ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

מסיבות הוקרה והתרמה

מסיבות הוקרה והתרמה
אירועים

ישיבת אברכים

חכמת התורה

בנשיאות מורנו הרב שליט"א

מעמד כבוד התורה 

לרגל התעטרות חתני התורה בכתרה של הוראה לאחר שנות יגיעה

בראשות גדולי ישראל שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד שערים צד מפואר R 1*3
300
150 ₪
ברכות

בס"ד, סיון תשפ"ג

בואו שעריו
בתודה

ברכות ותה+ילות נשגר
אל מעל+ת כבוד ידידנו החשוב והנעלה+
שמו מפ++ארים בקרב ידיד+ים,
משובח בשפתי חכמ++ים ובפי ישרים
ל+בו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
ט+וב ע+ין הוא יבורך, אהוב למ++עלה ונחמד למט+ה

ה+נדיב הדגול+
רבי בונים שיין שליט"א

עמוד תווך לקהילתנו

על עמד+ך לימיננו
בה+קמת בית מדרשנו לת+פארת
ובהקדשת "אוצר הספרים+"
לע"נ ה+וריו היקרים ז"ל

ויהי רצון שבזכות זה יקויים בו הפסוק
'ע+ץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר',
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימ++ים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ+++"ח, אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

פנחס גלבר
בשם הנהלת המוסדות
רבנן ותלמידהון

ברכת הוקרה תעודה מפוארת
123
82 ₪
ברכות ואיחוליםביהמ"ד "תפארת יעקב" ליקווד

בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א

בהד+ר והוד ובלוית חן, בשם כל קהלא קדישא הדין
תבענה+ שפתינו תשבחות ושירין, וברכות מאלפות נעטר בעיטור+ין
על+ ראש האי גברא רבא, רב פעלים וצדקות מרבה+
נעים+ הליכות ורב תבונות, עדין הנפש ואצל המידות+
מרבה+ פעלים באומר ובמעש, יום ולילה בכל זמן ועת+
כתר+ שם טוב לראשו עטרה, מהולל בפי כל לתפארה+
בעסקנות למען הכלל לסמל ולאות, במסירות ללא גבולות+
מטיב ומסייע במאור פנים, חסיד ומסור באמת ובתמים+
ר+אש וראשון לכל דבר שבקדושה, ובפרט לעדתנו המעטירה+

ה"ה העסקן הנערץ והנמרץ 

 מוה"ר שניאור רייך הי"ו

אשר+ נשא עד עתה בעול מלאכת הקוד+ש
למען בית מדרשינו  בהעמדת הרחבה ורווחה
הראוי'ה+ לטובת קהל אנשי של+ומינו

יזכר לטובה בכל מפעלותיו ופעליו הברוכים בכל זמן ועידן
הן בגביית הנדו"נ בפנים מאירות ומסבירות והן בהעמדת הצרכים הגשמיים
בכל שבת וים טוב, ויומי דפגרא, סעודות הילולא,ומסיבות לחיים, שמחות אנ"ש,
ולאחרונה בעת הרחבת גבולי הקדושה בבית מדרשינו,
והכל באופן הראוי כיאות למען לא יחסר המזג.


ולעת גמר וסיום נישא תפילה מלב אל לב יצו ה' אתך בכל משלח ידך ברוב הצלחה מרובה וסיעתא דשמיא
מלעילא בהמשך עשיותך למען הכלל והפרט ו
יהי ה' אלוקיו עמך ויתנהו למעלה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות לשמו יתברך אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר ועושר וכבוד

עדי ביאת ינון לגאלינו ומלכינו בראשינו אכי"ר

המברכים והמאחלים

בני הקהילה                           הגבאים
תעודת ברכה מפוארת לעסקן
100
88 ₪
אירועים


בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

לכינוס שבת אחים

לבני הקהילה וייסוד חבורות האברכים+ בצוותא חד+א 

קהילת אור ישראל - רמה ד'

"ה+נה+ מה טוב ומה נעים+ שבת אחים גם יחד+"

שלט לכינוס בקהילה R 1*3
300
150 ₪
ברוכים הבאים-

בס"ד, יום ו' ערש"ק לסדר 'כי תבאו אל הארץ' תשפ"ג

כוללי אברכים
"שעשועי אוריית+א"

נְקַדְּמָה פָּנָיו בְּתוֹדָה

בהדרת כבוד נגיש את מסכת ברכות, מתוך הערכה וקירוב הלבבות, קדם יקירינו הנודע בשערים לתהילות, מוכתר במידות טובות ונעלות, האבר"ך החשוב בו נדבר נכבדות,
זה שנים רבות נמרץ למען הקהילה, ברוך הכישרונות ורב תבונות,
מסור ונאמן בכל ישותו להיטיב עם הבריות

‎‎‎‎
איש ח+י ורב פעלים+ לכל+ל ולפרט בר+וב און וכוח+
עוסק בצרכי ציבור באמונה בכל ימות השנה עד בלי די
עמלי התורה יקרים  בעיניו ולצרכיהם עומד ואומר הנני
בתורת ה' קובע עתים, ובעמוד החסד דבוק כל הימים

ה"ה העסקן המוכשר, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה, עוסק בצרכי ציבור באמונה, מקדיש עתותיו וכישרונותיו לעזרה ותושיה לכל מבקש, פועל ללא ליאות להרבות גבולות הקדושה

הרב ישראל ועגלהי"ו

מנהל רשת הכוללים "שעשועי אורייתא"

ברוך הבא בשם ה'
עם שובו לארה"ק משהותו בגולה
 כשלוחא דרבנן לטובת עמלי התורה

הברכה אחת שזכות לימוד התורה ויגיעתה באהבה ובשקידה
של שבט לוי עמלי התורה חברי ורבני לומדי הכוללים שליט"א, 
יעמדו לו וילוו אותו לברכה והצלחה בכל דרכיו,
מתוך בריות גופא לאורך ימים ושנים טובות בבני חיי אריכי ומזוני רויחי עד בלי די
ברוב ידידות והערכה איתנה 

אברכי הקהילה ולומדי הכוללים

ברוכים הבאים למתרים /גבאי צדקה
100
60 ₪
לוגואים

חבורת
השקדנים

קְבִיעִין כֵּן תֶּהֱווּן

מעמד ההוקרה
ללגיונו של
היכל המלך יום שלישי פרשת נשא
יום א' דג' ימי הגבלה
ג' סיון תשפ"ג
ל+++פ+++"ק

לוגו למעמד מפואר אמריקאי #56
200
250 ₪
ברכות ואיחולים


כתר תורה+ 

בגילה ברינה ובשמחה של מצווה+
ברגשי כבוד יקר ותפארה+
הננו לשגר בזאת את מלוא טנא ברכות+ינו
ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם הני אברכים היקרים+
עדיים לגדולות ונצורות,  שוקדים באהלה של תורה ביגיעה+
ה"ה הרבנים הגאונים
הרה"ג חנן ברלב שליט"א 
הרה"ג שבח גרין שליט"א
הרה"ג שלום שמעון שליט"א
הרה"ג ברל שטרן שליט"א

על הגיעם בס"ד ליום שמחת ליבם
בעומדם בכור המבחן
על עשרות ומאות דפי גפ"ת
בהבנה בהירה ונפלאה

יהא רעווא מן שמיא שיזכו עוד רבות בשנים
ללמוד וללמד, לקנות את קניני התורה הקדושה,
לשקוד על דלתיה ולצלול במרחביה,
בבריות גופא ונהורא מעליא,
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
המברכים בברכת התורה
ובשמחה מרובה

ראש הכולל             חברי הכולל   
הנהלת  וועד ידידי הכולל

ברכה לנבחנים /מצטיינים T5
120
89 ₪
אירועים

ישיבה גדולה 'מתיבתא' דחסידי קוילריץ

ע''ש רבינו הקדוש זצולל"ה - בנשיאות רבנו שליט"א


מעמד 'ברינה יקצורו'

מבחן כללי וסיום מסכת נדרים

אלול-חורף תשפ''ג

זה+ היום ע+שה ה+' נג+ילה+ ונשמ++חה בו

שלט למעמד תורני שערי זהב 1*3
300
150 ₪
אירועים

בס"ד  ערש''ק שבת שירה תשפ''ג


להודות להלל ולשבח לד' יתברך על הצלחת מגבית 'הרחיבי'
למען בנין בית מדרשינו ולהכיר טובה לכלל בני הקהילה
אשר נשאם ליבם בחכמה להיות מבוני הבית הגדול הזה
בנתינות הגונות כיד ד' הטובה עליהם
ולקר+את תחילת מלאכת בנין בית ה+מדרש
בשעה טובה ומוצלחת

בסע+ודת  מלווה מלכ++ה
וסע+ודת הודאה לד+'
לכלל באי ביהמ++''ד

בהשתתפות מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי שמעון לעקס שליט''א

וח+כמי ורבני ביהמ''ד+ שליט''א


הסעודה תתקים בס''ד במוצש"ק שבת שירה.
באולם "תפארת השמחה"
רח' שירה 24, ירוחם

               

תבאמו ותטעמו בהר נחלתך
מכון לשבתך פעלת ד'


הזמנה לסעודת הודאה בסיום מגבית
120
89 ₪
הודעות
בס"ד שבת שירה תשפ"ג

אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לד'

שבת קודש פרשת בשלח - שירה
שבת הלל והודאה לד' יתברך
על הצלחת מגבית מקום לד' לבניין בית מדרשינו

בהשתתפות מורינו הגאון הגדול רבי ציון לקס שליט"א
סדרי השבת 
 מנחה ערש"ק........................................16:55
קבלת שבת............................................17:15
בין קבלת שבת למעריב ימסר שיעור+ מפי 
מורינו הגאון הגדול רבי שמחה לוין שליט"א

מעריב ליל ש"ק..........................................17:53

שחרית.........................................................8:10 

"קידושא רבה"
להודות+ ולהל+ל לד' יתברך על חסדו ה+גדול עמנו 
בהתפתחות+ בית המדרש ובהצל+חת מגבית מקום לד+'.

מנחה ש"ק..............................................16:20
מעריב מוצש"ק.........................................18:10
אבות ובנים לאחר מעריב במשך חצי שעה
 מלווה מלכה לכלל באי ביהמ''ד -  מודעה נפרדת. עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ.


בברכת "על+ זאת שבחו אהובים+"


סדורו של שבת – קידושא רבא לרגל הצלחת מגבית
80
65 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד כסלו תשפ"ג

התהילה
והתפארת

מנחה קטנה נשגרה, להאי גברא חשיבא,
נודע שמו לשם ולתפארה, כל מעשיו לד' קודש,
איש חמודות ורב תבונה, עמל בתורה בסברא ישרה,
לבו ונפשו מאד+ מסורה, לקומם+ ולרומם קר+ן התורה,
זכה+ להמשיך שלשלת הדורות, בהקמת וניהול+

בית החינך המפואר
תלמוד תורה "בני ציון"

עשרות בשנים, וכבר זכה להעמיד, ומעמיד מאות בתים נאמנים לה' ולתורתו

מעשיו מזהירים כחמה, ברוחב תבונתו לסדרה, ברוב אונים ואמץ כח,
יושר מעשיו לתהילה, תורה ועבודה אצלו כלולה,
אהוב למעלה ונחמד למטה, ראשון לגדור גדר ולעמוד בפרץ נגד מרעים הקמים.
נקדמה פניו בתודה בשובו ארצה
לאחר גילגולי דרכים לקיומה של תורה ומסורה,

ולמען הבנין הגדול קודש מיסודה ללא התערבות זרה סולת נקיה וזכה, ה"ה

 הרה"ג ר' שמעון אבא חינקיס שליט"א

הוא הגבר אשר זכה להיות ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

אשר נוסף לכל מעשיו הכבירים יצא 

להעמיד בסיס איתן למען מאות המשפחות הצועדים
בדרכי רבותינו הק' והמתחנכים בבית החינוך לתפארת ולשם

 ולקראת המעמד 'חנוכת הבית'

שתתקים ברוב פאר והדר

ובראשות גדולי ישראל שליט"א בס"ד

לך בכוח+ך זו וה+ושעת את ישראל+

בזכות המסירות נפש למען המשך הדורות בישראל,

כמסורת אבותינו ורבותינו שנים רבות, תתברך מן השמים שלא תמוש התורה

מפיך ומפי זרעך וזרע זרעך מעתה ועד עולם, ובכל אשר תלכו תצליחו,
ולראות רוב נחת מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים ושנות חיים, עדי יבוא גואלינו
ויצביע ויאמר אלו הגידולים שקירבו הגאולה במהרה בימינו אמן. 

המברכים מאות הורי התלמידים

רחמים מלוביצקיש

ברכה לעסקן / מנהל
100
89 ₪
אירועים

ישיבת+ "תורת חיים" ביתר עילית+

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+

לפתיחת זמן ה'תשפ"ג הבעל"ט

יה"ר ותזכו לעלות בתורה וביר"ש ובמידות טובות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

המקדמים פניכם בברכה ובהתרגשות - הנהלת הישיבה+

שלט ברוכים הבאים תחילת הזמן 1*3
300
150 ₪
אירועים

בס"ד כסלו תשפ"ב

ביהמ"ד "שיח השחר"

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

הנביאים 32 טבריה

הזמנה אישית

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר

"חב+ר+ הנ+++א+מנים"

שיתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה 3
180
150 ₪
אירועים

בס"ד כסלו תשפ"ב

ביהמ"ד "קול התפילה"

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

הנביאים 32 טבריה

הזמנת כבוד

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר

"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"

שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה 2
180
150 ₪
אירועים

ברוכים הבאים

למסיבת הוקרה "ונתנו ידידים"

למייסדי קופת הקהילה צדקת חנינא

כ' שבט תשפ"ב

שלט למסיבת התרמה
180
150 ₪
אירועים

הזמנת כבוד

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב במעמד מפואר
כאיש אחד בלב אחד

"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"

שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה
180
150 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן