חגים

ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!

משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת יום הכיפורים

"בברכת גמר חתימה טובה"

שטיח לכורעים ליום כיפור – מתנה
60
0 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח

משפחת מושקוביץ

מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!

נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
מתנה
מתנת גרפולייק לחודש אדר

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

משפחת גרשוני

ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
מתנה לער"ח סיון

מוגש בהוקרה לתומכינו היקרים

שיתקבלו התפילות לנחת מהצאצאים

בברכה הנהלת מוסדות "חנוך לתלמידים"

תפילת השל”ה
80
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

ואמרתם+
כה+ ל+ח+י!

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
מעמד הכנה והתוועדות עילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

כ"ק מרן רבנו שליט"א

כהכנה דרבה לקראת העליה
לציון המצוינת באתרא קדישא מירון ת"ו

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ויה"ר שיושפע עלינו כל טוב
ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה
איגוד בני החבורות

מודעה מירון לרוחב
150
120 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב

למחותנים היקרים

ולכלתנו שרה המקסימה!

ט"ו בשבט, יום נעלה
בו ירננו כל עצי השדה
ראש השנה לאילנות
יום בו רוחשים תפילות
לפריחת האילנות

נעמוד בתפילה ובתחנונים
לקל יושב מרומים
להצלחת שתילי בתינו
שיצמיחו ויגדלו לפירות וענפים

על פריחה חדשה בצעדים נרגשים
על בניית יסודות איתנים
שתהא שנה של לבלוב ופריחה
שנה של תורה עבודה ויראה

א+ילן, א+ילן... ב+מה א+ברכך...
שכל נ++טיעות שנוטע+ים ממך יהיו כ++מותך...

מאחלים בהוקרה:

החתן והמחותנים
משפחת שיקופצקי

ברכה לכלה ט”ו בשבט 2
100
80 ₪
איחולי שנה טובה

לידידי היקר

הרב יוסף רבינוביץ שיחי' 

כתיבה וחתימה טובה

שנת פריחה והצלחה
שנת שמחה וגאולה

המאחל, ידידך עוז

יוסף לוי

כרטיס ברכה שנה טובה – קלאסי
100
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד
100
80 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

נ++ע+שה ונשמ++ע+

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 2
130
110 ₪
הודעות

קהל "שמחים וכשרים"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד ניסן תשפ"ב

זמנים לימי חג הפסח תשפ"ב

יום שישי י"ד ניסן - ערב פסח

שחרית -------------------------------------------------- 7:00
סוף זמן שריפת חמץ ----------------------------------------- 11:30

יו"ט א' דפסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
מעריב ליל יו"ט ------------------------------------------- 19:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה יו"ט ----------------------------------------------- 18:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר --------------------------------- 19:30

חול המועד

שחרית ------------------------------------------- 8:00,9:00,10:00
מנחה ---------------------------------------- משעה לפני השקיעה
מעריב -------------------------------------------------- 20:00

שיעורי תורה בין מנחה ומעריב

שביעי של פסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 8:30

שבת אחרי מות

מנחה יו"ט וער"ש ------------------------------------------ 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה --------------------------------------------------- 18:20
מעריב מוצ"ש --------------------------------------------- בזמן

פסח כשר ושמח

הנהלת הקהילה

זמנים לפסח
100
80 ₪
אירועים

בית המדרש

ה+יכל חיים+

בני ברק

ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת

הכנסת ספר תורה

שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו

הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+

ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב

שלט להכנסת ספר תורה
300
150 ₪
חגים

בית המדרש

"גאולת עולם"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגנזין שליט"א

פרנסי חג הפסח

שב"ק - יו"ט פסח

הרב שמואל צימרמן שליט"א

לכבוד היו"ט והשבת

יום ראשון - א' דחול המועד

הרב יעקב ציון כהן שליט"א

לע"נ זקנו ר' ברוך ב"ר צבי ז"ל
נלב"ע א' דחוה"מ תשכ"ד

יום שני - ב' דחול המועד

הרב ברוך שמעון ויזל שליט"א

לזכות כל בני משפחתו ולכבוד החג

יום שלישי - ג' דחול המועד

הרב ישראל משה לוי שליט"א

לע"נ הרה"ק רבי ישעי'ה ב"ר משה זי"ע

יום רביעי - ד' דחול המועד

הרב דוד מרדכי ציונזון שליט"א

לכבוד כל חברי הקהילה ולכבוד החג

יה"ר מקמי שוכן מרום להשפיע טובה וברכה
על כל השותפים והתורמים בחג המצות
לזכות לעלות לציון ברינה ולאכול מן הפסחים
בגאולת עולם לכלל ולפרט במהרה בימנו

פרנס היום לפסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד פורים תשפ"ב

יין כת++ר מ+לכות

מ+אן מל+כי רבנן

לשמחת פורים ולשמחת התורה

משלוח מנות

לאיש אשר רוח בו
רענו הנושא בעול כתר תורה
המתמסר בכל עת לעתיד מוסדות הקהילה
לחינוך הדורות וקירוב הלבבות באהבה ובאמונה

בברכת לחיים:

געזנוט, פרנסה, נחת!

מברכים ומוקירים

רבנן ותלמידהון
וועד "ונותנים באהבה"

מדבקה ליין לפורים
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

מ+שתה ושמ+ח+ה
ומ+של+וח מנ++ות

מקרב לב אנו מברכים, ומנות אנו משלחים, כמצוות אלה הימים, הנזכרים ונעשים, ובזה טובה מכירים, על ה'מנות' של כל השנים, על החינוך כסדרם תמידים, להרבות מצוות בהידורים, לא לבטל רגעים, וכל רגע להרבות פעלים

להורינו היקרים
מפנינים שיחיו

ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים, עושר וכבוד ואורך ימים, ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים, זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לכם שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים

מאחלים
בהערכה עמוקה

דודי
וכל משפחת שטיין אשדוד

ברכה להורים – פורים
80
60 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תורת משה"

שכונת רמת בית שמש ד'

בס"ד אלול תשפ"ב

"מה לך נרדם
קום קרא לאלוקיך..."

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

אמירת "סליחות"

עם מיטב הפייטנים והחזנים - שיסלסלו כמיטב המסורת
ובראשם הפייטן ניסים חבושה פרטוש שיחי'

תחילת הסליחות אי"ה בשעה 5:00
תפילת שחרית בשעה 7:00

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול סליחות 3
60
49 ₪
ברכות לתורמים לראש השנה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

שנת אורה
שנת תורה 

עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,

וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.

כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
רב מוטי דבש שליט"א

ביתר עילית

על השתתפותכם בהחזקת בנין בית מדרשינו
תוכו רצוף אהבה
לליבו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כרצונו ושאיפתו הטהורה כל השנים
של איתן אדונינו מורינו ורבינו  זכר צדיק לברכה,
ובפרט במקום קדוש הנושא את שמו הטהור

המברכים בברכת השנים,
כתיבה וחתימה טובה

בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאר

מנחת הוקרה וזיכרון שלוחה בזאת
מאת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
דבש טהור" לרגל השנה הבעל"ט

מאחל ומייחל בהערכה רבה

משה אברמציק
מנכ"ל המוסדות

ברכה דבש איגרת
110
75 ₪
הודעות

בס"ד אדר ב' תשפ"ב

לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו

מ++שתה היין+

יעלזו חסידים כדת היום בתופים ובמחולות
בשירות ותשבחות להוריק אוצרות והשפעות

בראשות כבוד קדושת

מרן אדוננו ורבנו שליט"א

בין השעות 14:00-16:00

משתה יין כדת המלך וכמצוות היום משלוח מנות
ופדיון נפש כנהוג++ עד דלא ידע

תפילת מנחה
והשולחן הטהור

בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה

מיד בסיום שמחת פורים

כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר

בברכה

הגבאים

משתה היין
120
60 ₪
הודעות

ביהכנ"ס "תפילת הרחמים" לוקוועט

שכונת רמת בית שמש ד'

"אבינו מלכנו פתח שערי שמים לתפילתנו...."

הודעה חשובה לבני קהילתנו היקרים

לקראת ימי הרחמים והסליחות הבעל"ט תיערך אי"ה בבית מדרשנו

מכירת מקומות לראש השנה

בהיכל בית מדרשנו הגדול

מקום תפילה - למשלמי דמי חבר קבועים 300 ש"ח
מקום תפילה - 500 ש"ח
מקום בעזרת נשים - 300 ש"ח
תינתן אפשרות לפריסה נוחה - ההרשמה עד ליום א' דסליחות

בברכת "כתיבה וחתימה טובה"

הגבאים

הודעה אלול
75
55 ₪
חגים

בס"ד, תשרי תשפ"ג

היטיבה השם
ל+טוב+ים

בשיר ושבחה לקל הטוב על רוב שטובו ושפעו שהיטיב עימנו
לקבל החג הבא עלינו לטובה מתוך רוב שמחה ועושר וכבוד
ע"י הני שלוחי דרחמנא העוסקים בצורכי ציבור באמונה בלא ליאות ה"ה

 הגאון הצדיק 
מורנו ורבנו שליט"א

והרב בערל שטיסל שליט"א 
יו"ר קרן החלוקעס בארה"ק


שבהשתדלותם עלו בידם בעז"ה להביא
אור ושמחה לאברכי הכוללים

"בחלוקת יום טוב געל'ט"
בסכום ההגון כראוי וכיאות

שנודב לכבוד ולטובת נשמת
מרן בעל
"אור זורח" צוק"ל 
ולזכות דן בן חוה לאה
להצלחה בכל הענינים ונחת מכל יצאי חלציו
שמעון בן ציפורה - לזיווג הגון בקרוב ממש

ובזכות זה יושפע להם שפע ברכה והצלחה עד בלי די ומשפע בריכה העליונה
יושפע עליהם רב טובברוחניות ובגשמיות ויוזכו להאיר
עוד אלפים ורבבות עד ביאת ינון במהרה בימינו אמן

החותמים בברכה
  כולל "תורת חסד"                   כולל "אהבת איתן"

ברכה תודה לעסקן על חלוקה
100
89 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
אירוסים

בס"ד סיון תשפ"ב

זר ב+רכ++ות+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב ינון פערסיל שליט"א

מגדולי תומכי רשת הכוללים

ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן

בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה

שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב

לחתננו היקר
הנבחר שבמבחר
צרוף ומזוקק
שמן זית+ זך

הבה"ח משה קלמנוביץ ני"ו

יעלו השלהבות
ויציתו אור בלבבות
תתרבה אז השמחה
בהידור ובחדווה עילאה

לך נאה לשבח

על חתן כלי מלא חכמה
טוב שמו משמן הטוב
נאמר הלל – באהבה
על הניסים ועל הנפלאות
שנבשר תמיד בשורות טובות!

מברכים ומאחלים מכל הלב

המחותנים+ משפח+ת וייסמן

ברכה לחתן חנוכה 3
100
80 ₪
אירועים

משתה ושמחה

מלכות משפחת כהנוביץ

פורים תשפ"ב

שלט לפורים 2
180
150 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן