ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

שבת התאחדות

שבת התאחדות
אירועים

ישיבת אברכים

חכמת התורה

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

מעמד כבוד התורה 

לרגל התעטרות חתני התורה בכתרה של הוראה לאחר שנות יגיעה

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד שערים צד מפואר R 1*3
300
150 ₪
אירועים

זמירות
לשבת קודש

לרגל+
השמחה השרויה במעוננו

שבת האופריף

לחתן היקר יעקב קעסט  ני"ו
עב"ג נכדת מורנו הרב שליט"א
אלול תשפ"ג - עמק האלה

סימן טוב ומ+זל טוב
יה+א לנו ולכל ישראל++

שער לקונטרס /זמירות שבת – S2
100
74 ₪
בין הזמנים

שבת
התאחדות
משפחת כהנוביץ

בראשות עט"ר אבינו מורנו שליט"א

בס"ד טבת תשפ"ג

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים

לשבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני משפחת כהנוביץ
היקרה שיחיו

אילן אילן במה אברכך!
פירותך מתוקין.. צילך נאה... אמת המים עוברת תחתיך...

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה, בהנאה ובהתרגשות מרובה

הוועד המארגן 
משפחת כהנוביץ

בלנק להודעות – פרחים ואמת המים
120
54 ₪
בין הזמנים

קהילת
קרעסטירר והגלילות
רמת איילים


בס"ד אב תשפ"ג

הננו שמחים להודיע לתלמידי ישיבתנו
כי בעז"ה תתקיים מסגרת קעמפ

ימי מנוחה
הנאה והתעלות

בימי חודש תמוז -אב הבעל"ט בקמפוס במושב מגידו

מיום ראשון ועד יום חמישי פר' ואתחנן

תוכניות ע++שירות - פאנל++ים עתירי תוכן
מרצים+ נודעים ומסל++ולי הליכה בגליל++

מתן שכרה בצידה השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים

להרשמה ניתן לפנות לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000

לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000

וקווי ה' יחליפ++ו כח

בברכה מרובה

רכזי הקהילה והשייגעניסטים

בלנק להודעות לימי מנוחה וגיבוש
90
70 ₪
שבת התאחדות

קהל איחוד החסידים - התאחדות התלמידים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לשבת התוועדות והתעלות

לבני הקהילה בצוותא חדא 

קהילת אור ישראל - קנה בושם

"שַׁבָּת קֹדֶשׁ נַפְשִׁי חוֹלַת אַהֲבָתֶךָ.. שבת קודש נפשות ישראל... ירוין מדשן ביתך"

שלט לשבת התאחדות בקהילה R 1*3
300
150 ₪
בין הזמנים

נופשון הקיץ
משפחת בורלא

בראשות סבא וסבתא בורלא שיחיו

בס"ד אב תשפ"ב

שמחים אנו לקבל את פני
בני המשפחה היקרה והחשובה בברכת

ברוכים הבאים
לנופשון המשפחתי

לימי שבת אחים גם יחד
בקמפוס המפואר במושב נחלים+ תובב"א

לבני המשפחה היקרה שיחיו
וכל הילדים והנכדים

וקווי ה' יחליפ++ו כח!

הנה מה טוב ומה נעים
יחד בשמחה. באהבה. ובאחווה.

המקדמים פניכם בברכה
ובהנאה ובהתרגשות מרובה

ההורים

בלנק לנופש
80
39 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד, כסלו תשפ"ג

התודה
והברכה

על הטוב יתברכו הני תרי צנתרי דדהבי
אשר עמלו ויגעו והשקיעו מאונם ומהונם
והשקיעו כח ומח ללא גבול
לכבוד שבת קודש ולכבוד התורה הקדושה ולומדיה,
למען נוכל כולנו להנות ולהתענג בקדושת השבת,
להתעלות ולהתחזק בשבת אחים גם יחד+.

ה"ה
הר"ר דן נאה הי"ו
הר"ר שמחה כהנא הי"ו
הר"ר שמעון ליבר הי"ו
וכל העסקנים
והתורמים

מן השמים יבורכו
ומקדושת השבת קודש יושפעו בשפע ברכות ישועות
ונחת בני חי ומזוני רויחי, נחת דקדושא
מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
ור+וב סייעתא דשמיא, אמן כן יהי ר+צון.


מברכין משבחין ומפארין

בני הקהילה

הודעות שבת התאחדות 7
70
48 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד, כסלו תשפ"ג

היטיבה ה' לטובים

על הטוב יתברכו הני תרי צנתרי דדהבי אשר עמלו ויגעו והשקיעו מאונם ומהונם והשקיעו כח ומח ללא גבול
לכבוד שבת קודש ולכבוד התורה הקדושה ולומדיה,
למען נוכל כולנו להנות ולהתענג בקדושת השבת,
להתעלות ולהתחזק בשבת אחים גם יחד+.

ה"ה
הר"ר דן נאה הי"ו
הר"ר שמחה כהנא הי"ו
הר"ר שמעון ליבר הי"ו

מן השמים יבורכו ומקדושת השבת קודש יושפעו בשפע ברכות ישועות ונחתו בני חי ומזוני רויחי, נחת דקדושא
מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
ור+וב סייעתא דשמיא, אמן כן יהי ר+צון.


מברכין משבחין ומפארין

בני הקהילה

תודה תורמים שבת התאחדות 7
70
48 ₪
בין הזמנים

ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו

שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"

בס"ד אב תשפ"ב

תוכניה

הננו שמחים להביא בפניכם את התוכניה ל-

ימי מנוחה והתעלות
במושב גורן

7:00
הרצאה מאלפת
מפי המחנך הנודע הרב שמעון לוי שליט"א
איך מחנכים בדורנו?

9:00
זכור את אשר עשה לך עמלק!
הקרנה והרצאה על השואה
מפי הרב גולדווסר שליט"א

קומזיץ סוחף אל תוך הלילה
עם הרב קרליבאס
ופרחי מלכות חסדימילאך

בברכה מרובה

הנהלת הישיבה

תוכניה ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
אירועים

הודעה משמחת
לכלל בני קהילתנו

שבת אחים
גם+ יחד+

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאספו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד

"שבת התאחדות"

בראשות+
אבינו רוענו עטרת ראשנו שליט"א

במושב אור הגנוז תובב"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות

הודעה שבת התאחדות סגול שער
135
78 ₪
אירועים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לכינוס שבת אחים

לבני הקהילה וייסוד חבורות האברכים+ בצוותא חד+א 

קהילת אור ישראל - רמה ד'

"ה+נה+ מה טוב ומה נעים+ שבת אחים גם יחד+"

שלט לכינוס בקהילה R 1*3
300
150 ₪
לוגואיםשבת התאחדות
לכלל תלמידי ישיבת+ינו
בהשתתפות המשפיע הרה"ג
ר' ברוך גדלובסקי שליט"א


שבת קודש פרשת קר+ח תשפ"ג לפ"ק
באור הג++נוז יצ"ו

לוגו שבת התאחדותA8
200
150 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע סנדולייעק

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בר+וכים הבאים+

לשבת התאחדות והתעלות

לבני החבורות בישיבתנו הקדושה

בראשות מורנו ורבנו הצדיק שליט"א

שב"ק פר' כי תצא י"ב שבט תשפ"ב - קוממיות ת"ו

שלט לשבת G6 – 1*3
150 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לשבת התאחדות והתעלות

לבני קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

הנה מ++ה טוב ומה נעים שבת אח+ים ג++ם יחד+

שלט לשבת התאחדות R 1*3
300
150 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערש"ק פרשת שלח שתפ"ג לפ"ק

איחוד החבורות
דקהילת טרובובביץ
בראשות כ"ק מרן רבינו שליט"א
___________________

 אֲזַמֵּר בִּשְׁבָחִין

ימלא פינו ברוב שבח ותהילה, ונקד+מה פניו ברוב הערכה+ והוקרה+
 האי גברא יקירא, גריס באורייתתא, ומרבה רב פעלים לתורה ועבודה+
 העומד לימיננו תדיר במסירות נפלאה+, וראשון לכל דבר שבקדושה+
שמו ה+טוב מפארים על מה שהוא עושה לטובת קהילתינו המעטירה+
עומד+ לימין בחורי ח+בורותינו שע"י קהילתינו הק', בכל עת ועונה+

ה"ה כש"ת
הרב ר' יוחנן ויזל שליט"א
עסקן ותומך נמרץ ל'איחוד החבורות'

תהי נא ברכותינו לראשו עטרה, על שסידר וניהל באופן נפלה ונעלה+,
את השבת התאחדות לבני החבורה, ולא החסיר מאומה, מהחל ועד כלה,
עם סוף מעשה+ במחשבה+ תחילה+, והשליך נפשו מנגד בנאמנה+,
ומסר לילות כימים+ למען המטרה הקדושה, ופרי ידיו היו לתפארה+,
ליום שבתון של התעלות גד+ולה ונפלאה+.

ויהא רעוא שזכות זה יעמוד לו לכל מילי דמיטב, ובעל הגמול ישלם משכרו הטוב
בכפלי כפליים+, ויזכה להמשיך עם פעליו הכבירים+, להגדיל תורה ולהאדירה+,
בית+ר שאת וית+ר עוז, וישרה שכינה בכל מעשי ידיו, ואך טוב וח+סד ירפוהו
כל ימי חייו, ויושפע לו רב שפע, עם אושר ועושר יחדיו נשלבות, עדי נזכה בקרוב
הימים, לתשועת עולמים, ותחזינה עינינו, בביאת גואלינו, במהרה בימינו, אמן.

החותמים בהוקרה והערכה
ראשי ה+חבורות+      בחורי החבורות+
ברכה לעסקן – על שבת התאחדות
100
89 ₪
אירועים

קהל

"אור התורה+"
בני ברק

שבת התאחדות
לחברי הקהילה

שֶׁבֶת אַחִים
גַּם יָחַד

אתרא קדישא מירון
פר' במ++דבר סיון הבע+ל"ט+

תשפ"ג לפ"ק

לוגו שבת התאחדותA7
200
170 ₪
ברוכים הבאים-

שבת שלום ומבורך

לכבוד ידיד נפשי בעל החסד, נדיב לב, רחמן לכל,
האהוב על הבריות, אוהב שלום ורודף שלום,  טוב ומטיב
חכו ממתקים וכולו מחמדים, איש אשכולות עתיר פעולות

ר' זאב ברויער שליט"א

העושה ימים כלילות פאר ייעדן,
איש חזק ואמיץ, בכל מה שהנך שעושה למען הכלל והפרט
מברכים אנו אותך ולבני ביתך העומדים לצידך
והשותפים איתך בכל מעשי חסדיך הכבירים

א פריילאכן שבת!

ותזכו לראות בנים ובני בנים המאירים את העולם+
ועוסקים בתורה ובמצוות מתוך הרחבת הדעת
ובזכות שאתה דואג לאלפי משפחות בזמן השמחה לשובע
תזכה לעשות שמחות מתוך שפע עד בלי די
ואך ששון וקול תודה וזמרה ישמעו במעונך כל הימים

המ++ברך מקרב לב
שמחה פרסקו

בשם כל הצוות 
בונים, ניסים, שמעון ויוסי


מכתב ברכה לכבוד שבת 3U
70
50 ₪
לוגואים

חבורת
השקדנים

קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן

מעמד ההוקרה
ללגיונו של
היכל המלך יום שלישי פרשת נשא
יום א' דג' ימי הגבלה
ג' סיון תשפ"ג
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #56
200
250 ₪
הודעות
בס"ד שבת שירה תשפ"ג

אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לד'

שבת קודש פרשת בשלח - שירה
שבת הלל והודאה לד' יתברך
על הצלחת מגבית מקום לד' לבניין בית מדרשינו

בהשתתפות מורינו הגאון הגדול רבי ציון לקס שליט"א
סדרי השבת 
 מנחה ערש"ק........................................16:55
קבלת שבת............................................17:15
בין קבלת שבת למעריב ימסר שיעור+ מפי 
מורינו הגאון הגדול רבי שמחה לוין שליט"א

מעריב ליל ש"ק..........................................17:53

שחרית.........................................................8:10 

"קידושא רבה"
להודות+ ולהל+ל לד' יתברך על חסדו ה+גדול עמנו 
בהתפתחות+ בית המדרש ובהצל+חת מגבית מקום לד+'.

מנחה ש"ק..............................................16:20
מעריב מוצש"ק.........................................18:10
אבות ובנים לאחר מעריב במשך חצי שעה
 מלווה מלכה לכלל באי ביהמ''ד -  מודעה נפרדת. עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ.


בברכת "על+ זאת שבחו אהובים+"


סדורו של שבת – קידושא רבא לרגל הצלחת מגבית
80
65 ₪
ברוכים הבאים-

בית המדרש פרחי זלאטשיק  - ליפשיץ יע"א
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

פתחו שערים ויבוא צדיק

בהדרת קודש ובחדוא עילאה+
מקדמים אנו את פני צדיק בא ל+עיר 
בוצינא קדישא פאר+ מקדושים
על ישראל ה+דרתו חתנא דבי' נשיאה+

כ"ק אדמו"ר מזלאטשיק שליט"א

אשר בא לשבות בעירנו ונעתר לבקשתנו 
לערוך תפילת שחרית בצפרא דשבתא
בבית מדרשנו

לקראת שבת 'וארא אל האבות+'
שבת מברכים חודש שבט

יה+י רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל+

ויהא בואו לברכה ולהרמת קרן התורה והחסידות


ג++באי ומתפ+++ללי בית מדרשנו


ברוכים הבאים לאורח שבת 8
150
100 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן