חדש באתר

ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+
שב+ח+ו א+ה+וב+ים

ברגשי הוקרה והערכה לידיד מסור+ ונאמן
 ה+עומד לימיננו בעוז ותעצומות בכל עת ועונה
דר+כו מאז ומקדם להיענות בסבר פנים יפות וברוח חפיצה
הרווחת+ בית ישראל+ בראש מעיינו, ומתעסק בהם בכל כוח+ו ומרצו
יד+ו נטויה לעזר+ה וסיוע לכל בר ישראל, להמציא למזון טרף ללא ליאות+

איש האשכולות ורב תבונות, המסור בלב ונפש חפיצה+
ונותן עינו לבו ונפשו להרבות פעלים לתורה וחסידות+
הלא הוא ידידנו עוז, ה+נגיד ה+רבני 
הרה"ח רבי שמעון לוי שליט"א
ומשפ' אשת חיל עטרת בעלה לאוי"ט

לכבוד חג החירות – חג הפסח אשר כל בני ישראל כבני מלכים
נברך ברכה על היין, המשמח ומטיב לבב אנשים
אשר ידיו רוב לו בכל ימות השנה, להחיות בית ישראל כבני מלכים

יעלה ויבוא ברכתינו בשירה וזמ++רה, ישלם ה' שכרכם הטוב במידה ג++דושה,
לזכ++ות לאורך ימים ושנות חיים מתוך רוב שמחה, מכל צאצ+++איכם רוב נחת דקדושה,
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, והצלחה בכל העניינים,
וזכות מעשיכם הדגולים להכנ+++יס בלבבות בני ישראל רוגע ושלווה+,
יע+מוד לכם ולצאצאיכם להיות בתיהם בית משכן לשכינה,
ובמהרה נזכה לברכת ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אכי"ר.

המברך מעומק הלב, בברכת חג כשר ושמח

ניסים ראובןברכה לאיש חסד – פסח
100
90 ₪
זמנים הודעות

ביהמ"ד אמרי פי צדיק

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

רחוב שמעון הצדיק 40 עיה"ק טבריה תובב"א

בס"ד ניסן תשפ"ג

זמנים לימי חג הפסח תשפ"גיו"ט א' דפסח

מנחה עריו"ט ________________________________________ 6:55
מעריב ליל יו"ט _______________________________________ 7:40
שחרית מנין א'  ______________________________________ ותיקין
שחרית מנין ב'________________________________________9:30
מנחה יו"ט __________________________________________6:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר____________________________{ר"ת} 8:20

שבת חול המועד

מנחה ער"ש____________________________________________ 6:53
ערבית ___________________________________________אחרי מנחה
שחרית___________________________________________כותיקין, 9:00
מנחה________________________________________________6:27
ערבית מוצ"ש________________________________________{ר"ת}8:20

שיעורי תורה בין מנחה ומעריב [ראה הודעה נפרדת בעז"ה}

חול המועד

שחרית ברב עם ________________________________________9:00
מנחה___________________________________________ 6:55
ערבית________________________________________7:35,{ר"ת}8:20

שביעי של פסח

מנחה עריו"ט ___________________________________6:55
ערבית ________________________________________7:40
שחרית ________________________________________ 9:00
מנחה ________________________________________6:40
ערבית________________________________________8:24

פסח כשר ושמח

הגבאים

זמנים לחג הפסח
100
80 ₪
אירועים

בס"ד

ברוכים הבאים

מסיבת חג הפסח

בקהילת "היכלי התפילה" בית שמש

יום ב' - ב' דחול המועד פסח

שלט למסיבת חג – פסח 1*3
180
150 ₪
בין הזמנים

בס"ד, ניסן תשפ"ג

ברכנוכם מבית השם

נקדם בברכה את פני בחורי החמד
בחורי הישיבות תושבי השכונה+

תפאר+תנו וגאוות+נו
מחזיקי העולם בהבל פיהם

המפארים ברמה את כותלי המזרח
בה+יכל הישיבות הק'

לרגל שובם לימי בין הזמנים
לאחר זמן מלא וגדוש בשקידה,
בעמל התורה ובעליה רוחנית.

יהי בואכם לשלום!

לאגירת כוחות לקראת זמן קיץ הבעל"ט
שיהא פורה ומוצלח בע"ה

אשר+יכם תלמ++יד+י חכ++מים
שדברי תורה חב+יבים ע+ליכם!

בברכת ובתפילת 'וקווי ה' יחליפו כח'
בשם מורינו הרב שליט"א ובשם כלל תושבי השכונה
רכזי ה'איגוד'

ברוכים הבאים לבחורים בין הזמנים
60
50 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פסח כשר ושמח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

"תורה+ במועדות+"
בנשיאות  עט"ר מורינו אב"ד דקהלתינו שליט"א

בס"ד,  חודש ניסן תשפ"ג לפ"ק


בשמחה רבה הנני להודיע שבעז"ה
עלה בידינו לסדר

 ישיבת בין הזמנים
לבחורי ואברכי אנשי שלומינו הע"י ביומי דניסן הבעל"ט בבית מדרשינו

בעז"ה מתחילים מיום חמישי פ' ויקרא
ראש חודש ניסן הבעל"ט

מתן שכרה בצידה

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

והננו בזה בקריאה של חיבה לכלל בחורי אברכי אנ"ש לבא ולהשתתף להגדיל תורה ולהאדירה.


להירשם וכן לסידור חברותות
נא לפנות אצל 
הרב ישכר גנוד שליט"א    03-866-040 
להרב  שמחה צויבל שליט"א  09-313-758

הנהלת ישיבת בין הזמנים

הודעה ישיבת בין הזמנים 5
89
45 ₪
אירועים

בר+וכים הבאים בשם ה+'  ברכנוכם+ מבית ה+' לבחורי החמד היקרים+

ישיבת בין הזמנים "בניסן נגאלו" - קרית יובל ירושלים עיה"ק

שיחת הכנה לחג הפסח

בהשתתפות הרב אהרן חסלוביץ שליט"א
בברכת "פסח כשר ושמח" 

שלט סגול מפואר לפסח 1*3
180
160 ₪
אירועים

בר+וכים הבאים בשם ה+' לבחור+י החמד היקרים+ פארי קהילת+נו הק'

ישיבת בין הזמנים "בניסן נגאלו" - קרית יובל ירושלים עיה"ק

כינוס הכנה לליל הסדר

בראשות המגיד מישרים מורנו הרב הצדיק שליט"א
בברכ+ת "פ++סח כשר ושמ++ח"

שלט מפואר לפסח 1*3
180
160 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
62 ₪
אירועים

בס"ד

קמחא דפסחא
שע"י קהילת "שמחה ועזרה"

חלוקת פסח תשפ"ג

החלוקה לזכות דן בן שפרה ולזכות פנחס בן חנה שליט"א
בברכ+ת "פ++סח כשר ושמ++ח"

שלט חלוקה לפסח 1*3
180
150 ₪
זמנים הודעות

בס"ד

ערבי פסחים תשפ"ג

קופת החסד "עוזר לעמו"

מגבית קמחא דפסחא

אונזערע אייגענע ברודער+ס
ווארטן אויף ד+יין הילף!

ביטע העלפט ארויס מיט שענערע נתינות להצלחת המגבית!

אין דריי וואכן וועלן מיר אלע אי"ה
זיצן ביים סד+ר, לאמיר זיי צוזאמען העל+פן
זיצן ביים סדר אן קיין דאגות+

בתרומתך! הנך מביא אור ושמחה
לאחיך אשר לא תוכל להתעלם ממנו...

ביטע איבער געבען אייער ברייטהארציגע נדבה צו איינע פון די גבאים:
ר' יעקב נאה
ר' שמחה כהן
ר' פנחס שליקס

חג כשר ושמח


מגבית קמחא דפסחא באידיש 2
80
60 ₪
אירועים

בס"ד

קמחא דפסחא "עונג יום טוב"
שע"י קופת החסד הכללית

חלוקת פסח תשפ"ג

בב+רכת "פ++סח כשר ושמ++ח"

שלט לפסח 1*3
180
150 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב ניסן רוט שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 24
100
87 ₪
אירועים

ביהמ"ד

זיו התורה
בני ברק

מסגר+ת ה+שטייגן

צעירי אש התורה

בין ה+זמנים ניסן הבע+ל"ט+
תשפ"ג לפ"ק

לוגו תורני
200
170 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג המצות תשפ"ג

ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו

ל+כבוד מעלת המלמד היקר+
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות+
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה+

הרב ברוך גרין שליט"א

ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה

'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
'והגדת לבנך' מקיים בכל יום בהתחדשות נפלאה+
ומצורף "מנחת חג" כתשורת הוקרה

ברכותינו שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דשמיא מלוא הגודש
בריות גופא נחת מיוצ"ח ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח+!

מוקירים
ב/הנהלת התלמוד תורה
המנהל יצחק שיין

ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
65 ₪
אירועים

בס"ד, טבת תשפ"ג

ברכות
והודאות

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה+,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד האי גברא דמרא סייעא,
איש ח+י ורב פעלים , הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה+,
ניחן בחן אצל כל הנדיבים בעם, וברוב כישרון ותבונה+
מעשה אותם לדבר מצווה, להוזיל זהב מכיסם למען ה' ותורתו,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, מתנהג בחסידות ואורח ישרה+,
ליבות תינוקות של בית רבן מלהיב בתורה, מע"כ ידידנו הנכבד והנעלה,
רם+ המעלה, מהולל בתשבחות+, פאר העושים ונזר המעשים+
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי נח ישראלי שליט"א

ומנ"ב אשת חיל תחי' העומדת לימינו במסירות

לרגל השמחה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי'
למז"ט ובשעטו"מ

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות כאשר בניין בית המדרש נישא בראש הרים לתפארה,
יחד עם בניין בית המקדש בב"א

המברכים בהוקרה ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

צבי קרעפל - משה ניסים לוינסון

ג"א מצטרף באהבה רבה
הרב שרג++א לידר רב הקהילה

ברכה שער כחול 2
200
100 ₪
ברכות ואיחולים

ויאמר לקוצרים ד' עמכםאשריכם תלמידי חכמים

באיחול+ים נרגשים ולבביים של שמחת התורה+
מבר+כים אנו ברון שיר ושבח את בני הישיבה הקדושה


בני העליה היקרים, נטיעות הקדושות הנטועים בגינת הקודש של תורה ועבודת ה+'
מוזמנים ל+יום המחרת+
למעמד+ "ברינה+ יקצורו"
לגיל ולשוש בשמחה של מצוה+

על הקנין הנצחי אשר רכשנו בעמל+ פינו,
על שעות של יגיעה והשקעה, על ימים של זריעה ונטיעה

ברכותינו לכלל תלמידי הישיבה כל אחד בשמו הטוב,
כל+ל בני השיעורים הגדולים עם הקטנים+
בני 'מתיבתא' היקרים, ילדי שעשועיו של רבינו שליט"א

יהא רעווא שתזכו לעלות ולגדול בתורה וביראת שמיים כשאיפת לבבכם
ותזכו להתחיל ולסיים עוד ועוד מסכתות וכל הש"ס כולו ולעבור בכל הספרים הקדושים, ולהתקשר בהתקשרות אמיתית לתורת הקדושה
ולעבוד את ד' באמת ובתמים כל ימי חייכם+, אכי"ר

המברכים מוקירים ומעריצים

שמחה נחום לוין       משה שובקל
פנחס נתן        נחמן צומבל
לוי קרציף         שולעם לבל

ברכה לבחורים
89
59 ₪
אירועים

ישיבה גדולה 'מתיבתא' דחסידי קוילריץ

ע''ש רבינו הקדוש זצולל"ה - בנשיאות רבנו שליט"א


מעמד 'ברינה יקצורו'

מבחן כללי וסיום מסכת נדרים

אלול-חורף תשפ''ג

זה+ היום ע+שה ה+' נג+ילה+ ונשמ++חה בו

שלט למעמד תורני שערי זהב 1*3
300
150 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערבי פסחים תשפ"ג

על זאת שבחו אהובים

הבו גודל להאי גברא רבה ויקירא, המעוטר בכל מידה נכונה,
כתר שם טוב לו עטרה, איש ה+חיל ואציל הרוח, רב הפעל+ים
למען הכלל והפרט, נדיב הלב ואיש המעשה, שר החסד
ועמוד+ הצדקה, שמו הטוב מפארים בעדת הלולים על
כל מפעלותיו הברוכים, ידו פתוחה+ לכל נצרך ולכל ד+ל
ולבו פת+וח כאולם לכל ענייני צדקה וחסד+,

מוה"ר פרץ שארף שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

על אשר הגדיל חסדו עלינו והוזיל זהב מכספו
לשמח את בני קהילתנו הק' במתן יפה
לכבוד יו"ט פסח - זמן חירותנו הבעל"ט

יערב נא ברכותינו בשם כל בני קהילתנו, שיתברך בכל מעשה ידיו,
ברכת ה' תשרה בכל מעשיו, בריות גופא ונהורא מעליא באהליו,
לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו, אך טוב וחסד ירדפום כל ימי חייו,
ובזכות הצדקה אשר עושים אלו עם אלו יגאלו ישראל,
כי יבוא שילה אשר מפה תתגלה אורו, אכיה"ר.


המברכים ומעריצים מקרב לב בפה מלא הלל ושבח

וועלועל קירשדסקי -  בהנהלת קופת הצדקה
וכל קהלא קדישא קרית סוובעל

ברכה מכובדת לפסח
110
90 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ולבני ישראל
היה אור במושבותם

לכבוד מכובדנו הנדיב היקר
פאר המעשים ורב הזכויות
שבחו מי ימלל, אהוב ונחמד למקום ולבריות
רב צדקות ורב להושיע, מעוטר בכתר שם טוב,
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה ובסיוע לכל בחן בחסד וברחמים

הנה"ח ניסן גריפל שליט"א

מגדולי תומכינו הדגולים ולמשפחתו הדגולה שתחי'

בפרוס חג+ החרות,
אתכבד לשלוח מנחת שי והערכ++ה
על זאת שבחו אהובים ורומ++מו ידידים

ברגשי הוקרה והערכה על פעלך הרב
להגדיל פעלים לתורה ולחסידות
במסירות ובסבר פנים יפות בכל עת ועונה

יהא רעווא שתזכו יחד עם כל משפחתך החשובה שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,ואך טוב וחסד
ירדפוך ובמהרה נזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים,
ונזכה לביאת גוא''צ ב''ב אכי''ר.

ברגשי אהבה וידידות

פסח לינצקער
מנכ"ל הקופה

ברכה לתורמים – פסח 7
110
82 ₪
הודעות

קמחא דפסחא

שע"י קהילת "משכימים" גריבנא יצ"ו

בס"ד ר"ח ניסן תשפ"ג

הודעה חשובה
ומשמחת

ההרשמה לקראת חלוקת קמחא דפסחא
במחיר מוזל לחברי הקהילה
סל לכל צרכי יו"ט 
בשר ודגים, מצות
סודה ושאר ירקות
במחיר הקרן בסך 20 ש"ח בלבד!
ההרשמה אצל יוחנן יוחננוף שליט"א

בברכת פסח כשר ושמח

גבאי קמחא דפסחא

נ. ב. על מועד החלוקה תבוא הודעה נפרדת

הודעה לפסח
70
63 ₪
ברכות

בס"ד פסח תשפ"ג

ל+ך ענ++ו שיר+ה
ב+שמ+ח+ה רב+ה

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו

הרב אשר דוד וידר שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פ+סח כ++שר ושמ+ח

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות למען
התפתחות ושגשוג ממלכת התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה

יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים – פסח 9
110
90 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערבי פסחים
תשפ"ג

ה+לל נרצ+++ה

בשיר+ רון וקול תודה, נרים קול ונשיר תהילה+
לא-ל אדיר נורא עלילה+, שזיכנו ביסוד בית חינוך כמסורה+
ל+ח+ינוך דורות ישראל לתפארה+, ובמיוחד נרבה בהודאה+
כי זכינו לסיוע מלעיל+א, לאדם מהלך כמלאך משמיא
לעמוד לחזק ולנווט הספינה+, לסייע לתמוך ולהושיט עזרה+

מסור בכל מאודו לחינוך בטהרה+, לייסד לכונן לחזק ולהדריך כהלכה+
ללא שום רווח ותאוות שררה+, בלתי לד' לבדו לקדש שמו הנורא
 ובמיוחד מתמסר במסירות עילאה+, לחזקנו לעודדינו להדריכנו בראשית דרכה+
בראשית לכתנו בארץ לא זרועה+,  ללא ידיעה, נסיון, והכנה ראויה+

      במסירות אין קץ בנאמנות+ ובאה+בה וחיבה יתירה+      
ה"ה ידידינו הנעלה שמו מפארים בקהל עם ועדה+

הנה"ח המרומם ר' שמחה קלינר שליט"א

שלמה שמו ושלימה משנתו, לרומם ולחזק קהל עדתו,
מ
פעלים אדירים המפוארים בהדרתו, הכל בהצנע וללא פרסום מידתו.

 אכן אין לנו את היכולת לשלם, שלם ישלם לכם כגמולכם
 רוב פעולותיכם הגדול וחסדיכם, הצלחה גדולה בכל דרכיכם
בורא עולם היודע עוצם מפעליכם, ממרומים יושפע שפע באסמיכם
ה' יתן לכם בנים צדיקים ותלמידי חכמים לדורותיכם

ובעמדינו בערבי פסחים, נזעק לשוכן מרומים,
הבט משמי מעונים, ושלח משיח לגאול בנים,
בנה בית מקדשך התמים,
וזכינו בהאי שתא לאכול מן הזבחים והפסחים, 
ונודה לך שיר חדש על גאולת עולמים

בהערכה רבה

שמעון חגיז


ברכה מכובדת לתורם ומסייע – פסח
100
90 ₪
אירועים

קהל "צדקת נחמן שמואל"

ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי נחמן מרצלדס

בראשות מורינו הגה"צ שליט"א

בס"ד ר"ח אייר תשפ"ג

עולו ואתכנשו להילולא

סדרי הזמנים ל+קראת יומא דהילולא קד+ישא
של רבינו ה+קדוש פועל ישועות בקרב הארץ

רבנו הקדוש זיע"א

יתקיים אי"ה ביום חמישי ג' אייר

בשעה 8:00 בערב

בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל

סעודת הילולא כיד המלך

בשר וד+גים וכל מטעמים+

ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא

הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א

רב ביהמ"ד בירושלים עיה"ק

בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא

סעודת הילולא
90
70 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ערב חג הפסח תשפ"ג

לידידי ומכובדי היקר

הרב משה דוידוביץ שליט"א

יהי רצון שתזכו לחוג את הפסח כהלכתו
בדיצה ושמחת הלבבות, לילה כיום יאיר באור יקרות
והריקותי לכם ברכות ואוצרות של השפעות
משמים תבורכו על כל פעולותיכם הטובים
רק אושר נחת וחדווה מהמשפחה תראו כל הימים

פ+סח כ++שר ושמ+ח

מאחלים מכל הלב

שמחה יורוביץ

איחול ברכת פסח
80
50 ₪