ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

מעגל השנה

ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
הודעות
מתנה לגבאים לי"ז בתמוז

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

תפיל+ת מנחה+:
7:30

תפיל+ת מער+יב:
8:10

'אויספאסטן' 
יוגש בסיום הצום+
המעונינים לתרום יפנו לגבאים

זמני היום לצום י"ז בתמוז
40 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערב חנוכה תשפ"ד לפ"ק

כדי להודות ולהלל

לכבוד
ידידנו מאיר היכלות
שותף זכויות נצח לדורי דורות
הרב יעקב ברכל שליט"א

מוגש ברוב הוקרה והערכה לאות קטן וצנועה,
על עמדתכם לצד ישיבתינו הק' בלב ובנפש חפיצה,
ובזה זכיתם להיות שותף נאמן ולקחת חלק שוה בשוה
עם אלפי שעות לימוד התורה של תלמידי ישיבתינו הק'

ובימי החנוכה האלו, עת שנתעורר ומאיר אור הגנוז,
אור התורה, וע"י שותפתכם החשובה אתם זוכים
להדליק ולהיטב את הנרות של דור הבא
אל+ו תלמידי ישיבתינו, שיושבים והוגים על התורה+
ועבודה בכותלי ישיבתינו המעטירה+.


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליכם
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבכם לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג, ולראות רב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצ"ח, בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצות, לאורך ימים ושנים טובות.

בהוקרה והערכה
בונים לעקטרוביץ
בשם רבני ותלמידי הישיבה

                     "שלך גדולה משלהם+
            שאת+ה מדליק ומיטב את ה+נרות"

                              (רש"י ריש פרשת בהעלותך)

מכתב תודה לתורם ישיבה V6
100
72 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים
שע"י ארגון "משכני"

קהילת "אחריך נרוצה המלך" ביתר עילית

בס"ד מנ"א תשפ"ב

הננו שמחים להודיע
כי בעז"ה תתקיים לבחורי החמד
בבית מדרשנו מסגרת

ישיבת
בין הזמנים

בימי חודש מנחם אב הבעל"ט
מיום שני י' אב ועד יום חמישי ר"ח אלול

לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00

מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

בברכה מרובה
הגבאים

הודעה על ישיבת בין הזמנים 6
90
70 ₪
בין הזמנים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
יַעַמְדוּ עַל הַבְּרָכָה

 עם סיום חודש האיתנים
אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים וחג הסוכות ושמח+ת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה,
המקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו
והעמדת המקום על תילו במשך כל ימות השנה
ועתה הוסיפו להיטיב ולנדב נדרים ונדבות בסכומים גדולים
של מאות שקלים  לבית מדרשינו ובזכותם היה בית מדרשינו
מלא ברכת ד' ולא יחסר המזג במשך כל החגים
ה"ה

הרב אהרן לוי הי"ו  -   מפטיר יונה יוכ"פ
הרב אברהם לויטס הי"ו  -  רביעי ופתיחה  יוכ"פ
הר"ר חצקל השונמי הי"ו  -  שלישי יוכ"פ
הר"ר מוטי לעויס הי"ו  - פתיחה נעילה יוכ"פ
הר"ר נתנאל וינטר הי"ו  -  חמישי יוכ"פ
הרב דוב ברזל הי"ו  -  פטרון חתן בראשית
הרב חושים הארכי הי"ו - חתן בראשית
הרב וועועל ברינקס הי"ו  -  פתיחה שמח"ת
הבה"ח מוטי גפסו הי"ו - ברהמ"ז הושענא רבא
הר"ר שרוליק שלייקס הי"ו  -  מפטיר יוכ"פ והגבהה שמח"ת

ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+ שקנו עליות
והרימו את תרומת ד' בשבתות וימי חול המועד שעעל"ט

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט זה וכל הלימוד והתפילות עם הבל פיהם של תשב"ר
שאין בהם חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים
ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד וכל טוב סלה

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                      

    אברכי הקהילה ומתפללי ביהמ"ד
הג++באים

                                                                                                                                         

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי S2
100
64 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
נְקַדְּמָה
פְּנֵיהֶם בְּתוֹדָה

 עם סיום חודש האיתנים אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים חג הסוכות ושמ++חת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
השוקדים באוהלה של תורה יומם ולילה ומקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו והעמדת המקום על תילו איש איש על מלאכתו
הנסתר רב על הנגלה  במשך כל ימות השנה בתפעול בית המדרש בלימוד בתפילות ובפעילויות  לבחורים והילדים ובפרט בימי חודש תשרי
והכ++ל שלא על מנת לקבל פרס,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה


הר"ר שניאור חצקל שליט"א
הר"ר ישראל חיימי שליט"א
הר"ר עובדיה זאנוויל שליט"א
הר"ר מישל פישל שליט"א
הר"ר יוחנן ראטה שליט"א
הר"ר אליהו ברזל שליט"א


ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט על תילו ואלפי שעות הלימוד והתפילות עם הבל שאין חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים
מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת
ויחד עמם נשותיהם העומדים לימינם
אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                          הרב
            יעקב מאיר שטרולי

    אברכי הקהילה

                                                                                                                                            מתפללי ולומדי
                                                                                                                            בית המ++דרש

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי
100
54 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד ערש"ק בראשית תשרי תשפ"ג

מ+פי א-ל יבורך+ ישרא+ל+

מקירות לבבנו תודה נביעה, שירה וזמרה נריעה,
 קדם הנהו אינשי יקירא, בעלי לבב ורוח נדיבה,
אשר הבין מדעם ונפשם הטוב לפאר ולעטר
ביום שמחת התורה בחן ובכבוד, ה''ה

הרה''ח ר' עקיבא  הערינגל הי''ו
ועמו הרה''ח ר' ניסים בלייקליבל הי''ו

אשר נדבו מהונם במאור פנים ובשמחה
את חלק נכבד של הקידושא רבא ביום שמחת תורה

וכן לעומתם ברוך יאמרו אל מול הני אינשי יקירא
בהדר ובהוד ובהוקרה עצומה

הרה''ח ר' נחמן פלענקאן הי''ו
הרה''ח ר' יוסף בן גביר הי''ו
הרה''ח ר' יצחק סמוטרלייק הי''ו
הרה''ח ר' חיים מייכלשטער הי''ו
הרה''ח ר' פנחס יושדעק הי''ו
הרה''ח ר' יואל אייזנבך הי''ו
הרה''ח ר' אייל גולדקנעפל הי''ו
הרה''ח ר' שי בלעטעל הי''ו
הרה''ח ר' שלמה צוקערלעך הי''ו

אשר נדבו מהונם במאור פנים ובשמחה להוצאות הכבירות של
מיני מגדים ומתיקה+
לצעיר+י הצאן קדשים+

בעת ההקפות+ ביו''ט שמחת תורה+

ובזאת זכו להנעים ולהכניס את נועם זיו מתיקות ועריבות התורה הק',
ביומא קידשתא שבו שמחים וששים עם התורה הק'
אשריהם שלהם ככה שכרם הרבה מאוד
זכות התורה תעמוד בעדם להתברך בכל הברכות האמורות בתורה,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי''ר

המודים והמהללים בכל פה לשון

וועד הקהילה                             קהל אנ"ש

ברכה תודה לשמחת תורה
100
89 ₪
לוח מודעות

בס"ד

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה.
זְקֵנִים וּנְעָרִים בְּכָל שׁוּרָה וְשׁוּרָה.

נברך בברכה מרובה את ידידינו היקר

הר"ר משה לוי שליט"א

אשר נְשָׂאוֹ לִבּוֹ וְנָדְבָה רוּחוֹ לְהִתְעוֹרְרָה.
תְּחִלָּה וְרִאשׁוֹן הֱיוֹת לְהַתְחִיל הַתּוֹרָה.

ועלה ונתעטר בכתר
"חתן בראשית"

ברך נברכך יַעַן נַעֲשֵׂיתָ רִאשׁוֹן לְמִצְוָה גְמוּרָה.
מָה רַב טוּבְךָ וּמַשְׂכֻּרְתְּךָ יְתֵרָה.
טוֹב עַיִן תְּבוֹרָךְ בְּנִדְבָתְךָ מִלְּעַצְּרָה.
וּמִבִּרְכוֹת בּוֹרְאֶךָ תְּבוֹרָךְ יָדְךָ מִלְּקַצְּרָה.
בַּעֲבוּר שֶׁכָּל הַמְכַבֵּד תּוֹרָה בִּצְפִירָה.
יְהִי גוּפוֹ מְכֻבָּד בְּכֹחַ לְהִתְאַשְּׁרָה.

הגבאים בשם כל המתפללים

ברכה לחתן בראשית
100
50 ₪
אבות ובנים

חבורת הבחורים

ווילחוצער שטיבל - ליקוועד

ערב זמן שמחתינו תשפ"ד

א געשמאקע חול המועד!

ווילט איר באמת הנאה האבן דעם חול המועד?


דאן קומט אין שטיבל+
לערנען און זיך מח+י'ה זיין 

מיט די
הייליגע גמרא!

יעדן טאג חול המועד נאכן דאווענען
1 שעה רציפות
טעימה קלה צוגעשטעלט

מתן שכרה בצדה!

מיר ווארטן אויף דיר
חברי משכני לבבנו

לימוד בחול המועד לבחורים
90
70 ₪
בין הזמנים

שבת
התאחדות
משפחת כהנוביץ

בראשות עט"ר אבינו מורנו שליט"א

בס"ד טבת תשפ"ג

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים

לשבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני משפחת כהנוביץ
היקרה שיחיו

אילן אילן במה אברכך!
פירותך מתוקין.. צילך נאה... אמת המים עוברת תחתיך...

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה, בהנאה ובהתרגשות מרובה

הוועד המארגן 
משפחת כהנוביץ

בלנק להודעות – פרחים ואמת המים
120
54 ₪
בין הזמנים

נופשון הקיץ
משפחת בורלא

בראשות סבא וסבתא בורלא שיחיו

בס"ד אב תשפ"ב

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
לנופשון המשפחתי

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני המשפחה היקרה שיחיו
וכל הילדים והנכדים

וקווי ה' יחליפ++ו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

ההורים

בלנק לנופש
80
39 ₪
הודעות

קהל "נחמת ציון וירושלים+"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד מנ"א תשפ"ג

זמנים לתשעה באב

זמני היום+ ליום צום תשעה+ באב

מנחה ................................................................. 5:30
שקיעת החמה......................................................... 7:33
מעריב ליל ת"ב....................................................... 8:00
אמירת איכה וקינות

שיעור הרה"ג משה אלתר ויין שליט"א 
בעניני החורבן

תפילת שחרית ........................................................ 9:30
חצות היום.............................................................. 12:47
מנחה גדולה (וידבר) ................................................ 1:20
מנחה מנין א' (וידבר)................................................ 5:00
מנחה מנין ב' מרכזי (וידבר)...................................... 6:30

ערבית מוצאי ת"ב..................................................... 7:54
סיום הצום................................................................. 8:02

יוגש לקהל "אויס-פאסטן" בהרחבה גדולה

- קידוש לבנה מוצאי תשעה באב 22:00 -

כל ה+מתאבל על ירושלים+ זוכה ורואה+ בשמחתה+
ונזכה לראות בקרוב בניין ביה+מ"ק עם משיח+ צדקנו ברחמים גדולים+ אמן.

בברכה
וועד הקהילה

זמנים לתשעה באב
100
50 ₪
הודעות

קהל "כני ציון"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' גאולת הקודש, ירוחם

בס"ד מנ"א תשפ"ב

בליל זה יבכיון

בליל זה יבכיון ויילילו בני על חורבן
בית מקדשנו ותפארתנו נתאסף כולנו לקונן

דרשת קינה והתעוררות

מפי מורינו הגאון ראש ישיבת+נו
רבי יוסף יוחנן ויינער שליט"א

בליל המר והנמהר צום תשעה באב
בהיכל ביהמ"ד הגדול
בשעה 12:00

ויה"ר שהימים האלה יתהפכו
לימי ששון ושמחה ונזכה לראות
בנחמת ציון ובנין ירושלים בב"א

הגבאים

מודעה ט' באב
70
50 ₪
הודעות

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

הוצאות הכיבוד נתנדבו ע"י ידידנו היקרים+
נדיבי הלב אוהבי חסד

הרב יעקב קורנבליט שליט"א
לע"נ
זקנתו מרת שפרינצא ב"ר זרח ע"ה
נלב"ע י"ד בטבת

הרב יוסקה ינקלביץ שליט"א
לע"נ
הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
לשובע ולא ולרזון

יתברכו בזכות המצוה בשפע ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם ולראות בבנין בית המקדש בבניינו, אכי"ר

אויספאסטן לצום י"ז בתמוז
40
37 ₪
בין הזמנים

ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו

שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"

בס"ד אב תשפ"ב

תוכניה

הננו שמחים להביא בפניכם את התוכניה ל-

ימי מנוחה והתעלות
במושב גורן

7:00
הרצאה מאלפת
מפי המחנך הנודע הרב שמעון לוי שליט"א
איך מחנכים בדורנו?

9:00
זכור את אשר עשה לך עמלק!
הקרנה והרצאה על השואה
מפי הרב גולדווסר שליט"א

קומזיץ סוחף אל תוך הלילה
עם הרב קרליבאס
ופרחי מלכות חסדימילאך

בברכה מרובה

הנהלת הישיבה

תוכניה ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

קהילת "אהבת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

כינוס ה+כנה+

הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו

נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול

הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

היו נכונים!

בברכה

המארגנים

הודעה שבועות
100
65 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 23K
130
79 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 22K
130
79 ₪
הודעות

בס"ד
אייר
תשפ"ג

אשרינו ומה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

הננו לבשר ברגשי שמחה 
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה 

ההדלקה
המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד רשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 68K
130
79 ₪
הודעות

אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

בס"ד, אייר תשפ"ג

ה+ננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קוד+ש
כי בל+"ג בעומר הבעל"ט ת+תקיים אי"ה כמידי שנה+

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א 050-411111

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 22K
130
79 ₪
הודעות

הודעה
משמחת
לקהל

עדתנו

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה כמידי שנה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות כ"ק רבנו שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הכנה וניגוני התעוררות
בשעה 7:00 ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים הרב פרץ דייטש שליט"א 050-411111

המצפים לבואכם לכבוד התנא האלקי
וועד הקהילה 

הודעה לג בעומר 60K
130
79 ₪
הודעות

הודעה
משמחת
לקהל

עדתנו

בס"ד, אייר
תשפ"ג

הננו לבשר ברגשי שמחה ובלהבת אש קודש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ברוב עם הדרת מלך
ובהשתתפות רבני השכונה שליט"א

כ++יבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמ++ד

מסיבת 'לחיים' לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

מעמד הכנה והתעוררות בשעה 7:00
ברחבת השטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
ניתן לפנות לגבאים

הודעה לג בעומר 71K
130
79 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן