חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

חבילות משתלמות במיוחד בשבילכם

מתנה לפסח

ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חודש ניסן

בברכת+ "החודש אשר ישועות בו מקיפ+ות"

משפחת צרינבוים

ברכת האילנות – מתנה
70
55 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪

ברכות לתורמים

ברכות ואיחולים

כוללי "תורה תמימה"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק אחרי תשפ"ד לפ"ק

פ+ותחין בת+ודה+
ג

מהררי קודש יזרח ויופיע,
תפארת גדולה ועטרת ישועה, קניין עולם נצחי הוא לו,
בעומדו לימין אברכי משי המסולאים מפז,
להחיותם ולהשביעם ולהשקותם ולהביא אור למושבותם,
ברוחב לב ובעין יפה כש"ת

הנדיב המרומם
מוה"ר משה זריליק שליט"א

מפ++תח של פרנסה כמנהג++ ישראל תורה+
מ++נח+ת חלת תודה שלוחה
ל+קראת שבת המלכה+

על ר+וב פעליכם לצדקה ולתורה+
למאות נפשות הזרחתם אורה+ וג++אולה+

יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+
אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה

הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+
נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+

א לעכטיגע שבת!


     בברכה מרובה
מוקירו עוז

נחמן קניידלעך

שליסל חלה – חלת מפתח F5
70
69 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

פסח כשר ושמח

לכבוד מכובדנו הנדיב היקר
פאר המעשים ורב הזכויות
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד למקום ולבריות
רב צדקות ורב להושיע, מעוטר בכתר שם טוב,
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה ובסיוע לכל בחן בחסד וברחמים

הנה"ח שמעון לוריא שליט"א

מגדולי תומכינו הדגולים

בפרוס חג החרות,
אתכבד לשלוח מנחת שי והערכה
על זאת שבחו אהובים ורוממו ידידים

ברגשי הוקרה והערכה על פעלך הרב
להגדיל פעלים לתורה ולחסידות
במסירות ובסבר פנים יפות בכל עת ועונה

יהא רעווא שתזכו יחד עם כל משפחתך החשובה שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ואך טוב וחסד
ירדפוך ובמהרה נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים,
ונזכה לביאת גוא''צ ב''ב אכי''ר.

ברגשי אהבה וידידות

משה דמן
מנכ"ל הקופה

ברכה לתורמים – פסח 5
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פסח תשפ"ד

וְנוֹדֶה לְּךָ שִׁיר חָדָשׁ

בשיר וקול תודה
ובהערכה רבה  מעומקא דליבא
אנו מודים מקרב לב, בשיר הלל
על עמידתכם לימין גאולתם של ישראל
ובפרט עתה לקראת חג הפסח הבעל"ט
איש אמונות רב ברכות+

ה"ה ידידנו הנאמן
הנה"ח מנדל דיקמן
 שליט"א

מגדולי תומכינו הדגולים
ולמשפחתו הדגולה שתחי'

ע
בפרוס חג+ החרות,
אתכבד לשלוח מנחת שי והערכ++ה
על זאת שבחו אהובים ורומ++מו ידידים

ברגשי הוקרה והערכה על פעלך הרב
להגדיל פעלים לתורה לחסד ולחסידות
במסירות ובסבר פנים יפות בכל עת ועונה
ף

יהא רעווא שתזכו יחד עם כל משפחתך החשובה שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ואך טוב וחסד
ירדפוך ובמהרה נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים,
ונזכה לביאת גוא''צ ב''ב אכי''ר.

ברגשי אהבה וידידות

אריה ונדרצוויג
מנכ"ל העמותה

ברכת הוקרה – פסח R22
110
92 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח R8
95
82 ₪
ברכות ואיחולים

ערפ פסח תשפ"ג

טנא מלא ברכה, בנסיון להביע מעט הערכה,
נגיש לידידינו רב הפעלים, אשר מפעליו הברוכים ידועים לרבים,
שיף עייל שיף נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מחזיק,
לעד עומדת צדקתו, ומן שמיא ישולם על מפעלו

הרב פנחס גליק שליט"א

אשר נטה שכמו לסבול, צורכי מאות מקבלי עול,
בימי הפסח - ימי פגרה, שלא יחלש ויתבטל קול התורה.
בראשית רישום ערך, כדי לידע גודל המערך,
את כולם זימן לכנס פתיחה, לחזות בשרידי לדור דעה,
ישישים ועד צורבים צעירים, את ההיכל כולו ממלאים,
יושבי על מדין ורבנים מופלגים, במזרח ישובים והכן מוכנים,
לכנס הפתיחה של הכולל והישיבה, אשר את שכרה למעלה אין לשערה.
לימוד בזמנים כ"כ לחוצים, אשר בהם יש להגביר לתורתינו חיילים,
ובפרט כאשר חורשי רעה לבטל תורתינו ולנתקינו מצור מחצבתינו מבקשים.
ואף בשאר ימי הישיבה, כאשר הלומדים משתוקקים בצמא,
רבנים ומגידים+ הובאו אל ההיכל, למען יחכמו הצורבים ולא ימעיט הדל.
ותגדל התורה ותרבה הדעת, ואת שכרו של ידידינו למעלה - אין לדעת+.  
ואף בזאת לא נחה רוחו, ופעל בכל כוחו ומרצו,
להעמיד לטובת הלומדים חלוקה, כי אם אין קמח אין תורה,
בשר ודגים ושאר מטעמים, בשפע רב למען יעמדו לימים רבים,
ואף יתן מלגה נכבדה, להחיות משפחה ומשפחה.
ובעת רצון זו, באנו בהודאה אף לזו, חן הוצק בשפתותיה,
ידועה לרבים בטוהר מדותיה, כי מאחורי כל אדם גדול, יש מי שעוזרת לו לגדול,
אשת חבר שלידידינו מסיעת, ובטירחתו טורחת עד היכן שידה מגעת,
לימינו עומדת לסמכו, למען הרבות חסדו ומפעלו.

מנב"ת מרת פ++ועה שתחי' לאויי"ט

נשא כפינו אל יושב בשמים, שלידידינו ונו"ב יוסיף ויתן בכפל כפליים,
גבולם ירחיב בשדות וכרמים, ובביתם ישכנו הטוב והנעימים,
פרנסה בריוח תהא מנת חלקם, ובבנים לרוב ירבה נחלתם,
אושר ושמחה ישרו קבע במעונם, ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם עד עולם.
ויה"ר שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים במהרה בימינו כיה"ר

כעתירת המוקירים ומברכים

אברכי כולל שיר התורה
שע"י כולל בין הזמנים המרכזי
ביקנעם עילית

ברכה לתומך מרכז תורני לפסח 8
110
90 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ד

ב+ר+כות+ וה+וד+א+ות

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב שמואל אלגרבלי שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

{פסח-כשר ושמח}

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

חברי ועד "למענך"
רחובות

ברכה לתורמים – פסח D24
100
87 ₪
ברכות

יין ברכה
לליל הסדר

שנתברך לשמירה ולהצלחה
ג'עזונט פ'רנסה נ'חת
ע"י כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לידידנו הדגול
שותף נאמן ודגול  למפעלות תורה וחסד
הרב שעפסיל קטינא שליט"א

בהוקרה ובברכת
"פסח כשר ושמח"

ב/הנהלת המוסדות
ידידו עוז
שלום קורציק - משב"ק

מדבקה ליין והריקותי לפסח
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

ל+++פיכך אנח+נו חייב+ים
ל+ה+ודות+ ול+++ה+לל

בפרוס ימי הפסח הבעל"ט, אחר עמל להביא את אור החג
אל כל מתפללי בית מדרשנו חברי קהילתנו 

בחלוקת "קמחא דפסחא" תשפ"ד

הננו להוקיר ולהודות להאי גברא רבה ויקירא
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה+

הרב ג+רונם שטיס+ל+ שליט"א

פטרון השטיבל

שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הוריק טובה וברכה
בהרימו תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה

בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם יחגגו כל אברכי ומתפללי
בית מדרשנו "אחוות החים" 
את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד

בשכר זה תזכו מן השמים לשפע רב בגו"ר,
 ובחג פסח מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.

בהוקרה והערכה

מתפללי השטיבל            חברי הוועדה- והגבאים

ברכת תודה על קמחא דפסחא R32
115
85 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+
שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה
למען חינוך הדורות הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+
שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה
להגדיל תורה ולהאדירה+

ותזכו יחד עם כל המשפחה
לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם – פסח
100
90 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב ניסן רוט שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 24
100
87 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 2
130
110 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ולבני ישראל
היה אור במושבותם

לכבוד מכובדנו הנדיב היקר
פאר המעשים ורב הזכויות
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד למקום ולבריות
רב צדקות ורב להושיע, מעוטר בכתר שם טוב,
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה ובסיוע לכל בחן בחסד וברחמים

הנה"ח ניסן גריפל שליט"א

מגדולי תומכינו הדגולים ולמשפחתו הדגולה שתחי'

בפרוס חג+ החרות,
אתכבד לשלוח מנחת שי והערכ++ה
על זאת שבחו אהובים ורומ++מו ידידים

ברגשי הוקרה והערכה על פעלך הרב
להגדיל פעלים לתורה ולחסידות
במסירות ובסבר פנים יפות בכל עת ועונה

יהא רעווא שתזכו יחד עם כל משפחתך החשובה שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ואך טוב וחסד
ירדפוך ובמהרה נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים,
ונזכה לביאת גוא''צ ב''ב אכי''ר.

ברגשי אהבה וידידות

פסח לינצקער
מנכ"ל הקופה

ברכה לתורמים – פסח 7
110
82 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

שירה+ חד+שה+
שב+חו ג++אול+++ים+

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+
ה"ה

הרב יואל++ ג+נץ שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח+ כשר+ ושמח+!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
 בקביעות ובנאמנות נפלאה
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+ ומועדים לשמחה+

יהודה הר כסף
ברכפלד

מגילת ברכה לתורמים – פסח
100
87 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 9
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ג

ליד+ידנו הדגול והמרומם על כל ברכה ותהילה+
איש החסד+ כביר הזכויות+

הרה"ח ר' גרשון קלירס שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח בו אנו מרבים בשבח, הלל והודאה.
הננו להביע ולבטא את רגשי הוקרתנו והערכתנו הכנים
למע"כ שחי' ולמשפחתו החשובה שיחיו,
על חלקו וזכותו לשמח עשרות משפחות ולהרגיש בחירות בחג עם המצות

בשם כל אותם משפחות והנהלת הקופ++ה וגבאי הצ+++דקה הננו לאחל א+ פ++ריילע+כען כ++שר'ן פ+סח!

ויהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

מוקירים ומאחלים

קופה של צדקה 
"בבוקר חסדך"

ברכה לתורמי חסד לפסח 7
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

קופת "שמחת הלב"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק אחרי תשפ"ד לפ"ק

פ+ותח+ין בת+ודה+
ג

תפארת גדולה ועטרת ישועה נעטר לראש 
ידידנו היקר, העומד לימיננו תדיר
ברוחב לב ובעין יפה ומאירה

הנדיב המרומם
מוה"ר רא+ובן סובל+++ שליט"א
ומשפחתו היק+רה+

מפ++תח של פרנסה כמנהג++ ישראל תורה+
כמ++נח+ת חלת תודה שלוחה
ל+קראת שבת המלכה+

על ר+וב פעליכם לצדקה ולתורה+
למאות נפשות הזרחתם אורה+ וג++אולה+

יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+
אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה

הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+
נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+

א לעכטיגע שבת!


     בברכה מרובה
מוקירו עוז

בערל כץ

שליסל חלה – חלת מפתח F10
70
69 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

ל+++פיכך אנח+נו חייב+ים
ל+ה+ודות+ ול+++ה+לל

בפרוס ימי הפסח הבעל"ט,
אחר עמל להביא את אור החג
אל כל אברכי כולל "עמקות התורה"
שע"י קהילת עמלי התורה

בחלוקת "קמחא דפסחא" תשפ"ד

הננו להוקיר ולהודות להאי גברא רבה ויקירא
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה+

מוהר"ר שמעון צייזל שליט"א

פטרון כוללינו

שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הורקתם עליהם טובה
והרימותם תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה

בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם
יחגגו כל אברכי הכולל בדיצה
את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד

בשכר זה תתברכו בחג מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה
ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.

בהוקרה והערכה

אברכי הכולל           ראש הכולל שליט"א

ברכת תודה על תרומות קמחא דפסחא R30
115
94 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח" מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 6
130
89 ₪
בין הזמנים

בס"ד ניסן תשפ"ד

ארגון "משביענו"
קהילת "תפילת ישרים"

צ ק

הת+וד+ה+ וה+ב+רכ+ה

לידידנו הנכבדים אוהבי חסדה שהרימו את נדבת ליבם
לחלוקת הפסח הגדולה, ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
והבאת חירות והרווחה למשפחות קהילתנו כבני מלכים
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די


ב+בר+כת+ א' כשר+'ן פ+רייל+ע+כן פסח+

משה גובי ב/הנהלת הקופה

ברכת תודה לתורמים פסח R10
95
82 ₪
ברכות

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

לידידינו הדגול
שותף נאמן למוסדותינו
ועומד לימיננו במסירות אין קץ

הרב שמעון קוריץ שליט"א

מצות מצוה

שנאפו בהידור רב
והתברכו ע"י

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בברכת
"א+ כ++שר'ן פ++ריילעכן פ+סח"

יעקב צבי כהן
ב/הנהלת המוסדות

ברכה למצות לתורמים – פסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

לידידנו הדגול והמרומם על כל ברכה ותהילה,
שותף למפעלות תורה וחסד במסירות ובאמנות

הרב משה יאיר לוי שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח בו אנו מרבים בשבח, הלל והודאה.
הרי זה הזמן הנכון להביע ולבטא את רגשי הוקרתנו והערכתנו הכנים
למע"כ שחי' ולמשפחתו החשובה שיחיו,
על חלקו וזכותו בהקמת והצלחת מוסדותינו ברוחניות ובגשמיות.

א+ פ++ריילע+כען כ++שר'ן פ+סח!

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

מוקירים ומאחלים

שמעון זאב כץ
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים לפסח 6
110
90 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ב

לפיכך אנחנו חייבים
להודות, להלל, לשבח...

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 7
110
90 ₪
ברכות

בהוקרה והערכה
לידידנו ותומכנו הנכבד

הרה"ח משה וילקוביץ שליט"א

א+ כשר+'ן
פ+ר+יילע+כן פ+סח+

התחדשות וצמיחה בכל המובנים
ברכה והצלחה רוב נחת בנים ובני בנים
שתמיד להמשיך להרבות תורה ולהאדירה

בברכה מרובה

משה גליק
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים – מרובע פסח 12
95
78 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ד

שירה חדשה+
שבחו ג+אול+++ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ+שר ושמ++ח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

על זאת שבחו אהובים

הבו גודל להאי גברא רבה ויקירא, המעוטר בכל מידה נכונה,
כתר שם טוב לו עטרה, איש ה+חיל ואציל הרוח, רב הפעל+ים
למען הכלל והפרט, נדיב הלב ואיש המעשה, שר החסד
ועמוד+ הצדקה, שמו הטוב מפארים בעדת הלולים על
כל מפעלותיו הברוכים, ידו פתוחה+ לכל נצרך ולכל ד+ל
ולבו פת+וח כאולם לכל ענייני צדקה וחסד+,

מוה"ר פרץ שארף שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

על אשר הג+דיל חסדו עלינו והוזיל זהב מכספ+ו
לשמח את בני קהילתנו הק' במתן יפה
ל+++כבוד יו"ט פסח - זמן חירותנו הבע+ל"ט

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברך בכל מעשה ידיו,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיו, בריות גופא ונהורא מעליא באהליו,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

וועלועל קירשדסקי -  בהנהלת קופת הצדקה
וכל קהלא קדישא קרית סוובעל

ברכה מכובדת לפסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקרא+ת חג הפ+סח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הע+רכה+
על++ עמידתכם לימיננו בהת+++מסרות כבירה, למען התורה והחסד הנך נרתם ת+דיר ב+אה+בה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה וה
ודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה בבנין בית הבחירה במהרה

{מוקירים בברכת_ "פסח כשר ושמח"}

זאב כהן - מנכ"ל


ברכה לתורם פסח – לרוחב 3
130
94 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ג

ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו

ל+כבוד מעלת המלמד היקר+
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות+
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה+

הרב ברוך גרין שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
'והגדת לבנך' מקיים בכל יום בהתחדשות נפלאה+
ומצורף "מנחת חג" כתשורת הוקרה

ברכותינו שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דשמיא מלוא הגודש
בריות גופא נחת מיוצ"ח ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח+!

מוקירים
ב/הנהלת התלמוד תורה
המנהל יצחק שיין

ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
65 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ד

על זא+ת+
שבח+ו ורומ++מו

לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה

הרב יאיר קאהן שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה

שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ+רייל+ע+כן כשר+'ן פ+סח

מוקירים
משפחת ויזל

ברכה לאנשי חינוך – פסח R30
105
84 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ג

ל++פיכך אנ+חנו
חייב+ים ל++הודות ול++ה+לל

בפרוס ימי הפסח הבעל"ט,
אחר עמל להביא את אור החג
אל כל אברכי כולל "עמקות התורה" שע"י קהילת עמלי התורה

חלוקת "קמחא דפסחא" תשפ"ג

הננו להוקיר ולהודות להאי גברא רבה ויקרא
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה+

מוהר"ר שמעון צייזל שליט"א

פטרון כוללינו

שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הורקתם עליהם טובה
והרימותם תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה

בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם
יחגגו כל אברכי הכולל בדיצה את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד

בשכר זה תתברכו בחג מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.

בהוקרה והערכה

אברכי הכולל:
פנחס שפירא, יוחנן לוי, נחום גמזו, אברהם שלייקס
צדוק רוטלוי, גרשון כהנא,
ראש הכולל שליט"א


ברכת תודה על תרומות קמחא דפסחא 2
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

ערב חג המצות תשפ"ג

כי לך נאה כתר מלוכה

טנא מלא ברכות לבביות נשגרה+
וקול מברכים ומשבחים נרימה+
קדם ידידינו הנכבד משובח ומפואר בפי כל לתהילה,
האי גברא רבא ויקירא, איש אשכולות מעוטר בכתר מלוכה+
ליבו פתוח כאולם ומסור במסירות רבה ועצומה לכל קדשי בית ח+יינו
ראש וראשון לכל קדשים+,יראתו קודמת לחכמתו
רודף חסד וצדקה בכל עת ועידן, להגדיל תורה להאדירה ולרוממה
מוקיר ודחיל רבנן ותלמידיא, טוב עין הוא יבורך, מהולל בפי כל+

אשר נשא לבו להרים תרומת ה'
לפאר ולרומם את בית מדרשנו בבנותו בית לד'
ובהנצח+ת בית התפילה בבית מדרשנו 

"היכל נחמן צבי"
ע"ש זקינו הרה"ח ר' נחמן צבי
בהרה"ח ר' פנחס יוסף ז"ל

הרה"ח הנדיב המפואר
רבי זרח פינקוס שליט"א

ומשפחתו החשובה העומדת לימינו ושותפה בזכויותיו

יה+א רעוא מקמי שמיא
שאך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
כל ההשפעות טובות ברוח ובגשם,
בני חיי ומזוני רויח+י, ותזכו עוד רבות בשנים
להמשיך בפעולותכם הברוכות והנשגבות
ותזכו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
מתוך בריות גופא ונחת מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש אכי"ר

בברכת התורה ובהערכה רבה

ועד הקהילה              מתפללי בית מדרשנו
הנהלת ביהכנ"ס

ברכת הערכה לנדיב בנין
120
76 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ב

לפיכך אנחנו חייבים
להודות, להלל, לשבח...

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 4
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

"וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָשׁ
עַל גְאֻלָתֵנוּ וְעַל פְדוּת נַפְשֵׁנוּ"

ל+ידידנו ה+גדול ידיד ד' ישכון לבטח+
המסתופף בצל קהילתנו הק' שליט"א

השלו' והברכה

בעומדנו ימים ספורים לפני פרוס עלינו לטובה, חג הפסח – חג החירות. המעורר את קדושת הזמן, לשפע רחמים נשגבים ועצומים, להוציאנו לחירות למען תעבדון את האלו' על ההר הזה, בימים ההם בזמן הזה+.

הלב עולה על גדותיו, ברגשי גיל ושמחה, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקינו, להודות ולהלל על הסיעתא דשמיא בהצלחה המפוארת והמרשימה, של הפרויקט 'חלוקת קמחא דפסחא', דהאי שתא, להיות מעלין בקודש, ולהעניק לבני הקהילה היקרים+ והמסולאים מפז, מוצרי מזון ודברים הנצרכים, לקראת ח+ג הפסח הבעל"ט, להוסיף הרווחה בביתם, באופן הראוי והנעלה לבני מלכים, מאן מלכי - רבנן.

ראשונים למתברכים, העוזרים והמסייעים הנאמנים, בארגון וסידור הדברים עהציו"ט, לא נזכירם בשמותם כי זהו חפצם. יתברכו ממקור הברכות וזכות התורה וקיום מצוותיה תעמוד להם ולדורותם והיה מעשה הצדקה+ שלו'.

בהדרת כבוד התורה וחכמיה, נביע הודאה קמיה רבינו  שליט"א, הנוהג עמנו בטובת עין, בהיותו קובע ומעצב, מנחה ומנווט, דרכינו ופעולתנו, כאשר כל מהלך וכל נדבך, נבנה ונשלם בחכמה ובתבונה ובעינא פקיחא, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו.

בזאת נביע הודאה, שיר ורננים בקיצור אמרים, לאחינו רעינו, בני הקהילה הקדושה, שותפינו הנאמנים, שנותנים עיניהם ולבם הגדול בטובו, תמידין כסדרן ובמגביות הקופה מעת לעת. ובברכה שיזכו לרוות רוב תענוג, שמחה ונחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.

בצאתנו נחזור ונכפול, ליתן שיר שבח והודאה לאדון הכל, על כל הטוב אשר גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו המרובים, כאשר הראנו נפלאות עד כה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה. ותחינה נישא פני שוכן מעונה, כן תגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אכי"ר.
בהוקרה

רחמים וחסדים
שע"י קופת החסד

אגרת לקמחא – פסח 5
110
80 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

לידידנו הדגול והמרומם על כל ברכה ותהילה,
שותף למפעלות תורה וחסד במסירות ובאמנות

הרב משה יאיר לוי שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח בו אנו מרבים בשבח, הלל והודאה.
הרי זה הזמן הנכון להביע ולבטא את רגשי הוקרתנו והערכתנו הכנים
למע"כ שחי' ולמשפחתו החשובה שיחיו,
על חלקו וזכותו בהקמת והצלחת מוסדותינו ברוחניות ובגשמיות.

א+ פ++ריילע+כען כ++שר'ן פ+סח!

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

מוקירים ומאחלים

שמעון זאב כץ
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים לפסח 3
110
90 ₪
ברכות לעסקנים

בס"ד ניסן תשפ"ג

והגדת לבנך ביום ההוא 

למכובדנו היקר והנעלה+
טוב עין יקר+ הערך, אוהב ומח+זיק תורה ולומדיה+
הרב זאנוויל ניסן שפירא שליט"א
ת+ומך בקביעות ובידיד+ות לארגון "משכני" שע"י קהילתנו

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים כנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר", הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים למע"כ שיחי' הנוטל חלק בראש בהעמדת הדור העולה - צאן קדשים ובחורי חמד הממשיכים בעוז את מורשת הדורות המשתל+שלת מסיני ומבטיחים את עתידנו המזהיר.

עזרת ותמיכת מע"כ שיחי' היוו תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנוד+עת לתהילה של ארגון משכני, ה+מנחילים תוכן רוחני וטעמא דקדושה בהד+ורות הבאים צעירי הצאן דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; תרומתכם תתפוס מקום של כבוד בדברי הימים של הדורות העתידים+.

איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ובזכות היותכם שותף במצווה רבה זו תזכו לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחיר+ה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, און א גאנץ יאר כסדר שפע בר+כה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.

מאחל בהערכה

פנחס קלמן וייזר

תודה לתורמי פעילות חינוך בקהילה משכני – פסח
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

קופת "שמחת הלב"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק אחרי תשפ"ד לפ"ק

פ+ותחין בת+ודה+
ג

מהררי קודש יזרח ויופיע,
תפארת גדולה ועטרת ישועה, קניין עולם נצחי הוא לו
בעומדו לימין אברכי משי המסולאים מפז
להחיותם ולהשביעם ולהשקותם ולהביא אור למושבותם
ברוחב לב ובעין יפה כש"ת

הנדיב המרומם
מוה"ר משה זריליק שליט"א

מפ++תח של פרנסה כמנהג++ ישראל תורה+
כמ++נח+ת חלת תודה שלוחה
ל+קראת שבת המלכה+

על ר+וב פעליכם לצדקה ולתורה+
למאות נפשות הזרחתם אורה+ וג++אולה+

יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+
אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה

הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+
נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+

א לעכטיגע שבת!


     בברכה מרובה
מוקירו עוז

בערל כץ

שליסל חלה – חלת מפתח F7
70
69 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

ע
א++ם אתה משמח את שלי
אני משמח את שלך
ף

לידידנו איש החסד היקר שביקרים
הגואל בכל ימות השנה את בני ישראל ממצריהם
הרב משה וייס שליט"א
תומך ומסייע בטוב לבב בארגון החסד הגדול "שמחנו"

בשיר וקול תודה בהערכה רבה מעומקא דליבא
אנו מודים ומהללים מקרב לב
על עמידתכם לימין אלמנות ויתומים
ובפרט עתה לקראת חג הפסח הבעל"ט
בחלוקת השוברים ליתומים ולנשברי לב
ולמשפחות נצרכות מקהילתנו 
וכדברי הרמב"ם "אין שם שמחה גדולה
ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים+"

יהי רצון שזכות שמחת לב האלמנות והיתומים
ומאות המשפחות הנצרכות והנזקקות+
 יעמוד לכם לראות רוב נחת ושמחה
 לחוג את חג הפסח בדיצה וחדווה
ישיב לכם ה' כגמולכם הטוב
ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם אמן
בהערכה רבה!

אריה ונדרצוויג
מנכ"ל 

ברכה לתורמים – פסח R24
110
92 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח" מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 4
130
110 ₪
ברכות

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

ברוב הוקרה משגרים אנו לידידינו הדגול שותף נאמן ויקר

הרב שמעון קוריץ שליט"א

מצות מצוה

בברכת "א כשר'ן פריילעכן פסח"

יוסף צבי חימוביץ - משב"ק
בשם כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ברכה לפסח G6
110
90 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

על זא+ת
שב+חו א+הוב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה
למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+
שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה
להגדיל תורה ולהאדירה+

ותזכו יחד עם כל המשפחה
לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

ב+ברכת "פ+סח כשר ושמח" מוק+ירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 1
130
110 ₪
ברכות ואיחולים

ערפ פסח תשפ"ד

טנא מלא ברכה, בנסיון להביע מעט הערכה,
נגיש לידידינו רב הפעלים, אשר מפעליו הברוכים ידועים לרבים,
שיף עייל שיף נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מחזיק,
לעד עומדת צדקתו, ומן שמיא ישולם על מפעלו

הרב פנחס גליק שליט"א

אשר נטה שכמו לסבול, צורכי מאות מקבלי עול,
בימי הפסח - ימי פגרה, שלא יחלש ויתבטל קול התורה.
בראשית רישום ערך, כדי לידע גודל המערך,
את כולם זימן לכנס פתיחה, לחזות בשרידי לדור דעה,
ישישים ועד צורבים צעירים, את ההיכל כולו ממלאים,
יושבי על מדין ורבנים מופלגים, במזרח ישובים והכן מוכנים,
לכנס הפתיחה של הכולל והישיבה,
אשר את שכרה למעלה אין לשערה.
לימוד בזמנים כ"כ לחוצים,
אשר בהם יש להגביר לתורתינו חיילים,
ובפרט כאשר חורשי רעה לבטל תורתינו ולנתקינו מצור מחצבתינו מבקשים.
ואף בשאר ימי הישיבה, כאשר הלומדים משתוקקים בצמא,
רבנים ומגידים+ הובאו אל ההיכל,
למען יחכמו הצורבים ולא ימעיט הדל.
ותגדל התורה ותרבה הדעת,
ואת שכרו של ידידינו למעלה - אין לדעת+.  
ואף בזאת לא נחה רוחו, ופעל בכל כוחו ומרצו,
להעמיד לטובת הלומדים חלוקה, כי אם אין קמח אין תורה,
בשר ודגים ושאר מטעמים, בשפע רב למען יעמדו לימים רבים,
ואף יתן מלגה נכבדה, להחיות משפחה ומשפחה.
ובעת רצון זו, באנו בהודאה אף לזו, חן הוצק בשפתותיה,
ידועה לרבים בטוהר מדותיה,
כי מאחורי כל אדם גדול, יש מי שעוזרת לו לגדול,
אשת חבר שלידידינו מסיעת,ובטירחתו טורחת עד היכן שידה מגעת,
לימינו עומדת לסמכו, למען הרבות חסדו ומפעלו.

מנב"ת מרת פ++ועה שתחי' לאוי"ט

נשא כפינו אל יושב בשמים,
שלידידינו ונו"ב יוסיף ויתן בכפל כפליים,
גבולם ירחיב בשדות וכרמים,
ובביתם ישכנו הטוב והנעימים,
פרנסה בריוח תהא מנת חלקם, ובבנים לרוב ירבה נחלתם,
אושר ושמחה ישרו קבע במעונם,ולא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם עד עולם.
ויה"ר שנזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
במהרה בימינו כיה"ר

כעתירת המוקירים ומברכים

אברכי כולל שיר התורה
שע"י כולל בין הזמנים המרכזי
ביקנעם עילית

ברכה לתומך מרכז תורני לפסח R9
115
92 ₪
ברכות

ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה
למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+
שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה
להגדיל תורה ולהאדירה+

ותזכו יחד עם כל המשפחה
לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 5
130
110 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

למכובדנו היקר והנעלה+
טוב עין יקר+ הערך, אוהב ומח+זיק תורה ולומדיה+
ת+ומך בקביעות ובידיד+ות למוסדותינו המפוארים+

הרב יעקב משה ויזל שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים כנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים למע"כ שיחי' הנוטל חלק בראש בהקמת היכלי תורה ובתי חינוך לדור העולה - צאן קדשים ובחורי חמד הממשיכים בעוז את מורשת הדורות המשתלשלת מסיני ומבטיחים את עתידנו המזהיר.

עזרת ותמיכת מע"כ שיחי' היוו תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של מוסדותינו, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; תרומתכם תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של מוסדותינו.

איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ובזכות היותך שותף בבנין בית - מקדש מעט תזכה לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.

מאחל בהערכה

חיים דוד כהן
מנכ"ל המוסדות

איגרת ברכה לתורמים למוסדות חינוך – פסח
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב

ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו

לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה

הרב ברוך איצקוביץ שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה

שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח

מוקירים
משפחת ויזל

ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
80 ₪
ברכות

בהוקרה והערכה
לידידנו ותומכנו הנכבד

הרה"ח משה וילקוביץ שליט"א

א+ כ++שר+'ן
פ++ר+יילע+כן פ+סח+

התחדשות וצמיחה בכל המובנים
ברכה והצלחה רוב נחת בנים ובני בנים
שתמיד להמשיך להרבות תורה ולהאדירה

בברכה מרובה

משה גליק
ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 2
90
70 ₪
ברכות

בס"ד ימים שישועות בהם מקיפות, תשפ"ב

בערבי פסחים, דברים מבורכים, ביקר ערוכים+
אל מעלת כבוד הרבני הנדיב שמו מפארים+
גומל חסדים, מאיר ליהודים, כולם מעידים+

הרב משה יעקב ברינזון שליט"א

בראשונה וראש, שלומכם היקר הנה נדרש, כל טוב תירש.
במילין אחדים נבואה במזמור לתודה כי בלבינו גאה גאה, בהתקרב ימי הפסח המאירים, ואתנו יודע עד מה כי ככל שידינו יד כהה משגת הבאנו את אור הפסח למאות משפחות מקהילתנו, וכל דצריך יכול לפסוח, וכל דכפין יכול לאכול.

לפיכך, יען וביען הגיענו עד הנה, חיבים אנחנו להודות ולהלל למעכש"ת שליט"א שרוחב לבו ונדבת רוחו בסכום הגון מאוד, הביאנו עד הלום, מעות חיטין אלו עשו את דרכם אל אותם משפחות נצרכות, שששו ושמחו לקבלו וממנו מאכלם לשבעת ימי החג, יין מצות בשר ביצים ירקות וכלים חד פעמיים ועוד ועוד.

ישר כח גדול ותודה מרובה, מעומק לבבנו ומפיות כל אותם המשפחות והטף שייהנו מכך ויחוגו את זמן חירותנו בדיצה ובחדווה, בס"ד.

גם בשנה זו, כאשר תאמרו בהטעמה בלילי פסחים 'כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך ייתי ויפסח' תוכלו לדעת נאמנה כי אכן אתם את שלכם עשיתם ומשפחות רבות מסבות עמכם ביום טוב והם מאוכלי שולחנכם, והלך לפניכם צדקתכם בזה ובבא להשיב לכם כגמולכם הטוב עשרת מונים בבני חיי ומזוני רוויחי.

ונסיים בברכת חג כשר ושמח ושתחוגהו בדיצות, אתם וביתכם, בבריאות השלימה ובשמחה אמתית, ובמהרה נתראה יחד פנים בפנים בעיה"ק ירושלים ברננה נעלה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר יגיע דמם על קיר המזבח לרצון, במהרה בימינו אמן.

פ++סח כ++שר ושמ+ח

ברוב הערכה ויקר

ישראל דוד כהן
גבאי קופת קמחא דפסחא

איגרת תודה לתורמים לקמחא דפסחא
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ג

לידידי ומכובדי היקר

הרב משה דוידוביץ שליט"א

יהי רצון שתזכו לחוג את הפסח כהלכתו
בדיצה ושמחת הלבבות, לילה כיום יאיר באור יקרות
והריקותי לכם ברכות ואוצרות של השפעות
משמים תבורכו על כל פעולותיכם הטובים
רק אושר נחת וחדווה מהמשפחה תראו כל הימים

פ+סח כ++שר ושמ+ח

מאחלים מכל הלב

שמחה יורוביץ

איחול ברכת פסח
80
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ב

מוע+ד+ים
ל+שמ++חה+

לידידי היקר

יצחק לוי הי"ו

ומשפחתו היקרה

בפרוס חג הפסח
קבל את ברכתנו הלבבית:
שתשרה בביתכם אורה
חירות וגאולה
בריאות והצלחה
ששון ושמחה

בברכה ובהוקרה

שוקי שחר ומשפחתו
ביתר

ברכה לידיד – פסח
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

ויאמר לקוצרים ד' עמכםאשריכם תלמידי חכמים

באיחול+ים נרגשים ולבביים של שמחת התורה+
מבר+כים אנו ברון שיר ושבח את בני הישיבה הקדושה


בני העליה היקרים, נטיעות הקדושות הנטועים בגינת הקודש של תורה ועבודת ה+'
מוזמנים ל+יום המחרת+
למעמד+ "ברינה+ יקצורו"
לגיל ולשוש בשמחה של מצוה+

על הקנין הנצחי אשר רכשנו בעמל+ פינו,
על שעות של יגיעה והשקעה, על ימים של זריעה ונטיעה

ברכותינו לכלל תלמידי הישיבה כל אחד בשמו הטוב,
כל+ל בני השיעורים הגדולים עם הקטנים+
בני 'מתיבתא' היקרים, ילדי שעשועיו של רבינו שליט"א

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים כשאיפת לבבכם
ותזכו להתחיל ולסיים עוד ועוד מסכתות וכל הש"ס כולו ולעבור בכל הספרים הקדושים, ולהתקשר בהתקשרות אמיתית לתורת הקדושה
ולעבוד את ד' באמת ובתמים כל ימי חייכם+, אכי"ר

המברכים מוקירים ומעריצים

שמחה נחום לוין       משה שובקל
פנחס נתן        נחמן צומבל
לוי קרציף         שולעם לבל

ברכה לבחורים
89
59 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים


יִזְכּוֹר


ניתן למסור "דמי יזכור"
שנדרתם בעת
 "ה+זכרת נשמות+"
ב"שביעי של פסח" שעעל"ט

לטובת מבצרי התורה והחינוך
דמוסדותינו הק' והמסועפים
ולעילוי נשמת קרוביכם
ת.נ.צ.ב.ה.

במשרדי המוסדות
ואצל הר"ר יואל דוד קורנר הי"ו

ד
ידיד נאמן!
בהרימך מעות יזכור למען חינוך ילדי תשב"ר לדורי דורות
הנך גורם נייחא וקורת רוח להנשמה הטהורה הכמהה לכך בעלמא דקשוט, ובזכות זה וודאי תמליץ עליך ועל כל ב"ב
להוושע בשפע ברכה והצלחה ובכל מילי דמיטב,
אמן!
ג

מעות יזכור-2
100
78 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד אסרו חג הפסח תשפ"ג

ונודה לכם שיר חדש

בחלוף עלינו הימים הנעלים ימי הפסח העעל"ט הנה העת והעונה
להודות ולהלל, לשבח ולפאר לעומדים בראש המערכה,
הני צנתרא דדהבא, אישי החסד והמעש, העומדים לימין ולרווחת
בני הקהילה במהלך כל ימות השנה בעזר וסיוע שיש בו ממש,
שלוחינו הנאמנים בקיום מצות צדקה לעניי עירנו באופן הראוי והמכובד ביותר,
עמלים ויגעים למען לא יחסר המזג לכל אחד ואחד מבני הקהילה ומשפחתם
ה"ה העסקנים הנמרצים הדגולים והנעלים, ראשונים לכל
דבר שבקדושה,
מסורים לכלל צרכי קהילתינו הק'
ברוח ובגשם מהחל עד כלה, ללא לאות, ה"ה

מוה"ר לוי בלומן שליט"א
מוה"ר 
זבולון חימוביץ שליט"א

מנהלי קופת הצדקה "להושיעני"

אשר כמידי מועד במועדו מילאו בתינו אורה
 בחלוקת 'קמחא דפסחא' בהם קיבלנו מענקים כספיים מכובדים,
בשר ועופות בסבסודי ענק, וגם לרבות מלבושי כבוד,
אשר האירו את בתינו והקלו מעלינו את עול ההוצאות המרובות,
למען נוכל לחוג בדיצה את חג המצות, מתוך שפע רב
ורווחה גדולה כראוי וכיאה לבני מלכים

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברכו בכל מעשה ידיהם,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיהם, בריות גופא ונהורא מעליא באהליהם,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח
כלל בני הקהילה  - קרית יובלים


ברכת תודה לעסקני קמחא דפסחא S8
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ג

ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו

ל+כבוד מעלת המלמד היקר+
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות+
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה+

הרב ברוך גרין שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
'והגדת לבנך' מקיים בכל יום בהתחדשות נפלאה+
ומצורף "מנחת חג" כתשורת הוקרה

ברכותינו שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דשמיא מלוא הגודש
בריות גופא נחת מיוצ"ח ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח+!

מוקירים
ב/הנהלת התלמוד תורה
המנהל יצחק שיין

ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
65 ₪
ברכות ואיחולים

קופת "שמחת הלב"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק אחרי תשפ"ד לפ"ק

פ+ותחין בת+ודה+
ג

מהררי קודש יזרח ויופיע,
תפארת גדולה ועטרת ישועה, קניין עולם נצחי הוא לו
בעומדו לימין אברכי משי המסולאים מפז
להחיותם ולהשביעם ולהשקותם ולהביא אור למושבותם
ברוחב לב ובעין יפה כש"ת

הנדיב המרומם
מוה"ר משה זריליק שליט"א

מפ++תח של פרנסה כמנהג++ ישראל תורה+
כמ++נח+ת חלת תודה שלוחה
ל+קראת שבת המלכה+

על ר+וב פעליכם לצדקה ולתורה+
למאות נפשות הזרחתם אורה+ וג++אולה+

יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+
אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה

הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+
נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+

א לעכטיגע שבת!


     בברכה מרובה
מוקירו עוז

בערל כץ

שליסל חלה – חלת מפתח F7
70
69 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ד

על זא+ת+
שבח+ו ורומ++מו

לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה

הרב יאיר קאהן שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה

שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ+רייל+ע+כן כשר+'ן פ+סח

מוקירים
משפחת ויזל

ברכה לאנשי חינוך – פסח R30
105
84 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

למכובדנו היקר והנעלה+
טוב עין יקר+ הערך, אוהב ומח+זיק תורה ולומדיה+
ת+ומך בקביעות ובידיד+ות למוסדותינו המפוארים+

הרב יעקב משה ויזל שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים כנאמר "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר" הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים למע"כ שיחי' הנוטל חלק בראש בהקמת היכלי תורה ובתי חינוך לדור העולה - צאן קדשים ובחורי חמד הממשיכים בעוז את מורשת הדורות המשתלשלת מסיני ומבטיחים את עתידנו המזהיר.

עזרת ותמיכת מע"כ שיחי' היוו תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של מוסדותינו, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; תרומתכם תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של מוסדותינו.

איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ובזכות היותך שותף בבנין בית - מקדש מעט תזכה לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.

מאחל בהערכה

חיים דוד כהן
מנכ"ל המוסדות

איגרת ברכה לתורמים למוסדות חינוך – פסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 9
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

ל+++פיכך אנח+נו חייב+ים
ל+ה+ודות+ ול+++ה+לל

בפרוס ימי הפסח הבעל"ט, אחר עמל להביא את אור החג
אל כל מתפללי בית מדרשנו חברי קהילתנו 

בחלוקת "קמחא דפסחא" תשפ"ד

הננו להוקיר ולהודות להאי גברא רבה ויקירא
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה+

הרב ג+רונם שטיס+ל+ שליט"א

פטרון השטיבל

שבחפץ לב ובפתיחת דלתיים הוריק טובה וברכה
בהרימו תרומה הגונה לצרכי הפסח בהרחבה

בכוחכם, בזכותכם וע"י השתתפותכם יחגגו כל אברכי ומתפללי
בית מדרשנו "אחוות החים" 
את חג החרות וצדקתכם עומדת לעד

בשכר זה תזכו מן השמים לשפע רב בגו"ר,
 ובחג פסח מאיר כשר ושמח
ותוכלו לחוגו בטוב לבב מתוך הרחבה ושלות הנפש.
ובמהרה נעלה לציון ברינה ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים,
בשנה זו בירושלים הבנויה, אכי"ר.

בהוקרה והערכה

מתפללי השטיבל            חברי הוועדה- והגבאים

ברכת תודה על קמחא דפסחא R32
115
85 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ד

מועדים
ל+שמ+חה

לידידי היקר

של+מה מרק+וס+ הי"ו

ומשפחתו היקרה

בפרוס חג הפסח
קבל את ברכתנו הלבבית:
שתשרה בביתכם אורה
חירות וגאולה
בריאות והצלחה
ששון ושמחה

בברכה ובהוקרה

מיכאל רביץ ומשפחתו 
נתיבות

ברכה לידיד – סגול פסח 9
90
72 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד זמן חירותנו תשפ"ג

לפ++יכך א+נחנ++ו ח+ייב+ים ל++ה+ודות++

עם סיומן של מגביות "קמחא דפסחא"
הננו להודות מעומק ליבנו לידידינו 
חברי קהילתנו היקרים שיחיו

על התגייסותם הנפלאה והאדירה, איש אחד בלב אחד
אשר נתנו מהונם  ונרתמו להצלחת המגביות
ללא תלות בזכות לקבלת המענקים,

בזכותכם+ זכינו וחולק סכום של כ- 

58,558 ש"ח
למשפח+ות מקהילתנו הקד'

אין ספק כי קהילתנו
התגלה במלוא יופייה!

יהי רצון
שתזכו לקבל את השפעות החג
בבריות גופא ונהורא מעליא
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
גאולת עולם בפרטיות וכלליות
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
אכי"ר

המברכים בברכת החג

הגבאים

ברכה תודה לקהילה קמחא – פסח
120
78 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ג

על זאת שבחו אהובים

הבו גודל להני גברי רבה ויקירא, המעוטרים בכל מידה נכונה,
כתר שם טוב להם עטרה, אנשי החיל ואצילי הרוח, רבי הפעלים
למען הכלל והפרט, אנשי החסד והצדקה, שמם הטוב מפארים
בעדת הלולים בקהילתנו הק' על
כל פעולתיהם הברוכים, ה"ה

מוה"ר יוסף פלאק שליט"א
מוה"ר ציון שמאלץ שליט"א
מוה"ר יקותיאל סודל שליט"א
ואיתם עמם הר"ר אלימלך שיין שליט"א

שליחי הקודש של כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

על אשר עמלו ביגיעה רבה ימים כלילות במסירות רבה
לשמח את בני קהילתנו הק' במתן נכבד
לכבוד עונג יו"ט פסח - זמן חירותנו הבעל"ט
במסגרת קופת החסד "צדקתך"

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברכו בכל מעשה ידיהם,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיהם, בריות גופא ונהורא מעליא באהליהם,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

ועד+ הקהילה+
בשם קהל אנשי שלומינו בארה"ק

ברכת תודה לעסקני קמחא דפסחא
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

בית המדרש
'קהל יראים'

ג

רצינו להזכיר שזה הזמן וזה המקום
לתרום ולשלם את התחייבותכם שנדרתם בעת
יזכור+
לעילוי נשמת יקיריכם
לקופת בית המדרש

בכך ודאי תגרמו נחת רוח+
לנשמות יקיריכם
ותזכו גם אתם
שימליצו טוב בעדכם!

לתרומות:
ניתן לפנות לגבאים
או בטל 055-676-8888


מעות יזכור
100
78 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערבי פסחים
תשפ"ג

ה+לל נרצ+++ה

בשיר+ רון וקול תודה, נרים קול ונשיר תהילה+
לא-ל אדיר נורא עלילה+, שזיכנו ביסוד בית חינוך כמסורה+
ל+ח+ינוך דורות ישראל לתפארה+, ובמיוחד נרבה בהודאה+
כי זכינו לסיוע מלעיל+א, לאדם מהלך כמלאך משמיא
לעמוד לחזק ולנווט הספינה+, לסייע לתמוך ולהושיט עזרה+

מסור בכל מאודו לחינוך בטהרה+, לייסד לכונן לחזק ולהדריך כהלכה+
ללא שום רווח ותאוות שררה+, בלתי לד' לבדו לקדש שמו הנורא
 ובמיוחד מתמסר במסירות עילאה+, לחזקנו לעודדינו להדריכנו בראשית דרכה+
בראשית לכתנו בארץ לא זרועה+,  ללא ידיעה, נסיון, והכנה ראויה+

      במסירות אין קץ בנאמנות+ ובאה+בה וחיבה יתירה+      
ה"ה ידידינו הנעלה שמו מפארים בקהל עם ועדה+

הנה"ח המרומם ר' שמחה קלינר שליט"א

שלמה שמו ושלימה משנתו, לרומם ולחזק קהל עדתו,
מ
פעלים אדירים המפוארים בהדרתו, הכל בהצנע וללא פרסום מידתו.

 אכן אין לנו את היכולת לשלם, שלם ישלם לכם כגמולכם
 רוב פעולותיכם הגדול וחסדיכם, הצלחה גדולה בכל דרכיכם
בורא עולם היודע עוצם מפעליכם, ממרומים יושפע שפע באסמיכם
ה' יתן לכם בנים צדיקים ותלמידי חכמים לדורותיכם

ובעמדינו בערבי פסחים, נזעק לשוכן מרומים,
הבט משמי מעונים, ושלח משיח לגאול בנים,
בנה בית מקדשך התמים,
וזכינו בהאי שתא לאכול מן הזבחים והפסחים, 
ונודה לך שיר חדש על גאולת עולמים

בהערכה רבה

שמעון חגיז


ברכה מכובדת לתורם ומסייע – פסח
100
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ג
קר+ן "תומכי כוללי התורה+"

אל מעלת כבוד ידידנו האברך החשוב והנעלה, שיחי' לאויו"ש

הרה"ג משה שטילוביץ שליט"א

תלי"ת, עומדים אנו כעת בסיומו של זמן מוצלח ומרומם, זמן החורף תשפ"ג לפ"ק, בו זכינו כולנו יחד לעלות ולהתעלות במעלות קנייני התורה, כל אחד לפום דרגא ודרכא דיליה, נהרא נהרא ופשטיה, כאשר כל אחד ואחד זכה להתקדם ולצעוד הלאה במסילה העולה בית קל, בהבנת התורה ובקניינה, ביגיעתה ובידיעתה, ולראות ברכה בעמלו הרב.
לעת הזאת, שומה עלינו לעצור+ לרגע קט ולהתבונן ברוב חסד+י המקום ברוך הוא עלינו, וחייבים אנחנו להודות לו ולשבחו על כל הטוב והח+סד שגמל עמנו במשך הזמן שעעל"ט, ברוחניות ובגשמיות.

ברוחניות - על שזכינו להיות מיושבי בית המדרש, לעמול ולהתייגע בדברי התורה הקדושה דבר יום ביומו בצוותא חדא עם אבר+כים נעלים משכמם ומעלה אשר כל חפצם ומגמתם עלי אדמות הוא להידבק בקוב"ה ואורייתא, והתלי"ת שאש התורה בכוללינו מתלהט ומתלבה, מתגבר ומתעצם, והאברכים זוכים לקנות קנין התורה בידיעת המסכתות על בורים, בבחינות ושנתתם, ובידיעת הסוגיות העמוקות, וזוכים אנו לקיים מקרא שכתוב: "ה' חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר" במלוא מובן המילה, בסייעתא דשמיא.

ובכן, גם עת+ה שמחים אנו לצרף מילגת חג מיוחדת, תשורת הוקר+ה וההערכה מיוחדת לכבוד עמלי התורה החשובים, ואל ה' נושאים אנו את עיננו בהודאה על העבר המבורך, בשילוב תפילה ותקווה עזה על העתיד שכה יתן ה' וכה יוסיף שנוכל לחזק ה+ני ברכי דרבנן ולסייע בידי האברכים ה+יקרים לבוא לידי שלוות הנפש ויישוב הד+עת, למען יוכלו לעלות על במתי התורה והיראה ללא שום מניעות בס"ד.

וברוב שבח להשי"ת התקבל על ידי תורם חשוב החפץ בעילום שמו, תרומה מיוח+דת לחג הפסח האי שתא, להגדיל המילגה לעמלי התורה, בסך נוסף של חמשים שקל לכל ילד, ל+זכות לברכה לתורם החשוב, להצלחה בכל הענינים ולרוות נחת מיו"ח מתוך שמחה+. 

וברכותינו צר+ופות, יה"ר שתזכו לחוג את חג הפסח הבא לקראתינו לשלום בשמחה ובדיצות, בניקל בהרחבה ובהרווחה, מתוך שפע רב טוב ורוב תענוג ונחת דקדושה במידה גדושה, ולכל טוב סלה אכי"ר. ולזכות לאכול מן הפסחים והזבחים בב"א.


פ+סח כ++שר ושמ+ח+!

מאחלים ומברכים בהערכה

הנהלת הקרן

ברכה לאברכי כולל – פסח 8
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד

ער"פ תשפ"ג

בסימן טוב ומזל טוב

מנחה היא שלוח+ה בימי ערבי פסחים+

 קדם+ מע"כ אבינו של+יט"א

מנחה הכוללת דברי תורה" ערוכים וסדורים 
אשר עליך אבינו מאוד מאוד אהובים 

בטוב טעם ובשפה+ ברורה מבוארים+
ואם+ כי זמנה לימים שבעים+
אך אל תמנע טוב מבעליו אמרו חכמים+
ובתורה+ אין מוקדמים ומאוחרים+
ע"כ קבל נא זאת מאתנו צאצאים אהובים+
בצירוף טנא מלא איחולים נאמנים+
שתזכה+ לכל הברכות אשר בתורה כתובים+
אתה+ אבינו עם אמנו היקרים והחביבים+
ואך טוב וח+סד ירדפוכם כל הימים+
בבריות גופא ונהורא מעליא יחדיו צמודים+
בר+וב תענוג ונחת תמיד מקושרים+
וכל+ מילי דמיטב כבני מל+כים מעוטרים+
ובמהרה דידן נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים+


א כשרן פרייליכן יו"ט!

מאת, יוסי, יענקי, שימי, בערי
וכל בני המשפחה

ברכה להורים מתנה לפסח
80
46 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
ברכות ואיחולים

ערב חג המצות תשפ"ג

כי לך נאה כתר מלוכה

טנא מלא ברכות לבביות נשגרה+
וקול מברכים ומשבחים נרימה+
קדם ידידינו הנכבד משובח ומפואר בפי כל לתהילה,
האי גברא רבא ויקירא, איש אשכולות מעוטר בכתר מלוכה+
ליבו פתוח כאולם ומסור במסירות רבה ועצומה לכל קדשי בית ח+יינו
ראש וראשון לכל קדשים+,יראתו קודמת לחכמתו
רודף חסד וצדקה בכל עת ועידן, להגדיל תורה להאדירה ולרוממה
מוקיר ודחיל רבנן ותלמידיא, טוב עין הוא יבורך, מהולל בפי כל+

אשר נשא לבו להרים תרומת ה'
לפאר ולרומם את בית מדרשנו בבנותו בית לד'
ובהנצח+ת בית התפילה בבית מדרשנו 

"היכל נחמן צבי"
ע"ש זקינו הרה"ח ר' נחמן צבי
בהרה"ח ר' פנחס יוסף ז"ל

הרה"ח הנדיב המפואר
רבי זרח פינקוס שליט"א

ומשפחתו החשובה העומדת לימינו ושותפה בזכויותיו

יה+א רעוא מקמי שמיא
שאך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
כל ההשפעות טובות ברוח ובגשם,
בני חיי ומזוני רויח+י, ותזכו עוד רבות בשנים
להמשיך בפעולותכם הברוכות והנשגבות
ותזכו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים
מתוך בריות גופא ונחת מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש אכי"ר

בברכת התורה ובהערכה רבה

ועד הקהילה              מתפללי בית מדרשנו
הנהלת ביהכנ"ס

ברכת הערכה לנדיב בנין
120
76 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב ניסן רוט שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 24
100
87 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ד

על זאת שבחו אהובים

הבו גודל להאי גברא רבה ויקירא, המעוטר בכל מידה נכונה,
כתר שם טוב לו עטרה, איש ה+חיל ואציל הרוח, רב הפעל+ים
למען הכלל והפרט, נדיב הלב ואיש המעשה, שר החסד
ועמוד+ הצדקה, שמו הטוב מפארים בעדת הלולים על
כל מפעלותיו הברוכים, ידו פתוחה+ לכל נצרך ולכל ד+ל
ולבו פת+וח כאולם לכל ענייני צדקה וחסד+,

מוה"ר פרץ שארף שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

על אשר הג+דיל חסדו עלינו והוזיל זהב מכספ+ו
לשמח את בני קהילתנו הק' במתן יפה
ל+++כבוד יו"ט פסח - זמן חירותנו הבע+ל"ט

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברך בכל מעשה ידיו,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיו, בריות גופא ונהורא מעליא באהליו,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

וועלועל קירשדסקי -  בהנהלת קופת הצדקה
וכל קהלא קדישא קרית סוובעל

ברכה מכובדת לפסח
110
90 ₪
בין הזמנים

בס"ד ניסן תשפ"ד

ארגון "משביענו"
קהילת "תפילת ישרים"

צ ק

הת+וד+ה+ וה+ב+רכ+ה

לידידנו הנכבדים אוהבי חסדה שהרימו את נדבת ליבם
לחלוקת הפסח הגדולה, ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
והבאת חירות והרווחה למשפחות קהילתנו כבני מלכים
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די


ב+בר+כת+ א' כשר+'ן פ+רייל+ע+כן פסח+

משה גובי ב/הנהלת הקופה

ברכת תודה לתורמים פסח R10
95
82 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב

ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו

לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה

הרב ברוך איצקוביץ שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה

שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח

מוקירים
משפחת ויזל

ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד 

"וְנוֹדֶה לְךָ שִׁיר חָדָשׁ
עַל גְאֻלָתֵנוּ וְעַל פְדוּת נַפְשֵׁנוּ"

ל+ידידנו ה+גדול ידיד ד' ישכון לבטח+
המסתופף בצל קהילתנו הק' שליט"א

השלו' והברכה

בעומדנו ימים ספורים לפני פרוס עלינו לטובה, חג הפסח – חג החירות. המעורר את קדושת הזמן, לשפע רחמים נשגבים ועצומים, להוציאנו לחירות למען תעבדון את האלו' על ההר הזה, בימים ההם בזמן הזה+.

הלב עולה על גדותיו, ברגשי גיל ושמחה, על הזכות הגדולה שנפלה בחלקינו, להודות ולהלל על הסיעתא דשמיא בהצלחה המפוארת והמרשימה, של הפרויקט 'חלוקת קמחא דפסחא', דהאי שתא, להיות מעלין בקודש, ולהעניק לבני הקהילה היקרים+ והמסולאים מפז, מוצרי מזון ודברים הנצרכים, לקראת ח+ג הפסח הבעל"ט, להוסיף הרווחה בביתם, באופן הראוי והנעלה לבני מלכים, מאן מלכי - רבנן.

ראשונים למתברכים, העוזרים והמסייעים הנאמנים, בארגון וסידור הדברים עהציו"ט, לא נזכירם בשמותם כי זהו חפצם. יתברכו ממקור הברכות וזכות התורה וקיום מצוותיה תעמוד להם ולדורותם והיה מעשה הצדקה+ שלו'.

בהדרת כבוד התורה וחכמיה, נביע הודאה קמיה רבינו  שליט"א, הנוהג עמנו בטובת עין, בהיותו קובע ומעצב, מנחה ומנווט, דרכינו ופעולתנו, כאשר כל מהלך וכל נדבך, נבנה ונשלם בחכמה ובתבונה ובעינא פקיחא, אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לו.

בזאת נביע הודאה, שיר ורננים בקיצור אמרים, לאחינו רעינו, בני הקהילה הקדושה, שותפינו הנאמנים, שנותנים עיניהם ולבם הגדול בטובו, תמידין כסדרן ובמגביות הקופה מעת לעת. ובברכה שיזכו לרוות רוב תענוג, שמחה ונחת דקדושה מכל יוצ"ח, מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא.

בצאתנו נחזור ונכפול, ליתן שיר שבח והודאה לאדון הכל, על כל הטוב אשר גמלנו כרחמיו וכרוב חסדיו המרובים, כאשר הראנו נפלאות עד כה, מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה. ותחינה נישא פני שוכן מעונה, כן תגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אכי"ר.
בהוקרה

רחמים וחסדים
שע"י קופת החסד

אגרת לקמחא – פסח 5
110
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב פסח תשפ"ג
לכבוד מאמי היקרה והמסורה לנו מכל

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח,

בו אנו מצווים ביתר שאת ועוז על מצוות חינוך הבנים

כנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר,

הננו להביע את רגשי הוקרתנו והערכתנו העמוקים

למי שהכל שלה היא 

שבכל עת ובכל זמן משקיעה בחינוך הילדים
בד בבד בלהביא פרנסה הביתה שלא יחסר המזג,
ולדאוג מעל ומעבר שלא יחסר כלום בבית,
בפרט עכשיו בזמנים העמוסים של ערב פסח
עם הילדים שלא הרגישו טוב ועם התינוק על הידיים

עברת ממדף למדף ממשחק למשחק ציחצחת ניקת וסידרת
וכמובן לא שכחת להיות מסודרת עם האוכל,

אין אנחנו יכולים להוקיר ולהכיר טובה,
מה שנאמר לא יספיק, בתקווה שתרגישי מה שהרגש מפיק,
את איחלנו תקבלי בצירוף מתנה קטנה של הערכה

יהא רעווא שתוכלו להמשיך
להנהיג את ביתינו היקר ביד רמה
וקומה זקופה בגאווה דקדושה
ושיהיה לך סייעתא דשמיא בכל צעד ושעל,
שימלא השם כל משאלות לבך לטובה
שנזכה בקרוב לקרב יום אשר היא לא יום ולא לילה
ונזכה לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה
לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים אמן


מברכים מעומק הלב
טאטי
והילדיםמכתב הערכה לאמא – פסח 8
80
52 ₪
ברכות ואיחולים


 על זאת שבחו א++הובים

בס"ד, ערב פסח תשפ"ד

  ברגשי הוקרה והערכה+
נביע ברכות ותודות לרוב מעומקא דליבא
לאיש מסור ונאמן, העומד לימיננו בעוז ותעצומות בכל עת ועונה, דרכו מאז ומקדם להיענות בסבר פנים יפות וברוח חפיצה
לכל צרכי בית ה+', ולמען פריחתו והצלחת היכלנו
רווחת חברי קהילתינו בראש מעיינו, ומתעסק בהם בכל כוחו,
יד+ו נטויה לעזרה וסיוע לכלל בני הקהילה להמציא להם
מזון וטרף ללא ליאות, איש אשכולות ורב תבונות
המסור בלב ונפש להרבות פעלים לתורה ולחסד

ה"ה
מוהר"ר נחמן וייס שליט"א

A
שיגע ומצא תמיכה הוגנת וראויה
לכלל חברי קהילתינו לכבוד זמ++ן חירותינו

B

יעלה ויבוא ברכתינו בשירה וזמרה,
ישלם ה' שכרו הטוב במידה גדושה, לזכות לאורך ימים ושנות חיים מתוך רוב שמחה, מכל צאצאיו ירווה רוב נחת דקדושה
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, והצלחה בכל הענינים,
וזכות המעשים הדגולים להביא שמחת החג לכלל חברי קהילתינו
יעמוד לו ולזרעו להתברך בכל מילי דמיטב בהרחבה גדולה+
ובמהרה נזכה לביאת גוא"צ ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אכי"ר

המברכים מעומק הלב

מתפללי ביהמ"ד "נופת צופים"
קרית שפירים

ברכה עשירה לתומך לפסח R9
115
92 ₪
ברכות ואיחולים

קופת החסד "משביע לכל חי"

רמה ד' - בית שמש

ערש"ק שמיני תשפ"ג

פותחין בתודה

לידידנו החשוב אוהב תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה הנדיב הנכבד+
הרב פנחס קויליטש שליט"א

מ++נח+ת חלת תודה שלוחה+ - ל+קראת שבת המלכה+
על ר+וב פעליכם לצדקה ועזרה+ - לאלפי משפחות הזרחתם אורה+ וג++אולה+
יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+ - אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה
הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+ - נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+
א לעכטיגע שבת!

בברכה מרובה וברגשי הוקרה 

ישראל בולקעס
בשם הנהלת הקופה

שליסל חלה – חלת מפתח 2
70
59 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פסח תשפ"ב

לידידינו היקרים

משפחת ורצברגר שיחיו

בזמן שהטבע פורח - בוא האביב
נאחל צמיחה והצלחה - מהטוב והמטיב

שתזכה לחגוג את חג החירות
באהבה, שמחה ובריאות
אושר נחת, שלום ורעות

מאחלים בחום
בברכת "מועדים לשמחה"

משפחת כהן ביתר

ברכה לידידים – פסח
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב פסח תשפ"ד
קהילת "בני אהרן וזונדל+"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א


פ
מעמד
ה+קבל+ת פני רבו ברג+ל

בראשות מורנו ורבנו שליט"א

יתקיים אי"ה יום רביעי א' דחול המועד

ישאו דברים
הגאון רבי אליהו שעפסיל שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"


תזמורת "נשמות וצלילים"
 ש

תנעים את המעמד לכבוד החג

פתיחת שערים בשעה 8:00


מעגל סגור לנשים


מסגרת לילדים עם ממתקים


בברכת החג ומועדים לשמחה+

הגבאים  וועד המארגן

הודעה על שיעורים בחול המועד D3
100
80 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"
ף

בס"ד ניסן תשפ"ד

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בב+רכת+ א+' כשר+'ן פרייל+++עכן פסח+

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים -R2
95
83 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ד

ב+ר+כות+ וה+וד+א+ות

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב שמואל אלגרבלי שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

{פסח-כשר ושמח}

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

חברי ועד "למענך"
רחובות

ברכה לתורמים – פסח D24
100
87 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ד

שירה חדשה+
שבחו ג+אול+++ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ+שר ושמ++ח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ד

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח R8
95
82 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ד

לידידי ומכובדי היקר

הרב דוד יעבץ שליט"א

יהי רצון שתזכו לחוג את הפסח כהלכתו
בדיצה ושמחת הלבבות,לילה כיום יאיר באור יקרות
והריקותי לכם ברכות ואוצרות של השפעות
משמים תבורכו על כל פעולותיכם הטובים
רק אושר נחת וחדווה מהמשפחה תראו כל הימים

פ+סח+ כ+ש+ר וש+מח+

מאחלים מכל הלב

בצלאל שפירא

איחול ברכת פסח- R3
90
72 ₪
ברכות ואיחולים


ידידנו היקרים!


לפני שמעגל הזמן יסחף את כולנו
רצינו להזכיר שזה הזמן וזה המקום
לתרום ולשלם את התחייבותכם
שנדרתם ב'יזכור'

לעילוי נשמת יקיריכם
לקופת השכונה המרכזית "יד ביד"

בכך ודאי תגרמו נחת רוח לנשמות יקיר+יכם 
ותזכו גם אתם להיפקד בכל משאלות ל+בכם!

לתרומות:
055-676-8888


מעות יזכור 3
100
78 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ג

ליד+ידנו הדגול והמרומם על כל ברכה ותהילה+
איש החסד+ כביר הזכויות+

הרה"ח ר' גרשון קלירס שליט"א

בפרוס עלינו לטובה חג הפסח בו אנו מרבים בשבח, הלל והודאה.
הננו להביע ולבטא את רגשי הוקרתנו והערכתנו הכנים
למע"כ שחי' ולמשפחתו החשובה שיחיו,
על חלקו וזכותו לשמח עשרות משפחות ולהרגיש בחירות בחג עם המצות

בשם כל אותם משפחות והנהלת הקופ++ה וגבאי הצ+++דקה הננו לאחל א+ פ++ריילע+כען כ++שר'ן פ+סח!

ויהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.

מוקירים ומאחלים

קופה של צדקה 
"בבוקר חסדך"

ברכה לתורמי חסד לפסח 7
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב פסח תשפ"ד

שבחו גאולים

הננו להודיע שבעז"ה יתקיימו
שיעורים מרתקים

בחול המועד פסח מידי יום

ע"י מורנו הגאון
ר' יואל שפיגליץ שליט"א

רב רמת מנחם ומורה הוראה
בסיפור יציאת מצרים
גלות וגאולה

ע

בביה"כ "עטרת משה"

רח' המעפילים 8 - בין מנחה למעריב

תפילת מנחה 20 דק' לפני השקיעה


ף

שמ+ע+ו+ ות+חי נ+פשכם+

בימים קדושים ומיוחדים אלו
קבע לך חצי שעה זו בכל יום,
ובזה נדע את ההלכה הברורה ואת המעשה אשר יעשה.

ונזכה+ לא+כול מן הזב+חים+ ומן הפ+סחים+

ארגון "למדני חוקיך"
הודעה על שיעורים בחול המועד פסח R4
100
84 ₪
ברכות ואיחולים

קופת "שמחת הלב"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ערש"ק אחרי תשפ"ד לפ"ק

פ+ותח+ין בת+ודה+
ג

תפארת גדולה ועטרת ישועה נעטר לראש 
ידידנו היקר, העומד לימיננו תדיר
ברוחב לב ובעין יפה ומאירה

הנדיב המרומם
מוה"ר רא+ובן סובל+++ שליט"א
ומשפחתו היק+רה+

מפ++תח של פרנסה כמנהג++ ישראל תורה+
כמ++נח+ת חלת תודה שלוחה
ל+קראת שבת המלכה+

על ר+וב פעליכם לצדקה ולתורה+
למאות נפשות הזרחתם אורה+ וג++אולה+

יה+"ר שיפתחו לכם שערי פרנסה+
אוצרותיכם ימלא ה' באושר ועושר במידה מ++רובה

הר+חבת הדעת  והלב בדיצה וחדווה+
נח+ת ושמחה בברכה והצ+++לחה+

א לעכטיגע שבת!


     בברכה מרובה
מוקירו עוז

בערל כץ

שליסל חלה – חלת מפתח F10
70
69 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד זמן חירותנו תשפ"ב

לפ++יכך א+נחנ++ו
ח+ייב+ים ל++ה+ודות++

לקראת חג הפסח זמן חירותנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה, תורה ותפילה במאור פנים
ה"ה

חברי קהילתנו היקרים שליט"א

מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו

בברכת

פסח כשר ושמח

יהי רצון
ותזכו לקבל את השפעות החג
בבריות גופא ונהורא מעליא
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
גאולת עולם בפרטיות וכלליות
השפעות טובות מלוא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
אכי"ר

המברכים בברכת החג

הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"

ברכה לקהילה – פסח
120
78 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

למורה היקרה

הגב' ברכה וידר תחי'

את -

שלבבות רכים מחממת,
את כל ישותך תורמת
מעצמך יום יום נותנת
מאישיותך הקורנת

את -

שבנועם ושמחה,
דואגת לטוב ולרווחה
של כל ילדה בהצלחה
לכל תרחיש ערוכה

את -

שאת השלישי מכסה,
ואווירה חיובית בכיתה עושה
עם כל טרדות היום והמעמסה,
שמך בהערצה - בפי כל נישא

יפרוס ה' כנפיו עלייך
יאר ה' פניו - אלייך
וענן של חסד ורחמים יגן בעדייך

פ+סח+ כ++שר ושמ+ח+

מוקירים ומעריכים

המנהלת שרה שנירר
וצוות ההנהלה

ברכה למורה – פסח 2
90
70 ₪
בין הזמנים