ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

חתונה

אירוסים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

שורי כלתינו היקרה שתחי'

לך נ+++אה לשבח
לקראת ימי החנוכה ימי האורות
הננו לברך ולאחל לך ברכות מ++אירות 


ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
ר+ם ונישא, בניכ++ם מאירים מסביב כשתילי זית
ת+++ורה וגדולה יחדיו יהיו מאוג++דים
רגשי אה+בה ושמחה תמיד מאוחד+ים

בסימן של הודעה והלל+
נודה+ על העבר ונמשיך להתפלל+
שניסים ילווך בד+רך של טבע
וסיעת+א דשמיא תהיה אצלך קבע
בבית+כם תשרה השכינה כבמקדש
ונזכה כולנו שיפציע כבר אור+ חדש

          פריילעכן לעכטיגען חנוכה 
             מאחלים

             המחותנים בלוי

ברכה לחנוכה לכלה S4
100
54 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לך נאה לשבח
לחתננו היקר שביקרים
המאיר באור התורה ומלא במידות טובות+

הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו

בימי חדוה ואור+ה הזמן קא גר+ים להודות - בתוד+ה ובה+לל וקול+ זמרה+

ת+הא השעה ה+זאת שעת רחמים ועת רצון - נודה על הניסים ועל  התשועות
נזכרים ונעשים בכל שנה ושנה - השפע מאז ישפיע שפע רב על ראש חתן דנן
מנותר קנקנים נעשה נס לשושני''ם -  וגברו בני החשמונאים הכהנים הגדולים
שפתותינו מרחשין בתפילה ותחנונים - להמשיך השלשלת על דרך הקדושה

שערי ר+חמים פתוחים  - ויזכנו לגדל בנים תלמידי חכמי''ם עוסקים בתורה+
יצו ד+' את הברכה בימי חנוכ''ת הבי''ת -  בהני תלת מילי בני חיי ומזוני רויחי
ידו פשוטה+ להטיב לנו ח+תימה טובה ומתוקה - עד היום הגדול זאת חנוכה

והריקות+י לכם ברכה אלף פעמים ככה - תנו רבנן מצות נר חנוכה איש וביתו
דשנת בשמן ר+אשי - חתן תד+ליק נירות  - דורות ישרי''ם יזכה+ להעמיד+
הרחמן הוא יעשה לנו נסי''ם+ כמו שעשה ל+אבותינו בימים ההם בזמן הזה


מברכים ומעניקים
מכל הלב

המחותנים
משפחת שיפמן
ביתר

ברכה לחתן חנוכה I3
110
65 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, טבת תשפ"ד


שבחו אה+ובים+


בלב נרגש, אביע את איחולי הלבביים וברכות נאמנה+
אל מעלת כבוד אלוף החסד, איש סגולה ורב המעלה+
משובח ומהולל בכל לשונות של תהילה+
אלופי ומודעי, איש האשכולות, כליל הוד וחכמה+
חכם לב ואמיץ כוח,  מלא רוח עצה וגבורה+
לבו לב זהב לתורה ולחסד, אוצר כל כלי חמדה+


הרב בערל חגיז הי"ו


לכבוד יום הולדת השלושים בשעטומ"צממר+ומים יושפעו עליך שנות חיים ארוכה+
עד+ מאה ועשרים שנה ברווחה+
בר+יות גופא ונהורא מעליא כהלכה+

אור+ך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה+
בכל מעשה ידיכם ברכה והצלחה+

וישמע בביתם אך קול שמחה ונס ממנו יגון ואנחה+
בית+ שמגדלים בו דור ישרים מבורכה+
בנים ובנים חיים וקיימים לגדלם לתורה ולחופה+
ול+א תמוש התורה מפי זרעכם וזרע זרעכם בהבטחה+
ובכל+ אשר תפנו תראו הצלחה, בשפע ובהרווחה+
נח+ת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה+

מוקיריך ואוהבך בלב ונפש, מעריצך
נחמן ברויצוקער

ברכה יום הולדת 85J
100
73 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד חנוכה תשפ"ד

לחתננו היקר
המאיר באור התורה
ומלא במידות טובות

הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו

אגר+ת שלוחה בזאת לחתננו היקר פאר המעלות+

על הניסים ועל הנפלאות, עלינו בחנוכה להודות+

בשיר ור+ננים אנו משבח+ים ומרוממים על זאת+

הנה קרב היום הגדול יום הנשואין, יום הכלולות+

מנחה+ שלוחה מנורת כסף המאירה באור יקרות+

ביתכם יהא תמיד מלא אורה והשראת השכינה+

ותזכו לשתי שולחנות במקום אחד תורה וגדולה+

סימן טוב ומזל טוב לאורך ימים באושר ושמחה+

מזמור שיר חנוכת הבית וע"י כהנך נדליק המנורה+

מברכים ומעניקים מכל הלב

המחותנים משפחת שיפמן

ברכה לחתן חנוכה 2
110
65 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר ושב+חה

ברגשי שמחה והכרת הטוב
מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים,
רב חסד בחן ובמאור פנים, אביר העסקנים
מסור ונאמן בכל נפשו ליבו ומאודו
להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד,
איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר

מ+כובדנו הנע+לה רבי

בערל פ+++ועטלכעף
שליט"א

מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו

לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן אברהם זרח נח ני"ו

עב"ג הכלה בת ידידנו החשוב
הרב שמואל כהן שליט"א

ברכותינו ותפילתנו
בזכות פעולותיכם הכבירים
להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים
לחסד חינוך וחסידות בבריות גופא
ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.

בברכה ברוב רגשי תודה

משה ראובן לואיס

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לחתונה כינור צד
120
89 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

כדי להודות ולהלל
לידידנו היקר
הנבחר שבמבחר
צרוף ומזוקק
שמן זית+ זך

הרה"ח מ++שה קלמנ++וביץ ני"ו

יעלו השלהבות
ויציתו אור בלבבות
תתרבה אז השמחה
בהידור ובחדווה עילאה

לך נאה לשבח

על לב מלא נתינה מאירה
טוב שמו משמן הטוב
נאמר הלל – באהבה ובהערכה
על הניסים ועל הנפלאות
שנבשר תמיד בשורות טובות!

מברכים ומאחלים
מכל הלב

יעקב בריק

ברכה לחנוכה S4
100
54 ₪
אירוסיםשיר ושבחה הלל וזמרה

אנעים זמירות ושירים, זקנים עם נערים, בעת שמחת
נישואין וכלולות, שהשמחה במעונו
וחמשה קולות,
נרים כוס של ברכה,
לאיש העומד על המערכה, מחולל
המהפכה,
הוא הגבר הוקם עול לייסד ולכונן את חברתנו
המעטירה, לשם ולתהילה בשיר שבח ושירה, לתלמידי ישיבתינו הק'
בתפארה, המוסר נפשו כל הימים, למען העמדת התלמידים, בהארת
פנים מסבירות, לאלפם בינה ולהעמידם בקרן אורות, להדריכם בדרכי הלימוד
בעיון ובסברא, ולהטעימם מנופת צוף הגמרא, על מנת שסוגיות הש"ס יאירו
באור יקרות, ואהבת התורה תחקק בהם לדורות, וכרב הדומה למלאך עומד על גבינו,
לחזקנו ולאמצנו, תמיד לא יחשה כחבר וידיד, לעודד בכל מיני עידוד,
וכן למען לא יחסר המזג מידי חודש בחודשו במועדו, ונוכל לשקוד כל אחד
במנוחת הנפש על תלמודו, וללמוד בשמחה עם תלמידו,

ה"ה ראש חברתינו 

הרה"ג מוהר"ר 
ר' נחמן זיסלרון שליט"א
ר"מ בישיבתינו הק'

לרגל יום שמחת ליבו בנישואי בנו
הבחור המופלג בתורה
ויראת שמים טהורה
כמר אל++יהו ני"ו
עב"ג למזל טוב בשעה טובה ומוצלחת

שמח תשמח רעים האהובים, יחד כולם מברכים באהבים, יתן ה' את ברכתו בכפליים
וזכות אביו מסייעתו, לבנות בית נאמן לה' ולתורתו, דורות ישרים ומבורכים בכרם
בית ישראל תפארתו, ותשרה הברכה בכל מעשה ידיך, כמשאת נפשך
ומשאלות לבך, בנים ובני בנים תלמידי חכמים וצדיקים, בתורה יגעים ועמלים
ועוסקים, בעלי מידות טובות ויראי אלקים, רוב נחת דקדושה, במידה גדושה,
לאורך ימים ושנות חיים, מתוך עושר ואושר וכבוד ורוב ברכות מלא חפניים,
עדי נזכה להתגלות כבוד ה' עלינו, בשוב ה' את שבות עמו בקרוב בימינו,
עת ישיש ה' עלינו כמשוש חתן על כלה, ונעלה לציון ברינה ובצהלה.

המברכים 
בהערכה. בברכה. בשמחה.

בני החבורה        תלמידיו כבניו


ברכת לאיש חינוך ענבי זהב וכינור 16K
200
137 ₪
אירוסים

בס"ד כסלו תשפ"ד

הזמנה

אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

בסעודת
מלוה מלכה

בשבח והודאה על כל הניסים והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!

בשילוב מסיבת סיום הש"ס
ע"י חבורת בני שיעור "דף היומי"

שתיערך אי"ה במוצאי שבת קודש
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב

נשמח לראותכם

שמחה חמינדעס ומשפ'

קרית ראפשיץ

הזמנה למוצאי שבת /מלוה מלכה
120
85 ₪
אירוסים

קהל "בית+ עין"
בארי והגלילות+

שיר ושבחה

ברגשי גיל והערכת הלב מתכבדים אנו לשגר בעידנא דחדוותא עטרת ברכה שיר+ ושבחה למעכש"ת האי ג++ברא רבא ויקירא פה מפיק מרגליות ואוצרות+, ד+גול ונ++ערץ בקרב ת+למיד+יו, ישמחו השמים ותג++ל ה+ארץ, בקול צהלה ורינה יגילו קהל עדת ישורון, פ+++צחו רננו וזמרו בתוף, ישמחו וירננו לאומים, וישרים יעלוזו בעידנא דחדוותא, עלי שמחה אשר הפציע בהגיע עת רקוד. יעלזו יחדיו החסידים הישרים והתמימים, סערת רגשותינו אנו מנועים מלהביע, גם אם דיו אלו ימי  ודיירי ארעא רשמי רשוותא. א"א להוציא המילים ברורים, כולנו שמחים בטוב צדיקים.  מתכבד+ים לשגר לראש משביר+, עטרת ברכה עם שירי הלל והודיה שזורים, צנא מלא, פניני תורה וחסידות שגורים בפיו המפיק מרגליות, מנווט דרכנו בדרכי אבות, חונן בצדקתו לעדרי עדרי, בכל+ל מדריך נתיבות צעירי הצאן, ובסיפורי צדיקים שופע כנחלים, יראתו קודמת לחכמתו,  ומשפיע טובה למבקשי תורה,  מעורר לבבות ליראה וחסידות, ד+ולה ומשקה+ לארץ ולדרים, הוא הגבר מתנהג בח+סידות. בפקחות ובצחות לשונותיו משפיע עלינו מרעיונותיו, וכל לב מתמוגג באמרותיו הנפלאים, יד+וע לכל  בעינו הטובה, רבים נהנו ממנו עצה ותושיה, איש חי ורב פעל+ים לתור+ה ועבודה וגמ"ח+, עמל+ו עמל אבירים, ראשו מגיע השמימה, מגזע אראלים ותרשישים, תפאר+ה לעם סגולה, מוכתר בנימוסין, דגול ונערץ אצ+++ל התלמידים, שבחו מי ימלל, זך ה+רעיון וברוך הכ++שרון, אוצר כלי חמ++דה, וכתר שם טוב על+ גביהן, שמו מפאר+ים בעדת ישר+ים

הגאון הגדול
מוהר"ר יונה שובקס שליט"א

מגיד שיעור ומו"ץ דקהילתנו 

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב החתן המופלג  לייביק נ"י
עב"ג בת הרה"ח חנוך וויינר שליט"א
ראש הקהל דק״ק בארי וכיסופים

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

חברי הקהילה ולומדי השיעור


ברכה שערי ארמון 25K
150
111 ₪
אירוסים

תשרי תשפ"ד

על זאת שבחו אהובים 

ברגשי גיל+ ושמחה+ עם תחושת הכרת הטוב,
נשגר בר+כת "מזל טוב" מעומקא ד+ליבא,
קדם האי גברא רבה יקירא, מרבה פעלים לתורה בעירנו 
  ופועל לילות כימים במאור+ פנים וח+ן,
למען ה+צלחת הכוללים, בנאמנות ובמסירות נפלאה+,

 הרב החסיד 
מוה"ר יוסף קרוין שליט"א
מנהל כוללי 'שמעתתא'


לרגל  הולדת בתו שתחי'
בשעה טובה ומוצלחת

יערבו נא ברכותינו בשם כל לומדי בית ה+'
המעריכים את פועליו הנפלאים והברוכים,
שיזכה לראות רוב נחת ותענוג דקדושה מכל יוצאי חלציו,
וברכת ה' תשרה בכל מעשי ידיו
וימשיך בפעולותיו להגדיל תורה ולהאדיר+ה,
מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
 ואך טוב וחסד ירדפוהו כל ימי חייו, אכי"ר


המברכים בכל לב בהוקרה ובהערכה רבה
לומדי הדף - משמרת אחה"צ

מצטרף לברכות 
שמחה פידל

ברכת מזל טוב לשמחה S11
89
78 ₪
אירוסים

בס"ד מנ"א תשפ"ב

הזמנה
אישית

אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

בסעודת הודאה
"מה אשיב לך"

בשבח והודאה על כל הניסים
והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!

בשילוב מסיבת סיום מסכת יבמות
ע"י חבורת בני שיעור "דף היומי"

שתיערך אי"ה ביום שלישי פר' דברים כ' אב
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב

נשמח לראותכם

שמחה לופעקס
ומשפ'

קרית הרצוג

הזמנה לאירוע
120
65 ₪
ברכות לחתן וכלה

בעזהשי"ת כסליו תשפ"ד

שיר ורננים

לחתננו היקר
המאיר בתורה וחסידות ובמידות טובות מאירות
הבה"ח
אברהם שפיץ ני"ו

"שהח+יינו וקיימנו והגיענו ל+זמן הזה+"
הנה באים ומתקר+בים הימים ה+נשגבים והנעלים+
נרגשים לקר+את שמחת הנישואין ששים ושמחים+
רננו צד+יקים בשיר+ ורננים על הנפלאות והניסים+
ובימים ההם בזמן ה+זה השפעות טובות ממרומים+
תה+א השעה הזאת שעת רחמים ורצון מן השמים+

המנורה+ הטהורה בכסף צר+וף מזוקק שבעתיים+
לחתנינו ה+יקר+ נשגר כמנה+ג ישראל קד+ושים+
להדלקת הנר+ות הללו להמשכת דורות ישרים+
וכמובא בספר+ים הקד+ושים דברים נפל+אים+

קח נא את ברכותינו בעת+ הזאת מל+א חפניים+
ובזכות חשמונאי ובניו נראה ניסים כבימים ההם+
דרך מצות+יך נרוץ בה+תלהבות ובל+בב שלם+
שלא תמוש הת+ורה מפיכם ומזרעכם לעולם+

האר פניך ונושעה+ בקרוב בתשועת עולמים+
מאור ה+גנוז בתורה באספקלריית הצדיקים+

א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים המחותנים
משפחת יעקוביץ
ביתר

ברכה לחתן חנוכה הנרות הללו קודש הם
120
95 ₪
אירוסים

קהל
"בני חכמה" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

ברכת מ++זל טוב

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר לוי רוזן שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שער ענבי יין ריזלינג 18K
200
119 ₪
אירוסים

קהל "בני חכמה" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

כ++ולם ברינ+ה יודו ויבר+כ++ו

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו, דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה, ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר ברוך שטרלציכט שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה,  בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שער יינות 24K
122
93 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                                                 חשוון תשפ"ג

ברכה לראש משביר

קהל  "חיי נצח" חמ++ד

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה,
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה,
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר יוסף נחמן הולצמן שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המבר+כים בהערצה ורגשי גילה+

ברוך מילגרום                     שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב שער פרחים כליזמר – לרוחב
200
137 ₪
אירוסים

קהל "בני חכמה ודעת" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

שיר ושבחה+ הלל++ וזמ++רה+

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר גבריאל שטייף שליט"א
שד"ר ועסקן נלהב לבית חיינו

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר החתן משה ני"ו
בן הרה"ג תנחום לנדאו שליט"א
למז"ט ובשעטו"מ

"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין" טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו, זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה, רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים
עם שנים טובים בבריות גופא, הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא, למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה
מעתה ועד עולם, ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה,  בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה - הרב שרגא לידר

ברכה שמחה שערי זהב H12
140
93 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

מ++זלא טבא

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

מוה"ר ברל גרינפלד הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב שער נוף מפואר כחול
200
145 ₪
אירוסים

בס"ד, חשון שנת תשפ"ד לפ"ק

קהל "העטרת" בני ברק

שיר ושבחה

ישמחו השמים ותג++ל ה+ארץ, בקול צהלה ורינה יגילו קהל עדת ישורון, פ+++צחו רננו וזמרו בתוף, ישמחו וירננו לאומים, וישרים יעלוזו בעידנא דחדוותא, עלי שמחה אשר הפציע בהגיע עת רקוד. יעלזו יחדיו החסידים הישרים והתמימים, סערת רגשותינו אנו מנועים מלהביע, גם אם דיו אלו ימי  ודיירי ארעא רשמי רשוותא. א"א להוציא המילים ברורים, כולנו שמחים בטוב צדיקים.  מתכבד+ים לשגר לראש משביר+, עטרת ברכה עם שירי הלל והודיה שזורים, צנא מלא, פניני תורה וחסידות שגורים בפיו המפיק מרגליות, מנווט דרכנו בדרכי אבות, חונן בצדקתו לעדרי עדרי, בכל+ל מדריך נתיבות צעירי הצאן, ובסיפורי צדיקים שופע כנחלים, יראתו קודמת לחכמתו,  ומשפיע טובה למבקשי תורה,  מעורר לבבות ליראה וחסידות, ד+ולה ומשקה+ לארץ ולדרים, הוא הגבר מתנהג בח+סידות. בפקחות ובצחות לשונותיו משפיע עלינו מרעיונותיו, וכל לב מתמוגג באמרותיו הנפלאים, יד+וע לכל  בעינו הטובה, רבים נהנו ממנו עצה ותושיה, איש חי ורב פעל+ים לתור+ה ועבודה וגמ"ח+, עמל+ו עמל אבירים, ראשו מגיע השמימה, מגזע אראלים ותרשישים, תפאר+ה לעם סגולה, מוכתר בנימוסין, דגול ונערץ אצ+++ל התלמידים, שבחו מי ימלל, זך ה+רעיון וברוך הכ++שרון, אוצר כלי חמ++דה, וכתר שם טוב עולה על גביהן, שמו מפארים בקהל ישר+ים, ה"ה+

הגאון רבי מאיר שלומציון שליט"א

רב ודומ"ץ דקהילתנו המעטירה

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב החתן נחמן נ"י
עב"ג בת הרה"ח בונים קלופסער שליט"א

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

ה+נהלת הקהילה+
בשם רבנן ותלמידיהון


ברכה שערי זמרה 25K
150
85 ₪
אירוסים

קהל+ "פתחא זוטא" יפו עילית+

בס"ד, חשוון תשפ"ד

קול צ++הלה ורינה+

אוצר ברכות נלהבות, מעומק הלב שגורות,
קדם ידידנו הדגול והנכבד, איש האשכולות ורב דעה ותבונה,
יקר הערכין ופאר המעלות, רב התהילות, וכל מעשיו בתבונה,
תהלתו בקהל חסידים, מוכתר בכתר תורה ובכתר שם טוב,
מפליא לעשות מעשי חסד כבירים, אוזנו כרויה לכל בקשה בסבר פנים יפות,
נעים הליכות ורב תבונות, שם לילות כימים לכלל ולפר+ט,
לו יאתה כל שבחין וקילוסין, אביר המעש וכביר הפעלים+,
הפועל ללא לאות לטובת קהילתנו הק', שמו מפארים ונערץ בפי הילולים,

העומד במשמרת הקודש להעמיד דורות בדרך התורה וביראה הטהורה+,
ובאומנות יתירה מאלפם בינה לצעוד ברוח ישראל+ סבא, ה"ה

הרב גרונם שיין שליט"א
מנהל תלמוד תורה "חינוך הדורות"

לרגל השמחה השרויה במעונו במזל טוב ובעשטו"מ
שמחת נישואי בתו הכלה תחי'
עב"ג
המו"מ בתוי"ש החתן חנוך זונדל הי"ו -
מבחירי ומצויני ישיבתינו הק' 

בן הרב לעבל נאה שליט"א
במזלא טבא ובשעה טובה ומוצלחת
‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏‎ה+ברכה אחת היא קדם הסבים הדגולים והנכבדים ומאד נעלים+,
מחשובי אנ"ש, ה"ה
הרה"ח רבי צדוק גרין הי"ו
הרה"ג ר' אברהם רעדל שליט"א

ותער+ב ברכתנו שקול ששון ושמחה ישמעו לעד במעונו
מתוך הרחבת הדעת וכל מילי דמיטב, אך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים,
ויזכו לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם  בריות גופא ונהורא מעליא,
והבית בהבנתו יבנה על אדני התורה היראה והחסידות בדרך ישראל סבא.

המברך בשם רבנן ותלמידיהון

פנחס פדרו

ב/הנהלת המוסדות

ברכה כלי שיר H17
140
75 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד עש"ק פרשת ויצא

בסימ++ן טוב ומזל ט+וב

לכלתנו חני היקרה

שע+ת יציקת יסודות - עת בניה+

רגעים של++ תפילה בקשה והודיה+.

על שהודרכנו והובלנו בידי ק-ל מרום+

והגע++נו נתמכים בדרך עד הלום+

ומליבנו אל לבבכם של++וחה ברכת שמים+

ויה+"ר וימלא השי"ת כל משאלות לבכם - לבנו לטובה+

ותזכו לבנות בית נאמן בישראל לתפארת+

ובבית ההול++ך ונבנה יהא משכן לתורה+ ולקדושה

דורות ישרים ומבורכים תזכו לגדל מתוך נחת ושמחה

ל++תפארת ולקדושת אבות המשפחה

ונסיים בקול תודה ורינה
בברכה המיוחלת

אחותנו את היי לאלפי רבבה!

המאחלים מקרב לב

המחותנים
משפחת שמעונוביץ

ברכה לכלה H4
100
46 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן