חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

שמחת תורה

שמחת תורה
חגים

בעזהשי"ת

כולל "רציפות+ השובבי"ם"
לילי שישי לסדר וקדשתם היום ומחר

הצטרפו ללגיונו של מלך


בואו ונעשה  הכנה+ דרבה+ לקבלת   התורה

כר+אוי      וכיאות      כדת+        של   ת+ורה
לעמול ולייגע את עצמינו בעומקה+ של תורה
להיות   מן   ה+משכימים     ללמוד+     תורה
ומנדדים   שינה    מעיניהם    לעסוק    בתורה

חמש   שעות   רצופות  –  איין   שטיק   תורה!אשרי מי שעמלו בתורה


הודעה קבלת התורה – 5 שעות רציפות
100
69 ₪
בין הזמנים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
יַעַמְדוּ עַל הַבְּרָכָה

 עם סיום חודש האיתנים
אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים וחג הסוכות ושמח+ת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה,
המקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו
והעמדת המקום על תילו במשך כל ימות השנה
ועתה הוסיפו להיטיב ולנדב נדרים ונדבות בסכומים גדולים
של מאות שקלים  לבית מדרשינו ובזכותם היה בית מדרשינו
מלא ברכת ד' ולא יחסר המזג במשך כל החגים
ה"ה

הרב אהרן לוי הי"ו  -   מפטיר יונה יוכ"פ
הרב אברהם לויטס הי"ו  -  רביעי ופתיחה  יוכ"פ
הר"ר חצקל השונמי הי"ו  -  שלישי יוכ"פ
הר"ר מוטי לעויס הי"ו  - פתיחה נעילה יוכ"פ
הר"ר נתנאל וינטר הי"ו  -  חמישי יוכ"פ
הרב דוב ברזל הי"ו  -  פטרון חתן בראשית
הרב חושים הארכי הי"ו - חתן בראשית
הרב וועועל ברינקס הי"ו  -  פתיחה שמח"ת
הבה"ח מוטי גפסו הי"ו - ברהמ"ז הושענא רבא
הר"ר שרוליק שלייקס הי"ו  -  מפטיר יוכ"פ והגבהה שמח"ת

ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+ שקנו עליות
והרימו את תרומת ד' בשבתות וימי חול המועד שעעל"ט

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט זה וכל הלימוד והתפילות עם הבל פיהם של תשב"ר
שאין בהם חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים
ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת ואך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד וכל טוב סלה

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                      

    אברכי הקהילה ומתפללי ביהמ"ד
הג++באים

                                                                                                                                         

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי S2
100
64 ₪
הקפות שניות

בס"ד ערב שבת פרשת בראשית
ה'תשפ"ד

מֵרְשׁוּת מְרוֹמָם
עַל כָּל בְּרָכָה וְשִׁירָה.
נוֹרָא עַל כָּל תְּהִלָּה וְזִמְרָה.
וּמֵרְשׁוּת חֲבוּרַת צֶדֶק הַמְאֻשָּׁרָה

הננו להזמין את ידידינו

וכל קהלא קדישא הדין
לשוש בשמחת התורה ולהשתתף

בקידושא רבא
לכבוד חתן תורה
וחתן בראשית

שתתקיים אי"ה
ביום השב"ק פר' בראשית הבעל"ט

בבניין בית מדרשינו "קהילת ישועות ישראל"
רח' משיח 54, קרית פעמי הגאולה, רכסים

שישו ושמחו בשמחת התורה
מפז ומפנינים יקרה

המצפים  לבואכם בשמחה ובחדווה

מורינו הרב שליט"א - חתן התורה
ראובן נחמי - חתן התורה
שמעון גפני - חתן בראשית
נחבי בן ופסי - חתן בראשית

עיה"ת רכסים ת"ו

הזמנה לחתן בראשית וחתן תורה B5
120
69 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערש"ק פר' בראשית תשרי תשפ"ד

מ+פי א-ל יבורך+ ישרא+ל+

מקירות לבבנו תודה נביעה, שירה וזמרה נריעה,
 קדם האי גברא יקירא, בעל לבב ורוח נדיבה,
אשר הבין מדעם ונפשו הטוב לפאר ולעטר
ביום שמחת התורה בחן ובכבוד, ה''ה

הרה''ח
ר' עמנואל חפציקרל הי''ו

אשר נדב מהונו במאור פנים ובשמחה
את ה"קידושא רבא" ביום שמחת תורה

להודות ולהלל על כל החסדים אשר עשה ה' עמו


וכן אשר נדב מהונו במאור פנים ובשמחה להוצאות הכבירות של
מיני מגדים ומתיקה+
לצעיר+י הצאן קדשים+

בעת ההקפות+ ביו''ט שמחת תורה+

ובזאת זכה להנעים ולהכניס את נועם זיו מתיקות ועריבות התורה הק',
ביומא קידשתא שבו שמחים וששים עם התורה הק'
אשריכם שלכם ככה שכרכם הרבה מאוד
זכות התורה תעמוד בעדו להתברך בכל הברכות האמורות בתורה,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי''ר

המודים והמהללים בכל פה לשון

הגבאים                             קהל אנ"ש

ברכה תודה לשמחת תורה
100
84 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד שבת בראשית התשפ"ד
נְקַדְּמָה
פְּנֵיהֶם בְּתוֹדָה

 עם סיום חודש האיתנים אשר עבר בתוככי קהילתנו המפוארת 
עם סייעתא דשמיא מיוחדת בהתרוממות עילאית
בימים ה+נוראים חג הסוכות ושמ++חת תורה שעעל"ט
הננו להביע רגשי הכרת הטוב 
לידידינו האברכים החשובים,
השוקדים באוהלה של תורה יומם ולילה ומקדישים מעצמם למען לומדי ומתפללי בית מדרשינו והעמדת המקום על תילו איש איש על מלאכתו
הנסתר רב על הנגלה  במשך כל ימות השנה בתפעול בית המדרש בלימוד בתפילות ובפעילויות  לבחורים והילדים ובפרט בימי חודש תשרי
והכ++ל שלא על מנת לקבל פרס,
אנשי חיל העומד+ים על המשמר יומ++ם ולילה


הר"ר שניאור חצקל שליט"א
הר"ר ישראל חיימי שליט"א
הר"ר עובדיה זאנוויל שליט"א
הר"ר מישל פישל שליט"א
הר"ר יוחנן ראטה שליט"א
הר"ר אליהו ברזל שליט"א


ויחד עימ++ם עוד רבים מאברכ++י ובחורי הקהילה+

יתן ד' שזכות הרמת בית מקדש מעט על תילו ואלפי שעות הלימוד והתפילות עם הבל שאין חטא יעמוד להם להתברך בכל מילי דמיטב בכל מכל כל דורות ישרים ומבורכים ברוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח לאורך ימים ושנות חיים
מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת
ויחד עמם נשותיהם העומדים לימינם
אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם מתוך אושר, עושר וכבוד

המברכים מקרב לב ובהערכה רבה

                          הרב
            יעקב מאיר שטרולי

    אברכי הקהילה

                                                                                                                                            מתפללי ולומדי
                                                                                                                            בית המ++דרש

תודה לגבאים ולעסקני חודש תשרי
100
54 ₪
הודעות

בס"ד

עולו אושפיזין עילאין קדישין

בְּמָטֵי מִינָךְ...

חודש זה שתקיף במצוות
עולה+ לקופת בית המדרש דמים מרובים+
החל מהוצאות שוטפות כחשמל, מים,
קאווע שטיבל בקצב מוגבר,
אויספאסטנ'ס, בניית הסוכות, הוספת ציוד,
לחיים בחוה"מ, שמחת בית השואבה, סעודות אושפיזין,
שמחת תורה לאנשים נשים וטף.

חכמי לב קחו חלק בעין יפה וברוח נדיבה
בהשתתפות בזכויות ההוצאות הגדולות
ביומא דאושפיזא שלכם או של צאצאיכם
אצל גבאינו המסור
הרה"ח שימען האלפער שליט"א

ה+זכ++ויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לתורמים החשובים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב בשפ+++ע ברכה והצלחה, אמן.
בברכה ובתודה - הג++באים

בקשה להשתתף בהוצאות תשרי בשטיבל
80 ₪
מעגל השנה

בית המדרש
דחסידי פינסעקל

בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א

תשית+ ל+ראשו
עטרת+ פז

ברגשי הוקרה והערכה, נשגר כתר תודה וברכה
קדם ידידינו הנכבד ומאוד נעלה, נזר המעש לתורה ולתעודה
ראש וראשון לכל+ קדשי בית בעלזא , עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ קהילתינו הקדו'
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

הר"ר נחמן ביבער שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי בית המדרש והקהילה

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב דאג לכיסוי הוצאות+
שיעורי חוה"מ ושמחת בית השואבה
לתועלת והנאת חברי קהילתינו
מתפללי בית מדר+שינו

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה והשמחה,
יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה
קהלא קדישא הדין

תודה שמחת תורה 2
140
78 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב

בלב הומה שבח ושירה
נגישה בזה שי ותשורה
להחתן היקר כליל המעלות
יקר הערכין, פרי עץ הדר, פאר המדות
שמו הטוב מפארים ומשבחים

כמר משה ני"ו

'נגילה ונשמחה בך– זו שמחת תורה'
אין שמחה כתורה באהבה כלולה
בל"ו מסכתות הש"ס תורת ה' תמימה
בהם הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב זמן שמחתנו - חג שמחת תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה

א גוט פריילכען יו"ט

המחותנים

והכלה

ברכת לחתן – ש"ס לשמחת תורה
100
80 ₪
סוכות

בס"ד

עמוד עמוד חתן

הזדמנות פז לקנות זכות עליית

"חתן תורה"

"חתן בראשית"


וישתדל אדם לקנות לעצמו חתן תורה ואם לא ישיג לחתן תורה ישתדל לקנות חתן בראשית וישמח ויגיל בלי בו שמחה עצומה מאוד שזכה למצווה רבה זו וביחוד חתן תורה בסיומה של תורתינו הקדושה והתמימה והנחמדה.

(יסוד ושורש העבודה שער באיתון פרק אחרון)

שִׂמְחוּ נָא בְּשִׂמְחַת הַתּוֹרָה

זכות קניית חתן תורה וחתן בראשית
50 ₪
סוכות

בס"ד


בית המדרש 
נר אברהם
רחוב חסד לאברהם 18 בית שמש
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

זמני היום לשמחת תורה

מנחה ערב שמחת תורה ............ 18:00
תפילת ערבית והקפות  ............  19:00
תפילת שחרית ..........................9:00
הקפות (משוער)..................... 10:30
קיד+ושא רבה ל+כבוד חתן ת+ורה
יזכור (משוער) ......................13:30
תפילת מנחה ונעילת החג ...........18:00
תפילת ערבית מוציו"ט.............19:00

שִׂישוּ וְשִׂמְחוּ בְּשִׂמְחַת תּוֹרָה
וּתְנוּ כָבוֹד לַתּוֹרָה

זמני היום לשמחת תורה
150
85 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן