ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

בעלי שמחות

בס"ד, חודש כסלו תשפ"ד

סימ++ן טוב+ ומ++זל טוב+

ברכות נעטה על ראש משביר
בעידנא דא חדותא דילי' לשונינו נג++ביר+
נ++רים ברכה שירה וזמרה בהערכה עמ++וקה+

לידידינו  היקר והחשוב, איש חי ורב פעלים,
משכים קום לעבודת בוראו מידי יום ביומ++ו,
מגיד שיעור דף היומי בבית מדרשינו מידי שבת בשבת+ו,

משכיל על דבר טוב בחריצות גדולה ובדעת רחבה ונכונ+++ה
אוצר כל כלי חמדה וכתר ש"ט עולה על גביהן לתהלה+

 הרה"ג ר' אליהו מוטקיס שליט"א 

חבר הנהלת בית מדרשינו ומגדולי העסקנים בבנין הבית הזה

ברכה לבבית לרגל השמחה השרויה במעונו
לרגל הכנס בנו יניק וחכים
כמר  ל+יפא+ חייקל ני"ו
לעול התורה והמצוות

ית+ו ד' שזכות פעולותיו הברוכות יעמדו לו
שיזכה לנחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח,
לאור+ך ימ++ים ושנות ח+יים, מ++תוך בריות גופא ונהורא מעליא
והרחבת הדעת, אך טוב וחסד ירדפהו כ++ל ימי חייו,
מתוך אושר+, עושר וכבוד,
עד ביאת גואל צדק ומלכינו בראשינו, אמן ואמן.

המברכים  בהוקרה מקרב לב עמוק
בשם כל מתפללי השטיבל

הנהלת בית המדרש

גם אני מצטרף לברכה, חיים יונה הגבאישער לברכה מכובדת לבר מצוה H9
140
89 ₪
בעלי שמחות

חיים ארוכים ושפע קודש

בס"ד כ' תמוז תשפ"ה

הננו בזה לשגר ברכת "מזל טוב"
מעומק לב להאי גברא רבא ויקירא.
אציל הנפש, נועם המידות, בר אבהן עילאין קדישין- אין גומרין עליו את ההלל,
נודע בשערים בפעליו הכבירים למען פריחתה ושגשוגה של ישיבתנו הק' ומשים לילות כימים
במסירות שאין לשער ואין לתאר כדי לבססה ולשכללה שיהא מקום ראוי בהוד ותפארה לגדל לגיונות נאמנים לתורה ועבודת ה', ואכן זכה וזוכה בסייעתא דשמיא לראות ברכה מרובה בעמלו הרב,
כאשר פירותיה וגידוליה התלמידים היקרים, כל רואיהם יעידון יגידון כי זרע ברך ה' המה השוקדים על תלמודם בעוז ותעצומות, ובפיהם שיר ורננה במקום רינה שם תהא תפילה בהתלהבות ובאש קודש.
וחן דקדושה וטוהר המידות נסוך על פניהם במלוא תפארתה, ה"ה מכובדינו הדגול והנעלה,
טוב עין הוא יבורך. דואג תדיר ללא הרף לכלל ולפרט בלבו השופע אך טוב וחסד כמים שאין להם סוף

הרה"ג המפואר
רבי שניאור דן זלנסקי שליט"א

ומשפחתו החשובה שתחי’
העומדת לימינו במסירות מיוחדת

לרגל השמחה במעונם, חגיגת שמחת הבר-מצוה לבן יקיר
הבחור החשוב והיקר כמר מ++שה נרו יאיר ויזהיר
בהיכנסו לנוע+ם עול תורה ומצ++וות

בזכרה אלוקי לטובה כל היגיעה והטירחה והעמל הרב לכונן את בית חיינו
וביחוד זמן זמנים טובא אשר מקריב במסי"נ בכתתו רגליו במסעותיו לחו"ל לשם כך.
וישלם לו ולכל בני ביתו – וביחוד לזוגתו תחי' אשת חיל עטרת בעלה העומדת לימינו תמיד
לסומכו בעבודת הקודש לגדל עדרים עדרים לתורה ויר"ש כרצון השי"ת
וכרצון יראיו משכורתו שלימה מן השמים במידה טובה מרובה.
וזכות יעמוד לו להתברך במילוי כל משאלות לבבו לטובה ולברכה. ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מחתן המצוות שיחיו ומכל צאצאים היקרים – זרע הקודש שיהיו דבקים ומאירים בתורה ועושי רצונו ית' מתוך שמחה
וכל מידי דמיטב, אושר, ועושר, בני חיי ומזוני רויחי וכל טוב סלה. ועוד רבות בשנים ימשיך כהנה וכהנה
מתוך הרחבת הדעת להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפתו הטהורה, אמן נצח סלה ועד.

מברכים ושמחים איתכם מעמקי לבב

ר+אש הישיבה - צוות הישיבה+

ברכה לעסקן / מנהל – בר מצוה
120
95 ₪
בעלי שמחות

בס"ד
כ"ג סיון שנת תשפ"ג לפ"ק

קהיל+ת "חיי תורה+" 
ירושלים עיה"ק

ה+שי+ר וה+שבח

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מנצר אראלים+, גדולי ושרפי מעלה,
מוכתר בנימוסין, לו יאה+ קילוסין, ה"ה
מורנו הגאון הגדול

 רבי אפרים טריסק שליט"א

מראשי ישיבתנו הקדושה

לרגל השמחה השרויה במעונו, 
בהיכנס בנו, עדיו לשם ולתפארת,
כמר יונה זאנוויל ני"
לנועם קבלת עול התורה והמצות
מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה+
מכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+', יעמוד לו ולזרעו
שיטול שכר+ו כפול מן השמים+
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד שמים מטל וממגד
תבואות שמש וממגד גרש ירחים+
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה
שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך בית+ר
שאת במעשיו הטובים והנשגבים+
ברכות+ הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+

המברכים בברכת מזל טוב
הנהלת הישיבה
בשם רבנן ותלמידיהון

ברכה לבר מצוה – שער צד חרוזים W4
100
84 ₪
בעלי שמחות

בית החסידים
אהבת חחסידות
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
קצרין               

ברכה שירה וזמרה נרים, ברגשי ידידות והערכה עמוקים+
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמר+א סייעא
העומד לימיננו בכל לב ובכל עת, גברא רבא יקירא
טוב למקום ונאה לבריאה, אשר שם עינו וליבו למען לא יחסר המזג

מסור בלב ונפש להצלחת ופריחת מוסד+ותינו בכל+ עת ועידן, ה"ה


הרה"ח  יונה ויסקישער שליט"א
מנכ"ל מוסדותינו הק'

               

לרגל השמחה השרויה במעונו

בהיכנס בנו כמר דניאל ני"ו

לעול תורה ומצוות בשעה טובה ומוצלחת

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה+
מכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+', יעמוד לו ולזרעו
שיטול שכר+ו כפול מן השמים+
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד שמים מטל וממגד
תבואות שמש וממגד גרש ירחים+
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה
שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך בית+ר

שאת במעשיו הטובים והנשגבים+
ברכות+ הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+

המברכים בברכת מזל טוב

אברכי בית החסידים    אברכי הכולל 

ג"א מצטרף שמעון גרוס

ברכה חרוזים לבר מצוה A97
120
75 ₪
בעלי שמחות

בס"ד
כ"ג סיון שנת תשפ"ג לפ"ק

קהיל+ת "חיי תורה+"  יקנעם+

ה+שי+ר וה+שבח

משגרים+ אנו בזה כוס של ברכה+ וברכת+ מזל טוב
קדם האי גברא רבא ויקירא, איש אמונות ורב תבונות,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
בקי בחדרי תורה,
ומפיץ בבני ישראל אורה, באמרותיו היקרים והנפלאים.
משנתו זך ונקי, מנצר אראלים+, גדולי ושרפי מעלה,
מוכתר בנימוסין, לו יאה+ קילוסין, ה"ה
מורנו הגאון הגדול

 רבי אפרים טריסק שליט"א

מראשי ישיבתנו הקדושה

לרגל השמחה השרויה במעונו, 
בהיכנס בנו, עדיו לשם ולתפארת,
כמר יונה זאנוויל ני"
לנועם קבלת עול התורה והמצות
מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה+
מכל יוצאי חל+ציו, בטוב ובנעימים+.
זכות של הרבצת התורה וחיזוק כבוד בית ה+', יעמוד לו ולזרעו
שיטול שכר+ו כפול מן השמים+
להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד שמים מטל וממגד
תבואות שמש וממגד גרש ירחים+
טוב ורב נח+ת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה
שכינה+ במעשי ידיו לעד לעולמים+
ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים+, יזכה לה+משיך בית+ר
שאת במעשיו הטובים והנשגבים+
ברכות+ הכתובות+ בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו,
עדי נזכה במהרה לגאולת עולמים+

המברכים בברכת מזל טוב
הנהלת הישיבה
בשם רבנן ותלמידיהון

ברכה לבר מצוה – שערי ארמון W5
100
98 ₪
אירוסים

בס"ד,                                                                                                                               ה' אלול תשפ"ג

כולל להוראה
"אור ההוראה"

בנשיאות מרן אדמו"ר שליט"א

לאדם שטוב לפניו
נתן חכמה ודעת ושמחה

יעלו ויבואו ה+מיית ור+גשות ליבותנו הגואים – בהיטיב ה' לטובים וח+סד ה+' וצד+קתו לדורות הבאים+
שהשמחה+ במעונו בהיכנס בנו בעול תורה ומצוות – טעם עצו ופריו שווה לשם ולת+פאר+ת בית אבות+
רצוננו להביע הכרת הטוב בשם רבנן ותלמידיהון – על רב פעליו למען בניינה של תורה בנועם+ ובר+עיון
איש ח+י רב פעלים בה+שקט ובצנעה כשה+וא מכסה טפחיים – בעיר+נו מקומם פעול+ת צדיק לח+יים+
להעלות נרות המנורה ואש ה+תורה תוקד תמיד – כרצון המסור לנו כיצד לעשות רצון צבי ר+גיג וחמיד+
משים לילות כימים ולעובי הקורה נכנס – במסירות שאין לתאר כעבדים המשמשים שלא ע"מ לקבל פרס
את ה+ארון ובד+יו לשאת ואף לתמוך בידי נושאיו – מהלך לפי רוחו של כל אחד ומכלכל בתבונה מעשיו
ישר+אל אשר בך אתפאר ונעטרנו נזר תפארה - ה"ה ידידינו הנערץ מברר מקחו של צדיק ומשיב העטרה
ר+חיים אוריית+א ואיהי גופיה מר+בנן  – מחשובי הלומדים+ וההוגים+ בהיכל כול+לנו בעוז והתלהבות+

מכובדנו הרבני המפואר

הרה"ח רבי ירוחם קלעפר שליט"א

מראשי כולל  "אור ההוראה"

לרג++ל השמחה השרויה במעונ+++ו
בהיכנ++ס בנו היניק והחכים המופלא בכל מיד+ה נכונ+++ה
הבה"ח שניאור נח ני"ו
בעול תורה ומצוות


בזמן גדול+ ונעלה+ זו עתירת+נו כי יושפע שפע רב - מעומקא דל+יבא נשגר ברכות+ינו בר+כות טוב
רוב השפעות להריק על ראשו בגשם וברוח - זכות התורה תעמוד לו שיהיה ה' עמו ויהיה איש מצליח
מתוך אושר+ ועושר כל טוב ומיטב ושת+י שולחנות -  להיות מן העושים והמעשים עם כל הכוונות+
צדקך יהלך לפניך וצדקתו לבני בנים לעולם קיימת - טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך מתוך מנוחת אמת
ויהיו תורת חיים ואהבת חסד על אכסנייתם מחזרים - ויזכה לראות בנים ובני בנים את העולם מאירים+
הולכים בדרכי אבות לשם לתפארת ולתהילה - ברבותינו הקדושים דבוקים לאורם נלך לקראת הגאולה

בברכת
מזל טוב ורב נחת

ישראל כץ        ראשי המגמות

עמודי זהב – ברכת חרוזים D4
80
87 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, שבט תשפ"ג

ברכת מזל טוב

ברגשי ורחשי הערכה, הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו, אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע, הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים למען ייסוד ופיתוח קהילתנו הק' למהמסד עד הטפחות, ועד עתה ידו נטויה לבסס ולפתח כראוי וכיאות לכבוד+ שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, מתמסר להמשך פריחתנו, לרווחת+ ולשמחת לב כל+ אנשי של+ומנו ובני קה+יל+תנו, ה+"ה+

העסקן הדגול והנמרץ
רבי בנימין לוי שליט"א

מגדולי בוני הבית

לרגל הכנס הבן היקר, יניק וחכים
הבה"ח יוסף נ"י
לעול תורה ומצוות
בשעטומ"צ במזל טוב

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"צ - בית שמש

שטיבל ''קהילת הרמ"צ"

גם אני מצטרף ידידיה ניסל

ברכת מזל טוב לבר מצוה עמודי שש
120
95 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, תמוז תשפ"ג

כסא דברכתא

נגיל ונשיש בשבח יקר וגדולה,
ביום הזה עשה ה' בו נשמחה ונגילה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה רב המעש והפעולה,
יחלץ עני מעניו ויגביה קרנו למעלה,
איש חי רב פעלים מאוד נעלה, לצעקת הדל לא יחשה
להיות מיצר ודואג למזון וכלכלה בהצלחה,
דלתו לאורח יפתח בגילה ובשמחה,
וצדקותיו לפניו יהלכו קדם מלכא דלעילא,
ברכות בכפליים נשגר ברינה ובצהלה.
קדם ידידנו הנכבד והנעלה,
אהוב למעלה ונחמד למטה

הרה"ח איש החסד
רבי ישראל כהן שליט"א

מייסד קופת השכונה
"צדקה וחסד"
הנודעת לתהילה בקרב עם סגולה

לרגל השמחה שבמעונו,
בהיכנס בנו, לעול תורה ומצוות ברוך שהחיינו
ה"ה הבחור היקר, פרי עץ הדר, בקודש נאדר, גפן אדרת,
עדיו לגאון ולתפארת

הבחור שמעון ניסל ני"ו

וזאת הברכה תהא שלוחה, ברבייה ובהמשכה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה, בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשי ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול ששון וקול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם כהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה, ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה.

המברכים בהערצה ורגשי גילה

קופת השכונה בית שאן

ברכת מזל טוב לבר מצוה לעסקן
120
98 ₪
בר מצוה

ישיבת "תורה תמימה"
בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

"חיים ארוכים ושפע קודש"

נזר+ ברכות ואיחולים נלבבים, עם שירי הלל והודיה שזורים+
לכבוד+ יום שמחת מכובדנו הנעלה, איש אשר רוח בו בדעת ובתבונה+
מל+א מדע ותורה תמימה,
מתנהג בחסידות ומלבשתו ענווה+

יר+אתו קודמת לחכמתו הרחבה, חריף ובקי וסברתו ישרה+
דול+ה ומשקה מבאר מים חיים ומשקה+ לעדרים+
מוקיר ותומך רבנן בלב ונפש חפיצה+

העומד לימיננו תמיד בסבר פנים יפות

הרב נטע לייפניק שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהיכנס בנו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות
כמר ג++רשון נ+++תן ני"ו
לעול תורה ומצוות בשעה טובה ומוצלחת

יתן ה' חכמה ותבונ+++ה בלב חתן המצוות,
לילך בעקבי הצאן כמסורת אבות+יו,
ויעלה מעלה מעלה בסולם התורה והמצ+++וות
כד+רך החסידות המסורה לנו מדור דור+, 
וישאב+ו ממנו הוריו ומוריו מלוא חופנים נח+ת דקדושה,
מתוך שמחה והרחבה ונהורא מע+ליא

המברכים מעומק הלב מלא הוקרה והערכה

אברהם כהן       אלחנן שוקי נאה

ברכה לתורם – בר מצוה F6
120
100 ₪
בעלי שמחות

מוסד+ות
"אור+ות לחיים+"

בראשות מו"ר הגה"צ מורנו שליט"א


ברכת מ++זל טוב

ברכה שירה וזמרה נרים, ברגשי ידידות והערכה עמוקים+
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמר+א סייעא
העומד לימיננו בכל לב ובכל עת, איש אמונות רב ברכות+

ה+רב החסיד המופל+ג

רבי חנא לוסטיג++ שליט"א


לרגל השמחה השרויה במעונו
בהיכנס בנו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות

כמר פ++נחס לייב ני"ו

לעול תורה ומצוות בשעה טובה ומוצלחת

מלא חפניים נחת דקדושה
במידה רבה וגדושה, מתוך רוב שמחה
ויתגדל חתן הבר מצווה לאילנא רברבא בכרם בית
ישראל לעטרת תפארת המשפחה וההורים

בברכה מקרב לב עמוק

לייבי צוקער     בערל כץ

ברוך שוקלזיךברכה לבר מצוה A95
120
80 ₪
בר מצוה

בס"ד ז' תמוז תשפ"ג

ברכות לבביות

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דל+בא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות+ והילולים+,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ומרבה להטיב לפרט ולכלל,
שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל, יקר הערך עתיר זכויות+
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחת+נו,

ה"ה הנדיב הדגול והמפואר

הרב שמעון גאונוביץ שליט"א

ומשפ+++חתו הדגולה שתחי'

בעת תת ה' שמחה במעונו,

בנישואי בנו המצוין והמופלג בתוי"ש החתן נחמן נ"י


עב"ג בת הרב טורדוס ליפאץ שליט"א

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

יה"ר שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מבית זה ומכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
שמואל חנציצקיס - משה ברויטקוגעל

ברכה שער מפואר כינורות – לשמחה
180
119 ₪
בעלי שמחות

בס"ד כסלו תשפ"ג

'חיים ושלום
יוסיפו לך'


ברגשי גיל וחדווה
משגרים אנו כוס של ברכה וברכת מזל טוב
קדם ידידינו הדגול נוח למקום ולסביבה,
נעים למעלה ונחמד למטה,
מוזיל מכיסו זהב ופז איש המעש

ה"ה הרה"ח
משה שפרנובויץ
שליט"א

מחשובי מתפללי בית מדרשנו

לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות

הבחור כמר יוסף נח הי"ו

לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ

טנא מלא ברכות נרימה מעומק לבבנו,
שיזכו מע"כ לראות מלא חפניים
נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
מתוך רוב שמחה ומתוך עושר ואושר וכבוד,
אך טוב וחסד ירדפוכם וישיגוכם כל ימי הימים,
יאריך ה' את ימיכם בטוב ובנעימים,
ויקוים בכם כל הברכות הכתובות
בספר התורה ובמשנת חכמים, אמן.

מאחלים מקרב לב 
ידידים כאחים

משה חלקי - יעקב פלאי

ברכה לבר מצוה – שער צדW3
100
84 ₪
בר מצוה

בס"ד אייר תשפ"ג

ביהמ"ד "שיח אליעזר"

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

ברכת מזלא טבא

ברון שיר ושבח+ ובלב מלא שמח+ה
באנו בזה+ להביע את מיטב בר+כותינו ואיחולינו
ברוב כבוד והערכה לידידינו עוז שמו מפארים, צנא מלא ספרא גריס
באורייתא תדירא, משנתו זך ונקי דגול מרבבה, פה מפיק מרגליות
המאי"ר לארץ ולדרים בשיעוריו הבהירים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא

הרב 

מוה"ר שמעון כץ שליט"א

מג"ש דף היומי בבית מדרשנו ומג"ש הלכה ב'דרשו'


לרג+ל שמחת הבר מצ+++וה לבנו יניק וח+כים

כמרניסן דוב ני"ו

למזל-טוב בשעה טובה ומוצלחת+

מן שמיא יהא רעוא, שיזכה לראות רב נח+ת ותענוג דקדושה מכל יוצאי חל+ציו,
בטוב ובנעימים+.

זכות פעול+ותיו ומעשיו הכביר+ים לכבוד ה' ולתורתו, יעמוד לו שיטול שכר+ו
כפול מן השמים+

להתברך בכל מילי דמיטב עם שפע רב, ממגד שמים מטל וממגד תבואות שמש
וממגד גרש ירחים+

טוב ונחת ושמחה בנה+ורא נפישא, תהיין על ראשו וישרה שכינה+ במעשי ידיו
לעד לעולמים+

ועוד ר+בות בשנים ד+שנים ורעננים, יזכה להמשיך בית+ר שאת במעשיו
הטובים והנשגבים+

ברכות הכתובות בספר התורה יחולו על ראשו ולכל משפחתו, עדי נזכה
לגאולת עולמים+

אלו דברי המברכים

מתפללי בית המדרש
רבנן ותלמידהון

ברכה לתורם חרוזים 11
80
55 ₪
בעלי שמחות

בס"ד י"ט אדר תשפ"ג

"בן שלש עשרה למצוות"

לכבוד ידידי חתן הבר מצווה הבה"ח נחום דייטש ני"ו

בעת השמחה הגדולה והרוממה בהכנס ישראל ני"ו, ידידי ורעי למצוות

נרגש אני, הלב הומה וגועש בתוך תוכי, וברכה מעומק הלב חייב לטוות


 
שנים וחדשים, יום יום הנני רואה מקרוב את פניך הזוהרות והשוחקות

לא כועס ולא מתעצל בעבודתך אלא תמיד בעלייה לדרכים גדולות ורחוקות

שעות על גבי שעות שהנך משקיע לעלות בתורה ושדרכיך בבורא יהיו דבוקות

 

עיניי מלאות דמעות שמחה והתרגשות בהתגשם חזונך וכבר מוציא פירות

שבעתיים הנני מתמלא דיצה וגיל על שהנך נכנס לעול תורה מתוך התבגרות

רואיך יעידון ושומעיך ירננו בראותם עומד נגדם בחור מלא חיות ועיניים טהורות

הקרובים אליך ישישו בהתבוננם בשאיפותיך הגדולות מתוך נהירות ובהירות

 

לא איש דברים אנכי ותקצר היריעה, המילים והדיו מלפרט מעלותיך

מעומק ליבי אברכך שתזכה לעלות עוד במעלותיך הטובות וביראתיך

צדקותך תעמוד לך כל הימים ובמצוותיו תחפוץ תמיד וזה יהיה פנימיותך

ומאוצרו הטוב תושפע בשפע קודש ורק קדושות יהיו מחשבותיך

ותזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את דברי התורה כשאיפתיך

תאיר נרך ויזרח אורך ונזכה יחד לקבל פני משיח צדקינו בקרוב, אמן.

המברך אותך מלב נרגש ביותר

פרץ קופשיץ

חרוזים ברכה לבר מצוה
120
100 ₪
בר מצוה

בס"ד, ערש"ק נח פ"ב

חיים ארוכים ושפע קודש

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון, בקול שמחה וצהלה,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה, כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען ביסוס עירנו, בבניית בית מדרשינו לתפארה, ובנייני מוסדות החינוך לשם ולתהלה, ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו, דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה, ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה, רם המעלה, מהולל בתשבחות, מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מוהר"ר ניסן צבי וייעלף הי"ו
ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות


לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם, חגיגת שמחת הבר-מצוה לבן יקיר הבחור החשוב והיקר, יניק וחכים טובא, פרי עץ הדר מושלם בכל מידה נכונה, מארי מקרא, מארי משנה, מארי מידות תרומיות, כל רואיו יעידין יגידון שעדיו לגאון ולתפארת

כמר פלטיאל נרו יאיר ויזהיר כשמש בצהרים  
בהיכנסו לנועם עול תורה ומצוות למז"ט ובשעטו"מ

זכרה אלוקי לטובה כל היגיעה והטירחה והעמל הרב לכונן את עירנו, וביחוד זמן זמנים טובא אשר מקריב במסי"נ בכתתו רגליו מהכא להתם. וישלם לו ולכל בני ביתו – וביחוד לזוגתו תחי' אשת חיל עטרת בעלה העומדת לימינו תמיד, לסומכו בעבודת הקודש לגדל עדרים עדרים לתורה ויר"ש כרצון השי"ת, וכרצון יראיו משכורתו שלימה מן השמים במידה טובה מרובה.
וזכות יעמוד לו להתברך במילוי כל משאלות לבבו לטובה ולברכה. ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מחתן המצוות שיחיו ומכל צאצאים היקרים – זרע הקודש שיהיו דבקים ומאירים בתורה ועושי רצונו ית' מתוך שמחה וכל מידי דמיטב, אושר, ועושר, בני חיי ומזוני רויחי וכל טוב סלה. ועוד רבות בשנים ימשיך כהנה וכהנה מתוך הרחבת הדעת להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפתו הטהורה, אמן נצח סלה ועד.


וברכה מיוחדת קובע לעצמו הסב היקר, ידידנו היקר באנשים, האי גברא רבא ויקירא, אציל הנפש, נועם המידות, נודע בשערים בפעליו הכבירים למען הכלל והפרט, לבו שופע אך טוב וחסד כמים שאין להם סוף, פתוח יפתח ידו לכל נצרך להעביט לו די מחסורו בכבוד, עומד לימיננו בכל עת במסירות אין קץ ובאהבה רבה

מכובדנו הרב החסיד מאד נעלה
מוהר"ר נתן בורעקס שליט"א


טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים, ובגלל הדבר הזה יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו, זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם, ויהי נועם ה' עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה, בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה, רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא, הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד, מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא, למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם.

המברכים בהערצה ובהכרת טובה עמוקה בשם כל קהל עדתינו

עסקני בית המדרש      עסקני התלמוד תורה
עסקני בית חינוך לבנות

ג"א מצטרף באהבה רבה ש"ב
פנחס גפניאול - רב הקהילה

ברכת מזל טוב לבר מצוה – מכובד
120
100 ₪
בר מצוה

בית המדרש המרכזי "שבחי גד וזלמן"

בנשיאות מורנו הרב הצדיק שליט"א

בס"ד ז' תמוז תשפ"ב

ברכות נאמנות ולבביות

בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ומרבה להטיב לפרט ולכלל,
שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל,
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו,

ה"ה הנדיב הדגול

הרב לייבי צלפחד שליט"א

ומשפחתו הדגולה שתחי'

בעת תת ה' שמחה במעונו,

בנישואי בנו המצוין והמופלג בתוי"ש

החתן יונתן אליהו נ"י

עב"ג בת הרב טורדוס ליפאץ שליט"א

למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

יה"ר שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מבית זה ומכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים

כה דברי המברכים ברגשי שמחה
שמואל חנציצקיס - משה ברויטקוגעל

ברכה שער מפואר – לשמחה
180
149 ₪
בר מצוה

חיים ארוכים
ושפ+++ע קודש

ברון שיר ושבח

אביע רננות קדם ידידי היקר

רב פעלים וזכויות, מטיב לכל בליבו הזהב
נודע בשמו הטוב לשם ולתפארת
גומל חסדים טובים, מקים ומרומם עולה של צדקה
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד לכל

הרב פנחס שולץ שליט"א

שר הצדקה

לרגל שמחת בר המצוה לבנך היקר

הבחור החשוב שאולי ני"ו

אשלח את ברכותי מעומקא דליבא, שתזכו לשפע ברכה והצלחה בכל אשר תפנו וישלם ד' פעלכם כגמולכם הטוב

ותזכו לרוות ממנו ומכל יוצאי חלציכם מלא חפניים נחת דקדושה מתוך אושר ועושר וכל טוב בטוב ובנעימים לאורך ימים ושנים טובות

ויזכה להאיר את העולם בתורתו

המברך מעומק לב מלא תהילה ויקר בהערכה מרובה

ברוך לולק ומשפחתו

ברכה הוקרה לבר מצוה 2
120
80 ₪
בר מצוה

בס"ד כ' תמוז תשפ"ב

'תהלתנו תהי בראשך עטרת'

ברכת מזל טוב חמה ולבבית נשגר בזאת אל כבוד מעלת האי גברא רבא יקירא טוב למקום ונאה לבריאה, אשר שם עינו וליבו למען לא יחסר המזג ומסור בלב ונפש להצלחת הישיבה בכלל ולכל בחור בנפרד
למען יעלה ויתעלה בתורה ויר"ש, איש חמודות רב זכויות לדורות

ה"ה

מורינו הנעלה
הרה"ג ר' דוב גולינסקי שליט"א

מייסד ומנהל ישיבתנו הק'

לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות

הבה"ח המצוין משה גד ני"ו

לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ

יעזרהו השי"ת ויזכה לרוות ממנו רוב נחת דקדושה
ולראותו עולה מעלה מעלה במעלות התורה והיראה,
ובעת הזאת באנו לפרוע מעט מחובינו להכיר טובה ולהוקיר תודה ע"כ הימים שהשקיע בעדינו וברוב מסירות ונאמנות לא שקט ולא פסק לטרוח ולעמל בכל זמן ועת, כן יתן ה' וכה יוסיף ויזכהו להמשיך עוד ועוד להרבות פעלים להגדיל תורה ולהדירה ולהצליח בכל אשר יפנה וממעון הברכות ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה הון עושר ואושר עד בלי די

המברכים ומוקירים מעומקא דליבא

תלמידי הישיבה

ברכה לבר מצוה – למנהל ישיבה
100
80 ₪
בר מצוה

בס"ד שבט תשפ"ב

'חיים ושלום יוסיפו לך'

ברגשי שמחה וחדווה, משגרים אנו כוס של ברכה מרובה,
קדם ידידנו הדגול מרבבה נוח למקום ולבריות, גומל חסדים טובים,
נחמד למעלה ולמטה אהוב וחביב מוכתר בנימוסין, פאר המעשים, מוזיל מכיסו זהב ופז, לכל דבר שבקדושה וחסידות העומד תמיד לימין פריחת קהילתינו בלב חם ואוהד, טוב שמו משמן טוב במאור פנים וחן

הנדיב היקר

מוה"ר יום טוב ישראלי הי"ו

תומך נלהב ומחשובי מתפללי בית מדרשנו

לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות

הבחור כמר חיים משה ני"ו

לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ

טנא מלא ברכות נרימה מעומק לבבנו, שיזכו מע"כ לראות מלא חפניים
נחת דקדושה, במידה רבה וגדושה, מכל יוצ"ח, מתוך רוב שמחה ומתוך
עושר ואושר וכבוד, אך טוב וחסד ירדפוכם וישיגוכם כל ימי הימים,
יאריך ה' את ימיכם בטוב ובנעימים, ויקוים בכם כל הברכות הכתובות
בספר התורה ובמשנת חכמים, עדי נזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכנו בראשנו ויתגדל חתן הבר מצווה נ"י לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לעטרת תפארת המשפחה וההורים, אמן כן יהי רצון אמן.

מברכים ומאחלים

המתפללים והגבאים

ברכה לבר מצוה – שער צד כחול
100
80 ₪
בר מצוה

קהילת "דברי מנחם" טשעקא

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ב

מזל+א טבא וגדא יאה+

לידידנו הנכבד חבר קהילתנו
ותומך נלהב למוסדותינו

הרב שמעון צבי וידר הי"ו

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהכנס בנו היקר+

כמר ברוך ני"ו

לעול התורה והמצוות
בשעה טובה ומוצלחת

יה"ר ויזכה לרוות נחת בשפע מתוך בריות גופא ונהורא מעליא

שמחת בר המצוה תתקיים ביום ג' באולמי "נאות השמחה"
רח' הבונים 69 טבריה החל מהשעה 9:00 בערב

בברכה

הנהלת הקהילה

ברכה לבר מצוה
80
60 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן