הודעות

הודעות
קמחא דפסחא
שע"י קהילת "משכימים" מודיעין עילית
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
הודעה חשובה
ההרשמה לקראת חלוקת קמחא דפסחא
במחיר מוזל לחברי הקהילה
בפרשת ויקהל הבעל"ט
כל ערב בין השעות 19:30 - 21:00
במשרדי הקהילה בבנין ביהמ"ד
דמי הרשמה - 250 ש"ח
בברכת פסח כשר ושמח
גבאי קמחא דפסחא
נ. ב. על מועד החלוקה תבוא הודעה נפרדת
הודעה על הרשמה לקמחא דפסחא
70
50 ₪
הודעות
בית המדרש המרכזי
"אה+בת תורה+"
בנשיאות מורנו הגר"ז נאה שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
מודעה רבא לאורייתא
שמחים אנו לבשר לקהל אוהבי תורה והוראה
כי לקראת זמן מתן תורתנו - חג השבועות הבעל"ט
ימסר שיעור הכנה מיוחד
למתפללי בית המדרש ותושבי השכונה
בענין "מהות שלושת ימי הגבלה"
ע"י הגאון רבי שלמה סמט שליט"א
רב שכונת רמת רכסים והגלילות
בהיכל בית מדרשנו רח' שערי שמועות 9
אי"ה בשעה 9 בערב בדיוק
המצפים לבואכם בברכת התורה
הגבאים
הודעה בלנק תורני 4
60
49 ₪
הודעות
מקווה טהרה טהרת חיים
רח' הבנים 69 טבריה
בס"ד שבט תשפ"ב
הודעה משמחת
ברינה וקול תודה ולאחר מאמצים רבים
הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
על פתיחת שערי
מקווה הטהרה
.
לטובת חברי קהילתנו ותושבי השכונה
שעות הפתיחה של המקווה:
בימות החול
מהשעה 4:30 עד 10:30
בימי שישי
מהשעה 4:30 עד שעה לפני הזמן
בשב"ק
מהשעה 6:00 עד 11:00
ומי מטהר+ את+כם
א+ביכם שב+שמ+יים
בברכה
ועד הקהילה
הודעה על פתיחת מקווה 2
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הוד+עה חשובה+
הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו
מנין נוסף לתפילת שחרית
בבית שני
ברכות בשעה 8:00
הודו בשעה 8:10
"שיתקבל+ו תפילתנו
לר+צון לפ+++ני א+ד+ון כל"
בברכה
הגבאים
הודעה לציבור 3
50
30 ₪
הודעות
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני התפילות
לשבתות הקיץ הבעל"ט
מנחה ערש"ק - חצי שעה לפני השקיעה
שחרית - 9:00
מנחה שבת - 20 דקות לפני השקיעה
מעריב מוצ"ש
מנין א - בזמן
מנין ב - זמן ר"ת
בברכת
"שיתקבלו תפילותינו לרצון"
הגבאים
זמני התפילות לשבת
80
60 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי בל"ג בעומר הבעל"ט
תתקיים אי"ה
ההדלקה המרכזית
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות כ"ק רבנו שליט"א
ברוב עם הדרת מלך
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
שולה"ט לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא תתקיים בשטיבלאך
סגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' שמעון כץ הי"ו
הודעה לג בעומר 4
130
95 ₪
הודעות
מוסדות "צדקת ישראל"
ע"ש ולזכרו של רבינו סידנא הבבא סאלי זי"ע
בראשות מורינו הגר"מ אבוחצירא שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יום ההילולא הקדוש
של מרנא ורבנא עושה הנפלאות רבינו המלוב"ן
סידנא בבא סאלי זי"ע
יום חמישי ד' שבט תשפ"ב
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו ורבינו שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
באולם "היכל ישראל" רח' הבונים 62 באר שבע
ישאו דברים לזכרו של רבינו הקדוש בעל ההילולא
המקובל רבי ברוך בן צבי שליט"א - נכד רבינו
הגאון הצדיק רבי שמשון דווידוב שליט"א
רב ביהמ"ד "תפילות ישראל" בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו
ועל כל ישראל
זמנים להילולא 4
90
70 ₪
הודעות
בס"ד ערש"ק בשלח
בית המדרש "אהל יצחק" ריסטוב
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
הודעה+ והזמנה+
הננו להודיע לקהל אנ"ש
שבמוצאי שבת פרשת בשלח הבעל"ט
תתקיים אי"ה בבית מדרשנו
סעודת מלווה דמלכה
בהשתתפות מורינו הרב שליט"א
נטילת ידים בשעה 9:30
ברכת המזון בשעה 10:30
סיפורי צדיקים ע"י אורח הכבוד המשפיע
הגה"ח משה שמואל לוי שליט"א
משגיח ישיבת "המאירים"
זכותיה+ דדוד מל+כא משיח+א
יגן עלינו ובעדנו להיתברך בכל מילי דמיטב
גוט שבת
הגבאים
הודעה על מלווה מלכה
80
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
הוד+עה חשובה+
הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו
מנין ותיקין
ברכות - 35 דקות לפני הנץ
הודו - 25 דקות לפני הנץ
"ב+רון יחד כוכבי בוקר"
בברכה
הגבאים
הודעה לציבור 2
50
30 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
הודעות
ביהמ"ד "תפילת ישרים"
בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
שיעורי תורה בימי חג הפסח
"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"
יום ראשון א' דחול המועד
הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א
חבר בית ההוראה "תורה והלכה"
בעניין תפילין בחול המועד
יום שני ב' דחול המועד
הגאון רבי משה צדיקין שליט"א
רב קהילתנו בצפת
בעניין תקופת האביב
יום שלישי ג' דחול המועד
הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א
משפיע בישיבת טשעקא
בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר
יום רביעי ד' דחול המועד
הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א
מו"ץ בקהילתנו
שירת הים באגדה
בברכת החג
הגבאים
הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
80 ₪
אבות ובנים
א+בות++ ובנ+ים
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
-----------------------------
הודעה משמחת
הננו להודיע כי החל מהשבוע
יתקיים בבית מדרשנו
סדר לימוד אבות ובנים
בכל מוצאי שבת לאחר מעריב
בין השעות 6-7
מיני מתיקה ומתנות שוות
יחולקו לילדים הלומדים
בברכה
הגבאים
הודעה על אבות ובנים 2
70
50 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
קב+לת קהל ושמ+חת פ++ורים
א+צ+ל הג+ה"צ הרבנים שליט"א+
הגה"צ רב קהילתנו שליט"א
בביתו הנביאים 22 אלעד
בין השעות 13:00-16:00
הגה"צ ראש ישיבתנו שליט"א
בהיכל הישיבה
בין השעות 15:00 עד דלא ידע
הגה"צ בן אדמו"ר שליט"א
בבית שני
בין השעות 14:00-16:00
בברכת הפורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 1
80
60 ₪
הודעות
קהל "שמחים וכשרים"
בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א
רח' המתפללים 22 מודיעין עילית
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמנים לימי חג הפסח תשפ"ב
יום שישי י"ד ניסן - ערב פסח
שחרית -------------------------------------------------- 7:00
סוף זמן שריפת חמץ ----------------------------------------- 11:30
יו"ט א' דפסח
מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
מעריב ליל יו"ט ------------------------------------------- 19:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה יו"ט ----------------------------------------------- 18:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר --------------------------------- 19:30
חול המועד
שחרית ------------------------------------------- 8:00,9:00,10:00
מנחה ---------------------------------------- משעה לפני השקיעה
מעריב -------------------------------------------------- 20:00
שיעורי תורה בין מנחה ומעריב
שביעי של פסח
מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 8:30
שבת אחרי מות
מנחה יו"ט וער"ש ------------------------------------------ 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה --------------------------------------------------- 18:20
מעריב מוצ"ש --------------------------------------------- בזמן
פסח כשר ושמח
הנהלת הקהילה
זמנים לפסח
100
80 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
לקראת סוף
שנת הכספים
זו ההזדמנות של כולנו
לצרף ידידים שותפים ובני משפחה ולזכות בכפליים
גם שותפות בתורה תפילה וחסד
וגם החזר 35 % מסכום התרומה
לפי סעיף 46
ניתן לתרום לבית מדרשנו:
בנייד 050-4222222
או בעמדות קהילות בכל רחבי הארץ
ע”ש “ביהמ"ד זקני צפת”
יש לציין בקשת קבלה מוכרת לסעיף 46
החכם עיניו בראשו
והרווח בזה ובבא!
בברכת התורה
וועד הקהילה
הודעה על תרומות – סעיף 46 לקראת סוף שנה
50
30 ₪
הודעות
קה+ל "צדקת רבי תנחום"
בראשות מורנו הרב שליט"א
בס"ד אייר תשפ"ב
מגבית "תורתו מגן לנו"
הזכות וההזדמנות!
שמחים אנו לבשר לכל בני הקהילה
כי אנו יוצאים במבצע מיוחד ובו ניתנת ההזדמנות לקחת
חלק וזכות ברכישת ספרים לאוצר הספרים לרווחת הלומדים
בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
לעמוד לימין הגבאים במגבית זו
בנדבת ספר לכה"פ בסך 100 ש"ח
או סט ספרים בסך 350 ש"ח
כולנו מרימים את קרן התורה!
כל הרוצה להקדיש ספר ניתן לפנות לגבאי
הרב חים זנויל שפירא שיחי'
בברכה ובתודה בשם כל המתפללים
הגבאים
התרמה לקהילה
100
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב
ברכת++ מזל טוב+
לידידנו החשוב
חבר קהילתנו
הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ
שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד
אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30
בברכה
הנהלת הקהילה
ברכה לשמחה 3
80
60 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב
ברכת מזל טוב
לידידנו החשוב
חבר קהילתנו
הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ
שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד
אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30
בברכה
הנהלת הקהילה
ברכה לשמחה 2
80
60 ₪
הודעות
קהל "צדקת אלימלך" ליז'ענסק
ע"ש ולזכרו של הרבי ר' אלימלך זי"ע
בראשות מורינו הגה"צ מליז'ענסק שליט"א
בס"ד כ"א אדר ב' תשפ"ב
עול+ו ואת+כנשו
להילולא דצדיקיא
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של מרנא ורבנא רבינו הקדוש
הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע
יום חמישי כ"א אדר ב'
17:00 עלייה לציון
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
18:00 תפילת מנחה
בביהמ"ד שע"י בית החיים
18:45 סעודת הילולא וסיום הש"ס
בבית הכנסת אורחים בליז'ענסק
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א - נכד רבינו
הגאון רבי יצחק דברמדיקר שליט"א
רב ביהמ"ד בארדיטשוב בירושלים עיה"ק
זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
זמנים להילולא 2
90
70 ₪
הודעות
בית המדרש "אמרי תפילה+"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
רח' המשביעים 22 אשדוד
הוצאות הכיבוד נתנדבו ע"י ידידנו היקרים+
נדיבי הלב אוהבי חסד
הרב יעקב קורנבליט שליט"א
לע"נ
זקנתו מרת שפרינצא ב"ר זרח ע"ה
נלב"ע י"ד בטבת

הרב יוסקה ינקלביץ שליט"א
לע"נ
הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקרעסטיר
לשובע ולא ולרזון
יתברכו בזכות המצוה בשפע ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם, אכי"ר
אויספאסטן לצום עשרה בטבת
40
25 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן