ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

אירועים

אירועים
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה

מסיבת פורים משפחת פורימלאך 

פורים תשפ"ג - צפת תובב"א

שלט לפורים מתנה 3
120
0 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק - הילולת רחל אמנו

מזכרת
הוקרה ותודה
מוסדות "בני רחל"

הילולת רחל אמנו
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

מזכרת משמ++חתנו - חשון תשפ"ג
משפחת זלץ

מזמור לתודה 1
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל על הניסים הגדולים
משפחת 
שמחנוביץ

מזמור לתודה 4
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לרגל השמחה הגדולה
משפחת גפנר

מזמור לתודה 2
40
30 ₪
אירועים
מתנת גרפולייק מזמור לתודה

להודות ולהלל לבורא עולם
משפחת בוסו

מזמור לתודה 3
40
30 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה

בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית

בנשיאות מורנו הרב אב"ד שליט"א

שלט להילולא רבי ישעי' ב"ר משה – 3 מטר על 1
50
0 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
הלל והודאה
לכל בני החבורה

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
החשמונאים

הודעה חנוכה V9
100
72 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
חנוכה געלט

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
אור הנר
עפולה

הזמנה מסיבת חנוכה V7
100
72 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ג

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת חנוכה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

המשפחה

הזמנה מסיבת חנוכה V6
100
72 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ג

שיר ושב+חה

ברגשי שמחה והכרת הטוב
מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים,
רב חסד בחן ובמאור פנים, אביר העסקנים
מסור ונאמן בכל נפשו ליבו ומאודו
להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד,
איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר

מ+כובדנו הנע+לה רבי

בערל פ+++ועטלכעף
שליט"א

מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו

לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן אברהם זרח נח ני"ו

עב"ג הכלה בת ידידנו החשוב
הרב שמואל כהן שליט"א

ברכותינו ותפילתנו
בזכות פעולותיכם הכבירים
להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים
לחסד חינוך וחסידות בבריות גופא
ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.

בברכה ברוב רגשי תודה

משה ראובן לואיס

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לחתונה כינור צד
120
89 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תורה המאירה" ביתר עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד 'חנוכה געלט'

לבני קהילתנו הקדושה חברי ארגון "משוננים"

בראשות כבו"ק רבנו שליט"א

יום ג' דחנוכה תשפ"ג 

שלט לחנוכה R 1*3
300
150 ₪
הזמנות

ערב לביבות
שבת אחים גם יחד+
משפחת
ישראלי

חנוכה שמח
ומאיר!

מדבקה מרובע חנוכה
35
10 ₪
אירוסים

בס"ד כסלו תשפ"ד

הזמנה

אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

בסעודת
מלוה מלכה

בשבח והודאה על כל הניסים והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!

בשילוב מסיבת סיום הש"ס
ע"י חבורת בני שיעור "דף היומי"

שתיערך אי"ה במוצאי שבת קודש
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב

נשמח לראותכם

שמחה חמינדעס ומשפ'

קרית ראפשיץ

הזמנה למוצאי שבת /מלוה מלכה
120
85 ₪
אירועים

כִּי לְךָ טוֹב לְהוֹדוֹת וּלְשִׁמְךָ נָאֶה לְזַמֵּר

                    בעזהשי"ת                                                                                                              ערב חנוכה תשפ"ד

סדרי הזמנים 
ליום הצלה

של כ"ק מרן רבינו הגדול זיע"א
במוצ"ש פר' וישב – ליל נר ג' דחנוכה תשפ"ד

8:15 הדלקת נר ג' דחנוכה ברוב עם
בהיכל בית מדרשנו הגדול 
הוכנו פרנצ'עס מיוחדים לאברכים / בחורים / ילדים
עזרת נשים פתוחה !

בסיום מעמד הדלקת נר חנוכה יתקיים
סעודת מל+וה מלכה לאנשי שלומינו
באולם 'היכל שיפקס' שע"י ביהמ"ד הגדול

כניסת כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
למעמד הודאה רבתית

 בהיכל בית מדרשנו הגדול
הוכנו פרנצעס לאברכים ובחורים

לילדי אנ"ש יתקיים בנפרד
'מסיבת חנוכה והודאה'

בהיכל ישיבתנו הק' 
- ראה מודעה נפרדת

לאחר ברכת המזון
בסיום המעמד יעברו קהל אנ"ש
אצל מרן רבינו שליט"א לקבלת חנוכה געלט

יהי המעמד לכבודו הגדול של כ"ק מרן רבינו עט"ר זיע"א
ושכשם+ שעשית ניסים+
ל+אבות+ינו
בימים ההם כן נזכה בזמן הזה להיראות בבנין ביהמ"ק במהרה בימינו אכי"ר.

המצפים לבואכם לשלום
א פריילעכען חנוכה
וועד הקהילה


ברכה כלי שיר והודאה H18
140
75 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד
חנוכה תשפ"ד

הזמנה
לכל בני משפחתנו
החשובים והאהובים
הננו להזמינכם להשתתף

במסיבת
חנוכה

יחד כל המשפחה הנפלאה
להודות ולהלל על הניסים והנפלאות
בימים ההם ובזמן הזה

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב
בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים

המצפים לבואכם להודות ולהלל

סבא וסבתא

הזמנה למסיבת חנוכה – חלון נוף
80
80 ₪
אירוסים

בס"ד מנ"א תשפ"ב

הזמנה
אישית

אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

בסעודת הודאה
"מה אשיב לך"

בשבח והודאה על כל הניסים
והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!

בשילוב מסיבת סיום מסכת יבמות
ע"י חבורת בני שיעור "דף היומי"

שתיערך אי"ה ביום שלישי פר' דברים כ' אב
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב

נשמח לראותכם

שמחה לופעקס
ומשפ'

קרית הרצוג

הזמנה לאירוע
120
65 ₪
הזמנות

בס"ד כסלו תשפ"ד

 להודות ולהלל

הזמנה אישית

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר

למסיבת
חנוכה והודאה

שיתקיים באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב
בשירה וזמרה בהלל והודאה

ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות+!

המצפים לבואכם

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה V55
80
45 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

ה+זמנה אישית+
לכל הילדים היקרים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+
תוכניות והפתעות מרתקות

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בבית הכנסת רחוב האמונה 24 שדרות

המצפים לבואכם

חבורת 'אבות ובנים'

חנוכה לרוחב N8
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית ולבבית

לכל הצוות היקר והחשוב
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+ בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

הנהלת "אור לילד"

חנוכה לרוחב D5
60
40 ₪
הילולא

עולו ואתכנשו
להילול+א דצד+יקיא

               


בסיעתא דשמיא

"סעודה אשר ישועות בו מקיפות"

אנו שמחים להודיע לכלל בני קהילתנו שבעז"ה אף השנה תתקיים 

סעודת הילולא 
והכנה דרבא

לקראת יוד"ק של הרה"ק רבי אברהם דב בער
בן הרה"ק רבי דוד מאווריטש זיעועכי"א
בעמח"ס "בת עין"
שחל בשב"ק פר' ויצא הבעל"ט י"ב כסליו
הסעודה תתקיים בליל שישי פר' ויצא

אור לי"א כסליו

ויה"ר שזכותו הגדול דבעל ההילולא יעמוד לנו
להתברך ולהיושע בכל משאלות ליבנו לטובה אכי"ר

נ.ב. ידועה הסגולה להשתתף בהוצאות סעודה זו
לפעול ישועות גדולות בכלל ובפרט
התרומות ניתן להעביר להרה"ח יונה קוגעל שליט"א

רחמנא אד+כר לן זכותיה דבת+ עין
זכותו יגן עלינו
ועל כל ישראל אמן!

סעודת הילולא 'בית עין'
90
62 ₪
הזמנות

בס"ד כסלו תשפ"ד

הזמ+נה של++ אורה+

הזמנה

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
חנוכה

שיתקיים
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

"כדי להודות ולהלל"
בשירה וזמרה בהלל והודאה+


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות+!

המצפים לבואכם

ההנהלה

הזמנה מסיבת חנוכה V44
80
55 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית 

לכל בני משפחתנו החשובים
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

סבא וסבתא קורצ++יש
כפר יונה

חנוכה לרוחב D5
60
30 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית
לכל בני משפח+תנו החשובים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא
קומ+זינג++

חנוכה לרוחב
60
40 ₪
אירועים

זה היום עשה ה'                                      נגילה ונשמחה בו

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
"אהבת תורה" בית שמש
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד

סיום מסכת קידושין
ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב ישראל קליין שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "רינת התורה"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב אהרן ברלזון שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה וילנא תכלת סיום מסכת B11
120
89 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה של מצווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי קהילתנו משתתפי השיעורים בביהמ"ד
'מאור+י התלמוד' - אופקים+
וכן הלומדים לעצמם בכל אתר ואתר
לשוש בשמחת גומרה של תורה

סיום מסכת קידושין 
וסדר נשים

ותחילת סדר נזיקין

שסיימו חברי השיעורים במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות בקביעות ובאהבת התורה
בערבי ומוצאי שבתות

ע"י המג"ש הנודעים במתק שיעוריהם

הגאון רבי  מאיר שלאנג  שליט"א
והגאון רבי מנחם גרוס שליט''א

שיתקיים בעזה"י במוצאי שבת פר' וירא
בהיכל ד' בבית מדרשנו בשעה 21:00

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

המשא מרכזי מאת:

הגאון רבי יוסף קרבוס שליט''א 

המרא דאתרא

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור      הגבאים

הזמנה מפואר לחגיגת סיום מסכת M9
120
89 ₪
ברכות ואיחולים

נגיל ונשיש בזאת התורה

ברגשי גיל שמחה ורננה, ברוב ששון וחדווה,
מגישים אנו ברכותינו קמי האי צורבא מרבנן 
המלא בתורה ובחכמה, בעיון בקיאות בהלכה ובאגדה
מקושט במידות
נאצלות, המאירים ביופיים ובטהרתם 

נושא בעול עם חבירו בכל עת ועונה,
ליבו רחב כאולם ומראשוני העוסקים בכל דבר שבקדושה. 
ירא שמיים ובעל תבונות, עמל בתורה ללא לאות
מקדים שלום לכל אדם. שואל לעניין ומשיב כהלכה
נושא ונותן במלחמתה של תורה ומשקיע רבות בסדרי הישיבה
הלא הוא

הבה"ח דב קורץ ני"ו
בחיר ישיבת "פומבדיתא" 

אשר הוסיף בהתמדה על סדר יומו העמוס בתורה ויראה
 למען יגיע ליום גדול וקדוש זה יום סיום 

מסכתא קידושין

שנלמדה ברוב עמל ויגיעה
תמידין כסדרן בחגים ובשגרה בשעות מנוחה ובימי מלחמה.
ובס"ד עתה זכה לברך על המוגמר בשמחה עצומה.

יה"ר שיזכה ללמוד וללמד לשמור ולעשות
להתחיל ולסיים ספרים אחרים ולהמשיך בדרך העולה בית ה' לקיים רצונו באהבה עצומה עם כשרונתיו הברוכים ויכולתיו המיוחדות
מתוך בריאות ושמחה אושר ושלווה.

אוהבים ומתרגשים
אבא אמא וכל המשפחה

ברכה לבן משפחה רגל סיום מסכת D8
80
45 ₪
טוען...

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן