ראש השנה

מתנה
מתנת גרפולייק לכבוד ר"ה

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

חיים יעקב לוי

שנה טובה – 9 בעמוד
50 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

לחתננו היקר
משה אהרונוביץ ני"ו

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת,
זהו זמן בו הנפש הומה,
הלב נרגש,
ומשתפכת תפילה.

מוישי,
עמך אנו בתחינה,
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
ונזכה במהרה לגאולה ברינה.

בברכת 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
עד מאה ועשרים שנה

המחותנים

משפחת כהן

ברכה לחתן ראש השנה – חסידי
100
60 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

ברך עלינו את השנה הזאת

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת,
זהו זמן בו הנפש הומה,
הלב נרגש,
ומשתפכת תפילה.

מוישי,
עמך אנו בתחינה,
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
ונזכה במהרה לגאולה ברינה.

בברכת
'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
עד מאה ועשרים שנה

המחותנים
משפחת כהן

ברכה לחתן ראש השנה
100
69 ₪
ברכות חתן / כלה ראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

לך רבקי כלתנו
היקרה והחשובה תחי'

עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת+

בו הנפש הומה והתפילה משתפכת+

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה+

יה"ר שתזכי בימים אלו הנשגבים+

לשפוך שיח מקירות לב ותחנונים+

לפני היושב במרומים+

שתזכי לבנות בית נאמן לתפארה+

דורות ישרים מבורכה+

תורה וגדולה יחד שלובה+

להכתב ולהחתם לטובה וברכה+

לשנה טובה ומתוקה+

וביחד עם בננו חתנך שיחיה+

לזכות לשנה מלאת שמחה+

עם אושר כבוד וגדולה+

מברכים מקרב לב

המחותנים
משפחת שמילוביץ

ברכה לכלה – ראש השנה
100
50 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

כשנים הטובות
לברכה

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה וואהל הי"ו

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה לתורם 2
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D9
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה ומתוקה

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, העומד לימיננו בכל עת ובכל לב במשך השנה כולה

הרב משה יוסף לוי שליט"א

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט נאחל לכם מעומק הלב

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שנת שגשוג וצמיחה, שנת עשייה והצלחה רבה
שנת הגשמת משאלות, ושנה של שפע ברכה בכל מעשה ידכם
בזכות עמידתך האיתנה למען מוסדות התורה
יעמדו לימינך הזכויות הנשגבות
ויתקבלו תפילותך בקשותיך ומשאלות ליבך לטובה לפני אדון כל

מוקירים ומברכים בהערכה גדולה

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה – לרוחב 4
130
95 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

שירבו
זכויותכם

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה שפירא הי"ו

מגדולי תומכינו בלו"נ חפיצה

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

איגרת ברכה זהב סגול
100
76 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג D5
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
ברכות לעסקנים

ערב ראש השנה תשפ"ג

שירבו
זכויותכם

לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד

הרב משה שפירא הי"ו

מגדולי תומכינו בלו"נ חפיצה

אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר

הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה לתורם 3
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב שמחה שוסל שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H8
110
58 ₪
ברכות לתורמים לראש השנה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנת אורה
שנת תורה 

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב מוטי דבש שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
תוכו רצוף אהבה
לליבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כרצונו ושאיפתו הטהורה כל השנים
של איתן אדונינו מורינו ורבינו  זכר צדיק לברכה,
ובפרט במקום קדוש הנושא את שמו הטהור

המברכים בברכת השנים,
כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מנחת הוקרה וזיכרון שלוחה בזאת
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
דבש טהור" לרגל השנה הבעל"ט

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה אברמציק
מנכ"ל המוסדות

ברכה דבש איגרת
110
75 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

ויעטרוך נזר תפארה
ויתנו לך כתר מלוכה

כב' ידידנו היקר והדגול
עומד לימין הקמת ואחזקת היכלי התורה הנודעים לתהילה
בכשרון וברוח נדיבה, יקר זכויות כביר המעלות
נדיב הלב, ה"ה

מר שוקי שמיר שיחי'
הוד השרון

בפרוס השנה החדשה
מרגישים אנו זכות וחובה להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים
למע"כ ולבני משפחתו היקרים שיחיו,
העומדים לעזרתו בפעליו הברוכים והנאדרים למעננו ולעתיד צאצאינו.

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

זכות עמידתו של מע"כ לימין מוסדות תורה וחסד,
תעמוד לו בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה, בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה וישראל ישכון בטח – בב"א.

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

חיים הלוי

ראש הכוללים ויו"ר המוסדות

ברכה המלך – ראש השנה
100
54 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תורת משה"

שכונת רמת בית שמש ד'

בס"ד אלול תשפ"ב

"מה לך נרדם
קום קרא לאלוקיך..."

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

אמירת "סליחות"

עם מיטב הפייטנים והחזנים - שיסלסלו כמיטב המסורת
ובראשם הפייטן ניסים חבושה פרטוש שיחי'

תחילת הסליחות אי"ה בשעה 5:00
תפילת שחרית בשעה 7:00

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול סליחות 3
60
49 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תפילת הרחמים" לוקוועט

שכונת רמת בית שמש ד'

"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו...."

הודעה חשובה לבני קהילתנו היקרים

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

מכירת מקומות לראש השנה

בהיכל בית מדרשנו הגדול

מקום תפילה - למשלמי דמי חבר קבועים 300 ש"ח
מקום תפילה - 500 ש"ח
מקום בעזרת נשים - 300 ש"ח
תינתן אפשרות לפריסה נוחה - ההרשמה עד ליום א' דסליחות

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול
75
55 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪
הודעות

ביהמ"ד"שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות
לראש השנה+


מנחה עריו"ט:......................................................18:00
ערבית ליל ר"ה:...................................................20:00

שחרית:...............................................................18:00
קידוש:................................................................20:00


תקיעת שופר:......................................................13:00
מוסף:..................................................................14:00

תקיעת שופר לנשים יתקיים בשעה 11:00
ברחבה של הביהמ"ד


בברכת כוח"ט
"שיתקבלו תפילותינו לרחמים ולרצון"
הגבאים

זמני התפילות ראש השנה
60
40 ₪
ברכות להורים לראש השנה

להורינו היקרים
והאהובים שליט"א!

שמים של שקיעה, יונים צחורות מרחפות

אוירה של קדושה, ניחוחות של התעלות

אופפות, חופפות

ערב שנת תשפ"ג

ובשעה כה גדולה

בלב מלא הודיה בקשה ותפילה

רצינו להודות

על נתינה אינסוף, מסירות מופלאה

על קן -חמים, דאגה, אהבה והשקעה

על יצירת מארג יפיפה,

משפחתינו הנפלאה...

ובידיים פרושות

נוסיף ברטט תחינות ובקשות

יהי רצון

שתהא שנה מבורכת וטובה

שנת בריאות ופרנסה בהרחבה

שנה של עליה, שנה של אורה

שנה שנהיה בה תמיד שמחים

שנה שתרוו מאיתנו מלא חופנים נחת

ת'הא ש'נת פ'דות ג'אולתנו!

כתיבה וחתימה טובה

מאחלים משפחת יעקובוביץ
אלעד

ברכה להורים ראש השנה
100
48 ₪
ברכות לעובד / מעביד לראש השנה

בס"ד, ער"ה תשפ"ג

בר+כת השנים+


לידידי היקר והנעלה
נעים הליכות ברוך כשרונות וזכויות,
רב האיכות והכשרון למען תשב"ר ברוב שמחה ומאור פנים

המחנך הנודע
הרב משה בוקרצקיל שליט"א

לקראת השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה גדושה וברוכה בפעילות, מלאה בסיפוק
בהם התמודדנו יחד באתגרים וזכינו לראות בס"ד תוצאות והצלחות מופלאות
אביע בהוקרה ו"במנחת תודה" מיוחדת את ברכותיי ואיחוליי אליך,
מכובדי וידידי, עוסק במלאכת שמיים, ושותף נאמן לעבודת הקודש לחינוך בנינו - תלמידנו היקרים,
לאהבת תורה ויראת שמיים

שתזכה להתברך ב"כתיבה וחתימה טובה"

לשנה טובה ומעוטרת

סמוכים ובטוחים אנו שזכות פעליך התאמצותך והשתדלותך העצומה,
ואלפי זכויות ושעות לימוד ושיעורי התורה התפילה לתשב"ר
שנמסרו על ידך בהשקעה עילאית במהלך השנה החולפת שעעל"ט,
אלו ודאי יעמדו לך למליץ ולסנגור בימים אלו, להיפקד בספרן של צדיקים!

יה"ר שתזכו לשנת אושר ועושר, שנת הצלחה מרובה בכל העניינים
ונחת מכל יו"ח, שנת גאולה וישועה, שנת הרמת קרן התורה והחינוך,
שנה שנזכה לחזות עין בעין בבנין בית המקדש
שנת תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא.

שלום צבי ענגל

מנכ"ל המוסדות

ברכה הוקרה -לראש השנה
120
78 ₪
ברכות לעובד / מעביד לראש השנה

ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה

לעובד המסור והנמרץ
הרב יעקב משה יעקובוביץ!
מנהל הסניף בצפת

ימים שבועות וחדשים
שנה שלמה חלפה ביעף
וכעת, על סף
נושאים אנו מבט
אל, תשפ"ג

וזוהי ההזדמנות
בהוקרה, הערכה לשאת
על נעימות נאמנות ונכונות רבה לתת
על מילוי תפקידך באמונה
להשקיע מעבר - לא מתלבט
יוצר, משמר ושואף גבוה
מלהתקדם, אף פעם לא שובת
בין שלל המטלות בכשרון מלהטט...

ובפתחה של שנה חדשה
נאחל ברגשה
שתהא זו שנת פריחה
שנת שגשוג וצמיחה
ושפע הצלחה!

"כתיבה וחתימה טובה"

בהערכה רבה
משה כהן

מנכ"ל רימונים בע"מ

ברכה לעובד ראש השנה
100
69 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ערב ראש השנה תשפ"ב

שטה לה ספינה

על מי מנוחות

בידיים אמונות מונהגת

בעיניים צופיות ובטוחות

אימפריה משגשגת

שולחת לכל עבר שלוחות מצליחות

ומי עומד בראש

למי התודות, למי הברכות?

המנהל היקר
הרב משה יעקובביץ שיחי'

בסיומה של שנה

עת עורכים הכל מאזן וחישוב

רצינו להוקיר ולהודות

למנהל היקר והחשוב

שמנהיג משפיע ומוביל

ואחראי כאן לכל הטוב

יהי רצון

שתהא שנה מלאה בשפע לרוב

ומאוצר שמים הצלחה וברכה וכל טוב!

מוקירים

צוות המשרד - רימונים בע"מ

ברכה למעביד ראש השנה
100
59 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל
ברגשי אחווה

משה לוי

ברכת חג לידיד – ראש השנה
100
70 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג D5
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד ר"ה תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף כהנוביץ

ברכת חג D9
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, תשרי תשפ"ג

ברכת
מועדיך

הן כל יקר וגדולה ראתה עינינו ותגל נפשינו
לברך ולרומם ולפאר ולהדר שותף נאמן במלאכת הקודש עמנו
אשר לו נתן ה' דעת ותבונה לחשוב מחשבות כבצלאל בשעתו
לתת מאשר חננו אלקים מכל טוב הארץ היא כל מחשבתו

ה"ה ידידינו הנכבד,
מוקיר ורחים רבנן ואיהו גופיה עסיק באורייתא

מו"ה ברוך מאיר כהנא הי"ו

שמו מפארים בכל אתרוותא


ומשפחתו החשובה שתחי' השותפה בזכויותיו

ליעול אושפיזא דאברהם רחימא ועמיה כל בעלי חסד שבכל דור
המניפים ידיהם להגדיל תורה ולהאדירה ויהי אור
ויבואו אושפיזין עילאין קדושים וטהורים
וימליצו טוב עבור המתעסקים בטהורים
להריק עליכם משמי מעל שפע טובה וברכה והצלחה
נחת דקדושה במנה גדושה מיוצ"ח ומכל המשפחה
סייעתא דשמיא בכל מעשי ידיכם ועסקיכם
ולהכתב בספרן של צדיקים גמורים אתם וביתכם וכל אשר לכם
שנת גאולה וישועה, שנת שלווה ומנוח
'א זיס לעכטיג פריילעך יאהר' 
אתנו אנחנו אלה פה היום כלנו חיים

בברכת התורה

הנהלת המוסדות

ברכה לסוכות
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

לידידי היקר

הרב יוסף רבינוביץ שיחי' 

כתיבה וחתימה טובה

שנת פריחה והצלחה
שנת שמחה וגאולה

המאחל, ידידך עוז

יוסף לוי

כרטיס ברכה שנה טובה – קלאסי
100
50 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה ומתוקה

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב שמחה שוסל שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
במהלך כל ימות השנה 
לימין היכלי התורה והחינוך
במאור פנים וטוב לבב

רבבות זכויות אלו ודאי יעמדו לימינכם
בימי הרת עולם להיכתב לחיים טובים

המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה יגלניק
מנכ"ל המוסדות

ברכת השנה H8
110
58 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

ויעטרוך נזר תפארה
ויתנו לך כתר מלוכה

כב' ידידנו היקר והדגול
עומד לימין הקמת ואחזקת היכלי התורה הנודעים לתהילה
בכשרון וברוח נדיבה, יקר זכויות כביר המעלות
נדיב הלב, ה"ה

מר שוקי שמיר שיחי'
הוד השרון

בפרוס השנה החדשה
מרגישים אנו זכות וחובה להביע את ברכותינו ואיחולינו הכנים
למע"כ ולבני משפחתו היקרים שיחיו,
העומדים לעזרתו בפעליו הברוכים והנאדרים למעננו ולעתיד צאצאינו.

קבלי נא מנחתנו עם ברכות לב שלובה
"לשנה טובה תכתבו ותחתמו
לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום

זכות עמידתו של מע"כ לימין מוסדות תורה וחסד,
תעמוד לו בימי הרת-עולם להיכתב ולהיחתם
בספרן של צדיקים לשנה טובה ומתוקה.
ייתן ה' ונזכה יחד להמשיך בהרמת קרן התורה, בהַרבוֹת עמלי-תורה בטהרה, ובימיו ובימינו ייוושע יהודה וישראל ישכון בטח – בב"א.

מברכים מקרב לב בכבוד וביקר

חיים הלוי

ראש הכוללים ויו"ר המוסדות

ברכה המלך – ראש השנה
100
54 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

כשנים הטובות
לברכה

ברגשי ידידות והוקרה עמוקים
אביע את ברכותיי ואיחוליי לקראת השנה החדשה
למכובדי וידידי, יקר המעש והפעלים, איש אמונות טוב עין ורב חסד

רב משה ניסנזון שליט"א
ביתר עילית

בסיומה של שנה בה נעזרתי רבות על ידך
חש אני שמחה וזכות להביע בפניך את רחשי ליבי
ולהודות לך על עבר - הווה - ועתיד
בעזרה בפועל ובמעש בלב זהב וברוח נדיבה
להקמת ואחזקת מפעלות תורה חינוך וחסד

זכויות אלו יעמדו לך ולב"ב
להיכתב ולהיחתם ל"שנה טובה ומתוקה"

ישלם לך ה' על רוב פעלך, בשנה טובה ומבורכת מתוך אושר ועושר
תהא שנה זו שנת גאולה וישועה, שנת בריאות שמחה והצלחה
שנת תענוג ונחת מכל יוצ"ח בבריאות הגוף ונהורא מעליא,

"כתיבה וחתימה טובה"

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה אברמציק
מנכ"ל הקהילה והמוסדות

ברכה רקע תפוח בדבש
70
39 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד
ערב ראש השנה
תשפ"ג

בפרוס השנה החדשה
הננו להביע שפתי שבחה ותהילה
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד

הרב משה כהן שליט"א

ולמשפחתו היקרה השותפה בזכויותיו

ונאחל כי זכויותיו של מע"כ שיחי'
בעזרתו במהלך השנה החולפת
בלב אוהב ומסור וברוח נדיבה ומופלאה

יעמדו לו ולמשפחתו
להיחתם בספרן של צדיקים

לשנה טובה ומבורכת בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המאחל ברגשי אחווה

משה יוסף לוי

ברכת חג רימון ודבש
100
70 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה ומתוקה

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, העומד לימיננו בכל עת ובכל לב במשך השנה כולה

הרב משה יוסף לוי שליט"א

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט נאחל לכם מעומק הלב

לשנה טובה תכתבו ותחתמו

שנת שגשוג וצמיחה, שנת עשייה והצלחה רבה
שנת הגשמת משאלות, ושנה של שפע ברכה בכל מעשה ידכם
בזכות עמידתך האיתנה למען מוסדות התורה
יעמדו לימינך הזכויות הנשגבות
ויתקבלו תפילותך בקשותיך ומשאלות ליבך לטובה לפני אדון כל

מוקירים ומברכים בהערכה גדולה

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לראש השנה – לרוחב 4
130
95 ₪
איחולי שנה טובה

לידידי היקר

יוסף רבינוביץ

כתיבה וחתימה טובה

המאחל בידידות

יוסף לוי

כרטיס ברכה שנה טובה – תפוח בדבש
100
29 ₪
איחולי שנה טובה

ערב ראש השנה תשפ"ג

שנה טובה

לידידי המסור והיקר
הרב יעקב משה לוינסון!

ימים שבועות וחדשים
שנה שלמה חלפה ביעף
וכעת, על סף
מביעים אנו תודה והוקרה
על שנה מוצלחת של השקעה

וזוהי ההזדמנות
בהוקרה, הערכה לשאת
על נעימות נאמנות ונכונות רבה לתת
על מילוי תפקידך באמונה
להשקיע מעבר - לא מתלבט
יוצר, משמר ושואף גבוה
מלהתקדם, אף פעם לא שובת
בין שלל המטלות בכשרון מלהטט...

ובפתחה של שנה חדשה
נאחל ברגשה
שתהא זו שנת פריחה
שנת שגשוג וצמיחה ושפע הצלחה!

"כתיבה וחתימה טובה"

בהערכה רבה
משה כהן

מנכ"ל רימונים בע"מ

ברכה רקע רימון ארגמן
70
39 ₪
איחולי שנה טובה

בס"ד

ברוב הערכה וידידות
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
ולקהל אנשי שלומנו די בכל אתר ואתר

ה"ה תומכינו היקרים והדגולים
חברי ופרנסי  קהילתנו החשובים שליט"א

העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט
שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת, ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים לקהילה
100
75 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן