חגים

חגים
משחק חנוכה חויתי - מתנת גרפולייק

התקשר לבן משפחה אהוב ותגרום לו נחת

ספר למי שמימינך מה גורם לך נחת

ספר בקול
על רגעים מיוחדים של נחת

מה תעשה
בשביל לגרום נחת
למשפחתך?

ספר לחבר שמשמאלך
על הזדמנות בה התגברת על יצרך

הסבר:
מהי גבורה בעיניך?

היזכר
במעשה של גבורה
שהיית עד לו

הבא פסוק
או אמרה שמדברת על גבורה

אמור
3 דברים מיוחדים
עליהם אתה יכול
להודות לבורא

למי היית רוצה להודות?
ועל מה?

הודה לחבר שמימינך על משהו מסוים שעשה עבורך

הבא
2 ציטוטים מהכתובים
על נושא ההודיה

פרגן לחברך
3 מחמאות
מכל הלב

אמור לחבר שלימינך
במה הוא יכול
לפרגן לך

מה תרצה לפרגן
לידיד שיושב מולך?

ספר
למי שיושב לצידך,
מתי פרגנת לאחרונה
למישהו בסביבתך

משחק חנוכה חוויתי
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת פורים

בית המדרש וקופת "אהבת ישראל" מרוקו עילית

מחצית השקל – מתנה לפורים
50
0 ₪
ברכות
מתנת גרפולייק לכבוד טו בשבט

מוגש בהוקרה
לתומכנו היקרים ע"י

קהילת "תפארת"

בנשיאות מורנו הרב שליט"א
כפר הרואה

ברכה נאה לט”ו בשבט – תפילה על האתרוג
40
25 ₪
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה

מסיבת פורים משפחת פורימלאך 

פורים תשפ"ג - צפת תובב"א

שלט לפורים מתנה 3
120
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לט"ו בשבט

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ג

פירותיך מתוקין

להורינו היקרים
שתזכו לרוות מלא הכף נחת
מהצאצאים היקרים, הפירות הנאים והמתוקים
שכל נטיעות שנוטעין מכם יהיו כמותכם!

מאחלים באהבה ובהערכה

משפחת מליקוס

מתנה לט”ו בשבט תמונת נחת
50
40 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לבורא עולם
משפחת בוסו

מזמור לתודה 3
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול
40
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל על הניסים הגדולים
משפחת 
שמחנוביץ

מזמור לתודה 4
40
30 ₪
ברכות ואיחולים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי

מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – לרוחב
80
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לרגל השמחה הגדולה
משפחת גפנר

מזמור לתודה 2
40
30 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל”ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת יום הכיפורים

"בברכת גמר חתימה טובה"

שטיח לכורעים ליום כיפור – מתנה
60
0 ₪
חגים
משחק חנוכה תורני - מתנת גרפולייק

כמה הקפות
עשה יהושע
מסביב ליריחו
בזמן הכיבוש

מי היה
המלך הראשון
שמלך על ישראל

כמה שנים
חי שמואל הנביא

איזה
פרק בתהילים
הוא הקצר ביותר

כמה נרות
מדליקים
 המהדרין מן המהדרין

לבית הלל
מה הסדר
מוסיף והולך
או פוחת והולך

מה ההלכה כבתה זקוק לה או אין זקוק לה

פתילות ושמנים שאין מדליקין בהם בשבת האם מדליקין בהם בחנוכה

מה הדין
שכח לומר
ועל הניסים
בברכהמ"ז

כמה ס"ת
מוציאים בשבת חנוכה
שחל בו ר"ח טבת

האם אומרים
בחנוכה
הלל השלם
או חצי הלל

האם
מותר לאכול
לפני הדלקת נר חנוכה

איזה פתרון נתנו החרטומים לחלום פרעה ואיזה פתרון נתן יוסף?

וירדו אחי יוסף,
למה לא כתב
בני יעקב

מי היה
המתרגם
בין יוסף לשבטים

את מי מהשבטים
השאיר יוסף
בבית האסורים
כשעלו להביא את בנימין,
ולמה דווקא אותו

משחק חנוכה תורני
50 ₪
ברכות ואיחולים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק - הילולת רחל אמנו

מזכרת
הוקרה ותודה
מוסדות "בני רחל"

הילולת רחל אמנו
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

מזכרת משמ++חתנו - חשון תשפ"ג
משפחת זלץ

מזמור לתודה 1
40
30 ₪
ברכות

מוסדות "ברכת ציון" רעדהסליף

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

מצות מצוה

שנאפו בהידור רב
והתברכו במיוחד ע"י

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בהוקרה לידידנו התורם הדגול

הרה"ח שמעון מכלוביץ שליט"א

מאחלים בהערכה

הנהלת המוסדות

מדבקה למצות לתורם – 20*20
150
125 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תורת משה"

שכונת רמת בית שמש ד'

בס"ד אלול תשפ"ב

"מה לך נרדם
קום קרא לאלוקיך..."

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

אמירת "סליחות"

עם מיטב הפייטנים והחזנים - שיסלסלו כמיטב המסורת
ובראשם הפייטן ניסים חבושה פרטוש שיחי'

תחילת הסליחות אי"ה בשעה 5:00
תפילת שחרית בשעה 7:00

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול סליחות 3
60
49 ₪
הזמנות

בס"ד סיון תשפ"ב

קהל "רב טוב סלה"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

אחיסמך עילית

הזמ++נה של מצוה

הננו להודיע לבני הקהילה כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט

תתקיים ברוב עם הדרת מלך
ובשילוב סיום ספר "מנחת חינוך"

"קידושא רבא"

סעודה חלבית חגיגית ועשירה
כמנהג ישראל תורה - "דבש וחלב תחת לשונך"

להשתתפות בהוצאות ניתן לפנות לגבאים:
זכויות "פרנס הבלינצע'ס" - כנודע סגולתו בהררי קודש

נגיל ונשיש בזאת התורה!

המצפים לבואכם

המארגנים

הודעה שבועות 10
100
79 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+
שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה
למען חינוך הדורות הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+
שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה
להגדיל תורה ולהאדירה+

ותזכו יחד עם כל המשפחה
לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם – פסח
100
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ג

על זאת שבחו אהובים

הבו גודל להאי גברא רבה ויקירא, המעוטר בכל מידה נכונה,
כתר שם טוב לו עטרה, איש ה+חיל ואציל הרוח, רב הפעל+ים
למען הכלל והפרט, נדיב הלב ואיש המעשה, שר החסד
ועמוד+ הצדקה, שמו הטוב מפארים בעדת הלולים על
כל מפעלותיו הברוכים, ידו פתוחה+ לכל נצרך ולכל ד+ל
ולבו פת+וח כאולם לכל ענייני צדקה וחסד+,

מוה"ר פרץ שארף שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

על אשר הגדיל חסדו עלינו והוזיל זהב מכספו
לשמח את בני קהילתנו הק' במתן יפה
לכבוד יו"ט פסח - זמן חירותנו הבעל"ט

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברך בכל מעשה ידיו,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיו, בריות גופא ונהורא מעליא באהליו,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

וועלועל קירשדסקי -  בהנהלת קופת הצדקה
וכל קהלא קדישא קרית סוובעל

ברכה מכובדת לפסח
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

לידידנו החשובים והיקרים

משפחת ישראלי שיחיו

ביום הפורים+
כשהלבבות שמחים+
והאוצרות נפתחים+
אנו לכם מאחלים+
ימלא ה' משאלות ליבכם+
נחת אושר ושמחה כל הימים+

פורים שמח!

מאחלים

משפחת כהן

ברכת פורים לידידים R5
80
45 ₪
הודעות

קופת "עניי עירך"

שע"י קהילת "צהלה ושמחה"

בס"ד פורים תשפ"ב

מת+נות לאביונים+
לקופת+ קה+ילתנו

קהל אנ"ש מקיימים את מצוות
מתנות לאביונים המהודר ביותר

בדוכני ההתרמה בכניסה לביהמ"ד
או באשראי בטלפון: 077-000000

“מוטב ל+אדם להרבות+ במתנות אביונים+ מלהרבות בסעוד+תו ובשלוח+ לרעיו, שאין שם+ שמחה גדולה ומפוארה+ אלא לשמח ל+ב עניים ויתומים ואלמנות+ וגרים, שהמשמח+ לב האומללים+ האלו דומה ל+שכינה, שנאמר (ישעיהו נז, טו) לה+חיות רוח שפלים+ ולהחיות לב נד+כאים”

(רמב”ם מגילה ב, יז)

א פריילעכן פורים

בברכה

גבאי הקופה

הודעה – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד
100
80 ₪
סוכות

בס"ד

בשמחה עילאה,
בשירין ושבחין,
נתכנס כל אנ"ש,
חסידים ואנשי מעשה, זקנים עם נערים

לפאר לרומם להדר ולנצח ולשוש

בשמחת בית השואבה

במוצאי יום טוב ראשון של חג

בהשתתפות בעל המנגן מנדי זריצקי
ומקהלת "זמרו"  העולמית

  ברוב עם, בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות
בקול רינה והמון חוגג בשמחה של מצוה

ויה"ר שנזכה לשמחת בית השואבה
בבית עולמים בב"א

"וְלֹא הָיְתָה חָצֵר בִּירוּשָׁלַיִם שֶׁאֵינָהּ
מְאִירָה מֵאוֹר בֵּית הַשּׁוֹאֵבָה"

וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן
מִמַּעַיְנֵי הַיְשׁוּעָה

הזמנה לשמחת בית השואבה 6
150
75 ₪
ברכות לצוותות חינוך

בס"ד

ב' אדר תשפ''ג לפ''ק 

סימן טוב ומזל טוב

 מחצרות בית ד' בשם מתפללי ולומדי בתי המדרש

נשגר ברכותינו ואיחולינו קדם האי גברא רבה יקירא,
העומד בראש המערכה, להפצת תורה ויראה, בכל פינה ופינה,
להרבות שיעורים ולומדים, לנערים וזקנים, אבות ובנים,
הצלחת ושגשוג שיעורי התורה, לזכותו נזקפים בתפארה,
עומד לעזרתינו לעזר רב ברוח נדיבה, ובעצה ותושיה,

חובר חיבורים מחוכמים, לתהילה בארון הספרים,

הרה''ג ר' שמעון פלקו שליט"א
יו''ר חברת 'אהבת השיעורים'

לרגל שמחת נישואי בנו החתן המצוין כמר בונים הי''ו
עב''ג הכלה החשובה תחי' למזל טוב ובשעטו''מ

יה''ר שהזיווג יעלה יפה ותראה מהם רוב נחת דקדושה
ולראות בהמשך שיגשוג והצלחת חברתינו הק' 
להפיץ ממעיונותך חוצה, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים


מוקירים ומעריכים ומברכים
גבאי חברת שיעורים לעומקא
בבתי המדרש שמחת שמעתתא
פה אשקלון עילית יע''א

ברכה לרגל שמחה תורני – לרוחב
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר –
40
30 ₪
ברכות להורים לראש השנה

להורינו היקרים
והאהובים שליט"א!

שמים של שקיעה, יונים צחורות מרחפות

אוירה של קדושה, ניחוחות של התעלות

אופפות, חופפות

ערב שנת תשפ"ג

ובשעה כה גדולה

בלב מלא הודיה בקשה ותפילה

רצינו להודות

על נתינה אינסוף, מסירות מופלאה

על קן -חמים, דאגה, אהבה והשקעה

על יצירת מארג יפיפה,

משפחתינו הנפלאה...

ובידיים פרושות

נוסיף ברטט תחינות ובקשות

יהי רצון

שתהא שנה מבורכת וטובה

שנת בריאות ופרנסה בהרחבה

שנה של עליה, שנה של אורה

שנה שנהיה בה תמיד שמחים

שנה שתרוו מאיתנו מלא חופנים נחת

ת'הא ש'נת פ'דות ג'אולתנו!

כתיבה וחתימה טובה

מאחלים משפחת יעקובוביץ
אלעד

ברכה להורים ראש השנה
100
48 ₪
חגים

ב"ה

הזמנה

שמחים אנו להזמינכם ברוב אהבה ואחווה
להודות ולהלל על הניסים ועל הנפלאות
ולהשתתף עמנו בשבת אחים גם יחד

במסיבת חנוכה
משפחתית

 ביום חמישי נר ג' דחנוכה בשעה 8:00 בערב
באולמי המשפחה
רח' ניסים גאון 17 ביתר

מחכים לראותכם

 סבא וסבתא

דף רקע סט חנוכה סופגניות
51
25 ₪
ברכות לתורמים


בס"ד זמן שמחתנו תשפ"ג
אנשי בשורה אנו היום,
שזכינו בס"ד לחלק לכבוד החג
ללומדי הכולל החשובים בעירנו,
סכום נכבד לשמחת הרגל וכאות חיזוק ועידוד לשבט
לוי הלומדים בעמ++ל ויגיעה במשך כ++ל ימות השנה.

הגענו עד הלום, רק בעזרת נדיבים בעם שזכו ליטול
חלק בראש בהרמת קרן התורה, ובפ++רט אתם

אשריכם חברי קהילתנו
היקרים שליט"א

מחזיקי ופרנסי קרן התורה וההלכה דקהילתנו
במשך כל השנה,
שזכיתם ליטול חלק יפה 
בתמיכת החג ללומדי התורה בקהילתנו

מברכת התורה יושפע עליהם שפע רב ברוחניות
ובגשמיות ותתברכו בבני ברוכי חיי אריכי ומזוני רוויחי,
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה,
השפעות טובות מלא חפניים
ימלא ה' משאלות לבכם לטובה ולברכה
לגמר חתימה טובה, אכי"ר

המברכים בברכת "ושמחת בחגך"

הגבאים
דוד שימל - ברוך אייזען

ברכה לקהילה – סוכות 3
120
100 ₪
הודעות

קופת "טובה וברכה"
בשיתוף קופת בהכנ''ס "שמחת המועדים"

בס"ד


הננו להודיע לקהל הקדוש על פתיחת

מגבית קמחא דפסחא

להוצאות הפסח למשפחות נזקקות בקהילתנו

על כל תרומה,
נקבל תרומה נגדית של "פי שלוש"!
לדוגמא:

תרומה של 200 ש"ח
תכניס לקופת בהכנ''ס 600 ש"ח

בהערכה: עלינו להגיע ליעד של 12,000 ש"ח 
בכדי לקבל מאת טובה וברכה סך של 36,000 ש"ח לחלוקה למשפחות עבור הוצאות החג בצורה מכובדת
‎‎‎
וכפי שהגענו ליעד בחגים הקודמים בזכות התורמים הנכבדים, כך נזכה בס''ד גם השנה ונחוג כולנו את חג הפסח בכבוד, בשמחה ובאהבה

תזכו למצוות!

ניתן להכניס למעטפה שעל הקופה ולסמן 'קמחא דפסחא'
וכן בהעברה בנקאית
בפרטים המופיעים בשולי המעטפה
או במכשיר קהילות.
החזר מס (46) על כל תרומה

מגבית קמחא דפסחא 3
80
60 ₪
הודעות

בס"ד אדר תשפ"ג

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

שמחת פורים

בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות

בראשות מורנו הרב שליט"א

וראשי ופרנסי הקהלה הע"י

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצ+++וות היום עד דלא ידע

תפילת מנחה

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

חזו בני חביבי

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב זבולון כהנוביץ שליט"א

פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה

בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה

אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד

בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה כתר
100
80 ₪
אירועים

ישיבת "חכמה ודעת" ירושלים עיה"ק

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ושמח+ת בחג++ך וה+יית אך שמ++ח

שמחת בית השואבה 

ברוכים הבאים למעמד הקבלת פני רבו

יום ד' דחוה"מ סוכות תשפ"ג

שלט שמחת בית השואבה 2
300
150 ₪
ברכות לתורמים

מרכז התורה כוללי "דברי בינה+"

מיסודו ובנשיאותו של הגרב"מ שובקלץ שליט"א

בס"ד סיון תשפ"ב

"ט+נא+ מ+ל+++א+ ביכורים"

לידידנו הדגול והנעלה נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים לתורה במסירות גוף ונפש

הנדיב הנכבד והנעלה

הרה"ח משה שמואל פריד שליט"א

מוגש בזאת הוקרתינו
ומיטב איחולינו וברכותינו
לקראת זמן מתן תורתנו
בהערכה על עמידתך הנאמנה לימיננו
בזכותך מתקיים מידי יום כי הם חיינו ואורך ימינו
באהבת התורה שוקדים עמלי תורה בהיכלנו

כה יתן וכה יוסיף ה' לך שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיך הכבירים לתורה ולתעודה
יעמדו לך ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.

המאחל ברוב הוקרה והערכה בשם כל עמלי התורה

אליעזר יעקב פרידמן

ב/הנהלת המוסדות

ברכת לתורם 10
120
92 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ולבני ישראל
היה אור במושבותם

לכבוד מכובדנו הנדיב היקר
פאר המעשים ורב הזכויות
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד למקום ולבריות
רב צדקות ורב להושיע, מעוטר בכתר שם טוב,
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה ובסיוע לכל בחן בחסד וברחמים

הנה"ח ניסן גריפל שליט"א

מגדולי תומכינו הדגולים ולמשפחתו הדגולה שתחי'

בפרוס חג+ החרות,
אתכבד לשלוח מנחת שי והערכ++ה
על זאת שבחו אהובים ורומ++מו ידידים

ברגשי הוקרה והערכה על פעלך הרב
להגדיל פעלים לתורה ולחסידות
במסירות ובסבר פנים יפות בכל עת ועונה

יהא רעווא שתזכו יחד עם כל משפחתך החשובה שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ואך טוב וחסד
ירדפוך ובמהרה נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים,
ונזכה לביאת גוא''צ ב''ב אכי''ר.

ברגשי אהבה וידידות

פסח לינצקער
מנכ"ל הקופה

ברכה לתורמים – פסח 7
110
82 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן