הודעות

הודעות
מתנה לשבעה עשר בתמוז

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

הוצאות הכיבוד נתנדבו ע"י ידידנו היקרים+
נדיבי הלב אוהבי חסד

הרב יעקב קורנבליט שליט"א
לע"נ
זקנתו מרת שפרינצא ב"ר זרח ע"ה
נלב"ע י"ד בטבת

הרב יוסקה ינקלביץ שליט"א
לע"נ
הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
לשובע ולא ולרזון

יתברכו בזכות המצוה בשפע ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם ולראות בבנין בית המקדש בבניינו, אכי"ר

אויספאסטן לצום י”ז בתמוז
40
35 ₪
הודעות

קהל "כני ציון"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' גאולת הקודש, ירוחם

בס"ד מנ"א תשפ"ב

בליל זה יבכיון

בליל זה יבכיון ויילילו בני על חורבן
בית מקדשנו ותפארתנו נתאסף כולנו לקונן

דרשת קינה והתעוררות

מפי מורינו הגאון ראש ישיבת+נו
רבי יוסף יוחנן ויינער שליט"א

בליל המר והנמהר צום תשעה באב
בהיכל ביהמ"ד הגדול
בשעה 12:00

ויה"ר שהימים האלה יתהפכו
לימי ששון ושמחה ונזכה לראות
בנחמת ציון ובנין ירושלים בב"א

הגבאים

מודעה ט’ באב
70
50 ₪
הודעות

בס"ד אדר תשפ"ג

לקיים בנו את ימי הפורים האלו

במ++שת++ה היין+

חברי ומעריצי קהילת "בני תורה" וגלילותיה
מתאחדים מתלכדים מתקבצים ומתכנסים
ללבות אש להבת השמחה העצומה דחג הפורים
ולהמשיכה בהתרוממות רוח בשבת אחים גם יחד

ברעווא דרעווין עם דמדומי חמה

בבית מדרשנו נאווה קודש

נטפס ונעלה במדרגות רוממות קרבת אלוקים
בשירה וריקודים בריבוי משתתפים
בניצוחם של חברינו וידידנו
רבי שמעון צהלי שיחי' ורבי נחמן שמחוביץ שיחי'

משתה ושמחה, יין וטושלנט כיד המלך
 להרוות ולשמח נפש כל חי

   פרסים יקרים לילדים

        והימים האלו נזכרים ונעשים משפחה
        ומשפחה... קהילה וקהילה...
        בברכת פורים שמח 

נ.ב. המעוניינים בסעודת פורים בצוותא ביום הפורים
יצרו קשר בהקדם עם הגבאי הרב ניסן אדרי
משתה היין – שבת אחים הכנה לפורים
120
58 ₪
הודעות

אוצר הספרים "תורת משה"

בביהמ"ד "בית דוד" טשענא

בס"ד שבט תשפ"ב

הודעה חשובה

לאחר תקופה ארוכה
סודרו מחדש ארונות הספרים
ונוספו עמודונים נוספים וספרים חדשים

בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
להקפיד על החזרת הספרים למקומם
לאחר סיום הלימוד/התפילה

למען כבוד בית השם

ולמזהיר ולנזהר
שלומים תן כמי נהר

בברכה

הגבאים

הודעה אוצר הספרים
60
40 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת הצדיקים" טשעקא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק מצורע תשפ"ב

דרשת שבת הגדול

הננו להודיע על דרשת שבת הגדול
בהלכות ופסקי דינים בענייני החג
ודברי אגדה והתעוררות בענייני דיומא ע"י

מורינו רבי ניסן דברמדיקר שליט"א

ראש הכוללים וחבר בית ההוראה "תורה והלכה"

אי"ה ביום שב"ק פרשת מצורע
בשעה 17:00

בהיכל בית מדרשנו "תפילת הצדיקים"

רח' המתפללים 62 ביתר עילית

(מראה מקום לסוגיות: פסחים כה., מז:, בעניין מכירת חמץ)

הגבאים

הודעה על דרשת שבת הגדול
80
60 ₪
הודעות

ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות

בימות החול:

שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30

בשבת+ קודש:

מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת

בברכה
הגבאים

הודעה על זמני התפילות לפי שעון חורף
60
40 ₪
הודעות

קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק

ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע

בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א

בס"ד כ"א מנחם אב תשפ"ב

הלימוד והתפילות
היום בבית מדרשנו

מוקדשים לעילוי נשמת

הרב החסיד
שלום בן יעקב חיים
זצ"ל ה+לפרט
ת.נ.צ.ב.ה.

בנדבת בנו ידידינו היקר
הרה"ח שאול נחמן שיחי'
מנכבדי תומכי ויקירי ביהמ"ד

כל הזכויות והתפילות והלימודים
יעמדו לזכותו ולע"נ בגן עדן
וימליץ טוב בעד בני משפחתו
להפקד בכט"ס

הקדשת יום 3
90
70 ₪
בין הזמנים

קהילת "תפארת נחום יוחנן" שלומצא

ירושלים עיה"ק

בס"ד ער"ח אלול תשפ"ב

ברכנוכם מבית ה'

באיחולים נרגשים ולבביים של
צאתכם לשלום וברכת הצלחה נלווה את

כלל בחורי הישיבות בקהילתנו

בני העליה החשובים והיקרים המפארים את כתר קהילתנו המעטירה
לרגל תחילת זמן אלול הבעל”ט

ברכה מיוחדת נשגר לעולים לישיבות קטנות:

הבה"ח יצחק נחום לוי ני"ו
הבה"ח יונתן פוטקס ני"ו
הבה"ח אברהם פויצעל ני"ו
הבה"ח אוריה רינדי ני"ו
הבה"ח נתנאל ריין ני"ו
הבה"ח פנחס שכטר ני"ו
הבה"ח שמעון אחים ני"ו

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים
תזכו להתחיל ולסיים הזמן באהבת התורה
ולא תמוש התורה מפיכם ומפי זרעכם עד עולם לנחת ההורים ולתפארת קהילתנו

הנהלת הקהילה - רבנן ותלמידהון

ברכה לבחורים העולים לישיבות 5
89
59 ₪
אירועים

קהל "צדקת נחמן שמואל"

ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי נחמן מרצלדס

בראשות מורינו הגה"צ שליט"א

בס"ד ר"ח אייר תשפ"ג

עולו ואתכנשו להילולא

סדרי הזמנים ל+קראת יומא דהילולא קד+ישא
של רבינו ה+קדוש פועל ישועות בקרב הארץ

רבנו הקדוש זיע"א

יתקיים אי"ה ביום חמישי ג' אייר

בשעה 8:00 בערב

בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל

סעודת הילולא כיד המלך

בשר וד+גים וכל מטעמים+

ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא

הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א

רב ביהמ"ד בירושלים עיה"ק

בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא

סעודת הילולא
90
70 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד
100
80 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
62 ₪
הודעות

מקווה טהרה טהרת חיים

רח' הבנים 69 טבריה

בס"ד שבט תשפ"ב

הודעה משמחת

ברינה וקול תודה ולאחר מאמצים רבים
הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
על פתיחת שערי

מקווה הטהרה

.

לטובת חברי קהילתנו ותושבי השכונה

שעות הפתיחה של המקווה:

בימות החול

מהשעה 4:30 עד 10:30

בימי שישי

מהשעה 4:30 עד שעה לפני הזמן

בשב"ק

מהשעה 6:00 עד 11:00

ומי מטהר+ את+כם
א+ביכם שב+שמ+יים

בברכה

ועד הקהילה

הודעה על פתיחת מקווה 2
70
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד"שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות
לראש השנה+


מנחה עריו"ט:......................................................18:00
ערבית ליל ר"ה:...................................................20:00

שחרית:...............................................................18:00
קידוש:................................................................20:00


תקיעת שופר:......................................................13:00
מוסף:..................................................................14:00

תקיעת שופר לנשים יתקיים בשעה 11:00
ברחבה של הביהמ"ד


בברכת כוח"ט
"שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון"
הגבאים

זמני התפילות ראש השנה
60
40 ₪
הודעות

ביהמ"ד "ברכת התפילה"

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ב

הוד+עה חשובה+

לכל מתפללי בית המדרש
שבנדיבות ליבם קיבלו על עצמם

נדרים ונדבות

לטובת החזקת בית הכנסת

הננו להזכירכם לשלם את התחייבויותיכם
לקופת בית הכנסת אצל גבאי בית הכנסת
או בעמדת נדרים פלוס בכניסה לבית המדרש

[ולציין בהערות עבור תשלום נדרים ונדבות]

בברכה

הגבאים

הודעה על גביית נדרים ונדבות
100
80 ₪
הודעות

ישיבה לצעירים "שמחת התורה" 

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד, שלהי ירח האיתנים תשפ"ג

הוד+עה חשובה+

הננו להודיע כי פתיחת זמן החורף  הבעל"ט

ביום ראשון כ"ח תשרי

פתיחת שערי הישיבה- 14:30
תפלת מנחה-15:00

אין ל+ך בן חורין
אלא מ++י שע+וסק בתורה

הנהלת הישיבה

הודעה פתיחת הזמן
50
30 ₪
הודעות

ביהמ"ד "דרכי אבות"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' האבות 39 טבריה

בס"ד ניסן תשפ"ב

שומ+ר שב+ת כ++דת מח+ללו

אי"ה מהשבוע ולמשך כל שבתות הקיץ הבעל"ט
יתקיים שיעור

בהלכות שבת

בהיכל בית מדרשנו

בשב"ק אחה"צ למשך כ45 דקות

השיעור יימסר ע"י
הרה"ג פה מפיק מרגליות

הרב משה יוסף בירנבוים שליט"א

ראש כולל "שבת היום לה'"

בברכה

הגבאים

הודעה על שיעור הלכות שבת
90
70 ₪
בר מצוה

קהילת "דברי מנחם" טשעקא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ב

מזל+א טבא וגדא יאה+

לידידנו הנכבד חבר קהילתנו
ותומך נלהב למוסדותינו

הרב שמעון צבי וידר הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהכנס בנו היקר+

כמר ברוך ני"ו

לעול התורה והמצוות
בשעה טובה ומוצלחת

יה"ר ויזכה לרוות נחת בשפע מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת בר המצוה תתקיים ביום ג' באולמי "נאות השמחה"
רח' הבונים 69 טבריה החל מהשעה 9:00 בערב

בברכה

הנהלת הקהילה

ברכה לבר מצוה
80
60 ₪
אירועים

ביהמ"ד

זיו התורה
בני ברק

מסגר+ת ה+שטייגן

צעירי אש התורה

בין ה+זמנים ניסן הבע+ל"ט+
תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני
200
170 ₪
הודעות

קהילת "שמחים וכשרים"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' קרבן פסח 43 חריש

בס"ד ניסן תשפ"ב

מכירת חמץ

הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
כי בעזהי"ת תתקיים מכירת חמץ בהידור רב ע"י

מורינו הרב ניסן פסחובסקי שליט"א

רב קהילתנו וגאב"ד בית הוראה "הלכה למעשה"

בימים והשעות כדלקמן

שלישי רביעי בין השעות 19:00-21:00
ובליל בדיקת חמץ בין השעות 20:30-23:30

בחדר הרב שבבנין בית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43

ויה"ר שנזכה ע+וד בהא+י שתא+
לא+כול מן הפ+סחים ומן הזבחים א+מן

בברכה

הגבאים

הודעה על מכירת חמץ
70
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הוד+עה חשובה+

הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו

מנין נוסף
לתפילת שחרית

בבית שני

ברכות בשעה 8:00
הודו בשעה 8:10

"שיתקבל+ו תפילתנו
לר+צון לפ+++ני א+ד+ון כל"

בברכה
הגבאים

הודעה לציבור
50
30 ₪
הודעות

בית הכנסת 'שיר ציון'

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

רח' שלומציון 24, ירושלים עיה"ק

בס"ד, תמוז תשפ"ב

אל+יך ידיד בית ה+'

זכינו ובסייעתא דשמיא גדולה ומרובה,
הושלמה מגבית 'קרן הבנין' לשיפוץ בית הכנסת ברוב פאר והדר.

למותר לציין שלא הייתה המלאכה קלה, אולם בזכות הרתמות כלל הציבור זכינו לברך על המוגמר בכל המובנים, ולזכות להתפלל וללמוד במקום מכובד וראוי,
בית מקדש מעט זה, שממנו תוצאות חיים וממנו יוצא דבר ה',
בלימוד התורה הקדושה שלא פוסק יומם ולילה.
אולם על אף שהושלמה מלאכת הבנייה,
עדין ביהכנ"ס צריך תחזוקה שוטפת ע"מ שיוכל לתפקד כראוי וכיאה,
כיום ההכנסות הינם ממכירת המקומות לימים נוראים ומעליות של המתפללים.

אך צרכי עמך מרובים, ואין הקומץ משביע את הארי וההוצאות מרובות,
וקופת בית הכנסת ריקה!! ואין ההכנסות מכסות אפילו את הנצרך
להוצאות+ המינימום של חשמל, גנרטור, מים וניקיון.

וע"כ באנו בבקשה+ ובקריאה של חיבה,
באופן אישי, כמי שפוקד את ה+בית הגדול הזה+,
להקים הוראת קבע בסכום של 80 ש''ח לחודש
ולכה"פ שלא יפחת מ- 40 ש''ח לחודש,
וכל+ המוסיף מוסיפים לו מן השמים+.

זכור!
כיסוי ההוצאות הינם חובת הציבור, ואין בכח הגבאים העושים ככל יכולתם למען ביהכנ"ס, לעמוד בנטל זה לבדם, ובזכות השתתפות זו
נוכל להמשיך בהחזקת ביהכנ"ס למען הרבות כבוד שמים בעולם.

דרכי התרומה:
עמדת נדרים פלוס בקטגורית חבר בית הכנסת / או בהעברת הטופס המצו"ב לגבאים.

ובזכות הרמת תרומתכם לבית ה' תתברכו בשפע ברוח ובגשם ממקור הברכות.

בברכת התורה

גבאי בית הכנסת

קריאה למגבית קבע – דמי חבר בקהילה
70
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן