ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברכות לחתן וכלה

ברכות לחתן וכלה
אירוסים


טבת תשפ"ד

ב+רכות
והודא++ות+

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף דוברוביץ שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן יאיר לוי ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים+
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם+,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה+,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה+,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא,
קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם+,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול+
נישא בראש הרים לתפארה+,
יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברך בהוקרה ובהכרת טובה מ+רוב+ה,

יהושע מאיר


ברכת מזל טוב שערי כינורות 16K
150
80 ₪
אירוסים

לחיים!

לידידי היקר
הרב שמחה כהן הי"ו
לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים
משפחת
כהנא

איחולי ברכות E12
35
25 ₪
אירועים

                 בס"ד אדר תשפ"ד

יְהַלְלוּ שְׁמוֹ בְמָחוֹל
בְּתֹף וְכִנּוֹר יְזַמְּרוּ לוֹ

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה
בהאי שעת שמחה קדם העומד עלינו בהרבצת תורה והלכה
ובקנין ההוראה בהיכל+ בית מדרשינו בעצה ובתבונה+
לכוון כל אחד לדרכה של תורת אמת ידיו רב לו בכל מכמני התורה+
משקה תורה+ לעדרים בסברה ישרה ודברים הגונים+.

הרה"צ ר' אליהו רוזן שליט"א

רב בית המדרש וראש הכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונכם באירוסי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן ניסן ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שלום ברלב שליט"א

ויהי רצון מן שמיא שתזכו לראות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח והצלחה בכל מעשיכם.
ובהאי שעתא דחדוותא נברך שתזכו להמשיך בהגדלת תורה ולהאדירה
וזכות לימוד והנחלת התורה הקדושה, תעמוד לכם בכל אשר תפנו ובמשאת ליבכם
ופעולתכם
בהרמת קרן תורת התורה והיראה בקרב עם סגולה.


ואשרי העם הם לומדיך ישראל אשר בך יתפ+++אר.

בברכה ברוב רגשי תודה

אברכי הכוללים   רבני הכוללים

פנחס שלייפער

ברכה לשמחה -כלי נגינה – חום
120
89 ₪
אירוסים

מוסדות "בני חכמה" הכללית
בנשיאות מורנו הרב שליט"א

טבת תשפ"ד

ברכות
והודאות

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי דב לבי שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ


ברכת מזל טוב שערי הכרמים 15K
200
89 ₪
אירועים

                 בס"ד אדר תשפ"ד

יְהַלְלוּ שְׁמוֹ בְמָחוֹל
בְּתֹף וְכִנּוֹר יְזַמְּרוּ לוֹ

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה
בהאי שעת שמחה קדם העומד עלינו בהרבצת תורה והלכה
ובקנין ההוראה בהיכל+ בית מדרשינו בעצה ובתבונה+
לכוון כל אחד לדרכה של תורת אמת ידיו רב לו בכל מכמני התורה+
משקה תורה+ לעדרים בסברה ישרה ודברים הגונים+.

הרה"צ ר' אליהו רוזן שליט"א

רב בית המדרש וראש הכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונכם באירוסי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן ניסן ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שלום ברלב שליט"א

ויהי רצון מן שמיא שתזכו לראות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח והצלחה בכל מעשיכם.
ובהאי שעתא דחדוותא נברך שתזכו להמשיך בהגדלת תורה ולהאדירה
וזכות לימוד והנחלת התורה הקדושה, תעמוד לכם בכל אשר תפנו ובמשאת ליבכם
ופעולתכם
בהרמת קרן תורת התורה והיראה בקרב עם סגולה.


ואשרי העם הם לומדיך ישראל אשר בך יתפ+++אר.

בברכה ברוב רגשי תודה

אברכי הכוללים   רבני הכוללים

פנחס שלייפער

ברכה לשמחה -כלי נגינה – סגול
120
89 ₪
אירועים


בס"ד אדר א' תשפ"ד

זמירות יא++מרו
ותשבחות ישמ+יעו

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגד+יא יאה,
קדם ה+אי גברא רבא ויקיר+א,
אוהב צדקות ומרבה להטיב בנפש חפיצה ולב טוב
שבח+ו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל+
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו

ה"ה הנדיב הנכבד

הר"ר יש+ראל+ כה+ן שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר החתן מרדכי ני"ו
בן מו"ה אהרן יעקב פנחס שווארץ הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"
טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו, זרע ברך ה'
הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה
אברהם כץ
בשם כל אברכי הכוללשער איטלקי סגול
140
95 ₪
אירוסים

בס"ד 
 חשוון
תשפ"ג


כי כל פ+++ה לך יודה

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה,
תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה,
המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה להיטיב לכלל ולפרט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר יוחנן פירלקס שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה, ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, והיתה לה' המלוכה

המברכים בהערצה ורגשי גילה

ברוך מילגרום         פסח צביאלי                 שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב לרוחב חוצות
200
125 ₪
בעלי שמחות

סימ++ן טוב ומזל טוב

משגרים אנו בזה כוס של ברכה וברכת מזל טוב קדם האי גברא רבא
ויקירא, איש אמונות ורב תבונות, דולה ומשקה לעדרים שמו מפארים
ברוב ברכות והילולים, בקי בחדרי תורה, ומפיץ בבני ישראל אורה,
באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מרבה פעלים לתורה
ולחינוך  מוכתר בנימוסין לו יאה קילוסין, ה"ה

מעכש"ת הרב הגאון
רבי אברהם נח שמואל
 שליט''א
ראש ישיביתנו הקדושה בעוז ותעצומות

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי בנו ההחתן המופלא ומופלג בתור"ש
כמר נחמן בערל נ"י
עב"ג הכלה שתחי'
בת העסקן הנמרץ והמסור העומד לימינינו תמיד
מוה"ר אברהם לאקס שליט"א
מנכ"ל מרכז המוסדות


והברכה היא אחת לאביו מוה"ר יואל שליט"א,
ולחותנו תומכינו הנכבד
מוה"ר יוסף דב ברוכים שליט"אמן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי
חל+ציו, בטוב ובנעימים+. זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+', יעמוד לו
ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+, להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע ר+ב
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו
לעד לעולמים+, ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך בית+ר שאת
במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+ הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו
ולכל משפחתו, עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+

המברכים נאמנה
הנהלת המוסדות

ברכה איגרת לשמחה
90
73 ₪
ברכות לצוותות חינוך

בס"ד כסלו תשפ"ג

בורא עולם בקנין
השלם זה הבנין

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה
בהאי שעת שמחה קדם העומד עלינו בהרבצת תורה והלכה
ובקנין ההוראה בהיכל+ בית מדרשינו בעצה ובתבונה+
לכוון כל אחד לדרכה של תורת אמת ידיו רב לו בכל מכמני התורה+
משקה תורה+ לעדרים בסברה ישרה ודברים הגונים+.

הרה"צ ר' אליהו רוזן שליט"א

רב בית המדרש וראש הכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונכם באירוסי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן ניסן ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שלום ברלב שליט"א

ויהי רצון מן שמיא שתזכו לראות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח והצלחה בכל מעשיכם.
ובהאי שעתא דחדוותא נברך שתזכו להמשיך בהגדלת תורה ולהאדירה
וזכות לימוד והנחלת התורה הקדושה, תעמוד לכם בכל אשר תפנו ובמשאת ליבכם
ופעולתכם
בהרמת קרן תורת התורה והיראה בקרב עם סגולה.


ואשרי העם הם לומדיך ישראל אשר בך יתפ+++אר.

בברכה ברוב רגשי תודה

אברכי הכוללים   רבני הכוללים

פנחס שלייפער

ברכה לרב לחתונה ענבים איגרת
120
89 ₪
אירוסים

קהל
"בני חכמה" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

ברכת מ++זל טוב

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר לוי רוזן שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שער ענבי יין ריזלינג 18K
200
119 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חמשה עשר בשבט תשפ"ד 

טייערע כלה רבקי תחי' עמו"ש 

אצינד ווען מיר שטייען און די דערהויבענע צייט,
גרויס איז די טאג חמשה עשר בשבט.
ווען עס הייבן אן די ביימער צו בליען,
און די פירות העתידין פאנגען אן זיך ציען

ווען מען קוקט אויפן בוים ווי א "זייגער" עס גייט,
א שלב און נאך א שלב יעדע זאך האט א צייט.
איינזייען באוואסערן באשיצן ביזן שניידן אזוי,
דאן האט מען שיינע זיסע פירות לתפארת ולנוי.

טייערע כלה די זעלעבע אדם עץ השדה זאגן חז"ל,
די לעבנ'ס וועג פון א מענטש האט די זעלבע כלל.
חתן כלה  זייען איין א נייע בוים און די משפחה פעלד,
מיט טרערן באוואסערט על ד+רך אבותינו אוועק געשטעלט.
באשיצט און  באהוטן און ערליך באשיידן א בית נאמן בישראל,
א פראכטפולע בוים מיט שטארקע ווארצלען פון אמאל.

אונזער וואונטש איז אצינדער שכל נטיעות שנוטעין ממכם,
די דורות העתידין זאל פון ענק ציהען אויפן שענסטן פארנעם.
ביז משיח'ס טאג זאל ענקער בוים מיט זיסע פירות בליען,
די משפחה צווייגעלעך ערליך און שיין ווייטער ציהען.

וואנטשן מיט ליבשאפט און הארציגקייט:
די מחותנים מיט די חתן
ברכה לכלה באידיש לטו בשבט
90
73 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב ראש השנה לאילנות תשפ"ד

אילן במה אברכך

מעומק לבבינו פינו מלא תהלה לד' להודות להלל ולשבח 
נביע טנא מלא פירות לכבוד המחותנים החשובים והיקרים
חתן דנן מגזע אראלים ותרשישים ימשיך החוט המשולש
תפילה בכוונה+ על פרי עץ נאה מסוגל להתפלל ביום הזה
בחג הסוכות לאויש''ט אתרוג נאה לארבעה רוחות לנענע
יהי רצון שתזכו לשפע רב בני חיי ומזוני ברוב דגן ותירוש
כל הברכות הכתובים בתורת+ השם יקויים בתענוג ואושר
ונזמר לעולם במזמור לתודה על אשר גמלנו חסדיו לרוב
ר
אש השנה לאילנות להתפלל על פירות מתוקים כדבש
י
חד נשפוך שיח שהחתונה יהא בשעה+ טובה ובמזל טוב
מן ה+שמים תתברכו לעול+מים בח+נא וחסד+א וקשוט

המברכים מעומק+ הלב

המחותנים
חיים פינקל והכלה


ברכה שער טו בשבט לחתן – חרוזים
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ד

כי האדם עץ השדה

לחתננו היקר והנבחר בהדרו
פרי עץ הדר נאה ומשפיע מהודו
טעם עצו ופריו שווה מלא בתורה ויראה
בעבודת ה' צרופה ותמימה לעשות רצונו ולעבדו

הבה"ח נתן פריש הי"ו
בן מחותני הדגול הנודע בשערי תורה ועבודה
הרה"ח מוה"ר חיים שליט"א


לקראת היום הגדול  - ראש השנה לאילנות+
נשגר לפניך חתננו - עלם חמודות+
מתוך חיבה והערכה - שי של יקרות+
'כי האדם עץ השדה' - הורונו רבות+ינו
ולגדל פירות נאים - תכלית כוונת+נו
נברכך מעומקא דליבא - אהובנו יקיר+נו

אילן, אילן, פירותיך מתוקים,
צילך נאה, אמת המים עוברת תחתיך,
אלא, יה+י רצון
שכל נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמותך,

שת+זכה לישב ולפרוח באהלה של תורה+
בשלו' ובשלוה כל ימי חייך כשאיפת אבותיך,
ונזכה כולנו לרוות מכם רוב תענוג שמחה ונחת
לאורך ימים ושנים טובים, אמן.

המברכים מעומק הלב

משפחת ק+רלינובסקי

ברכה לחתן טו בשבט S6
100
80 ₪
אירוסים

ביהמ"ד
קהל חסידים
ירושלים עיה"ק

בס"ד, טבת תשפ"ד

ברכת מ++זל טוב

בשם כל קהלא קדישא הדין, רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם לתורת ה'
דגול ונערץ, מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

הר"ר בונים קליין שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן מ++שה לנ++דאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה, בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שערי עמודי בלוי 89K
200
98 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ראש השנה לאילנות תשפ"ד

אילן במה אברכך

שפתותינו כמרחבי רקיע, שמחה נריע, בהתקרב במעונינו
ערוכה ושלוחה ברכותינו, מעומק לבבינו, לתפארת ולשם
החתונה הגדולה+, של ה+חתן אשר לאילן דומה+, יאיר נרו
טור ושולחן ערוך, בברכות לאין ערוך, לאדם שנמשל לעץ
ונשלח מתנה הזאת, טנא מלא פירות, ברוב תשבחות והלל
בהודאה לרבון עלמא, פינו מלא תהילה, להודות+ ולשבח
הבית שיבנה, בתורה עבודה ותפילה+, על אדני החסידות

המחותנים הנכבדים

משפחת גריצקיש

והחתן החשוב כמר פנחס ני"ו

ט"ו בשבט, יום נעלה+
בו ירננו כל עצי השדה+
ראש השנה לאילנות+
יום בו רוחשים תפילות+
לפריחת האילנות+
נעמוד בתפילה ובתחנונים+
לקל יושב מרומים+
להצלחת שתילי הבתים+
שיצמיחו ויגדלו לפירות וענפים+
בית מלא אור ושמחה+
בבני חיי ומזוני רוויח+י


מברכים בתחינה והודאה

משפחת בונדל

ברכה שער טו בשבט לחתן
100
72 ₪
אירוסים

בס"ד ערש"ק פרשת בהעלותך תשפ"ג

בטוב צדיקים 
תעלוץ קריה

ברגשי גיל וחדווה, באותות אהבה וחיבה, 
נברך בהדרת קודש ברכת מזלא טבא וגדיא יאה+,
קדם מורינו ורבינו, העומד לפני המחנה תמיד להנחותינו,
נזר קהילתינו ומוסדותינו,  מנחיל בנו אהבת תורה ויראת שמים טהורה, מלהיב ליבנו בדרכי החסידות בכתר נהורא, מדריך אותנו במסילות ישרים,
מכניס רוח חיים לעדרים, עינו וליבו תמיד למען הצלחת מוסדותינו,
בדברי תורה והדרכה מאיר נתיבותינו, מידי שבת בשבתו ומועד במועדו מה נעים גורלינו,
בכל עת ועונה דבריו נר לרגלינו, בקשרי אהבה וחיבה נפשינו קשורה בנפשו.

פאר מקדושים עטרת ראשנו ותפארתנו 
הוד כ"ק עטרת ראשנו
מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל תת השם שמחה כפולה במעון הקודש,
באירוסי בנו, כליל המעלות ופאר המידות מו"מ בתויר"ש בנש"ק
החתן פע"ח הרב ראובן ליבער שליט"א
עב"ג הכלה הבתולה החשובה תחי'
בת הרה"צ מוהר"ר נח לעכטיגער שליט"א
ראש הישיבות דתפרח
בנו של כ"ק מרן אדמו"ר מאקריש שליט"א
וחתן כ"ק אדמו"ר מלאפשיץ שליט"א
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין

ואחת היא הברכה קדם מע"כ חותן המלך
כ"ק אדמו"ר מסטלקרט שליט"א
ברכות לרוב לסב הדגול
הרה"צ המפורסם רבי העניך חדרווער שליט"א

ברכותינו בהאי עידנא דחדוותא יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים, רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
ונזכה עוד רבות בשנים דשנים ורעננים, לשאוב מבאר מעיין גנים,
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, על מי מנוחות ינהלינו,
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

המברכים בהערצה ורגשי גילה אל מול פני הקודש

הנהלת המוסדות       רבנן ותלמידהון

מזל טוב עמודי זהב עץ לרוחב – לאדמו"ר
200
150 ₪
אירוסים

מזל טוב

למכובדנו היקר, אהוב ונחמד לכל
ברוך הזכויות וכביר הפעלים לתורה ולחסד

הרב ברוך ראובן שפירא הי"ו
ידידנו היקר והנפלא המסייע תדיר בכל לב
לרגל שמחת  נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר תמידי!

מאחלים בהערכה
חסדי ישעי'

איחולי ברכות E5
60
45 ₪
אירוסים

לחיים !

למכובדנו היקר, אהוב ונחמד לכל
ברוך הזכויות וכביר הפעלים לתורה ולחסד

הרב שמחה כהן הי"ו
ידידנו היקר והנפלא
לרגל שמחת  נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים
חסדי דוד ויהונתן

איחולי ברכות E4
60
45 ₪
אירוסים

מזל טוב!

ושפע איחולים לבביים

לידידי היקר
הרב חיים שוק הי"ו
לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים
משפחת
כהנא

איחולי ברכות E3
35
25 ₪
אירועים

שמחת בית
רופשיק
קרמשניט

בנישואי בנו היקר של+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

לרגל השמחה השרויה בבית ה+מל+כות

בשילוב שבע ברכות
לנדיבי הקודש

היכ++ל "אוונ++יו"

סימן טוב ומזל+ טוב יהא לנו
ול+כל ישר+אל

כ"ה שבט 
תשפ"ד
לפ"ק

לוגו – סמל לשמחת נישואין רבני
255
200 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן