מעגל השנה

הודעות
קהילת "שמחים וכשרים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' קרבן פסח 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
מכירת חמץ
הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
כי בעזהי"ת תתקיים מכירת חמץ בהידור רב ע"י
מורינו הרב ניסן פסחובסקי שליט"א
רב קהילתנו וגאב"ד בית הוראה "הלכה למעשה"
בימים והשעות כדלקמן
שלישי רביעי בין השעות 19:00-21:00
ובליל בדיקת חמץ בין השעות 20:30-23:30
בחדר הרב שבבנין בית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43
ויה"ר שנזכה ע+וד בהא+י שתא+
לא+כול מן הפ+סחים ומן הזבחים א+מן
בברכה
הגבאים
הודעה על מכירת חמץ
70
50 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
זמני תפילות ומעמדי קודש לימי הפורים
יום ד' - תענית אסתר
מחצית השקל - ע"י הכניסות לביהמ"ד ----------------- 16:20
מנחה ---------------------------------------- 17:20
ליל פורים
מעריב וקריאת המגילה ---------------------------- 18:20
קבלת קהל בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ----------- 20:30-22:00
יום ה' - יום הפורים
תפילת שחרית ---------------------------------- 8:30
קריאת המגילה ----------------------------- בערך 10:00
שמחת פורים בהיכל ביהמ"ד ------------------- 13:30-15:30
מעריב וקריאת המגילה למוקפין בבית שני --------------- 18:30
שולה"ט ------------------------------------- 20:00
יום ד' - פורים דמוקפין
תפילת שחרית ---------------------------------- 9:30
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
הנהלת הקהילה
זמני היום לימי הפורים – לחסידות
80
60 ₪
הודעות
קמחא דפסחא
שע"י קהילת "משכימים" מודיעין עילית
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
הודעה חשובה
ההרשמה לקראת חלוקת קמחא דפסחא
במחיר מוזל לחברי הקהילה
בפרשת ויקהל הבעל"ט
כל ערב בין השעות 19:30 - 21:00
במשרדי הקהילה בבנין ביהמ"ד
דמי הרשמה - 250 ש"ח
בברכת פסח כשר ושמח
גבאי קמחא דפסחא
נ. ב. על מועד החלוקה תבוא הודעה נפרדת
הודעה על הרשמה לקמחא דפסחא
70
50 ₪
חגים
בס"ד זמן חירותנו תשפ"ב
לפ++יכך א+נחנ++ו
ח+ייב+ים ל++ה+ודות++
לקראת חג הפסח זמן חירותנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה, תורה ותפילה במאור פנים
ה"ה
חברי קהילתנו היקרים שליט"א
מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו
בברכת
פסח+ כשר+ ושמח+
יהי רצון
ותזכו לקבל את השפעות החג
בבריות גופא ונהורא מעליא
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
גאולת עולם בפרטיות וכלליות
השפעות טובות מלוא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
אכי"ר
המברכים בברכת החג
הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"
ברכה לקהילה – פסח
120
100 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר בשמחה ובהתרגשות
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
להורי וילדי הת"ת
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור
פרטים
אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
הודעה לג בעומר 9
89
69 ₪
הודעות
ביהמ"ד
"תפילת ישרים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' הבונים 62 טבריה
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני התפילות
לימי בין הזמנים
שחרית
בשעות 8:00, 9:00, 10:00 בהיכל בית המדרש
בשעות 7:30, 8:30, 9:30 בבית שני
מנחה
משעה וחצי לפני השקיעה בכל רבע שעה בבית שני
רבע שעה לפני השקיעה בהיכל בית המדרש
מעריב
בזמן בהיכל בית המדרש
ומידי רבע שעה עד השעה 22:00 בבית שני
על זמני התפילות לחול המועד תבוא הודעה נפרדת
בברכה מרובה
הגבאים
זמני תפילות לבין הזמנים
80
60 ₪
הודעות
קופת "עניי עירך"
שע"י קהילת "צהלה ושמחה"
בס"ד פורים תשפ"ב
מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו
קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר
בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000
“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”
(רמב”ם מגילה ב, יז)
א פריילעכן פורים
בברכה
גבאי הקופה
הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
הננו להודיע לקהל אנ"ש על פתיחת
מגבית קמחא דפסחא
להוצאות הפסח למשפחות נזקקות בקהילתנו
עפ"י הוראת מורינו רב הקהילה שליט"א
על כל אחד ואחד לתרום למגבית
לפחות 180 ש"ח
בימים הקרובים יגיעו
נציגי המגבית לבתיכם לקבל את תרומתכם
הנכם מתבקשים לקבלם בסבר פנים יפות
ולהעביר את נדבת לבכם למען הנזקקים
בברכה
גבאי קופת הקהילה
מגבית קמחא דפסחא
80
60 ₪
חגים
ביהמ"ד "צהלה ושמחה" ריסטוב
בראשות מורינו הרב שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
בר+כת פ++ור+ים
לידידנו החשוב תומך תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה
הנדיב הנכבד
הרב משה דוד ישראלי שליט"א
ברכותינו -
שתשכון השמחה בביתך,
בלי שום צער וצוקה
בית מלא אורה זו תורה,
בנים ובני בנים עוסקים בה באהבה
אושר ועושר תמיד ילווך,
בבריאות איתנה לאורך ימים
א+ פ++ריילעכן פ++ורים
בברכה מרובה
גבאי ביהמ"ד
ברכה למשלוח מנות
80
60 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
הודעות
בית המדרש "אמרי תפילה+"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד
תפיל+ת מנחה+:
16:00
תפיל+ת מער+יב:
16:55
סיום+ הצום+ [ירושלים]:
16:59
זמני היום לצום עשרה בטבת
40 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
חגים
בס"ד ערבי פסחים תשפ"ב
ל+פ+יכך אנ++ח+נו
חייב+ים ל+הודות ול++ה+לל
בפרוס ימי הפסח
אחר עמל להביא את אור החג
אל כל בית ומשפחה מקהילתנו ע"י
קרן "קמחא דפסחא"
עלינו לשבח לרומם להדר ולנצח
למי שעשו את כל הניסים האלו,
הוציאו מיגון לשמחה, מאפילה לאור גדול.
ובראשם, אתם, בני קהילתנו הרוממה
"תפילת ישרים" בארדיטשוב
בארא פארק
שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הורקתם עליהם טובה
והרימותם תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה
בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם
יחגגו כל אנ"ש בדיצה את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד
בשכר זה תתברכו בחג מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.
בהוקרה והערכה
יעקב ציון כהן
גבאי קמחא דפסחא
ברכת תודה לקהילה על תרומות קמחא דפסחא
110
90 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
קב+לת קהל ושמ+חת פ++ורים
א+צ+ל הג+ה"צ הרבנים שליט"א+
הגה"צ רב קהילתנו שליט"א
בביתו הנביאים 22 אלעד
בין השעות 13:00-16:00
הגה"צ ראש ישיבתנו שליט"א
בהיכל הישיבה
בין השעות 15:00 עד דלא ידע
הגה"צ בן אדמו"ר שליט"א
בבית שני
בין השעות 14:00-16:00
בברכת הפורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 1
80
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד "אורה ושמחה"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' תשועתם 45 ביתר
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
זמנים לימי הפורים הבעל"ט
מחצית השקל ---------------------------------- 16:45
מנחה תענית אסתר ------------------------------- 17:10
מעריב ליל פורים -------------------------------- 18:10
(עזרת נשים פתוחה)
קריאת המגילה לנשים ----------------------------- 19:15
שחרית מנין א' בהיכל ביהמ"ד------------------------ 7:00
שחרית מנין ב' בבית שני --------------------------- 8:00
שחרית מנין ג' בהיכל ביהמ"ד ------------------------ 9:00
קריאת המגילה לנשים ---------------------------- 10:30
מנחה גדולה ----------------------------------- 13:30
מנחה ----------------------------- משעה לפני השקיעה
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
גבאי ביהמ"ד
זמני היום לימי הפורים – לקהילה
80
60 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
מגבית "קיימ+ו וקבל+ו"
מקיימים את חיי התורה בקהילתנו
לא נותנים+ לאבד+ ח"ו
את+ בנין התורה בקה+ילתנו
החלצו עוז למען עמלי התורה
והרימו את נדבת לבכם
לקיום הכוללים שע"י מוסדותינו
תרומות ניתן להעביר
במוקד הטלפוני 077-0000000
ליהודים ה+יתה אורה זו תור+ה
בברכה
הנהלת הכוללים
הודעה על מגבית צדקה – פורים
100
80 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב
ליהודית
כלתנו היקרה תחי'
בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.
מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.
מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.
חג שבועות שמח!
מאחלים ומתרגשים
המחותנים והחתן
ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
זמני קבלת קהל
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ביום הפורים הבעל"ט
בביתו נאווה קודש
רח' הנביאים 62
ליל פורים
בין השעות 20:30-22:00
יום הפורים
בין השעות 14:00-16:00
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 2
80
60 ₪
חגים
בס"ד זמן שמחתנו תשפ"ב
"ויעשו כולם
אגודה אחת"
לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה ותורה ותפילה במאור פנים
ה"ה
חברי הקהילה היקרים שליט"א
מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו
בברכת
"מועד+ים ל+שמחה
ח+גים וזמנים ל+ששון"
יהי רצון
ותזכו "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"
בבריות גופא ונהורא מעליא,
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
השפעות טובות לא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
לגמר חתימה טובה, אכי"ר
המברכים
הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"
ברכה לקהילה – סוכות
120
100 ₪
הודעות
בס"ד ל"ג בעומר תשפ"ב
קהילת "אש התורה" מודיעין עילית
בראשות עטרת ראשנו מורנו רבנו שליט"א
הננו לבשר לקהל אנ"ש
כי בל"ג בעומר הבעל"ט תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות רב קהילתנו שליט"א
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
סעודה לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
מעגל סגור ושידור חי לנשות הקהילה
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
050-4141414141
בברכת "הוא ימ++ליץ ט+וב בעדנו"
וועד הקהילה
הודעה לג בעומר 6
130
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן