שבת התאחדות

שבת התאחדות
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ב

השבת+ נועם ה+נשמות

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222

המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות

שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
בעלי שמחות

סידורו של שבת

ליל שבת

4:16 - זמן הדלקת נרות אשדוד
4:25 - תפילת מנחה וקבלת שבת בביהמ"ד "תורת נחום" רח' רבי יהודה הנשיא 12
סעודתא דחקל תפוחין קדישין באולם "בית דוד" רח' הנרקיס 108
9:00 - שבת אחים גם יחד באטע באולם

צפרא דשבתא

8:50 - ליווי החתן בשירה ובזמרה מרח' ההגנה 13
9:00 - התחלת התפילה
10:50 - העליה לתורה של החתן בשעטומ"צ
11:30 - קידושא רבא בביהמ"ד [לנשים באולם]
סעודתא דעתיקא קדישא באולם

סעודה שלישית

4:30 - מנחה בביהמ"ד
סעודה שלישית לנשים באולם

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מקבלים פניכם בשמחה
בברכת שבת שלום ומבורך

המחותנים
משפחת ישראלי

שב+ת א+ופ++רוף

מ++שפ+חות++ ישרא+לי - וויס

שב"ק פרשת וישלח תשפ"ב

סדר השבת לשבת אופרוף
150
120 ₪
אירועים

שב+ת התא+חדות++

קהילת "ירא+י ה+שם" א+שדוד

שב"ק פרשת תצווה תשפ"ב - עיה"ק צפת תובב"א

ברוכים הבאים בשם ה'

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם

בשבת התאחדות והתעלות

בראשות מורנו רב הקהילה

רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

יהי בואכם לברכה

ברוכים הבאים לשבת התאחדות 3
150
120 ₪
אירועים

קהילת

"היכל התפילה"

בראשות מורינו הרב שליט"א

שב"ק פרשת פקודי - עיה"ק צפת תובב"א

לוגו לשבת התאחדות 2
200
180 ₪
אירועים

בס"ד, אייר תשפ"ב

הודעה משמחת

אנו מבשרים למתפללי בית מדרשנו
על התכנית לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד

ב"שבת התאחדות"
בקעסטירר

בראשות אבינו רוענו עטרת ראשנו שליט"א

בשבת קודש פרשת בחוקתי הבעל"ט

יהי רצון שמשבת זו יושפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות

הודעה נסיעה 4
135
75 ₪
שבת התאחדות

בעזהשי"ת טבת תשפ"ג

חצר הקודש 'בידלווא' יפו
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

ה+נה מל+כך בא
בחרדת הקודש בהדרת הכבוד והרוממה ביראה עילאה בשמחה ובחדווה+

שמחים+ אנו להודיע לציבור אנ''ש תושבי עירנו יצ''ו
כי בסייעתא דשמיא נזכה להופעת+ו בקודש של

מרנא ורבנא עטרת ראשינו ותפארתינו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

 אשר בא יבוא ברנה בהדרו לשבות עמנו בתוכינו
לשבת קודש פר' וארא הבעל''ט
בתוככי קהילתנו הק'

 שבת קודש נעלה ורוממה של תענוג רוחני מעין עולם הבא,
אשר במהלכה נזכה להתבשם ולשמוע דברי אלוקים חיים
מפום ממלל רברבן, שיחות יקרות בתורה וחסידות מלאים זיו
במשנתם ובדרכם הזכה והבהירה של מרנן רבותינו הק',
תפילות ועריכות שולחנות אשר לפני ה' בלהבת אש קודש בהדר ובהוד

ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור, ויהא בואו לברכה להרמת קרן התורה היראה והחסידות בקרבינו, ולהשפיע לנו מזיו אורו והדר קדושתו ולמען יעמדו ימים רבים, ויהא זה יום השבת קודש
אשר יחקק לזמן רב בקורות דברי הימים של קהילתנו המעטירה לאורך ימים ושנים טובות

בכבוד רב ובהתרגשות עילאית
גבאי ביהמ"ד

בלנק שבת התאחדות עם אדמו”ר שליט”א 5
135
75 ₪
אירועים

לקראת שבת לכו ונלכה

ברוכים הבאים בשם ה'

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם

בשבת התאחדות והתעלות

בראשות מורנו רב הקהילה

רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

יהי בואכם לברכה

בלנק שבת התאחדות 2
150
75 ₪
אירועים

הודעה משמחת
לכלל בני קהילתנו

שבת אחים
גם+ יחד+

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאספו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד

"שבת התאחדות"

בראשות+
אבינו רוענו עטרת ראשנו שליט"א

במושב אור הגנוז תובב"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות

הודעה שבת התאחדות סגול שער
135
89 ₪
אירועים

לקראת שבת
לכו ונלכה+

שבת התאחדות

בראשות מורינו ורבנו שליט"א
לבני החבורות הקדושות

שב"ק בלק - תמוז תשפ"ב בצילא דרשב"י

הנה+ מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד+

לוגו שבת מירון התאחדות 4
200
180 ₪
ברוכים הבאים-

בית המדרש פרחי זלאטשיק  - ליפשיץ יע"א
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

פתחו שערים ויבוא צדיק

בהדרת קודש ובחדוא עילאה+
מקדמים אנו את פני צדיק בא ל+עיר 
בוצינא קדישא פאר+ מקדושים
על ישראל ה+דרתו חתנא דבי' נשיאה+

כ"ק אדמו"ר מזלאטשיק שליט"א

אשר בא לשבות בעירנו ונעתר לבקשתנו 
לערוך תפילת שחרית בצפרא דשבתא
בבית מדרשנו

לקראת שבת 'וארא אל האבות+'
שבת מברכים חודש שבט

יה+י רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל+

ויהא בואו לברכה ולהרמת קרן התורה והחסידות


ג++באי ומתפ+++ללי בית מדרשנו


ברוכים הבאים לאורח שבת 8
150
100 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תפארת החסידים" בית שמש

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד חנוכת הבית

לבנין היכלי קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות  מורנו רבנו שליט"א

זה ה+יום עשה ה+' נ+++גילה ונשמחה+ בו

שלט למעמד מכובד R 1*3
300
150 ₪
הודעות
בס"ד שבת שירה תשפ"ג

אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לד'

שבת קודש פרשת בשלח - שירה
שבת הלל והודאה לד' יתברך
על הצלחת מגבית מקום לד' לבניין בית מדרשינו

בהשתתפות מורינו הגאון הגדול רבי ציון לקס שליט"א
סדרי השבת 
 מנחה ערש"ק........................................16:55
קבלת שבת............................................17:15
בין קבלת שבת למעריב ימסר שיעור+ מפי 
מורינו הגאון הגדול רבי שמחה לוין שליט"א

מעריב ליל ש"ק..........................................17:53

שחרית.........................................................8:10 

"קידושא רבה"
להודות+ ולהל+ל לד' יתברך על חסדו ה+גדול עמנו 
בהתפתחות+ בית המדרש ובהצל+חת מגבית מקום לד+'.

מנחה ש"ק..............................................16:20
מעריב מוצש"ק.........................................18:10
אבות ובנים לאחר מעריב במשך חצי שעה
 מלווה מלכה לכלל באי ביהמ''ד -  מודעה נפרדת. עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ.


בברכת "על+ זאת שבחו אהובים+"


סדורו של שבת – קידושא רבא לרגל הצלחת מגבית
80
65 ₪
אירועים

לקראת שבת לכו ונלכה

ברוכים הבאים בשם ה'

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם

בשבת הת+אחדות וה+תעלות

בראשות מורנו רב הקהילה

רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

יהי בואכם לברכה

שב+ת התא+חדות

קהילת "בני יוסף" אשדוד

שב"ק פרשת וירא
עיה"ק צפת תובב"א

ברוכים הבאים לשבת התאחדות
150
120 ₪
בין הזמנים

שבת
התאחדות
משפחת כהנוביץ

בראשות עט"ר אבינו מורנו שליט"א

בס"ד טבת תשפ"ג

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים

לשבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני משפחת כהנוביץ
היקרה שיחיו

אילן אילן במה אברכך!
פירותך מתוקין.. צילך נאה... אמת המים עוברת תחתיך...

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה, בהנאה ובהתרגשות מרובה

הוועד המארגן 
משפחת כהנוביץ

בלנק להודעות – פרחים ואמת המים
120
79 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לשבת התאחדות והתעלות

לבני קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

הנה מ++ה טוב ומה נעים שבת אח+ים ג++ם יחד+

שלט לשבת התאחדת R 1*3
300
150 ₪
אירועים

מעמד

ההדלקה המרכזית

בראשות מורינו ורבנו שליט"א

שבת ל"ג בעומר תשפ"ב
אתרא קדישא מירון תובב"א

ה+וא ימליץ טוב בעד+נו
אדוננו בר יוח+אי

לוגו לג בעומר 3
200
180 ₪
שבת התאחדות

בעזהשי"ת טבת תשפ"ג

חצה"ק 'בידלווא' יפו
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א

בקשה נחוצה !!
בהתקרב ובא יום השב''ק פר' וארא
שבו נזכה להופעתו בקודש של
כ''ק מר+ן אדמו''ר של+יט''א
ורבו פרטיה ועניניה

אשר ע''כ כל מי שביכולתו לעזור ולהטות
שכם בכל מיני עזר וסיוע במהלך השבת והמסתעף

שיפנה אל: 

הרה"ח אליהו מרגליות הי"ו
הרה"ח יוסף שרפיקס הי"וכדי שהכל יהיה על הצד היותר טוב בעז''ה
לשם  לתהילה ולתפארת

בכבוד רב
גבאי ביהמ"ד

בלנק שבת התאחדות עם אדמו”ר שליט”א 6
135
75 ₪
אירועים

בס"ד, אייר תשפ"ב

לקראת שבת לכו ונלכה

לקראת שבת לכו ונלכה
מיר זענען זיך צוזאמען געקומען דא
אין א מזל'דיגע שעה

משפחת גרויסמאן

לאזן זיך ארויס
אלע באחדות צוזאמען
ס'גייט א רויך איבער די פלאמען
לאמיר טאקע וויסן גיט
ווי צו אויסניצן יעדע מיניט
מיר קומען שוין אן אט אט
לאמיר לויבן און דאנקען דעם גרויסן גאט
דעם תפילת הדרך זאגן מיט כוונה
וועט אונז ה' היטן פון יעדע סכנה

האט'ס אלע א גרינגע נסיעה
אין בעז"ה אנקונען בשלום ובשלווה
עסט אלע צו האבן כח
טרינקען אלע מיט א קלארן מח
לאמיר דערהייבן די מחנה אויאך

א פריילאכן שבת
די גאנצע טייערע
הארציגע משפחה
משפחת גרויסמאן

שב"ק פרשת ואתחנן
מושב תפרח

חרוזים התאחדות משפחתי
135
75 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

אשרינו מה טוב חלקנו
בהילולא דבר יוחאי

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לכבוד הילולא דרשב"י
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מרן כ"ק אדמו"ר שליט"א
המלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י

ניתן לרכוש זכות השתתפות ורכישת שמן בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ואמרתם כה לחי בזכות רבי שמעון בר יוחאי
תורתו מגן לנו והוא ימליץ טוב בעדנו

בברכה מרובה
איגוד בני החבורות

מירון לרוחב 2
150
120 ₪
אירועים

בס"ד, אייר תשפ"ב

הודעה משמחת

אנו מבשרים למתפללי בית מדרשנו
על התכנית לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד

ב"שבת התאחדות"
במושב אור הגנוז

בראשות מורנו הרב שליט"א

בשבת קודש פרשת בחוקתי הבעל"ט

יהי רצון שמשבת זו יושפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות

הודעה נסיעה שבת 4
135
75 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן