שבועות

ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון
מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים
שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים
בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"
תפילת השל”ה
80
35 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים
בזכותכם הילדים בתורה מצליחים! תזכו לנחת מיוצ"ח
בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"
תפילת השל”ה 2
80
35 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד סיון תשפ"ב
פאר אינזער טייערע כלה
מלכי תח"י!
מיט א ווארעמע ברוכה הבאה
נוך עם שיינעם שידוך שליסען
טוען מיר דיר חשובה כלה
צי אינזער משפחה באגריסען !
האנט ווען עס ווערט מיט פרייד
דעם אבן הפינה געשטעלט
א באחיינטער אונהייב צי א נייע געצעלט!
צום רבש"ע בעטען מיר
באגלייט מיט ווינטש און א שיעור
ער זאל אייער בלומעלע,
באוואסערן מיט שפע אין ברכה
איהר זאלט באצירען דעם גארטען
אין איינעם, מיט פיל הצלחה.
רבבה כצמח השדה
זוכה זאהן וויטער צי בליען
עהרליכע יידישע דורות
אופשטעלן אין ערציען
אין די שכינה הקדושה
זאהל ביי אייך שטענדיג רוהען
ווינטשן פין טיפען הארצן
ובתפילה חמה
המחותנים
משפחת דסקל
ברכה לכלה פרחים – אידיש
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו לאה+ היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט מאחלים+
המחותנים קלוגר
ברכה מסגרת פרחים
70
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב
ליהודית
כלתנו היקרה תחי'
בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.
מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.
מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.
חג שבוע+ות שמ++ח!
מאחלים ומתרגשים
המחותנים והחתן
ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד סיון תשפ"ב
לכלתנו היקרה
שושנה תחי'
בהתקרב יום אשר בו בחר בנו
יום אפריון ושמחת ליבנו
מכל העמים הבדילנו
חיי עולם נטע בתוכנו
נעשה ונשמע הכריזו ועליונים עלזו
חסדיו הגדיל לנו
ולכלה כה מיוחדת זכינו
עד הנה עזרונו
יהי' רצון ויקיים בנו:
'ותערב לפניך עתירתנו'
במחזורים אלו יעלו תפילתנו
ולרצון יהי נא אמרינו
לא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו,
בתורתו ובאהבתו יפתח ליבנו
נחת ושמחה תדיר באהלנו
א פרייליכן יו"ט!
המאחלים בהתרגשות ובתפילה
המחותנים צוקרבלום
ברכה שערים פרחים
100
89 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו ברכ++י היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט
מאחלים+
המחותנים
קלוגר
ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נג++יל ונשיש
ב+זאת התורה+
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו
ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'ך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+
ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך ברכי הכלה היקרה
בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה
נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.
מאחלות בחום
שרי, נחמי, רבקי, חני
ברכה לכלה מחברות 2
80
45 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
דבש וחלב תחת לשונך
למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו
הרב מנחם טוביה לואיס שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה
מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.
בברכת התורה
הנהלת המוסדות
ברכה לשבועות איגרת
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ברכת התורה
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' לאה רבינוביץ תחי'
העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הרב חיים לוריא
ב/ הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות ספר תורה שושנים
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
נשים במאי קזכיין
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' שרה שיקופיצקי תחי'
העומדת לימין בעלה
הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
בראשות הרב מברצלונה שליט"א
ברכה לשבועות סל פרחים
100
50 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
כי ח+ג ה' ל+נו
שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו
"קיד+ושא רבא"
מילכיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה
לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2, הכניסה למוזמנים בלבד
בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט
בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות
הודעה שבועות
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
עץ ח+יים ה+יא
למחזיקים בה
וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו
הרב שלום צולמן שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות
בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת המוסדות
ברכה לשבועות לתורמים 4
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
חזו בני חביבי
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב זבולון כהנוביץ שליט"א
פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה כתר
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
וענ+++תה השירה הזא+ת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו
הרב שלום צולמן שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות

בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים 2
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
עץ חיים+
ברון שיר ושבח נשגר זר תהילות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
מר זרח נח בלום שיחי'
מגדולי תומכינו בקביעות איתנה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת הר סיני זהב
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ותומכיה+
מאושר+
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב נחמן גרוס שליט"א
פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת הר סיני
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
שיר התורה
אל מעלת כבוד ידידנו הדגול
הרב דן פנחס רוזן שליט"א
מגדולי תומכי הנאמנים
ולמשפחתו אשת החיל שתחי'
ובאו כולם בברית יחד בברכת הוקרה,
נעשה ונשמע אמרו כאחד - לומר תודה,
לידיד אמת מופלג בהחזקת התורה,
שותף עימנו בזכויות, בתמיכתו הקבועה.

בבוקרו של החג, בשירת 'אקדמות' נרגשת,
נעלה על את זכותכם להמשך המורשת,
'צבי וחמיד ורגיג דילאון בלעותא',
אהוב וחביב ועורג הבורא, לעמלים באורייתא!
ואתם הזוכים לתת להם את הכח והעזרה,
לעמוד לצד האברכים ובני הישיבה,
בכל רחבי אה"ק, מכנף הארץ זמירות,
על קול התורה המהדהד בכל השעות.

אין ספק כי חג השבועות הוא חגכם האישי,
בהיותם מ'ותומכיה מאושר' בקשר כה רגשי,
ובעת הזאת, בעת שמחתכם ובמועדיכם,
נישאות תפילתינו וברכותינו למענכם:
כה יתן ה' וכה יוסיף לאורך ימים ושנים,
להמשיך להחזיק בעמוד התורה בכל המובנים,
הלא כבר הובטחנו כי עץ חיים היא למחזיקים,
ותומכיה מאושר - בברכת שמים בכל העניינים...

נמלל תפילה וברכה במו שפתיים,
כי ישולם שכרכם משמים בכפל כפליים,
בבריאות ואושר, שפע ברכה ורוב הצלחה,
ונחת תמידית וטהורה מכל המשפחה!
בברכת התורה
הנהלת מוסדות צלופשניץ
ברכה איגרת חרוזים
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ע+ץ חיים היא
לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו
הרב שמעון בוקרצקי שליט"א
בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה
מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.
בהערכה ובברכת התורה
זאב ירחמיאל כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם שבועות- לרוחב 1
130
110 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
כת+ר תורה+
וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה, שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
ה+נדיב המפואר - מגדולי ת+ומכי מוסד+ותינו
הרב יעקב נאה שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות
בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה
נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת המוסדות
שער לשבועות 75
100
79 ₪
ברכות
מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"
מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"
לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א
מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו
כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכת לתורם 10
120
92 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
הביאני אל בית היין
מתפארת הייתי בעת הזאת
בהגיע יום חתונתו - זה מתן תורה
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית של אורה
מתכבדים אנו להגיש מנחה בתפארת כלילה
לחתננו היקר והאהוב מוכתר בכל מעלה ומידה
מלא עד גדותיו וגדוש ביינה של תורה
הבה"ח נח שמעונוביץ ני"ו
מעומק הלב נאחל ונייחל קמיה שמיא
שיפתחו לפניך שערי אורה ושערי תורה
דורות מאירים במעשים טובים ביראה ובאהבה
ומלוא הטנא השפעות טובות וכל טוב סלה
א' פרייליעכן יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן שבועות – 12
80
58 ₪
אירוסים
בס"ד סיון תשפ"ב
זר ב+רכ++ות+
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב ינון פערסיל שליט"א
מגדולי תומכי רשת הכוללים
ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו
לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ
ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן
בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה
שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
כתר תורה
וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו
הרב ברוך יצחק פישער שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות
בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת המוסדות
ברכה לשבועות לתורמים 6
100
80 ₪
ברכות
מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"
מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"
לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א
מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו
כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכ זר לתורם 28
120
75 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ביום חתונתו
זה מ++תן תורה
למכובדנו שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
ה+נדיב המפואר+
הרב פלטיאל שפירא שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה
מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז

שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.
בברכת התורה
זבולון ינקלביץ
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לשבועות הר הכתר
120
99 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ותומכיה
מאושר
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' שרה שיקופיצקי תחי'
העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לנשות תורמים
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
זר ב+רכ++ות+
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב זבולון שפלען שליט"א
מגדולי תומכי רשת הכוללים
"אהלי יהודה"
ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת עמודי זהב עציצים
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
נ++ע+שה ונשמ++ע+
לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו
הרב שמעון בוקרצקי שליט"א
בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה
מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים
בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.
בהערכה ובברכת התורה
זאב ירחמיאל כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם שבועות- לרוחב 2
130
110 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
קהילת "אהבת התורה"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
כינוס ה+כנה+
הננו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה לקראת חג השבועות - זמן מתן תורתנו
נזכה לשיחה מרוממת ע"י המשפיע הדגול
הרב שמעון דוד פרייליך שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
היו נכונים!
בברכה
המארגנים
הודעה שבועות
100
79 ₪
הודעות
המרכז העולמי - בית שינווא
בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
בהתרגשות ובחדווה עילאית וברגשי קודש ואחווה
מקדמים אנו בברכת
ברוכים הבאים
את אורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו בצל
כ"ק מרן אדמו"ר של+יט"א
להלן זמני וסד+רי
השב"ק והיו"ט הבעל"ט אי"ה:
קבלת שלום בביתו נאוה קודש בערש"ק - בשעה 5:00
תפילת מנחה וקבלת שבת - בשעה 7:00
השולה"ט - בשעה 12:00 בהיכל הטישים החדש
תיקון ליל שבועות בקומת הכנסת אורחים ובהיכל הכוללים
שחרית יו"ט - בשעה 9:30
נעילת החג בהיכל ביהמ"ד הגדול בתוף ובמחול - בשעה 8:00
מקומות מיוחדים הוקצו לאורחים מחו"ל בביהמ"ד ובשולה"ט
נא להישמע להוראות הסדרים והגבאים הממונים
לרכישת עליות והשתתפות בהוצאות היו"ט ולרכישת מקומות
ניתן לפנות למזכ"ל הקהילה הרב ישראל כהן 052-0000000
ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד
א פריילעכן יו"ט
הוועדה המכינה
מודעה ברוכים הבאים -שבועות
130
99 ₪
הודעות
קהל 'עדת החסידים' חריש
בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו סדרים עילאיים של
ג' שעות רצופות
הכנה רבת+י לשלושת ימי הגבלה+
בראשות כ"ק מורנו ורבנו שליט"א
בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים
שיתקיים אי"ה ביום שני פרשת בהעלותך
ב' - ג' סיון תשפ"ב
בהיכל ביהמ"ד הגדול רח' התנאים 36
לתרומות, הנצחות והקדשת פרנסי סדרי הלימוד
ניתן לפנות להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
גבאי וועד שיעורי תורה קביעת עיתים
מודעה הכנה לשבועות
130
99 ₪
אבות ובנים
ארגון "קול הצאן"
בביהמ"ד "קהל חסידים" רמות
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
הודעה משמחת
הננו להודיע לילדי הקהילה
כי אי"ה בחג השבועות הבעל"ט יתקיים
מסגרת סדר לימוד לתשב"ר
"תיקון ל+יל שבועות"
בהיכל השטיבלעך משעה 12:00 עד 4:00 באשמורת הבוקר
מיני מתיקה הגרלות ומתנות שוות
יוענקו לילדים הלומדים
בברכה "ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאח"
הגבאים
הודעה על סדר ליל שבועות אבות ובנים 2
70
50 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
כי ח+ג ה' ל+נו
שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו
"קיד+ושא רבא"
מילכיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה
לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2, הכניסה למוזמנים בלבד
בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט
בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות
הודעה שבועות
100
89 ₪
הודעות
המרכז העולמי וחצר הקודש
שידלווא - פינקוב
בארה"ק
בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
בהתרגשות ובחדווה עילאית וברגשי קודש ואחווה
מקדמים אנו בברכת
ברוכים הבאים
בשם ה+'
את אורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו בצל
כ"ק מרן אדמו"ר של+יט"א
להלן זמני וסד+רי
השב"ק והיו"ט הבעל"ט אי"ה:
קבלת שלום בביתו נאוה קודש בערש"ק - בשעה 5:00
תפילת מנחה וקבלת שבת - בשעה 7:00
השולה"ט - בשעה 12:00 בהיכל הטישים החדש
תיקון ליל שבועות בקומת הכנסת אורחים ובהיכל הכוללים
שחרית יו"ט - בשעה 9:30
נעילת החג בהיכל ביהמ"ד הגדול בתוף ובמחול - בשעה 8:00
לרכישת עליות והשתתפות בהוצאות היו"ט ולרכישת מקומות
ניתן לפנות למזכ"ל הקהילה הרב ישראל כהן 052-0000000
ובאו כולם בברית יחד
נעשה ונשמע אמרו כאחד
א פריילעכן יו"ט
הוועדה המכינה
מודעה ברוכים הבאים גרין -שבועות
130
99 ₪
הודעות
בס"ד סיון תשפ"ב
קהל "שמחת התורה"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
שישו ושמח+ו בשמחת ה+תורה
הודעה משמ+חת
הננו להודיע לבני הקהילה ולילדים הצדיקים היקרים
כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט
תתקיים לילדי החמד - בני קהילתנו
תיקון ליל שבועות
במסגרת מיוחדת ובהשתתפות מגידים נודעים שליט"א
בתכנית המרתקת:
שירים - הגרלות - פרסים - הפתעות - ממתקים
עד עלות השחר!
ובאו כולם!
בברכת התורה
המארגנים
הודעה שבועות 8
100
79 ₪
הזמנות
המרכז העולמי
דחסידי קרגלעשטניץ
בראשות רבנו שליט"א
"ובאו כול+ם בבר+ית יחד נעשה ונשמע אמר+ו כאחד+"
בברכת ברוכים הבאים בשם ה' נקדמה ברגשי אחווה את פני ידידנו הדגולים
האורחים החשובים שליט"א
הבאים להסתופף בצילא קדישא דכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט לשבועות 3
300
170 ₪
הזמנות
בס"ד סיון תשפ"ב
קהל "רב טוב סלה"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
אחיסמך עילית
הזמ++נה של מצוה
הננו להודיע לבני הקהילה כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט
תתקיים ברוב עם הדרת מלך
ובשילוב סיום ספר "מנחת חינוך"
"קידושא רבא"
סעודה חלבית חגיגית ועשירה
כמנהג ישראל תורה - "דבש וחלב תחת לשונך"
להשתתפות בהוצאות ניתן לפנות לגבאים:
זכויות "פרנס הבלינצע'ס" - כנודע סגולתו בהררי קודש
נגיל ונשיש בזאת התורה!
המצפים לבואכם
המארגנים
הודעה שבועות 10
100
79 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
הזמנה לכינוס שבועות
80
65 ₪
הזמנות
בית המדרש וקהל "משנת חכמים" יבנה תובב"א
בראשות רבנו שליט"א
ברוכים הבאים
ל+כינוס ה+כנה לשבועות
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט לשבועות 2
300
170 ₪
הזמנות
קהל חסידי קילובצטע - עלמה תובב"א
בראשות הוד כקש"ת רבנו שליט"א
"ובאו כול+ם בבר+ית יחד נעשה ונשמע אמר+ו כאחד+"
בברכת ברוכים הבאים בשם ה' נקדמה ברגשי אחווה את פני ידידנו הדגולים
קה+ל אנשי שלומינו שליט"א
הבאים להסתופף בצילא קדישא דכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט לשבועות ירוק 4
300
170 ₪
אירועים
להיכל ביהמ"ד
"שירת התורה" ירושלים
שנכתב לעילוי נשמת מכובדנו היקר
הרה"ח צדוק ניסן גרין זצוק"ל
יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק
לוגו להכנסת ספר תורה 3
200
180 ₪
אירועים
להיכל+
בית ה+מדרש הגדול
"צדקת חכמים+" שינווא
שנכתב לעילוי נשמת האי גברא רבא
המאיר לארץ , אבינו רוענו
כקש"ת רבינו הקדוש זצוקלל"ה
י"ג סיון
תשפ"ב לפ"ק
לוגו להכנסת ספר תורה 4
200
180 ₪
אירועים
להיכל ביהמ"ד
"שירת התורה" ירושלים
שנכתב לעילוי נשמת מכובדנו היקר
הרה"ח צדוק ניסן גרין זצוק"ל
יום חמישי פרשת בהעלותך
י"ג סיון תשפ"ב לפ"ק
לוגו להכנסת ספר תורה 2
200
180 ₪
אירועים
קהילת
"שמחת התורה" עכו
בנשיאות מורנו הרב הקדוש שליט"א
ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת
הכנסת ספר תורה
שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו
הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט להכנסת ספר תורה 2
300
180 ₪
אירועים
בית המדרש
ה+יכל חיים+
בני ברק
ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת
הכנסת ספר תורה
שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו
הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט להכנסת ספר תורה
300
150 ₪
אירועים
כתר יתנו לך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים
ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
הרה"ח
ר' משה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד ליום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום מסכת 2
80
79 ₪
אירועים
כתר
יתנו לך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום מסכת
100
80 ₪
אירועים
אשרי מי שעמלו בתורה
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות
הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א
לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה
בסיום הש"ס
במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו
והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר
המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ
אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין
ברכה למסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים
בית המדרש
ה+יכל חיים+
בני ברק
ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת
הכנסת ספר תורה
שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו
הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט להכנסת ספר תורה
300
150 ₪
אירועים
אשרי מי שעמלו בתורה
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות
הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א
לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה
בסיום הש"ס
במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו
והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר
המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ
אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין
ברכה וילנא למסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים
קהילת
"שמחת התורה" עכו
בנשיאות מורנו הרב הקדוש שליט"א
ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת
הכנסת ספר תורה
שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו
הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט להכנסת ספר תורה 2
300
180 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן