ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

חלאקה

בין הזמנים

בס"ד
ר"ח אלול תשפ"ג

ברוכים
הבאים

הננו מקבלים בברכה
את פני תלמידנו היקרים
לקראת זמן הלימודים ה'תשפ"ד
הבא עלינו לטובה והננו לברככם
בברכת+
"הצלחה מרובה"
שתעלו ותגדלו בשנה הבעל"ט
בתורה וביראת שמים

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את
דברי התורה מתוך סייעתא דשמייא כל הימים

המקדמים פניכם בברכה

הנהלת התלמוד תורה

המלמדים


ברוכים הבאים לתלמידים תחילת הזמן
120
91 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++ ט+וב+

יענ++קי דויט+ש
ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה לרוחב חצר רשב"י
89
65 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++ ט+וב+

יענ++קי כהן
ני"ו

בן 3

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה מלמד
65
45 ₪
בעלי שמחות

מ++זל++
ט+וב+

יוסי פ++ולק
ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ג

טוב ל+י תורת פיך
מאל+פי
זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה פסטל
65
45 ₪
ברכות ואיחולים

  בסיעתא דשמיא 
תרעין פתיחין התשפ"ג

"פ+++רי קודש הילולים"

שירות ותשבחות - בשובע שמחות - השפעות וברכות,
בשמחתכם ומועדיכם - שלום עליכם  - אשריכם אשריכם,
במלאת שלש שנים   -    בשיר ורננים   - פירות נאמנים,
מנחם משיב נפשכם  - תפארת פירותיכם  - ששון באהליכם,
נשית זאת הברכה  -  בהוקרה והערכה  -  אשרי מי שזכה

ידידינו היקר מאד נעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,

איש חי רב פעלים, זיכה רבים וזכה, צדקת ה' עשה,
חכם לב יקח מצוות, צדקה וחסד נר לרגליו,
עומד לימין כל מפעלות החסד בעוז ותעצומות בעין יפה
וברוח נדיבה ובנפש חפיצה,

ובפר+ט למען "ארגון שמ++חה ועזרה+"
להרנין לב אלמ++נות ויתומ+ים

ה"ה הרבני הנכבד והמפואר

מוהר"ר שמעון לעוי שליט"א

לרגל שמחת החלאקה בשנה הרביעית פרי קודש הילולים בהילולא 
דבר יוחאי אור מופלא רום מעלה הוא ימליץ טוב בעדנו,
ולבנכם יניק וחכים פרי עטרת תפארת בכרם ה' בית ישראל,

מלא חפניים שפע קודש והשפעות טובות משמי מרומים
חזק ימלא משאלותיכם בזכות התנא האלוקי באור היקוד
נחת דקדושה יעלה ויתעלה לתפארת מלא קדושה וחן
מה טוב חלקכם בהילולא דבר יוחאי להתברך בכל טוב
נרו יאיר ויזרח לעילא ולעילא יפרח

ברכותינו ועתירותינו מעומקא דליבא לפעול בשעות נשגבות
הכל לטובה ולברכה לישועה ולנחמה מאוצר הטוב שפע אורה 
נחת ובריות גופא בנהורא מעליא אמן כן יהי' רצון

המברכים מעומקא דליבא
ארגון שמחה ועזרה

ברכה לחלאקה
100
89 ₪
בעלי שמחות

שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+

מ++וישי יענ++קי ני"ו

שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 2
78
49 ₪
בעלי שמחות

שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חל+אקה
של+ בננו היקר+

מ++וישי ני"ו

שתערך אי"ה בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום ל"ג בעומר הבעל"ט
בשעה 18:00 במתחם החלאקע'ס

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

שלום יוסף ברקוביץ
ומשפחתו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה
80
47 ₪
אירועים

התאחדות מלכות משפחת קליינערס

ברוכים הבאים בשם ה+'

שבת חלאקה

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י 
באתרא קדישא מירון

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

שלט שבת מירון וחלאקה 1 מטר על 3
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

מזל+ טוב

ברגשי גיל ושמחה נשגר ברכותינו מעומקא דליבא קדם 
ידידינו ומכובדנו היקר, המשמש בקודש לפני ולפנים+ בבית מדרשינו, העושה לילות כימים להעמיד כל עניני הקהילה ובית מדרשינו כראוי וכיאות למקדש ה+', ה"ה

הרה"ח ר' שניאור צ+++ול שליט"א

ולמשפחתו החשובה,
עזרתו בקודש בכל עת ועונה שתחי'

לרגל השמחה השרויה במעונם שמחת התגלחת של בנם יקירם ילד השעשועים כמר שמ+ואל נ"י

נשא לבבנו אל כפים בברכה ממעון הברכות שתזכו לגדלו ולחכמו לתורה לחופה ולמעש"ט ולאילנא רברבא יתעבד בכרם בית ה', מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, ולא ימוש התורה מפיכם ומפי זרעכם עד עולם, אכי"ר.

בכל חותמי הברכות ובהכרת טובה ותודה
ועד הקהילה+

ברכה לחלאקה 6
90
50 ₪
אירועים

מזל טוב

שמחת
שבת האויפריף
של החתן היקר
והמופלג בתוי"ש

שמעון גרין נ"י

בסימן טוב ובמזל טוב
ובשעטומ"צ

בביהמ"ד הגדול
בעיה"ק צפת תובב"א

שב"ק פר' נח
אלול תשפ"ב

פקאלע 5
80
59 ₪
אירועים

מזל טוב

שמחת
שבת האויפריף
של החתן היקר
והמופלג בתוי"ש

שמעון גרין נ"י

בסימן טוב ובמזל טוב
ובשעטומ"צ

בביהמ"ד הגדול
בעיה"ק צפת תובב"א

שב"ק פר' נח
אלול תשפ"ב

פקאלע לשבת אופריף 4
80
59 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
בעלי שמחות

מזל טוב

שמחים+ אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת ה+חלאקה
של+ בננו היקר+

בע+רי נ+++ח ני"ו

שתערך בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון
ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם משתתפים איתנו בשמחתנו

של+ום יוסף ברקוביץ
ומשפח+תו

אוטובוס מאורגן יצא מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00 להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 6
90
50 ₪
בעלי שמחות

מ++זל טוב

ב+רוך טסלר ני"ו

איז 3 יאהר!

ל"ג בעומר תשפ"ב

טוב ל+י תורת פיך מאלפי זה+ב וכסף

פקאלע חלאקה 4
65
45 ₪
אירועים

תלמוד תורה בני משה ודוד

"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף"

מסיבת החלאקה+

בן חמש למקרא

מזל טוב ורוב נחת!

שלט חלאקה חיידר 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים

תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

מזל+ טוב ורוב נחת++!

שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

מעמד

ההדלקה המרכזית

בראשות מורינו ורבנו שליט"א

שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א

ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי

לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
בעלי שמחות

שמחים אנו להזמינכם
להשתתף בשמחת החלאקה
של בננו היקר

ב+רוך נ++יסן ני"ו

שתערך בציון הרשב"י
באתרא קדישא מירון

ביום רביעי פרשת וישב כ' כסלו תשפ"ב
בשעה 18:00 על גג הציון

מחכים לראותכם
משתתפים איתנו בשמחתנו

ישראל דוד זייבלד
ומשפחתו

אוטובוס מאורגן יצא
מרח' הבונים 32 בני ברק
בשעה 15:00
להרשמה 053-0000000

הזמנה לחלאקה 3
90
70 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן