ברכות והוקרה

ברכות והוקרה
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

מ++זלא טבא

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

מוה"ר ברל וינפלר הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב שער נוף מפואר כחול
200
145 ₪
אירועים

בס"ד, טבת תשפ"ג

ברכות
והודאות

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה+,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש ח+י ורב פעלים , הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה+,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה+
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה+,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה,
רם+ המעלה, מהולל בתשבחות+, פאר העושים ונזר המעשים+
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי נח ישראלי שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי'
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות כאשר בניין בית המדרש נישא בראש הרים לתפארה,
יחד עם בניין בית המקדש בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

צבי קרעפל - משה ניסים לוינסון

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרג++א לידר רב הקהילה

ברכה שער כחול 2
200
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד תמוז תשפ"ב

טוב ל+הודות+++

טוב להודות
הלב מלא עד גדות
בפינו אלפי תודות
איך נוכל ובמה לפנות
איך נמנה שעות ודקות

לגננת פעסי המקסימה תחי!

על השגח וטיפול באהבה
במסירות וללא מידה
על תכנים ומסרים
שאותם את מחדירה בלבבות הרכים
ועל מאור פנים בכל בוקרה
בהתלהבות ובחיבה

שותפה את בגידול אוצרותינו היקרים מכל
לא חוסכת בכל מכל כל

ישלם ה' שכרך ותהי משכורתך שלמה מעימו

מוקירים מאוד

מירי זלצבך

ומושי המתוק

ברכה תודה חינוכית
80
49 ₪
בעלי שמחות

בס"ד חשון תשפ"ג

ברכות
והודאות

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון,
עוסק בצרכי ציבור באמונה
ובמסירות שאין לה אח וריע,

עושה לילות כימים למען הזולת; במסירות נפש עצומה, 
בעוז בגאון ובתעצומות, ועוד ידו נטויה בעז"ה; 
לרווחת ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, 

ה"ה, העסקן הנמרץ

הרב דוב אייזן שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי הבן

החתן שלמה זלמן ני"ו

בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה'
כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו
ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת
הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה
ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד
ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לביאת הגואל צדק, אמן.

בברכה בשמחה

הנהלת הקהלה

ברכה איגרת עמודים בורדו פרחים לרגל שמחה
120
95 ₪
ברכות

בס"ד תמוז תשפ"ב

ברכת הצלחה

לצוות המשרד ׳מחשבי עילית׳

לרגל פתיחת

המשרד החדש

בבית שמש
בשעה טובה ומוצלחת

עם פתיחת העסק החדש,
כשהכל סביב טרי ונרגש,
רצינו לאחל שיהיו רק הצלחות,
ושיזרמו פנימה המון לקוחות,
שהעסק ידע רק רוגע ושמחה,
ותמיד תחול בו שפע ברכה,
ששמו הטוב יתפשט למרחקים,
ותחול עליו ברכת אלוקים!

בברכה

משפחת פרצוביץ

וכל הצוות

ברכה לפתיחת עסק 2
90
70 ₪
ברכות

בס"ד שבט תשפ"ב

"זמירות יאמרו
ותשבחות ישמיעו"

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה,קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להטיב, שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו

ה"ה הנדיב הנכבד

רבי משה זרח בידרמן שליט"א

מגדולי תומכי מוסדותנו

בעת תת ה' שמחה במעונו,
דיצה וחדוה בארמונו

בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג החתן המופלג כמר אברהם בנימין הי"ו

בן הרבני הנכבד רבי יוסף שמערלער שליט"א

ראש קהילת "בני בינה" לונדון

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
שיהא הזיווג עולה יפה ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
הנהלת המוסדות ǀ רבנן ותלמידיהון

ברכה לשמחה 3
180
150 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד כסלו תשפ"ג

התהילה
והתפארת

מנחה קטנה נשגרה, להאי גברא חשיבא,
נודע שמו לשם ולתפארה, כל מעשיו לד' קודש,
איש חמודות ורב תבונה, עמל בתורה בסברא ישרה,
לבו ונפשו מאד+ מסורה, לקומם+ ולרומם קר+ן התורה,
זכה+ להמשיך שלשלת הדורות, בהקמת וניהול+

בית החינך המפואר
תלמוד תורה "בני ציון"

עשרות בשנים, וכבר זכה להעמיד, ומעמיד מאות בתים נאמנים לה' ולתורתו

מעשיו מזהירים כחמה, ברוחב תבונתו לסדרה, ברוב אונים ואמץ כח,
יושר מעשיו לתהילה, תורה ועבודה אצלו כלולה,
אהוב למעלה ונחמד למטה, ראשון לגדור גדר ולעמוד בפרץ נגד מרעים הקמים.
נקדמה פניו בתודה בשובו ארצה
לאחר גילגולי דרכים לקיומה של תורה ומסורה,

ולמען הבנין הגדול קודש מיסודה ללא התערבות זרה סולת נקיה וזכה, ה"ה

 הרה"ג ר' שמעון אבא חינקיס שליט"א

הוא הגבר אשר זכה להיות ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

אשר נוסף לכל מעשיו הכבירים יצא 

להעמיד בסיס איתן למען מאות המשפחות הצועדים
בדרכי רבותינו הק' והמתחנכים בבית החינוך לתפארת ולשם

 ולקראת המעמד 'חנוכת הבית'

שתתקים ברוב פאר והדר

ובראשות גדולי ישראל שליט"א בס"ד

לך בכוח+ך זו וה+ושעת את ישראל+

בזכות המסירות נפש למען המשך הדורות בישראל,

כמסורת אבותינו ורבותינו שנים רבות, תתברך מן השמים שלא תמוש התורה

מפיך ומפי זרעך וזרע זרעך מעתה ועד עולם, ובכל אשר תלכו תצליחו,
ולראות רוב נחת מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים ושנות חיים, עדי יבוא גואלינו
ויצביע ויאמר אלו הגידולים שקירבו הגאולה במהרה בימינו אמן. 

המברכים מאות הורי התלמידים

רחמים מלוביצקיש

ברכה לעסקן / מנהל
100
89 ₪
בר מצוה

בס"ד, ערש"ק נח פ"ב

חיים ארוכים ושפע קודש

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון, בקול שמחה וצהלה,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה, כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען ביסוס עירנו, בבניית בית מדרשינו לתפארה, ובנייני מוסדות החינוך לשם ולתהלה, ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו, דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה, ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה, רם המעלה, מהולל בתשבחות, מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מוהר"ר ניסן צבי וייעלף הי"ו
ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות


לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם, חגיגת שמחת הבר-מצוה לבן יקיר הבחור החשוב והיקר, יניק וחכים טובא, פרי עץ הדר מושלם בכל מידה נכונה, מארי מקרא, מארי משנה, מארי מידות תרומיות, כל רואיו יעידין יגידון שעדיו לגאון ולתפארת

כמר פלטיאל נרו יאיר ויזהיר כשמש בצהרים  
בהיכנסו לנועם עול תורה ומצוות למז"ט ובשעטו"מ

זכרה אלוקי לטובה כל היגיעה והטירחה והעמל הרב לכונן את עירנו, וביחוד זמן זמנים טובא אשר מקריב במסי"נ בכתתו רגליו מהכא להתם. וישלם לו ולכל בני ביתו – וביחוד לזוגתו תחי' אשת חיל עטרת בעלה העומדת לימינו תמיד, לסומכו בעבודת הקודש לגדל עדרים עדרים לתורה ויר"ש כרצון השי"ת, וכרצון יראיו משכורתו שלימה מן השמים במידה טובה מרובה.
וזכות יעמוד לו להתברך במילוי כל משאלות לבבו לטובה ולברכה. ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מחתן המצוות שיחיו ומכל צאצאים היקרים – זרע הקודש שיהיו דבקים ומאירים בתורה ועושי רצונו ית' מתוך שמחה וכל מידי דמיטב, אושר, ועושר, בני חיי ומזוני רויחי וכל טוב סלה. ועוד רבות בשנים ימשיך כהנה וכהנה מתוך הרחבת הדעת להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפתו הטהורה, אמן נצח סלה ועד.


וברכה מיוחדת קובע לעצמו הסב היקר, ידידנו היקר באנשים, האי גברא רבא ויקירא, אציל הנפש, נועם המידות, נודע בשערים בפעליו הכבירים למען הכלל והפרט, לבו שופע אך טוב וחסד כמים שאין להם סוף, פתוח יפתח ידו לכל נצרך להעביט לו די מחסורו בכבוד, עומד לימיננו בכל עת במסירות אין קץ ובאהבה רבה

מכובדנו הרב החסיד מאד נעלה
מוהר"ר נתן בורעקס שליט"א


טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים, ובגלל הדבר הזה יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו, זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, ויהי נועם ה' עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה, בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה, רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא, הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד, מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא, למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם.

המברכים בהערצה ובהכרת טובה עמוקה בשם כל קהל עדתינו

עסקני בית המדרש      עסקני התלמוד תורה
עסקני בית חינוך לבנות

ג"א מצטרף באהבה רבה ש"ב
פנחס גפניאול - רב הקהילה

ברכת מזל טוב לבר מצוה – מכובד
120
100 ₪
בעלי שמחות

קהל

צדקת הצדיק
כסיף מערב

טבת תשפ"ג                   

ברכת מזל טוב


נשגר קמיה רבינו הנערץ המדריכנו

על דרך האמת ומורה לנו את הדרך בה נלך

ואת המעשה אשר יעשון

מסור בלב ונפש לכל אחד ואחד מעמנו

מורינו ורבינו הגאון הגדול

ר'  צבי קולצקי  שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה השרויה במעונו עם אירוסי בתם הכלה שתחי'

עב"ג הבה"ח המופלג שרוליק פילש ני"ו
בן הרה"ג ר' חיים נח צוקר שליט"א

ראש כולל 'להורות נתן'

ברכותנו שהזיווג יעלה יפה וענבי הגפן
בענבי הגפן

דבר נאה ומתקבל ויזכו לבנות בית נאמן בישראל

על אדני התורה והיראה בנים ובני בנים עוסקים

בתורה ובמצוות לשמה ויזכה מורנו שליט"א

לרוות מהם ומכל יוצאי חלציו רוב נחת

דקדושה ונזכה לקבל פני משיח צדקינו בבי"א


המברכים

הנהלת בית המדרש       מתפללי בית המדרש

ברכת מזל טוב שער מפואר לרב
200
120 ₪
אירוסים

בס"ד ערש"ק וירא תשפ"ג

מ++זלא טבא

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
נעים ההליכות בסבר פנים יפות,
מקבל כ"א בשמחה ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

ר' דן זילער הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב שער נוף מפואר
200
145 ₪
אירוסים

בס"ד מנ"א תשפ"ב

לשמך נאה לזמר

מעומק לבינו פנימה, ברכת מזל טוב נרימה,
קדם ידידינו הנכבד והנעלה, רם המעלה, בעל שאר ורוח+, גבר תהילה ואיש מצליח,
ראש וראשון לכל מוסדותינו בארץ הקדושה, במדה טובה רחבה וגדושה,
ת+ומך תורה ולומדיה, ואיהו גופיה מעוסקיה+,
מיקירי וחשובי אנשי שלומינו, העומד בעוז ותעצומות לימיננו, ה"ה

מור+נו הגאון החסיד+

רבי נח דן לעוויס שליט"א
מגדולי תומכי הישיבה הקדושה והכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונו קול צהלה ורנה בארמונו
לנישואי בנו הבה"ח המו"מ בתוי"ש כמר יקותיאל ני"ו
 עב"ג הכלה הבתולה המהוללה תחי' בת הרב אפרים פישל זיידל ה"ו

והברכה אחת היא לעטרת זקנים
הסב החשוב ידידינו הנכבד והנעלה, כבוד שמו מפארים
הרה"ח מוה"ר יעקב בערל סג"ל הי"ו
מגדולי נכבדי תומכנו היקרים

יהא רעוא מן קדם אבוהון דבשמיא, רבון עלם ועלמיא, שהזווג יעלה יפ"ה יפ"ה בכל הפירושים,
והני תלת מילי מעליא, די במזלא טבא תליא, בני בריכי, חיי אריכי, ומזוני רויחי,
בבית זה יפריחו, וככוכבי אור יזריחו, עזי נזכה לעלות ברנה לציון הר קדשינו,
ומלכינו שליט"א בראשינו, במהרה בימינו, אמן.

מברכים ומעריצים - ובכל פה מאחלי


ברוך שעפסיל    יעקב קרניל

ברכת מזל טוב שער מפואר
150
95 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ערב ראש השנה תשפ"ב

שטה לה ספינה

על מי מנוחות

בידיים אמונות מונהגת

בעיניים צופיות ובטוחות

אימפריה משגשגת

שולחת לכל עבר שלוחות מצליחות

ומי עומד בראש

למי התודות, למי הברכות?

המנהל היקר
הרב משה יעקובביץ שיחי'

בסיומה של שנה

עת עורכים הכל מאזן וחישוב

רצינו להוקיר ולהודות

למנהל היקר והחשוב

שמנהיג משפיע ומוביל

ואחראי כאן לכל הטוב

יהי רצון

שתהא שנה מלאה בשפע לרוב

ומאוצר שמים הצלחה וברכה וכל טוב!

מוקירים

צוות המשרד - רימונים בע"מ

ברכה למעביד ראש השנה
100
59 ₪
אירוסים

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב, כתר שם טוב ומהולל בתשבחות
כביר זכויות ותהילות, רב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט

הנדיב הרב גד קנעפלשוסטער שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונכם נאחל ברגשי אחווה וחדווה, הוקרה והערכה
ונביע מקרב רחשי ליבנו ההומים זר ברכות+ ושירות

לרגל נישואי הבן היקר המצוין בתוי"ש והמופלג בכל מידה נכונה
החתן זבולון זאנוויל ני"ו עב"ג שתחי' למזל טוב

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין ויה"ר שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, ברוב אושר ונחת
מכל המשפחה הכבודה לאורך ימים ושנים, אכי"ר

המברכים מתוך שמחה והוקרה
מוקירים

זאב תנחום שלצפונט

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם מזל טוב לרוחב – 7
150
119 ₪
ברכות והוקרה

ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים,
משפיע מאוצרו הטוב תורה ויראה
נודע בשערי חסידות לתפארת ולתהילה
דגול ונערץ בחבל נחלתו

הרב החסיד
רבי צדוק שפירא שליט"א
ראש כוללנו

לרגל תת ה' שמחה במעונך
בנישואי הבן אפרים שיחי'
עב"ג הכלה בת ר' מיכאל בלומברג שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה
בבריות גופא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

בני הקהילה והגבאים

ברכת מזל טוב מכובד
200
130 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

תפ+++ארת בנים אבותם

בסימן טוב ובמזל טוב, מיטב ברכותינו בשירה נכתוב
ברגשי ידידות תודה והערכה, משגרים אנו טנא מלא ברכה
קדם הטוב ומטיב לכל במסירות, משיב לכל שואל בבהירות
איש חי רב פעלים, שמו מפארים בהילולים

הרב שמעון צויבליץ שליט"א

והברכה אחת לכל משפחתו הכבודה, העומדים לימיננו בכל עת
לרגל השמחה השרויה במעונם

בנישואי נכדו חביבו היקר הרב צדוק לוי שליט"א
בן חתנו, ידידינו הרב יהודה גליק שליט"א
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

ותערב תפילתנו קדם ריבון עלם ועלמיא, להאציל לו אריכות ימים ושנים
עם כוחות עלומים, דשן ורענן יהיה. ומגדי הזהב אשר נטע יוסיפו להוציא פירות
למלא משאלות ליבו הטהור להרבות אך טוב וחסד בעם ישראל
יפתח ה' לו את כל שערי השמים, ומאוצרות השפע תהא דרכו סוגה בשושנים
כל סביבותיו ימלאו אורה ובמחיצתו תרבה השמחה תמיד, אמן כן יהיה רצון

כעתירת המברכים בלב שמח ואוהב

הרב שמעון זוסמן ב/הנהלת הקופה

מזל טוב שער לרוחב מכובד
200
150 ₪
אירועים

ר"ח מנחם אב תשפ"ב

וענתה
השירה הזאת

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה,
רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי ניסים חן ועקנין שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם
בנישואי הבן שיחי' למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות כאשר בניין בית המדרש נישא בראש הרים לתפארה,
יחד עם בניין בית המקדש בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

צבי קרעפל - משה ניסים לוינסון

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר רב הקהילה

ברכה שער אורה סגול
200
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ב

מזמור לתודה

למלמד היקר והמסור
אומן במלאכתו, העמיד תלמידים הרבה

הרב שאול גרינצוף שליט"א

במילים ספורות
ומעט שורות
רצינו תודתנו להשמיע
רחשי ליבנו להביע

כי במשך כל השנה
חשים אנו את הנשמה
בחיוך ובחום, כאש להבה
משקיעים הנכם בבננו הרבה אהבה
להנחיל מידות טובות וקניני תורה
לא נתייימר
הכל לספר ולתאר

רק נברכך בתפילות ואיחולים לבביים
ישלם ה' פעלכם ממרומים
ישרכה ברכה בכל מעשי ידיכם
תזכו לאושר ועושר כל הימים
וחינוך תשב"ר יעמוד לכם
לנחת דקדושה מכל הילדים והתלמידים

בהערכה רבה

משפחת הזנפרץ

ברכה חינוכית הערכה &9
80
50 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד ר"ח מנחם אב תשפ"ב

התודה
והברכה

לידידנו היקרים והנכבדים,
בוני ומקימי בית מדרשנו, שמשקיעים עמל ויגיעה,
לילות כימים במסירות נפלאה,
כדי לפאר ולרומם בית ד',
שמם מפארים לשם ולתהילה,
אהובים ונחמדים לכל

הרב זרח פינאטס שליט"א
הרב קלמן גולדנער שליט"א
הרב בערל כצינסקי שליט"א
הרב זאב שטרול שליט"א

'שבזכותם זכינו והגענו עד הלום'

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל
מעשי הצדקה והחסד יזכו הם וב"ב לרוות מכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבם
לטובה ולברכה, ויזכו להמשיך במעשיהם ופעולותיהם
הברוכים לתפארת בית ד', מתוך הרחבת הדעת ושלוות
הנפש, ברכה והצלחה עד בלי די ובזכות קול התפילה
והתורה בין כותלי בית המדרש יזכו לרוב שפע ולראות
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר
ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפם כל ימי חייהם,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

בברכה נאמנה וברוב עוז וידידות

זלמן גבריאלובעס

ברכה לעסקנים
100
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"גומשלוח מנות
איש לרעהובלב מל+א הערכה אקדמות מילי ושריות שותא
לאיש העצה+ ורב ה+פעולה ראש החברות+א
ראש המוסדות המסור ללא הרף, אשר מאז ומתמיד בכלל
עמל ויזע משקיע עבורינו בסבר פנים יפות+
ומעניק בטוב עין ובהרחבה לכל צר+כינו
מפי עוללים ויונקים שיסדת הבל שאין בו חטאים+
יחד עם צוות הרמי"ם מעתיקי השמועה הנפלאים+
תרננה שפתינו שירה וזמרה במלוא תפארת ההוקרה+
להוד מעלתו שמו מפארים בכל מקום זיווה והדרה+
ה"ה האדם המורם מעם חכם הרזים איש האשכולות+

הרה"ח מוה"ר שמעון סליוקס שליט"א

קבל נא מצאן קדשים ועטרות ראשיהם ברכות בכפליים
המברכים אותך מכל הלב במלא חפניים
מתוך נפש רוח ונשמה אוהבים כאיש אחד בלב אחד
שמשמים ישפיעו עליך שפע ברכות עדי עד
תמיד בכל דרכיך סייעתא דשמיא יסובבך ללכת בדרכים מיוסדים
ותזכה לראות דורות של תלמידי חכמים יראים כולו מחמדים
דבקים וממשיכים לדורות קדושי עליונים לשם ולתפארת
יעמוד ויתמיד לכם זכותם וזכות תורתן להמשך השרשרת
עדי נזכה בקרוב לקץ הימין ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
בקיבוץ כל גליות מארבע כנפות ובא לציון גואל מתוך חסדים גדולים

בברכת א פריילכען פורים

צוות הרמי"ם והמשגיחים
בישיבות הקדושות "חכלילי עינים"

גדול העונה יותר מן המברך
שמחה קראקוב

ברכה מכובדת חרוזים שער תורני – פורים
110
90 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

שב+ח+ יקר וג++דולה+

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+
תהלה לקל יתברך ויתעלה, בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו, ברוך יאמרו מברכים לעומתו
ותיק ונח+מד ורצוי לרוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט

הרבני הנגיד המפואר

מוה"ר אהרן קעסט הי"ו

לרגל תת השם שמחה במעונו,
בנישואי בנו החתן שלמה נ"י עב"ג שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה
ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה,
והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול שמחה
ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה
ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח
בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום   שבח רוזן
בשם הנהלת הקהל 

מזל טוב גביעים ונוף
152
130 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן