מעגל השנה

ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב
ואמרתם+
כה+ ל+ח+י!
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
מעמד הכנה והתוועדות עילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים
כ"ק מרן רבנו שליט"א
כהכנה דרבה לקראת העליה
לציון המצוינת באתרא קדישא מירון ת"ו
ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ויה"ר שיושפע עלינו כל טוב
ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס
הוועדה המכינה
איגוד בני החבורות
מודעה מירון לרוחב
150
120 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן שמחתנו תשפ"ב
בפרוס חג הסוכות זמן שמחתנו הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון זרח ני"ו
'זה קלי ואנווהו' – אתרוג נאה לחתן נאה
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה
שפע רב של שמחה קדושה משמחת החג
ילוו אותך תמיד
אין לנו כי אם לברכך בתפילה הנאמרת בחג הסוכות:
'ותיתן לי לב טוב להבין תורה שעולה כמניין אתרוג
ונזכה לשני שלחנות בלי צער ויגון
ונהיה שקטים ושלווים דשנים ורעננים
ועובדי השם באמת לאמיתו כרצונך הטוב
'ותיטיב לנו החתימה ותזכנו לישב ימים רבים
על האדמה אדמת קודש בעבודתך וביראתך', אכי"ר
המאחלים בברכת מועדים לשמחה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג מגילה
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
א+ורה ושמ++חה
וששון+ ויק+ר
אין מילים בפינו, להודות לבוראנו,
על כלתנו היקרה, הצנועה והחסודה
מרים אסתר ויזל תחי'
תורה מחזרת אחר אכסנייתה
אשת חיל תהייה לבעלה
אות הוקרה ותודה, בזאת נגישה
בדיצה ובחדווה, נברכך בהמייה
לא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך מעתה
ללא עמל ויגיעה, ובלי שום טרדה
טוב וחסד ירדפוך כל הימים
תמיד פנייך יישאו חן, בעיני אדם ואלוקים
ותתברכי באריכות ימים ושנים
א+ פ++רייל+++עכן פ+++ורים
באהבה רבה
המחותנים
ברכה לכלה – פורים 2
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערש"ק ויחי תשפ"ב
בלב הומה שבח ושירה
נגישה בזה שי ותשורה
להחתן היקר כליל המעלות
יקר הערכין, פאר המדות+
הוגה בתורה באהבה ובשקידה+
החתן משה ני"ו
''ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה+
כי אין שמחה כשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס
בהם הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטר+ה
בהתקרב זמן שמחתנו
יום משוש ליבנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברגשי שמחה
א גוט שבת
המחותנים
ברכת לחתן – ש”ס
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
לחתננו היקר המופלא מפז
הבה"ח יעקב כהן ני"ו
אילו פינו מלא שירה כים ולשוננו רינה
אין אנו מספיקים להודות ולהלל בשירה וזמרה
על 'אחד – חכם', אחד מי יודע
חתן כהלכה, שעמד ל'כלתנו'
כמה מעלות טובות, על כל אחת לחודה – דיינו
על אחת כמה וכמה, על כלילות השלימות – אשרינו
בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא
דלא חמיתיה בכל ארעא דישראל למעליותא
זך שוכן מעונה, קרב יום, יבנה ביתו בקרוב
בשעה טובה ומבורכה, כי לו נאה, גדיא יאה
יקבל נא תשורה נאה, השתא הכא, זכר ל'מקדש'
לשנה הבאה יסב בה כבני חורין
בברכה+ נאמנה
וחג כשר ושמח+
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
לחתננו היקר והנבחר בהדרו
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו
ה"ה חתננו כליל תפארת
הבה"ח לוי גנץ ני"ו
יה"ר שמזמן שמחתנו יושפע עליך שפע רב
"ושאבתם בששון ממעייני הישועה"
אוצרות והשפעות טובות
לקראת הקמת ביתך ברינה ובצהלה
וקניני אוצרות ימים אלו ילווך לנוה אפריון
בשעה טובה ומוצלחת, אמן.
המברכים באהבה
המחותנים
משפחת מוסקוביץ
ברכה לחתן קופסת אתרוג
150
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
לכלתנו היקרה, שרי תחי'
לקראת חג הפסח, שבו יצאנו לחירות, ובו נעשינו לעם,
מה טוב ומה נעים לשבח לבורא עולם, על שזיכנו בכלה כלילת המעלות ומעוטרת בכל מידה נכונה. וזמן זה מסוגל לבקש ולהתחנן לפני הבורא על כל השנה, ועל כל השנים, שעלינו לטובה באים. ייתן לנו ה' רחמים, שנרווה מכם נחת עוד רבות בשנים בנעימים.
בשמחה נגיש לך זאת התשורה
ולבורא נהלל ונודה, בשיר ובפה מלא
אשר פסח על הכול, ונתן לנו כול
סיבבו לנו משמיא, כלה מעוטרת בכל מידה
את ההלל עליה אין לגמור
תדיר בתורה ויראה חפצה, ועל כל זאת נודה
כל רצונה לעשות רצונו, כל מגמתה לשם ה' ותורתו
לא לנו ה'
אין יותר ראוי מזה, להלל לה' על כול בבא ובזה
א+ פ++רייל+עכן כשר+'ן פ++סח+
מאחלים
המחותנים
משפחת ברקוביץ
ברכה לכלה – פסח
80
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
לחתננו היקר המופלא מפז
הבה"ח יעקב כהן ני"ו
בהתקדש עלינו ליל הסדר
פינו מלא שיר וזמר
להודות ולהלל לשבח ולפאר
להשי"ת על כל הטוב אשר גמלנו
לשמחה גדולה שהחיינו והגיענו
ולחתן מעוטר בתורה ובמידות זכינו
כמה מעלות טובות, על כל אחת לחודה – דיינו
על אחת כמה וכמה, על כלילות השלימות – אשרינו
בחור הוא, גדול הוא, דגול הוא
דלא חמיתיה בכל ארעא דישראל למעליותא
זך שוכן מעונה, קרב יום, יבנה ביתו בקרוב
בשעה טובה ומבורכה, כי לו נאה, גדיא יאה
יקבל נא תשורה נאה, השתא הכא, זכר ל'מקדש'
לשנה הבאה יסב בה אדיר במלוכה כבני חורין
בב+רכה נ+++א+מנה
וחג++ כשר ושמ++ח
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח 3
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב ט"ו בשבט תשפ"ב
בפרוס ראש השנה לאילנות הבא לקראתנו לשלום
נשגר מנחת אהבה מעומק לבבנו
לחתן היקר והמפואר כליל המעלות ועטרת המידות
הבה"ח שמעון בנימין ני"ו
אילן אילן במה אברכך?
פירותיך מתוקין, פרי עץ הדר
צל+ך נאה+, בצל התורה מושבך
אמת המים+ עוברת תחתיך
אלא יה+י ר+צון
שכל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
יהיה הבית הנבנה מלא אורה וצהלה
ונזכה יחד עם כל המשפחה הרוממה
לפירות נאים ומתוקים, ופירותך יהיו כמותך!
המאחלים בברכה
המחותנים
משפחת שטיין
ברכה לחתן קופסת אתרוג טו בשבט
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
למחותנים היקרים
ולכלתנו שרה המקסימה!
ט"ו בשבט, יום נעלה
בו ירננו כל עצי השדה
ראש השנה לאילנות
יום בו רוחשים תפילות
לפריחת האילנות
נעמוד בתפילה ובתחנונים
לקל יושב מרומים
להצלחת שתילי בתינו
שיצמיחו ויגדלו לפירות וענפים
על פריחה חדשה בצעדים נרגשים
על בניית יסודות איתנים
שתהא שנה של לבלוב ופריחה
שנה של תורה עבודה ויראה
א+ילן, א+ילן... ב+מה א+ברכך...
שכל נ++טיעות שנוטע+ים ממך יהיו כ++מותך...
מאחלים בהוקרה:
החתן והמחותנים
משפחת שיקופצקי
ברכה לכלה ט”ו בשבט 2
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב
אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י
ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו
בברכה מרובה
איגוד בני החבורות
מירון לרוחב 2
150
120 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נג++יל ונשיש
ב+זאת התורה+
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו
ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'ך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+
ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב
לחתננו המאיר+ באור יקרות
עמלו בתורה+, טוב שמו משמן טוב
הבה"ח יוסף שלמה דסקל ני"ו
בבוא עת ההלל והודאה+
עת אורה ושמחה+
שלוחה בזה המנורה+
כאות חיבה לעומל ביגיעה+
כי נר מצוה ותורה אור מקיים באהבה+
שוקד על דלתותיה יומם ולילה+
ברכותינו לחג האורה והשמחה+
שתמשיך בדרך האורה זו תורה+
לעלות מעלה במעלות היראה+
להמשיך ולהשפיע על כולם שמחה+
ולהעלות נרות עד שתהא השלהבת עולה+
לאורך שנים טובות לתפארת המשפחה+
לזכות לבנות בית של תורה ואורה+
עם מלוא חפנים שמחה+
ודורות ישרים מבורכים לתפארה+
ולשמוח יחד בגאולה הקרובה+
בהעלותך את הנרות בביהמ"ק במהרה+,
אמן
מברכים באהבה
המחותנים
משפחת שטארק
ברכה לחתן חנוכה 4
100
80 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
ב+רכת הפ++ורים
יהא זה הבית הנבנה עתה, מלא ברכת ה' ויראתה
השכינה בה תשרה, והבית יהיה פתוח לרווחה
נודה לבורא על חתן כזה, מלא וגדוש בתורה ואורה
אם על המלך טוב, ישפיע על החתן והבית הזה
ללא שיעור וכמות, ברכות ישועות ורוב נחת
במלאות הימים האלה, ימי הפורים הנעלים
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים
ינתן כתר מלכות בראש החתן היקר והחביב
כמר יוסף דוד קליין ני"ו
דומה למלך יהיה ביום זה, ויושיט את שרביט הזהב
כל משאלותיו יינתנו לו, כי לעת כזאת הגיע למלכות
נבקש ונתחנן, על פדות נפשנו ועל הגאולה כאותם הימים
ימי החתונה ייזכרו בכל דור ודור ובמשפחה, ויושפע מהם שמחה
ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר בהם יבוקש
נסיים אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא
שזכינו לחתן יקר שבחבורה, מקפיד על קלה כחמורה,
ועל זאת נשבח ונודה ונהלל
באהבה רבה
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פורים
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ב
לחתננו היקר
כמר משה דוידוביץ ני"ו
מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים
שבפסח הזה זכינו לחתן יקר שביקרים
ברוך המקום ברוך הוא על הטוב שגמלנו
ולזמן הזה שהחיינו וקיימנו
סט ליל הסדר נשגר בזה לחתננו
לכבוד חג זה זמן חרותנו
יהי רצון מקמי שוכן מעונה שתזכה עם נוות ביתך
לחוג את הפסח כהלכתו באריכות ימים ושנות חיים
תדעו רק טוב וחן וחסד כל הימים, בעיני אדם ואלוקים
רוב נחת תרוו מהצאצאים לעד ולעולמי עולמים
פ+סח כ++שר ושמ+ח
מאחלים מכל הלב
הכלה והמחותנים
ברכה לחתן – פסח 4
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
"אילן איל+ן...
פירותיך מתוקים+"
מזדקר האילן הנאה לגאון ולתפארה+
"מדיף ניחוחו וריחו" ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ות+מימה ל+עשות רצונו ולעבדו
ה+"ה חתננו היקר כליל תפארת+
הבה"ח משה דוד כהן ני"ו
במה אברכך?
יהיה הבית הנבנה מלא אור
"כריח השדה" אשר ברכו ה'
ותזכה יחד עם כל המשפחה הרוממה
לפירות נאים ומתוקים, ופירותך יהיו כמותך!
מאחלים באהבה
המחותנים משפחת ויזל
ברכה לחתן ט”ו בשבט
100
80 ₪
אירועים
מעמד
ההדלקה המרכזית
בראשות מורינו ורבנו שליט"א
שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א
ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי
לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
לכלתנו היקרה והאהובה
שרה וידרקר תחי'
יפה בנעימים
הליכותיה אצילים
שמחים אנו שזכינו לקחתך תחת כנפינו
עת הגעת לאירוסייך עם בנינו
בחג בו אנו מציינים את זמן חירותנו
נשלח לך ברכה זו בצירוף איחולינו
שתזכי לשמחת חג מושלמת
להתנקות משאור ומחמצת
יהי רצון שתוכלי להתכונן לנישואייך
בנחת ויישוב הדעת בתפילותייך
יתקבלו הן בשמיים ויימלאו כל משאלותייך
מאחלים בחום
המחותנים
משפחת שוורץ
ברכה לכלה – פסח 3
70 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן