ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

שבועות

ברכות לעסקנים ועובדים

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

בזכותכם הילדים בתורה מצליחים! תזכו לנחת מיוצ"ח

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה 2
80
35 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל"ה
80
35 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ב

תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה

לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,

תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,

ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,

ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,

מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,

א גוט יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ג

לכ++לתנו ברכ++י היקרה

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.

א גוט יו"ט
מאחלים+

המחותנים
כהן

ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

ערב שבועות שנת תשפ"ג לפ"ק


לכבוד
אונ+++זער גע+טרייע עלטע+רן שיחיו

אין די יעצטיגע זמן איז די פאסיגע צייט
צו ארויסווייזן אונזער הכרת הטוב
פאר אלע כוחות וואס איר טוהט אריינלייגן
אין אונז אז מיר זאלן שיין "בליען און וואקסן",
און אין יעדע צייט גרייט מיט די גאנצע הארץ
מיט אלעס וואס מען קען נאר ארויסהעלפן.

"בעצרת נידונין על פ++ירות האילן"
השי"ת זאל העלפן איר זאלט זוכה זיין
צו שעפן תענוג ונחת דקדושה
פון אלע זיסע פירות, קינדער און אייניקלעך,
געזונטערהייט, מיט הרחבת הדעת ומנוחה,
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
און זוכה זיין צו אלע גוטע השפעות
וואס קומען אראפ אין די לעטיגע טעג,
ביז מיר וועלן בקרוב זוכה זיין
אלע אינאיינעם צו גיין אנטקעגן משיח צדקינו, אמן.

המאחלים בברכה בלב ונפש

פון די ג+אנצע משפחה+

ברכה להורים לשבועות – באידיש
100
57 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                                                     ערב שבועות תשפ"ג

למ++חותנים החשובים והיקרים שיחיו


בהתקרב חג העצרת+
כשכל הבריאה נעצרת
לכלה ישראל תפארת
מכל העמים נִִִבְחֶרֶת
'תואר כלה מאד נתעלה'

יהי חלקנו בקרב סגולה

בבוא חג השבועות+
רצוננו את מלכנו לראות
לישראל ה' באהבתו נאות
את כבודו לגלות ולהראות
'עליונים ששו ותחתונים עלזו'

יהי חלקינו בתוך עם זו

בפרוס יום הביכור+ים
טנא מלא ברכות נרים
'וענית ואמרת' שבח ושירים
בקול רם ובשמחה אלו נאמרים
'שבח רבון עלמא אמירא דכותא'

יהי חלקנו מהמשבחים
באפי מלכותא


מהגיע זמן מתן תורה+
מעמד נשגב הוד ונורא
ב'ונעשה ונשמע' נתעטרו בעטרה
כמלאכי השרת בקדושה ובטהרה
'צבי ואתעי בן ומסר לן'

יהי חלקנו בהנהו חבורתא.


אַ גוט יו"ט - המברכים מקרב לב

המחותנים והכלה

ברכה למחותנים מסגרת פרחים
70
50 ₪
אירוסים

בס"ד סיון תשפ"ב

זר ב+רכ++ות+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב ינון פערסיל שליט"א

מגדולי תומכי רשת הכוללים

ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן

בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה

שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות

מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכ זר לתורם 28
120
75 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ג

נגי+ל++ ונשיש
בזאת ה+תורה+

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו

ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'רך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+

ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצ+הור

ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
אירועים

כתר
יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו

במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום מסכת
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד שלושת ימי הגבלה תשפ"ג

נשים במאי קזכיין

זר ברכות
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה 
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

 אשת חבר תליט"א 

העומדת לימין בעלה
הרב הנכבד שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין תורתינו

ובתפילותיכם ובתמיכתכם
צומח תלמיד חכם לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה
יתאגדו על שולחנכם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת כולל "נר רפאל"
בראשות מורנו הגאון לוי מנדל שליט"א

ברכה לשבועות לאשת אברך F6
100
50 ₪
ברכות ואיחולים

מרכז התורה
כוללי
"דברי בינה+"

בנשיאות הגרב"מ
שובקלץ שליט"א

בס"ד
סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח יעקב קליין שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכת לתורם 8Y
120
66 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

מעלת כבוד ידידנו עוז, עמוד החסד, לב יקר ונפש חפצה
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, רודף צדקה וחסד
רב זכויות וכביר מעשים לשם ולתעודה

ידידנו הנעלה+ והמפואר+

הרה"ח ר' מנחם ויזל שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס חג מתן תורתנו הננו בזה בידידות ובהוקרה -בשמנו
ובשם עשרות משפחות בני קהילתנו - עם ברכות החג מעומקא דליבא,
שיחדש השי"ת עליך ועל בני משפחתך הנכבדה
את המועד הבא עלינו ועל כל ישראל - לטובה,
לששון ולשמחה, לחיים ולשלום.

בעת יחדש עלינו נותן התורה ית"ש את מעמד הר סיני,
בהתייצב כולנו לקבל תורה מפי הגבורה ולומר "נעשה ונשמע" -
יעלו ויבואו לפני נותן התורה ית"ש זכויות עמידתך והתייצבותך לימיננו
בנועם ובחן, בנפש חפיצה ובלב פתוח.

אין מילים בפינו להודות על הדלת הפתוחה
אשר הננו מוצאים אצלך. מה יאה ונאה לך להתהדר בשבח וההלל
שבשלהי פיוט האקדמות: "זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא:
קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן בְּהַנְהוּ חֲבוּרָתָא: וְתִזְכּוּן דִּי תֵיתְבוּן בְּעֵלָּא דָרָתָא" -
לקבל מלוא חפניים את ברכת מועדיך, מידו המלאה הפתוחה
הקדושה והרחבה של "מקדש ישראל והזמנים".

זכות תורת החסד אשר על לשונך -
תעמוד לך ולדורותיך אחריך לראות בטוב עד עולם,
"אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד" מתוך כל טוב ומיטב.


בהוקרה עמוקה

שמעון שארר
ב/קופת ''עזרת לבבנו' שע"י קהילתנו 

ברכה שער פרחוני הוקרה 29R
149
89 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

'ביום חתונתו – זו מתן תורה'

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצהור

ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                                                     ערב שבועות תשפ"ג

לכלתנו שושי היקרהלכבוד חג השבועות
יום קבלת התורה
לנו ניתנה במתנה.
כי טובה היא מכל סחרה
מפז ומפנינים יקרה.

הן עמדנו שם כולנו
למרגלות ההר,
נעשה ונשמע זעקנו כאחד
תורה משיבת נפש קיבלנו מק-ל אחד!

ואת שושי כלתינו המיוחדת
קבלי נא את מתנתינו -השרשרת
ככלה משובצת בתפארת.
תפילותיך הזכות,

כריח ניחוח לה' עולות
אצילות נפשך ומידותיך הנעלות
אותך בחן מעטרות.
 מגישים לך טנא מלא ברכות.
    שתזכי להיות
עוד חוליית זהב מקשרת
לשרשרת הדורות מחוברת
 במשפחתינו נשזרת
  לשם ולתפארת.


בברכת
א גוטן לעכטיגען יום טוב

המחותנים והכלה

ברכה לכלה שבועות – שרשרת
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב שבועות תשפ"ג

תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה

לכבוד
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,

תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,

תורה ד' בחג הזה אורו זורח,
כפרחים וכעץ תפוח שנה אחר שנה יפרח 
לעת נעשה כמו שמה בהר כן בזו החג,
אור התורה מחדש כל המון חוגג 
מורשה הוא תורה שכתב ותורה שבעל פה,
לדרוש כל קוץ היטב ויפה 
והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש,
כן הי' מתן תורה בהר סיני לכל איש ואיש 
דבר בעתו מה טוב,
בהכנת הנישואין בקרוב,
לקחת ברכת התורה רצוא ושוב 
בחג נאה ויאה כדברי חכמינו, 
קבלת התורה כי הם חיינו ואורך ימינו 

ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,

מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,

א גוט יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן – כלה שבועות 8H
90
72 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

בחלוף עלינו הימים הנעלים של ימי השבועות העעל"ט הנה העת והעונה
להודות ולהלל, לשבח ולפאר לעומדים בראש המערכה,
הני צנתרא דדהבא, אישי החסד והמעש, העומדים לימין ולרווחת
בני הקהילה במהלך כל ימות השנה במסירות גוף ונפש, זמן וכח
שלוחינו הנאמנים לרומם את קהלנו בתורה ובתפילה באופן הראוי והנעלה ביותר,
עמלים ויגעים למען לא יחסר המזג לכל אחד ואחד מבני הקהילה ומשפחתם
ה"ה העסקנים הנמרצים הדגולים והנעלים, ראשונים לכל
דבר שבקדושה,
מסורים לכלל צרכי פריחת קהילתינו הק'
ברוח ובגשם מהחל עד כלה, ללא לאות, ה"ה

מוה"ר לוי בלומען שליט"א
מוה"ר 
זבולון חימוביץ שליט"א

גבאי ועסקני קהילתנו הק'

אשר כמידי מועד במועדו 
טרחו להכין את היכל ביהמ"ד כמנהג ישראל תורה
ולקשטו בכלילת יופי ובטוב טעם וחן
והעמידו כיבוד ושתיה ב'תיקון ליל שבועות' ו'בקידושא רבא'
וכן דאגו למיני מתיקה ולמסגרת מושקעת לילדי תשב"ר
למען נוכל כולנו אנשים נשים וטף לחוג את זמן מתן תורתנו,
ולקבל את התורה מתוך שמחה ושפע רב ואור גדול
כאיש אחד בלב אחד!

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, המעריכים את פעלם 
בזכות התורה הקדושה הנותנת חיים אושר וכבוד
שיתברכו בכל מעשה ידיהם, למען הכלל והפרט
ברכת ה' תשרה בכל מעשיהם, בריות גופא ונהורא מעליא באהליהם,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, אכי"ר


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

בני קהלת "פרחי התורה" יקנעם

ברכת תודה לעסקני שבועות S11
89
44.5 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב שבועות תשפ"ג

למחנך החשוב
העושה מלאכת ה' נאמנה!

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה מלנגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

יושב לו מחנך ירא ושלם בכיתתו
ומשקיע כל כוחו ואונו 
להעמיד לה' דור חדש וטהור
תינוקות שלא טעמו טעם חטא, מליאי אור
היושב במרומים הוא היודע עד כמה
 עמלת הקרבת ויגעת באהבה רבה
לזכותכם נזקפת כל זעקת ''נעשה ונשמע''
הבוקעת מלב יניק, טהור כוסף והומה
ימים יבואו וכל עול תורה ומצוות תקבלו
והיה זה שכרכם מכל אשר עמלו

מעריכים ומוקירים
מעומק הלב

הנהלת הת''ת

ברכה לשבועות – למחנך
90
60 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת, ערב חג השבועות, תשפ"ג

נשים
במאי קזכיין

זר וכתר תהילה לעטרת בעלה
העומדת לימין בעלה בשמחה ובגבורה 
למען יוכל ללמוד תורת ה' ברוגע ויישוב הדעת
שותפת נצח בתורתו ובעמלו בזה ובבא


ה"ה אשת החיל מנב"ת תליט"א

אשר וודאי דזכות לימוד ה+תורה
נזקף ל++זכותכן!

בהתקרב זמן מתן תורתנו
אשר בו אנו זוכים לחסות בצל כנפי השכינה,
נשגר ברכותינו שתמשיכי הלאה לעמוד לימין בעלך שליט"א
במסירות ונאמנות ולומר לו גדל,
 להיות חלק מלגיונו של מלך
בהעמדת בית של תורה על תילה
בעוז ובמסירות נפש מול כל פגעי הזמן
ותזכו לרוב הטוב השמור
לעמלי התורה בקדושה
מתוך בריאות הנפש והגוף
ומנוחת הדעת


בברכת התורה

הנהלת הכולל

ברכה לאשת אברך S18
100
89 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר
תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול ה+תורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה כתר תורה 26
100
65 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ב

לכ++לתנו לאה+ היקרה

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.

א גוט יו"ט מאחלים+

המחותנים קלוגר

ברכה מסגרת פרחים
70
50 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר והדגול

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות+

ברכה שער פרחוני 27R
149
89 ₪
זמנים הודעות

ברוך אלוקינו
הוא יפתח
ליבנו בתורתו

בעזהשי"ת

וּבָאוּ כֻלָּם בִּבְרִית יַחַד
‏ נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמַע אָמְרוּ כְּאֶחָד 
.
ברגשי שמחה והתעלות הננו להזמין את קהל אנשי שלומינו,
עמלי התורה, אברכי הכוללים, בעלי בתים חשובים,
תלמידי ישיבתנו, ובחורי החבורות, ובאי בית הלוי להתאסף 

בכינוס
לימוד תורה ברבים

כהכנה דרבה לקראת חג מתן תורתינו

בעז"ה ביום שני פר' נשא ב' סיון תשפ"ג הבעל"ט
בהיכל בית מדרשנו הגדול


סדר היום:
16:00  סדר לימוד בצוותא חדא כל קהלא קדישא הדין
18:40  שיעור הלכה למעשה בדיני יו"ט ושבת הבעל"ט
מפי הגאון הגדול רבי ניסן קלמן שליט"א
דומ"ץ ורב ביהמ"ד "חסדי אש"

19:15 תפילת מנחה

'שיחת קודש הכנה לחג מתן תורתינו'
מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

- תפילת מעריב וספירת העומר -

בברכת התורה המצפים לבואכם לברכה
וועד הקהילה


סדר לימוד הכנה לשבועות
120
44 ₪
אירוסים

בס"ד

'ביום חתונ++תו – זו מ++תן תורה'

א הערליכע גארטן מיט שמעקעד+יגע בלומען
פרישע גרינע בלעטער ארומגענומען
יעדער טוט עס מיט וואונדער בארימען

א פארגעניגן דאר+ט אנצוקומען
טייערע געשעצטע און חשובע מחותנים
אייערע קינדער כציצים ופרחים
יעדע בלום אויפן שענסטע פארנעם

אויסצורופן אז דאס איז זרע ברך השם
פין דעם גאר+טן האט אונז דער באשפער געשענקט
א ה+ערליכער שיינער בלום איז אהער געברענגט
אזוי שיין ער בליהט זיין קראפט ער ציהט
פון דעם קוואל דער באר+ מים חיים

מלא תורה וחסידות ויראת שמים
זאל דער באשעפער ווייטער העלפן אין געבן
פאר אייך טייערע מחותנים אייער שטרעבן
ד+ער גארטן זאל זיך פארשפרייטן אין בליהען
לעכטיגע שיינע דורות צוזאמען ערציהען


א פריילכען
לעכטיגן יום טוב
וואונטשן
די כלה און מחותנים


ברכה לחתן שבועות באידיש 6
150
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר הת+ורה

אל מעלת כבוד ידידנו הדגול
מעוטר בכתרה של תורה לתפארה

הרב ראובן קרויט שליט"א

חבר ההנהלה

ולמשפחתו אשת החיל שתחי'

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!

ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
ופועלים תדיר לפריחת לומדי התורה
השוקדים באהלי תורה בעוז ואורה
וקול חדוותא מהדהד בתפארה.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:

כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!

בברכת התורה

תלמוד תורה 'קהילת ברוידא'
שמעון יצחק לוריא

ברכה איגרת חרוזים כתרי תורה
100
89 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה למסיים הש"ס/מסכת
100
70 ₪
אירוסים

בס"ד שבט תשפ"ב

לך ברכי הכלה היקרה

בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה

נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.

מאחלות בחום

שרי, נחמי, רבקי, חני

ברכה לכלה מחברות 2
80
45 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה וילנא למסיים סיום הש"ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים

כתר
יתנו ל++ך

בגילה ברינה
ובשמחה של מצוה+
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים
ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

הרה"ח ר' מ++שה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד מידי יום ביומו במתיקות
במסגרת מפעל 'שיננא'

לרגל יום שמחת ליבו בסיום
כל מסכת קידושין
וסיום כל סדר נשים שבש"ס
במסגרת הדף היומי

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד ליום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום מסכת 2
80
79 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

נגיל ונשיש בזאת התורה

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

'ביום חתונתו – זו מתן תורה'

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצהור

ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                                                     ערב שבועות תשפ"ג

לכלתנו שושי היקרהלכבוד חג השבועות
יום קבלת התורה
לנו ניתנה במתנה.
כי טובה היא מכל סחרה
מפז ומפנינים יקרה.

הן עמדנו שם כולנו
למרגלות ההר,
נעשה ונשמע זעקנו כאחד
תורה משיבת נפש קיבלנו מק-ל אחד!

ואת שושי כלתינו המיוחדת
קבלי נא את מתנתינו -השרשרת
ככלה משובצת בתפארת.
תפילותיך הזכות,

כריח ניחוח לה' עולות
אצילות נפשך ומידותיך הנעלות
אותך בחן מעטרות.
 מגישים לך טנא מלא ברכות.
    שתזכי להיות
עוד חוליית זהב מקשרת
לשרשרת הדורות מחוברת
 במשפחתינו נשזרת
  לשם ולתפארת.


בברכת
א גוטן לעכטיגען יום טוב

המחותנים והכלה

ברכה לכלה שבועות – שרשרת
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד שלושת ימי הגבלה תשפ"ג

נשים במאי קזכיין

זר ברכות
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה 
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

 אשת חבר תליט"א 

העומדת לימין בעלה
הרב הנכבד שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין תורתינו

ובתפילותיכם ובתמיכתכם
צומח תלמיד חכם לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה
יתאגדו על שולחנכם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת כולל "נר רפאל"
בראשות מורנו הגאון לוי מנדל שליט"א

ברכה לשבועות לאשת אברך F6
100
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

ערב שבועות שנת תשפ"ג לפ"ק


לכבוד
אונ+++זער גע+טרייע עלטע+רן שיחיו

אין די יעצטיגע זמן איז די פאסיגע צייט
צו ארויסווייזן אונזער הכרת הטוב
פאר אלע כוחות וואס איר טוהט אריינלייגן
אין אונז אז מיר זאלן שיין "בליען און וואקסן",
און אין יעדע צייט גרייט מיט די גאנצע הארץ
מיט אלעס וואס מען קען נאר ארויסהעלפן.

"בעצרת נידונין על פ++ירות האילן"
השי"ת זאל העלפן איר זאלט זוכה זיין
צו שעפן תענוג ונחת דקדושה
פון אלע זיסע פירות, קינדער און אייניקלעך,
געזונטערהייט, מיט הרחבת הדעת ומנוחה,
ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
און זוכה זיין צו אלע גוטע השפעות
וואס קומען אראפ אין די לעטיגע טעג,
ביז מיר וועלן בקרוב זוכה זיין
אלע אינאיינעם צו גיין אנטקעגן משיח צדקינו, אמן.

המאחלים בברכה בלב ונפש

פון די ג+אנצע משפחה+

ברכה להורים לשבועות – באידיש
100
57 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ב

לכ++לתנו לאה+ היקרה

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.

א גוט יו"ט מאחלים+

המחותנים קלוגר

ברכה מסגרת פרחים
70
50 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

נגיל ונשיש בזאת התורה

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

'ביום חתונתו – זו מתן תורה'

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצהור

ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד א' בסיון תשפ"ג

ביום הזה באו מ++דבר סיני

הגיע חשוק ונחשק לחושק וחשוק ושמחו שמים וארץ
כי זה הוא תכלית הבריאה ותקותה
בהגיע יום חתונתו - זה מתן תורה
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית של אורה

מתכבדים אנו להגיש מנחה בתפארת כלילה
לחתננו היקר והאהוב מוכתר בכל מעלה ומידה
מלא עד גדותיו וגדוש ביינה של תורה

הבה"ח לוי גרציק הי"ו

מעומק הלב נאחל ונייחל קמיה שמיא
שיפתחו לפניך שערי אורה ושערי תורה
דורות מאירים במעשים טובים ביראה ובאהבה
ומלוא הטנא השפעות טובות וכל טוב סלה

א פרייליכן חודש

משפחת זיבלדר

ברכה לחתן שבועות – 17
80
58 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ג

לכ++לתנו ברכ++י היקרה

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.

א גוט יו"ט
מאחלים+

המחותנים
כהן

ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב

ליהודית

כלתנו היקרה תחי'

בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.

מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.

מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.

חג שבוע+ות שמ++ח!

מאחלים ומתרגשים

המחותנים והחתן

ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ב

תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה

לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,

תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,

ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,

ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,

מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,

א גוט יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד סיון תשפ"ב

פאר אינזער טייערע כלה
מלכי תח"י!

מיט א ווארעמע ברוכה הבאה
נוך עם שיינעם שידוך שליסען
טוען מיר דיר חשובה כלה
צי אינזער משפחה באגריסען !

האנט ווען עס ווערט מיט פרייד
דעם אבן הפינה געשטעלט
א באחיינטער אונהייב צי א נייע געצעלט!

צום רבש"ע בעטען מיר
באגלייט מיט ווינטש און א שיעור
ער זאל אייער בלומעלע,
באוואסערן מיט שפע אין ברכה
איהר זאלט באצירען דעם גארטען
אין איינעם, מיט פיל הצלחה.

רבבה כצמח השדה
זוכה זאהן וויטער צי בליען
עהרליכע יידישע דורות
אופשטעלן אין ערציען
אין די שכינה הקדושה
זאהל ביי אייך שטענדיג רוהען

ווינטשן פין טיפען הארצן
ובתפילה חמה

המחותנים
משפחת דסקל

ברכה לכלה פרחים – אידיש
100
80 ₪
אירוסים

בס"ד שבט תשפ"ב

לך ברכי הכלה היקרה

בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה

נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.

מאחלות בחום

שרי, נחמי, רבקי, חני

ברכה לכלה מחברות 2
80
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב שבועות תשפ"ג

תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה

לכבוד
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,

תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,

תורה ד' בחג הזה אורו זורח,
כפרחים וכעץ תפוח שנה אחר שנה יפרח 
לעת נעשה כמו שמה בהר כן בזו החג,
אור התורה מחדש כל המון חוגג 
מורשה הוא תורה שכתב ותורה שבעל פה,
לדרוש כל קוץ היטב ויפה 
והוא כחתן יוצא מחופתו ישיש,
כן הי' מתן תורה בהר סיני לכל איש ואיש 
דבר בעתו מה טוב,
בהכנת הנישואין בקרוב,
לקחת ברכת התורה רצוא ושוב 
בחג נאה ויאה כדברי חכמינו, 
קבלת התורה כי הם חיינו ואורך ימינו 

ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,

מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,

א גוט יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן – כלה שבועות 8H
90
72 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב

'ביום חתונתו – זו מתן תורה'

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו

ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה

בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:

שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצהור

ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת, ערב חג השבועות, תשפ"ג

נשים
במאי קזכיין

זר וכתר תהילה לעטרת בעלה
העומדת לימין בעלה בשמחה ובגבורה 
למען יוכל ללמוד תורת ה' ברוגע ויישוב הדעת
שותפת נצח בתורתו ובעמלו בזה ובבא


ה"ה אשת החיל מנב"ת תליט"א

אשר וודאי דזכות לימוד ה+תורה
נזקף ל++זכותכן!

בהתקרב זמן מתן תורתנו
אשר בו אנו זוכים לחסות בצל כנפי השכינה,
נשגר ברכותינו שתמשיכי הלאה לעמוד לימין בעלך שליט"א
במסירות ונאמנות ולומר לו גדל,
 להיות חלק מלגיונו של מלך
בהעמדת בית של תורה על תילה
בעוז ובמסירות נפש מול כל פגעי הזמן
ותזכו לרוב הטוב השמור
לעמלי התורה בקדושה
מתוך בריאות הנפש והגוף
ומנוחת הדעת


בברכת התורה

הנהלת הכולל

ברכה לאשת אברך S18
100
89 ₪
אירוסים

בס"ד                                                                                                     ערב שבועות תשפ"ג

למ++חותנים החשובים והיקרים שיחיו


בהתקרב חג העצרת+
כשכל הבריאה נעצרת
לכלה ישראל תפארת
מכל העמים נִִִבְחֶרֶת
'תואר כלה מאד נתעלה'

יהי חלקנו בקרב סגולה

בבוא חג השבועות+
רצוננו את מלכנו לראות
לישראל ה' באהבתו נאות
את כבודו לגלות ולהראות
'עליונים ששו ותחתונים עלזו'

יהי חלקינו בתוך עם זו

בפרוס יום הביכור+ים
טנא מלא ברכות נרים
'וענית ואמרת' שבח ושירים
בקול רם ובשמחה אלו נאמרים
'שבח רבון עלמא אמירא דכותא'

יהי חלקנו מהמשבחים
באפי מלכותא


מהגיע זמן מתן תורה+
מעמד נשגב הוד ונורא
ב'ונעשה ונשמע' נתעטרו בעטרה
כמלאכי השרת בקדושה ובטהרה
'צבי ואתעי בן ומסר לן'

יהי חלקנו בהנהו חבורתא.


אַ גוט יו"ט - המברכים מקרב לב

המחותנים והכלה

ברכה למחותנים מסגרת פרחים
70
50 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד סיון תשפ"ג

לכל++תנו היקרה
שושנה תחי'

בהתקרב יום אשר בו בחר בנו
יום אפריון ושמחת ליבנו
מכל העמים הבדילנו
חיי עולם נטע בתוכנו
נעשה ונשמע הכריזו ועליונים עלזו

חסדיו הגדיל לנו
ולכלה כה מיוחדת זכינו
עד הנה עזרונו

יהי' רצון ויקיים בנו:
'ותערב לפניך עתירתנו'
במחזורים אלו יעלו תפילתנו
ולרצון יהי נא אמרינו
לא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו,
בתורתו ובאהבתו יפתח ליבנו
נחת ושמחה תדיר באהלנו

א פרייליכן יו"ט!

המאחלים בהתרגשות ובתפילה

המחותנים צוקרבלום

ברכה שערים פרחים
100
65 ₪
אירוסים

בס"ד

'ביום חתונ++תו – זו מ++תן תורה'

א הערליכע גארטן מיט שמעקעד+יגע בלומען
פרישע גרינע בלעטער ארומגענומען
יעדער טוט עס מיט וואונדער בארימען

א פארגעניגן דאר+ט אנצוקומען
טייערע געשעצטע און חשובע מחותנים
אייערע קינדער כציצים ופרחים
יעדע בלום אויפן שענסטע פארנעם

אויסצורופן אז דאס איז זרע ברך השם
פין דעם גאר+טן האט אונז דער באשפער געשענקט
א ה+ערליכער שיינער בלום איז אהער געברענגט
אזוי שיין ער בליהט זיין קראפט ער ציהט
פון דעם קוואל דער באר+ מים חיים

מלא תורה וחסידות ויראת שמים
זאל דער באשעפער ווייטער העלפן אין געבן
פאר אייך טייערע מחותנים אייער שטרעבן
ד+ער גארטן זאל זיך פארשפרייטן אין בליהען
לעכטיגע שיינע דורות צוזאמען ערציהען


א פריילכען
לעכטיגן יום טוב
וואונטשן
די כלה און מחותנים


ברכה לחתן שבועות באידיש 6
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ג

נגי+ל++ ונשיש
בזאת ה+תורה+

בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+

הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו

ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'רך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+

ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+

המאחלים
ברגשי שמחה וגילה

המחותנים
פדצ+הור

ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן
שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא 

מעלת כבוד ידידנו עוז, עמוד החסד, לב יקר ונפש חפצה
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, רודף צדקה וחסד
רב זכויות וכביר מעשים לשם ולתעודה

ידידנו הנעלה+ והמפואר+

הרה"ח ר' מנחם ויזל שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס חג מתן תורתנו הננו בזה בידידות ובהוקרה -בשמנו
ובשם עשרות משפחות בני קהילתנו - עם ברכות החג מעומקא דליבא,
שיחדש השי"ת עליך ועל בני משפחתך הנכבדה
את המועד הבא עלינו ועל כל ישראל - לטובה,
לששון ולשמחה, לחיים ולשלום.

בעת יחדש עלינו נותן התורה ית"ש את מעמד הר סיני,
בהתייצב כולנו לקבל תורה מפי הגבורה ולומר "נעשה ונשמע" -
יעלו ויבואו לפני נותן התורה ית"ש זכויות עמידתך והתייצבותך לימיננו
בנועם ובחן, בנפש חפיצה ובלב פתוח.

אין מילים בפינו להודות על הדלת הפתוחה
אשר הננו מוצאים אצלך. מה יאה ונאה לך להתהדר בשבח וההלל
שבשלהי פיוט האקדמות: "זַכָּאִין כַּד שְׁמַעְתּוּן שְׁבַח דָּא שִׁירָתָא:
קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן בְּהַנְהוּ חֲבוּרָתָא: וְתִזְכּוּן דִּי תֵיתְבוּן בְּעֵלָּא דָרָתָא" -
לקבל מלוא חפניים את ברכת מועדיך, מידו המלאה הפתוחה
הקדושה והרחבה של "מקדש ישראל והזמנים".

זכות תורת החסד אשר על לשונך -
תעמוד לך ולדורותיך אחריך לראות בטוב עד עולם,
"אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד" מתוך כל טוב ומיטב.


בהוקרה עמוקה

שמעון שארר
ב/קופת ''עזרת לבבנו' שע"י קהילתנו 

ברכה שער פרחוני הוקרה 29R
149
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

וענ+++תה השירה הזא+ת

לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב שלום צולמן שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות לתורמים 2
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

חזו בני חביבי

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב זבולון כהנוביץ שליט"א

פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה כתר
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

כתר תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב ברוך יצחק פישער שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים 6
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

כת+ר תורה+

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה, שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך

ה+נדיב המפואר - מגדולי ת+ומכי מוסד+ותינו

הרב יעקב נאה שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה
נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

שער לשבועות 75
100
79 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ע+ץ חיים היא

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 1
130
110 ₪
ברכות לתורמים

מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכת לתורם 10
120
66 ₪
ברכות לתורמים

 כוללי "דבהם נהגה"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ג

טנא
מלא ביכורים

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח יעקב יעקובי שליט"א

מוג+ש בזאת הוקרת+ינו
ומיטב איח+ולינו וברכות+++ינו
לקראת+ זמן מתן תורתנו
בהע+רכה על עמידתך הנאמנה לימ++יננו
בזכותך מתקיים מ++ידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת+ התורה שוקד+ים עמלי תורה בהיכלנ++ו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום+
באושר+ בריאות ונחת מכל יוצ"ח+
וזכות+ מעשיך הכבירים לתורה+ ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד+ עולם,
"תורה+ וגדולה יתאגד+ו תדיר על שולחנו"
בשפע בר+כה וכל טוב סלה,+ אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה
בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה עגול פרחים איגרת 12
120
66 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

זר ב+רכ++ות+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב זבולון שפלען שליט"א

מגדולי תומכי רשת הכוללים
"אהלי יהודה"

ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת עמודי זהב עציצים
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ותו+מכיה+מ+אושר

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב נחמן גרוס שליט"א

פרנס ישיבתנו הקדושה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת הר סיני
100
79 ₪
אירוסים

בס"ד סיון תשפ"ב

זר ב+רכ++ות+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב ינון פערסיל שליט"א

מגדולי תומכי רשת הכוללים

ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן

בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה

שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

כולל להוראה
"הלכתא"
הר יונה
עילית

דבש וחלב תחת לשונך

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב מנחם קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בברכת התורה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות שער פרחים F6
100
72 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

ותומכיה
מאושר

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ממחזיקי התורה הקדושה באהבה רבה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב נחמן גרוס שליט"א

ול++משפחתו היקרה+ שתחי'
השותפה עמו בזכויותיו הכבירות

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה בקביעות ובחיבה
למען צעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

חיים גפני - מנהל
בשם הנהלת מוסדות
"אהבת תורה"

ברכה שער פרחי נוף כינור
100
79 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד שלושת ימי הגבלה תשפ"ג

נשים במאי קזכיין

זר ברכות
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה 
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

 אשת חבר תליט"א 

העומדת לימין בעלה
הרב הנכבד שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין תורתינו

ובתפילותיכם ובתמיכתכם
צומח תלמיד חכם לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה
יתאגדו על שולחנכם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת כולל "נר רפאל"
בראשות מורנו הגאון לוי מנדל שליט"א

ברכה לשבועות לאשת אברך F6
100
50 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ברכת התורה

לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

הגב' לאה רבינוביץ תחי'

העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו

ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הרב חיים לוריא
ב/ הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות ספר תורה שושנים
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

הביאני אל בית היין

מתפארת הייתי בעת הזאת
בהגיע יום חתונתו - זה מתן תורה
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית של אורה

מתכבדים אנו להגיש מנחה בתפארת כלילה
לחתננו היקר והאהוב מוכתר בכל מעלה ומידה
מלא עד גדותיו וגדוש ביינה של תורה

הבה"ח נח שמעונוביץ ני"ו

מעומק הלב נאחל ונייחל קמיה שמיא
שיפתחו לפניך שערי אורה ושערי תורה
דורות מאירים במעשים טובים ביראה ובאהבה
ומלוא הטנא השפעות טובות וכל טוב סלה

א' פרייליעכן יו"ט

המחותנים

ברכה לחתן שבועות – 12
80
58 ₪
ברכות

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב

כת+ר תור+ה

תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים

ה"ה, הנדיב הנעלה

הרב מאיר חכם כהן הי"ו

ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו

עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים

בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'

המברכים בלב מלא תודה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

עץ ח+יים ה+יא
למחזיקים בה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב שלום צולמן שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות לתורמים 4
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר הת+ורה

אל מעלת כבוד ידידנו הדגול
מעוטר בכתרה של תורה לתפארה

הרב ראובן קרויט שליט"א

חבר ההנהלה

ולמשפחתו אשת החיל שתחי'

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!

ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
ופועלים תדיר לפריחת לומדי התורה
השוקדים באהלי תורה בעוז ואורה
וקול חדוותא מהדהד בתפארה.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:

כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!

בברכת התורה

תלמוד תורה 'קהילת ברוידא'
שמעון יצחק לוריא

ברכה איגרת חרוזים כתרי תורה
100
89 ₪
ברכות

בס"ד מנ"א תשפ"ג

על+ינו לשבח+

זאת המנחה - מהתלמידים שלוחה
למלמדינו בשמחה - ולא חסך שום טרחה
נערץ הוא מורנו - בלימוד תורה באהבה מדריכנו
נפשו נותן עלינו - ומכה על קודקודינו
ואומר לנו גדל - ועל אהבתנו משתדל
שיעוריו מתוקים וברורים - נעימים וגם ישרים
למוח וללב חודרים - והדברים שמחים ומאירים
נותן נפשו על כל אחד - במסירות נפש ובאופן מיוחד

מור+נו הגאון החסיד+

רבי שעפסיל גאונוביץ שליט"א

ר"מ שיעור ג' בישיבתנו הקדושה

ותהי ה+מנחה ביטוי להערכה+אם כי ר+ק במעט יש בכוחה+
ל+הביע רגשי לבבות מודים+
על שנה ברוכה+ גדושה+ ועילאית בכל המובנים+
שיעורים+ וערכים, והנחלת+ קניני נצח לעולמים+

יחד כולנו התלמידים אשר בכל לב מברכים+והמה קודים מברכים+ ומעתירים+:
יהא רעווא מקדם אבוהון דבשמיא שתזכו לכל הברכות האמורות
בתורה, רוב נחת מכל צאצאיכם, בבריות גופא ונהורא מעליא,
וירחיב ה' גבולכם בתלמידים, אשר עליהם כולם מעידים
ראו גידולים לתפארת הישיבה ולתפארת כרם ישראל.

מברכים ומעריצים - תלמידי שיעור ב' ישיבת "לערנען" תשפ"ג

משה שפאציר – יענקל ויין – שלמה פריילך – ברוך צוקער
– ניסים זלץ – ברוך פעפער – צדוק פופקערן – שלמה זעפרנציק –
וועלוול ויטמינציק – שלום שלאף - גדי נבוני

ברכת הערכה מגיד שיעור /מלמד
100
63 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

שיר התורה

אל מעלת כבוד ידידנו הדגול

הרב דן פנחס רוזן שליט"א

מגדולי תומכי הנאמנים

ולמשפחתו אשת החיל שתחי'

ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!

ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
לעמוד לצד האברכים ובני הישיבה,
בכל רחבי אה"ק, מכנף הארץ זמירות,
על קול התורה המהדהד בכל השעות.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:

כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!

בברכת התורה

הנהלת מוסדות צלופשניץ

ברכה איגרת חרוזים
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

עץ חיים+

ברון שיר ושבח נשגר זר תהילות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

מר זרח נח בלום שיחי'

מגדולי תומכינו בקביעות איתנה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת הר סיני זהב
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

כי ח+ג ה' ל+נו

שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו

"קיד+ושא רבא"

מילכיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה

לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2, הכניסה למוזמנים בלבד

בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט

בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות

הודעה שבועות
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

נ++ע+שה ונשמ++ע+

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 2
130
110 ₪
ברכות ואיחולים

מרכז התורה
כוללי
"דברי בינה+"

בנשיאות הגרב"מ
שובקלץ שליט"א

בס"ד
סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח יעקב קליין שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכת לתורם 8Y
120
66 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר
תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול ה+תורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות

ברכה כתר תורה 26
100
65 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

שישו ושמחו
בשמחת התורה

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב זבולון שענק שליט"א

מעמודי התווך ל++ישיבה ה+קדו+שה+

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה
כי היא לנו עוז ואורה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות
"אהבת תורה"

ברכה עמודי הר סיני S7
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ביום חתונתו
זה מ++תן תורה

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך

ה+נדיב המפואר+

הרב פלטיאל שפירא שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בברכת התורה

זבולון ינקלביץ
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות הר הכתר
120
99 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

ותומכיה
מאושר

לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

הגב' שרה שיקופיצקי תחי'

העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו

ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"

ברכה לשבועות לנשות תורמים
100
80 ₪
ברכות

מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכ זר לתורם 28
120
75 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

דבש וחלב תחת לשונך

למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך

הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו

הרב מנחם טוביה לואיס שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בברכת התורה

הנהלת המוסדות

ברכה לשבועות איגרת
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

וזאת התורה

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב פנחס שפירא שליט"א

ול++משפחתו החשובה+ שתחי'

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה
כי היא לנו עוז ואורה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות
"אהבת תורה"

ברכה עמודי הר סיני S8
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

נשים במאי קזכיין

לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה

הגב' שרה שיקופיצקי תחי'

העומדת לימין בעלה
הנדיב שלום זונדל שליט"א

מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו

ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה

הנהלת מוסדות "בני אפרים"
בראשות הרב מברצלונה שליט"א

ברכה לשבועות סל פרחים
100
50 ₪
אירועים

בס"ד סיון תשפ"ג

כתר תורה

וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

הנדיב המפואר והדגול

הרב ברוך קליין שליט"א

ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'

בפר+וס זמן מתן תורתנו חובה נעימה ל+נו
לה+ביע תודתנו הכנה בשיר ורננות+
על+ שותפות מלבבת רבת זכויות+
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות+
בה+ם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות+
מקיימי עול+ם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות+

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצר+ות נצח+
בזכותם מכריזים בעוז בכל+ יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה+

נותן ה+תורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בת+ורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!

בברכת התורה
מלאי כבוד והערכה

הנהלת המוסדות+

ברכה שער פרחוני 27R
149
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

ברכת+
ה+תו+רה+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב נחמן גרוס שליט"א

פרנס ותומך ישיבתנו ה+קדו+שה+

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות
"אהבת תורה"

ברכה לשבועות S5
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

עץ חיים
למחזיקים בה

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב דב זולדן שליט"א

מעמודי התווך ל++ישיבה ה+קדו+שה+

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה
כי היא לנו עוז ואורה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

בברכת התורה

הנהלת מוסדות
"אהבת תורה"

ברכה ספר תורה שבועות S12
100
89 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

כי ח+ג ה' ל+נו

שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו

"קיד+ושא רבא"

מילכיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה

לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2, הכניסה למוזמנים בלבד

בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט

בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות

הודעה שבועות
100
89 ₪
אבות ובנים

ארגון "קול הצאן"

בביהמ"ד "קהל חסידים" רמות

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

הודעה משמחת

הננו להודיע לילדי הקהילה
כי אי"ה בחג השבועות הבעל"ט יתקיים

מסגרת סדר לימוד לתשב"ר
"תיקון ל+יל שבועות"

בהיכל השטיבלעך משעה 12:00 עד 4:00 באשמורת הבוקר

מיני מתיקה הגרלות ומתנות שוות
יוענקו לילדים הלומדים

בברכה "ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאח"
הגבאים

הודעה על סדר ליל שבועות אבות ובנים 2
70
50 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

קהילת "אהבת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

כינוס ה+כנה+

הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו

נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול

הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

היו נכונים!

בברכה

המארגנים

הודעה שבועות
100
65 ₪
הודעות

המרכז העולמי וחצר הקודש
שידלווא - פינקוב
בארה"ק

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

בהתרגשות ובחדווה עילאית וברגשי קודש ואחווה
מקדמים אנו בברכת

ברוכים הבאים
בשם ה+'

את אורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו בצל

כ"ק מרן אדמו"ר של+יט"א

להלן זמני וסד+רי
השב"ק והיו"ט הבעל"ט אי"ה:

קבלת שלום בביתו נאוה קודש בערש"ק - בשעה 5:00
תפילת מנחה וקבלת שבת - בשעה 7:00
השולה"ט - בשעה 12:00 בהיכל הטישים החדש
תיקון ליל שבועות בקומת הכנסת אורחים ובהיכל הכוללים
שחרית יו"ט - בשעה 9:30
נעילת החג בהיכל ביהמ"ד הגדול בתוף ובמחול - בשעה 8:00

לרכישת עליות והשתתפות בהוצאות היו"ט ולרכישת מקומות
ניתן לפנות למזכ"ל הקהילה הרב ישראל כהן 052-0000000

ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאחד

א פריילעכן יו"ט

הוועדה המכינה

מודעה ברוכים הבאים גרין -שבועות
130
99 ₪
הודעות

בס"ד סיון תשפ"ב

קהל "שמחת התורה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

שישו ושמח+ו בשמחת ה+תורה

הודעה משמ+חת

הננו להודיע לבני הקהילה ולילדים הצדיקים היקרים
כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט

תתקיים לילדי החמד - בני קהילתנו

תיקון ליל שבועות

במסגרת מיוחדת ובהשתתפות מגידים נודעים שליט"א

בתכנית המרתקת:
שירים - הגרלות - פרסים - הפתעות - ממתקים
עד עלות השחר!

ובאו כולם!

בברכת התורה

המארגנים

הודעה שבועות 8
100
79 ₪
הודעות

קהל 'עדת החסידים' חריש

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו סדרים עילאיים של

ג' שעות רצופות

הכנה רבת+י לשלושת ימי הגבלה+

בראשות כ"ק מורנו ורבנו שליט"א

בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00

מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים

שיתקיים אי"ה ביום שני פרשת בהעלותך
ב' - ג' סיון תשפ"ב
בהיכל ביהמ"ד הגדול רח' התנאים 36

לתרומות, הנצחות והקדשת פרנסי סדרי הלימוד
ניתן לפנות להרב ישראל כהן 052-0000000

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכה מרובה

גבאי וועד שיעורי תורה קביעת עיתים

מודעה הכנה לשבועות
130
99 ₪
הודעות

המרכז העולמי - בית שינווא

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

בהתרגשות ובחדווה עילאית וברגשי קודש ואחווה
מקדמים אנו בברכת

ברוכים הבאים

את אורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו בצל

כ"ק מרן אדמו"ר של+יט"א

להלן זמני וסד+רי
השב"ק והיו"ט הבעל"ט אי"ה:

קבלת שלום בביתו נאוה קודש בערש"ק - בשעה 5:00
תפילת מנחה וקבלת שבת - בשעה 7:00
השולה"ט - בשעה 12:00 בהיכל הטישים החדש
תיקון ליל שבועות בקומת הכנסת אורחים ובהיכל הכוללים
שחרית יו"ט - בשעה 9:30
נעילת החג בהיכל ביהמ"ד הגדול בתוף ובמחול - בשעה 8:00

מקומות מיוחדים הוקצו לאורחים מחו"ל בביהמ"ד ובשולה"ט
נא להישמע להוראות הסדרים והגבאים הממונים