סיומים

אירועים

בס"ד, פרשת בא שבט תשפ"ג

תנו לה מפרי ידיה
ויהללוה בשערים מעשיה

מת+וך הוקרה והערכה הננו לכבד ולה+זמין
את כבוד יקרתכן העומדת לימין בעלך ותומכת בו מתוך מסירות נפש
ל+מען יוכל להרבות ועמול בלימוד התורה הקדושה+,
לקח+ת חלק ולהשתתף בזמן שמחתינו-שמחתך 

מעמ++ד כבוד התורה סיום סדר מועד והתחלת סדר נ+++שים

זכות הוא לנו להזמין את מחברתם ועזרתם בקודש
נשות האברכים שיחיו כל אחת לפי כבודה
לראות בפרי עמלכן, לשמוח יחד בשמחת התורה
כי היא לנו עוז ואורה ולחזות במעמד כבוד התורה,
להודות ולהלל לבורא יתברך שמו אשר זיכה אתכן בחלק הארי
בקיום כל העולם כולו, בהיותכן שותפות מלאות במסירות נפשם
של לומדי התורה וחובשי ספסלי בית המדרש שעות רבות.
חלק כחלק תאכלו את פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לכן לעולם הבא.

המעמד יתקיים אי"ה ביום שני ר"ח שבט הבעל"ט
באולם "שוש אשיש"  בשעה 7:00

הכניסה לנשים דרך המעלית

ראש הכולל                 לומדי ורבני הכולל

"...הני נשיין במאי קא זכיין...דנטרין לגברייהו
עד דאתו מבי רבנן..."(ברכות י"ז)

{אלו הנשים במה הן זוכות לעולם הבא? בשכר שהן ממתינות לבעליהן ונותנות להם רשות ללכת ללמוד תורה}


הזמנה לנשות המסיימים
80
55 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי

ביהמ"ד "היכל חיים"

בני ברק

סיום+ סדר מועד+

והתח+לת סדר נשים

במסגרת הדף היומי - טבת תשפ"ב

שלט למעמד סיום מסכת 1*3 – חום
150 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה למסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

- הזמנה של מצוה -

ברגשי ידידות ואחווה+
הננו ל+הזמין את חברי הקה+ילה
משתתפי השיעורים+ ומתפללי בית הכנסת+
לשוש בשמחת גומרה של תורה ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר+כיתובים לסיום מסכת T7
120
89 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+

למעמד כבוד התורה וסיום המסכתות+

למצטייני ישיבתנו הקדושה

בראשות רבני הישיבה שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד 1*3
150 ₪
אירועים

מוסדות החינוך "אהבת תורה" תל - ציון

בנשיאות מורנו ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני התלמידים היקרים והחשובים
הבאים לחסות באהלה של תורה בצל ישיבתינו הק' בברכת

ברוכים הבאים בשם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה וחסידות ובמדות טובות

ביקרא דאורייתא ובברכת "כתיבה וחתימה טובה "
הנהלת המוסדות

שלט ברוכים הבאים חום 1*3
300
150 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומי בביהמ"ד+
"שמעו ותחי נפשכם" - נתניה עילית

בס"ד, תמוז תשפ"ב

כתר+ יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה,
הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא,
קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים
כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון האדיר
רבי יואל גרומן שליט"א

לרגל שמחת התורה בסיום מסכת "יבמות"

במסגרת שיעורו בביהמ"ד בקביעות ובמתיקות

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה לסיום מסכת F5
110
78 ₪
אירועים

שיע+ור ד+ף היומי
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+

ביתר

ברכת מועדך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א

לרגל שמחת התורה בסיום סדר מועד

במסגרת שיעורו בביהמ"ד "שיננא"

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים

חברי השיעור

ברכה למג”ש לסיום סדר מועד
80
40 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בני ברק

בר+וכים הבאים+

למעמד נזר התורה ומבחן פומבי

למצטייני ישיבתנו הקדושה

בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד רקע זהב בהיר – 1*3
150 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי באשמורת הבוקר והלילה+

בביהמ"ד "היכל+י חיים" בני ברק

בנשיאות המג"ש הרה"ג לייביש גישמאקער שליט"א

חגיגת סיום מסכת יבמות

והתח+לת מסכת כתובות

במסגרת הדף היומי - תמוז תשפ"ב

שישו ושמחו בשמ++חת התורה ותנו כבוד ללומד+י הת+ורה

שלט מפואר עמודים למעמד סיום מסכת 1*3
250
179 ₪
אירועים

כתר
יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו

במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום מסכת
100
80 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת T6
120
89 ₪
אירועים

ביהמ"ד
"היכל אברה+ם"
בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
מתפללי בית הכנסת
ולהשתתף במעמד נורא ונשגב

סעודת הילולא

לע"נ הצדיק המלוב"ן הבאבא סאלי זצוק"ל

בהשתתפות האורח הדגול

הרב שמעון סויסה שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב גמליאל בוסו שליט"א

ראש ישיבת "זרח בשדה"

המצפים לבואכם לכבוד הצדיק
הגבאים

הזמנה למעמד
120
80 ₪
אירועים

ישיבת "תורת חיים+ זאווניל+" ביתר עילית+

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+

מעמד אבירי חינוך הדורות

להורי תלמידי ישיבתנו הקדושה

בראשות כקש"ת רבני הישיבה וחכמיה+ שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד A5 1*3
150 ₪
אירועים

בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש

ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת תענית

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"

ע"י המג"ש

הרב יואל שיינברגר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב זרח רוזנטל שליט"א

ראש ישיבת "זרח בשדה"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה לסיום מסכת 1
120
40 ₪
אירועים

קהילת "לומדי הדף" נחלים+

בנשיאות המג"ש הרב יוחנן שטול שליט"א

בס"ד שבט תשפ"ג

אשריכם
תלמידי חכמים

באיחול+ים נרגשים ולבביים של שמחת התורה+
מבר+כים אנו ברון שיר ושבח את הלומדים הקבועים+

כלל לומדי הדף" המסיימים

בני העליה החשובים והיקרים המפארים את כתר קהילתנו המעטירה
לרגל סיום מסכת נדרים במזל טוב ובשעטומ"צ, ה"ה

הרה"ח יצחק נחום לוי ני"ו
הרה"ח יונתן פוטקס ני"ו
הרה"ח אברהם פויצעל ני"ו
הרה"ח אוריה רינדי ני"ו
הרה"ח נתנאל ריין ני"ו
הרה"ח פנחס שכטר ני"ו

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים כשאיפת לבכם
תזכו להתחיל ולסיים עוד מסכתות וכל הש"ס באהבת התורה
ולא תמוש התורה מפיכם ומפי זרעכם עד עולם לנחת  ולתפארת קהילתנו

הנהלת הקהילה - רבנן ותלמידהון

ברכה לחתני תורה לרגל סיום
89
59 ₪
אירועים

כולל+
"תורה תמימה" קרית יערים

בס"ד פרשת בא -שבט תשפ"ג

הזמנת כבוד

בשמחה רבה הננו להזמין את מעלת כבוד תורתכם מחשובי אברכי הכולל ולומדיה הממית עצמו באוהלה של תורה היגע והעמל להגות בדבריה, להתענג מזיו יקרה, להתמיד כדת משמחת לב ועצב מסירה, עמיקא וטמירא, מתוקא כדובשא, נכוחה וישרה+,
תנחומיה ישעשעו נפשו להתפארה, לשמוח יחד בהלל וזמרה
לשוש אתנו בשוש ושירה בהתאסף ראשי עם יחד+

במעמד+ "כבוד התודה+"

סיום סדר מועד והתחלת סדר נשים 

בו נתאסף יחד להודות ולהלל להשי"ת בשיר ובשבח בשמחה וריקודים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכינו, אשר שם חלקינו מיושבי בית המדרש, להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו. בתפילה ובהתחזקות על העתיד יחד להרבות בשקידת התורה ועמלה  ברוב פאר והדר בקול תודה והמון חוגג.

ביום שני ראש חודש שבט תשפ"ג
באולם "שוש אשיש" רח' הלומדים 40, בשעה 7:00

"שישו ושמחו בשמחת תורה כי היא לנו עוז ואורה"

המצפים לבואכם בהתרגשות עצומה

ארגון יגדיל תורה ויאדיר

הזמנה למעמד סיום
80
59 ₪
אירועים

לְשַׁלְמִי נְדָרַי יוֹם יוֹם+

אין שמחה כשמחת התורה וק"ו ב"ב של ק"ו להנהו חבורתא דבני בר רב רברביא עם זעיריא דעסקי באורייתא באתרא הדין צפרא ורמשא ואוזרים חיל להחזיק סדר לימודים ולהשלים חוקם דבר יום ביומו ויחד עם רבבות אלפי ישראל ברחבי תבל זוכים עתה למלא אמתחתם בעוד הישג אדיר שאין לו אומד בפלס מאזני חפצי עולם עובר והוא אוצר נחמד של צ"א דפים שקנו בשקידה בהבנה ועיון ולכבוד המאורע יחוגגו בשמחה וצהלה עריכת

סיום מסכת נדרים
במסגרת לימוד דף היומי

יומא כי האידנא כולנו עומדים משתאים מהתפעלות עצומה ומקרב הלב מתפרץ ויוצא קריאה של הערכה והוקרה+

א ש ר י   ח ל ק כ ם !

ועל סמך דבריהם ז"ל 'קנאת סופרים תרבה חכמה' יש תקוה וצפיה שמכם יראו וכן יעשו כל החפצים בחיים של ברכה להתענג על ה', ויתרומם קרנינו בכבוד התורה וכבוד שמו ית' וכבוד החסידות לעיני כל ישראל ההולכים בדרכי ה' בתומת ישרים ואמונת אומן.

ואתם הדבקים בתורה ה', תהא מעוזכם חדות ה',
ויפתח לכם ה', אוצרו המנוצר להריק ולהמטיר עליכם
ועל ביתכם שפע רב וברכה מרובה בגשם וברוח
ולראות בנים וב"ב הגדלים על פלגי מים זכים
וטהורים ועתידים בעזר עליון להיות מקור של תענוג
ונחת למוריהם והוריהם, לקבל בהם פני משיח
צדקינו ומלכינו בראשינו במהרה בימינו אמן.

המברכים בשמחה ובהערכה

ארגון "חשקת התורה"
שע"י בית מדרשינו

ברכה מיוחדת למסיים מסכת
100
70 ₪
סיומים

בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש

סדר המעמד

20:45 ברוכים הבאים

נטילת ידיים סביב שולחנות ערוכים.....

21:15 דברי פתיחה

ע"י המנחה הר''ר זורח לפקוביץ שליט"א

21:30 מכתב קודש

ע''י הדומ''ץ שליט"א
זמירות ותשבוחו ע"י המקהלה

21:45 משא מרכזי

דברים חוצבים מהרה'''ג ר' שמרלר שליט''א

22:30 מעמד הסיום

ריקודים בתופים ובמחולת

23:00 דברות קודש

רב דשושן והגלילות

23:45 דברי נעילה

התחזקות להמשך הלימוד

24:00 ברכת המזון

שובו לכם לאהליכם

הגבאים

סדר המעמד
120
40 ₪
אירועים

מועדים לשמחה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

החברותא הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו

במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום סדר מועד
80
40 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן