ברכות לחתן וכלה

ברכות לחתן וכלה
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ב
לחתננו היקר
כמר משה דוידוביץ ני"ו
מה נשתנה הפסח הזה מכל הפסחים
שבפסח הזה זכינו לחתן יקר שביקרים
ברוך המקום ברוך הוא על הטוב שגמלנו
ולזמן הזה שהחיינו וקיימנו
סט ליל הסדר נשגר בזה לחתננו
לכבוד חג זה זמן חרותנו
יהי רצון מקמי שוכן מעונה שתזכה עם נוות ביתך
לחוג את הפסח כהלכתו באריכות ימים ושנות חיים
תדעו רק טוב וחן וחסד כל הימים, בעיני אדם ואלוקים
רוב נחת תרוו מהצאצאים לעד ולעולמי עולמים
פ+סח כ++שר ושמ+ח
מאחלים מכל הלב
הכלה והמחותנים
ברכה לחתן – פסח 4
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
"עת כי תבנה בית"
ישנם בתים.
ישנם בתים מלאי שמחה,
ישנם בתים עמוסי ברכה,
ישנם בתים בהם שכינה שורה
וישנם - ספוגים קירותיהם בתורה.
כי בית איננו רק גג וקירות
בית הוא לא עציצים ותמונות
בית הוא משהו עמוק הרבה יותר
ו"עת כי תבנה בית" נקרא לא לוותר.
אז לנו רק נותר לברך ולאחל
ובתוך ליבנו להתפלל וליחל
שאתם תבנו יחד בית ככתוב
שיכיל את כל הצורך ברוחניות ובגשמיות.
שיהיה מלא שמחה
וגם מלא ברכה
שהשכינה תמיד תהיה שורה
והקירות ספוגים הם בתורה.
שתזכו לבנות "בית נאמן בישראל"
מוישי רבקי והילדים
ברכה לזוג לחתונה
80
50 ₪
אירוסים
סימן טוב
ומזל טוב
לחברתי היקרה, הכלה המהוללה
מלכי לוי תחי'
ברכות שלוחות בזאת מעומק הלב
לרגל אירוסייך בשעטומ"צ עב"ג שיחי'
יהי רצון שתזכי לבנות בית נאמן בישראל
ותראי דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
יהא ביתכם מעון לשכינה
ותשרה בו הקדושה בכל פינה
מאחלת באהבה
ברכי כהן
ברכה לכלה לאירוסים מחברה 2
80
50 ₪
אירוסים
חשון תשפ"ב
לרבקי
הכלה המיוחדת
בימים כה נשגבים
ימים של שמחת אירוסים
בעת נפתחו אוצרות שמים
נברכך מלוא חופניים.
נשגר זר תהילה וברכה
לך - חני כלה נאה וחסודה
מלב מלא רגשי תפילה ושמחה
על שהגעת ליום זה לזאת השעה.
שתהא השמחה תמידית ומבורכת
והקשר בכבלים אמיצים, משולבת
בביתכם ישמעו רק בשורות טובות
בגילה ורננה ובשמחת הלבבות.
שתזכי להקים בית לתפארת
בה תהיה השכינה תדיר שוכנת
לאור הצדיקים ובנתיבותם צועדת
ויתמלאו לטובה כל בקשות ומשאלות.
ובברכה איתנה נסיים פה אחד-
אחותינו את היי לאלפי רבבה!
מאחלות בהתרגשות
האחיות והגיסות
לבית מנדלוביץ
ברכה לכלה מהגיסות/דודות
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד חשון תשפ"ב
לרבקי כלתנו היקרה!
מתנה משובחת לנו פה מונחת
זכינו בך ברוב שמחה ונחת
פרי הביכורים שלנו את
מקבלים אותך בחום כבת
דמעות התרגשות חוברות לדמעות תפילה
תהא דרככם סוגה בשושנים וסלולה
שתזכי יחד עם בנינו החתן
לבנות בית נאמן ואיתן
תורה וחסידות יסודותיו
שלווה ואושר במקורותיו
ירעיף ה’ עליכם שפע, יפריח הגן
בורא עולם ישלם זה הבניין
בהתרגשות עצומה
ובתפילה חמה
המחותנים משפחת צין
ברכה לזר לכלה
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ניסן תשפ"ב
בימי הפסח המרוממים והנעלים
בהם אנו להשי"ת מודים ומהללים
על הטובות והחסדים
שירה חדשה שבחו גאולים
טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו
על זכיה בפרי הילולים שירה מתרוננת בפינו
כלה נאה, חסודה ומושלמת
שורי כלתנו המיוחדת!
שרשרת ומורשת בית אבות הנך שוזרת
ביהלומי מידות נוצצים לתפארת
"והגדת לבנך" זו העת להעתיר בימים המסוגלים
לזכות ללעכטיגע דורות, ישרים ומבורכים
לאורם של רבותינו הק' הצדיקים המאירים
ונזכה לשוש יחדיו תמיד באהבים
בבנין בית הבחירה לגאולת עולמים
מברכים מעומק הלב
המחותנים
משפחת ברקוביץ
ברכה לכלה – פסח 4
80
70 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך רבקי הכלה היקרה
בכל מידה נכנה מהוללה
לרגל אירוסיך בשעה טובה ומוצלחת - בקריאת התנאים ושבירת צלחת

ענבי הגפן בענבי הגפן - כראוי וכיאות בכל אופן

חתן כהלכה שאין גומרים עליו את ההלל - דבר נאה ומתקבל

ברכות ואיחולים לרוב - שהזיווג יעלה יפה וטוב

שרשרת הזהב ישזור הלאה - ומזלך יעלה מעלה מעלה

בנים ובנות צדיקים - בתורה ומצות עוסקים

הולכים בדרך ישרים - בדרכי אבות המאירים

תורה וגדולה כבוד ועושר - ישכון בביתכם רב אושר

אריכות ימים ושנים – עדי שנזכה לישועת עולמים
המברכות בהתרגשות רבה
האחייניות לבית משפחת ויזל
שרי, רחלי, לאהל'ה, שוורץ - אסתי, יפי, קליין
רחלי, אסתי, ויזל - דבורי גרין
ברכה לכלה לאירוסים מאחייניות 2
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ב
לכבוד חתננו היקר
המאיר בתורה ובמידות טובות ומאירות
הבה"ח יעקב ויינר ני"ו
שמונת ימי החנוכה הבאים לקראתנו
בהלל והודאה חכמינו ז"ל קבעו
מאי חנוכה שאלו, פך שמן טהור מצאו
הלל והודאה וימים טובים, לכן עשהו
זכר לנס, ל"ו נרות בזמן הזה מדליקין
ל"ו שעות שהאיר אז לאדם הראשון
מסכתות הש"ס ל"ו, גם המה מרומזין
נר מצוה ותורה אור אחוזין ודבוקין
בעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
ימי הניסים המסוגלים להפוך חשיכה לאורה
נצרף ברכותינו ואיחולינו להחתן והכלה
ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
רם ונישא, בניכם מאירים סביב כשתילי זית
גדולה ותורה יחדיו יהיו מאוגדים
רגשי אהבה ושמחה תמיד מאוחדים
א פריילעכן לעכטיגען חנוכה
מאחלים המחותנים
משפחת ברוכמן
ברכה לחתן חנוכה 1
120
100 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
"הוד והדר לבשת"
הוד והדר לבשת, לקראת יום כלולותיך
הנך עוטה אורה, בכל עבודת הבורא
ובעת קרבנו לעת משוש
יום שמחת לבנו - בהקמת בית מלא אורה
על אדני התפילה והתורה
מתכבדים אנו להגיש
טלית כלולה מהודרה ונאה
לחתננו היקר והאהוב,
מוכתר בכל נזר ועטרה
הבה"ח שלום ברוך ניימן ני"ו
מעומק הלב נאחל ונייחל
שיתקבלו תפילותיך לרחמים ולרצון
לפני אדון כל ותזכה תמיד לחלוקא דרבנן
ולטלית נאה בגן עדן מקדם.
אכי"ר
א' גוטן שבת
משפחת שמילוביץ - המחותנים
ברכה לחתן – טלית 2
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
לרחלי כלתנו היקרה!
חג בו נשקל העמל המושקע בעץ
ומוטבע בטעם הפרי
יום בו מתברכת התנובה
נשקה את הערוגה בדמעות ובתחינה
לאלוקים נישא תפילה
להמשך פריחה והצלחה
דורות נאים ומתוקים כגפן פוריה
ברכותינו ותפילותינו
שיתמלא הטנא בברכות
יעשיר את האופק בניחוחות
תושפע ממרום בשפע טוב
ועל שולחנכם יתאחדו תורה וגדולה לרוב
מאחלים בלב הומה
המחותנים משפחת שוורץ
ברכה לכלה ט”ו בשבט
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד פורים תשפ"ב
ב+רכת הפ++ורים
יהא זה הבית הנבנה עתה, מלא ברכת ה' ויראתה
השכינה בה תשרה, והבית יהיה פתוח לרווחה
נודה לבורא על חתן כזה, מלא וגדוש בתורה ואורה
אם על המלך טוב, ישפיע על החתן והבית הזה
ללא שיעור וכמות, ברכות ישועות ורוב נחת
במלאות הימים האלה, ימי הפורים הנעלים
נבוא אל המלך, בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים
ינתן כתר מלכות בראש החתן היקר והחביב
כמר יוסף דוד קליין ני"ו
דומה למלך יהיה ביום זה, ויושיט את שרביט הזהב
כל משאלותיו יינתנו לו, כי לעת כזאת הגיע למלכות
נבקש ונתחנן, על פדות נפשנו ועל הגאולה כאותם הימים
ימי החתונה ייזכרו בכל דור ודור ובמשפחה, ויושפע מהם שמחה
ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר בהם יבוקש
נסיים אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא
שזכינו לחתן יקר שבחבורה, מקפיד על קלה כחמורה,
ועל זאת נשבח ונודה ונהלל
באהבה רבה
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פורים
80
60 ₪
אירוסים
בס"ד, ערב שבת תולדות תשפ"ב
ליוסי ח+תננו היקר+!
השבח והשיר לחתן היקר
ביום של שמחה
בו הונחה אבן הפינה
של ברכה ופנינה
בהניח יסודות ביתך
על אדני קודש עמלך
בחכמה יבנה הבית ובתבונה
עם כלה מיוחדת נפלאה נאמנה
בתורה ובגדולה יתמלאו חדריו
יוקר נועם ושלווה יתפשטו על אדניו
בית גדול פה הולך ונבנה
שכינה שרויה בכל פינה
חופת חתן ומצהלות
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות
שנים יפות שמחות וצוהלות
קול חתן וקול כלה
עד 120 שנה רינה וגילה
ועוד... שתרבה הצלחה בכל מעשה ידיכם
ותשפיע על כולם ובמיוחד על יוצאי חלציכם
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת שיפלובסקי
ברכה לחתן
100
80 ₪
אירוסים
חשון תשפ"ב
ברון שיר ושבח לחי עולמים
ליבנו גדוש ברגשות הודי’ה מפעמים
כשהשמחה פורצת, ועל גדות עולה
נשגר ברכותינו באהבה גדולה
לך גילה כלתנו האצילית והמקסימה
שלמשפחתינו מצטרפת כפנינה מלכותית מדהימה
שיהיה זה הבנין
מעון ומשכן
להשראת השכינה
בחדוה ורננה
בנין עדי עד
השלום והשלוה ישררו בו לעד
בקול מצהלות, שמחה ורון
תצמיחו פרחים לנוי לתפארת ולנחת וגאון
ברכה בעיסה תהא מצוי’, וענן קשור כהילה
נר דולק ושלהבת עולה בהמיית תפילה
דורות ישרים ומבורכים
את שרשרת הזהב טווים וממשיכים
כאמותינו הקדושות באוהל
עד ביאת הגואל
מאחלים בלב אוהב ונרגש
המחותנים
משפחת בורנשטיין
ברכה לכלה לאירוסין
100
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ב
לכבוד החתן היקר
פאר המעלות עטור המדות
קנקן חדש מלא ישן
כמר משה ני"ו!
לרגל ימי חג המצות
הנחגגים בשמחה ודיצות
כוס ישועות נשא ונרימה
וברכות מקרב לב נשגרה
בצירוף איחולינו – ייחולינו:
האיש אשר הגביע בידו
לכוס של ברכה יזכה בכל מאודו
יבנה ביתו בקרוב במהרה
על אדני התורה ויראה טהורה
אושר ועושר וחיי רווחה
עטורים בסיעתא דשמיא ורוב הצלחה
יין ישפך בו כמים
בברכה מרובה מלא חפנים:
'לחיים' לחיים'!!!
המאחלים בכל לב
המחותנים והכלה
ברכה לחתן – פסח
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב חנוכה תשפ"ב
לחתננו היקר
הנבחר שבמבחר
צרוף ומזוקק
שמן זית+ זך
הבה"ח משה קלמנוביץ ני"ו
יעלו השלהבות
ויציתו אור בלבבות
תתרבה אז השמחה
בהידור ובחדווה עילאה
לך נאה לשבח
על חתן כלי מלא חכמה
טוב שמו משמן הטוב
נאמר הלל – באהבה
על הניסים ועל הנפלאות
שנבשר תמיד בשורות טובות!
מברכים ומאחלים מכל הלב
המחותנים+ משפח+ת וייסמן
ברכה לחתן חנוכה 3
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לחתננו היקר
המאיר באור התורה
ומלא במידות טובות
הבה"ח יוסף ברנוביץ ני"ו
אגרת שלוחה בזאת לחתננו היקר פאר המעלות

בימי החנוכה על הניסים ועל הנפלאות להודות

רננים ושירים אנו משבחים ומרוממים על זאת

הנה קרב היום הגדול יום הנשואין - יום הכלולות

מנחה שלוחה מנורת כסף המאירה באור יקרות
יהא ביתכם מלא אורה ושמחה והשראת השכינה

ותזכו לשתי שולחנות במקום אחד תורה וגדולה

סימן טוב ומזל טוב לאורך ימים מתוך אושר ושמחה

פאר וכבוד ניתן לבורא קול ששון ושמחה קול חתן וכלה
מברכים ומעניקים מכל הלב
המחותנים משפחת שיפמן
ברכה לחתן חנוכה 2
120
100 ₪
אירוסים
בס"ד, ערב שבת תולדות תשפ"ב
לשרי כלתנו היקרה!
שמש צובעת רקיע בגווני זהב
זה הזמן עכשיו
להצית בנר שלהבת
עת רצון לתפילה נלבבת.
אנחנו כאן אתך, יקרה
תפילתנו- על תחינתך, שתהיה מאירה.
שתתקבל לרצון לפני יושב מרומים ברחמים.
ואז, יאירו לך כל הימים,
הווין לך בנים תלמידי חכמים.
א גוט שבת ומזל טוב!
מאחלים בתפילה ובהתרגשות
המחותנים
משפחת שיפלובסקי
ברכה לכלה – פמוטות לשבת
100
80 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן