ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

סיומים

אירועים

ישיבת אברכים

חכמת התורה

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

מעמד כבוד התורה 

לרגל התעטרות חתני התורה בכתרה של הוראה לאחר שנות יגיעה

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד שערים צד מפואר R 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבה למצוינים "שערי תורה" רכסים

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני הבחורים החשובים
הבאים לחסות באהלה של תורה בצל ישיבתינו הק' בברכת

ברוכים הבאים בשם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה וחסידות ובמדות טובות

ביקרא דאורייתא - הנהלת הישיבה

שלט ברוכים הבאים 1*3
300
148 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומ++י
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+

ביתר

ברכת+ התורה+

בגילה בר+ינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה,
ה+ננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא,
קד+ם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה+,
מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה+,
מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר+ וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

לרגל שמחת התורה בחגיגת סיום המסכתא

הנלמד ונמסר ע"י בקביעות ובמסירות דבר יום ביומו
במסגרת שיעורו הנפלא בביהמ"ד "שיננא" ברוב עם+

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים
ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה'
ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה למגיד שיעור
80
43 ₪
ברכות

בס"ד מנ"א תשפ"ג

על+ינו לשבח+

זאת המנחה - מהתלמידים שלוחה
למלמדינו בשמחה - ולא חסך שום טרחה
נערץ הוא מורנו - בלימוד תורה באהבה מדריכנו
נפשו נותן עלינו - ומכה על קודקודינו
ואומר לנו גדל - ועל אהבתנו משתדל
שיעוריו מתוקים וברורים - נעימים וגם ישרים
למוח וללב חודרים - והדברים שמחים ומאירים
נותן נפשו על כל אחד - במסירות נפש ובאופן מיוחד

מור+נו הגאון החסיד+

רבי שעפסיל גאונוביץ שליט"א

ר"מ שיעור ג' בישיבתנו הקדושה

ותהי ה+מנחה ביטוי להערכה+אם כי ר+ק במעט יש בכוחה+
ל+הביע רגשי לבבות מודים+
על שנה ברוכה+ גדושה+ ועילאית בכל המובנים+
שיעורים+ וערכים, והנחלת+ קניני נצח לעולמים+

יחד כולנו התלמידים אשר בכל לב מברכים+והמה קודים מברכים+ ומעתירים+:
יהא רעווא מקדם אבוהון דבשמיא שתזכו לכל הברכות האמורות
בתורה, רוב נחת מכל צאצאיכם, בבריות גופא ונהורא מעליא,
וירחיב ה' גבולכם בתלמידים, אשר עליהם כולם מעידים
ראו גידולים לתפארת הישיבה ולתפארת כרם ישראל.

מברכים ומעריצים - תלמידי שיעור ב' ישיבת "לערנען" תשפ"ג

משה שפאציר – יענקל ויין – שלמה פריילך – ברוך צוקער
– ניסים זלץ – ברוך פעפער – צדוק פופקערן – שלמה זעפרנציק –
וועלוול ויטמינציק – שלום שלאף - גדי נבוני

ברכת הערכה מגיד שיעור /מלמד
100
63 ₪
הזמנות

כולל+
"משכימי קום+"
ביהמ"ד 'שמחת התורה' כסיף

בס"ד, תמוז תשפ"ג

שישו ושמ+חו בשמחת תורה+
כי היא ל++נו ע+וז ואורה+

בשיר+ וקול תודה נברך לאל+וקינו
שזכינו לעסוק בדברי תורה+
הנחמדים מזהב ומפז ר+ב
זה+ שלושה חודשים ביגיעה עמל ומסירות ועיקביות+
ל+טעום טעם גן עדן  בהכנה לשחרית+
עם תורתינו הקדושה המשמחת לב ועיינים מאירה+
ברן יחד כוכבי בוקר+,
אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גור+לנו
כשאנו משכימים ומעריבים בבתי מדרשות+
ובעת הזאת ברינה יקצורו בידיעה מושלמת+
של מסכת "סוכה+" בסיעתא דשמיא
נקרא בקריאה של חיבה לכל אברכי השטיבל+
להצטרף ללגיונו של מלך - מאן מלכי ר+בנן
ולהקדיש את ראשית היום בלתי לה' לבד+ו,

סעודה לכבוד התורה ולומדיה תתקיים בעז"ה
על הפרטים תבוא הודעה נפרדת,

ונשא כפינו לאבינו שבשמים שכשם שזכינו לסיים מסכת זו
כן נזכה ללמוד ולסיים את כל המסכתא ומסכתות אחרים
ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים, 
וכבקשת דוד המלך ע"ה
"הביננו ואצרה תורתך ואשמרנה בכל לב"
"ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד"

בברכת התורה
כולל משכימי קום

הזמנה למעמד סיום H17
140
67 ₪
אירועים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לכינוס שבת אחים

לבני הקהילה וייסוד חבורות האברכים+ בצוותא חד+א 

קהילת אור ישראל - רמה ד'

"ה+נה+ מה טוב ומה נעים+ שבת אחים גם יחד+"

שלט לכינוס בקהילה R 1*3
300
150 ₪
ברכות ואיחולים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם אבינו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה וביראה ומוכתר+
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

אבינו הרה"ח
ר' שבח לערנר שליט"א

ל+רגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולה+תעטר בנזר התורה+

בסיום הש"ס

בפעם הרביעית שלמדו בעיון ר+ב
ובקביעות+ מידי יום ביומו

והברכה אחת היא לך,
ולאמנו היקרה אשת חיל עטרת בעלה העומדת לימינך ועוזרת נגדך בבית כולה ובזאת הפעולה+,
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בכם ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד+
מתוך רוב נחת ושובע שמחות+ אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ילדיו, חתניו, נכדיו,

יוחנן, ראובן, שמעון
פנחס, שלום, מנחם
חיים, צ++דוק, יוסי, גדיאל
וכל הנ+++כדים

ברכה וילנא סיום השס
100
70 ₪
ברכות ואיחולים

חֲבִיבִין דְּבִקְבַעְתָּא

נגיל ונשיש בשמחת התורה+,
יחד עם כל קהל+א קדישא הדין,
ציבור ה+וגי התורה, חברותות,
משתתפי שעורי תורה תמידין כסד+רן מדי יום ביומו

לרגל יום שמחתכם ומועדיכם בסיום+ מסכת סוטה+
והתחל+ת מסכת גיטין

ולהדרת מעכש"ת
מ++ורינו הרב המג"ש שליט"א

הנותן אמרי שפר בשעוריו הסדורים
ומסורים בנועם שיח ובטו"ט
תמידין כסדרן  בעריבות ובחביבות

הב לן ונברך ממיטב הברכות, אשריכם תלמידי חכמים שזכיתם לשבת באהלה של תורה בקביעת עיתים לתורה, וכשם שזכיתם לסיים מסכתא זו כן תזכו לסיים מסכתות וספרים אחרים,
מתוך נחת דקדושה והרחבת הדעת, אכי"ר.הנהלת הקהילה

ברכה לרגל סיום מסכת
80
40 ₪
לוגואים

חבורת
השקדנים

קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן

מעמד ההוקרה
ללגיונו של
היכל המלך יום שלישי פרשת נשא
יום א' דג' ימי הגבלה
ג' סיון תשפ"ג
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #56
200
250 ₪
ברכות ואיחולים


כתר תורה+ 

בגילה ברינה ובשמחה של מצווה+
ברגשי כבוד יקר ותפארה+
הננו לשגר בזאת את מלוא טנא ברכות+ינו
ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם הני אברכים היקרים+
עדיים לגדולות ונצורות,  שוקדים באהלה של תורה ביגיעה+
ה"ה הרבנים הגאונים
הרה"ג חנן ברלב שליט"א 
הרה"ג שבח גרין שליט"א
הרה"ג שלום שמעון שליט"א
הרה"ג ברל שטרן שליט"א

על הגיעם בס"ד ליום שמחת ליבם
בעומדם בכור המבחן
על עשרות ומאות דפי גפ"ת
בהבנה בהירה ונפלאה

יהא רעווא מן שמיא שיזכו עוד רבות בשנים
ללמוד וללמד, לקנות את קניני התורה הקדושה,
לשקוד על דלתיה ולצלול במרחביה,
בבריות גופא ונהורא מעליא,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
המברכים בברכת התורה
ובשמחה מרובה

ראש הכולל             חברי הכולל   
הנהלת  וועד ידידי הכולל

ברכה לנבחנים /מצטיינים T5
120
89 ₪
ברכות ואיחולים

ויאמר לקוצרים ד' עמכםאשריכם תלמידי חכמים

באיחול+ים נרגשים ולבביים של שמחת התורה+
מבר+כים אנו ברון שיר ושבח את בני הישיבה הקדושה


בני העליה היקרים, נטיעות הקדושות הנטועים בגינת הקודש של תורה ועבודת ה+'
מוזמנים ל+יום המחרת+
למעמד+ "ברינה+ יקצורו"
לגיל ולשוש בשמחה של מצוה+

על הקנין הנצחי אשר רכשנו בעמל+ פינו,
על שעות של יגיעה והשקעה, על ימים של זריעה ונטיעה

ברכותינו לכלל תלמידי הישיבה כל אחד בשמו הטוב,
כל+ל בני השיעורים הגדולים עם הקטנים+
בני 'מתיבתא' היקרים, ילדי שעשועיו של רבינו שליט"א

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים כשאיפת לבבכם
ותזכו להתחיל ולסיים עוד ועוד מסכתות וכל הש"ס כולו ולעבור בכל הספרים הקדושים, ולהתקשר בהתקשרות אמיתית לתורת הקדושה
ולעבוד את ד' באמת ובתמים כל ימי חייכם+, אכי"ר

המברכים מוקירים ומעריצים

שמחה נחום לוין       משה שובקל
פנחס נתן        נחמן צומבל
לוי קרציף         שולעם לבל

ברכה לבחורים
89
59 ₪
אירועים

אילן אילן במה אברכך... שכל+ נטיעות שנוטעים ממך יהיו כמות+ך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, לרגל סיום מסכת+
שנלמד+ה ביגיעה רבה ובהשקעה עצומה+
ע"י ה+ילד החשוב יניק וחכים+

יונה לייב שטיין ני"ו

לרגל יום שמחת ליבו עת
זכה לברך על המוגמר 

בסיום מסכת סוכה+

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

ויהא רעוא מן שמיא
שתזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות 
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה

הוריך האוהבים

ברכה לתלמיד מסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים

בית המדרש 
"דחסידי בעלזא"

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אלסעודת הודיה+

לכבוד ט' שבט - יום ההצלה+
של האחים הק' כ"ק מרן אדמו"ר מהר"א זצוקללה"ה ואחיו כ"ק הגה"ק מבולגרייא זצוקללה"ה

וסיום מסכת נדרים במסגרת הדף היומי
שנלמד בין כותלי בית מדרשנו ע"י המגשי"ם שליט"א

שלט למעמד סיום ליום ההצלה / 3 מטר על 1
300
150 ₪
סיומים

בית המדרש "שמחת התורה"
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א


אשרי מי שעמלו בתורה

בשמחה רבה הננו להזמין את מעלת כבוד חשובי מתפללי בית מדרשינו ולומדיה תנחומיה ישעשעו נפשו להתפארה, לשמוח יחד בהלל וזמרה לשוש אתנו בשוש ושירה בהתאסף ראשי עם יחד+ ולהשתתף בשמחת 

הקידושא רבא
לרגל סיום מסכת נדרים בחבורת "הדף היומי"

שתתקיים אי"ה ביום שב"ק זו פרשת בא
אחר התפילה בהיכל בית מדרשינו 

בו נתאסף יחד להודות ולהלל להשי"ת בשיר ובשבח בשמחה אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, ללמוד יום יום בסדר הדף היומי, להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו. בתפילה ובהתחזקות על העתיד יחד להרבות בשקידת התורה ועמלה  ברוב פאר והדר בקול תודה והמון חוגג.

"שישו ושמחו בשמחת תורה
כי היא לנו עוז ואורה+"

המצפים לבואכם בהתרגשות עצומה

שיעור דף היומי באשמורת הבוקר

הזמנה למעמד סיום וקידושא רבא
80
59 ₪
אירועים

לְשַׁלְמִי נְדָרַי יוֹם יוֹם+

אין שמחה כשמחת התורה וק"ו ב"ב של ק"ו להנהו חבורתא דבני בר רב רברביא עם זעיריא דעסקי באורייתא באתרא הדין צפרא ורמשא ואוזרים חיל להחזיק סדר לימודים ולהשלים חוקם דבר יום ביומו ויחד עם רבבות אלפי ישראל ברחבי תבל זוכים עתה למלא אמתחתם בעוד הישג אדיר שאין לו אומד בפלס מאזני חפצי עולם עובר והוא אוצר נחמד של צ"א דפים שקנו בשקידה בהבנה ועיון ולכבוד המאורע יחוגגו בשמחה וצהלה עריכת

סיום מסכת נדרים
במסגרת לימוד דף היומי

יומא כי האידנא כולנו עומדים משתאים מהתפעלות עצומה ומקרב הלב מתפרץ ויוצא קריאה של הערכה והוקרה+

א ש ר י   ח ל ק כ ם !

ועל סמך דבריהם ז"ל 'קנאת סופרים תרבה חכמה' יש תקוה וצפיה שמכם יראו וכן יעשו כל החפצים בחיים של ברכה להתענג על ה', ויתרומם קרנינו בכבוד התורה וכבוד שמו ית' וכבוד החסידות לעיני כל ישראל ההולכים בדרכי ה' בתומת ישרים ואמונת אומן.

ואתם הדבקים בתורה ה', תהא מעוזכם חדות ה',
ויפתח לכם ה', אוצרו המנוצר להריק ולהמטיר עליכם
ועל ביתכם שפע רב וברכה מרובה בגשם וברוח
ולראות בנים וב"ב הגדלים על פלגי מים זכים
וטהורים ועתידים בעזר עליון להיות מקור של תענוג
ונחת למוריהם והוריהם, לקבל בהם פני משיח
צדקינו ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן.

המברכים בשמחה ובהערכה

ארגון "חשקת התורה"
שע"י בית מדרשינו

ברכה מיוחדת למסיים מסכת
100
70 ₪
אירועים

בס"ד, פרשת בא שבט תשפ"ג

תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה

מת+וך הוקרה והערכה הננו לכבד ולה+זמין
את כבוד יקרתכן העומדת לימין בעלך ותומכת בו מתוך מסירות נפש
ל+מען יוכל להרבות ועמול בלימוד התורה הקדושה+,
לקח+ת חלק ולהשתתף בזמן שמחתינו-שמחתך 

מעמ++ד כבוד התורה סיום סדר מועד והתחלת סדר נ+++שים

זכות הוא לנו להזמין את מחברתם ועזרתם בקודש
נשות האברכים שיחיו כל אחת לפי כבודה
לראות בפרי עמלכן, לשמוח יחד בשמחת התורה
כי היא לנו עוז ואורה ולחזות במעמד כבוד התורה,
להודות ולהלל לבורא יתברך שמו אשר זיכה אתכן בחלק הארי
בקיום כל העולם כולו, בהיותכן שותפות מלאות במסירות נפשם
של לומדי התורה וחובשי ספסלי בית המדרש שעות רבות.
חלק כחלק תאכלו את פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לכן לעולם הבא.

המעמד יתקיים אי"ה ביום שני ר"ח שבט הבעל"ט
באולם "שוש אשיש"  בשעה 7:00

הכניסה לנשים דרך המעלית

ראש הכולל                 לומדי ורבני הכולל

"...הני נשיין במאי קא זכיין...דנטרין לגברייהו
עד דאתו מבי רבנן..."(ברכות י"ז)

{אלו הנשים במה הן זוכות לעולם הבא? בשכר שהן ממתינות לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת ללמוד תורה}


הזמנה לנשות המסיימים
80
55 ₪
אירועים

כולל+
"תורה תמימה" קרית יערים

בס"ד פרשת בא -שבט תשפ"ג

הזמנת כבוד

בשמחה רבה הננו להזמין את מעלת כבוד תורתכם מחשובי אברכי הכולל ולומדיה הממית עצמו באוהלה של תורה היגע והעמל להגות בדבריה, להתענג מזיו יקרה, להתמיד כדת משמחת לב ועצב מסירה, עמיקא וטמירא, מתוקא כדובשא, נכוחה וישרה+,
תנחומיה ישעשעו נפשו להתפארה, לשמוח יחד בהלל וזמרה
לשוש אתנו בשוש ושירה בהתאסף ראשי עם יחד+

במעמד+ "כבוד התודה+"

סיום סדר מועד והתחלת סדר נשים 

בו נתאסף יחד להודות ולהלל להשי"ת בשיר ובשבח בשמחה וריקודים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, אשר שם חלקינו מיושבי בית המדרש, להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו. בתפילה ובהתחזקות על העתיד יחד להרבות בשקידת התורה ועמלה  ברוב פאר והדר בקול תודה והמון חוגג.

ביום שני ראש חודש שבט תשפ"ג
באולם "שוש אשיש" רח' הלומדים 40, בשעה 7:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה כי היא לנו עוז ואורה"

המצפים לבואכם בהתרגשות עצומה

ארגון יגדיל תורה ויאדיר

הזמנה למעמד סיום
80
59 ₪
אירועים

קהילת "לומדי הדף" נחלים+

בנשיאות המג"ש הרב יוחנן שטול שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ג

אשריכם
תלמידי חכמים

באיחול+ים נרגשים ולבביים של שמחת התורה+
מבר+כים אנו ברון שיר ושבח את הלומדים הקבועים+

כלל לומדי הדף" המסיימים

בני העליה החשובים והיקרים המפארים את כתר קהילתנו המעטירה
לרגל סיום מסכת נדרים במזל טוב ובשעטומ"צ, ה"ה

הרה"ח יצחק נחום לוי ני"ו
הרה"ח יונתן פוטקס ני"ו
הרה"ח אברהם פויצעל ני"ו
הרה"ח אוריה רינדי ני"ו
הרה"ח נתנאל ריין ני"ו
הרה"ח פנחס שכטר ני"ו

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים כשאיפת לבכם
תזכו להתחיל ולסיים עוד מסכתות וכל הש"ס באהבת התורה
ולא תמוש התורה מפיכם ומפי זרעכם עד עולם לנחת  ולתפארת קהילתנו

הנהלת הקהילה - רבנן ותלמידהון

ברכה לחתני תורה לרגל סיום
89
59 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

- הזמנה של מצוה -

ברגשי ידידות ואחווה+
הננו ל+הזמין את חברי הקה+ילה
משתתפי השיעורים+ ומתפללי בית הכנסת+
לשוש בשמחת גומרה של תורה ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר+כיתובים לסיום מסכת T7
120
89 ₪
אירועים

בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת תענית

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"

ע"י המג"ש

הרב יואל שיינברגר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב זרח רוזנטל שליט"א

ראש ישיבת "זרח בשדה"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה לסיום מסכת 2
120
40 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן