ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח
משפחת מושקוביץ
מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!
נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
טנא מלא ברכה
לידידי היקר
איש אשכולות נעים הליכות
רב פארות בתודה ובחסד
הרב משה ברוך לוי הי"ו
בעת אשר האילנות
פורחים ומתחדשים
אברכך מעמקי לבבי
שכל+ נטיעות יהיו כמותך
פירות נאים ומתוקים+
הצלחה מרובה בכל מעשי ידיך
בהתחדשות והתרחבות בכל תחום
מאחל ידידך
קלונימוס מליק
ברכה לט”ו בשבט
50
40 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
מ+שלוח מ+נות
א+יש ל+רע+ה+ו
בשבח ובהודאה לבורא, בגילה וברוב רינה,
אשגר משלוח מנות לרעי מזה ידידי בלב ונפש
הרב ישראל גרינבוים הי"ו
אברכך שבביתך יזרח תמיד אור השמש,
מתוך בריאות הגוף והנפש,
ישלח ה' ברכה באסמיך,
ובכל משלח ידיך.
פורים שמח לך
ולכל המשפחה שיחיו
מברך בדיצה, ידידך עוז
ברוך שמילוביץ
ברכת פורים לידיד
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו ברכ++י היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט
מאחלים+
המחותנים
קלוגר
ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
אירועים
מ+שפ++חת סנ+++דרוב+יץ+
פורים תשפ"ב
שלט לפורים
180
150 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
למלמד החשוב והמסור
רבי ניסים עקשטיין שיחי'
בימי הפורים הנזכרים ונעשים
הננו לשגר מנחה זו ונביע בכמה מילים
את גודל הערכתנו
אשר הנך עושה עם בננו
לא נוכל לתאר את השקעה העצומה
במשך כל ימות השנה
בהנחלת אהבת התורה במידה גדושה
קניני מידות טובות ברוב חכמה דעת ותבונה
לעודד לדרבן, לקדם, בכל מצב ועת, ברוב אהבה וחיבה

ועל כך נכתוב בזו המגילה
רגשי הוקרה מרובה ובצירוף ברכה מעומקא דליבא
שתזכו לאושר ולנחת מכל המשפחה
הצלחה רבה בעבודת הקודש ברוב ברכה והצלחה
ועל ה+כל אנחנו מ+ודים ומהל+לים
ומברכים ביום הפ+++ורים!
משה צדוק לוריא
וההורים
ברכה לאיש חינוך
60
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ניסן תשפ"ב
לעובד היקר והמסור
מר שלמה אגסי הי"ו
בהתקרב חג הפסח, חג האביב
ימים של פריחה והתחדשות
נאחל לך עובד יקר וחביב
שפע ברכות, הצלחה ובריאות,
תזכה לנחת מבניך כשתילי זיתים סביב
ועל שולחנך יתאגדו תורה וגדולה ברחבות!
תודה על מסירות והשקעה
הרבה הרבה מעבר לכל זמן ושעה...
פ+++סח כ+שר ושמ+ח!
ההנהלה
ברכה לעובד – פסח
100
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
לשכנינו היקרים
משפחת הורוביץ
שמ+חת פ+++ורים
מאחלים
משפחת כהן
גלוית ברכה לפורים
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לידידנו החשובים והיקרים
משפחת ישראלי שיחיו
ביום הפורים
כשהלבבות שמחים
והאוצרות נפתחים
אנו לכם מאחלים
ימלא ה' משאלות ליבכם
נחת אושר ושמחה כל הימים
פ+++ור+ים שמ+ח+!
מאחלים
משפחת כהן
ברכת פורים לידידים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לנכדנו היקר והחביב
משה יענקי ני"ו
א+ פ+++רייל+++כען+ חנ++וכה
נברכך מכל הלב
שנזכה כולנו לפעול השפעות טובות ומבורכות מימי חנוכה אלו, חיים של אורה זו תורה, שנהיה אנחנו וצאצאנו תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למעלה ונחמדים למטה, שפע ברכות והצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות.
מעתירים ומאחלים
זיידי ובאבי שטיין
ברכה לחנוכה געלט
25
10 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לגננת רבקי המקסימה
תודה רבה על השקעה מרובה
על חום ואהבה שאת מרעיפה
על מסירות ללא גבול ומידה
והכל במאור פנים ובשמחה!!!
יתן ה' ותבורכי בכל הברכות
בזכות חינוך הבנים והבנות
שפע, בריאות, נחת ופרנסה
עם הרבה סייעתא דשמיא!
פ++ורים שמ+ח!
ות++מיד שמ++ח!
מאחלים בחום
ההורים של חני כהן
ברכה לגננת/מורה – פורים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לרבקי הגננת המסורה תחי'
מעומק הלב נשגר איחולים
לרגל חג הפורים
פורים שמח ושנה שמחה
שפע ברכה והצלחה
כאן המקום להוסיף תודה
על מסירות אין קץ, עמל והשקעה
טיפוח וטיפול בסבלנות ואהבה
הארת פנים במידה מרובה
ישלם ה' שכרך בכפל כפליים
ותזכי לשפע כל טוב מן השמיים
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
חני כהן
וההורים
ברכה לגננת/מורה – פורים 2
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
כולל הוראה "שערי אורה"
בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א
ברכת הפורים
בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול
הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א
במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה
זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:
סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,
בברכת מרובה ובהערכה רבה
חברי הכולל
ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ג++ד+ול ליהודים
ורצ+++וי לא+ח+יו
מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים, אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם, בזכותך נמשכים חיי עולם התורה
מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א
נציג ציבור החרדים לדבר ה' במועצת העיר
על זאת נודה על אשר היית בס"ד עמנו, בכלת ובכל שלב בבנין מוסדותינו,
לך ולמשפחתך החשובה תודתנו, על כל הטובות אשר בס"ד גמלת אתנו,
ברכת פורים שמח נצרף בזה, ומשלוח מנות לגודל ההוקרה
הוא+ יברך א+תכם, כא+שר דיבר
נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר
בהכרת הטוב
קהילת "צהלה ושמחה"
ברכה לעסקן – פורים
109
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חנוכה תשפ"ב
לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת ח+נוכה+
יחד כל המשפחה עם סבא וסבתא
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה
שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים
המצפים לבואכם
להודות ולהלל
סבא וסבתא
הזמנה למסיבת חנוכה
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ליהוד+ים הייתה+
א+ור+ה זו - ת++ורה+
(מגילה טז)
בשמחה גילה וצהלה נשגר משלוח מנות אל מעלת כבוד
המג"ש הרב יוסף דוד בלוי שליט"א
על אשר באהבה כפולה ומכופלת ובמסירות
מסייע לכל תלמיד ותלמיד להיות עולה ומתעלה במסילה העולה בית קל,
לא מש עינו מאתנו ולא נס כוחו מלהיטיב בכל עת ובכל רגע ובכל שעה.
ובכדי לבטא את רחשי הכרת הטוב הגועשות בליבנו, נצרף בזאת ברכותינו,
שתזכו לראות ולרוות רוב נחת דקדושה מאתנו - התלמידים ומכל יוצאי חלציכם ולראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה יתאחדו, וירבו ימיכם בטוב ובנעימים,
ימים ושנים ארוכים, בבריות גופא ונהורא מעליא,
בבריאות הגוף והנפש בשלווה, בלא שום טרדות כלל.
בהוקרה והערכה רבה על כל הטוב
חיים משה שוורץ ומשפחתו
ההורים של ברוך צבי
ברכת פורים למג”ש
70
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד חג החירות תשפ"ב
לידידי היקר
מר שלום אביב שיחי'
ולכל המשפחה
כשהאביב בפתח, האווירה
של צמיחה והתחדשות
אנו מאחלים לכם בריאות
שלוות נפש, שמחה ואושר
לכם ולכל יקיריכם
פסח כשר ושמח
שלום ברינגזון
וצוות המשרד
גלויות ברכה – פסח 2
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ע+ליה+ם
וע+ל+ זרע+ם
מקרב לב אנו מברכים, לסבינו היקר באנשים,
במעשיו דוגמה לרבים, אינו מדלג על הימים,
ביגיעה כסדרם תמידים, לקנותה בכל מיני קניינים,
מרבה לה' חיילים, מרבה מצוות בהידורים,
יראת שמים על פניו ניכרים, אינו מבטל רגעים,
וכל רגע מרבה פעלים
ראש משפחתנו ומורה דרכינו
הרב שמואל אליהו כהן הי"ו
באחווה נגיש משלוח מנות,
ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים,
עושר וכבוד ואורך ימים, ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים,
זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לכם שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים.
מאחלים באהבה:
הנכדים לבית משפחת ויזל
ברכת פורים לסבא
90
70 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן