ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

ברוכים הבאים-

ברוכים הבאים-
ברוכים הבאים


בס"ד, א'ני ל'דודי ו'דודי ל'י תשפ"ג

בואו שע+ריו בתודה

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
בבואו של ידידנו הדגול והנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות רצון קונו
תמיד עושה ומעשה למען קדשי בני ישראל ברוב אונו
משליך נפשו מנגד למען בית מדרשנו ביד רמה+
ומסור בלו"נ לעט"ר מורנו הרב שליט"א והכל בקול דממה+
איש חי ורב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ברוב שמחה ובחמימות+
רצון צדיקים להיות עושה ומעשה תמיד להעלות אש תמיד+
ולמען השכנת שלום בקרב בני ישראל נפשו צבי וחמיד+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
משמח ומשיב נפש בכל אתר ואתר וברב התשבחות מהולל+
נאמן ביתם וחביבם של גדולי ישראל בהררי ציון וירושלים+
לעמוד לימינם ולמלאות שליחותם שש ברצון ובשמחה+ לקיים+

ה"ה הרבני הנכבד העסקן הדגול והנעלה, כש"ת

מוה"ר רבי
מנחם אנשיל כף
שליט"א
מפארי וחשובי תושבי עירנו לשם ולתהלה

לרגל בואו לארץ הקודש בשעטומ"צ
לחזות בנועם ה'
ולבקר בהיכלם של גדולי ומאורי הדור שליט"א
ומנשים באהל תבורך, זוגתו החשובה והיקרה תחי'
העומדת לימינו ועוזרת בידו בכל מפעלותיו בצדקה וחסד

בר+כותנו מקרב הלב אליו שלוחות+:
'בר+וך אתה בבואך' לשאוב ממעייני הישועה בארץ חמדה+ 
'יבר+כך ה' מציון' להתברך במדה טובה מפי הגבורה+
ל+המשיך במעשיך הטובים והחשובים ברוב תפארה+
גד+ולה תורה שנותנת לעושיה חיים עושר וכבוד+
ה+שפעות טובות בגשמיות וברוחניות עוד ועוד+
ת+זכה לרוות אך ורק רוב תענוג ונחת דקדושה+
בר+כות שמים מעל במדה טובה נעלה וגדושה+
בבר+יות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
עד+י נזכה לראות כשיתקיים בירושלים עוד יישבו זקנים+

כברכת המקדמים פניו בתודה ובזמירות

ידידיו וחבריו, מוקירי ומעריצי פעליו הכבירים
למען הכלל והפרט, הן בארץ הקודש והן בגולה

גם אנו מצטרפים בברכה מרובה,
וועד קרן הבנין שע"י קהל "בית פנחס גרונם"
מפעלות הצדקה והחסד "קמחא דתשרי"

ברוכים הבאים – לנדיב 19K
200
119 ₪
בעלי שמחות

בס"ד
שערי אורה+
בנשיאות הרה"צ שליט"א

תנ++ו שבח ושירה+

ברכות נעטה על ראש משביר
בעידנא דא חדותא דילי' לשונינו נגביר
נרים ברכה שירה וזמרה בהערכה עמ++וקה

לידידינו  היקר והחשוב, איש חי ורב פעלים,
משכיל על דבר טוב בחריצות גדולה ובדעת רחבה ונכונה
העומד לימינינו לכבודה של תורה בלו"נ חפיצה
אוצר כל כלי חמדה וכתר ש"ט עולה על גביהן לתהלה

מו"ה יחיאל קראוס שליט"א

מגדולי תומכי היכלינו

בברכת לבבית לרגל השמחה השרויה במעונם
נישואי בתם הכלה המהוללה תחי'
עב"ג למזל טוב המו"מ בתורה ויר"ש כליל המעלות
החתן החשוב יוחנן הלוי הי"ו
בן המחותן המרומם
מו"ה חיים לייבלער שליט"א

ית+ו ד' שזכות החזקת התורה ברוח נדיבה יעמוד לו
שיזכו לבנות בית נאמן בישראל
בדרך אבותינו הק'  בדורות ישרים ומבורכים,
ויזכ++ה לראות רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח
לאור+ך ימ++ים ושנות ח+יים,
מ++תוך בריות גופא ונהורא מעליא והרחבת הדעת,
יחד עם נו"ב אך טוב וחסד ירדפהו כ++ל ימי חייו,
מתוך אושר+, עושר וכבוד

המברכים  בהוקרה מקרב לב עמוק
בשם כל החבורה משתתפי השיעור

אליהו שטערן

בשם כלל הנהנים והלומדיםשער לברכה מכובדת H9
140
88 ₪
בין הזמנים

בס"ד
ר"ח אלול תשפ"ג

ברוכים
הבאים

הננו מקבלים בברכה
את פני תלמידנו היקרים
לקראת זמן הלימודים ה'תשפ"ד
הבא עלינו לטובה והננו לברככם
בברכת+
"הצלחה מרובה"
שתעלו ותגדלו בשנה הבעל"ט
בתורה וביראת שמים

ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שנזכה
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את
דברי התורה מתוך סייעתא דשמייא כל הימים

המקדמים פניכם בברכה

הנהלת התלמוד תורה

המלמדים


ברוכים הבאים לתלמידים תחילת הזמן
120
91 ₪
ברוכים הבאים-

                                                                                              

בס"ד, אלול תשפ"ג
אני ל++דודי ודודי ל++י

טוב עין הוא יבורך

מעומק הלב אביע ברכת הטוב והמטיב בנאמנה+,
בקול שיר תודה ורננה, בצהלה ורנה+,
אל מעלת כבוד מכובדנו, שמו הטוב מפארים בקרב ידידים+, 
משובח בשפתי חכמים ומהולל בפי ישרים וחכמים+,
צדקותיו לשם ולתהילה נודעים, רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים+,
 ידידי החשוב, הנדיב, הנכבד והנעלה, איש סגולה ורב המעלה,
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן ואיהו גופיה מנייה+ו,
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה, אהוב ונערץ בפי כל+,
העומד לימיננו ומשמש אכסניה לכבודה של תורה בלונ"פ חפיצה+, 
תומך נלהב וידיד איתן להיכלי התורה והיראה+, מימים ימימה, ה"ה

מוהר"ר חנוך גולדקאר שליט"א

ואתו עמו נוו"ב החשובה מנב"ת שתחי' לאויט"א

"אשר+ ביתם פתוח לרווחה להיות בית ועד לחכמים+"

וזאת הברכה תהא שלוחה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה,
בהוקרה עצומה על כל ההשקעה המיוחדת והנפלאה+,
ביד רחבה ברוב מטעמים ורוח נדיבה+!
יוסף ד' עליכם אלף פעמים ככה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה,

עד מאה ועשרים שנה ברווחה, בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה,
אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, בכל מעשה ידיכם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם אך קול שמחה ונס ממנו יגון ואנחה,
בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה,
ולא תמוש התורה מפי זרעכם וזרע זרעכם בהבטחה,

ובכל אשר תפנו תראו הצלחה, בשפע ובהרווחה,
נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה,

ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה,
בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה. אמן כיה"רהמברך בהוקרה ובהערכה 
מנחם ברלינער

ברכת תודה למארח ובעל אכסניה S19
100
75 ₪
ברוכים הבאים-

 מנחם אב תשפ"ג

צאתכם
לשלום

מעומק רגשי הלב ובאחוות רעים+
עצומה+ הננו לברך את ידידינו החשובים+,
מיקיר+י וותיקי קהילתנו הקדושה ומטובי בוניה+,
ה+ני תרי צנתרי דדהבי היקרים והנעימים+,
טובים+ לשמים וטובים לבריות, עוסקים בתורה+
ובגמיל+ות חסדים, ומאירים פנים לכל אדם+


הרב שמואל גרוס שליט"א

ועתו
הרב נחמן פילץ שליט"א

לרגל מעבר+ם למשכנם ה+חדש
בעיה"ת רכסים
בשעה טובה ומוצלחת+

בעת פרידה זו אשר קשה עלינו מאד+,
הננו לברככם מעומק לבבנו בברכת יישוב טוב ומבורך,
יצו ה' את הברכה אתכם בכל מעשה יד+יכם,
ובכל אשר תפנו תלכו ותצליחו, וירום קרנכם+
ברום המעלות בתורה במעשים טובים, ותרוו רוב נחת
מכל יוצאי חלציכם מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ותזכו לה+משיך תמיד בפעליכם הברוכים למען ה' ועמו
מתוך שמחה+ וטוב לבב, ויה+א שם שמים
מתאהב על ידכם בכל מקום תמיד+.

המאחלים באהבה ובהערצה ובברכת
 "בְשִׂמְחָה תֵצֵאוּ וּבְשָׁלוֹם תּוּבָלוּן, הֶהָרִים וְהַגְּבָעוֹת
יִפְצְחוּ לִפְנֵיכֶם רִנָּה, וְכָל עֲצֵי הַשָּׂדֶה יִמְחֲאוּ כָף.
.."

קהילת קודש זלאטפולי
קרית סגולה


ברכת צאתכם לשלום
120
91 ₪
ברוכים הבאים-

בס"ד
יום ו' ערש"ק לסדר 'כי תבאו אל הארץ' תשפ"ג

נְקַדְּמָה
פָּנָיו בְּתוֹדָה

בהדרת כבוד נגיש את מסכת ברכות, מתוך הערכה וקירוב הלבבות+,
קדם יקירינו הנודע בשערים לתהילות+, מוכתר במידות טובות ונעלות+,
בו נדבר נכבדות+,
נמרץ למען המפעל בגבורות+, ברוך הכישרונות ורב תבונות+,
 איש ח+י ורב פעלים+  בר+וב און וכוח+

עמלי התורה יקרים בעיניו ולצרכיהם עומד ואומר הנני
עוסק בצרכי ציבור באמונה בכל ימות השנה עד בלי די
פועל ללא ליאות להרבות גבולות ה+תורה החסד והיראה+

הרב חיים שישקא שליט"א

מנהל המפעל הדגול והמסור בכל לב ונפש

עם שובו לארה"ק לקראת מעמד המרומם 'שובו לכם'

אחרי שהותו בגולה זמן רב לטובת עמלי התורה+
לכתת את רגליו להביא דבר ד' זו הלכה+
ואת דבר המפעל בבתי נגידי עם סגולה+
בשם מאות לומדי התורה נבטא בזה+
הערכה מרובה על טירחתו הגדולה+

הברכה אחת שזכות לימוד התורה ויגיעתה באהבה ובשקידה
של שבט לוי עמלי התורה חברי ורבני המפעל שליט"א,
יעמדו לו וילוו אותו לברכה והצלחה בכל דרכיו,
מתוך בריות גופא לאורך ימים ושנים טובותחיי אריכי ומזוני רויחי עד בלי די

המקדמים פניו בשמחה וברגשי תודה וברכה

 הנהלת מפעל "תורתנו"
בשם מאות לומדי וחתני התורה

ברוכים הבאים לעסקן
100
65 ₪
ברוכים הבאים-

אייר תשפ"ג

מִזְמוֹר שִׁיר
חֲנֻכַּת הַבַּיִת 

בשיר ושבח לקל עליון,
נרנן ונריע מעומקא דלבא,

ברכת יישוב טוב ומזלא טבא,
לכבוד האי גברא רבא ויקירא,

איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,

הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען מלאכת בית ד',
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה
מעשה ומגייס אותם לדבר מצווה,
להוזיל זהב מכיסם למען ה' וקדושתו,

דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה,
מתנהג בחסידות ואורח ישרה, כליל המעלות והפעולות

אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו

מנהלינו היקר והחביב

רבי חיים קטינא שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות מיוחדת

לרגל חנוכת ביתו נאווה קודש
בשעטומ"צ

מאחלים אנו מעומק חדרי הלב
בזה הבית תשרה השכינה
בזה הבית תבוא הברכה
בין קירותיו תתרחש הצלחה
בין כותליו ישמע קול התורה
באווירתו תורגש האושר והשלווה
דייריו תמיד בבריאות איתנה
בשמחה תמיד וקול צהלה ורינה

כה ייתן ה' וכה יוסיף,
רק ברכה מרובה בבית הזה בשפע ותענוג
ורוב נחת מכל יוצ"ח שיחי', 

מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים,
ויזכו לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן!     

המברכים ברגשי שמחה
ההנהלה      צוות המשרדברכה לחנוכת הבית
120
79 ₪
ברוכים הבאים-

בס"ד, יום ו' ערש"ק לסדר 'כי תבאו אל הארץ' תשפ"ג

כוללי אברכים
"שעשועי אוריית+א"

נְקַדְּמָה פָּנָיו בְּתוֹדָה

בהדרת כבוד נגיש את מסכת ברכות, מתוך הערכה וקירוב הלבבות, קדם יקירינו הנודע בשערים לתהילות, מוכתר במידות טובות ונעלות, האבר"ך החשוב בו נדבר נכבדות,
זה שנים רבות נמרץ למען הקהילה, ברוך הכישרונות ורב תבונות,
מסור ונאמן בכל ישותו להיטיב עם הבריות

‎‎‎‎
איש ח+י ורב פעלים+ לכל+ל ולפרט בר+וב און וכוח+
עוסק בצרכי ציבור באמונה בכל ימות השנה עד בלי די
עמלי התורה יקרים  בעיניו ולצרכיהם עומד ואומר הנני
בתורת ה' קובע עתים, ובעמוד החסד דבוק כל הימים

ה"ה העסקן המוכשר, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, עוסק בצרכי ציבור באמונה, מקדיש עתותיו וכישרונותיו לעזרה ותושיה לכל מבקש, פועל ללא ליאות להרבות גבולות הקדושה

הרב ישראל ועגלהי"ו

מנהל רשת הכוללים "שעשועי אורייתא"

ברוך הבא בשם ה'
עם שובו לארה"ק משהותו בגולה
 כשלוחא דרבנן לטובת עמלי התורה

הברכה אחת שזכות לימוד התורה ויגיעתה באהבה ובשקידה
של שבט לוי עמלי התורה חברי ורבני לומדי הכוללים שליט"א, 
יעמדו לו וילוו אותו לברכה והצלחה בכל דרכיו,
מתוך בריות גופא לאורך ימים ושנים טובות בבני חיי אריכי ומזוני רויחי עד בלי די
ברוב ידידות והערכה איתנה 

אברכי הקהילה ולומדי הכוללים

ברוכים הבאים למתרים /גבאי צדקה
100
60 ₪
ברוכים הבאים-

בס"ד,    י"ב אייר תשפ"ג

נקדמה
פ+++ניו בתודה+

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,

הנה"ח רזיאל קליין שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו

אשר פתחו את ביתם להיות בית וועד לחכמים 

לערוך "מסיבה של מצוה" נכבדה
למען לומדי התורה בכוללי "הוראה ודיינות"
בעי"ת  קרית עמק יצ"ו

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לכם את אוצרו הטוב
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת
אמן כן יהי רצון

ברגשי תודה וברכה

חיים מאיר קרויזליק

ברכת תודה למארח E4
120
79 ₪
ברוכים הבאים

נקדמה
פ++ניו בתודה+

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי שמואל אליעזר ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

ל++רגל בואו לארה"ק בשעטומ"צ
לעל++ות וליראות באתרא קדישא מירון
בציון המצוינת לקראת ה+ילולא דרשב"י
לשאוב שפע+ רב בכל העולמות

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב, להיפקד במידה טובה ישועה ורחמים
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, תענוג ונחת מכל יוצ"ח
באור גדול ובהרחבת הדעת, אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה
וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם
100
65 ₪
ברוכים הבאים-

שבת שלום ומבורך

לכבוד ידיד נפשי בעל החסד, נדיב לב, רחמן לכל,
האהוב על הבריות, אוהב שלום ורודף שלום,  טוב ומטיב
חכו ממתקים וכולו מחמדים, איש אשכולות עתיר פעולות

ר' זאב ברויער שליט"א

העושה ימים כלילות פאר ייעדן,
איש חזק ואמיץ, בכל מה שהנך שעושה למען הכלל והפרט
מברכים אנו אותך ולבני ביתך העומדים לצידך
והשותפים איתך בכל מעשי חסדיך הכבירים

א פריילאכן שבת!

ותזכו לראות בנים ובני בנים המאירים את העולם+
ועוסקים בתורה ובמצוות מתוך הרחבת הדעת
ובזכות שאתה דואג לאלפי משפחות בזמן השמחה לשובע
תזכה לעשות שמחות מתוך שפע עד בלי די
ואך ששון וקול תודה וזמרה ישמעו במעונך כל הימים

המ++ברך מקרב לב
שמחה פרסקו

בשם כל הצוות 
בונים, ניסים, שמעון ויוסי


מכתב ברכה לכבוד שבת 3U
70
50 ₪
ברוכים הבאים


ברוך מתייך לשלם

בשמחה רבה ובהתרגשות עצומה+

באנו בזה להודיע לכל הקה+ל הקדוש תושבי עירנו מאנסי הע"י

על בואו של האור+ח הדגול רומע"כ האי גברא יקירא חסיד+א ופרישא

חוטר+ מגזע קדושים מקרב לב ישראל לאביהם+ שבשמים

ומכניס אור+ה ואמונה בקר+ב ישראל פועל נצור+ות בחינוך בחורי החמד+

כ"ק מרן אדמו"ר מלעקרוין שליט"א

בן הרה"ק כ"ק אדמו"ר מקרויען יבנה זצוק"ל

אשר נעתר לבקשתנו ויופיע אל שערי עירנו המע++טירה לשבות בתוכנו להזריח מאורו על++ינו
ול++רומם רגשות דקדושה+ בקרבנו

אי"ה בשבת קודש פרשת אחרי קדושים
עד יום חמישי פרשת בהר

האכסניה בבית ידידנו היקר הנדיב והנכבד

הרה"ח ר' פנחס מקניסור שיחי'

לקבלת קהל: יש להתקשר להמשב"ק הרה"ח ר' חיים שפירו שיחי'

כל פרטי השבת נפרסם בעזרת השם במודעה נפרדת

יהא בואו לברכה+

ולהרמת קרן התורה והחסידות בעירנו

חסידיו ומעריציו בארה"ב

ברוכים הבאים לביקור רב /אדמו"ר
100
60 ₪
בין הזמנים

בס"ד, ניסן תשפ"ג

ברכנוכם מבית השם

נקדם בברכה את פני בחורי החמד
בחורי הישיבות תושבי השכונה+

תפאר+תנו וגאוות+נו
מחזיקי העולם בהבל פיהם

המפארים ברמה את כותלי המזרח
בה+יכל הישיבות הק'

לרגל שובם לימי בין הזמנים
לאחר זמן מלא וגדוש בשקידה,
בעמל התורה ובעליה רוחנית.

יהי בואכם לשלום!

לאגירת כוחות לקראת זמן קיץ הבעל"ט
שיהא פורה ומוצלח בע"ה

אשר+יכם תלמ++יד+י חכ++מים
שדברי תורה חב+יבים ע+ליכם!

בברכת ובתפילת 'וקווי ה' יחליפו כח'
בשם מורינו הרב שליט"א ובשם כלל תושבי השכונה
רכזי ה'איגוד'

ברוכים הבאים לבחורים בין הזמנים
60
50 ₪
ברוכים הבאים-

בית המדרש פרחי זלאטשיק  - ליפשיץ יע"א
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

פתחו שערים ויבוא צדיק

בהדרת קודש ובחדוא עילאה+
מקדמים אנו את פני צדיק בא ל+עיר 
בוצינא קדישא פאר+ מקדושים
על ישראל ה+דרתו חתנא דבי' נשיאה+

כ"ק אדמו"ר מזלאטשיק שליט"א

אשר בא לשבות בעירנו ונעתר לבקשתנו 
לערוך תפילת שחרית בצפרא דשבתא
בבית מדרשנו

לקראת שבת 'וארא אל האבות+'
שבת מברכים חודש שבט

יה+י רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל+

ויהא בואו לברכה ולהרמת קרן התורה והחסידות


ג++באי ומתפ+++ללי בית מדרשנו


ברוכים הבאים לאורח שבת 8
150
100 ₪
אירוסים

בס"ד, טבת תשפ"ג

טנא מלא ברכות

מתוך רוב הוקרה וברכה מרובה
נגיש בזאת מנחת תודה וברכה עמוקה
אל ידידנו עוז הנודע לתהילה העומד בתמידות
לימין הקהילה הקדושה 'עומק ההלכה' בכלל+
ה"ה

הרב שמעון לוי הי"ו

אשר מוביל בטוב טעם ודעת את מפעלי התורה
'אור ליהודים' בעירנו

על שבא לעזרת ה' בגיבורים ותמך בעין יפה+
לעריכת המסיבה הגדולה לכבודה של תורה+

כיצד נבטא את הברכה+,
אלא שכל הפירות היוצאים ממך,
יצמחו לשם ולתפארת, לאילן רב פארות+,
ירוו נחת יהודית מזוקקת בשני העולמות.

ואנו תפילה לא'ל נורא עלילה,
המצמיח ישועות יעניק לכם כוחות להמשך גידול הדורות+,
ולהמשיך להעניק מרוב טוב ליבכם למען עמך בית ישראל, 
מתוך בריאות ואורך ימים, שמחות ושפע ברכה,
ויהא רעווא שבכל מעשי ידיכם תשרה ההצלחה.

בברכה
חיים יוספזון

ב/הנהלת קהילת
"תולדות משה" דימונה

ברכה לתורם – טנא מלא ברכות
80
50 ₪
אירוסים

בס"ד חשוון תשפ"ג

'רינ++ה וישועה באהלי צ+++דיקים

בר+וב כבוד והערכה+, רננה ושמחה+, נשגר טנא מלא ברכות
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה+
הנושא תד+יר על לוח ל+בבו את כל קהל עד+תנו במסירות
ומלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות+

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


לרגל השמחה בבית צדיקים
באירוסי הבת הכלה שתחי'
עב"ג בת האדמו"ר מפינצוב - לקעריץ שליט"א
במזל טוב ובשעטומ"צ

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לתפארת בית צדיקים
ברכותינו בהאי עידנא דחדוותא יאריך רבינו ימים על ממלכתו
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ורבינו בראשינו אמן

ה+מברכים בקידה ביראת הכבוד+

חבורות התלמידים    וועד הקהילה

מזל טוב שער לרוחב
200
150 ₪
ברוכים הבאים

בס"ד, אלול תשפ"ב

נקדמה
פ+++ניו בתודה

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי שמואל אליעזר
גד ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לארה"ק בשעטומ"צ
לרגל השמחה שבמעון משפחתנו

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם E4
120
79 ₪
בין הזמנים

בס"ד, ניסן תשפ"ג

ברכנוכם מבית השם

נקדם בברכה את פני בחורי החמד
בחורי הישיבות תושבי השכונה+

תפאר+תנו וגאוות+נו
מחזיקי העולם בהבל פיהם

המפארים ברמה את כותלי המזרח
בה+יכל הישיבות הק'

לרגל שובם לימי בין הזמנים
לאחר זמן מלא וגדוש בשקידה,
בעמל התורה ובעליה רוחנית.

יהי בואכם לשלום!

לאגירת כוחות לקראת זמן קיץ הבעל"ט
שיהא פורה ומוצלח בע"ה

אשר+יכם תלמ++יד+י חכ++מים
שדברי תורה חב+יבים ע+ליכם!

בברכת ובתפילת 'וקווי ה' יחליפו כח'
בשם מורינו הרב שליט"א ובשם כלל תושבי השכונה
רכזי ה'איגוד'

מוגן: יהודה מליק בין הזמנים
60
50 ₪
ברוכים הבאים

ברוכים הבאים
בשם ה' ברכנוכם מבית ה'

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא, אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

רבי גבריאל ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לשבות עמנו
בשב"ק פרשת ויצא בארה"ק

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם R5
180
120 ₪
ברוכים הבאים-

נקדמה פניו בתודה

ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר

מוהר"ר שמואל אליעזר ברקוביץ הי"ו

בארא פארק נ.י.

בונה ומקים היכל התפילה המרכזי

לרגל בואו לשבות עמנו בשב"ק פרשת ויצא

יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון

המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה

מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין

ברוכים הבאים לתורם 3
180
150 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן