מעגל השנה

ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל”ה
80
35 ₪
הודעות
מתנה לשבעה עשר בתמוז

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

הוצאות הכיבוד נתנדבו ע"י ידידנו היקרים+
נדיבי הלב אוהבי חסד

הרב יעקב קורנבליט שליט"א
לע"נ
זקנתו מרת שפרינצא ב"ר זרח ע"ה
נלב"ע י"ד בטבת

הרב יוסקה ינקלביץ שליט"א
לע"נ
הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
לשובע ולא ולרזון

יתברכו בזכות המצוה בשפע ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם ולראות בבנין בית המקדש בבניינו, אכי"ר

אויספאסטן לצום י”ז בתמוז
40
35 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים
שע"י ארגון "משכני"

קהילת "אחריך נרוצה המלך" ביתר עילית

בס"ד מנ"א תשפ"ב

הננו שמחים להודיע
כי בעז"ה תתקיים לבחורי החמד
בבית מדרשנו מסגרת

ישיבת בין הזמנים

בימי חודש מנחם אב הבעל"ט

מיום שני י' אב ועד יום חמישי ר"ח אלול

לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00

מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

וקווי ה+' יחליפו כח+

בברכה מרובה

הגבאים

הודעה על ישיבת בין הזמנים 6
90
70 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד

"קיימו וקבל+ו"

בליל פורים לכל בני הקהילה

ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00

בברכת התורה

הגבאים

הודעות חשובות

א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם

סדר לימוד לפורים 2
150
120 ₪
הודעות

בס"ד
עש"ק בראשית תשפ"ב

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה
ומֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה

הנני להזמין בקריאה של חיבה
את ידידי ורעי וכל קהלא קדישא הדין
ליטול חלק ולשוש בשמחת התורה

בקידושא רבא
לכבוד 'חתן בראשית'

שתתקיים אי"ה ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בביהמ"ד "שיח התפילה"
רח' בר אילן 35 טבריה

טוב עין תברך בנדבתך מלעצרה.
ומברכות בוראיך תברך ידך מלקצרה.
בעבור שכל המכבד תורה בצפירה.
יהי גופו מכבד בכח להתאשרה.

המצפה לבואכם לכבוד התורה
כי היא לנו עוז ואורה

נטע מושקוביץ

טבריה ת"ו

הזמנה לחתן בראשית
120
70 ₪
הודעות

ביהמ"ד "אורה ושמחה"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' תשועתם 45 ביתר

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

זמנים לימי הפורים הבעל"ט

מחצית השקל ---------------------------------- 16:45
מנחה תענית אסתר ------------------------------- 17:10
מעריב ליל פורים -------------------------------- 18:10

(עזרת נשים פתוחה)

קריאת המגילה לנשים ----------------------------- 19:15

שחרית מנין א' בהיכל ביהמ"ד------------------------ 7:00
שחרית מנין ב' בבית שני --------------------------- 8:00
שחרית מנין ג' בהיכל ביהמ"ד ------------------------ 9:00
קריאת המגילה לנשים ---------------------------- 10:30
מנחה גדולה ----------------------------------- 13:30
מנחה ----------------------------- משעה לפני השקיעה

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

גבאי ביהמ"ד

זמני היום לימי הפורים – לקהילה
80
60 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד 3
100
80 ₪
חגים

ביהמ"ד "צהלה ושמחה" ריסטוב

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ב

בר+כת פ++ור+ים

לידידנו החשוב תומך תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה
הנדיב הנכבד

הרב משה דוד ישראלי שליט"א

ברכותינו -
שתשכון השמחה בביתך,
בלי שום צער וצוקה
בית מלא אורה זו תורה,
בנים ובני בנים עוסקים בה באהבה
אושר ועושר תמיד ילווך,
בבריאות איתנה לאורך ימים

א+ פ++ריילעכן פ++ורים

בברכה מרובה

גבאי ביהמ"ד

ברכה למשלוח מנות
80
60 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

קהילת "אהבת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

כינוס ה+כנה+

הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו

נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול

הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

היו נכונים!

בברכה

המארגנים

הודעה שבועות
100
79 ₪
הודעות

ביהמ"ד "היכל+ התפילה+"

רובע ט' ביתר עילית

ערש"ק בשלח תשפ"ב

על זאת שבחו אהובים ורוממו לקל

בעזהשי"ת בליל שבת קודש - שבת שירה+ הבעל"ט
במסגרת אסיפת המרעים בבית מדרשנו
יתקיים+ אי"ה בשעה 9:30 בשבת אחים ובקול זמרה+

מעמד שירת הים

בראשות המשפיע הדגול

הגה"צ משה זרח זופניק שליט"א

רב ביהמ"ד "אמרי דעת"

א+ז ישיר מ+שה ובנ++י ישרא+ל

בברכת שבת שלום ומבורך

הגבאים

הודעת על אסיפת מרעים שבת
70
50 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב

ליהודית

כלתנו היקרה תחי'

בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.

מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.

מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.

חג שבוע+ות שמ++ח!

מאחלים ומתרגשים

המחותנים והחתן

ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד

"קיימו וקבל+ו"

בליל פורים לכל בני הקהילה

ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00

בברכת התורה

הגבאים

הודעות חשובות

א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם

סדר לימוד לפורים
150
120 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד פורים תשפ"ב

מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו

קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר

בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000

“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”

(רמב”ם מגילה ב, יז)

א פריילעכן פורים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
הודעות

קהל "אורה ושמחה" טשערניץ

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

זמני תפילות ומעמדי קודש לימי הפורים

יום ד' - תענית אסתר

מחצית השקל - ע"י הכניסות לביהמ"ד ----------------- 16:20
מנחה ---------------------------------------- 17:20

ליל פורים

מעריב וקריאת המגילה ---------------------------- 18:20
קבלת קהל בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ----------- 20:30-22:00

יום ה' - יום הפורים

תפילת שחרית ---------------------------------- 8:30
קריאת המגילה ----------------------------- בערך 10:00
שמחת פורים בהיכל ביהמ"ד ------------------- 13:30-15:30
מעריב וקריאת המגילה למוקפין בבית שני --------------- 18:30
שולה"ט ------------------------------------- 20:00

יום ד' - פורים דמוקפין

תפילת שחרית ---------------------------------- 9:30

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

הנהלת הקהילה

זמני היום לימי הפורים – לחסידות
80
60 ₪
הודעות

בס"ד ל"ג בעומר תשפ"ב

קהילת "אש התורה" מודיעין עילית

בראשות עטרת ראשנו מורנו רבנו שליט"א

הננו לבשר לקהל אנ"ש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות רב קהילתנו שליט"א

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

סעודה לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

מעגל סגור ושידור חי לנשות הקהילה

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
050-4141414141

בברכת "הוא ימ++ליץ ט+וב בעדנו"

וועד הקהילה

הודעה לג בעומר 6
130
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

ארגון
"דבש וחלב"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

הזמנה אישית

ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו

בהשתתפות המשפיע הדגול

הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -

בברכה

המארגנים

הזמנה לכינוס שבועות
80
65 ₪
הודעות

קהל "שמחים וכשרים"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד ניסן תשפ"ב

זמנים לימי חג הפסח תשפ"ב

יום שישי י"ד ניסן - ערב פסח

שחרית -------------------------------------------------- 7:00
סוף זמן שריפת חמץ ----------------------------------------- 11:30

יו"ט א' דפסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
מעריב ליל יו"ט ------------------------------------------- 19:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה יו"ט ----------------------------------------------- 18:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר --------------------------------- 19:30

חול המועד

שחרית ------------------------------------------- 8:00,9:00,10:00
מנחה ---------------------------------------- משעה לפני השקיעה
מעריב -------------------------------------------------- 20:00

שיעורי תורה בין מנחה ומעריב

שביעי של פסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 8:30

שבת אחרי מות

מנחה יו"ט וער"ש ------------------------------------------ 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה --------------------------------------------------- 18:20
מעריב מוצ"ש --------------------------------------------- בזמן

פסח כשר ושמח

הנהלת הקהילה

זמנים לפסח
100
80 ₪
הודעות

בס"ד סיון תשפ"ב

קהל "שמחת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

שישו ושמח+ו בשמחת ה+תורה

הודעה משמ+חת

הננו להודיע לבני הקהילה ולילדים הצדיקים היקרים
כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט

תתקיים לילדי החמד - בני קהילתנו

תיקון ליל שבועות

במסגרת מיוחדת ובהשתתפות מגידים נודעים שליט"א

בתכנית המרתקת:
שירים - הגרלות - פרסים - הפתעות - ממתקים
עד עלות השחר!

ובאו כולם!

בברכת התורה

המארגנים

הודעה שבועות 8
100
79 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
80 ₪
הודעות

בית המדרש 'קהל חסידים'
בראשות הגה"צ אדמו"ר שליט"א

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בבית מדרשנו

מכירת שמן משחת קודש
להדלקת ל"ג בעומר

לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

יחד עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא

כמו"כ ניתן לתרום מיני מתיקה וארטיק קרח לתשב"ר

ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י

כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!

הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי

לתרומות והשתתפות:

אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
050-55555555

הדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
הודעות

קהל "נחמת ציון וירושלים+"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד מנ"א תשפ"ב

זמנים לתשעה באב

זמני היום+ לשב"ק חזון וליום צום תשעה+ באב

שחרית יום שב"ק.................................................... 8:30
מנחה שב"ק אחה"צ................................................ 5:30

מפסיקין לאכול בשקיעת החמה
שקיעת החמה......................................................... 7:33
מוצאי שב"ק........................................................... 8:13

אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול"
ומברכים "בורא מאורי האש על ב' נרות בביהמ"ד לאחר תפלת ערבית
הנשים והילדים מברכים "בורא מאורי האש" אחר אמירת "ברוך המבדיל" וכו' בבית

מעריב ליל ת"ב....................................................... 9:00

שיעור הרה"ג משה אלתר ויין שליט"א - בעניני החורבן

תפילת שחרית ........................................................ 9:30
חצות היום.............................................................. 12:47
מנחה גדולה (וידבר) ................................................ 1:20
מנחה מנין א' (וידבר)................................................ 5:00
מנחה מנין ב' מרכזי (וידבר)...................................... 6:30

ערבית מוצאי ת"ב..................................................... 7:54
סיום הצום................................................................. 8:02

היות ויש צורך להבדיל בבית, לא יוגש "אויס-פאסטן"

- קידוש לבנה מוצאי תשעה באב 22:00 -

כל ה+מתאבל על ירושלים+ זוכה ורואה+ בשמחתה+
ונזכה לראות בקרוב בניין ביה+מ"ק עם משיח+ צדקנו ברחמים גדולים+ אמן.

בברכה
וועד הקהילה

זמנים לתשעה באב
100
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן