ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

פורים

חבילות משתלמות במיוחד בשבילכם

מתנה לפורים לבחירה

ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה

מסיבת פורים משפחת פורימלאך 

פורים תשפ"ג - צפת תובב"א

שלט לפורים מתנה 3
120
0 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי

מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – לרוחב
80
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול
40
0 ₪
ברכות

ל+יה+ודים היתה אורה+

ושמחה וששון ויקר+

בס"ד פורים תשפ"ג

מג++ילת שיר+ ידיד+ות++

בימי שמח+ה ואורה+,
מתמלא הלב ברגשי חיבה, הודיה והערכה+,
למחזיקי התורה, שותפים ברבבות הזכויות באהבה,
וכשהלבבות שמחים ואוצרות שמים נפתחים,
שלוחה בזה ברכת רעים אהובים,
למע"כ מכובדנו הנכבד והיקר, טוב ליבו נודע בשערים,
העומד תדיר לימיננו למען תלמידינו היקרים צאן קדשים,
שמעו הטוב הולך בכל המדינות+ והקהילות+

הרב שמואל ויינער שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

ולעת ימים+ מסוגלים, בה+ם כל "הנזכרים - ונעשים+",
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים,
אם על המלך טוב, ייכתב בספר דברי הימים,
וכל שאלתכם היום יינתן לכם וישפיע עליכם ממרומים,
רב טוב, בני ברוכי, חיי אריכי, מזוני רויחי,
דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה תדיר+ יתאחדו,
שפע טובה ורוב ברכה, חיי נחת אושר ורווחה, אמן

מאחל מקרב לב, ידידך עוז

משה שמואל בנדיקט

מנכ"ל המוסדות

איגרת תודה – פורים 6
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

לידידנו החשובים והיקרים

משפחת ישראלי שיחיו

ביום הפורים+
כשהלבבות שמחים+
והאוצרות נפתחים+
אנו לכם מאחלים+
ימלא ה' משאלות ליבכם+
נחת אושר ושמחה כל הימים+

פורים שמח!

מאחלים

משפחת כהן

ברכת פורים לידידים R5
80
45 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

דרש טוב לעמו

ברכת "שמחת פורים" נשגר ברוב חדווה למעכש"ת מכובדנו הנעלה והמרומם הדורש ופועל תמידין כסדרן להצלחתנו בכל הענינים בשמחה ובטוב לבב פה מפיק מרגליות ואוצרות טבין, רב תשבחות ופאר המעלות תהילתו בקהל חסידים ותלמידים מעריצים ומשבחים

הגאון הגדול

רבי יעקב צבי כהן שליט"א

ראש ישיבתנו הקדושה

בשמחה ובטוב לבב נזכיר בזאת על מגילה זו
בצירוף רגשי תודה והכרת הטוב למעכש"ת הנעלה
עתיר הפעלים להנחלת תורה וחסידות לצאן מרעיתו

ובהאי שעתא נאחל למעכש"ת שליט"א ולב"ב שיחיו
שתשרה תדיר במעונכם הששון והשמחה,
הברכה וההצלחה, יאריך ימים על ממלכתו
מתוך בריאות אושר ונחת מכל יוצ"ח,
אמן כן יהי רצון!

בברכה מרובה בהדרת כבוד

משה פרייליך

צוות הנהלת הישיבה

ברכה לראש ישיבה – פורים
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

מ++גילת תודה

מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים,
אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם,
בזכותך פורחים ומאירים היכלי התורה והתפילה

מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א

גבאי ראשי דקהילתנו

ובפרוס חג הפורים הבעל"ט 
את ההזדמנות לנצל אחת בשנה+
 ומלב הומה רגשות להביע הכרה+ והערכה+
 על שעות וימים במעגל השנה+
במיטב הכוחות ובשיא ההשקעה+
למען בית מדרשינו, להתמסר בכל עת ושעה+

ואתם כתבו כטוב בעיניכ++ם

נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר

בהכרת הטוב

קהילת
"צהלה ושמחה"

ברכה ותודה – פורים 82
109
90 ₪
ברכות ואיחולים

לשכנינו היקרים

משפחת הורוביץ

שמ+חת פ+++ורים

מאחלים

משפחת כהן

גלוית ברכה לפורים
40
30 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

מ+שלוח מ+נות
א+יש ל+רע+ה+ו

בשבח ובהודאה לבורא, בגילה וברוב רינה,
אשגר משלוח מנות לרעי מזה ידידי בלב ונפש

הרב ישראל גרינבוים הי"ו

אברכך שבביתך יזרח תמיד אור השמש,
מתוך בריאות הגוף והנפש,
ישלח ה' ברכה באסמיך,
ובכל משלח ידיך.

פורים שמח לך
ולכל המשפחה שיחיו

מברך בדיצה, ידידך עוז

ברוך שמילוביץ

ברכת פורים לידיד
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ב

ומ+שלוח מ+נות
א+יש ל+רע+ה+ו

שלוחה בזה ברכות רעים אהובים,
ומשלוח מנות נשלח לכם בנעימים,
על אשר זכינו לשכנים כה יקרים
ולהודות אין בפינו די מילים,
על כל הטובות בכל הימים

משפחת ישראלי היקרה

תתברכו בבני ברוכי, חיי אריכי,
מזוני רויחי וכל מילי דמיטב
וששמחת הפורים תימשך הלאה לכל השנה

מאחלים

השכנים מנדלוביץ

ברכת פורים לשכנים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ומ++שלוח מנות
איש לרע+הו

דמר+דכי ואסתר צדיקתא,
כד איתל+י המן על אעא בר חמשין אמתא,
ואוף ית+ עשרא בנוהי - מן פרשנדתא עד ויזתא,
ולישראל הוה רוחתא, כדמפרש בתנינא דאגרתא,
די איתיאו אחשדרפניא דנפקו בבה+לתא,
ומר+דכי נפק בלבושא דת+כלתא,
וליהודים הות אורה ושמח+תא, נשגר האי מנתא רבתא,
לגברא די ליה רב פעולתא, ראש וראשון לכל דבר קדושתא, 

ה"ה ידידנו המפואר

מוה"ר חיים שטיין הי"ו

ח+בר חבורתינו במסחרים+
מנה+יג את הכל בישרים+
על+ מי מנוחות ובנעימים+
לת+פארת כל ישראל חברים+

יה"ר מלפני אבינו שבשמים,
שיראה הרבה נחת מכל יוצאי חלציו כמנשה ואפרים,
ויצליח בכל אשר יפנה ויכניס מלא עפרים,
עדי נזכה לביאת גואל צדק במהרה ולא בעצלתים,

לשנ+++ה הבאה בע+יר הקודש ב+ירושלים


מוקירים ומעריכים - מברכים ומעתירים

בונים חרבונא         שעפסיל צדיקוב

משלוח מנות פיוטי – 48
120
65 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ליהוד+ים הייתה+
א+ור+ה זו - ת++ורה+

(מגילה טז)

בשמחה+ גילה וצהלה נשגר משלוח מנות+
אל+ מעלת כבוד+

המג"ש הרב יוסף דוד בלוי שליט"א

על אשר באהבה כפולה ומכופלת ובמסירות
מסייע לכל תלמיד ותלמיד להיות עולה ומתעלה במסילה העולה בית קל,
לא מש עינו מאתנו ולא נס כוחו מלהיטיב בכל עת ובכל רגע ובכל שעה.

ובכדי לבטא את רחשי הכרת הטוב הגועשות בליבנו, נצרף בזאת ברכותינו,
שתזכו לראות ולרוות רוב נחת דקדושה מאתנו - התלמידים ומכל יוצאי חלציכם ולראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה יתאחדו, וירבו ימיכם בטוב ובנעימים,
ימים ושנים ארוכים, בבריות גופא ונהורא מעליא,
בבריאות הגוף והנפש בשלווה, בלא שום טרדות כלל.

בהוקרה והערכה רבה
על כל הטוב

חיים משה שוורץ ומשפ'

ההורים של ברוך צבי

ברכת פורים למג"ש
70
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

 כִּי מָרְדֳּכַי הַיְּהוּדִי, גָדוֹל לַיְּהוּדִים, וְרָצוּי לאֶחָיו

בימי הפורים האלו, פינו נפתח ובהקורה נמלל, אורה ושמחה
טובה וברכה, יעלה ויבוא ויגיע, ישועות משמי רקיע,
ברוב כבוד ויקר, גדולה והערכה 
אל מעלת כבוד עטרת ראשינו המאציל מאורו הבהיר עלינו 
האיש על העדה, ה"ה

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

הנה העת והעונה, וענית ואמרת, להעלות על גליון הכתב את רגשי
לבבנו, 'הכרת הטוב' שיש בלבבנו, אל מע"כ מרן רבינו שליט"א
המוסר ליבו ונפשו למען כל אחד ואחד מבני קהילתנו הקדושה
ונושאם על לוח ליבו במסירות אין קץ, ואשר בהארת פנים ונפש חפיצה.
פועל תמיד לרווחת אנשי שלומינו בכל עת ובכל זמן
ומלהיב את ליבנו לתורה יראת שמים וחסידות
ומאציל מחכמתו לכל מבקש עצה ותושייה 

ברכותינו ברכת הדיוט, יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים רוב נחת בנים ובני בנים
ומהתלמדים כבנים לאורך ימים ושנים טובות.
ומשפע ימים קדושים אלו יושפע אליו רוב מיני ברכות  וישועות
מתוך הרחבת הדעת וכל טוב סלה,

עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן.


מאחלים ומברכים בהודאה ותשבחות

משה בן לאה
נחום בן ציפחה
שמחה בן שיפקה

ברכה לרב /אדמו"ר פורים E4
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

לידידנו החשובים והיקרים

משפחת ישראלי שיחיו

ביום הפורים
אנו לכם מאחלים
ימלא ה' משאלות ליבכם
נחת אושר ושמחה כל הימים

פ+++ור+ים שמ+ח+!

מאחלים 

משפחת כהן

איחולי פורים שמח – מתנה
50
40 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

בית המדרש "שמחת צדיקים"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
רחו' צהלי נא, חורפיש

ככה יעשה לאיש 
אשר המלך חפץ ביקרו

פינו נפתח ובהוקרה נמלל, אורה ושמחה, טובה וברכה,
יעלה ויבוא ויגיע, ישועות משמי רקיע
אל מעלת כבוד האי גברא יקירא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
המוסר ליבו ונפשו למען קהילתנו הקדושה במסירות אין קץ,
ובהארת פנים ונפש חפיצה פועל תמיד לרווחת אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר,
איש חמודות ורב תבונות, ה"ה הרבני הנגיד המפורסם

מו"ה ירחמאל שיליץ שליט"א
פטרון בונה ומקים קהילתנו הקדושה

בלב מלא שמחה ורגשי הכרת הטובה נשגר בזה כסא דברכתא
יהא רעווא מן קדם אלקא דשמיא שיזכהו לתת לו תמיד כוח
ויכולת לפעול ולהפעיל למען הכלל והפרט וזכות התורה והתפילות דרבים
תעמוד לו ולזרעו עד עולם, לאורך ימים ושנים טובות ומשפע ימים קדושים
אלו יושפע אליו רוב מיני ברכות וישועות מתוך הרחבת הדעת וכל טוב סלהמאחלים ומברכים בהודאה ותשבחות

פנחס פויגלעך
חברי הקהילה
תושבי השכונה

ברכה לתורם פורים E4
90
70 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי

מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – לרוחב
80
0 ₪
ברכות ואיחולים

ביהמ"ד "צהלה ושמחה" ריסטוב

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ג

בר+כת פ++ור+ים

לידידנו החשוב תומך תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה
הנדיב הנכבד

הרב משה דוד ישראלי שליט"א

ברכותינו -
שתשכון השמחה בביתך,
בלי שום צער וצוקה
בית מלא אורה זו תורה,
בנים ובני בנים עוסקים בה באהבה
אושר ועושר תמיד ילווך,
בבריאות איתנה לאורך ימים

א+ פ++ריילעכן פ++ורים

בברכה מרובה

גבאי ביהמ"ד

ברכה למשלוח מנות 2
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ב+רכת הפ++ורים

יהא זה האיגרת, מלא ברכה והערכה+
לשלוחא דרבנן, שאזנו וליבו תדיר פתוחים לרווחה+
נודה במשלוח מנות, על חלקכם להרבות תורה ואורה+
אם על המלך טוב, המשפיע ודואג לרווחת המקום הקדוש הזה+
ללא שיעור וכמות+, ימים ולילות עושה שליחותו בנאמנות+
ובמלאות הימים האלה, ימי הפורים הנעלים+
נבוא אל המלך, בדברי שבח והערכה ליקר שביקרים+
על רוב מעשיו הטובים והכבירים, וייכתב בספר דברי הימים+

ינתן כתר מלכות בראשו של העסקן הדגול
חבר העירייה שלוחא דרבנן

הרב יוסף דרעי שיחי'

ביום מסוגל זה, יושיט מלכו של עולם לך את שרביט הזה+ב
כל משאלותיו יינתנו לו, כי לעת כזאת הגיע למלכות+
רצוי ואהוב לכל אחיו, להשתדל ולפעול למען היהודים כבאותם הימים
הישגיו ופרי עמלו ייזכרו בכל דור ובכל קהילה, ויושפע מהם שפע רב
ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר בהם יבוקש אוצרות פז

נסיים אגרת+ הפורים+ הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא
שזכינו לשליח יקר, דגול מרבבה, ארי שבחבורה, 
ועל זאת נשבח ונודה ונהלל לעד

באהבה רבה ובתודה

עסקני הקהילה

ברכה לעסקן – פורים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ימי הפורים תשפ"ג


               

והימים האלה נזכרים ונעשים

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה,
רווח והצלה והשפעות טובות, ל+לא שיעור וערך,
ובוודאי שעל המלך טוב, להשפיע על המחנך הדגול

   הרה"ח ר' גבריאל קלירס שליט"א

מלמד מומ++חה של בנ++י
בערל ני"ו

במלאות הימים האלה - ימי הפורים,
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים,
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש,
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה.

.

עם סיום אגרת הפורים הזאת, נודה ונשבח על כל יום בשנה,
על השקעה מרובה למען ילדינו, בתושיה ובחינוך,
בלימוד באהבה ובנתינה גדולה בכל עת.
ההוקרה וההערכה שבליבנו גדולה מכל תשורה!

בברכה מרובה ובהערכה רבה

תנחום גראגער

ברכה למלמד – פורים
110
83 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

שמ+חת פ+++ור+ים

ברכת "שמחת פורים"
נשגר ברוב חדווה למעכש"ת מכובדנו הנעלה והמרומם הדורש ופועל תמידין כסדרן להצלחתנו בכ++ל הענינים בשמחה ובטוב ל+בב
פה מפיק מרגליות ואוצ+++רות טבין,
רב ת+שבחות ופאר המעלות
תהיל+תו בקה+ל חסידים
ותלמידים מעריצים ומשבח+ים

הגאון הגדול רשכבה"ג
רבי ראובן קליין שליט"א

מרא דאתרא ומשפיע דבית מדרשנו

בימי שמח+ה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו למשפיע
יקר שבחבורה, מנהיג הקבוצה ביד רמה,
במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפשבהוקרה ובהערכה רבה המברכים נאמנה

גבאי השטיבל

חברי השטיבל

ברכה יוקרתית לרב – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

לידידנו החשובים והיקרים

משפחת ישראלי שיחיו

ביום הפורים
כשהלבבות שמחים
והאוצרות נפתחים
אנו לכם מאחלים
ימלא ה' משאלות ליבכם
נחת אושר ושמחה כל הימים

פ+++ור+ים שמ+ח+!

מאחלים

משפחת כהן

ברכת פורים לידידים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

למנהל החשוב
ברוך הכישרונות ורב התהילות
כל אשר עושה ה' מצליח בידו

הרב יצחק אשרי שליט"א

מרגשי המיית הלב, שאותם לא ניתן לחשב,
נשלח משלוח מנות סמלי בלבד כי מגיע יותר,
תודה וברכה לא נחסוך, ומילות הוקרה נערוך
הרבה יותר ממה שכאן כתוב, חבים אנו תודה,
על יחס של+ הערכה, ועל מילה טובה+,

בימי הפורים האלו, בוודאי שעל המלך טוב,
בראותו את השקעתכם הגדולה בכל עת,
ובפרט כעת על שקיימו וקיבלו הילדים עליהם
את המבצע המבורך ואת פרסיו המושקעים.
אף אנו נקשיב לדברי ה"שם משמואל":
נקיים את מאמר הפסוק "בבוקר אמור למלך"!
יהי רצון מלפני המלך בימים נשגבים
ש'כל הפושט יד נותנים לו' להשפיע עליכם
שפע ברוח ובגשם, בכל העניינים.
בריבוי נדיבים המסייעים סיוע של ממש למוסדות התורה, ובהקמת בניין של קבע בקרוב, אמן.

בברכת פורים שמח ובהערכה גדולה

משפחת ינובצסקי

צדוק, יענקי, יוסי, שמילי, זרח זעקל

ברכה למנהל חינוכי – פורים
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

לידידנו
החשובים והיקרים

משפחת ישראלי שיחיו

ביום הפורים
כשהלבבות שמחים
והאוצרות נפתחים
אנו לכם מאחלים
ימלא ה' משאלות ליבכם
נחת אושר ושמחה כל הימים

פ+++ור+ים שמ+ח+!

מאחלים

משפחת כהן

ברכת פורים לידידים 2
60
40 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד,  פורים תשפ"ג

ב+רכת הפ++ורים

ככה ייעשה+ לאיש אשר ה+מלך ח+פץ ביקרו
הנגיד הד+גול נושא עול ה+תורה על צוואר+ו
מוקיר ר+בנן ורחים רבנן במסירות עצומה+
איש אמונים+ שוקד בצרכי ציבור באמונה+
ליבו ער ונפשו פתוחה לכל דבר שבקדושה+
מאציל מח+כמתו לכל מבקש עצה ותושייה+
לא מחזיק טיבותא לנפשיה בענווה מופלאה+
מאיר+ פנים לכל אדם בכל עת ובכל שעה+

הלא הוא פטרון הכולל החשוב

הר"ר שניאור גולד שליט"א

אילו בפינו כל היום נודה על טובתו
לא יהיה די בכך לצאת ידי חובתו
על נדיבותו הגדולה הבלתי נגמרה
ועל תמיכתו המרובה בלומדי התורה
מתוך כבוד רב לתלמידי חכמים
ומתוך אהבת תורה יוקדת לעולמים

יה"ר שזכות פועלכם תעמוד לימינכם
אך טוב וחסד כל ימיכם ירדפוכם
שפע ברכת שמיים יושפע עליכם 
נחת וברכה אושר ועושר מלוא כפיכם
שתוכלו להמשיך ולהוסיף עוד על פעולתכם
להנחיל ולהפיץ תורה וחסד כשאיפת לבבכם

בברכת התורה

חברי ורבני הכולל

ברכה לפטרון כולל – פורים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

בימי אורה ושמחה
אביע רגשי תודה והערכה
לידידי היקר והנפלא
ברוך כישרון ורב עשייה
לו נאה כל תהילה

הרב משה יוסף קליין הי"ו

מ++ה שא+לתך וינ+תן לך

בימים אלו הנזכרים ונעשים
על המלך טוב, כל המשאלות לנו נותנים
נברך אתכם ואת כל הילדים היקרים

ישלח ה' שפע ברכה באוצרותינו
תשרה תמיד הברכה במעשה ידינו
תרבה האהבה והאחווה בינינו
תרוו נחת מילדכם מלוא חופניכם
אך שנות טוב תראו כל חייכם

מאחל בשמחה ויקר, ידידך

ישראל שוורץ

ברכת פורים לידיד 3
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

ביהמ"ד "צהלה ושמחה" ריסטוב

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ג

בר+כת פ++ור+ים

לידידנו החשוב תומך תורה וחסד
העומד לימיננו בכל עת בלב ונפש חפיצה
הנדיב הנכבד

הרב משה דוד ישראלי שליט"א

ברכותינו -
שתשכון השמחה בביתך,
בלי שום צער וצוקה
בית מלא אורה זו תורה,
בנים ובני בנים עוסקים בה באהבה
אושר ועושר תמיד ילווך,
בבריאות איתנה לאורך ימים

א+ פ++ריילעכן פ++ורים

בברכה מרובה

גבאי ביהמ"ד

ברכה למשלוח מנות
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

בית ח+ינוך לתשב"ר+
למשפחות בני תורה יראים
רמת ירמות ד'

בעמד+ינו בפתחה של פורים+
עת+ קיימו וקבלו היהודים+
את ד+ברי התורה להיות עושים+
מאה+בת הנס ולא ככפויים+
שומה+ עלינו בכפליים+
לה+ביע את הוקרותינו הכנים+
לה+אי גברא רבא נחבא  אל הכלים+
יגע בת+ורה לילות כימים+
ומר+ביץ תורה לתמידים הגונים+
דין ר+יכא ובר ריכא ממשפ' אפרתים+

הגאון החסיד 

הרה"צ ר' פנחס צוקר שליט"א
ונו"ב החשובה תחי'

אשר מרוב  שלהבת אהבת התורה, ואש אהבת הבורא הבוער בקרבו, אזר כגבר חלציו לפעול ללא לאות לילות כימים,
למען חינוך הדורות בהעמדת בית חינוכינו לתפארת ברוח ובגשם+.

ובודאי שזכות העמדת מבצרי חינוך תשב"ר  לתפארת
וזכות אבותינו מצוקי ארץ אשר הניחו היסודות לדורות
יעמוד לך ולכל אשר לך להצליח בכל דרכיך
 לרוב נחת דקדושא מכל יו"ח אושר ועושר
 ותזכה להמשיך לשקוד על התורה והעבודה
מתוך הרחבה והרווחה וישוב הדעת

המברכים בכל לב
ההנהלה

ברכת פורים ממוסדות חינוך
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

מגילת תודה

ל+כבוד ידידנו הנגיד הנכבד+
וה+יקר באנשים+

הרה"ח ר' אברהם וינרוטל שליט"א

מנכ"ל מפעל רננים

לרגל חג הפורים, אבטא הערכתי במילים
אותם אגיש בתוספת הוקרה,
ואביע את רחש ליבי הנאמנה

יש המון מעבידים בעולם, לא יהיו כמוך לעולם
רוחב וטוב לב במנה גדושה, עזרה וסיוע במידה רבה

קונה לעצמך שם טוב מסייע לכל אדם, ללא גבול וסוף
מעשיך הטובים על עצמם מעידים
על אהבת הזולת ללא גבולות וסייגים

מי ייתן ותזכה לשפע רב ממרום פרנסה עין טובה, בריאות ושלום
שיתוף הפעולה בינינו ירבה ויפרה באהבה ובשמחה, ללא סוף וקצה

תפיל+תנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים+
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים+
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד+
התורה והחסידות לשם ולתפארת+.

בהוקרה ובהערכה רבה

משפ' שמחה יוסקוביץ

ברכה למעביד – פורים
80
55 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ג++ד+ול ליהודים
ורצ+++וי לא+ח+יו

מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים, אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם, בזכותך נמשכים חיי עולם התורה

מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א

נציג ציבור החרדים לדבר ה' במועצת העיר

על זאת נודה על אשר היית בס"ד עמנו, בכלת ובכל שלב בבנין מוסדותינו,
לך ולמשפחתך החשובה תודתנו, על כל הטובות אשר בס"ד גמלת אתנו,
ברכת פורים שמח נצרף בזה, ומשלוח מנות לגודל ההוקרה

הוא+ יברך א+תכם, כא+שר דיבר

נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר

בהכרת הטוב

קהילת "צהלה ושמחה"

ברכה לעסקן – פורים
109
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ליהוד+ים הייתה+
א+ור+ה זו - ת++ורה+

(מגילה טז)

בשמחה גילה וצהלה נשגר משלוח מנות אל מעלת כבוד

המג"ש הרב מרדכי לבל שליט"א

בימי הפורים האלה, גזר ה+מן לבטל התורה+
ונהפכו מיגון לשמחה, זו העת והשעה הראויה
ל+בטא רגשות עצומות, במעמקי הלב חבויות
על שעות של השקעה, הסברה בהירה ונהירה
ועל אשר לא מוותר אף פעם מלומר השיעור+
בחורף ובקיץ בגשם ובשלג בזמנים לא זמנים+.

בורא כל עולמים, ישפיע למג"ש נחת ממרומים
באריכות ימים ושנים, תלמידים, בנים ובני בנים
אשר בדרך ה' הולכים, וישלם שכרכם בכפליים

א פרייליכען פורים 

בהוקרה והערכה רבה
על כל הטוב

חברי שיעור דף היומי

ברכת פורים למג”ש 2
70
60 ₪
ברכות ואיחולים

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

כולל הוראה "שערי אורה"

בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א

ברכת הפורים

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול

הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א

במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה

זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:

סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,

בברכת מרובה ובהערכה רבה

חברי הכולל

ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪
ברכות ואיחולים בס"ד פורים תשפ"ג

והריקותי לכם ברכה

אשר בקהל עם נביעה רננות+, כי טוב להודות+,
בצירוף משלוח מנות+, והיה לאות, לידידנו היקר איש חמודות
מוכתר במעלות טובות+, מלא זכיות+, רב פעולות+ כבירות+

אשר ידיו מלאות+, להיטיב ולהרבות+, בלי גבולות+
ה+עסקן הנמרץ והנל+בב

הר"ר ישראל נח שושן הי"ו

סגן עוזר השר

עתה הוא העת, להוקיר ולהעלות על נס, מסירותו בכל שעה ועת,

למען צרכי קהילתינו המעטירה+, ולכל אחד מבני החבורה+,
נערים וזקנים בכל שורה+. פעולותיו להגדיל תורה ולהאדירה+

תהי משכורתו מעם ה' שלימה, ויתן שמחה באהלו ללא הפסקה,

חן וחסד ישא, תענוג ונחת ושפע ברכה, לראות בעמלו ברכה מרובה.

כעתירת וברכת ידידיך המוקירים ומעריכים

חברי הקהילה


ברכה לעסקן– פורים 8
100
78 ₪
ברכות ואיחולים

               

ישיבה קטנה
אור התורה יוניאן סיטי

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א 

מה נכבד היום לקדם בברכה מלא וגדוש, קיימו וקיבלו באהבה נאה+ דורש 
שלוחה באות הכרת הטוב נאמנים , מנות לידידינו היקר רודף צדקה וחסדימ 
להגיש מנחה ולשבח , ואתם כתבו על היהודים כטוב בעיניכם בכל לשון צח 
ובהדרת הכבוד+ ואותות יקר ותפארת+, במרום ילמדו זכות שתהא למשמרת
חפץ ביקרו דבר ה+מלך מאן מלכי רבנן בתוקף, עוסקים מתוקים מדבש וצופ
מכבד את ה' מהונו , הוד והדר פעלו, נזכרים להגיד אדם יושרו, מה רב חלקו
נעימת מעשיו ליהודים היתה אורה מוקיר, לרומם קרן התורה דישיבתנו להאיר 
וברוך אשר יקים את דברי, ברכת עץ חיים הוא למחזיקים בה ותומכיה מאושרי 
תבענה תהלות והילולים, אמע"כ ידידינו היקר רחים ומוקיר רבנן ורב פעלים

                            

ה+רבני הנכבד+

מוה"ר נח גרילק  שליט"א 

עמוד התווך ובריח התיכון ורוח החיים דישבתינו הק' 
ויו"ר  הנהלת  ישיבתינו הק' רבות בשנים ועולם שווים לטובה 

יקר וגדולה נעשה לכבודו, להביע מזמור לתודה לערכו, בדין הוא שיטול שכרו
שפתינו יערב לאיש ח+י, יהא רעווא שיזכה להמשיך במ
עשיו הטובים תמיד+

יר+יק משמי מעונים+ ברכה בביתו , בזכות+ מרדכי ואסתר עליהם ועל+ זרעם+
בנים הגונים דעסקין באורייתא , חיי ארוכי  מילי דמגל"ה עולה כמנין מזלא
הנה שכרו אתו ותהלתו לפניו נהלל  הוגי תורה בבוקר וליל , ויט שכמו לסבול+
קדושת ימי הפורים יומשך , מה שאלתך וינתן לך בכל משאלות לבו נתונים+
טנא מל+א בר+כות מביני עמוד+י דגיר+סא נר+חש , טוב וח+סד בגודש
נביע רננות על מעשה וגבורתו בהדרה , תמכין דאורייתא בלב  נאמן מסורה+
השפעות טובות שמחת פורים, מברכים הנהלת ישיב"ק לצעירים מצוינים+

                     

ג"א מצטרף
חיים נאליש
מנהל

ברכה חרוזים לנדיב – פורים
170
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ימי הפורים תשפ"ג לפ"ק

"לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְ++חָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר"

בימי הפורים האלה כטוב לב ישראל ביין, לבב אנוש ישמח יין, חכלילי עיניים מיין,
הרי אומרים שירה על היין, אז יצא סוד כנכנס יין, ונזכירה דודיכם מיין,
נגילה ונשמחה כגיבור מתרונן ביין, ונביע שיר ושבח על כוס יין, מלא כברכת ה'.

אורה ושמחה ששון ויקר יחולו על ראשיכם+
יש"א ה' פניו אליכם וישם ברכה ושלום עליכם ועל בניכם+
 לוית חן ושובע שמחות יעלו ויבואו באהליכם+
חסדים ורחמים ממעון הברכות יושפעו בזכות פעולותיכם+
ייחקקו באותיות של זהב גודל טיב מעשיכם+
זהב וכסף להוזיל ולהשקיע במפעלותינו מיטב כספיכם+
הנחלת התורה וההוראה+ בראש מעייניכם+
קרן התורה בישראל להרים אחת היא שאיפתכם+
והכל בהצנע לכת ובענוות חן כמאז דרככם+
אות ודוגמא לבני ישראל, מכם יראו ויעשו כמותכם+
  הלא הוא מעלת כבוד מכובדנו וידידנו מאוד נעלה, אשר לא יחסוך כל עמל ויגיעה למען הרבות תורה ברבים, ובלבו החם והרחב מקדיש את עיתותיו היקרים ומיטב כשרונותיו הברוכים, כדי להעמידם על הדרך הראוי והנכון - דרך ישראל סבא, כאשר בד בבד דואג ומשתדל למען הרבות תורה והוראה בדורנו,
ה"ה הרבני הנגיד המפואר, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, כבוד שם תפארתו

מוה"ר אברהם דוד נחמן שליט"א
ואתו עמו עזרתו בקודש מנב''ת החשובה תליט"א

אשר עושים ומעשים ללא ליאות+, ברוב עוז ותעצומות+, בכל הכוחות והמחשבות+, פעולות נשגבות ונפלאות+, למען תורת  הדורות+, לרומם נפשות ולהכשיר הלבבות+,
להאיר לשקדנים בשפע אור יקרות+, לפתוח להם שערי אורות+, ולקרבם באהבה למעלות רמות+!

פינו ולשוננו מלאים שירה ותהילָה+, על פעולותיכם הגדולות למען אוצר חביב לעם סגולָה+
ובכן תערב עתירתנו לפני קל נורא עלילָה+, שתזכו לשפע עצום ורב מתוך שמחה וגילָה+
רוב ברכות והצלחות מתוך רינה ובצהלָה+, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים סלָה+
ישועות ונחמות לרוב בלי קץ ותכלָה+, אושר ועושר מתוך נחת ושמחה יושפעו מלמעלָה+
מצהלות קול פעמי משיח יישמע בעגלָא, ועינינו תחזינה בבנין בית המקדש לקץ הגאולָה+

מברכים משבחים ומפארים


הנהלת היכל "אורייתא וישראל"

ברכה חרוזים מושקעת לתורם – פורים 18
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ימי הפורים תשפ"ג לפ"ק

איגרת הפורים הזאת+


ליקר שבאנשים נברך, נכבד בקרב סובבים,
איש חכמה תבונה ופעולה, כמותו אין בנמצאים
העומד בראש מפעלות ועל פיו הכול נוסעים, בעל המעוף והיוזמה,
לפני כל הולכים, ובהובלתו הכול בטוחים, סמוכים ומתקדמים,
ובדרך הישר תמיד צועדים, ליבו הגדול נושא לכל דחוקים, במידותיו הנעלות
מעשים טובים נשזרים, גדולי עולם עליו נסמכים, משחר ימים, שליח הרבנים החשובים, להרבות פעלים, מקדם כל אחד במאור פנים, בשלווה ובנחת מראה כיצד ממשיכים, באמונה שלימה בכל דרכים,
יראת ה' מלווה לו כעמוד אש, מילתו לא תשוב מבלי לקיימה, הכול יודעים כי דבריו אמת ונכוחים, ועל מידות מופלאות ואמונה יוקדת, הכול נמנים וגומרים, נהנים ובטוחים, ופעלו הנשגב רוממים, נכבד ונעלה
בקרב מכירים וידידים, אוהביו לו תמיד סובבים, יחיד ומיוחד בדיבוק חברים

העומד בראש קבוצת המפעלים
מנהלינו הנכבד

מוה"ר שמעון בצירי הי"ו

ומשפחתו הרוממה שיחי'

ובפרוס ימי הפורים, נברכך נאמנה כי לאורך ימים ושנים+
ית+קבלו תפילותיך לחסד ולרחמים+
ת+זכה+ לר+אות בנים ובני בנים+
בתורה ובמצוות+ עוסקים, כולם זכאים ושלימים+
על+ מי מנוחות בבריאות+ הגוף ובחדוות נעורים+
מת+וך שלוות הנפש ה+שקט ורוגע פלאים+
ואור+ פני שכינה עליך תמיד ימשיך להאיר ניצוצים+
עמך נזכה+ לשמוח יחד עד ביאת גואל צדק בקירוב ימים+
יח+דיו נצעד לקד+מו ברחמים גדולים+

מוקירים ומעריכים ומייחלים

אשר תחת שרביטך צועדים

קבוצת צהלונים - רננים - שבעים


עיה"ק ירושלים ועיר התורה והחסידות בני ברק

ברכה חרוזים מושקעת למנכל כללי – פורים 75
110
90 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, פורים+ תשפ"ג

ברכות והודאות

טנא מלא ברכות לבביות נשגרה+
וקול מברכים ומשבחים נרימה+
קדם ידידינו הנכבד משובח ומפואר בפי כל לתהילה,
האי גברא רבא ויקירא, איש אשכולות מעוטר בכתר מלוכה+
המרבה בקהילתנו הק' את אור התורה מאהבה 
ליבו פתוח כאולם ומסור במסירות רבה ועצומה לכל קדשי בית ח+יינו
ראש וראשון לכל קדשים,יראתו קודמת לחכמתו
רודף חסד וצדקה בכל עת ועידן,להגדיל תורה להאדירה ולרוממה
מוקיר ודחיל רבנן ותלמידיא, ואיהו גופיה צורבא מרבנן

נטה שכמו לישא בעול המפעל הגדול 'ושנתת'
להנחיל ולהחדיר ידיעת התורה הק' לצעירי הצאן
כרצון רבותיה"ק זיע"א ויבחלט"א

הרה"ח המפואר
רבי נחמן פלס שליט"א

 פטר+ון מפעלינו הק' רבות בשנים+

יה+א רעוא מקמי שמיא
שאך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
ויקוים בכם כל הפושט יד נותנים+ לו
כל ההשפעות טובות ברוח ובגשם,
בני חיי ומזוני רויח+י, ותזכו עוד רבות בשנים
להמשיך בפעולותכם הברוכות והנשגבות
מתוך בריות גופא ונחת מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש אכי"ר

בברכת התורה ובהערכה רבה

ששון שליבוביץ
ב/מפעל 'והגית'

ברכה לפטרון ונדיב
120
76 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

א+ם ע+ל
המ++ל+ך ט+וב

ברוב כבוד והערכה נשגר משלוח מנות
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה
הנושא תדיר על לוח לבבו את כל קהל עדתנו במסירות
ומלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בימי הפורים האלו נבוא אל המלך
להזכיר את עמי בבקשתי
להשפיע שפע רב אורה ושמחה לכל ישראל

ברכותינו ברכת הדיוט
יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים
רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

המברך בקידה ביראת הכבוד

משה בצלאל כהן
בשם חבורת "בני היכלא"

ברכה לאדמו"ר – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

אשר המלך חפץ ביקרו

לכבוד נזר הבריאה, השוקד על התורה יומם ולילה
האברך היקר, עדיו לגדולות בשערי תורה והוראה
הרה"ג יצחק שטיינער שליט"א
מרבני כולל חושן משפט

ברוב כבוד ותפארת ערוכה האיגרת+
להוגה בתורה הקדושה מידי בוקר בשקידה+
בעמל בעיון ובריתחא בפלפול וביגיעה+
לך נאוה התהילה על כי הינך יושב האהלה+
אשר+יך ואשרי חלקך כי בין יושבי בית המדרש מקומך
אין שיעור ל+גובה קומתך ואין שווי לאושרך – עושרך. 
וכאן נוסיף עוד שורה או שתיים+
לשגר+ מילות הערכה לאשת החיל שבירכתיים
עומד+ת לימין עטרת בעלה+ לא יום ול+א יומיים+
במסירות טורחת להסיר כל טרדה עם ח+יוך על השפתיים+
למען תוכל ללמוד בשלווה ובמנוחה תור+תנו תורת חיים+.
והבית כולו, הקירות והתקרה רוקד++ים עם הרגלים
כל יום מחדש עם האור שדולק בעיניים+
"ה+יום היה לימוד טוב בכולל" כך שומעות האוזניים+
ומי מאושר+ אז יותר ממכם יעידו שמיים+.

ומה רב שכרך יקרה היא מפנינים+
שמור לך הוא למעלה לנצח נצחים+.

בברכת א פריילכ'ן פורים

ראובן קרויטלעך

מנהל הכולל

ברכת הוקרה – לאברך כולל
110
83 ₪
הודעות

ביהמ"ד "אורה ושמחה"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' תשועתם 45 ביתר

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

זמנים לימי הפורים הבעל"ט

מחצית השקל ---------------------------------- 16:45
מנחה תענית אסתר ------------------------------- 17:10
מעריב ליל פורים -------------------------------- 18:10

(עזרת נשים פתוחה)

קריאת המגילה לנשים ----------------------------- 19:15

שחרית מנין א' בהיכל ביהמ"ד------------------------ 7:00
שחרית מנין ב' בבית שני --------------------------- 8:00
שחרית מנין ג' בהיכל ביהמ"ד ------------------------ 9:00
קריאת המגילה לנשים ---------------------------- 10:30
מנחה גדולה ----------------------------------- 13:30
מנחה ----------------------------- משעה לפני השקיעה

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

גבאי ביהמ"ד

זמני היום לימי הפורים – לקהילה
80
60 ₪
זמנים הודעות

בס"ד, ערש"ק פ' זכור אדר תשפ"ג

 הד+ר קיבלוה+

החזקת תורה בהידור רב

יום התרמה - מגבית חודש אדר

יערך בעז"ה
ביום שני תענית אסתר
בהיכלי בתי המדרש בקרית יובל ת"ו
למען עמלי התורה המופלגים בכוללי ההוראה
בקרית יובל בעיר הבירה וברחבי ארה"ק

אפשרות מיוחדת! ניתן לזכות שתרומתכם האדיבה
תמסר בעיצומו של יום הפורים, במזומן כמתנת הערכה
למשפחת האברך הת"ח מופלג

ליהודים ה+יתה אורה זו תור+ה+

 פוילט אלעס גוט'ס

ניסן ויזל
055-8888888

הודעה על מגבית לאברכים – פורים
100
80 ₪
הודעות

קהל "אורה ושמחה" טשערניץ

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד אדר תשפ"ג

זמני תפילות ומעמדי קודש לימי הפורים

יום ד' - תענית אסתר

מחצית השקל - ע"י הכניסות לביהמ"ד ----------------- 16:20
מנחה ---------------------------------------- 17:20

ליל פורים

מעריב וקריאת המגילה ---------------------------- 18:20
קבלת קהל בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ----------- 20:30-22:00

יום ה' - יום הפורים

תפילת שחרית ---------------------------------- 8:30
קריאת המגילה ----------------------------- בערך 10:00
שמחת פורים בהיכל ביהמ"ד ------------------- 13:30-15:30
מעריב וקריאת המגילה למוקפין בבית שני --------------- 18:30
שולה"ט ------------------------------------- 20:00

יום ד' - פורים דמוקפין

תפילת שחרית ---------------------------------- 9:30

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

הנהלת הקהילה

זמני היום לימי הפורים – לחסידות
80
60 ₪
הודעות

קופת החסד "צדקת ישראל"

שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד

בס"ד אדר תשפ"ג

מגבית פורים תשפ“ג

השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!

עניי קהילתך קודמין!

את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000

או במוקד הטלפוני - 077-0000000

א פריילכען פורים

הנהלת קופת החסד

הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים 2
80
60 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד פורים תשפ"ב

מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו

קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר

בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000

“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”

(רמב”ם מגילה ב, יז)

א פריילעכן פורים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

שמחת פורים

בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצ+++וות היום עד דלא ידע

תפילת מנחה

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
זמנים הודעות

בס"ד
מגבית מתנות לאביונים
שנת תשפ"ג לפ"ק

___________________________________________________


"מצות מתנות לאביונים"
ל+מהדרין מן ה+מהדרין
למשפחות אביונים תלמידי חכמים
פה בעיה"ק ירושלים תובב"א

שימסרו בס"ד בו ביום!

המתנות ניתן להעביר
להרה"ח נחום בונקר נ"י
פה בבביהמ"ד, או במשך כל היום במספר טלפון 05532402217

"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר (ישעיהו נ"ז) להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". (לשון הרמב"ם פ"ב מהלכות מגילה הי"ז) 


"עיניה+ם של עניים נשואות למקרא מגילה+"

(מגילה דף ד:)

הודעה על מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד

"קיימו וקבל+ו"

בליל פורים לכל בני הקהילה

ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00

בברכת התורה

הגבאים

הודעות חשובות

א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם

סדר לימוד לפורים
150
120 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, פורים+ תשפ"ג

ברכות והודאות

טנא מלא ברכות לבביות נשגרה+
וקול מברכים ומשבחים נרימה+
קדם ידידינו הנכבד משובח ומפואר בפי כל לתהילה,
האי גברא רבא ויקירא, איש אשכולות מעוטר בכתר מלוכה+
המרבה בקהילתנו הק' את אור התורה מאהבה 
ליבו פתוח כאולם ומסור במסירות רבה ועצומה לכל קדשי בית ח+יינו
ראש וראשון לכל קדשים,יראתו קודמת לחכמתו
רודף חסד וצדקה בכל עת ועידן,להגדיל תורה להאדירה ולרוממה
מוקיר ודחיל רבנן ותלמידיא, ואיהו גופיה צורבא מרבנן

נטה שכמו לישא בעול המפעל הגדול 'ושנתת'
להנחיל ולהחדיר ידיעת התורה הק' לצעירי הצאן
כרצון רבותיה"ק זיע"א ויבחלט"א

הרה"ח המפואר
רבי נחמן פלס שליט"א

 פטר+ון מפעלינו הק' רבות בשנים+

יה+א רעוא מקמי שמיא
שאך טוב וחסד ירדפוכם כל הימים,
ויקוים בכם כל הפושט יד נותנים+ לו
כל ההשפעות טובות ברוח ובגשם,
בני חיי ומזוני רויח+י, ותזכו עוד רבות בשנים
להמשיך בפעולותכם הברוכות והנשגבות
מתוך בריות גופא ונחת מכל יוצ"ח,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש אכי"ר

בברכת התורה ובהערכה רבה

ששון שליבוביץ
ב/מפעל 'והגית'

ברכה לפטרון ונדיב
120
76 ₪
זמנים הודעות

מנין אברכים חיי תורה

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד אדר תשפ"ג

באחד באדר משמיעים על השקלים

כנהוג בקהילות קודש די בכל אתר ואתר משתתפים בני הקהילה הק' בעלויות המרובות הכרוכות בהחזקת ואחזקת הבית מקדש מעט. ואכן גם בקהילתינו רובא דרובא שותפים בהוצאות בית הכנסת בסכום אותו נקב מורינו הרב שליט"א - 65 ש''ח בחודש וכלשונו: שאין אחד שלא יכול לעמוד בסכום זה שהוא קצת יותר מ 2 ש''ח ליום.
אך דא עקא וישנם מתי מעט אשר עדיין לא זכו, או שזכותם נפסקה אי שם במהלך השנה האחרונה, וכתוצאה מכך בית הכנסת מתקשה לעמוד בהוצאות המרובות.
על כן באנו בקריאה של חיבה לתת כל אחד את חלקו בהוצאות בית הכנסת כהוראת  מורינו הרב שליט"א ולהקים הו"ק בכדי שבית הכנסת ינשום לרווחה, כמו"כ  מי שכבר יש לו הו"ק ונדבו ליבו להוסיף בסכום החודשי מוזמן לגשת לגבאים ולעדכן זאת, ויתברך מכל הברכות וכידוע כל המוסיף מוסיפים לו.

 חשוב לדעת!
1. אין שום התחייבות למקום ישיבה ע"י מתן הו"ק, הוצאות ביה"כ לא נובעות מהספסלים והסטנדרים, אמנם ברור לכל שזכות קדימה במקום שמורה לבעלי הו"ק ובעדיפות לכל המרבה שהרי הוא משובח.
2. מי שנותן את השתתפותו החודשית במזומן, חובה שיעשה זאת לידי הרב בונים זעפרני הי"ו או לפחות יעדכן כל פעם שנתן ולולי זה נחשב כאילו לא נתן.
כ"כ אין צורך להאריך בחוסר הנעימות הכרוך בבקשת כסף ובודאי שלא לגרום לגבאים ח"ו לנדנד.
בברכת התורה

הגבאים

הודעה על מגבית בקהילה דמי חבר
80
60 ₪
הודעות

קהל "אורה ושמחה" טשערניץ

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ג

זמני קבלת קהל

אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ביום הפורים הבעל"ט

בביתו נאווה קודש
רח' הנביאים 62

ליל פורים

בין השעות 20:30-22:00

יום הפורים

בין השעות 14:00-16:00

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

ועד הקהילה

הודעה על קבלת קהל בפורים 2
80
60 ₪
הודעות

קופת החסד "צדקת ישראל"

שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד

בס"ד אדר תשפ"ב

מגבית פורים תשפ“ב

השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!

עניי קהילתך קודמין!

את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000

או במוקד הטלפוני - 077-0000000

א פריילכען פורים

הנהלת קופת החסד

הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים
80
60 ₪
זמנים הודעות

ביהמ"ד "היכל השמחה"

רח' השושנים 89 טבריה

בס"ד פורים תשפ"ג

משתה ושמ++חה ויו"ט+

שמחים הננו להודיע כי 

מורנו הרב שליט"א

יקבל קהל בביתו ביום הפורים הבעל"ט
אי"ה בין השעות 1:00 עד השקיעה

והשתיה כדת אין אונס
סעודת יו"ט כיד המלך
ריקודין ושמחה של מצווה

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר"

בברכה ובשמחה

הנהלת הקהילה

משתה פורים
80
49 ₪
הודעות

בס"ד אדר  תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

שמ+ח+ת פ+++ור+ים

בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע

תפילת מנחה

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

הודעה על שמחת פורים 2
150
120 ₪
זמנים הודעות

בס"ד

מתפללי בית המדרש , אברכי החברה,

בחורי משכיני, און די גוטע קינדערלעך,

כולם יחדיו מוזמנים בכל הכבוד הראוי,

לחגוג בצוותא חדא את החגיגה הגדולה, להתבסם בחמרא טבא

ולהתבשם באימרא חריפתא ובמילתא דבדיחותא,
במסיבת

משתה היין

אשר יתקיים בראשות+

מורנו ורבנו אדוננו ורוענו

רבי שמחה פוקס שליט"א

כ"ק מרן הפורים רב דחצר קדשנו שליט"א

אשר+ תת+קיים ברוב שמ++חה וחדווה
ששון ועליצות, ג+ילה ורינה

בליווי תזמורת וכלי נגינה
ביום שלישי בעת כי ינטו צללי
ערב חג הפורים דפרזים
בשעה 9:30

תפילת מעריב תתקיים לפניה ולאחריה

ברוב עם הדרת מלך

המצפים לבואכם

הגבאים+
משתה היין – פורים כתר מלכות
120
60 ₪
אבות ובנים

בס"ד פורים תשפ"ג

לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה זוּ תּוֹרָה

בְּשׁוּרָה מְשַׂמַּחַת לְכָל אָבוֹת וְיַלְדֵי קְהִלָּתֵנוּ

בְּעֶזְרַת ה' תִּתְקַיֵּם כָּאן בְּבֵית מִדְרָשֵׁינוּ

יְשִׁיבַת מָרְדְּכַי הַצַּדִּיק

בְּיוֹם הַפּוּרִים
אַחֲרֵי קְרִיאַת הַמְּגִלָּה
בְּמֶשֶׁךְ חֲצִי שָׁעָהפְּרָסִים מְיֻחָדִים יְחֻלְּקוּ בְּעֶזְרַת ד' אַחֲרֵי חַג הַפֶּסַח


מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה עַד דְּלֹא יָדַע
וּנְעִילַת הַחַג בְּתֻפִּים וּבִמְחוֹלוֹת
בְּבֵית אַדְמוֹ"ר שְׁלִיטָ"א
בֵּין הַשָּׁעוֹת 6:00 - 9:00 בָּעֶרֶב

הודעה על ישיבת מרדכי הצדיק 2
120
75 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד תענית אסתר תשפ"ב

מח+צית השקל+
לקופת+ קה+ילתנו

יהיה ניתן למסור החל מהבוקר ועד השקיעה
בדוכן ההתרמה ליד הכניסה לביהמ"ד

או באשראי בטלפון: 077-000000

"מי שנות+ן מחצית השקל מובטח+ לו שהוא בן העולם ה+בא, ול+א יקרה לו שום פגע ר+ע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזירה על+יו או על בני ביתו היא מתבטלת+, ואינו בא ל+ידי חסרון כיס באותה שנה+, ויהיה מוצלח בכל מעשה+ ידיו ויהיה אהוב למעלה ונחמד+ למטה, והמתמיד+ בה מידי שנה יר+אה זרע ויאריך ימים"

(ספר מועד לכל חי מאת רבי חיים פלאג'י זיע"א)

מטבע מחצית השקל מכסף צרוף יעמוד לרשות התורמים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מחצית השקל
80
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

בעז"ה כבכל שנה ושנה
יתקיים סדר לימוד

"קיימו וקבל+ו"

בליל פורים לכל בני הקהילה

ידוע מה שכתב החת"ס זצ"ל בדרשותיו:
"קבלתי מרבי .. שכל העוסק בתורה
בין מגילה דלילה למגילה דיומא,
מובטח לו שהוא בן העולם הבא"

סדר הלימוד הינו לחמש שעות
בין השעות .... 21:00-2:00

בברכת התורה

הגבאים

הודעות חשובות

א. הרישום לסדר הלימוד עד ה' אדר ב'
ב. מתן שכרה בצידה ומשלוח מנות בסך 250 ש"ח יחולקו
למשתתפי הסדר שנרשמו
ג. כמות המקומות מוגבלת מהרו לתפוס את מקומכם

סדר לימוד לפורים 2
150
120 ₪
זמנים הודעות

ביהמ"ד "שיח חסידים"

בראשות מרן אדמו"ר שליט"א

רח' רבי חננאל, רמת גן

בס"ד אדר תשפ"ג

זמנים לימי הפורים הבעל"ט

תפילת מנחה תענית אסתר.....5:00
תפילת מעריב ליל פורים........6:40
‎‎‎‎‎‎תפילת שחרית יום הפורים.....8:00
תפילת מנחה יום הפורים........5:25

מ++שתה ושמחה      

המשך סעודת פורים
ועריכת השולחן ע"י מרן אדמו"ר שליט"א
בשעה 8:00


             
           א+ פ++ריילאכן פ+++ורים


זמני היום לימי הפורים 2
80
58 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד
ערש"ק פר' תצווה

לכ++ל הצ++יבור הקדוש והיקר+

הננו להזמינכם בעז"ה 

לזיץ ליל
שבת זכור
 בבית מדרשנו
"טשארקעס"
באולם הכינוסים

בהשתתפות המגיד מישרים+
פה+ מפיק מרגליות+
הגאון רבי
שמעון ויסקיס
שליט"א

סביב שולחנות ערוכים
ושתיה כדת

אי"ה בשעה 8.30 שיעור דף היומי
ובשעה 9.15 הזיץ


הציבור מוזמן
בהמוניו

זיץ הכנה – פורים
80
70 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ג

שמ+חת פ+++ור+ים

לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
תומך תורה בלב רחב ונפש חפיצה
תורה וגדולה מתאחדים על שולחנו
נאמן ומסור למען בנין בית מדרשנו

רבי שמשון ישראלי שליט"א

נודב "אוצר הספרים" בבית מדרשנו

בימי שמח+ה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי ובוני היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באה+בה
והננו לאחל+ לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח

בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם ברוח איתנה ונדיבה לימין הקהילה
בנדבתכם, נמשיך בס"ד את תנופת ההתרחבות האדירה
לכבוד השי"ת ולתפארת הקהילה והעיר כולה

תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך לכונן בנפש חפיצה וביד תומכת ומסייעת
את מוסדות התורה והחסד בכל רחבי הארץ

בהוקרה ובהערכה רבה המברכים נאמנה

ועד הקהילה

קרן הבנין

ברכה יוקרתית לתורם – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ג++ד+ול ליהודים
ורצ+++וי לא+ח+יו

מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים, אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם, בזכותך נמשכים חיי עולם התורה

מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א

נציג ציבור החרדים לדבר ה' במועצת העיר

על זאת נודה על אשר היית בס"ד עמנו, בכלת ובכל שלב בבנין מוסדותינו,
לך ולמשפחתך החשובה תודתנו, על כל הטובות אשר בס"ד גמלת אתנו,
ברכת פורים שמח נצרף בזה, ומשלוח מנות לגודל ההוקרה

הוא+ יברך א+תכם, כא+שר דיבר

נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר

בהכרת הטוב

קהילת "צהלה ושמחה"

ברכה לעסקן – פורים
109
90 ₪
ברכות

מוסדות "רינה ושמחה" בארה"ק

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ב

שיר+ ידיד+ות++

לידידנו הדגול הנדיב הנכבד

הרב משה ברוך גרוסביץ שליט"א

תומך נלהב למוסדותינו

בימי "אורה - זו תורה", שערי כבודו נבואה
להביע מלב הומה, תודה ורחשי הוקרה

של ידידות נאמנה, ותמיכה דגולה ואיתנה
בעמלי תורה בטהרה, ובהקמת בניני חינוך ותורה

ולעת ימים מסוגלים, בהם כל "הנזכרים - ונעשים"
נביע ברכות ואיחולים, בזכותם של המוני תלמידים

כי כעתה - לעולמים, יהיו ימים שמחים ומאירים
ויזכה לשפע ברכות שמים, בכל התחומים והמובנים

מאחל מקרב לב, ידידך עוז

משה שמואל בנדיקט

מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורם – פורים 6
100
80 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ב

שמ+ח+ת פ+++ורים

לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
נאמן ומסור לבית מדרשנו ולמוסדותינו בלו"נ

הרה"ח יוסף אליעזר וידר שליט"א

בימי שמחה ואורה
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה
למחזיקי היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באהבה
והננו לאחל לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח

בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם והתמסרותכם התמידית
ברוח איתנה ונדיבה בחפץ לב ובמאור פנים מיוחד לימיננו

תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד
התורה והחסידות לשם ולתפארת.

בהוקרה ובהערכה רבה
המברכים נאמנה

הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פורים
90
70 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ב

שב+ע רצ++ון ומ++לא ב+רכת ה'

מקרב לב אנו מברכים, לנדיב היקר באנשים,
תורם לצורכי ציבור ויחידים, אינו מדלג על הימים,
דאגתו כסדרם תמידים, להפיץ תורה בכל מיני דרכים,
מרבה לה' חיילים, בזכותו אנו מעמידים הרבה תלמידים,
לזכותו נזקפים מצוות רבים, יראת שמים על פניו ניכרים,
אינו מבטל רגעים, ובכל רגע מרבה פעלים,
ה"ה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
הנדיב הנגיד הנכבד

הרב יעקב צבי קלרשטיין שליט"א

קבענו באלה ימי הפורים, להודות לבורא עולמים
ולשגר לו בנעימים, משלוח מנות הדר הידורים

שהחיינו וקיימנו אלה הימים, לאחוות מרעים,
ובזאת נברכו באריכות ימים ושנים, עושר וכבוד ואורך ימים,
ויזכה לתרום עוד רבות בשנים, המצוות שבזכותו יזכרו לו ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לו שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים.

מברכים בידידות

מוסדות "שבט יוסף"

ברכה לתורם – פורים 2
80
100 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד,  פורים תשפ"ג

ב+רכת הפ++ורים

ככה ייעשה+ לאיש אשר ה+מלך ח+פץ ביקרו
הנגיד הד+גול נושא עול ה+תורה על צוואר+ו
מוקיר ר+בנן ורחים רבנן במסירות עצומה+
איש אמונים+ שוקד בצרכי ציבור באמונה+
ליבו ער ונפשו פתוחה לכל דבר שבקדושה+
מאציל מח+כמתו לכל מבקש עצה ותושייה+
לא מחזיק טיבותא לנפשיה בענווה מופלאה+
מאיר+ פנים לכל אדם בכל עת ובכל שעה+

הלא הוא פטרון הכולל החשוב

הר"ר שניאור גולד שליט"א

אילו בפינו כל היום נודה על טובתו
לא יהיה די בכך לצאת ידי חובתו
על נדיבותו הגדולה הבלתי נגמרה
ועל תמיכתו המרובה בלומדי התורה
מתוך כבוד רב לתלמידי חכמים
ומתוך אהבת תורה יוקדת לעולמים

יה"ר שזכות פועלכם תעמוד לימינכם
אך טוב וחסד כל ימיכם ירדפוכם
שפע ברכת שמיים יושפע עליכם 
נחת וברכה אושר ועושר מלוא כפיכם
שתוכלו להמשיך ולהוסיף עוד על פעולתכם
להנחיל ולהפיץ תורה וחסד כשאיפת לבבכם

בברכת התורה

חברי ורבני הכולל

ברכה לפטרון כולל – פורים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

מ++גילת תודה

מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים,
אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם,
בזכותך פורחים ומאירים היכלי התורה והתפילה

מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א

גבאי ראשי דקהילתנו

ובפרוס חג הפורים הבעל"ט 
את ההזדמנות לנצל אחת בשנה+
 ומלב הומה רגשות להביע הכרה+ והערכה+
 על שעות וימים במעגל השנה+
במיטב הכוחות ובשיא ההשקעה+
למען בית מדרשינו, להתמסר בכל עת ושעה+

ואתם כתבו כטוב בעיניכ++ם

נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר

בהכרת הטוב

קהילת
"צהלה ושמחה"

ברכה ותודה – פורים 82
109
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ג

ככה יעשה לאיש

בשמחה גילה וצהלה נשגר משלוח מנות
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והיקר,

ולהביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
לפאר ולרומם, להדר ולנצח, לעלה ולקלס,
ולעטר כליל תפארת בראש ידידנו הדגול והנכבד,
שמו מפארים בקהל עדתינו, צדקותיו העצומים לשם ולתהילה נודעים,
מגדולי מחזיקי התורה בגופו ובממונו, בעצה ובתבונה ובפרט במעש,
תלמיד דבוק בלב ונפש לכ"ק מרנן רבותינו הק' זיע"א, ה"ה

ידידנו הנגיד המפואר

מוה"ר יעקב לוין לאוי"ט

תומך נכבד למוסדותנו הק'

בימי שמחה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי היכלי התורה והתפילה+
שותפים ברבבות הזכויות באהבה+

ובה+זדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב ל+ב
על עזרתכם וה+תמסרותכם התמידית
ברוח+ איתנה ונדיבה בחפץ ל+ב
ובמאור+ פנים+ מיוחד+ לימיננו

ובכדי לבטא את רחשי הכרת הטוב
הגועשות בליבנו, נצרף בזאת ברכותינו,
במלאות הימים האלה - ימי הפורים,
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים,
אם על המלך טוב, ייכתב בספר דברי הימים, 
וכל שאלתכם היום יינתן לכם וישפיע עליכם,
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש,
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך,
שתזכו לראות ולרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציכם,
ולראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה יתאחדו, וירבו ימיכם בטוב ובנעימים,
ימים ושנים ארוכים, בבריות גופא ונהורא מעליא,
בבריאות הגוף והנפש בשלווה, בלא שום טרדות כלל.

מוקירים ומעריכים - מברכים ומעתירים

צדוק הזנפרץ - מנכ"ל

משלוח מנות מכובד – 45
120
95 ₪
ברכות

"ומשלוח מנות
איש לרעהו"
יין ברכה
לשמחת פורים

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לידידנו הדגול שותף נאמן ודגול לבית חיינו
הרב שעפסיל קטינא שליט"א

בהוקרה ובברכת
"ל+++חיים טובים ול+שלום"

ב/הנהלת המוסדות
ידידו עוז
שלום קורציק - משב"ק

מדבקה ליין והריקותי
90
70 ₪
ברכות

מוסדות "רינה ושמחה" בארה"ק

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ג

מג++ילת שיר+ ידיד+ות++

לידידנו הדגול
הנדיב הנכבד, משובח ונערץ בפי צדיקים
טוב ליבו נודע בשערים, שמעו הולך בכל המדינות

הרב משה ברוך גרוסביץ שליט"א

תומך נלהב למוסדותינו

בימי "אורה+ - זו תורה", שערי כבודו נבואה+
להביע מלב הומה, תודה ורחשי הוקרה+

של ידידות+ נאמנה, ותמיכה דגולה ואיתנה+
בעמלי תורה בטהרה, ובהקמת בניני חינוך ותורה+

ולעת ימים+ מסוגלים, בה+ם כל "הנזכרים - ונעשים+"
נביע ברכות ואיחולים, בזכותם של המוני תלמידים+

כי כעתה - לעולמים, יהיו ימים שמחים ומאירים+
ויזכה ל+שפע בר+כות שמים, בכל התחומים והמובנים+

מאחל מקרב לב,
ידידך עוז

משה שמואל בנדיקט

מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורם – פורים 5
100
80 ₪
ברכות

ל+יה+ודים היתה אורה+

ושמחה וששון ויקר+

בס"ד פורים תשפ"ג

מג++ילת שיר+ ידיד+ות++

בימי שמח+ה ואורה+,
מתמלא הלב ברגשי חיבה, הודיה והערכה+,
למחזיקי התורה, שותפים ברבבות הזכויות באהבה,
וכשהלבבות שמחים ואוצרות שמים נפתחים,
שלוחה בזה ברכת רעים אהובים,
למע"כ מכובדנו הנכבד והיקר, טוב ליבו נודע בשערים,
העומד תדיר לימיננו למען תלמידינו היקרים צאן קדשים,
שמעו הטוב הולך בכל המדינות+ והקהילות+

הרב שמואל ויינער שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת תחי לאויט"א

ולעת ימים+ מסוגלים, בה+ם כל "הנזכרים - ונעשים+",
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים,
אם על המלך טוב, ייכתב בספר דברי הימים,
וכל שאלתכם היום יינתן לכם וישפיע עליכם ממרומים,
רב טוב, בני ברוכי, חיי אריכי, מזוני רויחי,
דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה תדיר+ יתאחדו,
שפע טובה ורוב ברכה, חיי נחת אושר ורווחה, אמן

מאחל מקרב לב, ידידך עוז

משה שמואל בנדיקט

מנכ"ל המוסדות

איגרת תודה – פורים 6
100
80 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ג

שמחת פורים

לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
נאמן ומסור לבית מדרשנו ולמוסדותינו בלו"נ

הרה"ח יוסף אליעזר וידר שליט"א

בימי שמחה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי היכלי התורה והתפילה+
שותפים ברבבות הזכויות באהבה+
והננו לאחל לכם ולמשפחתכם הכבודה+
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה+
אושר ועושר, ורוב תענוג נחת מכל המשפחה+

בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם והתמסרותכם התמידית
ברוח איתנה ונדיבה בחפץ לב
ובמאור פנים מיוחד לימיננו

תפיל+תנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים+
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים+
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד+
התורה והחסידות לשם ולתפארת+.

בהוקרה ובהערכה רבה
המברכים נאמנה

הנהלת המוסדות

ברכה לתורם מסגרת שערים – פורים
150
97 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

בית המדרש "שמחת צדיקים"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
רחו' צהלי נא, חורפיש

ככה יעשה לאיש 
אשר המלך חפץ ביקרו

פינו נפתח ובהוקרה נמלל, אורה ושמחה, טובה וברכה,
יעלה ויבוא ויגיע, ישועות משמי רקיע
אל מעלת כבוד האי גברא יקירא ראש וראשון לכל דבר שבקדושה
המוסר ליבו ונפשו למען קהילתנו הקדושה במסירות אין קץ,
ובהארת פנים ונפש חפיצה פועל תמיד לרווחת אנשי שלומינו די בכל אתר ואתר,
איש חמודות ורב תבונות, ה"ה הרבני הנגיד המפורסם

מו"ה ירחמאל שיליץ שליט"א
פטרון בונה ומקים קהילתנו הקדושה

בלב מלא שמחה ורגשי הכרת הטובה נשגר בזה כסא דברכתא
יהא רעווא מן קדם אלקא דשמיא שיזכהו לתת לו תמיד כוח
ויכולת לפעול ולהפעיל למען הכלל והפרט וזכות התורה והתפילות דרבים
תעמוד לו ולזרעו עד עולם, לאורך ימים ושנים טובות ומשפע ימים קדושים
אלו יושפע אליו רוב מיני ברכות וישועות מתוך הרחבת הדעת וכל טוב סלהמאחלים ומברכים בהודאה ותשבחות

פנחס פויגלעך
חברי הקהילה
תושבי השכונה

ברכה לתורם פורים E4
90
70 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ב

מ+שתה ושמ+ח+ה
ומ++שלוח+ מנ++ות

לכבוד הנדיב הנכבד

הרב ברוך יהושע וייס שליט"א

תומך וידיד נאמן למפעלי התורה במוסדותינו

מ'אשר יושיט לו ה', תורם ומנדב, להמשיך דרכו של מרדכי.
ש'ערי הבית הזה, נבוא אל המלך ונתחנן, כאשר המלך חפץ יינתן.
ל'יהודים היתה אורה, בזכות תרומתו ההגונה, הביא לנו הרווחה.
ח'ור כרפס ותכלת, עד חצי המלכות, לא יידע חיסרון ונזק עולמית.

מ'לכו של עולם ישלח לו ברכה, בביתו ישררו רק צהלה ושמחה.
נ'קהלו היהודים בעריהם לברכו, לא ידע צער מכשול ופגע.
ו'ירווה נחת מצאצאיו, ימלאו משאלותיו, חצי המלכות ינתן לו.
ת'בוא עליו ברכת טוב, בשפע והרחבה ה' לו יושיט.

בהערכה עמוקה

משה ציון ברדייב

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם – פורים 4
110
90 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ג

מגילת תודה

לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
נאמן ומסור לבית מדרשנו ולמוסדותינו בלו"נ

הרה"ח יוסף אליעזר וידר שליט"א

בימי שמחה ואורה+
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי היכלי התורה והתפילה+
שותפים ברבבות הזכויות באהבה+
והננו לאחל לכם ולמשפחתכם הכבודה+
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה+
אושר ועושר, ורוב תענוג נחת מכל המשפחה+

בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם והתמסרותכם התמידית
ברוח איתנה ונדיבה בחפץ לב
ובמאור פנים מיוחד לימיננו

תפיל+תנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים+
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים+
להמשיך בנפש חפיצה להאדיר כבוד+
התורה והחסידות לשם ולתפארת+.

בהוקרה ובהערכה רבה
המברכים נאמנה

הנהלת המוסדות

ברכה איגרת כחול – פורים
80
45 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ימי הפורים תשפ"ג לפ"ק

"לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה וְשִׂמְ++חָה וְשָׂשֹׂן וִיקָר"

בימי הפורים האלה כטוב לב ישראל ביין, לבב אנוש ישמח יין, חכלילי עיניים מיין,
הרי אומרים שירה על היין, אז יצא סוד כנכנס יין, ונזכירה דודיכם מיין,
נגילה ונשמחה כגיבור מתרונן ביין, ונביע שיר ושבח על כוס יין, מלא כברכת ה'.

אורה ושמחה ששון ויקר יחולו על ראשיכם+
יש"א ה' פניו אליכם וישם ברכה ושלום עליכם ועל בניכם+
 לוית חן ושובע שמחות יעלו ויבואו באהליכם+
חסדים ורחמים ממעון הברכות יושפעו בזכות פעולותיכם+
ייחקקו באותיות של זהב גודל טיב מעשיכם+
זהב וכסף להוזיל ולהשקיע במפעלותינו מיטב כספיכם+
הנחלת התורה וההוראה+ בראש מעייניכם+
קרן התורה בישראל להרים אחת היא שאיפתכם+
והכל בהצנע לכת ובענוות חן כמאז דרככם+
אות ודוגמא לבני ישראל, מכם יראו ויעשו כמותכם+
  הלא הוא מעלת כבוד מכובדנו וידידנו מאוד נעלה, אשר לא יחסוך כל עמל ויגיעה למען הרבות תורה ברבים, ובלבו החם והרחב מקדיש את עיתותיו היקרים ומיטב כשרונותיו הברוכים, כדי להעמידם על הדרך הראוי והנכון - דרך ישראל סבא, כאשר בד בבד דואג ומשתדל למען הרבות תורה והוראה בדורנו,
ה"ה הרבני הנגיד המפואר, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, כבוד שם תפארתו

מוה"ר אברהם דוד נחמן שליט"א
ואתו עמו עזרתו בקודש מנב''ת החשובה תליט"א

אשר עושים ומעשים ללא ליאות+, ברוב עוז ותעצומות+, בכל הכוחות והמחשבות+, פעולות נשגבות ונפלאות+, למען תורת  הדורות+, לרומם נפשות ולהכשיר הלבבות+,
להאיר לשקדנים בשפע אור יקרות+, לפתוח להם שערי אורות+, ולקרבם באהבה למעלות רמות+!

פינו ולשוננו מלאים שירה ותהילָה+, על פעולותיכם הגדולות למען אוצר חביב לעם סגולָה+
ובכן תערב עתירתנו לפני קל נורא עלילָה+, שתזכו לשפע עצום ורב מתוך שמחה וגילָה+
רוב ברכות והצלחות מתוך רינה ובצהלָה+, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים סלָה+
ישועות ונחמות לרוב בלי קץ ותכלָה+, אושר ועושר מתוך נחת ושמחה יושפעו מלמעלָה+
מצהלות קול פעמי משיח יישמע בעגלָא, ועינינו תחזינה בבנין בית המקדש לקץ הגאולָה+

מברכים משבחים ומפארים


הנהלת היכל "אורייתא וישראל"

ברכה חרוזים מושקעת לתורם – פורים 18
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

א+ם ע+ל
המ++ל+ך ט+וב

ברוב כבוד והערכה נשגר משלוח מנות
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה
הנושא תדיר על לוח לבבו את כל קהל עדתנו במסירות
ומלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בימי הפורים האלו נבוא אל המלך
להזכיר את עמי בבקשתי
להשפיע שפע רב אורה ושמחה לכל ישראל

ברכותינו ברכת הדיוט
יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים
רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

המברך בקידה ביראת הכבוד

משה בצלאל כהן
בשם חבורת "בני היכלא"

ברכה לאדמו"ר – פורים לרוחב
150
120 ₪
הודעות

קופת החסד "צדקת ישראל"

שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד

בס"ד אדר תשפ"ב

מגבית פורים תשפ“ב

השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!

עניי קהילתך קודמין!

את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000

או במוקד הטלפוני - 077-0000000

א פריילכען פורים

הנהלת קופת החסד

הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד תענית אסתר תשפ"ב

מח+צית השקל+
לקופת+ קה+ילתנו

יהיה ניתן למסור החל מהבוקר ועד השקיעה
בדוכן ההתרמה ליד הכניסה לביהמ"ד

או באשראי בטלפון: 077-000000

"מי שנות+ן מחצית השקל מובטח+ לו שהוא בן העולם ה+בא, ול+א יקרה לו שום פגע ר+ע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזירה על+יו או על בני ביתו היא מתבטלת+, ואינו בא ל+ידי חסרון כיס באותה שנה+, ויהיה מוצלח בכל מעשה+ ידיו ויהיה אהוב למעלה ונחמד+ למטה, והמתמיד+ בה מידי שנה יר+אה זרע ויאריך ימים"

(ספר מועד לכל חי מאת רבי חיים פלאג'י זיע"א)

מטבע מחצית השקל מכסף צרוף יעמוד לרשות התורמים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מחצית השקל
80
60 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד פורים תשפ"ב

מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו

קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר

בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000

“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”

(רמב”ם מגילה ב, יז)

א פריילעכן פורים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות

קופת החסד "צדקת ישראל"

שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד

בס"ד אדר תשפ"ג

מגבית פורים תשפ“ג

השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!

עניי קהילתך קודמין!

את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000

או במוקד הטלפוני - 077-0000000

א פריילכען פורים

הנהלת קופת החסד

הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים 2
80
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

מגבית "קיימ+ו וקבל+ו"

מקיימים את חיי התורה בקהילתנו

לא נותנים+ לאבד+ ח"ו
את+ בנין התורה בקה+ילתנו

החלצו עוז למען עמלי התורה
והרימו את נדבת לבכם
לקיום הכוללים שע"י מוסדותינו

תרומות ניתן להעביר
במוקד הטלפוני 077-0000000

ליהודים ה+יתה אורה זו תור+ה

בברכה

הנהלת הכוללים

הודעה על מגבית צדקה – פורים
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

א+ם ע+ל
המ++ל+ך ט+וב

ברוב כבוד והערכה נשגר משלוח מנות
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה
הנושא תדיר על לוח לבבו את כל קהל עדתנו במסירות
ומלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בימי הפורים האלו נבוא אל המלך
להזכיר את עמי בבקשתי
להשפיע שפע רב אורה ושמחה לכל ישראל

ברכותינו ברכת הדיוט
יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים
רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

המברך בקידה ביראת הכבוד

משה בצלאל כהן
בשם חבורת "בני היכלא"

ברכה לאדמו"ר – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי

מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – לרוחב
80
0 ₪
זמנים הודעות

בס"ד

מתפללי בית המדרש , אברכי החברה,

בחורי משכיני, און די גוטע קינדערלעך,

כולם יחדיו מוזמנים בכל הכבוד הראוי,

לחגוג בצוותא חדא את החגיגה הגדולה, להתבסם בחמרא טבא

ולהתבשם באימרא חריפתא ובמילתא דבדיחותא,
במסיבת

משתה היין

אשר יתקיים בראשות+

מורנו ורבנו אדוננו ורוענו

רבי שמחה פוקס שליט"א

כ"ק מרן הפורים רב דחצר קדשנו שליט"א

אשר+ תת+קיים ברוב שמ++חה וחדווה
ששון ועליצות, ג+ילה ורינה

בליווי תזמורת וכלי נגינה
ביום שלישי בעת כי ינטו צללי
ערב חג הפורים דפרזים
בשעה 9:30

תפילת מעריב תתקיים לפניה ולאחריה

ברוב עם הדרת מלך

המצפים לבואכם

הגבאים+
משתה היין – פורים כתר מלכות
120
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

משלוח מנות+
"יין ישמח+ ל+בב אנוש"

לידידי ה+יקר איש האשכולות+

"לח+יים טובים ולשלום"
א+ון א+
פ++רייע+לכן פ+ורים

בברכה מרובה
לשמחה תמידית
ידידך עוז

ישראל הרשטיק

מדבקה ליין – היימישע ויין
90
70 ₪
הודעות

בס"ד אדר  תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

שמ+ח+ת פ+++ור+ים

בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע

תפילת מנחה

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

הודעה על שמחת פורים 2
150
120 ₪
הודעות

בס"ד אדר  תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

מ++שתה היין+

יעלזו חסידים כדת היום בתופים ובמחולות
בשירות ותשבחות להוריק אוצרות והשפעות

בראשות כבוד קדושת

מרן אדוננו ורבנו שליט"א

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצוות היום משלוח מנות
ופדיון נפש כנהוג++ עד דלא ידע

תפילת מנחה
והשולחן הטהור

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

משתה היין
120
60 ₪
ברכות

"ומשלוח מנות
איש לרעהו"
יין ברכה
לשמחת פורים

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לידידנו הדגול שותף נאמן ודגול לבית חיינו
הרב שעפסיל קטינא שליט"א

בהוקרה ובברכת
"ל+++חיים טובים ול+שלום"

ב/הנהלת המוסדות
ידידו עוז
שלום קורציק - משב"ק

מדבקה ליין והריקותי
90
70 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

משתה היין

יעלזו חסידים כדת היום בתופים ובמחולות
בשירות ותשבחות להוריק אוצרות והשפעות

בראשות כבוד קדושת

מרן אדוננו ורבנו שליט"א

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצוות היום משלוח מנות
ופ+++דיון נפש כנהוג++ עד דלא ידע

תפילת מנחה והשולחן הטהור

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

משתה היין מלכותי
120
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

שמחת פורים

בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצ+++וות היום עד דלא ידע

תפילת מנחה

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
ברכות

יין ברכה
לשמחת פורים

מכ"ק מרן אדמו"ר שליט"א