חגים

ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח
משפחת מושקוביץ
מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!
נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
מתנה
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
משפחת גרשוני
ומשלוח מנות איש לרעהו – מתנת פורים
50 ₪
הודעות
קהל "כשרים ושמחים"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' קרבן פסח 43 חריש
בס"ד ניסן תשפ"ב
זמני מכירת חמץ
בבית ההוראה בבית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43 חריש
רביעי וחמישי ה' - ו' ניסן
בין השעות 18:00-20:00
ראשון - רביעי ט' - י"ב ניסן
לפנה"צ: בין השעות 10:00-12:00
אחה"צ: בין השעות 18:00-20:00
חמישי י"ג ניסן
לפנה"צ: בין השעות 10:00-12:00
בערב: בין השעות 20:30-23:30
מעמד מכירת החמץ לנכרי יתקיים ביום חמישי בשעה 23:30
בכבוד רב
ובברכת פסח כשר ושמח
הגבאים
זמני מכירת חמץ
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ומשלוח מנות איש לרעהו
משלוח מנות ואגד ברכות אשגר בזאת,
לעובד המסור אשר באחריות ובמסירות עמל,
בעבודתו ניצב כגנרל
אומן במלאכתו, באמונה משאו ומתנו,
ובנאמנות עומד על משמרתו
העובד המסור
הר"ר משה טיקוצקי הי"ו
ישרה בביתכם השמחה כל השנה
שפע ישפיע ה' מאוצרו, ברווח גדול כיכולתו
לעולם לא תדעו אנחות, רק נחגוג בשמחות
חנך ייתן ה' בפני כל מכיר ורע,
תצליח במלאכתך ברוב אורה ושפע
ובזאת, תודתי האישית לך נתונה,
על עבודתך המסורה והנפלאה
עם כל הלב והנשמה
פ+++ור+ים שמ+ח+!
מוקירך,
דוד פישבך, מנכ"ל
ברכת פורים לעובד
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב
ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו
לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה
הרב ברוך איצקוביץ שליט"א
ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה
'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה
שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח
מוקירים
משפחת ויזל
ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד אדר תשפ"ב
ומ+של+++וח+ מנ++ות
א+יש ל+רעה+ו
א פרייל+עכען פורים !
און א לעכטיגען תמיד!
מאחלים
משפחת ישראל הירש
טבריה
ברכת פורים לידיד
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
בימי אורה ושמחה
אביע רגשי תודה והערכה
לידידי היקר והנפלא
ברוך כישרון ורב עשייה
לו נאה כל תהילה
הרב משה יוסף קליין הי"ו
מ++ה שא+לתך וינ+תן לך
בימים אלו הנזכרים ונעשים
על המלך טוב, כל המשאלות לנו נותנים
נברך אתכם ואת כל הילדים היקרים
ישלח ה' שפע ברכה באוצרותינו
תשרה תמיד הברכה במעשה ידינו
תרבה האהבה והאחווה בינינו
תרוו נחת מילדכם מלוא חופניכם
אך שנות טוב תראו כל חייכם
מאחל בשמחה ויקר, ידידך
ישראל שוורץ
ברכת פורים לידיד 3
80
60 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
מ+שתה ושמ+ח+ה
ומ++שלוח+ מנ++ות
לכבוד הנדיב הנכבד
הרב ברוך יהושע וייס שליט"א
תומך וידיד נאמן למפעלי התורה במוסדותינו
מ'אשר יושיט לו ה', תורם ומנדב, להמשיך דרכו של מרדכי.
ש'ערי הבית הזה, נבוא אל המלך ונתחנן, כאשר המלך חפץ יינתן.
ל'יהודים היתה אורה, בזכות תרומתו ההגונה, הביא לנו הרווחה.
ח'ור כרפס ותכלת, עד חצי המלכות, לא יידע חיסרון ונזק עולמית.
מ'לכו של עולם ישלח לו ברכה, בביתו ישררו רק צהלה ושמחה.
נ'קהלו היהודים בעריהם לברכו, לא ידע צער מכשול ופגע.
ו'ירווה נחת מצאצאיו, ימלאו משאלותיו, חצי המלכות ינתן לו.
ת'בוא עליו ברכת טוב, בשפע והרחבה ה' לו יושיט.
בהערכה עמוקה
משה ציון ברדייב
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם – פורים 4
110
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לע+שות אותם ימ+י משתה ושמחה+
משלוח מנות לגננת היקרה והמסורה
הגברת יפה ברגר תחי'
שכל יום מקבלת את הילדים בשמחה
פעם בשנה יש לנו הזדמנות
לומר תודה על המסירות והסבלנות
על הקניית ערכים ומדות
ועל פעילויות מאתגרות
אנו מאחלים בשמנו ובשם כל ההורים
הרבה נחת מהילדים והצאצאים
בריאות והצלחה בכל המעשים.
בברכת פ+++ורים שמ+ח
משפחת ויזל
ההורים של חני
ברכה לגננת – פורים
101
80 ₪
הודעות
קופת החסד "צדקת ישראל"
שע"י קהילת "אמרי ישראל" אשדוד
בס"ד אדר תשפ"ב
מגבית פורים תשפ“ב
השנה
כל כספי
מתנות אביונים
מועברים במלואם
לקופה התומכת באחיך הקרוב אליך!
עניי קהילתך קודמין!
את המתנות לאביונים ניתן להעביר לנציגי הקופה
הרב שמואל דויטש - 000-0000000
והרב ישראל גלבך - 000-0000000
או במוקד הטלפוני - 077-0000000
א פריילכען פורים
הנהלת קופת החסד
הודעה על מגבית פורים – מתנות לאביונים
80
60 ₪
הודעות
בית המדרש 'קהל חסידים'
בראשות הגה"צ אדמו"ר שליט"א
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו לבשר כי לקראת הילולא דרשב"י הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בבית מדרשנו
מכירת שמן משחת קודש
להדלקת ל"ג בעומר
לכיסוי הוצאות המעמד הגדול והנשגב
שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
יחד עם כלי נגן ומטיבי תרועה לכבוד הילולא קדישא
כמו"כ ניתן לתרום מיני מתיקה וארטיק קרח לתשב"ר
ח"י רוטל לכבוד הילולא דרשב"י
כנודע סגולתו מקדמת דנא, בדוק ומנוסה!
הוא ימליץ טוב בעדנו אדוננו בר יוחאי
לתרומות והשתתפות:
אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
050-55555555
הדלקה – לג בעומר
130
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
לכלתנו היקרה, שרי תחי'
לקראת חג הפסח, שבו יצאנו לחירות, ובו נעשינו לעם,
מה טוב ומה נעים לשבח לבורא עולם, על שזיכנו בכלה כלילת המעלות ומעוטרת בכל מידה נכונה. וזמן זה מסוגל לבקש ולהתחנן לפני הבורא על כל השנה, ועל כל השנים, שעלינו לטובה באים. ייתן לנו ה' רחמים, שנרווה מכם נחת עוד רבות בשנים בנעימים.
בשמחה נגיש לך זאת התשורה
ולבורא נהלל ונודה, בשיר ובפה מלא
אשר פסח על הכול, ונתן לנו כול
סיבבו לנו משמיא, כלה מעוטרת בכל מידה
את ההלל עליה אין לגמור
תדיר בתורה ויראה חפצה, ועל כל זאת נודה
כל רצונה לעשות רצונו, כל מגמתה לשם ה' ותורתו
לא לנו ה'
אין יותר ראוי מזה, להלל לה' על כול בבא ובזה
א+ פ++רייל+עכן כשר+'ן פ++סח+
מאחלים
המחותנים
משפחת ברקוביץ
ברכה לכלה – פסח
80
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ע+ליה+ם
וע+ל+ זרע+ם
מקרב לב אנו מברכים, לסבינו היקר באנשים,
במעשיו דוגמה לרבים, אינו מדלג על הימים,
ביגיעה כסדרם תמידים, לקנותה בכל מיני קניינים,
מרבה לה' חיילים, מרבה מצוות בהידורים,
יראת שמים על פניו ניכרים, אינו מבטל רגעים,
וכל רגע מרבה פעלים
ראש משפחתנו ומורה דרכינו
הרב שמואל אליהו כהן הי"ו
באחווה נגיש משלוח מנות,
ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים,
עושר וכבוד ואורך ימים, ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים,
זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לכם שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים.
מאחלים באהבה:
הנכדים לבית משפחת ויזל
ברכת פורים לסבא
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב ט"ו בשבט תשפ"ב
בפרוס ראש השנה לאילנות הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון בנימין ני"ו
אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקין, פרי עץ הדר
צל+ך נאה+, בצל התורה מושבך
אמת המים+ עוברת תחתיך
אלא יה+י ר+צון
שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
יהיה הבית הנבנה מלא אורה וצהלה
ונזכה יחד עם כל המשפחה הרוממה
לפירות נאים ומתוקים, ופירותך יהיו כמותך!
המאחלים בברכה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג טו בשבט
150
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת ח+נוכה+
יחד כל המשפחה עם סבא וסבתא
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה
שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים
המצפים לבואכם
להודות ולהלל
סבא וסבתא
הזמנה למסיבת חנוכה
80
50 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
קב+לת קהל ושמ+חת פ++ורים
א+צ+ל הג+ה"צ הרבנים שליט"א+
הגה"צ רב קהילתנו שליט"א
בביתו הנביאים 22 אלעד
בין השעות 13:00-16:00
הגה"צ ראש ישיבתנו שליט"א
בהיכל הישיבה
בין השעות 15:00 עד דלא ידע
הגה"צ בן אדמו"ר שליט"א
בבית שני
בין השעות 14:00-16:00
בברכת הפורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 1
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
כולל הוראה "שערי אורה"
בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א
ברכת הפורים
בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול
הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א
במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה
זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:
סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,
בברכת מרובה ובהערכה רבה
חברי הכולל
ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
"כי האדם עץ השדה"
( דברים כ' י"ט)
לכבוד ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות מוגשים בזה
טנא מלא פירות ברכה
למע"כ ולמשפחתו החשובה שיחיו
המתמסרים ותומכים בנאמנות ובקביעות
למען פריחת מוסדותינו הק'
יהי רצון שתתקיים בכם הברכה
פ+יר+ותיך מ+תוקים
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
צ+לך נ++אה
חיים טובים בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב
א+מת המים עובר+ת תחתיך
שפע פרנסה טובה בהרחבת הדעת ובשלווה
שכל נ+טיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
שלא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך עד עולם
כברכת ידידיך איתן
מיכאל לוי
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורם ט”ו בשבט – צד
100
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד ניסן תשפ"ב
למע"כ האברך הדגול והנעלה, יקר ערך
חכו ממתקים וכולו מחמדים, רב חינו ומעשיו
הרב אשר יונה כץ שליט"א
מזכ"ל מוסדותינו
"נח+ית בחסדך עם זו גאל+ת נהלת בעזך אל נוה+ קד+שך"
"נחית בחסדך" - בפעולותיו המופלאות של מע"כ ומשפחתו שיחי'
"עם זו גאלת" - הנכם גואלים את הציבור מדאגותיו והצטרכויותיו
"נהלת בעזך" - מנהל בעוז ובגאון את הפעולות הנאדרות
"אל נוה קדשך" - להרבות גבולי התורה, התפילה והחסד.
בפרוס עלינו לטובה חג הפסח, הרי זו הזדמנות נאותה להביע בשמחה ובחדווה, רגשי הוקרה והערכה עמוקים למע"כ שיחי', העומד על המשמר ופועל במסירות רבה בעקביות ובנאמנות, משך כל השנה, למען הציבור, שלא על מנת לקבל פרס, להרבות כבוד שמים, והרחבת פעילות מוסדותינו.
אין ספק שפעולות חשובות אלו - בסיוע משפחתך שיחי' - מהווים תרומה משמעותית להתפתחות המרשימה והנודעת לתהילה של ממלכת מוסדותינו המפוארים, דור הולך וקם לתפארת, דור העתיד; שוודאי תתפוס מקום של כבוד בדברי ימי הבניין של המוסדות.
איחולנו מעומק לב מובעים בזה: יהא רעווא ותזכו לחוג את חג המצות בדיצות יחד עם כל בני המשפחה העניפה מתוך שמחת החג, שמחה כללית ואושר פנימי, ותזכו לעלות לציון ברינה ותחזינה עיניכם בבנין בית הבחירה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים, ולראות בנפלאות ד' המתעוררים בימים אלו, 'און א גאנץ יאר כסדר' - שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, ורב תענוג ונחת, הרחבת הדעת ושלוות הנפש. אמן.
המאחל בהערכה כנה, ידידך עוז
חיים דוד לוי
מנכ"ל המוסדות
איגרת ברכה לעובדים במוסדות – פסח
110
90 ₪
ברכות
שמחת חיים
סיוע למאושפזים בבתי חולים
בפרוס חג הפסח - חג החירות
בו כולנו מסובין כבני מלכים
קבלו את תודת ארגוננו בברכת
פ+סח כ++שר ושמ+ח
על עמידתך לימיננו במשך כל ימות השנה
בהערכה ובברכת "מועדים לשמחה"
יוסף ויזל
מנכ"ל שמחת חיים
מדבקה למצות לתורמים 20*20
150
125 ₪
הודעות
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו
שמ+ח+ת פ+++ור+ים
בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות
בראשות מורנו הרב שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
בין השעות 14:00-16:00
משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע
תפילת מנחה
בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה
מיד בסיום שמחת פורים
כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר
בברכה
הגבאים
הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן