ברכות ואיחולים פרטיים

ברכות ואיחולים פרטיים
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנה לקראת חג הפסח
משפחת מושקוביץ
מתכוננים לפסח בשמחה
ובהצלחה!
נקי לפסח – מתנה
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר סגול – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
מתנת גרפולייק לחודש אדר
משפחת
ישראלי
מרבין באורה
ושמחה!
משנכנס אדר – מתנה להורדה
40
30 ₪
ברכות
בס"ד שבט תשפ"ב
קהילת "אמרי דוד" ריסטוב
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם האי גברא רבה
ידידנו עוז בר אוריין וצורבא מרבנן, שמו מפארים בתוך קהל ועדה
לו נאה ויאה כל תהילה, עושה ומעשה להרבות פעלים וחיילים לתורה ולחסד,
איש חי רב פעלים כבירים אילן היוחסין, נצר למשפחת רבנים אשלי רברבי יושבי על מדין
החסיד המפואר
הרב יעקב פסח וינברג שליט"א
פרנס הקהילה
ולאביו הנגיד הדגול, הוא הגבר מייסד מקים ובונה בית מדרשנו ותפארתנו
בית היוצר שמגדלים בו תורה יראה וחסידות לגאון ולתפארה, כל מגמתו וחפצת ליבו
לפאר ולרומם את אברכי הכוללים ולומדי ביהמ"ד לשבת באהלה של תורה בטוב ובנעימים
והוא גופי' צורבא מרבנן, ממקדמי ומחשכי בי כנישתא, דולה ומשקה מבארה של תורה כמעיין
המתגבר, משכיל אל דל, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה וליבו פתוח כאולם לרווחה
הרבני החסיד המרומם
רבי אלימלך זרח וינברג שליט"א
יו"ר ועד הנאמנים דקהילתנו
לרגל שמחת ליבם בנישואי הבת - הנכדה הכלה שתחי'
עב"ג הבחור החשוב פרי הילולים מגזע אראלים ותרשישים
החתן כמר זעליג ברוך נרו יאיר ויזרח
בן האי גברא רבא המהולל ומפורסם בשערים,
נודע בנועם שיח אמריו המלהיבים כל לב לעבודתו ית"ש
המשפיע הדגול רבי צבי משה זילבר שליט"א
רב קהילת "שרפי קודש"
יתן ה' ומשמחה זו יושפע רב שפע ברכה והצלחה, לראות ולרוות רוב תענוג ונחת דקדושה
דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד, תמיד ישמע במעונכם קול ששון ושמחה קול חתן וקול כלה
ובזכויות הרחבת גבולות התורה והחסד תזכו להרחבת הדעת ולאורך ימים ושנות חיים
בבריות גופא ונהורא מעליא, תורה וגדולה יתאגדו על שולחנכם תדיר, אכי"ר.
בברכה מרובה
הנהלת הקהילה
ברכה לתורם לחתונה 7
160
140 ₪
בר מצוה
בס"ד חשוון תשפ"ב
חיים ארוכים ושפע קודש
בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה, קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
שבחו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו ברו"ג
ה"ה הנדיב הגדול והמפ++ואר
רבי משה פרויליך שליט"א
מגדולי תומכי קהילתנו
בעת תת ה' שמחה במעונו,
בהכנס הבן היקר עדיו לגדולות, יניק וחכים
הבחור יוסף חיים נ"י
לנועם עול תורה ומצוות
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מממנו ומכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים
כה דברי המברכים ברגשי שמחה
הנהלת הכולל ǀ חברי הכולל ǀ רבנן ותלמידיהון
ג"א מצטרף הרב משה רוסוף - מנכ"ל הכולל
ברכה לבר מצוה – עמודי זהב איגרת
150
120 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
למלמד החשוב והמסור
רבי ניסים עקשטיין שיחי'
בימי הפורים הנזכרים ונעשים
הננו לשגר מנחה זו ונביע בכמה מילים
את גודל הערכתנו
אשר הנך עושה עם בננו
לא נוכל לתאר את השקעה העצומה
במשך כל ימות השנה
בהנחלת אהבת התורה במידה גדושה
קניני מידות טובות ברוב חכמה דעת ותבונה
לעודד לדרבן, לקדם, בכל מצב ועת, ברוב אהבה וחיבה

ועל כך נכתוב בזו המגילה
רגשי הוקרה מרובה ובצירוף ברכה מעומקא דליבא
שתזכו לאושר ולנחת מכל המשפחה
הצלחה רבה בעבודת הקודש ברוב ברכה והצלחה
ועל ה+כל אנחנו מ+ודים ומהל+לים
ומברכים ביום הפ+++ורים!
משה צדוק לוריא
וההורים
ברכה לאיש חינוך
60
35 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד שבט תשפ"ב
לברכה אם המלכות אשת החיל היקרה!
יש בית,
עשוי הוא בטון,
בו דלת אין,
ואין גם חלון,
האור אינו חודר,
רק אפלה עלטה,
הכל בו קודר,
ואין בו משמחה.

יש בית,
בו חלון, דלת,
וגם צריח,
אך פורצים הם
ללא מנעול ובריח.
את המגדל אין איש מאייש,
יכנס בו כל מבקש.

אך יש בית,
איתן יציב
אף מול רוח סערה,
לא יכזב,
יסודותיו מוצקים,
קירותיו איתנים.

יש בית,
מחלונותיו – אור יום בהיר ונעים,
וילונותיו – במשב הרוח מתנועעים.
שמחה ​ורוגע,
בכל פינה שוהים,
וטוב שם וחמים.

יש בית,
בו מגדל שמירה,
שומרים ערניים בכל שעה,
מקפידים על כל סטייה,
לבל תשכח המטרה.

אשרינו!!!
שזכינו לזה הבנין,
שקורות ביתנו מעידים,
שתילי זיתים – סביב השולחן,
פירות משובחים אנו מוקפים.

אשרינו!!
שזכיתי לאשת חיל כה מסורה ונפלאה
רעיה כה מדהימה, אישיות כה מקסימה
שנותנת את כל הלב והנשמה
למעני ולמען כל המשפחה
יום - יום, שעה - שעה, ללא הפסקה
לטפח את המלוכה באהבה ובהשקעה נדירה

יתן ד' וכה יוסיף, שנזכה עוד רבות בשנים,
לראות נחת מבנים ובני בנים.

בבריאות שלימה, באושר ובשמחה,
ללוות ילדים ונכדים לחופה
הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו!
המאחל בהתרגשות עצומה ובדמעות של אושר והודיה
ובאהבה עמוקה ובהערכה אינסופית,
יוסי
ברכה ליום נישואים
70
50 ₪
ברכות
קהילת "בני היכלא" צפת
בראשות מורינו הרב שליט"א
בס"ד, טבת תשפ"ב
ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה
הנדיב הדגול והמפואר
רבי ברוך דוד קליין שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו הקדושים
לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן ישראל שמערל נ"י
בן הרה"ג יצחק משה שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא, 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
אביגדור גרוס
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון
ברכה לתורם לחתונה 3
200
150 ₪
אירועים
כתר
יתנו לך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום מסכת
80
40 ₪
הודעות
ארגון החסד "לחמי ישעיה"
ע"ש הרה"ק רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
בס"ד ר"ח אייר תשפ"ב
לשובע ולא לרזון
סדרי הזמנים לקראת יומא דהילולא קדישא
של רבינו הקדוש פועל ישועות בקרב הארץ
רבי ישעי' ב"ר משה זיע"א מקערעסטיר
יום חמישי ג' אייר
בשעה 8:00 בערב
בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל
סעודת הילולא כיד המלך
בשר וד+גים וכל מטעמים+
ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא
הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א
רב ביהמ"ד קרעסטירר בירושלים עיה"ק
בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא
סעודת הילולא רבי ישעי’ ב”ר משה 8
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לידידנו החשובים והיקרים
משפחת ישראלי שיחיו
ביום הפורים
כשהלבבות שמחים
והאוצרות נפתחים
אנו לכם מאחלים
ימלא ה' משאלות ליבכם
נחת אושר ושמחה כל הימים
פ+++ור+ים שמ+ח+!
מאחלים
משפחת כהן
ברכת פורים לידידים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד אדר תשפ"ב
ומ+של+++וח+ מנ++ות
א+יש ל+רעה+ו
א פרייל+עכען פורים !
און א לעכטיגען תמיד!
מאחלים
משפחת ישראל הירש
טבריה
ברכת פורים לידיד
80
60 ₪
אירועים
מועדים לשמחה
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
החברותא הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום סדר מועד
80
40 ₪
ברכות
מוסדות התורה והחסד "יוסיף דעת"
בנשיאות הגאון הגדול רבי ירחמיאל זינגבך שליט"א
בס"ד שבט תשפ"ב
נפתח פינו בשיר ורננים ונביע מיטב איחולים למע"כ מכובדנו החשוב והנעלה
טוב עין ויקר לבב לכל דבר שבקדושה, הפועל גדולות ונצורות למען פריחתנו
מוכתר בתוארים והילולים, עצתו אמונה פעולתו אמת, נועם המידות המוזהבות
שלשה עמודי עולם תורה עבודה וגמילות חסדים יחדיו אצלו משולבות
הרבני הדגול והמרומם
רבי כתריאל צמח וולדורף שליט"א
מקים ובונה בנייני המוסדות
והברכה אחת היא למכובדנו הדגול והמרומם, הולך בדרכי אבות
איש אמונות רב ברכות ותהילות, יום ולילה למעננו לא ישבות,
מוצא חן ושכל טוב בעיני ה' ואדם, העושה ומעשה לכל באהבה רבה,
ידידנו המפואר
הרב אביגדור וולדורף שליט"א
מגדולי פרנסי הקהילה
לרגל השמחה שבמעונכם באירוסי הנכדה - הבת הכלה שתחי'
עב"ג החתן המופלג בתורה ומוכתר בכל מידה כמר דוד זעליג שיחי'
בן מעכש"ת המשפיע הנודע
הגה"צ משה יוסף בירנבום שליט"א
ראש ישיבת "שערי התלמוד"
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ
"בורא עולם בקנין השלם זה הבנין"
ויהי רצון שיעלה הזיווג יפה לדור ישרים יבורך ולקשר של קייימא
יקויים בכם הכתוב "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד"
כה יתן וכה יוסיף ה' לכם שנות חיים ושלום באושר בריאות
ונחת מכל יוצ"ח בשפע ברכה וכט"ס, אכי"ר.
המברכים ברגשי שמחה
הנהלת המוסדות - מורינו הרב - רבנן ותלמידהון
ברכה לתורם לחתונה 5
160
140 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד אדר תשפ"ב
ברכת הצלחה
בידידות והערכה רבה,
אשגר ברכת הצלחה מרובה,
לידידי היקר איש החזון והמעש,
בעל חן ושכל טוב אהוב לכל מכריו
הרב ברוך בנדיקט הי"ו
לרגל פתיחת הסניף החדש של
רשת 'משקפופרים'
במרכז המסחרי רמה ו' בית שמש
בשעה טובה ומוצלחת
שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה בכל מפעלותיך הברוכים
בברכה, ידידך עוז
אשר ישראלי
יועץ עסקי לעסקים צומחים
ברכה לפתיחת עסק
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב
ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו
לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה
הרב ברוך איצקוביץ שליט"א
ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה
'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה
שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח
מוקירים
משפחת ויזל
ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
80 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו ברכ++י היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט
מאחלים+
המחותנים
קלוגר
ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
והוא יתן מעדני מלך
(בראשית מט)
בשיר וקול תודה נברך לאלוקינו, על מנהל מוסדותינו, שבחסדיו הנחילנו.
שמח וטוב לבריות ולשמים, עוסק בגמילות חסדים, כל אדם מקבל בסבר פנים.
עמל בתורה ועבודה, בכל עת ועונה, ונאמן להשקפת התורה הטהורה.
הגדיל לנו אלה וכאלה, מעוטר בכל מידה נכונה, מסייע בכל לבב לכל נדכא.
ה"ה הרב נח סבו שליט"א
מנהל המוסדות בעין יפה
באהבה נשגר לך משלוח מנה, מידה כנגד מידה
טוב וחסד ירדפוך כל הימים, אורך ימים ושלווה בנעימים.
ותהייה לחן בעיני כל רואיך, להרבות כבוד שמיים ולעשות רצון קונך.
ברכה במעשיך תשרה, ובאשר תפנה תראה הצלחה.
בזכות המוסדות המנוהלות באמונה, תשרה בביתך השכינה.
מאחלים מתוך הערכה רבה
צוות עובדי המוסדות
ברכה למנהל מוסדות – פורים
90
70 ₪
ברכות
בס"ד שבט תשפ"ב
שיר+ ושבחה+ הלל וזמר+ה
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים, רב חסד בחן ובמאור פנים
מסור ונאמן בכל נפש להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד, איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר
הרה"ח משה ישראלי שליט"א
מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות
החתן אברהם ני"ו
עב"ג הכלה תחי'
בת ידידנו החשוב הרב ברוך ויזל שליט"א
יהא רעווא ובזכות פעולותיכם הכבירים להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.
בברכה ברוב רגשי תודה
ישראל זילבר
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם לחתונה 9
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
לסבא וסבתא ליבוביץ היקרים
בברכת רוב נחת דורות ישרים ומבורכים פירות נאים ומבורכים
משפחת ליבוביץ הר - יונה
ברכת פירות נחת להורים – ט”ו בשבט
40
30 ₪
בר מצוה
בס"ד שבט תשפ"ב
'חיים ושלום יוסיפו לך'
ברגשי שמחה וחדווה, משגרים אנו כוס של ברכה מרובה,
קדם ידידנו הדגול מרבבה נוח למקום ולבריות, גומל חסדים טובים,
נחמד למעלה ולמטה אהוב וחביב מוכתר בנימוסין, פאר המעשים, מוזיל מכיסו זהב ופז, לכל דבר שבקדושה וחסידות העומד תמיד לימין פריחת קהילתינו בלב חם ואוהד, טוב שמו משמן טוב במאור פנים וחן
הנדיב היקר
מוה"ר יום טוב ישראלי הי"ו
תומך נלהב ומחשובי מתפללי בית מדרשנו
לרגל השמחה השרויה במעונו, דיצה בארמונו,
בהכנס הבן המו"מ בתורה וירא"ש ובמידות טובות
הבחור כמר חיים משה ני"ו
לנועם קבלת עול התורה והמצוות במז"ט ושעטומ"צ
טנא מלא ברכות נרימה מעומק לבבנו, שיזכו מע"כ לראות מלא חפניים
נחת דקדושה, במידה רבה וגדושה, מכל יוצ"ח, מתוך רוב שמחה ומתוך
עושר ואושר וכבוד, אך טוב וחסד ירדפוכם וישיגוכם כל ימי הימים,
יאריך ה' את ימיכם בטוב ובנעימים, ויקוים בכם כל הברכות הכתובות
בספר התורה ובמשנת חכמים, עדי נזכה לקבל פני משיח צדקנו ומלכנו בראשנו ויתגדל חתן הבר מצווה נ"י לאילנא רברבא בכרם בית ישראל
לעטרת תפארת המשפחה וההורים, אמן כן יהי רצון אמן.
מברכים ומאחלים
המתפללים והגבאים
ברכה לבר מצוה – שער צד כחול
100
80 ₪
חגים
בס"ד פורים תשפ"ב
ל+++קיים א+ת
ימ+י הפ++ורים הא+ל++ו
בשמחה וגילה כדת, ביום ניסים ופלאות
הננו מצטרפים בדיצות, להרבות האחוות
ובקירוב לבבות, נשגר משלוח מנות
למשפחת אחינו היקר
הרב ישראל ברוך הי"ו
נברך אותך ואת כל המשפחה, ביום הפורים הזה
יאר ה' אליך פניו, ישלח לכם מאוצרו את ברכותיו
תשרה הברכה במעשה ידינו, תרבה האהבה והאחווה בינינו,
תרוו נחת מילדיכם מלוא חופניכם, בלי צער כל ימיכם,
תהי הברכה מצויה באסמיכם, אך שנות טוב תראו בחייכם
תראו פירות מעמליכם, ותשרה שכינה בבתיכם
א+ פ++רייל+++ע+כן פ+++ורים
משפחת ויזל
ביתר
ברכה למשלוח מנות לאחים/גיסים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד שבט תשפ"ב
לשרי היקרה!!!
מזל טוב! ליום היותך בת מצוה
בו את זוכה לשאת עול מצוות בגאווה
יעזור ה' ותזכי לשאת בעול
לקיים לעשות ולא לחדול
לעבוד את ה' באמת ובאהבה
לדעת את גודל הזכות והחובה
ישלח לך ה' מאוצרו הטוב
סייעתא דשמיא והצלחה לרוב
שתזכי לגדול מאוד צדיקה
ותמשיכי להיות כזו מתוקה
ירוו הורייך המון המון נחת
ממך בתם המקסימה והמוצלחת
שיהיו לך אושר ושמחה כל הימים
מזל טוב עד מאה ועשרים!
מאחלים באהבה
הדודות
ברכה לבת מצוה 2
70
50 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן