ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ראש השנה

מתנה
מתנת גרפולייק לכבוד ר"ה

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

שנה טובה – 9 בעמוד
50 ₪
איחולי שנה טובה
מתנה כרטיס ברכה לר"ה

שנה טובה ומתוק+ה

לידידי היקר
יוסף רבינוביץ

כתיבה וחתימה טובה שתיכתב ותיחתם
בספרן של צדיקים לאלתר לחיים טובים ולשלום

המאחל בידידות

יוסף לוי

כרטיס ברכה שנה טובה – תפוח בדבש
100
29 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

ברך עלינו את השנה הזאת

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת,
זהו זמן בו הנפש הומה,
הלב נרגש,
ומשתפכת תפילה.

מוישי,
עמך אנו בתחינה,
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
ונזכה במהרה לגאולה ברינה.

בברכת
'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
עד מאה ועשרים שנה

המחותנים
משפחת כהן

ברכה לחתן ראש השנה
100
69 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

לחתננו היקר
משה אהרונוביץ ני"ו

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת,
זהו זמן בו הנפש הומה,
הלב נרגש,
ומשתפכת תפילה.

מוישי,
עמך אנו בתחינה,
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
ונזכה במהרה לגאולה ברינה.

בברכת 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
עד מאה ועשרים שנה

המחותנים

משפחת כהן

ברכה לחתן ראש השנה – חסידי
100
60 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

לך רבקי כלתנו
היקרה והחשובה תחי'

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת+

בו הנפש הומה והתפילה משתפכת+

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה+

יה"ר שתזכי בימים אלו הנשגבים+

לשפוך שיח מקירות לב ותחנונים+

לפני היושב במרומים+

שתזכי לבנות בית נאמן לתפארה+

דורות ישרים מבורכה+

תורה וגדולה יחד שלובה+

להכתב ולהחתם לטובה וברכה+

לשנה טובה ומתוקה+

וביחד עם בננו חתנך שיחיה+

לזכות לשנה מלאת שמחה+

עם אושר כבוד וגדולה+

מברכים מקרב לב

המחותנים
משפחת שמילוביץ

ברכה לכלה – ראש השנה
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ויעטרוך נזר תפארה

שולחן ערוך
לחתנינו המופלג בתורה וירא"ש, 
בחור כהלכה, לו יאתה כתר מלוכה
הבה"ח יצחק גליק הי"ו

ש נה טובה ומתוקה, נברך לקראת השנה החדשה+.
ו ביותר לקראת שנת הנישואין הבעל"ט, שמחת החתונה+.
ל הקים בית משכן לשכינה, בתורה במידות ובתפילה+.
ח תנינו היקר והחשוב, נברכך מעומק ליבנו בזאת הברכה+.
נ כתב ונחתם בספרן של צדיקים, לשפע אושר והצלחה+.

ע וד יזכור לנו זכות אבות, אבותינו ורבותינו הקדושים+.
ר חמים יעוררו לפני כסא הכבוד, לתשועת עולמים+.
ו עוד השנה, נזכה לשמועאת קול השופר ממרומים+.
כ ולנו ברננה ובדיצה נעלה, לערי יהודה ולחוצות ירושלים+.

אגוט גיבענשט יאר

"כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים"

המאחלים בשמחה ובהתרגשות

המחותנים 

ברכה לחתן לר"ה – ר"ת שולחן ערוך
100
63 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

עת שנה חדשה מתקרבת
בו הנפש הומה והתפילה משתפכת
קבלי נא מנחתנו עם ברכות שלובה
לשפוך שיח מקירות לב ותחנונים

לכבוד פערי
כלתנו היקרה והחשובה תחי'


יה+"ר שתזכי בימים אלו הנשגבים+
ל+פני היושב במרומים+
שת+זכי לבנות בית נאמן לתפארה+
ד+ורות ישרים מבורכה+
ת+ורה וגדולה יחד שלובה+
לה+כתב ולהחתם לטובה וברכה+
ל+שנה טובה ומתוקה+
וביח+ד עם בננו חתנך שיחיה+
ל+זכות לשנה מלאת שמחה+
עם+ אושר כבוד וגדולה+
מברכים מקרב לב

המחותנים
משפחת פולק




ברכה לכלה D9
100
48 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

בס"ד ר"ה תשפ"ד


טייערע חני תחי'


א דערהויבענע מאמענט
אין די הימלען ווערט דערקענט
א אידישע מאמע'ס געבעט
א הייסע טרער גייט ארויס
'תהא השעה הזאת'

אונזער ווינטש צו דיר טייערע כלה!

אונזער ווינטש צו דיר טייערע כלה!
אנגענומען ווערן זאלן די תפילות אלע
די שכינה זאל ווערן נתגלה
כל משאלות לבך ה' ימלא
פון די הייליגע טעג האבן גוטע השפעות
אויף א גאנץ יאר נאר שמחות
דער באשעפער זאל הערן יעדע תפילה
און זוכה זיין בקרוב צו די גאולה

ווינטשן א כתיבה וחתימה טובה

די מחותנים
מנדל


ברכה לכלה באידיש D9
100
65 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה


בס"ד
ע+רב ראש השנה תשפ+++"ד

לכלתנו החשובה שפרה שתחי'

רעד הימים הנוראים מרעידים כל גידים ונימים+.
אוחילה לקל נחלה פניו ברוב תפילה ותחנונים+.
שיח שפתותיך יקבל ברחמים ורצון מתוך המחזורים+.

הקם את ביתכם העתידי בנין עדי עד לעולמים+.
ששון ושמחה ישררו בו יחד עם אהבת איתנים+.
נחת ותענוג דקדושה מדורות מבורכים יראים+ ושלמים+.
הצועדים בדרכי המשפחות המפוארות עוז מבטחים+.

בברכת השנים+
שתכתבי ותחתמי בספרן של צדיקים גמורים+
לחיים טובים ולשלום+

א גוט יו"ט און א גוט געבענטשט יאר

המחותנים

ברכה לכלה- לראש השנה מחזורים
70
50 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה


ערב ראש השנה תשפ"ד

לכלתינו היקרה והמיוחדת ציפי תחי'     


בעומדנו בפתחה של שנה חדשה "ראש השנה " - היום הרת עולם .

נעמיד מול עיננו  את הימים הגדולים הבאים לקראתנו  לשלום .


ונודה  לה' על חסדו על המתנה הגדולה שזכינו לקבל בטובו .

הגדול עוד  "יום כיפור" - יום החופה במזל ובברכה .


נשכיל לנצל היטב את הימים  הנעלים  ו "שבועות"  - אלו כהלכה . 


ל "פסח"   לה' בתפילה, תחינה ובקשה לבורא ,  כי לא כלו רחמיו.

שהבית הגדול והקדוש ההולך ונבנה , יהיה בית שנקרא שמך עליו .


מקום להשראת השכינה , ענני הכבוד מסככים
בשלווה ובמנוחה .

ותתברכו בברכת ופרוש עלינו  "סוכת" רחמים חיים ושלום ושמחה . 


ושמחתם בכל הטוב את וביתך וכל הנלווים - ושם נשיר שירה .

בשמחה השלימה והאמיתית  בקרוב ממש  -  בבנין  בית הבחירה .


א גוט ג++עבענ+++טשט יאהר !!!

באה"ר המחותנים 

משפחת קליינר



ברכה לכלה – מתנה מחזורים
100
54 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה

ברך עלינו את השנה הזאת

עת שנה חדשה אלינו מתקרבת,
זהו זמן בו כל אחד מתחדש לתפארת,
הלב נרגש ותפילה משתפכת,
לזכות לשנה טובה ומבורכת.

לחתן היקר אשר שבילי הש"ס לו בהירין,
לו ראוי ויאה לברכו במילין יקירין
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
אושר עושר וכבוד לתפארה
ונזכה במהרה לגאולה ברינה

בברכת
'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים
מתוך חסדים נגלים ומידת הרחמים

המחותנים

ברכה לחתן ראש השנה – ש"ס
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה שנת תשפ"ד לפ""ק

ישיבת "עמלי התורה"
ברכפלד

"דבש חי סימן לחיים"

מנה+ג ישראל+ תורה, לאכול בליל ראש השנה+
ד+בש מתוק לסימנא טבא על שנה מת+וקה,

וכתב הלקט יושר (ח"א עמוד קכ"ד ענין ה') וז"ל, דבש ח+י סימן טוב לאכול בר"ה
ודבש דבורים מן המובחר, כי הדבורים+ דמי למשפט כי עושים נקמה לפעמים כמו
שמוכח מן הפסוקים, ומה שיוצא מהן הוא מתוק וסימן לדבר שאנו יוצאין ממדת הדין
למדת ה+רחמים, ודוקא חי סימן לחיים+, וראייה ממה שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה
רק בשביל+ ח+יים, עכ"ל. (וכ"ה באור זרוע הלכות ר"ה סימן רנ"ז, ובהגהות אשרי פ"ק
דר"ה אות ה', וע"ע באמרי פנחס מועדים אות ע"ח).

מוגש ברוב הוקרה והערכה

למע"כ ידידינו שליט"א

מחשובי תומכי ישיבתינו המעטירה

בברכת שנה טובה ומתוקה


ברכת ראש השנה דבש D19
100
45 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת
 ה+שנים+

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה הנדיב הנכבד+ שותף נאמן

הרב חיים לואיס הי"ו

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

בהוקרה ובידידות
הנהלת המוסדות

ברכה איגרת לראש השנה לתורם D8
100
78 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ל++חיים ט+ובים+
תכתבנו אלו+קים חיים+

בפרוס עלינו שנה חדשה הבאה עלינו לטובה+
שבה אנו מתחננים ומצפים להשפעות טובות וברוכות+
ולזכות להמשיך ולסייע לשמחת החג ולהאיר בביתם+
של עשרות משפחות+ מבני קהילתנו לאורך כל השנה 
 בשבתות ובמועדי ה', להחיות הנפשות, להיטיב ולהשפיע
ה"ה העסקן הנפלא איש החסד
הרב משה פיש שיחי'

דל העט ולא יוכלו הגוילין להביע
רגשי הודאה והכרת הטוב המרובים שהננו חשים
מעומק ליבנו על ההשקעה המרובה בכל עת וחג, ובכל מגבית 
ולסיכומה של שנה ברוכה, חפצים אנו להביע הערכתנו העמוקה
לכם ולב"ב על כל הפעולות הנפלאות לטובה
המחיים נפשות ומכניסים שמחה ואורה בבתים ובלבבות
של מאות משפחות ונפשות והכל במאור פנים ובהצנע לכת
זכויות אלו וודאי יעלו ויבואו על כף הזכויות ביום הדין!

   הקב"ה ישלם לכם כפועלכם הטוב
  בכפל כפליים  ברכה מרובה בכל הענינים
שפע נחת דקדושה מכל יוצ"ח  לחיים טובים ומתוקים
כתיבה וחתימה טובה לך וב"ב וכל הנלוים אליך

 בני חיי ומזוני רויחא בבריות גופא ונהורא מעליא 

בהערצה והכרת הטוב 
בברכת כוח"ט

חיים לרנר
ב/קופת יעזורו בשלימות

ברכה לעסקן איש חסד B8
100
60 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D9
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד                                                                                   ערב ראש השנה תשפ"ד

מוסדות "צוף התורה"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לכבוד מע"כ ידידנו החשוב והיקר מאד נעלה,
מסור בלו"נ לחינוך הדורות במסירות ובנאמנות
הרב בונים שעפסיל שליט"א

שלום רב לאוהבי תורתך

בסייעתא דשמיא עומדים אנו בפתח השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה פוריה מבורכת בה זכיתם להיות שותפים נאמנים+
בחינוכם וגידולם והבל פיהם של ילדי תשב"ר היקרים+, במסירות ובנאמנות+,
תוך השקעה רבה+ למען יעלו בנינו היקרים מעלה מעלה
בדרך הזהב הסלולה לנו ע"י רבותינו הק' מאורי דר+כנו.

 מביעים אנו בזאת את הערכתנו והוקרתנו לשותפותכם הנאמנה
לבוא לעזרת ה' בגיבורים בנדבת ליבכם בנתינה נכבדה
מידי חודש בחדשו אשר מסייעת ועוזרת להמשך קיומם התפתחותם
ושגשוגם של מוסדותינו המפוארים, והפירות הנפלאים – ילדי תשב"ר
הזכים והטהורים אשר מפארים את כרם בית ה' – נזקפים לזכותכם
ומסירות ליבכם לעמוד לימינם למען יוכלו לעלות ולהתעלות באין מפריע.

לזאת+ באנו במנחה+ צנועה זו להביע במעט את הוקרתנו אליכם+
כמנהג ישראל בימים קדושים אלו "סכין המסוגל לפרנסה ולחיים ארוכים+"
כמו שאנו מבקשים מאבינו שבשמים 'החותך חיים לכל ח+י'
שנתברך בח+יים טובים ומתוקים+ לנו ולכל ישראל+. אמן.

בעמדנו על מפתן שנת תשפ"ד
נאחל ונברך מעומקא דליבא

שת+תחדש ה+שנה הבאה+ עליכם+ ועל ב"ב
ל+טובה ולבר+כה, שנת+ שובע שמח+ות ורוב הצלחה+

אר+שת שפתינו תערב ל+פני אבינו שבשמים+,
שתחל ברכת השנה החדשה לאלתר לחיים טובים ולשלום+,
איתן בטח+וננו כי בזכות החזקת מוסדות התורה+
יושפע עליכם משמי שמיא שפע ברכה וישועה, שנת גאולה וישועה+
שנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה ושפע רב נחת דקד+ושה
מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
ויקוים בך הכתוב "אך טוב וחסד ירדפוכם
כל+ הימים" מתוך שמחה וחדוה+
לטוב לכם כל הימים. אכי"ר

בהוקרה ובהערכה
ובברכת כוח"ט

ההנהלה

ברכה ומתנה לראש השנה לתורם /לעובד C6
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג D5
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ויעטרוך נזר תפארה
ויתנו לך כתר מלוכה

כב' ידידנו היקר והדגול
עומד לימין הקמת ואחזקת היכלי התורה הנודעים לתהילה
בכשרון וברוח נדיבה, יקר זכויות כביר המעלות
נדיב הלב, ה"ה

מר שוקי שמיר שיחי'
הוד השרון

בפרוס השנה החדשה
מרגישים אנו זכות וחובה להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים
למע"כ ולבני משפחתו היקרים שיחיו,
העומדים לעזרתו בפעליו הברוכים והנאדרים למעננו ולעתיד צאצאינו.

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

זכות עמידתו של מע"כ לימין מוסדות תורה וחסד,
תעמוד לו בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה, בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה וישראל ישכון בטח – בב"א.

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

חיים הלוי

ראש הכוללים ויו"ר המוסדות

ברכה המלך – ראש השנה
100
54 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

אני לדודי ודודי לי

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום, 
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
מרגיש אני זכות וחובה להביע את ברכותיי ואיחוליי הכנים
למע"כ ידידי היקר מאוד נעלה, רודצו"ח,
יקר זכויות לתורה ולחסד, כביר המעלות, 
ה"ה הנדיב הדגול והמרומם

הרה"ח ר' נחמן רוט שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

קבל נא איחוליי מעומק הלב
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"

זכות מעשיך הטובים לימין מוסדות התורה והחסד,
תעמוד לך בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה,
בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה
וישראל ישכון בטח – בב"א.

המברך בברכת השנים מקרב לב בכבוד וביקר
א גוט געבענטשטע יאהר

פנחס לוי


מכתב לתורם – לשנה החדשה
100
54 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנים

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה הנדיב הנכבד+ שותף נאמן

הרב נחמן בלוי  הי"ו

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

בהוקרה
הנהלת המוסדות

ברכה איגרת לראש השנה T5
100
95 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

ברכת השנה

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D27
100
50 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

כשנים הטובות
לברכה

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה וואהל הי"ו

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה לתורם 2
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב אורן רענן היקר

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה נתן לוי

ברכת חג רימון דבש D35
100
47 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ר"ה תשפ"ד
בית המדרש "רני ושמחי" בני ברק

ויע++טרוך נזר תפארה+
וי+תנו ל++ך כתר מל++וכה+

בפרוס השנה החדשה מרגישים אנו זכות וחובה
להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים למע"כ
הרבני הנגיד המרומם, ה"ה

מוהר"ר דן לוי שליט"א

עמוד+ תווך ומגדולי בוני קה+ילתנו

על כל הפעולות  הנשגבות שנעשו בבית מדרשינו במשך כל השנה
בזכות רוחו הנדיבה וידו הרחבה המוכן תמיד למען הכלל והפרט

זכות עמידתו של מע"כ ומשפחתו היקרה
לימין צרכי בית מדרשינו בכלל ולמעשי החסד בפרט
תעמוד לו בימי הרת-עולם
להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה
לאלתר לחיים טובים ולשלום, וכט"ס

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

הגבאים                          המתפללים


ברכה גאלד S5
100
78 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

שירבו
זכויותכם

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה שפירא הי"ו

מגדולי תומכינו בלו"נ חפיצה

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה לתורם 3
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

ברוב הערכה וידידות
וברגשי הוד והדרת קודש

נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

מעכש"ת מורנו הרב שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער F6
100
89 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב רענן כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

בערל קוישיקל

ברכת חג D29
100
50 ₪
ברכות לתורמים לראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנה

אל מע"כ ידידינו הדגול
המפורסם בשמו הטוב
הנה"ח המפואר
ר' אייזיק רוזנפלד שליט"א

דל העט ולא יכיל הדיו ולא יספיקו הגוילין
ברגשי הודאה ואהבה ההומה
מעומק ליבי למעלתכם


הקב"ה ישלח ברכה והצל++חה בכל אשר תפנה+
נ+חת דקדושה בשפע וברוב לכל יוצ"ח
שמ+חה ושלום כל הימים ל++חיים טובים ומתוקים+

 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך וב"ב
וכל הנלוים אליך עד מאה ועשרים שנה
בבריות גופא ונהורא מעליא 

בהערצה והכרת הטוב 
בברכת כוח"ט

יוסף וייס

אגרת ידידות לראש השנה
100
59 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

שירבו
זכויותכם

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה שפירא הי"ו

מגדולי תומכינו בלו"נ חפיצה

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

איגרת ברכה זהב סגול
100
76 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

ה+זוכר ל++מזכיריו
ט+ובו+ת זכרונו+ת+

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה גרין הי"ו

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יע++מדו לו ולמ+שפחתו
לה+יחתם בספרן של++ צדיקים+
ל++שנה ט+ובה+ ומתוקה+

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה נתן לוי

ברכת חג D31
100
47 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב שמחה שוסל שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H8
110
58 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות
לראש העיר "עכו"
מר שוקי למך שיחי'

על עמידתו לימין פיתוח התיישבות 
ובינוי מוסדות החינוך לרווחת הקהילה
באוזן קשבת במאור פנים וטוב לבב
לסייע בכל הנצרך

המברכים בברכת השנים,
כתיבה וחתימה טובה


מאחלים

משה חמודי   אבי בלינקו
בשם הצוות התלמידים
ובני הקהילה

ברכת השנה לאיש ציבור H19
110
63 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ד

שירבו
זכויותכם

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה שפירא הי"ו

מגדולי תומכינו בלו"נ חפיצה

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם+,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה+.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת+
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה+
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם+
בימי הרחמים והרצון הבעל+"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

איגרת רימון דבשיה
100
71 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת
השנים

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה הנדיב הנכבד+ שותף נאמן

הרב משה גד רוביא  הי"ו

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

בהוקרה
הנהלת המוסדות

ברכה איגרת לראש השנה לתורם D4
100
88 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנה

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה ידידינו הדגול שותף נאמן

הרב נחום גלזר שליט"א
סגן ראש העיר

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על פועלתך הרבה למען הקמת משכני קבע
לתלמוד תורה לבית מדרש ולישיבה
ועל עזרה וסיוע במהלך כל השנה כולה.
 זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, 
שפע ברכה ורוב הצלחה עד בלי די

בהוקרה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה

הנהלת מוסדות התורה קרית חינוך נוה שמיר
שוקי קלוצמך      ינקוש לקער

ברכה איגרת לראש השנה לתורם D8
100
88 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

אני לדודי ודודי לי

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום, 
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
מרגיש אני זכות וחובה להביע את ברכותיי ואיחוליי הכנים
למע"כ ידידי היקר מאוד נעלה, רודצו"ח,
יקר זכויות לתורה ולחסד, כביר המעלות, 
ה"ה הנדיב הדגול והמרומם

הרה"ח ר' וועלוול גנץ שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

קבל נא איחוליי מעומק הלב
"ל+שנה טובה תכת+בו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"

זכות מעשיך הטובים לימין מוסדות התורה והחסד,
תעמוד לך בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה,
בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה
וישראל ישכון בטח – בב"א.

המברך בברכת השנים מקרב לב בכבוד וביקר
א גוט געבענטשטע יאהר

פנחס לוי


ברכה שער – ראש השנה
100
79 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ואילו פינו מלא שירה כים

מעומק רגשי ליבנו נעטר להון כתרין במילין יקירין
להאי גברא יקירא ראש כוללנו המסולא בפז
המשקיע לילות כימים למען התורה הק' ולומדיה,
ולמען משאת נפשם של רבותינו הקדושים
שישמע קול התורה ביתר שאת ועוז,
כביר הפעלים והזכויות להגדיל תורה ולהאדירה בלו"נ

הגאון הרבני החסיד
רבי הרשל דן גרוס שליט"א


על כל פעולותיו במשך השנה העעל''ט שנת תשפ''ג,, הן על המילגה החודשית,
אשר לא מובן מאליו גודל השקעתו בזה והן על כל הפעולות הרבות והנכבדות
בכל עת ושעה להרבות תמיכות האברכים וכל המבצעים להגדיל תורה ולהאדירה,
אשר ידוע לכל גודל ההתאמצות והטרחה שיש בכך, ובפרט כעת

בנתינת המילגות הגבוהות במיוחד
לקראת ירח האיתנים הבעל''ט


 ולא חסך ממנו עול וטרחה, ויגע ויזע ובמאמצים כבירים
והכל למען טובתנו והרווחתנו בימים אלו להקל מעלינו
משמעותית בהוצאות החגים, על כל זאת נודה לו ונברכנו.

יעזור השי''ת שיוכל עוד רבות בשנים
להגדיל תורה ולהאדירה להרבות כבוד שמים וכבוד התורה,

וישפיע לו השי''ת שפע רב בגשמיות וברוחניות, בני בריכי, חיי אריכי,
ומזוני רויחי, וסייעתא דשמיא ומתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
הרחבת הדעת, שפע ברכה והצלחה לאורך ימים ושנים טובות, שמחה
ונחת מבניו וצאצאיו וצאצאי צאצאיו וכל מילי דמיטב לו ולבני ביתו,

ויכתבו בספרן של צדיקים גמורים לשנה טובה
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום.

המברכים ברגשי הכרת הטוב

אברכי הכולל 


ברכה השנה ותודה לעסקן תורני / ראש כולל
100
79 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D18
100
45 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה ומתוקה

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, העומד לימיננו בכל עת ובכל לב במשך השנה כולה

הרב משה יוסף לוי שליט"א

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט נאחל לכם מעומק הלב

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שנת שגשוג וצמיחה, שנת עשייה והצלחה רבה
שנת הגשמת משאלות, ושנה של שפע ברכה בכל מעשה ידכם
בזכות עמידתך האיתנה למען מוסדות התורה
יעמדו לימינך הזכויות הנשגבות
ויתקבלו תפילותך בקשותיך ומשאלות ליבך לטובה לפני אדון כל

מוקירים ומברכים בהערכה גדולה

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה – לרוחב 4
130
95 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד לפ"ק

ברכת השנים

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ וב"ב ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות מקרב לב
למכובדנו הנעלה

הרב פנחס לוי שליט"א

על התמסרותכם הלבבית
למען חצר קדשינו במשך כל השנה 
ועל השתתפותכם בהחזקת כלל הפעוליות הברוכות
בחצר קדשינו המעטירה
לתורה לחסד ולחסידות


ובפרט בהאי שעתא במגבית הגדולה
" עמודי זהב"
לטובת מוסדותינו הק'
תוכו רצוף אהבה
לליבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

"כתיבה וחתימה טובה
א גוט געבנשט יאר"

בספרן של צדיקים גמורים,
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

תחל שנה וברכותיה תכלה שנה וקללותיה
שתהא שנה זו שנת גאולה וישועה, אמן כן יהי רצון.

וזכות החזקת מקום קדוש ודאי
תעמוד לכם ולכל ב"ב לכל ההשפעות
טובות ברו"ג, בני חיי ומזוני רויחי וס"ד.

מאחל ומייחל בהערכה רבה

שמעון סגל
ב/הנהלת המוסדות

ברכה דבש איגרת
110
75 ₪
ברכות לתורמים לראש השנה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנת אורה
שנת תורה 

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב מוטי דבש שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
תוכו רצוף אהבה
לליבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כרצונו ושאיפתו הטהורה כל השנים
של איתן אדונינו מורינו ורבינו  זכר צדיק לברכה,
ובפרט במקום קדוש הנושא את שמו הטהור

המברכים בברכת השנים,
כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מנחת הוקרה וזיכרון שלוחה בזאת
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
דבש טהור" לרגל השנה הבעל"ט

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה אברמציק
מנכ"ל המוסדות

ברכה דבש איגרת
110
75 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות לידידנו היקר
הרב שמעון לואיס שליט"א

ירושלים

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

ה+מברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של++ צדיקים גמורים,
א ג+וט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H11
110
63 ₪
איחולי שנה טובה

         בס"ד

וּמִצוּר דְבַשׁ
אַשְׂבִּיעֶךָ
(תהלים פא, יז)

ערב ראש השנה שנת תשפ"ד לפ"ק

לכבוד ידידינו היקרים והנכבדים,
מחשובי תומכי ישיבתינו המעטירה הע"י

בפרוס עלינו שנה חדשה - שנת תשפ"ד הבעל"ט - הננו בזה לברך
ברכת השנה, עם רוב הערכה והוקרה, על שזכיתם לקח+ת חלק
חשוב ונכבד, ולהיות שותף אמיץ באלפי שעות לימוד התורה של
תלמידי ישיבתינו היקרים, הלומדים ושוקדים על התורה ועבודה
בהתמדה+ רבה+ ובשקידה עצומה+, ומתעלין מעלות רמות+ על
במתי התורה והיראה.

וה+ננו שולחים+ בזה מנחת הוקרה+ וזכרון שלוחה+,
"דבש דבורים חי"

לרגל ראש השנה הבעל"ט, בברכת שנה טובה ומתוקה.
ומנהג ישראל תורה, כמבואר בשו"ע (סימן תקפ"ג ס"א, ומקורו ממהרי"ל הלכות ר"ה אות ו'),
שה+מנהג הוא לאכול בליל ראש השנה+ תפוחים מתוקים+ בדבש, לומר+
שיגזור הקב"ה עלינו שנה טובה ומתוקה. וכתבו עוד ענין מיוחד לאכול דבש
חי, כמבואר+ בלקט יושר (ח"א עמוד קכ"ד ענין ה') וז"ל, דבש ח+י סימן טוב לאכול
בר"ה ודבש דבורים מן המובחר, כי הדבורים דמי למשפט כי עושים+ נקמה
לפעמים כמו שמוכח מן הפסוקים+, ומה שיוצא מהן הוא מתוק וסימן לדבר
שאנו יוצאין ממדת הדין למדת הרחמים, ודוקא חי סמן לחיים, וראייה ממה
שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה רק בשביל חיים, עכ"ל. (וכ"ה באור זרוע הלכות ר"ה
סימן רנ"ז, ובהגהות אשרי פ"ק דר"ה אות ה', וע"ע באמרי פנחס מועדים אות ע"ח).

ובפרט שזכינו לברכה מיוחדת של
מורנו הגה"צ שליט"א,
שהאציל ברכתו הק' לכל תומכי ישיבתינו שיחיו,
לקראת ראש השנה הבאה עלינו לטובה

"שיתברכו בכל מילי דמיטב, ויזכו לשנה טובה ומתוקה",
ובודאי צדיק גוזר+ והקב"ה מקיים, ועל ידי זכות החזקת התורה זכיתם
לקנות סניגור טוב, שיעמוד לכם ליום הדין, לזכות לשנה טובה ומבורכת,
ולראות רב נחת ותענוג דקדושה מכל יו"ח, ולשנת הצלחה וס"ד
ברוחניות ובגשמיות, ולכל מילי דמיטב.

המברך בברכת שנה טובה ומתוקה

ידידכם הדוש"ט
נח גמליאל שוורץ

בשם רבני ותלמידי הישיבה

ברכה דבש איגרת E5
110
75 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב אברהם צוקר שליט"א

ירושלים

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H10
110
63 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

כוס של ברכה "קאווע שטיבל" שפטיווקא

בראשות הגרי"מ קאצקעצ+++וקער שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי 'הקאווע' -חשוון

הרה"ח וועלוול שלאס שליט"א
לע"נ אביו הרב תנחום ז"ל

הרה"ח יעקב פלאק שליט"א
לע"נ אביו הרב תנחום ז"ל

הרה"ח שבתי יונגר שליט"א
לע"נ אביו הרב תנחום ז"ל

הרה"ח חיים גנץ שליט"א
לע"נ אביו הרב תנחום ז"ל

בכח רבבות הזכויות והברכות ולימוד התורה
בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים
 לשפע ברכה והצלחה ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס יום /חודש – S7
147
100 ₪
הודעות

ביהמ"ד"שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות
לראש השנה+


מנחה עריו"ט:......................................................18:00
ערבית ליל ר"ה:...................................................20:00

שחרית:...............................................................18:00
קידוש:................................................................20:00


תקיעת שופר:......................................................13:00
מוסף:..................................................................14:00

תקיעת שופר לנשים יתקיים בשעה 11:00
ברחבה של הביהמ"ד


בברכת כוח"ט
"שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון"
הגבאים

זמני התפילות ראש השנה
60
40 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד                                                                                                                          תשרי התשפ"ד

מוסדות "ובכן צדיקים יראו" דימונה

בראשות מו"ר הגרי"צ קאהן שליט"א

רח' רמב"ן 2, קרית האילים

****************************************

זמ++נים לימי ראש השנה+

שנת התשפ+++"ד

ערב ראש השנה (יום שישי)
התרת נדרים א' (ביום חמישי):.......................................00:00
סליחות א':......................................................................00:30

סליחות ב':......................................................................04:55

שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:55

התרת נדרים ב' (ביום שישי):..................................לאחר מכן

מנחה עריו"ט א':..............................................................18:20

ערבית ליל ר"ה א'- אחות קטנה:.....................................19:05

א' דראש השנה (יום שבת קודש)
שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:20

מנחה גדולה:...................................................................12:50
תהילים ברוב עם:............................................................16:40
שיעור עם מורינו רב הקהילה שליט"א:...........................17:30
תשליך:...........................................................................18:30
ערבית ליל ר"ה ב'- חון תחון:..........................................19:00

ב' דראש השנה (יום ראשון)
שחרית - מניין ותיקין:....................................................05:20
תקיעות - משוער:.........................................................08:30
תהילים ברוב עם:............................................................15:15
שיעור עם מורינו רב הקהילה שליט"א:...........................16:00

מנחה עריו"ט ב':..............................................................18:00
ערבית מוצאי חג:............................................................19:00







אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו
וימלא משאלותינו במידה טובה לשנת גאולה וישועה

בברכת תחל שנה וברכותיה

כתיבה וחתימה טובה

הנהלת המוסדות

זמנים לראש השנה S3
100
72 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי תשפ"ד

בית המדרש הגדול והמרכזי " תורה ותפילה" ח+ריש יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח תורמים 'נר למאור'
350
200 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

כוס של ברכה "קאווע שטיבל" שפטיווקא

בראשות הגרי"מ קאצקעצ+++וקער שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי 'הקאווע' -חשוון

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו  לשפע ברכה והצלחה ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש שנתי – לוח תורמים S8
350
180 ₪
הודעות

בס"ד תשרי תשפ"ג

"בית+ המדרש המר+כזי"

בראשות מורינו הרה"ג אב"ד  שליט"א

רח' הצדיקים 78 הר יונה

זמ++נים לימי ראש השנה+

סליחות זכור ברית
ביום שישי ערש"ק ויו"ט בשעה 5:00

א' דראש השנה

מנחה עריו"ט 6:10, תפילת ערבית 7:00,
ברכת לשנה טובה למורנו הגה"צ שליט"א

תפילת שחרית 7:00,       המלך 9:00
תפילת מוסף בשעה 11:00
תפילת מנחה מיד לאחר תפילת מוסף
תקיעות לנשים בשעה 1:00

ב' דראש השנה

תפילת שחרית 7:00,       המלך 9:00
תקיעות בשעה 11:00
תפילת מנחה מיד לאחר תפילת מוסף

תפילת מנחה בשעה 6:30

זיץ חיזוק ודברי התרוממות
מפי המשגיח המשפיע שליט"א
בעבודת ההמלכה והתשובה בעשי"ת
בשעה 7:00 בהיכל הכינוסים

תפילת ערבית בשעה 8:00

אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו
וימלא משאלותינו במידה טובה לשנת גאולה וישועה

כתיבה וחתימה טובה

הגבאים

זמנים לראש השנה
100
72 ₪
הודעות

וּמִי שֶׁנּוֹתְנִים נֵר לַמָּאוֹר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שְׂכָרָם
וְיִרְ+פָּא לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲוֹנָם+

מגבית+

'מאור השבת'

קח סניגור ליום הדין!

טול חלק בזכויות הרבות
של לימוד התורה והתפילות
בשב"ק בבית מדרשינו

וזכויות כבירות אלו ובכח שעות לימוד התורה והתפילות בשבתות השנה
יעמדו ל+ך ולב"ב למליץ
בימי הרחמים והרצון להיכתב ולהיחתם+
ל+שנה טובה ומבורכת, שנת נחת ברכה והצלחה, עושר ונחת+!

לתרומות ניתן לפנות לגבאים+
הרב שלמה בייגל הי"ו והרב יוסף צויבל הי"ו

בברכת התורה+ וכוח"ט

הגבאים


מגבית נר למאור לשבת
50
48 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תפילת הרחמים" לוקוועט

שכונת רמת בית שמש ד'

"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו...."

הודעה חשובה לבני קהילתנו היקרים

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

מכירת מקומות לראש השנה

בהיכל בית מדרשנו הגדול

מקום תפילה - למשלמי דמי חבר קבועים 300 ש"ח
מקום תפילה - 500 ש"ח
מקום בעזרת נשים - 300 ש"ח
תינתן אפשרות לפריסה נוחה - ההרשמה עד ליום א' דסליחות

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול
75
55 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

בית המדרש "אור התפילה" רכסים

בראשות הגרי"מ שובקס שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי היום "נר למאור+" 

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם
ולהתברך בכל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אכי"ר

פרנס חודשי /שנתי- לוח תורמים S7
350
180 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

יעמד+ו על הברכה+

בית המדרש הגדול והמרכזי
"ת+ורה ותפילה+" אלעד 
בנשיאות הגרי"צ ברגמן שליט"א

חודש חשוון תשפ"ד

ואלה+ נדיבי הלב כבירי הזכויות אוהבי תורה ולומדיה+
פרנסי החודש "נר למאור" "ומיזוג אויר"

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם
ולהתברך בכל משאלות ליבם לטובה, אכי"ר

פרנס חודשי לכל השנה – לוח תורמים קהילתי D5
350
180 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

חודש תשרי - ימי הרחמים והרצון תשפ"ד

בית המדרש הג++דול והמרכזי " תורה ותפילה" רכסים יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור+" ו"חדר הקפה+"
להאיר בבית ה+' ולהשקות צמאי חסדך 
לרווח+ת המתפללים והלומדים בהיכלי התורה והתפילה+ בירח האיתנים+

"וּמִי שֶׁנּותְנִים נֵר לַ+מָּאור, הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שכָרָם וְיָסִיר מֵ++הֶם כָּל מַחֲלָה וְיִרְפָּ+++א לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲונָם.
וְיִשְׁלַח בְּרָכָ++ה וְהַצְלָחָ+ה בְּכָל מַעֲשה יְדֵיהֶם עִם כָּל יִשרָאֵל אֲחֵיהֶם. וְנאמַר אָמֵן:
בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים  להיחתם לחיים טובים וארוכים ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש תשרי – לוח לרוחב תורמים 'נר למאור'
350
245 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תורת משה"

שכונת רמת בית שמש ד'

בס"ד אלול תשפ"ב

"מה לך נרדם
קום קרא לאלוקיך..."

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

אמירת "סליחות"

עם מיטב הפייטנים והחזנים - שיסלסלו כמיטב המסורת
ובראשם הפייטן ניסים חבושה פרטוש שיחי'

תחילת הסליחות אי"ה בשעה 5:00
תפילת שחרית בשעה 7:00

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול סליחות 3
60
49 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪
הודעות

בס"ד
בית הכנסת וקהל "לב טוב" 
קרית יערים

הננו להודיע לציבור הקדוש
על פתיחת+

מגבית
הימים הנוראים

בסך: 200 ש"ח
להוצאות החגים הבעל"ט
למשפחות נצרכות בקהילתינו

המגבית בשיתוף קרן "טובה וברכה",
וע"כ על כל תרומה שתגיע, נקבל תרומה נגדית של פי 6 !!!
לדוגמא: בתרומה של 200 ש"ח , תקבל המשפחה סך 1200 ש"ח
עבור הוצאות החג באופן מכובד.

וכפי שהגענו ליעד ב"ה בחגים הקודמים, בזכות ההשתתפות של כלל בני הקהילה,
כך נזכה בסייעתא דשמיא גם כעת בנדבת לבכם הטוב, בלי יוצא מן הכלל,
ונחוג כולנו את החגים הבעל"ט בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

קח לך סניגור ליום הדין !

בברכת כתיבה וחתימה טובה+

הגבאים

מגבית התרמה לקראת ראש השנה D11
100
48 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

נר ה+' נשמת+ אדם - להאיר את בית ה+' 

בית המדרש הג++דול והמרכזי " תורה ותפילה" רכסים יצ"ו

יעמדו על הברכה נדיבי הלב
פרנסי "נר למאור"
להאיר את בית ה+'  לרווח+ת המתפללים והלומדים בהיכלי התורה והתפילה+ בחודש הבעל"ט

"וּמִי שֶׁנּותְנִים נֵר לַ+מָּאור, הַקָּדושׁ בָּרוּךְ הוּא יְשַׁלֵּם שכָרָם וְיָסִיר מֵ++הֶם כָּל מַחֲלָה וְיִרְפָּ+++א לְכָל גּוּפָם וְיִסְלַח לְכָל עֲונָם.
וְיִשְׁלַח בְּרָכָ++ה וְהַצְלָחָ+ה בְּכָל מַעֲשה יְדֵיהֶם עִם כָּל יִשרָאֵל אֲחֵיהֶם. וְנאמַר אָמֵן:
בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה
יזכו הנודבים  לברכה ולהצלחה ולמילוי כל משאלות ליבם, אכי"ר

לוח פרנס חודשי – לוח לרוחב תורמים 'נר למאור'
350
200 ₪
ברכות להורים לראש השנה

להורינו היקרים
והאהובים שליט"א!

שמים של שקיעה, יונים צחורות מרחפות

אוירה של קדושה, ניחוחות של התעלות

אופפות, חופפות

ערב שנת תשפ"ד

ובשעה כה גדולה

בלב מלא הודיה בקשה ותפילה

רצינו להודות

על נתינה אינסוף, מסירות מופלאה

על קן -חמים, דאגה, אהבה והשקעה

על יצירת מארג יפיפה,

משפחתינו הנפלאה...

ובידיים פרושות

נוסיף ברטט תחינות ובקשות

יהי רצון

שתהא שנה מבורכת וטובה

שנת בריאות ופרנסה בהרחבה

שנה של עליה, שנה של אורה

שנה שנהיה בה תמיד שמחים

שנה שתרוו מאיתנו מלא חופנים נחת

ת'הא ש'נת פ'ריחת ד'ורותינו!

כתיבה וחתימה טובה

מאחלים משפחת יעקובוביץ
אלעד

ברכה להורים ראש השנה
100
48 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנה

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה ידידינו הדגול שותף נאמן

הרב נחום גלזר שליט"א
סגן ראש העיר

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על פועלתך הרבה למען הקמת משכני קבע
לתלמוד תורה לבית מדרש ולישיבה
ועל עזרה וסיוע במהלך כל השנה כולה.
 זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, 
שפע ברכה ורוב הצלחה עד בלי די

בהוקרה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה

הנהלת מוסדות התורה קרית חינוך נוה שמיר
שוקי קלוצמך      ינקוש לקער

ברכה איגרת לראש השנה לתורם D8
100
88 ₪
ברכות לעובד / מעביד לראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה

לעובד המסור והנמרץ
הרב יעקב משה יעקובוביץ!
מנהל הסניף בצפת

ימים שבועות וחדשים
שנה שלמה חלפה ביעף
וכעת, על סף
נושאים אנו מבט
אל, תשפ"ג

וזוהי ההזדמנות
בהוקרה, הערכה לשאת
על נעימות נאמנות ונכונות רבה לתת
על מילוי תפקידך באמונה
להשקיע מעבר - לא מתלבט
יוצר, משמר ושואף גבוה
מלהתקדם, אף פעם לא שובת
בין שלל המטלות בכשרון מלהטט...

ובפתחה של שנה חדשה
נאחל ברגשה
שתהא זו שנת פריחה
שנת שגשוג וצמיחה
ושפע הצלחה!

"כתיבה וחתימה טובה"

בהערכה רבה
משה כהן

מנכ"ל רימונים בע"מ

ברכה לעובד ראש השנה
100
69 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד                                                                                   ערב ראש השנה תשפ"ד

מוסדות "צוף התורה"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לכבוד מע"כ ידידנו החשוב והיקר מאד נעלה,
מסור בלו"נ לחינוך הדורות במסירות ובנאמנות
הרב בונים שעפסיל שליט"א

שלום רב לאוהבי תורתך

בסייעתא דשמיא עומדים אנו בפתח השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה פוריה מבורכת בה זכיתם להיות שותפים נאמנים+
בחינוכם וגידולם והבל פיהם של ילדי תשב"ר היקרים+, במסירות ובנאמנות+,
תוך השקעה רבה+ למען יעלו בנינו היקרים מעלה מעלה
בדרך הזהב הסלולה לנו ע"י רבותינו הק' מאורי דר+כנו.

 מביעים אנו בזאת את הערכתנו והוקרתנו לשותפותכם הנאמנה
לבוא לעזרת ה' בגיבורים בנדבת ליבכם בנתינה נכבדה
מידי חודש בחדשו אשר מסייעת ועוזרת להמשך קיומם התפתחותם
ושגשוגם של מוסדותינו המפוארים, והפירות הנפלאים – ילדי תשב"ר
הזכים והטהורים אשר מפארים את כרם בית ה' – נזקפים לזכותכם
ומסירות ליבכם לעמוד לימינם למען יוכלו לעלות ולהתעלות באין מפריע.

לזאת+ באנו במנחה+ צנועה זו להביע במעט את הוקרתנו אליכם+
כמנהג ישראל בימים קדושים אלו "סכין המסוגל לפרנסה ולחיים ארוכים+"
כמו שאנו מבקשים מאבינו שבשמים 'החותך חיים לכל ח+י'
שנתברך בח+יים טובים ומתוקים+ לנו ולכל ישראל+. אמן.

בעמדנו על מפתן שנת תשפ"ד
נאחל ונברך מעומקא דליבא

שת+תחדש ה+שנה הבאה+ עליכם+ ועל ב"ב
ל+טובה ולבר+כה, שנת+ שובע שמח+ות ורוב הצלחה+

אר+שת שפתינו תערב ל+פני אבינו שבשמים+,
שתחל ברכת השנה החדשה לאלתר לחיים טובים ולשלום+,
איתן בטח+וננו כי בזכות החזקת מוסדות התורה+
יושפע עליכם משמי שמיא שפע ברכה וישועה, שנת גאולה וישועה+
שנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה ושפע רב נחת דקד+ושה
מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
ויקוים בך הכתוב "אך טוב וחסד ירדפוכם
כל+ הימים" מתוך שמחה וחדוה+
לטוב לכם כל הימים. אכי"ר

בהוקרה ובהערכה
ובברכת כוח"ט

ההנהלה

ברכה ומתנה לראש השנה לתורם /לעובד C6
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ערב ראש השנה תשפ"ד

שטה לה ספינה

על מי מנוחות

בידיים אמונות מונהגת

בעיניים צופיות ובטוחות

אימפריה משגשגת

שולחת לכל עבר שלוחות מצליחות

ומי עומד בראש

למי התודות, למי הברכות?

המנהל היקר
הרב משה יעקובביץ שיחי'

בסיומה של שנה

עת עורכים הכל מאזן וחישוב

רצינו להוקיר ולהודות

למנהל היקר והחשוב

שמנהיג משפיע ומוביל

ואחראי כאן לכל הטוב

יהי רצון

שתהא שנה מלאה בשפע לרוב

ומאוצר שמים הצלחה וברכה וכל טוב!

מוקירים

צוות המשרד - רימונים בע"מ

ברכה למעביד ראש השנה
100
39 ₪
אירועים

שיעור דף היומי
ביהמ"ד היכל דוד

ביתר

בר+כת מועד+ך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

מצו"ב מענק לרגל חג הסוכות - זמן שמחתנו
אין שמחה כשמחת התורה!

במסגרת שיעורכם בביהמ"ד "שיננא"

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים בברכת "ושאבתם מים בששון.."
אין מים אלא תורה המשמחת לב ועינים מאירה

חברי השיעור השותים בצמא את דבריכם

ברכה למג"ש מענק חג
80
59 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ל++חיים ט+ובים+
תכתבנו אלו+קים חיים+

בפרוס עלינו שנה חדשה הבאה עלינו לטובה+
שבה אנו מתחננים ומצפים להשפעות טובות וברוכות+
ולזכות להמשיך ולסייע לשמחת החג ולהאיר בביתם+
של עשרות משפחות+ מבני קהילתנו לאורך כל השנה 
 בשבתות ובמועדי ה', להחיות הנפשות, להיטיב ולהשפיע
ה"ה העסקן הנפלא איש החסד
הרב משה פיש שיחי'

דל העט ולא יוכלו הגוילין להביע
רגשי הודאה והכרת הטוב המרובים שהננו חשים
מעומק ליבנו על ההשקעה המרובה בכל עת וחג, ובכל מגבית 
ולסיכומה של שנה ברוכה, חפצים אנו להביע הערכתנו העמוקה
לכם ולב"ב על כל הפעולות הנפלאות לטובה
המחיים נפשות ומכניסים שמחה ואורה בבתים ובלבבות
של מאות משפחות ונפשות והכל במאור פנים ובהצנע לכת
זכויות אלו וודאי יעלו ויבואו על כף הזכויות ביום הדין!

   הקב"ה ישלם לכם כפועלכם הטוב
  בכפל כפליים  ברכה מרובה בכל הענינים
שפע נחת דקדושה מכל יוצ"ח  לחיים טובים ומתוקים
כתיבה וחתימה טובה לך וב"ב וכל הנלוים אליך

 בני חיי ומזוני רויחא בבריות גופא ונהורא מעליא 

בהערצה והכרת הטוב 
בברכת כוח"ט

חיים לרנר
ב/קופת יעזורו בשלימות

ברכה לעסקן איש חסד B8
100
60 ₪
ברכות לעובד / מעביד לראש השנה

בס"ד, ער"ה תשפ"ג

בר+כת השנים+


לידידי היקר והנעלה
נעים הליכות ברוך כשרונות וזכויות,
רב האיכות והכשרון למען תשב"ר ברוב שמחה ומאור פנים

המחנך הנודע
הרב משה בוקרצקיל שליט"א

לקראת השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה גדושה וברוכה בפעילות, מלאה בסיפוק
בהם התמודדנו יחד באתגרים וזכינו לראות בס"ד תוצאות והצלחות מופלאות
אביע בהוקרה ו"במנחת תודה" מיוחדת את ברכותיי ואיחוליי אליך,
מכובדי וידידי, עוסק במלאכת שמיים, ושותף נאמן לעבודת הקודש לחינוך בנינו - תלמידנו היקרים,
לאהבת תורה ויראת שמיים

שתזכה להתברך ב"כתיבה וחתימה טובה"

לשנה טובה ומעוטרת

סמוכים ובטוחים אנו שזכות פעליך התאמצותך והשתדלותך העצומה,
ואלפי זכויות ושעות לימוד ושיעורי התורה התפילה לתשב"ר
שנמסרו על ידך בהשקעה עילאית במהלך השנה החולפת שעעל"ט,
אלו ודאי יעמדו לך למליץ ולסנגור בימים אלו, להיפקד בספרן של צדיקים!

יה"ר שתזכו לשנת אושר ועושר, שנת הצלחה מרובה בכל העניינים
ונחת מכל יו"ח, שנת גאולה וישועה, שנת הרמת קרן התורה והחינוך,
שנה שנזכה לחזות עין בעין בבנין בית המקדש
שנת תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא.

שלום צבי ענגל

מנכ"ל המוסדות

ברכה הוקרה -לראש השנה
120
78 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה שנת תשפ"ד לפ""ק

ישיבת "עמלי התורה"
ברכפלד

"דבש חי סימן לחיים"

מנה+ג ישראל+ תורה, לאכול בליל ראש השנה+
ד+בש מתוק לסימנא טבא על שנה מת+וקה,

וכתב הלקט יושר (ח"א עמוד קכ"ד ענין ה') וז"ל, דבש ח+י סימן טוב לאכול בר"ה
ודבש דבורים מן המובחר, כי הדבורים+ דמי למשפט כי עושים נקמה לפעמים כמו
שמוכח מן הפסוקים, ומה שיוצא מהן הוא מתוק וסימן לדבר שאנו יוצאין ממדת הדין
למדת ה+רחמים, ודוקא חי סימן לחיים+, וראייה ממה שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה
רק בשביל+ ח+יים, עכ"ל. (וכ"ה באור זרוע הלכות ר"ה סימן רנ"ז, ובהגהות אשרי פ"ק
דר"ה אות ה', וע"ע באמרי פנחס מועדים אות ע"ח).

מוגש ברוב הוקרה והערכה

למע"כ ידידינו שליט"א

מחשובי תומכי ישיבתינו המעטירה

בברכת שנה טובה ומתוקה


ברכת ראש השנה דבש D19
100
45 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג D5
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה

לידידי המסור והיקר
הרב יעקב משה לוינסון!

ימים שבועות וחדשים
שנה שלמה חלפה ביעף
וכעת, על סף
מביעים אנו תודה והוקרה
על שנה מוצלחת של השקעה

וזוהי ההזדמנות
בהוקרה, הערכה לשאת
על נעימות נאמנות ונכונות רבה לתת
על מילוי תפקידך באמונה
להשקיע מעבר - לא מתלבט
יוצר, משמר ושואף גבוה
מלהתקדם, אף פעם לא שובת
בין שלל המטלות בכשרון מלהטט...

ובפתחה של שנה חדשה
נאחל ברגשה
שתהא זו שנת פריחה
שנת שגשוג וצמיחה ושפע הצלחה!

"כתיבה וחתימה טובה"

בהערכה רבה
משה כהן

מנכ"ל רימונים בע"מ

ברכה רקע רימון ארגמן
70
39 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

ברכת השנה

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D27
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל
ברגשי אחווה

משה לוי

ברכת חג לידיד – ראש השנה
100
70 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

כשנים הטובות
לברכה

ברגשי ידידות והוקרה עמוקים
אביע את ברכותיי ואיחוליי לקראת השנה החדשה
למכובדי וידידי, יקר המעש והפעלים, איש אמונות טוב עין ורב חסד

רב משה ניסנזון שליט"א
ביתר עילית

בסיומה של שנה בה נעזרתי רבות על ידך
חש אני שמחה וזכות להביע בפניך את רחשי ליבי
ולהודות לך על עבר - הווה - ועתיד
בעזרה בפועל ובמעש בלב זהב וברוח נדיבה
להקמת ואחזקת מפעלות תורה חינוך וחסד

זכויות אלו יעמדו לך ולב"ב
להיכתב ולהיחתם ל"שנה טובה ומתוקה"

ישלם לך ה' על רוב פעלך, בשנה טובה ומבורכת מתוך אושר ועושר
תהא שנה זו שנת גאולה וישועה, שנת בריאות שמחה והצלחה
שנת תענוג ונחת מכל יוצ"ח בבריאות הגוף ונהורא מעליא,

"כתיבה וחתימה טובה"

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה אברמציק
מנכ"ל הקהילה והמוסדות

ברכה רקע תפוח בדבש
70
39 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה שנת תשפ"ד לפ""ק

ישיבת "עמלי התורה"
ברכפלד

"דבש חי סימן לחיים"

מנה+ג ישראל+ תורה, לאכול בליל ראש השנה+
ד+בש מתוק לסימנא טבא על שנה מת+וקה,

וכתב הלקט יושר (ח"א עמוד קכ"ד ענין ה') וז"ל, דבש ח+י סימן טוב לאכול בר"ה
ודבש דבורים מן המובחר, כי הדבורים+ דמי למשפט כי עושים נקמה לפעמים כמו
שמוכח מן הפסוקים, ומה שיוצא מהן הוא מתוק וסימן לדבר שאנו יוצאין ממדת הדין
למדת ה+רחמים, ודוקא חי סימן לחיים+, וראייה ממה שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה
רק בשביל+ ח+יים, עכ"ל. (וכ"ה באור זרוע הלכות ר"ה סימן רנ"ז, ובהגהות אשרי פ"ק
דר"ה אות ה', וע"ע באמרי פנחס מועדים אות ע"ח).

מוגש ברוב הוקרה והערכה

למע"כ ידידינו שליט"א

מחשובי תומכי ישיבתינו המעטירה

בברכת שנה טובה ומתוקה


ברכת ראש השנה דבש D19
100
45 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ל++חיים ט+ובים+
תכתבנו אלו+קים חיים+

בפרוס עלינו שנה חדשה הבאה עלינו לטובה+
שבה אנו מתחננים ומצפים להשפעות טובות וברוכות+
ולזכות להמשיך ולסייע לשמחת החג ולהאיר בביתם+
של עשרות משפחות+ מבני קהילתנו לאורך כל השנה 
 בשבתות ובמועדי ה', להחיות הנפשות, להיטיב ולהשפיע
ה"ה העסקן הנפלא איש החסד
הרב משה פיש שיחי'

דל העט ולא יוכלו הגוילין להביע
רגשי הודאה והכרת הטוב המרובים שהננו חשים
מעומק ליבנו על ההשקעה המרובה בכל עת וחג, ובכל מגבית 
ולסיכומה של שנה ברוכה, חפצים אנו להביע הערכתנו העמוקה
לכם ולב"ב על כל הפעולות הנפלאות לטובה
המחיים נפשות ומכניסים שמחה ואורה בבתים ובלבבות
של מאות משפחות ונפשות והכל במאור פנים ובהצנע לכת
זכויות אלו וודאי יעלו ויבואו על כף הזכויות ביום הדין!

   הקב"ה ישלם לכם כפועלכם הטוב
  בכפל כפליים  ברכה מרובה בכל הענינים
שפע נחת דקדושה מכל יוצ"ח  לחיים טובים ומתוקים
כתיבה וחתימה טובה לך וב"ב וכל הנלוים אליך

 בני חיי ומזוני רויחא בבריות גופא ונהורא מעליא 

בהערצה והכרת הטוב 
בברכת כוח"ט

חיים לרנר
ב/קופת יעזורו בשלימות

ברכה לעסקן איש חסד B8
100
60 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D18
100
45 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ר"ה תשפ"ד
בית המדרש "רני ושמחי" בני ברק

ויע++טרוך נזר תפארה+
וי+תנו ל++ך כתר מל++וכה+

בפרוס השנה החדשה מרגישים אנו זכות וחובה
להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים למע"כ
הרבני הנגיד המרומם, ה"ה

מוהר"ר דן לוי שליט"א

עמוד+ תווך ומגדולי בוני קה+ילתנו

על כל הפעולות  הנשגבות שנעשו בבית מדרשינו במשך כל השנה
בזכות רוחו הנדיבה וידו הרחבה המוכן תמיד למען הכלל והפרט

זכות עמידתו של מע"כ ומשפחתו היקרה
לימין צרכי בית מדרשינו בכלל ולמעשי החסד בפרט
תעמוד לו בימי הרת-עולם
להיכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה
לאלתר לחיים טובים ולשלום, וכט"ס

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

הגבאים                          המתפללים


ברכה גאלד S5
100
78 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ויעטרוך נזר תפארה

שולחן ערוך
לחתנינו המופלג בתורה וירא"ש, 
בחור כהלכה, לו יאתה כתר מלוכה
הבה"ח יצחק גליק הי"ו

ש נה טובה ומתוקה, נברך לקראת השנה החדשה+.
ו ביותר לקראת שנת הנישואין הבעל"ט, שמחת החתונה+.
ל הקים בית משכן לשכינה, בתורה במידות ובתפילה+.
ח תנינו היקר והחשוב, נברכך מעומק ליבנו בזאת הברכה+.
נ כתב ונחתם בספרן של צדיקים, לשפע אושר והצלחה+.

ע וד יזכור לנו זכות אבות, אבותינו ורבותינו הקדושים+.
ר חמים יעוררו לפני כסא הכבוד, לתשועת עולמים+.
ו עוד השנה, נזכה לשמועאת קול השופר ממרומים+.
כ ולנו ברננה ובדיצה נעלה, לערי יהודה ולחוצות ירושלים+.

אגוט גיבענשט יאר

"כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים"

המאחלים בשמחה ובהתרגשות

המחותנים 

ברכה לחתן לר"ה – ר"ת שולחן ערוך
100
63 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

ה+זוכר ל++מזכיריו
ט+ובו+ת זכרונו+ת+

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה גרין הי"ו

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יע++מדו לו ולמ+שפחתו
לה+יחתם בספרן של++ צדיקים+
ל++שנה ט+ובה+ ומתוקה+

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה נתן לוי

ברכת חג D31
100
47 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

אני לדודי ודודי לי

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום, 
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
מרגיש אני זכות וחובה להביע את ברכותיי ואיחוליי הכנים
למע"כ ידידי היקר מאוד נעלה, רודצו"ח,
יקר זכויות לתורה ולחסד, כביר המעלות, 
ה"ה הנדיב הדגול והמרומם

הרה"ח ר' וועלוול גנץ שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

קבל נא איחוליי מעומק הלב
"ל+שנה טובה תכת+בו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום"

זכות מעשיך הטובים לימין מוסדות התורה והחסד,
תעמוד לך בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה,
בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה
וישראל ישכון בטח – בב"א.

המברך בברכת השנים מקרב לב בכבוד וביקר
א גוט געבענטשטע יאהר

פנחס לוי


ברכה שער – ראש השנה
100
79 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד                                                                                   ערב ראש השנה תשפ"ד

מוסדות "צוף התורה"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לכבוד מע"כ ידידנו החשוב והיקר מאד נעלה,
מסור בלו"נ לחינוך הדורות במסירות ובנאמנות
הרב בונים שעפסיל שליט"א

שלום רב לאוהבי תורתך

בסייעתא דשמיא עומדים אנו בפתח השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה פוריה מבורכת בה זכיתם להיות שותפים נאמנים+
בחינוכם וגידולם והבל פיהם של ילדי תשב"ר היקרים+, במסירות ובנאמנות+,
תוך השקעה רבה+ למען יעלו בנינו היקרים מעלה מעלה
בדרך הזהב הסלולה לנו ע"י רבותינו הק' מאורי דר+כנו.

 מביעים אנו בזאת את הערכתנו והוקרתנו לשותפותכם הנאמנה
לבוא לעזרת ה' בגיבורים בנדבת ליבכם בנתינה נכבדה
מידי חודש בחדשו אשר מסייעת ועוזרת להמשך קיומם התפתחותם
ושגשוגם של מוסדותינו המפוארים, והפירות הנפלאים – ילדי תשב"ר
הזכים והטהורים אשר מפארים את כרם בית ה' – נזקפים לזכותכם
ומסירות ליבכם לעמוד לימינם למען יוכלו לעלות ולהתעלות באין מפריע.

לזאת+ באנו במנחה+ צנועה זו להביע במעט את הוקרתנו אליכם+
כמנהג ישראל בימים קדושים אלו "סכין המסוגל לפרנסה ולחיים ארוכים+"
כמו שאנו מבקשים מאבינו שבשמים 'החותך חיים לכל ח+י'
שנתברך בח+יים טובים ומתוקים+ לנו ולכל ישראל+. אמן.

בעמדנו על מפתן שנת תשפ"ד
נאחל ונברך מעומקא דליבא

שת+תחדש ה+שנה הבאה+ עליכם+ ועל ב"ב
ל+טובה ולבר+כה, שנת+ שובע שמח+ות ורוב הצלחה+

אר+שת שפתינו תערב ל+פני אבינו שבשמים+,
שתחל ברכת השנה החדשה לאלתר לחיים טובים ולשלום+,
איתן בטח+וננו כי בזכות החזקת מוסדות התורה+
יושפע עליכם משמי שמיא שפע ברכה וישועה, שנת גאולה וישועה+
שנה טובה ומתוקה, שנת הצלחה ושפע רב נחת דקד+ושה
מכל יוצ"ח, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
ויקוים בך הכתוב "אך טוב וחסד ירדפוכם
כל+ הימים" מתוך שמחה וחדוה+
לטוב לכם כל הימים. אכי"ר

בהוקרה ובהערכה
ובברכת כוח"ט

ההנהלה

ברכה ומתנה לראש השנה לתורם /לעובד C6
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג רימון ודבש
100
70 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב רענן כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

בערל קוישיקל

ברכת חג D29
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ד

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב אורן רענן היקר

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים
לשנה טובה ומתוקה

להיפקד בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה נתן לוי

ברכת חג רימון דבש D35
100
47 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ד

ברכת השנה

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
רב הזכויות איש האשכולות+
ה"ה ידידינו הדגול שותף נאמן

הרב נחום גלזר שליט"א
סגן ראש העיר

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ולמשפחתו היקרה+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על פועלתך הרבה למען הקמת משכני קבע
לתלמוד תורה לבית מדרש ולישיבה
ועל עזרה וסיוע במהלך כל השנה כולה.
 זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, 
שפע ברכה ורוב הצלחה עד בלי די

בהוקרה
ובברכת כתיבה וחתימה טובה

הנהלת מוסדות התורה קרית חינוך נוה שמיר
שוקי קלוצמך      ינקוש לקער

ברכה איגרת לראש השנה לתורם D8
100
88 ₪
איחולי שנה טובה

לידידי היקר

הרב יוסף רבינוביץ שיחי' 

כתיבה וחתימה טובה

שנת פריחה והצלחה
שנת שמחה וגאולה

המאחל, ידידך עוז

יוסף לוי

כרטיס ברכה שנה טובה – קלאסי
100
35 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ד

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב שמחה שוסל שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H8
110
58 ₪
איחולי שנה טובה