ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

חדש באתר

אירוסים


טבת תשפ"ד

ב+רכות
והודא++ות+

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף דוברוביץ שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן יאיר לוי ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים+
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם+,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה+,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה+,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא,
קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם+,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול+
נישא בראש הרים לתפארה+,
יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברך בהוקרה ובהכרת טובה מ+רוב+ה,

יהושע מאיר


ברכת מזל טוב שערי כינורות 16K
150
80 ₪
בעלי שמחות

הזמנה

בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט כעת בהולדת בני בכורי שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להזמינכם להשתתף  בשמחת

פ+ד+יון הב+ן

שתתקיים אי"ה ביום רביעי פרשת נח
כ"ב חשון תשפ"ב
בביהמ"ד חב"ד
רח' התבור 78 עפולה

בשעה 9:00

אשמח לראותכם
 
משתתפים בשמחתי

משה בריקמן

גבעת זאב

הזמנה לפדיון הבן 4
110
70 ₪
אירוסים

בס"ד, ערש"ק פר' ויגש תשפ"ד

קהל הקודש
חינא וחיסדא
בראשות הרב שליט"א

ידידים
רוממוך

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

מכובד+נו הנעלה והמפואר
ה"ה הרה"ח+

ר' משה דלפיק שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה 
עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
אברומי ויסנשטרן


ברכה שערים דאבל כינורות 22K
200
119 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
אדר תשפ"ג

ב+רכת+ הצל+חה+
D

ברגשי ידידות והערכה
אשגר ברכת הצלחה מרובה
לידידי הדגול, איש חזון ומעש
אהוב וחביב לכל מכריו וידידיו
כביר פעלים וזכויות עם חן ושכל טוב
ציר נאמן לשולחיו, שלוחא דרבנן
העסקן הנערץ והנמרץ

הרב ישראל גרילברוים הי"ו

לרגל עלותך לכהן בתפקיד

חבר מועצת העיר
כנציג סיעת שסג - בעיריית מטולה
K

שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך להמשיך לפעול למען הכלל והפרט
ולעשות חיל מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה, ודאגה לצרכי עולם התורה
בתכל מפעלותיך הברוכים לקדש שם שמיים!

בברכת הצלחה בכל אשר תעשה, ידידך

יעקב הירש
מנכ"ל מוסדות
"נתיבות התורה"

ברכת הצלחה בתפקיד לאיש ציבור A4
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת                                                                                                                                                                     ‏ערב פורים תשפ"ד

הודו לו ברכו שמו


יערב נא שיח שפתותינו
להוריק כטל השמים ברכותינו,
על האברך היקר והמיוחד
כשמן הטוב תורק שמו לשם ולתהילה,
שוקד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
צדקות אהב במעשיו הכבירים למען משפחתו עירנו,
ידיו ולבו לקל אמונה, אלוף בינה ורב תבונה

איש הח+סד היקד+

הר"ר יוסף שטיגמן  שיחי'

תומך ועסקן נלהב למוסדותינו

צדקת פעלך, מודים אנחנו לך,
על רב חלקך,
בקיום הקמת ופריחת+ מוסדותינו הק',
על אשר ברוחב לבבו ותבונתו,
הושיט לנו את עזרתו,
במסירות נפשו וגופו

בארגון המבצע הענק
של ארגון מבצע גיוס המשאבים
לחגי פורים ופסח תשפ"ד

יצווה צור חסדו ואמיתו,
שתזכה לראות תמיד חסדי ה' ועזרתו
ויפתח לך ה' את אוצרו הטוב,
בזה ובבא בכפלי כפליים,
בשפע ברכה וחיים
עולמך תראה בחייך,
בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך,
חזק ימלא משאלותיך
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן!

המברכים ומודים בלב ונ+פש
 
רבנן ותלמידהון                     מנכ"ל המוסדות

ברכה לעסקן – פורים
170
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד אדר תשפ"ג

ב+רכת+ הצל+חה+

ברגשי ידידות והערכה
אשגר ברכת הצלחה מרובה
לידידי הדגול, איש חזון ומעש
אהוב וחביב לכל מכריו וידידיו
כביר פעלים וזכויות עם חן ושכל טוב
ציר נאמן לשולחיו, שלוחא דרבנן
העסקן הנערץ והנמרץ

הרב ישראל פלדמן הי"ו

לרגל עלותך לכהן בתפקיד

סגן ראש העיר 
כנציג סיעת שסג - בעיריית מטולה

שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך להמשיך לפעול למען הכלל והפרט
ולעשות חיל מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה, ודאגה לצרכי עולם התורה
בתכל מפעלותיך הברוכים לקדש שם שמיים!

בברכת הצלחה בכל אשר תעשה, ידידך

יעקב הירש
מנכ"ל מוסדות "נתיבות התורה"

ברכת הצלחה בתפקיד לאיש ציבור
80
60 ₪
אירוסים

לחיים!

לידידי היקר
הרב שמחה כהן הי"ו
לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים
משפחת
כהנא

איחולי ברכות E12
35
25 ₪
אירועים

רשת הכוללים
"ישכר באהל" ביתר עילית


מעמד
כבוד התורה

הכנסת ספר תורה
וסיום סדר בבא קמא

בראשות עט"ר
רבינו ראש הישיבה שליט"א

יום שלישי פרשת שמות ט"ז אדר א' תשפ"ד

שישו ושמ+חו
בשמ+חת התור+ה

לוגו למעמד – יוקרתי טורקיז 18#
240
180 ₪
אירוסים

בס"ד מנ"א תשפ"ב

ה+זמנה של+ כב+וד+

אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

במסיבת הוקרה

לכל ידידינו ותומכינו היקרים+

בשילוב מ++סיבת סיום מסכת בבא קמ++א

שתיערך אי"ה ביום שלישי אדר ב' תשפ"ד
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה בשעה 8.00 בערב

נ+שמח לראותכם ולקבל פניכם ברון

קרן הקופה                הגבאים+

ג"א מצטרפים,
הרב משה בורגול    הרב ישראל בוסו

הזמנה לאירוע מפואר שערים מדרגות
120
120 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה+ של+ מצ+ווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי וידידי 
לשוש בשמחת גומרה של תורה+
ולהשתתף בסעודת מצווה+

במעמד סיום
מסכת בבא קמאשזכיתי ללמוד ולסיים בסייעתא דשמיא

שיתקיים  אי"ה בביתי
רחוב  אביי ורבא 24 קרית גת
ביום חמישי פרשת כי תשא
בשעה 9:00 בערב

בשילוב "סעודת הילולא"
לרבן של ישראל, הרה"ק

הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א
אור ליום כ"א אדר א' תשפ"ד


ידידכם

א++הרן דכרעיצל


הזמנה לחגיגת סיום מסכת B11
120
84 ₪
אירועים


בס"ד אדר א' תשפ"ד

ברכות
והודא++ות+

בשיר וקול זמרה+
נרנן ונריע מעומקא דלבא,

ברכת מזלא טבא וגד+יא יאה,
קדם ה+אי גברא רבא ויקיר+א,
איש אמונות ורב ת+בונות ופעולות,
שמו מפאר+ים ברוב ברכות והילולים+,
אוהב צדקות ומרבה להטיב בנפש חפיצה ולב טוב
שבח+ו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל+
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו

ה"ה הנדיב הנכבד

מוהר"ר שלמה לוי שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי'
עב"ג היקר
החתן מרדכי ני"ו
בן מו"ה אהרן אברהם כץ הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
ישלם ה' שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה

שמעון כץ              ברל קורץ


רקע לברכה-זהב
140
90 ₪
ברכות

ל+חיים! ל+חיים!

כ+וס ש+ל ברכה נשגר קדם ידידינו הדגול מרבבה, רח+ים ומ+וקיר רבנן ואיהו גופיא צ+ורבא,
עושה גדולות בסתר ובגלוי להגדיל תורה ולהרחיבה,
רב נהורא ורב חביבא, ג+ומל חסדים טובים טובא טוב+א,
הרב מנחם ליבעריץ הי"ו  
       העומד תמידין כסדרן לימין בית מדרשנו
   ברכישת ספרי קודש לאוצר הספרים לזיכוי הרבים

לרגל השמחה השרויה במעונו, רוממות קל בגרונו,
בהיכנס הבן כמר יהודה נ"י
לעול תורה ומצוות במזל טוב

   
יתן ה' שיזכה לגדלו ולחנכו ולחכמו ולראות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
ולהתברך בכל הברכות האמורות בתורת משה עבד ה'

מאחלים
גבאי בית המדרש דחסידי פושקעס
וגבאי אוצר הספרים

           

שלט יוקרתי D12 כחול
60
65 ₪
אירועים

                 בס"ד אדר תשפ"ד

יְהַלְלוּ שְׁמוֹ בְמָחוֹל
בְּתֹף וְכִנּוֹר יְזַמְּרוּ לוֹ

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה
בהאי שעת שמחה קדם העומד עלינו בהרבצת תורה והלכה
ובקנין ההוראה בהיכל+ בית מדרשינו בעצה ובתבונה+
לכוון כל אחד לדרכה של תורת אמת ידיו רב לו בכל מכמני התורה+
משקה תורה+ לעדרים בסברה ישרה ודברים הגונים+.

הרה"צ ר' אליהו רוזן שליט"א

רב בית המדרש וראש הכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונכם באירוסי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן ניסן ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שלום ברלב שליט"א

ויהי רצון מן שמיא שתזכו לראות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח והצלחה בכל מעשיכם.
ובהאי שעתא דחדוותא נברך שתזכו להמשיך בהגדלת תורה ולהאדירה
וזכות לימוד והנחלת התורה הקדושה, תעמוד לכם בכל אשר תפנו ובמשאת ליבכם
ופעולתכם
בהרמת קרן תורת התורה והיראה בקרב עם סגולה.


ואשרי העם הם לומדיך ישראל אשר בך יתפ+++אר.

בברכה ברוב רגשי תודה

אברכי הכוללים   רבני הכוללים

פנחס שלייפער

ברכה לשמחה -כלי נגינה – חום
120
89 ₪
בר מצוה

ישיבה גבוהה "משכני אחריך" יקנעם עילית

מזל טוב

נזר+ ברכות ואיחולים נל+בבים,
עם שירי הלל והודיה שזורים+

לכבוד+ יום שמחת מכובדנו הנעלה+
איש אשר רוח בו בדעת ובתבונה+
מל+א מדע ותורה תמימה, מתנהג בחסידות ומלבשתו ענווה+

יר+אתו קודמת לחכמתו הרחבה, חריף ובקי וסברתו ישרה+
דול+ה ומשקה מבאר מים חיים ומשקה+ לעדרים+
מוקיר ותומך רבנן בלב ונפש חפיצה+

העומד לימיננו תמיד בסבר פנים יפות+

הרה"צ  נטע שפר שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בהיכנס בנו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות
כמר ג++רשון נ+++תן ני"ו
לעול תורה ומצוות בשעה טובה ומוצלחת

יתן ה' חכמה ותבונ+++ה בלב חתן המצוות,
לילך בעקבי הצאן כמסורת אבות+יו,
ויעלה מעלה מעלה בסולם התורה והמצ+++וות
כד+רך החסידות המסורה לנו מדור דור+, 
וישאב+ו ממנו הוריו ומוריו מלוא חופנים נח+ת דקדושה,
מתוך שמחה והרחבה ונהורא מע+ליא

המברכים מעומק הלב
מלא הוקרה והערכה

שוק+י נאה
פנחס רוב
חנוך ליבוביץ

ברכה מדרגות – בר מצוה F6
120
99 ₪
אירוסים

מוסדות "בני חכמה" הכללית
בנשיאות מורנו הרב שליט"א

טבת תשפ"ד

ברכות
והודאות

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי דב לבי שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

משה כהנולביץ


ברכת מזל טוב שערי הכרמים 15K
200
89 ₪
בעלי שמחות שבחו אה+ובי+ם+


בגיל ורננים, בהשמיע קול מבשר+ים
מן ההרים מדלגים, את בשורת השמחה, השוררת בבית אהובנו
נביע מיטב ברכותנו קדם+ ידידנו היקר
שמו מפאר+ים בכל ל+שונות של תהילה+
שייף עייל שייף נפיק, ולנפשיה - טיבותא לא מח+זיק
אוצר כל כלי חמדה, רב כשרונות ופעולות בתושיה ובחכמה+
מתוך אכפתיות ואחריות למען פריחת קהילתנו בהצלחה+
עתיר פעלים+, אשר התנדבות מפעלותיו הבר+וכים ידועים ברבים+
עומד לצידנו בכל עת ועונה להגדיל תורה וחסידות ולהאדירה


 הרה"ח חנוך חיימוב שליט"א


לרגל תת השם שמחה במעונו

בהולדת הנכד הראשון למזל טוב
לבנו היקר האברך היקר הר"ר צלפחד הי"ו


וזאת הברכ++ה תהא שלוח+ה,
מ++מרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה,
עד מאה ועשרים שנה ברווחה,
והוא ישלח בכל מעשי ידיהם ברכה והצלחה,
וישמע בביתם מדורותיהם אך קול שמ++חה, 
ולא תמוש מזרעם וזרע זרעם כהבטחה,
ובכ++ל אשר יפנה יצליח בשפע והרווחה,
נחת אושר ועושר מתוך ישוב הדעת ומנ++וחה,
ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פ++זורה ונידחה,
בביאת מלכא מ++שיחא, אמן

המברכם והמאחלים
מעומקא דליבא

בני הקהילה              הגבאים

איגרת ידידות לשמחה לעסקן /גבאי 87
100
79 ₪
אירועים

                 בס"ד אדר תשפ"ד

יְהַלְלוּ שְׁמוֹ בְמָחוֹל
בְּתֹף וְכִנּוֹר יְזַמְּרוּ לוֹ

ברכת מזלא טבא וגדיא יאה שלוחה
בהאי שעת שמחה קדם העומד עלינו בהרבצת תורה והלכה
ובקנין ההוראה בהיכל+ בית מדרשינו בעצה ובתבונה+
לכוון כל אחד לדרכה של תורת אמת ידיו רב לו בכל מכמני התורה+
משקה תורה+ לעדרים בסברה ישרה ודברים הגונים+.

הרה"צ ר' אליהו רוזן שליט"א

רב בית המדרש וראש הכוללים

לרגל השמחה השרויה במעונכם באירוסי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן ניסן ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שלום ברלב שליט"א

ויהי רצון מן שמיא שתזכו לראות רוב נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח והצלחה בכל מעשיכם.
ובהאי שעתא דחדוותא נברך שתזכו להמשיך בהגדלת תורה ולהאדירה
וזכות לימוד והנחלת התורה הקדושה, תעמוד לכם בכל אשר תפנו ובמשאת ליבכם
ופעולתכם
בהרמת קרן תורת התורה והיראה בקרב עם סגולה.


ואשרי העם הם לומדיך ישראל אשר בך יתפ+++אר.

בברכה ברוב רגשי תודה

אברכי הכוללים   רבני הכוללים

פנחס שלייפער

ברכה לשמחה -כלי נגינה – סגול
120
89 ₪
ברכות


בס"ד אדר א' תשפ"ד

ברכות
והודא++ות+

בשיר וקול זמרה+
נרנן ונריע מעומקא דלבא,

ברכת מזלא טבא וגד+יא יאה,
קדם ה+אי גברא רבא ויקיר+א,
איש אמונות ורב ת+בונות ופעולות,
שמו מפאר+ים ברוב ברכות והילולים+,
אוהב צדקות ומרבה להטיב בנפש חפיצה ולב טוב
שבח+ו מי ימלל, אין גומרין עליו את ההלל+
אזנו קשובה לכל משאלותינו ומסייע תדיר להצלחתנו

ה"ה הנדיב הנכבד

מוהר"ר שלמה לוי שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנישואי הבת תחי'
עב"ג היקר
החתן מרדכי ני"ו
בן מו"ה אהרן אברהם כץ הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
ישלם ה' שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה, בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה

שמעון כץ              ברל קורץ


ברכה עמודי שיש זהב C6
140
90 ₪
אירועים
שלט למסיבת פורים מתנה

משתה ושמחה ליהודים

מסיבת+ פורים מש+פחת פ+ריילאך 

פורים תשפ"ד

שלט לפורים מתנה 3
50
15 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ד

אשר המלך חפץ ביקרו

לכבוד נזר+ הבריאה, השוקד על התורה יומם ולילה+
ה+אברך היקר, עדיו לגדולות בשערי תורה והוראה+
הרה"ג יצחק שטיינער שליט"א
מרבני כולל חושן משפט

ברוב כבוד ותפארת ערוכה האיגרת+
להוגה בתורה הקדושה מידי בוקר בשקידה+
בעמל בעיון ובריתחא בפלפול וביגיעה+
לך נאוה התהילה על כי הינך יושב האהלה+
אשר+יך ואשרי חלקך כי בין יושבי בית המדרש מקומך
אין שיעור ל+גובה קומתך ואין שווי לאושרך – עושרך. 
וכאן נוסיף עוד שורה או שתיים+
לשגר+ מילות הערכה לאשת החיל שבירכתיים
עומד+ת לימין עטרת בעלה+ לא יום ול+א יומיים+
במסירות טורחת להסיר כל טרדה עם ח+יוך על השפתיים+
למען תוכל ללמוד בשלווה ובמנוחה תור+תנו תורת חיים+.
והבית כולו, הקירות והתקרה רוקד++ים עם הרגלים
כל יום מחדש עם האור שדולק בעיניים+
"ה+יום היה לימוד טוב בכולל" כך שומעות האוזניים+
ומי מאושר+ אז יותר ממכם יעידו שמיים+.

ומה רב שכרך יקרה היא מפנינים+
שמור לך הוא למעלה לנצח נצחים+.

בברכת א פריילכ'ן פורים

ראובן קרויטלעך

מנהל הכולל

ברכת הוקרה – לאברך כולל
110
73 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K טורקיז
210
180 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד
כבוד התורה

כ+ת+ר אורייתא++

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K בורדו
210
180 ₪
אירועים

כולל

לאברכים מצוינים
פעיה"ק ירושלים תובב"א

מעמד

כת+ר מלוכה

כ"ד ניסן
תשפ"ד

בהשתתפות
ג++דולי וצ++דיקי הדור שליט"א

אולמי
"הכרמים"
בית שמ++ש

לוגו תורני K כחול
210
180 ₪
ברכות

ל+חיים! ל+חיים!

כ+וס ש+ל ברכה נשגר קדם ידידינו הדגול מרבבה, רח+ים ומ+וקיר רבנן ואיהו גופיא צ+ורבא,
עושה גדולות בסתר ובגלוי להגדיל תורה ולהרחיבה,
רב נהורא ורב חביבא, ג+ומל חסדים טובים טובא טוב+א,
הרב מנחם ליבעריץ הי"ו  
       העומד תמידין כסדרן לימין בית מדרשנו
   ברכישת ספרי קודש לאוצר הספרים לזיכוי הרבים

לרגל השמחה השרויה במעונו, רוממות קל בגרונו,
בהיכנס הבן כמר יהודה נ"י
לעול תורה ומצוות במזל טוב

   
יתן ה' שיזכה לגדלו ולחנכו ולחכמו ולראות ממנו ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה
ולהתברך בכל הברכות האמורות בתורת משה עבד ה'

מאחלים
גבאי בית המדרש דחסידי פושקעס
וגבאי אוצר הספרים

           

שלט יוקרתי D12
60
65 ₪
אירוסים

בס"ד אדר תשפ"ד

כולל לאברכים מצוינים  
מכלכל חיים

 לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא
בראשות מורינו הגאון ר' חיים צדוק שליט"א

בית צדיקים יעלוץ

ברגשי גיל ושמחה שלוחה בזה
ברכותינו הלבביות,קדם מורינו הנערץ
איש המורם מעם, גדול מרבן שמו,
עיניו כאפיקי יונים בכל מרחבי
התלמוד והפוסקים, אביהם של ישראל
ברוב חמלה ואהבה, מגדולי הפוסקים
ויושבי על מדין, מסור אלינו מטוב ליבו
בעין יפה ונפש חפיצה 

כ"ק עט"ר פאר מקדושים
הגה"צ אבדק"ק שליט"א
והברכה אחת היא נלבננו חביבו, האי גברא רבה ויקירא
איש האשכולות, גריס באורייתא תדירא,
הוגה בתורה מתוך בהירות, בר אורין ודחיל חטאין,
ירא שמים מרבים ,מרביץ תורה ברבים, חיבורים מחוכמים
בעומק והיקף גדול,חכם לב וחפץ בטובת הזולת ,
 ,נעים הליכות אהוב על הבריות , מגזע קודש חוצבתו 
עמוד התווך עבורינו במסירות אין קץ

הגאון רבי משה שלואס שליט"א


לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי
ביתו הכלה עב"ג החתן החריף והמצוין
משופריא משפחות המפוארות והמיוחסות 

 
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
 שהזיווג יעלה יפה על אדני התורה והחסידות
בדרך אבותיהם הקדושים
ולרוות  מכל יוצ"ח שפע רוב תענוג ונחת דקדושה,
 ויזכו להמשיך בהרחבת גבולי הקדושה ביתר שאת 
  מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש,  
ובכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו  בזה ובבא

בהערצה ובהערכה-מוקירי הטוב בלו"נ
רבנן ותלמידהון

 

רקע דקורטיבי סגול G3
151
95 ₪

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן