מתנות לחתן

ברכות לחתן וכלה
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח לוי גנץ ני"ו
יה"ר שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה
המחותנים
משפחת מוסקוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג
150
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
לחתננו היקר המופלא מפז
הבה"ח יעקב כהן ני"ו
בהתקדש עלינו ליל הסדר
פינו מלא שיר וזמר
להודות ולהלל לשבח ולפאר
להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
לשמחה גדולה שהחיינו והגיענו
ולחתן מעוטר בתורה ובמידות זכינו
כמה מעלות טובות, על כל אחת לחודה – דיינו
על אחת כמה וכמה, על כלילות השלימות – אשרינו
בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא
דלא חמיתיה בכל ארעא דישראל למעליותא
זך שוכן מעונה, קרב יום, יבנה ביתו בקרוב
בשעה טובה ומבורכה, כי לו נאה, גדיא יאה
יקבל נא תשורה נאה, השתא הכא, זכר ל'מקדש'
לשנה הבאה יסב בה אדיר במלוכה כבני חורין
בב+רכה נ+++א+מנה
וחג++ כשר ושמ++ח
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח 3
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
לחתננו היקר המופלא מפז
הבה"ח יעקב כהן ני"ו
אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה
אין אנו מספיקים להודות ולהלל בשירה וזמרה
על 'אחד – חכם', אחד מי יודע
חתן כהלכה, שעמד ל'כלתנו'
כמה מעלות טובות, על כל אחת לחודה – דיינו
על אחת כמה וכמה, על כלילות השלימות – אשרינו
בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא
דלא חמיתיה בכל ארעא דישראל למעליותא
זך שוכן מעונה, קרב יום, יבנה ביתו בקרוב
בשעה טובה ומבורכה, כי לו נאה, גדיא יאה
יקבל נא תשורה נאה, השתא הכא, זכר ל'מקדש'
לשנה הבאה יסב בה כבני חורין
בברכה+ נאמנה
וחג כשר ושמח+
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערש"ק ויחי תשפ"ב
בלב הומה שבח ושירה
נגישה בזה שי ותשורה
להחתן היקר כליל המעלות
יקר הערכין, פאר המדות+
הוגה בתורה באהבה ובשקידה+
החתן משה ני"ו
''ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה+
כי אין שמחה כשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס
בהם הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטר+ה
בהתקרב זמן שמחתנו
יום משוש ליבנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברגשי שמחה
א גוט שבת
המחותנים
ברכת לחתן – ש”ס
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ב
לחתננו היקר
כמר משה דוידוביץ ני"ו
מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים
שבפסח הזה זכינו לחתן יקר שביקרים
ברוך המקום ברוך הוא על הטוב שגמלנו
ולזמן הזה שהחיינו וקיימנו
סט ליל הסדר נשגר בזה לחתננו
לכבוד חג זה זמן חרותנו
יהי רצון מקמי שוכן מעונה שתזכה עם נוות ביתך
לחוג את הפסח כהלכתו באריכות ימים ושנות חיים
תדעו רק טוב וחן וחסד כל הימים, בעיני אדם ואלוקים
רוב נחת תרוו מהצאצאים לעד ולעולמי עולמים
פ+סח כ++שר ושמ+ח
מאחלים מכל הלב
הכלה והמחותנים
ברכה לחתן – פסח 4
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
לכבוד החתן היקר
פאר המעלות עטור המדות
קנקן חדש מלא ישן
כמר משה ני"ו
לרגל ימי הפורים
השמחים ומאירים
כוס ישועות נשא ונרימה
וברכות מקרב לב נשגרה
בצירוף איחולינו – ייחולינו:
האיש אשר הגביע בידו
לכוס של ברכה יזכה בכל מאודו
יבנה ביתו בקרוב במהרה
על אדני התורה ויראה טהורה
אושר ועושר וחיי רווחה
עטורים בסיעתא דשמיא ורוב הצלחה
יין ישפך בו כמים
בברכה מרובה מלא חפנים:
'לחיים' 'לחיים'!!!
המאחלים בכל לב
המחותנים והכלה
ברכה לחתן גביע – פורים
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
"אילן איל+ן...
פירותיך מתוקים+"
מזדקר האילן הנאה לגאון ולתפארה+
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ות+מימה ל+עשות רצונו ולעבדו
ה+"ה חתננו היקר כליל תפארת+
הבה"ח משה דוד כהן ני"ו
במה אברכך?
יהיה הבית הנבנה מלא אור
"כריח השדה" אשר ברכו ה'
ותזכה יחד עם כל המשפחה הרוממה
לפירות נאים ומתוקים, ופירותך יהיו כמותך!
מאחלים באהבה
המחותנים משפחת ויזל
ברכה לחתן ט”ו בשבט
100
80 ₪
אירוסים
לחתננו כבננו היקר,
מוכתר בכל מידה נכונה
החתן החשוב כמר יוסף שטיין ני"ו
בהתרגשות גואה, בהתקרב יום שמחת לבנו
זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו
בסייעתא דשמיא ובשעה טובה ומוצלחת
נשגר בזאת את ברכותינו
מתוך תפילה מעומקא דליבא
לחתן המפואר ומקושט בטלית וטוטפת
שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון
וימלא ד' כל משאלות לבך לטובה ולברכה
שתזכו להקים בית נאמן, משכן לשכינה הקדושה
בית של תורה ואורה, בדרך החסידות הטהורה
דורות ישרים מבורכים, בנין עדי עד
אנו תפילה
שמשמחה זו יתמשך שפע רב
ונזכה לשמוח תמיד יחדיו
מתוך בריאות, נחת ושמחת הלב
השפעות טובות לרוב, ברוחניות ובגשמיות
ומעומק הלב נוסיף לאחל ולייחל
שיתקבלו תפילותיך לרחמים ולרצון לפני אדון הכל
ותזכה לחלוקא דרבנן ולטלית נאה בגן עדן מקדם, אכי"ר
בברכת א גוטן פרייליכן שבת!
באהבה רבה,
המחותנים משפחת יוסקוביץ
ברכה לחתן – טלית 1
100
80 ₪
אירוסים
בס"ד, ערב שבת תולדות תשפ"ב
ליוסי ח+תננו היקר+!
השבח והשיר לחתן היקר
ביום של שמחה
בו הונחה אבן הפינה
של ברכה ופנינה
בהניח יסודות ביתך
על אדני קודש עמלך
בחכמה יבנה הבית ובתבונה
עם כלה מיוחדת נפלאה נאמנה
בתורה ובגדולה יתמלאו חדריו
יוקר נועם ושלווה יתפשטו על אדניו
בית גדול פה הולך ונבנה
שכינה שרויה בכל פינה
חופת חתן ומצהלות
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות
שנים יפות שמחות וצוהלות
קול חתן וקול כלה
עד 120 שנה רינה וגילה
ועוד... שתרבה הצלחה בכל מעשה ידיכם
ותשפיע על כולם ובמיוחד על יוצאי חלציכם
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת שיפלובסקי
ברכה לחתן
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
"א+יל++ו נ+ת++ן ל+++נ+++ו... דיינ++ו"
לחתן היקר והחשוב, כי לו נאה כי לו יאה
כמר יעקב יאיר כהן ני"ו
על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו
שהגענו הלום, ששים ושמחים בבנין הבית החדש
וקרבים אל היום הזה אשר קיוינו לו נגילה ונשמחה בו
ובעידנא דא נביע בזה עתירתנו וברכתנו,
שתזכה להמשיך בדרכיך הנעלים והנפלאים
כבן חורין - אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה,
ויושפע עליך דעת לימטי טהור להאי יומא - היום הגדול
יום חתונתך ויום שמחת ליבך,
מתוך שלוות הנפש והרחבת הדעת.
א+' כ++שרן פ++רייליכן פ+סח
בברכה+ נאמנה
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח 5
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
"הוד והדר לבשת"
הוד והדר לבשת, לקראת יום כלולותיך
הנך עוטה אורה, בכל עבודת הבורא
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית מלא אורה
על אדני התפילה והתורה
מתכבדים אנו להגיש
טלית כלולה מהודרה ונאה
לחתננו היקר והאהוב,
מוכתר בכל נזר ועטרה
הבה"ח שלום ברוך ניימן ני"ו
מעומק הלב נאחל ונייחל
שיתקבלו תפילותיך לרחמים ולרצון
לפני אדון כל ותזכה תמיד לחלוקא דרבנן
ולטלית נאה בגן עדן מקדם.
אכי"ר
א' גוטן שבת
משפחת שמילוביץ - המחותנים
ברכה לחתן – טלית 2
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן שמחתנו תשפ"ב
בפרוס חג הסוכות זמן שמחתנו הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון זרח ני"ו
'זה קלי ואנווהו' – אתרוג נאה לחתן נאה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה
שפע רב של שמחה קדושה משמחת החג
ילוו אותך תמיד
אין לנו כי אם לברכך בתפילה הנאמרת בחג הסוכות:
'ותיתן לי לב טוב להבין תורה שעולה כמניין אתרוג
ונזכה לשני שלחנות בלי צער ויגון
ונהיה שקטים ושלווים דשנים ורעננים
ועובדי השם באמת לאמיתו כרצונך הטוב
'ותיטיב לנו החתימה ותזכנו לישב ימים רבים
על האדמה אדמת קודש בעבודתך וביראתך', אכי"ר
המאחלים בברכת מועדים לשמחה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג מגילה
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לחתננו היקר
המאיר באור התורה
ומלא במידות טובות
הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו
אגרת שלוחה בזאת לחתננו היקר פאר המעלות

בימי החנוכה על הניסים ועל הנפלאות להודות

רננים ושירים אנו משבחים ומרוממים על זאת

הנה קרב היום הגדול יום הנשואין - יום הכלולות

מנחה שלוחה מנורת כסף המאירה באור יקרות
יהא ביתכם מלא אורה ושמחה והשראת השכינה

ותזכו לשתי שולחנות במקום אחד תורה וגדולה

סימן טוב ומזל טוב לאורך ימים מתוך אושר ושמחה

פאר וכבוד ניתן לבורא קול ששון ושמחה קול חתן וכלה
מברכים ומעניקים מכל הלב
המחותנים משפחת שיפמן
ברכה לחתן חנוכה 2
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ב
לכבוד חתננו היקר
המאיר בתורה ובמידות טובות ומאירות
הבה"ח יעקב ויינר ני"ו
שמונת ימי החנוכה הבאים לקראתנו
בהלל והודאה חכמינו ז"ל קבעו
מאי חנוכה שאלו, פך שמן טהור מצאו
הלל והודאה וימים טובים, לכן עשהו
זכר לנס, ל"ו נרות בזמן הזה מדליקין
ל"ו שעות שהאיר אז לאדם הראשון
מסכתות הש"ס ל"ו, גם המה מרומזין
נר מצוה ותורה אור אחוזין ודבוקין
בעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
ימי הניסים המסוגלים להפוך חשיכה לאורה
נצרף ברכותינו ואיחולינו להחתן והכלה
ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
רם ונישא, בניכם מאירים סביב כשתילי זית
גדולה ותורה יחדיו יהיו מאוגדים
רגשי אהבה ושמחה תמיד מאוחדים
א פריילעכן לעכטיגען חנוכה
מאחלים המחותנים
משפחת ברוכמן
ברכה לחתן חנוכה 1
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב
לחתננו המאיר+ באור יקרות
עמלו בתורה+, טוב שמו משמן טוב
הבה"ח יוסף שלמה דסקל ני"ו
בבוא עת ההלל והודאה+
עת אורה ושמחה+
שלוחה בזה המנורה+
כאות חיבה לעומל ביגיעה+
כי נר מצוה ותורה אור מקיים באהבה+
שוקד על דלתותיה יומם ולילה+
ברכותינו לחג האורה והשמחה+
שתמשיך בדרך האורה זו תורה+
לעלות מעלה במעלות היראה+
להמשיך ולהשפיע על כולם שמחה+
ולהעלות נרות עד שתהא השלהבת עולה+
לאורך שנים טובות לתפארת המשפחה+
לזכות לבנות בית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,
אמן
מברכים באהבה
המחותנים
משפחת שטארק
ברכה לחתן חנוכה 4
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
ב+רכת הפ++ורים
יהא זה הבית הנבנה עתה, מלא ברכת ה' ויראתה
השכינה בה תשרה, והבית יהיה פתוח לרווחה
נודה לבורא על חתן כזה, מלא וגדוש בתורה ואורה
אם על המלך טוב, ישפיע על החתן והבית הזה
ללא שיעור וכמות, ברכות ישועות ורוב נחת
במלאות הימים האלה, ימי הפורים הנעלים
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים
ינתן כתר מלכות בראש החתן היקר והחביב
כמר יוסף דוד קליין ני"ו
דומה למלך יהיה ביום זה, ויושיט את שרביט הזהב
כל משאלותיו יינתנו לו, כי לעת כזאת הגיע למלכות
נבקש ונתחנן, על פדות נפשנו ועל הגאולה כאותם הימים
ימי החתונה ייזכרו בכל דור ודור ובמשפחה, ויושפע מהם שמחה
ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר בהם יבוקש
נסיים אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא
שזכינו לחתן יקר שבחבורה, מקפיד על קלה כחמורה,
ועל זאת נשבח ונודה ונהלל
באהבה רבה
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פורים
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב
בלב הומה שבח ושירה
נגישה בזה שי ותשורה
להחתן היקר כליל המעלות
יקר הערכין, פרי עץ הדר, פאר המדות
שמו הטוב מפארים ומשבחים
כמר משה ני"ו
'נגילה ונשמחה בך– זו שמחת תורה'
אין שמחה כתורה באהבה כלולה
בל"ו מסכתות הש"ס תורת ה' תמימה
בהם הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב זמן שמחתנו - חג שמחת תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
א גוט פריילכען יו"ט
המחותנים
והכלה
ברכת לחתן – ש”ס לשמחת תורה סוכות
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
"פרי עץ הדר"
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
לבו לב נקי כאתרוג מהודר ביופיו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח אליעזר שמרל ני"ו
יה"ר
שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה ובברכת
"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"
המחותנים
משפחת אתרוגוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג 2
100
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן