הזמנות

אירועים
בית המדרש
"ה+יכל אבר+הם"
בית שמש
ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד
סיום מסכת ראש השנה
שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
ע"י המג"ש
הרב יואל שיינברגר שליט"א
שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב
סעודה מפוארת שולחנות ערוכים כיד המלך
משא מרכזי מפי נואם הכבוד:
הרב זרח רוזנטל שליט"א
ראש ישיבת "זרח בשדה"
המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים
הזמנה לסיום מסכת 2
120
40 ₪
אירועים
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים ומתפללי ביהמ"ד
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה
את מעמד
של קהילת "שיח התפילה"
רח' יוחנן בן זכאי 81 חיפה
בליווי תזמורתו של קלמן זינגר
שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "מועדים לשמחה"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה
150
120 ₪
אירועים
ביהמ"ד
"היכל אברה+ם"
בית שמש
ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
מתפללי בית הכנסת
ולהשתתף במעמד נורא ונשגב
סעודת הילולא
לע"נ הצדיק המלוב"ן הבאבא סאלי זצוק"ל
בהשתתפות האורח הדגול
הרב שמעון סויסה שליט"א
שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב
סעודה מפוארת שולחנות ערוכים כיד המלך
משא מרכזי מפי נואם הכבוד:
הרב גמליאל בוסו שליט"א
ראש ישיבת "זרח בשדה"
המצפים לבואכם לכבוד הצדיק
הגבאים
הזמנה למעמד
120
80 ₪
אירועים
ברוכים הבאים בשם השם
שמח+ת ה"שבע ברכות+"
לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א
ויזכו לבנ++ות ב+ית נא+מן ב+ישרא+ל
דורות+++ ישרים ושמ+חים בבנין ע+די ע+ד
שלט לשבע ברכות 2 – 1*3
150 ₪
אירועים
בס"ד אדר א' תשפ"ב
ויעטר+וך
נזר+ תפארה+
ברון שיר ושבח וברגשי גיל ושמחה הננו להזמין את כבוד
ידידנו ואוהדינו אברכי הקהלה מתפללי בית מדרשנו
וציבור שוחרי ואוהבי תורה וחסידות שיחיו,
למעמד ההכתרה
ומסירת כתב רבנות
למעכש"ת האי גברא רבא צנא מלא ספרא
מרביץ תורה ויראה לעם סגולה בחכמה ובתבונה
פה מפיק מרגליות הנותן אמרי שפר ה"ה הגאון הגדול
מורינו רבי ישראל יוסף קרנוביץ שליט"א
שתתקיים ברצות ה' ובשעטומ"צ
במוצאי שבת קודש פר' לך לך לס' "ואגדלה שמך" בשעה 8:00
בהיכל בית מדרשינו רח' השושנים 70 רמה ד' בית שמש
במעמד מרנן ורבנן רבני העיר שליט"א
ראשי ופרנסי העיר וקהילות הקודש בעירנו
ת+נו כבוד+ לתורה+
בברכת התורה
ועד הקהילה
מתפללי ביהמ"ד
הזמנה למעמד הכתרת רב
120
100 ₪
אירועים
בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש
ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד
סיום מסכת תענית
שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
ע"י המג"ש
הרב יואל שיינברגר שליט"א
שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב
סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך
משא מרכזי מפי נואם הכבוד:
הרב זרח רוזנטל שליט"א
ראש ישיבת "זרח בשדה"
המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים
הזמנה לסיום מסכת 1
120
40 ₪
אירועים
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים ומתפללי ביהמ"ד
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד
בקול נגן ותרועה ברוב עם הדרת מלך
בהיכל בית מדרשנו
קהילת חניכי הישיבות "שיח התפילה"
רח' יוחנן בן זכאי 81 חיפה
שתתקיים אי"ה
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
ידידנו היקרים, ומתפללי ביהמ"ד מוזמנים בזה
לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "ושמחת בחגך והיית אך שמח"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה
150
120 ₪
אירועים
בס"ד כסלו תשפ"ב
ביהמ"ד "קול התפילה"
בנשיאות מורינו הרב שליט"א
הנביאים 32 טבריה
הזמנת כבוד
בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר
"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"
שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק
פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30
להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו
המצפים לבואכם
בני הקהילה ǀ קרן הבנין
הזמנה למסיבת התרמה 2
180
150 ₪
אירועים
בס"ד
ברגשי גיל וחדווה+ נברך לאלוקינו
שהח+יינו וקיימנו והגיענו ל+זמן הזה
הננו קוראים בקריאה של חיבה+
לידיד+נו היקרים ומתפללי ביהמ"ד שיחיו
לשוש עמנו משוש ול+השתתף בשמח+ת
שנכתב לעילוי נשמת הרב החסיד המפואר
רבי שמואל זנויל בוקרצקי ז"ל
והוריו היקרים וכל המשפחה שנעקדו על קידוש ה'
ותתקיים אי"ה ברוב פאר והדר+
ביום שני פרשת יתרו ג' שבט
להיכל בית המדרש "אמרי תפילה" רחוב הבונים 62 אשדוד
כתיבת האותיות+
תתקיים בבית משפחת שמואלי רח' רבי עקיבא 78
בשעה 5:00 אחה"צ
התהלוכה לכבוד התורה
תצא ברוב פאר והדר בשיר וקול תודה בשעה 7:00
ריקודים לכבוד התורה בהיכל בית המדרש
סעודת המצוה
לבני המשפחה באולם "הדר ופאר" רח' הבונים 90
המצפים לבואכם לשוש בשמחת התורה
בני משפחת שמואלי
ביהמ"ד "אמרי תפילה"
הזמנה להכנסת ספר תורה
180
150 ₪
אירועים
בס"ד, סוכות תשפ"ב
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים
ומתפללי ביהמ"ד חברי קהילתנו
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד
של קהילת "קדושת לוי"
רח' יוחנן בן זכאי 81 פתח תקוה
בשילוב "סיום מסכת סוכה"
ובליווי תזמורת המנגנים שינעימו בקול
שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "מועדים לשמחה"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה 4
150
40 ₪
אירועים
הזמנת כבוד
בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב במעמד מפואר
כאיש אחד בלב אחד
"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"
שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק
פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30
להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו
המצפים לבואכם
בני הקהילה ǀ קרן הבנין
הזמנה למסיבת התרמה
180
150 ₪
אירועים
מוסדות+ "וישישו בשמחה" בית+ שמש
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
מקדמים אנו ברגשי תודה ושמחה את משתתפי
שמח+ת ה"שבע ברכות+" ומסיבת הוקרה
לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א
מגדולי פרנסי מוסדותינו וידיד נאמן לבית חיינו
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל דורות ישרים ושמחים לבנין עדי עד
שלט לשבע ברכות 1*3
150 ₪
אירועים
בס"ד כסלו תשפ"ב
ביהמ"ד "שיח השחר"
בנשיאות מורינו הרב שליט"א
הנביאים 32 טבריה
הזמנה אישית
בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר
"חב+ר+ הנ+++א+מנים"
שיתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק
פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30
להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו
המצפים לבואכם
בני הקהילה ǀ קרן הבנין
הזמנה למסיבת התרמה 3
180
150 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן