הודעות

הודעות
מתנה לשבעה עשר בתמוז

בית המדרש "אמרי תפילה+"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד

הוצאות הכיבוד נתנדבו ע"י ידידנו היקרים+
נדיבי הלב אוהבי חסד

הרב יעקב קורנבליט שליט"א
לע"נ
זקנתו מרת שפרינצא ב"ר זרח ע"ה
נלב"ע י"ד בטבת

הרב יוסקה ינקלביץ שליט"א
לע"נ
הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
לשובע ולא ולרזון

יתברכו בזכות המצוה בשפע ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם ולראות בבנין בית המקדש בבניינו, אכי"ר

אויספאסטן לצום י”ז בתמוז
40
35 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
בין הזמנים

ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו

שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"

בס"ד אב תשפ"ב

תוכניה

הננו שמחים להביא בפניכם את התוכניה ל-

ימי מנוחה והתעלות
במושב גורן

7:00
הרצאה מאלפת
מפי המחנך הנודע הרב שמעון לוי שליט"א
איך מחנכים בדורנו?

9:00
זכור את אשר עשה לך עמלק!
הקרנה והרצאה על השואה
מפי הרב גולדווסר שליט"א

קומזיץ סוחף אל תוך הלילה
עם הרב קרליבאס
ופרחי מלכות חסדימילאך

בברכה מרובה

הנהלת הישיבה

תוכניה ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
הודעות

בית המדרש המרכזי
"אה+בת תורה+"

בנשיאות מורנו הגר"ז נאה שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ב

מודעה רבא לאורייתא

שמחים אנו לבשר לקהל אוהבי תורה והוראה
כי לקראת זמן מתן תורתנו - חג השבועות הבעל"ט
ימסר שיעור הכנה מיוחד
למתפללי בית המדרש ותושבי השכונה

בענין "מהות שלושת ימי הגבלה"

ע"י הגאון רבי שלמה סמט שליט"א

רב שכונת רמת רכסים והגלילות

בהיכל בית מדרשנו רח' שערי שמועות 9

אי"ה בשעה 9 בערב בדיוק

המצפים לבואכם בברכת התורה

הגבאים

הודעה בלנק תורני 4
60
49 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו מסגרת

ישיבת בין הזמנים

בימי חודש ניסן הבעל"ט

מיום ראשון ג' ניסן ועד יום חמישי כ"ז ניסן

לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00

מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים

להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
ולר' ברוך צין 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכה מרובה

הגבאים

הודעה על ישיבת בין הזמנים 2
90
70 ₪
הודעות

קרן הבנין

ביהמ"ד "דברי מנחם"

בס"ד שבט תשפ"ב

הודעה משמחת

ברינה וקול תודה ולאחר מאמצים רבים
הננו להודיע לקהל אנ"ש ובאי בית הכנסת
על פתיחת שערי

מקווה הטהרה

בבנין בית מדרשנו

לטובת קהל אנ"ש ותושבי השכונה

שעות הפתיחה של המקווה:

בימות החול

מהשעה 4:30 עד 10:30

בשב"ק

מהשעה 6:00 עד 11:00

ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים

בברכה

ועד קרן הבנין

הודעה על פתיחת מקווה
70
50 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד

"קיימו וקבל+ו"

בליל פורים לכל בני הקהילה

ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00

בברכת התורה

הגבאים

הודעות חשובות

א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם

סדר לימוד לפורים
150
120 ₪
הודעות

ביהמ"ד "ברכת התפילה"

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ב

הוד+עה חשובה+

לכל מתפללי בית המדרש
שבנדיבות ליבם קיבלו על עצמם

נדרים ונדבות

לטובת החזקת בית הכנסת

הננו להזכירכם לשלם את התחייבויותיכם
לקופת בית הכנסת אצל גבאי בית הכנסת
או בעמדת נדרים פלוס בכניסה לבית המדרש

[ולציין בהערות עבור תשלום נדרים ונדבות]

בברכה

הגבאים

הודעה על גביית נדרים ונדבות
100
80 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
הודעות

בס"ד מברכין אייר תשפ"ב

הננו לבשר בשמחה ובהתרגשות
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

להורי וילדי הת"ת

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור

פרטים
אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו

הודעה לג בעומר 9
89
69 ₪
אירועים

ביהמ"ד
"היכל אברה+ם"
בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
מתפללי בית הכנסת
ולהשתתף במעמד נורא ונשגב

סעודת הילולא

לע"נ הצדיק המלוב"ן הבאבא סאלי זצוק"ל

בהשתתפות האורח הדגול

הרב שמעון סויסה שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב גמליאל בוסו שליט"א

ראש ישיבת "זרח בשדה"

המצפים לבואכם לכבוד הצדיק
הגבאים

הזמנה למעמד
120
80 ₪
הודעות

ביהמ"ד "היכל זרח"

רח' השושנים 89 טבריה

בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב

ברכת++ מזל טוב+

לידידנו החשוב
חבר קהילתנו

הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו

לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד

אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30

בברכה

הנהלת הקהילה

ברכה לשמחה 4
80
60 ₪
הודעות

מקווה טהרה טהרת חיים

רח' הבנים 69 טבריה

בס"ד שבט תשפ"ב

הודעה משמחת

ברינה וקול תודה ולאחר מאמצים רבים
הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
על פתיחת שערי

מקווה הטהרה

.

לטובת חברי קהילתנו ותושבי השכונה

שעות הפתיחה של המקווה:

בימות החול

מהשעה 4:30 עד 10:30

בימי שישי

מהשעה 4:30 עד שעה לפני הזמן

בשב"ק

מהשעה 6:00 עד 11:00

ומי מטהר+ את+כם
א+ביכם שב+שמ+יים

בברכה

ועד הקהילה

הודעה על פתיחת מקווה 2
70
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד
100
80 ₪
הודעות

קופת החסד "צדקת ישראל"

שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד

בס"ד אדר תשפ"ב

מגבית פורים תשפ“ב

השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!

עניי קהילתך קודמין!

את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000

או במוקד הטלפוני - 077-0000000

א פריילכען פורים

הנהלת קופת החסד

הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים 2
80
60 ₪
בין הזמנים

מחנה
משפחת כהנוביץ

בראשות עט"ר אבינו מורנו שליט"א

בס"ד אב תשפ"ב

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
בשם השם

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני משפחת כהנוביץ
היקרה שיחיו

וקווי ה' יחליפ++ו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

הוועד המארגן - משפחת כהנוביץ

בלנק להודעות – פרחים ומפל מים
120
79 ₪
הודעות

ביהמ"ד "היכל זרח"

רח' השושנים 89 טבריה

בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב

ברכת++ מזל טוב+

לידידנו החשוב
חבר קהילתנו

הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו

לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד

אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30

בברכה

הנהלת הקהילה

ברכה לשמחה 3
80
60 ₪
הודעות

קה+ל "צדקת רבי תנחום"

בראשות מורנו הרב שליט"א

בס"ד אייר תשפ"ב

מגבית "תורתו מגן לנו"
הזכות וההזדמנות!

שמחים אנו לבשר לכל בני הקהילה
כי אנו יוצאים במבצע מיוחד ובו ניתנת ההזדמנות לקחת
חלק וזכות ברכישת ספרים לאוצר הספרים לרווחת הלומדים

בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
לעמוד לימין הגבאים במגבית זו
בנדבת ספר לכה"פ בסך 100 ש"ח
או סט ספרים בסך 350 ש"ח

כולנו מרימים את קרן התורה!

כל הרוצה להקדיש ספר ניתן לפנות לגבאי
הרב חים זנויל שפירא שיחי'

בברכה ובתודה בשם כל המתפללים

הגבאים

התרמה לקהילה
100
60 ₪
הודעות

בס"ד מברכין אייר תשפ"ב

הננו לבשר
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה

ההדלקה המרכזית

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות כ"ק רבנו שליט"א

ברוב עם הדרת מלך

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

שולה"ט לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך

סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו

הודעה לג בעומר 4
130
95 ₪
הודעות

ביהמ"ד "דרכי אבות"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' האבות 39 טבריה

בס"ד ניסן תשפ"ב

ישב+עו ויתענ++גו מטובך+

אי"ה מהשבוע ולמשך כל שבתות הקיץ הבעל"ט
יתקיים שיעור

בפרקי אבות

בהיכל בית מדרשנו

בשב"ק אחה"צ למשך כ45 דקות

השבוע יישא דברים
אורחנו הנכבד

הגה"ח משה יוסף בירנבוים שליט"א

ראש ישיבת "המאור שבה"

בברכה

הגבאים

הודעה על שיעור פרקי אבות
90
70 ₪
הודעות

בס”ד, טבת תשפ"ב

לקראת סוף
שנת הכספים

זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד

וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46

ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46

החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!

בברכת התורה
וועד הקהילה

הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה
50
30 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן