חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

אירוסים

ב"ה כ"ז תמוז תשפ"דענבי הגפן בענבי הגפן
 
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך
את ידידנו המרומם, רב חסד בחן ובמאור פנים, מפואר במעשיו הנאצלים
להחזקת לומדי תורה ומפעלי צדקה וחסד, מוכן ומזומן לכל דבר+

שבקדושה+ ועל כולנה מסור ונאמן הוא בכל לב ונפש
להקמת המוסדות ולביסוסו התמידי בנפש חפיצה+
 
הרה"ח יוסף לייזער שליט"א

מחשובי נאמני ותומכי מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונם
באירוסי הבת הכלה תחי' לאויט"א

עם החתן המשובח והמעוטר בתוי"ש
ובמידות טובות ונעימות
הבחור החשוב ששון ני"ו

בן המחותן ידידנו החשוב המלמד את תלמידנו בשמחה ולא חוסך שום טרחה,
נערץ הוא על כולם, בלימוד תורה בחדוותא מדריכם, נפשו נותן עליהם
כמכה על קודקודם ואומר להם גדל, שיעוריו מתוקים וברורים, נעימים וגם ישרים, למוח וללב ח+ודרים והדברים כניתנים מסיני שמחים ומאירים+ 

הרה"ג ר' ישעיהו כהן שליט"א

מחשובי הרמי"ם בישיבתנו

וה+ברכה אחת היא ל+סבים החשובים והנכבדים+
הרה"ח ר' נחמן שיין שליט"א,   הרה"ח ר' פלטיאל לוי שליט"א
והרה"ח ר' אברהם חנולוביץ שליט"א
ויהא רעווא ובזכות פעולותיהם הכבירים להקמת עולמות מאירים יזכו לבנות בית נאמן בישראל, לדורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד. יעמדו להם הזכויות לרוות מהם ומכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחות,
ולהמשיך במעשיהם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר. 

המברכים ברגשי הערכה וברכה בשם ההורים והתלמידים

חברי וועד המוסדות     הרב חיים קרני

 

ברכה למחותנים מסגרת כינור
120
89 ₪
אירוסים

בס"ד, תמוז תשפ"ד

קהל הקודש
בני יששכר
G בראשות הרב שליט"א H

ה+וד+ו ל+ו ב+רכו+ ש+מו

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה+ מכובד+נו הנעלה והמפואר הרה"ח+ 

ר' אשר דרור שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
מאיר מגיד


ברכת מזל טוב מסגרת כינורות
120
78 ₪
אירוסים

בס"ד תמוז שנת תשפ"ד לפ"ק
  
ישיבת "דברי נחום"אופקים+ יצ"ו

Q ישמח+ ל+יבנו R

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים, בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מרבה פעלים לתורה ולחינוך בהתמסרות+
מוכתר בנימוסין לו יאה+ קילוסין, ה"ה

הגאון רבי נפתלי קין שליט"א

ר"מ בישיבתנו ותומך למוסדותינו

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב
החתן נחמן נ"י
עב"ג בת הרה"ח בונים קלופסער שליט"א

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

ה+נהלת הישיבה+
בשם רבנן ותלמידיהון


ברכה זהב-כינורות
120
78 ₪
בעלי שמחות


בס"ד תמוז תשפ"ד

 ב+ר+כת+ מזל+++ טוב+

נשגר בזה בהוקרה וברגשי כבוד
ונביע את מיטב איחולינו וברכותינו
להאי גברא רבה ויקירא כי לו נאה תהילה
ידידינו היקר ברוך הכישורים
בעל יכולות וקולות כפנינים
בכל ערוץ עושה לילות כימים
ושם מטרות ויעדים נעלים


הרה"ח ר' יואל קליין שליט"א

מנכ"ל "מאורות"

העומד לימין פעילות ההצלה
של "בני מתתיהו"
בחכמה, בתבונה, בדעת
ובמסירות אין סוף בכל העיתים

לרגל שמחת נישואי בנו החשוב
החתן משה מאיר שיחי'
עב"ג הכלה רבקה תחי'

הננו להביע את ברכותינו הנאמנות 
מעומקא דליבא ומתוך אהבה,
יה"ר שיעלה הזיווג יפה 
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל
לתפארת המשפחות המפוארות
ותזכו לרוות נחת מהם ומכל יוצ"ח 
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
מעתה ועד עולם.

באהבה ובידידות אין קץ

משפחת "בני מתתיהו"


ברכת מזל טוב היכלי שמחה
200
89 ₪
אירוסים

בס"ד 
 חשוון תשפ"ג


קול+ ששון וקול+ שמחה+ קול אומרים הוד+ו

מעומק ל+בבינו נביע ברכה נאמנה, בקול שיר תודה ורננה+ תהלה לקל יתברך ויתעלה+
בהנתן שמחה לידידינו מאוד נעלה, תמיד בכל עת עומד לימינינו, להרים קרן התורה והיראה בקר+ב קהלתינו
ידידינו וידיד כל בית ישראל מאוד נעלה, שמו מפארים ברנה ובצהלה, המשכת קיום התורה הוא כל רצונו ומגמתו,
ברוך יאמרו מבר+כים לעומתו, ותיק ונח+מד ורצוי ל+רוב אחיו, מעוטר בכת+ר שם+ טוב

הנדיב הנכבד והנעלה, איש חי רב פעלות והילולים, אוהב צדקות ומרבה לה+יטיב לכלל ולפר+ט
ה+רבני הנגיד+ המפואר+

מוה"ר נתן זאנוויל קליפסער שליט"א

לרגל תת השם שמחה במעונו, בנישואי בנו החתן שלמה נ"י
עב"ג שתחי' בת ניסים שקדים שליט"א - רב דקהילת "אנשי הצדיק" תפרח יצ"ו
למזל טוב ובשעטומ"צ

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה
בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשה ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם בהבטחה,
ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה

המבר+כים בהערצה ורגשי גילה+

ברוך מילגרום                     שבח רוזן
בשם הנהלת הקהילה

מזל טוב שער עגול מפואר J9 – לרוחב
200
125 ₪
אירוסים

קהל "בני חכמה" 
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ירושלים עיה"ק

בס"ד, סיון תשפ"ג

כ++ולם ברינ+ה יודו ויבר+כ++ו

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו
מנגד למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו, דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה, ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

מוהר"ר ברוך שטרלציכט שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה,  בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרגא לידר

ברכה שער יינות 24K
122
82 ₪
אירוסים

מוסדות "היכל השם"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ג

בס"ד                                                                                                   תמוז תשפ"ד

 ש++יר וש+בח+ה הל+ל וזמ+רה+

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען מלאכת בית ד',
בבניית בית מדרשינו לתפארה, דגול ונערץ בפי כל,
אוצר כל כלי חמדה,  רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף גד בלוך שליט"א
T

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

דוד גפן
משה מאיר גרליץ


ברכת מזל טוב שערי הכרמים 18K
200
95 ₪
בעלי שמחות

בס"ד,
סיון תשפ"דזה+ היום ע+שה ה+' נ++גיל+ה ונשמ++חה בו
צק

מעומק ל+בנו נאחל ונברך בזאת
ב++רכת+ מ+זלא ט+בא וג+דיא יאה+

       קדם האי גברא רבה יקירא גריס באוירייתא תדירא
המהניג ומנווט בחכמה ובתבונה את תלמידיו כבניו מעמידם בקרן אורה
מוסר שיעוריו ברתתובזיע בקול חוצב להבות אש מרגליות כספיר ויהלום
מעלה אותם על גפי מרומי קרת בהחכימם מחכמתו ומאיר מאור התורה
משביעם בלחמה מאוצרו הטוב ומבאורו
הנובע המלא והגדוש כבור סוד ממתיק להם מדבש של תורה
בשיעוריו הנוטפים מור ונופת צופים
הדולה משקה ממעין הנובע בחקר ועיון ברוחב ליבו בתורה בסברא ישרה
בעומקא של תורה עד "עומקא דשמעתתא" ממש 
המדריכם בדרך המלך במסילה העולה בית קל בתוכחות ומאמרי חסידות 
עוסק יומם ולילה בהכנת שיעורים בכל רמ"ח ושס"ה בכל לב ונפש
בריתחא דאורייתא מסבירם שטיקלע' רעק"א ובווארט מהחת"ס
עם שמחה של מצווה מורישם את שמחת התורה ומסבירם סברת הקה"י
בגאונות עמוקה ובבקיאות נפלאה במרחבי ים התורה אשר ארוכה מארץ
ה"ה מורנו ורבינו
פטיש החזק עוקר בפלפולו וסיני בבקיאותו 
שייף עייל ושייף נפיק ירא את השם בכל דרכיו 

הרב הגאוןיהודה צוויג שליט"א

ר"מ בישיבתינו הק' בני יששכר

ץ
לרגל יום שמחת ליבו
בנישואי בנו למזל טוב החתן המופלג בתורה ויר"ש
הרב מאיר נ"י
עב"ג בשעה טובה ומוצלחת
פ

בעת משוש דודים יחד כולם מודים שהחיינו וקימנו לזמן הזה
ובעת השמחה במעונכם ברכותינו שלוחה עליכם שתברכו בכל מילי
ושיזכו החתן וכלה לבנות בית נאמן בישראל ולהעמיד דורות ישרים
ויה"רשישלם לכם הקב"ה כפולכם הטוב עלינו שתזכו להעמיד עוד תלמידים הרבה
לכרם בית ה' ולהנחילם בעוז ובגאון את התוה"ק
ויהא רעווא  שתרוו רב נחת דקדושה מזיווג זה יוצאי חלציכםמתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים במנחת הנפש
אורך ימים בימנה ובשמאלה עושר וכבוד ואך טוב וחסד ירדפיכם
ושנזכה לחזות בזיו השכינה ובבנין בית הבחירה ובביאת גוא"צ אמן


 המברכים מקרב הלב ברגשי הכרת הטוב 
תלמידיכם מוקיריכם המשתתפים בשמחתכם
 
שיעור ג' תשפ"ד
ברכה ענבי הגפן כחול
180
120 ₪
אירוסים

בס"ד
מוסדות "שערי תבונה וחיים"
ירושלים עיה"ק

ע+נב+י ה+גפ+ן בענב++י ה+גפ+ן

בגיל+ ור+ננים, יעלזו וירוממו ידיד+ים בהשמיע
קול מבשר+ים מן ההרים מדלגים, את בשורת השמחה,
השוררת בבית אהובנו נביע מיטב ברכותנו קדם ידידנו היקר
שמו מפאר+ים בכל ל+שונות של תהילה+ שייף עייל שייף
נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מח+זיק אוצר כל כלי חמדה+

הרה"ח א+שר+ פ+רק+ש שליט"א

מגדולי תומכי מוסדותינו, מסור בכל לב ונפש
למענינו, עומד לצידנו בכל עת ועונה+,

להגדיל תורה וחסיד+ות ולהאדירה+

לרג++ל השמח+ה השר+ויה במעונו
בא+ירוסי בנו חיים+ שיחי'
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

עב"ג החתן החשוב מוכתר בכל המעלות הי"ו
בת הרה"ח מנחם קוביץ שליט"אג

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי
הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב
תענוג ונחת דקדושה,
ותזכו להמשיך במעשיכם ופעולותיכם
הברוכים
לתפארת מוסדות התורה מתוך הרחבת הדעת ושלוות
הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר
ועושר וכל טוב סלה,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאג"צ אמן.

המב+רכים מע+ומק ה+ל+++ב

 הרב יוסף הורביץ
ראש הישיבה


בשם הנהלת הישיבה

מזל טוב לאירוסין – ענבי הגפן
180
120 ₪
ברכות ואיחולים

ב"ה, סיון תשפ"ד

"יבוא ידיד בן ידיד
בחלקו של ידיד"

נזר+ ברכות ואיחולים נל+בבים,
עם שירי הלל והודיה שזורים+

לכבוד+ יום שמחת מכובדנו הנעלה+
איש אשר רוח בו בדעת ובתבונה+
מל+א מדע ותורה תמימה, מתנהג בחסידות ומלבשתו ענווה+

יר+אתו קודמת לחכמתו הרחבה, 
ברוך המעשים ועתיר הזכויות והפעלים לתורה ולתעודה והכל
בחפץ לב  
העומד לימיננו תמיד בסבר פנים יפות+

הרה"ח א+הרון ל+++עויס שליט"א

ונכפול ברכה לכהן הגדול מאחיו
מורינו ראש הישיבה 
הגאון הגדול רבי דוד לייב הגר שליט''א

ץ
לרגל השמחה השרויה במעונו

בנישואי בנו נכדו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות
כמר יוסף ני"ו
עב"ג שתחי' בשעה טובה ומוצלחת
פ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים+
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם+,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה+,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה+,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא,
קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד+,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם, בב"א
ג

המברכים מעומק הלב
במלא הוקרה והערכה

הרב  אלימלך אלבום
הרב שלמה זאב וינר

ברכת מזל טוב חצוצרות
180
120 ₪
אירוסים

בס"ד, סיון תשפ"ד

קהל הקודש
חינא וחיסדא
G בראשות הרב שליט"א H

ידידים רוממ+וך
X

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

ה"ה+ מכובד+נו הנעלה והמפואר הרה"ח+ 

ר' אשר דרור שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
מאיר מגיד


ברכת מזל טוב מפואר S24
210
122 ₪
אירוסים

 לחיים !!

 לידינו החשוב,
אהוב ונחמד לכל
ברוך הזכויות
וכביר הפעלים לתורה ולחסד

הרב יעקב ביבר הי"ו
ידידנו היקר והנפלא
ף

לרגל שמחת  נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו ל+רוב נחת ואושר!

מאחלים בהתרגשות גדולה
שמואל ודוד מרק
וכל המשפחה

איחולי ברכות E26
70
52 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים


בס"ד, סיון תשפ"ד

ברכת מ++זל++ טוב

בשם כל בני הישיבה רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד גברא דמרא סייעא,
איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר משליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד' בהחזקת ישיבתנו לתפארה,
דגול ונערץ, אוצר כל כלי חמדה,
מתנהג בחסידות ואורח ישרה,
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר+

מוהר"ר משה חיים יודלביץ שליט"א

ץ
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו

בנישואי בנו החתן כמר ישראל הי''ו
למז"ט ובשעטו"מ
פ

ולאביו הדגול
רבינו מרן ראש הישיבה שליט''א
6


טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים 
שהזיווג יעלה יפה בקשר של קיימא,
שפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
דורות ישרים מבורכים טוב וחסד ירדפום כל הימים, 
ויהי נועם ד' עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות ישיבתינו הקדושה
נישאת בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל בני הישיבה

 מנדל זומר

רבנן ותלמידיהון

רקע ברכה לשמחת נישואין
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד י'ח סיוון תשפ"ד


ישיבת "קול השם"
בנשיאות רבינו שליט"א
ג


ברגשי גיל ושמחה שלוחה בזה
ברכותינו הלבביות,אל מגיד השיעור הנערץ 
איש המורם מעם, גדול מרבן שמו,
עיניו כאפיקי יונים בכל מרחבי
התלמוד והפוסקים המסור עצמו לצעירי הצאן
ברוב חמלה ואהבה, 
מקבל כל אחד ואחד בסבר פנים יפות
תמיד מוכן לעזור ולסייע בעין יפה ונפש חפיצה 

הגאון החסיד
הרב שמעון שווארץ שליט"א


לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי
בנו החתן החריף והמצוין
כמר בנימין ברקוביץ שליט"א
ג

 עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
 שהזיווג יעלה יפה על אדני התורה והחסידות
בדרך אבותיהם הקדושים
ולרוות  מכל יוצ"ח שפע רוב תענוג ונחת דקדושה,
 ויזכו להמשיך בהרחבת גבולי הקדושה ביתר שאת 
  מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,  
ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו  בזה ובבא

בהערצה ובהערכה
צוות הישיבה והתלמידים

 

ברכה תורני D5
151
95 ₪
אירוסים

בס"ד,
שבט שנת תשפ"ד לפ"ק

קהילה קדושה+
"ה+עטרת" תפרח+

קול צהלה ורינה

ישמחו השמים ותג++ל ה+ארץ, בקול צהלה ורינה יגילו קהל עדת ישורון, פ+++צחו רננו וזמרו בתוף, ישמחו וירננו לאומים, וישרים יעלוזו בעידנא דחדוותא, עלי שמחה אשר הפציע בהגיע עת רקוד. יעלזו יחדיו החסידים הישרים והתמימים, סערת רגשותינו אנו מנועים מלהביע, גם אם דיו אלו ימי  ודיירי ארעא רשמי רשוותא. א"א להוציא המילים ברורים, כולנו שמחים בטוב צדיקים.  מתכבד+ים לשגר לראש משביר+, עטרת ברכה עם שירי הלל והודיה שזורים, צנא מלא, פניני תורה וחסידות שגורים בפיו המפיק מרגליות, מנווט דרכנו בדרכי אבות, חונן בצדקתו לעדרי עדרי, בכל+ל מדריך נתיבות צעירי הצאן, ובסיפורי צדיקים שופע כנחלים, יראתו קודמת לחכמתו,  ומשפיע טובה למבקשי תורה,  מעורר לבבות ליראה וחסידות, ד+ולה ומשקה+ לארץ ולדרים, הוא הגבר מתנהג בח+סידות. בפקחות ובצחות לשונותיו משפיע עלינו מרעיונותיו, וכל לב מתמוגג באמרותיו הנפלאים, יד+וע לכל  בעינו הטובה, רבים נהנו ממנו עצה ותושיה, איש חי ורב פעל+ים לתור+ה ועבודה וגמ"ח+, עמל+ו עמל אבירים, ראשו מגיע השמימה, מגזע אראלים ותרשישים, תפאר+ה לעם סגולה, מוכתר בנימוסין, דגול ונערץ אצ+++ל התלמידים, שבחו מי ימלל, זך ה+רעיון וברוך הכ++שרון, אוצר כלי חמ++דה, וכתר שם טוב עולה על גביהן, שמו מפארים בקהל ישר+ים, ה"ה+

הגאון רבי מנחם טורציק שליט"א

רב ודומ"ץ דקהילתנו המעטירה

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב החתן נחמן נ"י
עב"ג בת הרה"ח בונים קלופסער שליט"א

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

ה+נהלת הקהילה+
בשם ר+בנן ותלמידיה+ון


ברכה שערי גפנים תרשיש 29K
150
88 ₪
אירוסים

בס"ד
חשון שנת תשפ"ד לפ"ק

קהל "העטרת+"
אופקים+ יצ"ו

ה+שיר והשבח+

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים, בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מרבה פעלים לתורה ולחינוך בהתמסרות+
מוכתר בנימוסין לו יאה+ קילוסין, ה"ה

הגאון רבי מאיר שלומציון שליט"א

רב ודומ"ץ דקהילתנו המעטירה

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו למזל טוב
החתן נחמן נ"י
עב"ג בת הרה"ח בונים קלופסער שליט"א

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג
דקדושה+ מבית זה ומכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+',
יעמוד לו ולזרעו שיטול שכר+ו כפול מן השמים+,
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד
שמים מטל וממגד תבואות שמש וממגד גרש ירחים+,
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על
ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+,
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך
בית+ר שאת במעשיו הטובים והנשגבים+, ברכות+
הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+


המברכים בברכת מזל טוב
החותמים מעומק+א דליבא

ה+נהלת הקהילה+
בשם רבנן ותלמידיהון


ברכה שערי כינור 23K
200
119 ₪
אירוסים

מזל טוב

 לידידי היקר איש אשכולות רב צדקות
שמו  הטוב מפארים בהילולים

הרב יענק+י ברג+זור הי"ו
לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר שמעון נ"י עב"ג

בשע+ה טובה ומוצ+לחת+
ת+זכו ל+++רוב נחת ואושר ל+++בנין עד עד!
שפ+ע ברכה והצלח+ה+ 

מאחל בחום וברגשי ידידות ואחווה
בערל קאצקער

איחולי ברכות E15
35
35 ₪
אירוסים

ל+++חיים+!

 לידידי היקר והמיוחד, א++יש האשכולות
הרב שמחה כהן הי"ו

לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים באהבה מכל הלב
משפחת
שפילץ

איחולי ברכות E13
35
35 ₪
אירוסים

בס"ד אדר תשפ"ד

כולל לאברכים מצוינים  
מכלכ++ל חיים

 לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא
בראשות מורינו הגאון ר' חיים צדוק שליט"א

בית צדיקים יעלוץ

ברגשי גיל ושמחה שלוחה בזה
ברכותינו הלבביות,קדם מורינו הנערץ
איש המורם מעם, גדול מרבן שמו,
עיניו כאפיקי יונים בכל מרחבי
התלמוד והפוסקים, אביהם של ישראל
ברוב חמלה ואהבה, מגדולי הפוסקים
ויושבי על מדין, מסור אלינו מטוב ליבו
בעין יפה ונפש חפיצה 

כ"ק עט"ר פאר מקדושים
הגה"צ אבדק"ק שליט"א
והברכה אחת היא נלבננו חביבו, האי גברא רבה ויקירא
איש האשכולות, גריס באורייתא תדירא,
הוגה בתורה מתוך בהירות, בר אורין ודחיל חטאין,
ירא שמים מרבים ,מרביץ תורה ברבים, חיבורים מחוכמים
בעומק והיקף גדול,חכם לב וחפץ בטובת הזולת ,
 ,נעים הליכות אהוב על הבריות , מגזע קודש חוצבתו 
עמוד התווך עבורינו במסירות אין קץ

הגאון רבי משה שלואס שליט"א


לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי
ביתו הכלה עב"ג החתן החריף והמצוין
משופריא משפחות המפוארות והמיוחסות 

 
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
 שהזיווג יעלה יפה על אדני התורה והחסידות
בדרך אבותיהם הקדושים
ולרוות  מכל יוצ"ח שפע רוב תענוג ונחת דקדושה,
 ויזכו להמשיך בהרחבת גבולי הקדושה ביתר שאת 
  מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,  
ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו  בזה ובבא

בהערצה ובהערכה
מוקירי הטוב בלו"נ
רבנן ותלמידהון

 

רקע דקורטיבי סגול G3
151
95 ₪
אירוסים


טבת תשפ"ד

ב+רכות
והודא++ות+

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף דוברוביץ שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן יאיר לוי ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים+
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם+,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה+,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה+,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא,
קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם+,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול+
נישא בראש הרים לתפארה+,
יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברך בהוקרה ובהכרת טובה מ+רוב+ה,

יהושע מאיר


ברכת מזל טוב שערי כינורות 16K
150
80 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן