סוכות

ברכות ואיחולים פרטיים
לידידי היקר
נעים הליכות ומעלות טוב עין ויקר הלב
הרב חיים פרוליך שיחי'
לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הנני לאחל לך מעומק ליבי
"מועדים לשמחה"
המאחל ברגשי הערכה
ובברכת א פריילכען יו"ט
זלמן בלעטל
איחול חג סוכות חסידי – לידיד
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, חג הסוכות תשפ"ב
"הביאני המלך חדריו" - זה סוכות,
"נגילה ונשמחה בך" - זה שמחת תורה
(שיר השירים רבה א, לב)
לשרי כלתנו היקרה!
בפרוס חג הסוכות - זמן שמחתינו
ככתוב בתורתנו שהסוכה הפורסת כנפיו עלינו
הוא כמו אפריון החופה בו נעמוד ביום חגנו
ובעומדנו בזמן שמחתנו
עולה וגואה ההתרגשות בליבנו
הזכיה הגדולה שזכתה משפחתנו
להכניס כאושפיזין אותך כלתנו יקירתינו
כלילת יופי מקושטת במידות כסוכה נאה
ומעוטרת בשרשרת מידות כלה מושלמת וחסודה
ויהא רעווא ונזכה לשאוב בימי השמחה
אוצרות של שפע ממעייני הישועה
למען ידעו דורותיכם, אושר ונחת כל הימים
תורה וגדולה יהיו בביתכם תדיר מאוגדים
דורות ישרים, מאירים ומבורכים
מאחלים באהבה
המחותנים
ברכה לכלה – סוכות
100
80 ₪
אירועים
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים ומתפללי ביהמ"ד
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד
בקול נגן ותרועה ברוב עם הדרת מלך
בהיכל בית מדרשנו
קהילת חניכי הישיבות "שיח התפילה"
רח' יוחנן בן זכאי 81 חיפה
שתתקיים אי"ה
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
ידידנו היקרים, ומתפללי ביהמ"ד מוזמנים בזה
לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "ושמחת בחגך והיית אך שמח"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה
150
120 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב
בלב הומה שבח ושירה
נגישה בזה שי ותשורה
להחתן היקר כליל המעלות
יקר הערכין, פרי עץ הדר, פאר המדות
שמו הטוב מפארים ומשבחים
כמר משה ני"ו
'נגילה ונשמחה בך– זו שמחת תורה'
אין שמחה כתורה באהבה כלולה
בל"ו מסכתות הש"ס תורת ה' תמימה
בהם הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב זמן שמחתנו - חג שמחת תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
א גוט פריילכען יו"ט
המחותנים
והכלה
ברכת לחתן – ש”ס לשמחת תורה סוכות
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג הסוכות תשפ"ב
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח שמואל ברוך ני"ו
יהי רצון
שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה
המחותנים
משפחת מוסקוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג יוקרתי
120
90 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב ט"ו בשבט תשפ"ב
בפרוס ראש השנה לאילנות הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון בנימין ני"ו
אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקין, פרי עץ הדר
צל+ך נאה+, בצל התורה מושבך
אמת המים+ עוברת תחתיך
אלא יה+י ר+צון
שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
יהיה הבית הנבנה מלא אורה וצהלה
ונזכה יחד עם כל המשפחה הרוממה
לפירות נאים ומתוקים, ופירותך יהיו כמותך!
המאחלים בברכה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג טו בשבט
150
70 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב
למכובדי ורעי היקר
שמו הטוב מפארים ומשבחים
ר' יעקב גדלוביץ שיחי'
חג הסוכות הבעל"ט זמן של ששון ושמחה
זו העת להודות ולהביע הודאה
מקרב לב מלא הערכה ורננה
מה נאה להוקירך
על מסירות נפלאה וחריצות מדהימה
האווירה הנעימה שהנך משרה סביבך
אהבת הזולת במחשבה ובתבונה רבה
הם מודל נפלא לכל החבורה
ושאבתם בששון ממעייני הישועה
שפע של אושר והצלחה לכל השנה
ותזכה לרוב נחת מכל בני המשפחה
"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"
בברכה
משה פינקוסביץ
מנכ"ל
ברכת מענק חג לעובד לסוכות
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
לידידי היקר
נעים הליכות ומעלות, מאיר פנים
הרב יהושע פנחס גרין שיחי'
לקראת חג הסוכות
זמן שמחתנו הבעל"ט
הנני לאחל לך מעומק ליבי
"מועדים לשמחה"
המאחל ברחשי ידידות
ובברכת "והיית אך שמח"
יוסף לוי
איחול חג סוכות מפואר – לידיד
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן שמחתנו תשפ"ב
בפרוס חג הסוכות זמן שמחתנו הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון זרח ני"ו
'זה קלי ואנווהו' – אתרוג נאה לחתן נאה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה
שפע רב של שמחה קדושה משמחת החג
ילוו אותך תמיד
אין לנו כי אם לברכך בתפילה הנאמרת בחג הסוכות:
'ותיתן לי לב טוב להבין תורה שעולה כמניין אתרוג
ונזכה לשני שלחנות בלי צער ויגון
ונהיה שקטים ושלווים דשנים ורעננים
ועובדי השם באמת לאמיתו כרצונך הטוב
'ותיטיב לנו החתימה ותזכנו לישב ימים רבים
על האדמה אדמת קודש בעבודתך וביראתך', אכי"ר
המאחלים בברכת מועדים לשמחה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג מגילה
150
70 ₪
אירועים
בס"ד, סוכות תשפ"ב
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים
ומתפללי ביהמ"ד חברי קהילתנו
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד
של קהילת "קדושת לוי"
רח' יוחנן בן זכאי 81 פתח תקוה
בשילוב "סיום מסכת סוכה"
ובליווי תזמורת המנגנים שינעימו בקול
שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "מועדים לשמחה"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה 4
150
40 ₪
ברכות
בס"ד ערב חג הסוכות תשפ"ב
"שֶׁפַע בְּרָכוֹת לִנְוֵה אַפִּרְיוֹן
לִמְכוֹן בֵּית אֱלֹקֵינוּ"
עם הגיע חג הסוכות, חג האסיף
באנו להוקיר בשורות אלו
את מעלת מכובדנו הנעלה והדגול
הר"ר חיים שמואל פרץ שליט"א
פטרון קהילתנו
אשר בלבו הרחב כאולם
אוגד ומחבר את כל הקהילה בלב אחד
איש אשר יש בו ריח ויש בו טעם ודעת
הדר של ממש, כאתרוג נקי ומהודר
המעטר את קהלנו לשם ולתפארת
נצרף את ברכותינו שתזכה לברכות האושפיזין
ובזכות שבעת הרועים הבאים לסוכתנו בזמן שמחתנו
תזכה לחסות בצל כנפי השכינה
בבני ברוכי חיי אריכי ומזוני רוויחי
נחת דקדושה מכל יוצ"ח, ואך טוב וחסד ירדפוך.
בהוקרה ובהערכה
ובברכת "מועדים לשמחה"
חברי הוועד בביהמ"ד לומז'ה עפולה
ברכה לתורם – סוכות
120
100 ₪
אירועים
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים ומתפללי ביהמ"ד
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה
את מעמד
של קהילת "שיח התפילה"
רח' יוחנן בן זכאי 81 חיפה
בליווי תזמורתו של קלמן זינגר
שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "מועדים לשמחה"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה
150
120 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בין כסא לעשור תשפ"ב
לידידי היקר
נעים הליכות ברוך כשרונות וזכויות,
רב האיכות והכשרון למען תשב"ר ברוב שמחה ומאור פנים
המחנך הנודע
הרב משה בוקרצקי שליט"א
לקראת השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה גדושה וברוכה בפעילות, מלאה בסיפוק
בהם התמודדנו יחד באתגרים וזכינו לראות בס"ד תוצאות והצלחות מופלאות
אביע בהוקרה ו"במנחת תודה" מיוחדת את ברכותיי ואיחוליי אליך,
מכובדי וידידי, עוסק במלאכת שמיים, ושותף נאמן לעבודת הקודש לחינוך בנינו - תלמידנו היקרים, לאהבת תורה ויראת שמיים
שתזכה להתברך ב"גמר חתימה טובה"
לשנה טובה ומעוטרת
סמוכים ובטוחים אנו שזכות פעליך התאמצותך והשתדלותך העצומה,
ואלפי זכויות ושעות לימוד ושיעורי התורה התפילה לתשב"ר
שנמסרו על ידך בהשקעה עילאית במהלך השנה החולפת שעעל"ט,
אלו ודאי יעמדו לך למליץ ולסנגור בימים אלו, להיפקד בספרן של צדיקים!
יה"ר שתזכו לשנת אושר ועושר, שנת הצלחה מרובה בכל העניינים
ונחת מכל יו"ח, שנת גאולה וישועה, שנת הרמת קרן התורה והחינוך,
שנה שנזכה לחזות עין בעין בבנין בית המקדש
שנת תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא.
שלום צבי פלס
מנכ"ל המוסדות
ברכה מענק חג למחנך – סוכות
120
80 ₪
חגים
בס"ד זמן שמחתנו תשפ"ב
"ויעשו כולם
אגודה אחת"
לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הננו לברך מעומק ליבנו את ידידינו הדגולים
שותפים נאמנים כבירי זכויות וצדקות
לכל דבר שבקדושה ותורה ותפילה במאור פנים
ה"ה
חברי הקהילה היקרים שליט"א
מחזיקי ופרנסי היכלי התורה והתפילה דקהילתנו
בברכת
"מועד+ים ל+שמחה
ח+גים וזמנים ל+ששון"
יהי רצון
ותזכו "לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו"
בבריות גופא ונהורא מעליא,
עונג ונחת מיוצ"ח באושר והצלחה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
השפעות טובות לא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
לגמר חתימה טובה, אכי"ר
המברכים
הגבאים
ב/קהילת "שיח התפילה"
ברכה לקהילה – סוכות
120
100 ₪
לוח מודעות
זכות הקדשת
השתיה חמה/סדרי הלימוד בבית מדרשנו
ביום "אושפיזין דיצחק עקידתא" נודב ע"י
הרב שלום לוי שיחי'
לבנו יצחק דוד נ"י
להצלחה וכל טוב
הרב צדוק גרין
לבנו יצחק אייזיק נ"י
לרגל האושפיזין
הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.
פרנס אושפיזין לקהילות
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
"ברוך א+תה בבואך"
שמחים אנו לקבל
את פני אורחינו היקרים
האושפיזין החשובים
משפחת שמילוביץ
בבואכם לחסות
בצל סוכתנו
בזמן שמחתנו
"ושמחת בחגך
והיית אך שמח"
המאחלים
משפחת ברדיטשוב
ברוך אתה בבואך
120
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
"פרי עץ הדר"
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
לבו לב נקי כאתרוג מהודר ביופיו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח אליעזר שמרל ני"ו
יה"ר
שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה ובברכת
"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"
המחותנים
משפחת אתרוגוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג 2
100
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח לוי גנץ ני"ו
יה"ר שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה
המחותנים
משפחת מוסקוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג
150
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן