

כאן המקום לברך את המפעל הגדול"תורה שבכתב"
אשר מרבה את התורה בהיכל ביהמ"ד ומחוצה לו,
ומבדר את חידושי רבני הכולל וגורם למלחמתה של תורה
ובעיקר לשמר את חידושי התורה של הרבנים שליט"א למען יעמדו ימים רבים.
ובפרט יש לברך את הרה"ג המופלג טובא
ר' אליעזר הוסקיש שליט"א 
על טירחתו וטירחת בני ביתו
בשעות לא שעות על חשבון זמנו הקדוש למען מפעל גדול שכזה,
יזכה להאיר את העולם בחידושי תורתו מתוך שפע בריאות ושמחה

ברכה לרגל סיום מסכת D4
80
45 ₪
ברכות והוקרה


ויעטרוכם
נזר+ תפארה+

מרשות מרומם על כל ברכה ושירה נורא על כל תהילה וזמרה
מרשות התורה מפז ומפנינים יקרה טור שו"ע ומשנה ברורה
נעלה על נס לכבוד ויקרת התורה לרומם ולברך ולעטר נזר תפארה
למע"כ האברכים החשובים בחבורה העוסקים בתורה וביראת ה' טהורה

עוסקים בתוה"ק כחשיכה כאורה בחשק והתמדה הוגי שעשועים בהדרה
הלא המה האברכים החשובים המופלגים
ה+ר+בנים הנעל+ים+:

הרה"ג ר' פנחס כץ שליט"א

הרה"ג ר' דון חנוכוביץ שליט"א

הרה"ג ר' יוסף וייס שליט"א

הרה"ג ר' ירון באביש שליט"אאשר אחרי יגיעה עצומה
זכו לעמוד בכור המבחן על מקצועות מובחרות בהלכה,
ומצאו כדי מידתם שליטה רחבה בהלכות החמורות,
עדי זכו להגיע ליום שמחת ליבם+ בשעטומ"צ

בהתע+טרם בכתר ת+ורה
"יורה+ יור+ה" 

אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו

ברגשי כבוד והערכה נישא ברכותינו שיזכו להמשיך לילך מחיל אל
חיל, עדי יזכו להתעטר בכתר הוראה להורות לעם ה' דבר ה' זו הלכה
לדעת את הדרך ילכו בה, לתפארת קהילתינו הק' וכשאיפותיו
הטהורות של אבינו רועינו כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ויזכו להמשך
לשבת באהלה של תורה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ברו"ג כשאיפת נפשם תמיד
כל הימים, אכי"ר.

החותמים ביקר לכבוד התורה ולומדיה

רבני הכולל       ראש הכולל
הנהלת הכוללים

ברכה הכתרה לחתני הוראה
120
91 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומ++י
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+

ביתר

 יברכת+ התורה+ ט

בגילה בר+ינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה,
ה+ננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא,
קד+ם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה+,
מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה+,
מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר+ וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

לרגל שמחת התורה בחגיגת סיום המסכתא

ץ
הנלמד ונמסר ע"י בקביעות ובמסירות דבר יום ביומו
במסגרת שיעורו הנפלא בביהמ"ד "שיננא" ברוב עם+
פ

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים
 לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה למגיד שיעור
80
43 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן