מסיבות הוקרה והתרמה

מסיבות הוקרה והתרמה
אירועים

ברוכים הבאים

למסיבת הוקרה "ונתנו ידידים"

למייסדי קופת הקהילה צדקת חנינא

כ' שבט תשפ"ב

שלט למסיבת התרמה
180
150 ₪
אירועים

בס"ד כסלו תשפ"ב

ביהמ"ד "קול התפילה"

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

הנביאים 32 טבריה

הזמנת כבוד

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר

"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"

שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה 2
180
150 ₪
אירועים

הזמנת כבוד

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב במעמד מפואר
כאיש אחד בלב אחד

"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"

שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה
180
150 ₪
אירועים

בס"ד כסלו תשפ"ב

ביהמ"ד "שיח השחר"

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

הנביאים 32 טבריה

הזמנה אישית

בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר

"חב+ר+ הנ+++א+מנים"

שיתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק

פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30

להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו

המצפים לבואכם

בני הקהילה ǀ קרן הבנין

הזמנה למסיבת התרמה 3
180
150 ₪
ברכות והוקרה

בס"ד כסלו תשפ"ג

התהילה
והתפארת

מנחה קטנה נשגרה, להאי גברא חשיבא,
נודע שמו לשם ולתפארה, כל מעשיו לד' קודש,
איש חמודות ורב תבונה, עמל בתורה בסברא ישרה,
לבו ונפשו מאד+ מסורה, לקומם+ ולרומם קר+ן התורה,
זכה+ להמשיך שלשלת הדורות, בהקמת וניהול+

בית החינך המפואר
תלמוד תורה "בני ציון"

עשרות בשנים, וכבר זכה להעמיד, ומעמיד מאות בתים נאמנים לה' ולתורתו

מעשיו מזהירים כחמה, ברוחב תבונתו לסדרה, ברוב אונים ואמץ כח,
יושר מעשיו לתהילה, תורה ועבודה אצלו כלולה,
אהוב למעלה ונחמד למטה, ראשון לגדור גדר ולעמוד בפרץ נגד מרעים הקמים.
נקדמה פניו בתודה בשובו ארצה
לאחר גילגולי דרכים לקיומה של תורה ומסורה,

ולמען הבנין הגדול קודש מיסודה ללא התערבות זרה סולת נקיה וזכה, ה"ה

 הרה"ג ר' שמעון אבא חינקיס שליט"א

הוא הגבר אשר זכה להיות ראש וראשון לכל דבר שבקדושה

אשר נוסף לכל מעשיו הכבירים יצא 

להעמיד בסיס איתן למען מאות המשפחות הצועדים
בדרכי רבותינו הק' והמתחנכים בבית החינוך לתפארת ולשם

 ולקראת המעמד 'חנוכת הבית'

שתתקים ברוב פאר והדר

ובראשות גדולי ישראל שליט"א בס"ד

לך בכוח+ך זו וה+ושעת את ישראל+

בזכות המסירות נפש למען המשך הדורות בישראל,

כמסורת אבותינו ורבותינו שנים רבות, תתברך מן השמים שלא תמוש התורה

מפיך ומפי זרעך וזרע זרעך מעתה ועד עולם, ובכל אשר תלכו תצליחו,
ולראות רוב נחת מכל יוצאי חלציכם, אורך ימים ושנות חיים, עדי יבוא גואלינו
ויצביע ויאמר אלו הגידולים שקירבו הגאולה במהרה בימינו אמן. 

המברכים מאות הורי התלמידים

רחמים מלוביצקיש

ברכה לעסקן / מנהל
100
89 ₪
אירועים

בס"ד  ערש''ק שבת שירה תשפ''ג


להודות להלל ולשבח לד' יתברך על הצלחת מגבית 'הרחיבי'
למען בנין בית מדרשינו ולהכיר טובה לכלל בני הקהילה
אשר נשאם ליבם בחכמה להיות מבוני הבית הגדול הזה
בנתינות הגונות כיד ד' הטובה עליהם
ולקר+את תחילת מלאכת בנין בית ה+מדרש
בשעה טובה ומוצלחת

בסע+ודת  מלווה מלכ++ה
וסע+ודת הודאה לד+'
לכלל באי ביהמ++''ד

בהשתתפות מורנו המרא דאתרא
הגאון הגדול רבי שמעון לעקס שליט''א

וח+כמי ורבני ביהמ''ד+ שליט''א


הסעודה תתקים בס''ד במוצש"ק שבת שירה.
באולם "תפארת השמחה"
רח' שירה 24, ירוחם

               

תבאמו ותטעמו בהר נחלתך
מכון לשבתך פעלת ד'


הזמנה לסעודת הודאה בסיום מגבית
120
89 ₪
אירועים

ישיבה גדולה 'מתיבתא' דחסידי קוילריץ

ע''ש רבינו הקדוש זצולל"ה - בנשיאות רבנו שליט"א


מעמד 'ברינה יקצורו'

מבחן כללי וסיום מסכת נדרים

אלול-חורף תשפ''ג

זה+ היום ע+שה ה+' נג+ילה+ ונשמ++חה בו

שלט למעמד תורני שערי זהב 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבת+ "תורת חיים" ביתר עילית+

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+

לפתיחת זמן ה'תשפ"ג הבעל"ט

יה"ר ותזכו לעלות בתורה וביר"ש ובמידות טובות ברוב הצלחה וסייעתא דשמיא

המקדמים פניכם בברכה ובהתרגשות - הנהלת הישיבה+

שלט ברוכים הבאים תחילת הזמן 1*3
300
150 ₪
הודעות
בס"ד שבת שירה תשפ"ג

אָז יָשִׁיר מֹשֶׁה וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת לד'

שבת קודש פרשת בשלח - שירה
שבת הלל והודאה לד' יתברך
על הצלחת מגבית מקום לד' לבניין בית מדרשינו

בהשתתפות מורינו הגאון הגדול רבי ציון לקס שליט"א
סדרי השבת 
 מנחה ערש"ק........................................16:55
קבלת שבת............................................17:15
בין קבלת שבת למעריב ימסר שיעור+ מפי 
מורינו הגאון הגדול רבי שמחה לוין שליט"א

מעריב ליל ש"ק..........................................17:53

שחרית.........................................................8:10 

"קידושא רבה"
להודות+ ולהל+ל לד' יתברך על חסדו ה+גדול עמנו 
בהתפתחות+ בית המדרש ובהצל+חת מגבית מקום לד+'.

מנחה ש"ק..............................................16:20
מעריב מוצש"ק.........................................18:10
אבות ובנים לאחר מעריב במשך חצי שעה
 מלווה מלכה לכלל באי ביהמ''ד -  מודעה נפרדת. עָזִּי וְזִמְרָת יָהּ וַיְהִי לִי לִישׁוּעָה זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ אֱלֹהֵי אָבִי וַאֲרֹמְמֶנְהוּ.


בברכת "על+ זאת שבחו אהובים+"


סדורו של שבת – קידושא רבא לרגל הצלחת מגבית
80
65 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן