חג הפסח - מוקד שירות הלקוחות פתוח עד יום ראשון בדיקת חמץ, מערב החג ועד אסרו חג יהיה ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. פסח כשר ושמח.

מיוחד לחג, שירות התיקונים אינו מוגבל ל24 שעות, תוכלו לתקן את העיצובים עד אחרי החג!!!

כאן מתחילים לעצב
© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
אירועים

 שיעור אור החיים הקבוע
הבונים 8 אשדוד

  פ


בס"ד                                                                             יום ראשון ט"ו תמוז תשפד

עולו ואתכנשו להילולא דצדיקיאבעל ה"אור החיים"
הקדוש זיע"א

 

 

ד

 תתקיים בעז"ה סעודת הילולא

ברחוב הבונים 8 אשדוד  בשעה 19:00

בליווי תזמורת 
ג

הציבור הקדוש מוזמן 

בנדבת ידידנו היקר
הר"ר משה בן דוד  הי"ו 

פרנס הקבוע של שיעור ה"אור החיים" הקדוש בימי חמישי

זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל+

הזמנה להילולא אור החיים S2
90
57 ₪
אירוסים

ב"ה כ"ז תמוז תשפ"דענבי הגפן בענבי הגפן
 
ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך
את ידידנו המרומם, רב חסד בחן ובמאור פנים, מפואר במעשיו הנאצלים
להחזקת לומדי תורה ומפעלי צדקה וחסד, מוכן ומזומן לכל דבר+

שבקדושה+ ועל כולנה מסור ונאמן הוא בכל לב ונפש
להקמת המוסדות ולביסוסו התמידי בנפש חפיצה+
 
הרה"ח יוסף לייזער שליט"א

מחשובי נאמני ותומכי מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונם
באירוסי הבת הכלה תחי' לאויט"א

עם החתן המשובח והמעוטר בתוי"ש
ובמידות טובות ונעימות
הבחור החשוב ששון ני"ו

בן המחותן ידידנו החשוב המלמד את תלמידנו בשמחה ולא חוסך שום טרחה,
נערץ הוא על כולם, בלימוד תורה בחדוותא מדריכם, נפשו נותן עליהם
כמכה על קודקודם ואומר להם גדל, שיעוריו מתוקים וברורים, נעימים וגם ישרים, למוח וללב ח+ודרים והדברים כניתנים מסיני שמחים ומאירים+ 

הרה"ג ר' ישעיהו כהן שליט"א

מחשובי הרמי"ם בישיבתנו

וה+ברכה אחת היא ל+סבים החשובים והנכבדים+
הרה"ח ר' נחמן שיין שליט"א,   הרה"ח ר' פלטיאל לוי שליט"א
והרה"ח ר' אברהם חנולוביץ שליט"א
ויהא רעווא ובזכות פעולותיהם הכבירים להקמת עולמות מאירים יזכו לבנות בית נאמן בישראל, לדורות ישרים מבורכים ולבנין עדי עד. יעמדו להם הזכויות לרוות מהם ומכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחות,
ולהמשיך במעשיהם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר. 

המברכים ברגשי הערכה וברכה בשם ההורים והתלמידים

חברי וועד המוסדות     הרב חיים קרני

 

ברכה למחותנים מסגרת כינור
120
89 ₪
ברכות לגבאים

ה+תודה
והברכה+


אל ידידנו היקר והנעים
חיכו ממתקים וכולו מחמדים 

שהקדיש למעננו לילות וימים
והוא מגדולי תלמידי החכמים - 

מופת ודוגמא לגדולים וקטנים
סמל לשקידה לקרובים ולרחוקים 

 הלוא הוא אהובנו חביבנו
הרב ר' בן ציון גליק שליט"א

הגבאי המסור
אשר+ זכינו זה כמה שנים ליהנות מאורך ומנועם הליכותיך,
שנים שהטביעו חותם עצום וחריש עמוק בתלמי קהילתנו, 
שנים שייזכרו לעד בלבבנו, ועליהם הכרת תודתנו: לך,
 וגם לנוות ביתך על עיצוביה המלווים את הקהילה,
ולעת זו אשר הנך עומד לעשות לביתך
ברצוננו לומר לך ולמשפחתך

קשה עלינו פרידתך

                          

איחולינו לקראת דרכך החדשה, 
שתמיד תשרה השכינה במעונך, 
ותמצא חן בעיני ה' ובעיני כל רואיך, 
ויהי נועם ה' עליך כל ימי חייך

בבר+כת התורה+ ובה+ערכה רבה
חברי הקהילה 
 הגבאיםברכה לגבאי שער פרחים
130
65 ₪
הילולא

חבורתינו הק' "אור החיים"


בראשות מורינו ראש החבורה+ שליט"א
ג

בס"ד תמוז תשפ"ד

עולו ואתכנשו להילולא דרבינו 'אור ה+חיים' ה+ק' זיעוכי"א

כלל בני חברתינו מוזמנים בזאת לההילולא המרוממת
של אור חיינו מאיר נתיבתינו, אשר אנו זוכים ללמוד
ולהגות בספרו הק' ולהתחמם מאורו ה+גדול+
מדי שבוע בשבוע בפניא דמעלי שבת+א
פ

בעז"ה נצא כולנו יחד לפקוד ולשפוך שיח בציון המציונת בהר הזיתים אשר שם מחוקק ספון

ובס"ד בליל יו"ד רבה במוצאי מנוחה
 נתכנס כולנו יחדיו בא++הבת רעים
להעמיק במשנתו הטהורה 


הנסיעה וסעודת ההילולא
ף

נתרמו ע"י התורמים החשובים אשר הוזילו ממונם
למען כבודו של רבינו הק' זי"ע

ה"ה הנדיבים בעם
משה בן ברכה חנה         תנחום בן רבקה לאה
משה בן ברכה חנה         תנחום בן רבקה לאה
משה בן ברכה חנה         תנחום בן רבקה לאה
משה בן ברכה חנה         תנחום בן רבקה לאה
משה בן ברכה חנה         תנחום בן רבקה לאה

פ
זכותיה דרבינו הק' יגן עליהם ועל זרעם שיוושעו
בכל מילי דמיטב ונחת דקדושה מכל צאצאיהם
מתוך שפע רב בכל הענינים, אמן

סעודת הילולא ה"אור החיים" הק' H6
90
68 ₪
אירועים

לקראת שבת לכו ונלכה

ברוכים הבאים
בשם ה'

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאספו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד, להתעלות ולהתרומם

בשבת הת+אחדות וה+תעלות

בראשות מורנו רב הקהילה רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"אס יהי בואכם לברכה נמוסדות "אור הברכה" פרדס כץ

שב"ק פרשת בלק
עיה"ק צפת תובב"א

ברוכים הבאים לנופש ולשבת התאחדות
130
49 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד, תמוז תשפ"ד

שפע תודות

מעומק לבבות

לגננת המסורה

רחלי קליין תחי!

ברכת הערכה על השקעה ונתינה
ללא לאות וללא מידה

על חינוך למידות, על נתינה ללא גבולות
על פעילויות, חוויות, סיפורים ומסיבות!

יהי רצון,
שעבודתך החינוכית תישא פירות
ותרוו נחת מכל יוצ"ח!

בהערכה רבה

אמא של שושי גליק

ברכה למורה /לגננת סוף שנה 24
84
39 ₪
ברכות

בס"ד יום ד' 
פרשת בלק, תמוז תשפ"ד

 התהילה והתפארת

מנחה קטנה נשגרה, להאי גברא חשיבא,
נודע שמו לשם ולתפארה, כל מעשיו לד' קודש,
איש חמודות ורב תבונה, עמל בתורה בסברא ישרה,
לבו ונפשו מאד+ מסורה, לבנות היכל בית ד' לבני הקהילה

בית הכנסת
'היכל אהרן'

השוכן בעיר התורה בני ברק

אשר במקום שאין איש, אזר כגבר חל+ציו
וקיים 'ולא תגורו מפני איש', ועל משמרו מבוקר ועד ליל ניצב
לא נותן לעיניו שינה ולעפעפיו תנומה+
במשך מספר חודשים, עמל ויגע ללא לאות+
לכבוד שוכן עולמים, לסיים הבניין במהירות+

ה"ה
הרה"ג ר'
בנימין מלקלר שליט"א

בנין בית הכנסת לנצח יזקף לזכותכם, ובעת בוא יום ה' הגדול
יתגלה לעין כל גודל שכרכם, עשרת מונים מכל הקושי והעול
‎‎
ואנו כל בני הקהילה ברגש הכרת הטוב וברוב הערכה
נעתיר לפני שוכן עלילה
שתזכו לשפע סיעתא דשמיא וברכה

 ובמידה כנגד מידה
תזכו בביתכם להשראת השכינה
ובמהרה כבוד ה' לעין כל יתגלה
ולבית מקדשו תבואו ברינה

בהוקרה והערכה ללא גבול 

 בני קהילת  'היכל אהרן'


תשורה לתורם לכולל לקראת חופשה
100
89 ₪
בעלי שמחות

הזמנת כבוד
V

 בשבח והודיה לבורא יתברך שמו
ומתוך הלל והודיה שזכינו בהגיע
"בן חמש למקרא"
הננו מתכבדים להזמינכם לשמוח בשמחה של תורה
ביומא טבא לרבנן

 מסיבת חומש

לבני כיתה א' היקרים והחביבים בהתחלתם את לימוד המקרא


המעמד יתקיים אי"ה
ביום שני ט"ז תמוז 
בשעה 11:30
בהיכל בית הכנסת "אהבת תורה"
רח' דגן 9 בית וגן


  המצפ++ים לב+ואכ++ם

הנהלת התלמוד תורה


S

ש+יש++ו+ ושמ+חו ב+שמ+חת+ ה+תו+רה+

הזמנה למסיבת חומש
110
75 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד, ערש"ק בלק תשפ"ד

ליבי כלתנו היקרה!

לקראת שבת לכו ונלכה
כי היא מקור הברכה...
יה"ר שאור השבת וקדושתה
תשפיע עליכם מסגולתה
הלאה והלאה
ויקוים בכם כאהל שרה
נר דולק, ענן קשור
והברכה בעיסה שורה
וביתכם יאיר לעד
כמגדלור של אורה

מאחלים בתפילה ובהתרגשות

המחותנים
משפחת כהנוביץ

ברכה לכלה – פמוטות מפואר
100
78 ₪
אירועים

בית כנסת "שדה אפרים"

ע"ש ולזכרו של הרה"ק רבי אפרים מרקוס זצ"ל

בראשות מורינו הגה"צ שליט"א
ג

בס"ד ה' תמוז תשפ"ד

עולו ואתכנשו להילולא

סדרי הזמנים ל+קראת יומא דהילולא קד+ישא
של רבינו ה+קדוש פועל ישועות בקרב הארץ

רבנו הקדוש זיע"א

יתקיים אי"ה ביום חמישי ג' אייר

בשעה 8:00 בערב

בביהמ"ד המרכזי רח' ניסים טפל

סעודת הילולא כיד המלך

בשר וד+גים וכל מטעמים+

ישאו דברים לזכרו של בעל ההילולא

הגה"צ ר' משה ויסבלום שליט"א
ומורנו הרב שליט"א

רב ביהמ"ד בירושלים עיה"ק

בני ח+יי ומזוני רויח+י
בזכות בעל ה+הילולא

סעודת הילולא H6
90
68 ₪
שבת התאחדות
אירועים

ארגון
התאחדותנו

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק

הנה מה טוב ומה נעים
שבת אחים גם יחד

שבת התאחדות

לבני החבורה+ המעטירה+

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א

בשילוב מעמד+
הכרת הטוב
לפרנסי החבורה

פר' בשלח
שבט תשפ"ד
טבריה עילית
יצ"ו

לוגו למעמד אמריקאי #777
300
250 ₪
אירועים


קהילת+ ובית המדרש "אהבת הש"ס" אופקים עילית 

בנשיאות מורנו הרב שליט"א 

מעמד חגיגת סיום חצי הש"ס

לחברי הקהילה ולומדי השיעור+ים ורבני הכוללים+

בראשות גדולי ישראל ורבני העיר שליט"א

"אשריכם תלמידי חכמים+ שדברי תורה חביבים עליכם+"

שלט למעמד תורני N 1*3
300
150 ₪
הזמנות ואירועים

בס"ד, כסלו תשפ"ג

היטיבה ה' לטובים

על הטוב יתברכו הני תרי צנתרי דדהבי אשר עמלו ויגעו והשקיעו מאונם ומהונם והשקיעו כח ומח ללא גבול
לכבוד שבת קודש ולכבוד התורה הקדושה ולומדיה,
למען נוכל כולנו להנות ולהתענג בקדושת השבת,
להתעלות ולהתחזק בשבת אחים גם יחד+.

ה"ה
הר"ר דן נאה הי"ו
הר"ר שמחה כהנא הי"ו
הר"ר שמעון ליבר הי"ו

מן השמים יבורכו ומקדושת השבת קודש יושפעו בשפע ברכות ישועות ונחתו בני חי ומזוני רויחי, נחת דקדושא
מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעל+יא
ור+וב סייעתא דשמיא, אמן כן יהי ר+צון.


מברכין משבחין ומפארין

בני הקהילה

תודה תורמים שבת התאחדות 7
70
48 ₪
אירועים

קהל 
"לב העבודה"

בנשיאות רבנו שליט"א
ירושלים עיה"ק
V

בברכת הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
הננו מבשרים על

שב+ת התא+חדות+

לבני החבורה+ המעטירה+,
וכל קה+לא קדישא הדין

בהשתתפות ובראשות
הוד+ מרן רבנו עט"ר שליט"א
בס"ד בכפר מימון

 בשילוב מעמד
יסוד דף הקהילה
לכל החבורה הקדושה והרוממה

בהשתתפות אורחים ומגידי מישרים נודעים שליט"א

וסעוד+ות כיד המל+++ך ודתו לנוח+ בו ולשמוח+ בתע+נוגים+
 
בברכת השבת
המארגנים

בלאנק שבת התאחדות #55
101
85 ₪
אירועים

שב+ת התא+חדות++

קהילת "ירא+י ה+שם" א+שדוד

שב"ק פרשת תצווה תשפ"ב - עיה"ק צפת תובב"א

ברוכים הבאים בשם ה'

אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם

בשבת התאחדות והתעלות

בראשות מורנו רב הקהילה

רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א

יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

יהי בואכם לברכה

ברוכים הבאים לשבת התאחדות 3
150
120 ₪
שמחות
אירוסים

ישיבה גבוהה "משכני אחריך" יקנעם עילית

מזל טוב

נזר+ ברכות ואיחולים נל+בבים,
עם שירי הלל והודיה שזורים+

לכבוד+ יום שמחת מכובדנו הנעלה+
איש אשר רוח בו בדעת ובתבונה+
מל+א מדע ותורה תמימה, מתנהג בחסידות ומלבשתו ענווה+

יר+אתו קודמת לחכמתו הרחבה, חריף ובקי וסברתו ישרה+
ברוך המעשים ועתיר הזכויות והפעלים לתורה ולתעודה
מוקיר ותומך רבנן בלב ונפש חפיצה+

העומד לימיננו תמיד בסבר פנים יפות+

הרה"ח חיים קליין שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בנישואי בנו המו"מ בתוי"ש ומידות טובות
כמר פנחס חנוך ני"ו
עב"ג שתחי' בשעה טובה ומוצלחת

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין ביהמ"ק נישא בראש הרים לתפארה, בב"א

המברכים מעומק הלב
=מלא הוקרה והערכה

שוק+י נאה
פנחס רוב
חנוך ליבוביץ

ברכה מדרגות – חתונה F6
180
120 ₪
אירוסים

מוסדות "היכל השם"
בנשיאות מורנו הרב שליט"א
ג

בס"ד                                                                                                   תמוז תשפ"ד

 ש++יר וש+בח+ה הל+ל וזמ+רה+

בשם כל קהלא קדישא הדין, אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא, לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד למען מלאכת בית ד',
בבניית בית מדרשינו לתפארה, דגול ונערץ בפי כל,
אוצר כל כלי חמדה,  רם המעלה, מהולל בתשבחות+,
מוכתר בנימוסין, וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף גד בלוך שליט"א
T

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם
בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן משה לנדאו ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה, טוב וחסד ירדפום
כל ימי חייהם, ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא, קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול
נישא בראש הרים לתפארה, יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברכים בהוקרה
ובהכרת טובה מרובה בשם כל קהל עדתינו

דוד גפן
משה מאיר גרליץ


ברכת מזל טוב שערי הכרמים 18K
200
95 ₪
אירועים

בס"ד

ברוכים הבא++ים
בשם השם

מקדמים אנו בברכה
בהדרת קודש ובשמחה רבה

את פני אורחינו הדגול
כ"ק מרן אדמו"ר
מקרופליץ שליט"א

על ישראל הדרתו בעיר מארמרוש

שהגיע לשערי עיר+נו להאציל מהודו
ולהשפיע מאורו על תושבי ה+עיר

ושמחים אנו להודיע
כי אי"ה היום יום ד' לסדר 'ויקחו לי תרומה'

בשעה 5:15 אחה"צ
ישמיע מדברות קדשו
בדברי חיזוק והתעוררות

ב"מסיבת לחיים"
בביהמ"ד 'ירננו חסידים'

מנחה בשעה 6:00
ולאחמ"כ יעברו ל'קבלת קהל'

  ויהי רצון שביאת צדיק לעיר
יעשה רושם לטובה ולברכה
עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו
במהרה בימינו אמן


כעתירת וברכת
הנ++הלת הקה+ילה
ברוכים הבאים D4
80
87 ₪
ברכות

קהילת "בני היכלא" צפת

בראשות מורינו הרב שליט"א

בס"ד, טבת תשפ"ב

ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה

הנדיב הדגול והמפואר
רבי ברוך דוד קליין שליט"א

עמוד תווך למוסדותינו הקדושים

לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן ישראל שמערל נ"י
בן הרה"ג יצחק משה שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים בבני חיי ומזוני רויחי,
בריות גופא ונהורא מעליא, 'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד',
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו ויזכה לראות עין בעין בהבטחה
'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך מעתה ועד עולם',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח,
אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

אביגדור גרוס
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון

ברכה לתורם לחתונה 3
200
150 ₪
אירוסים

בס"ד מנחם אב תשפ"ב

ט+נ+++א+
מ+ל+א+ ב+ר+כות+

ברכות ותהילות נשגר אל מעלת כבוד ידידנו הנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, נעים ההליכות בסבר פנים יפות
אהוב ונחמד לכל, מקבל כל אדם בשמחה ובמאור פנים וחן
תומך תורה וחסד בכל מאודו, מחשובי תומכי מוסדותינו הק'
מעוטר בכתר שם טוב, אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט

הנדיב הנכבד והנעלה

מוהר"ר זבולון ניסלה הי"ו

לרגל השמחה השרויה במענו
בהולדת נכדו למזל"ט
בן לבנו מו"ה א+ל+יהו הי"ו

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כה יתן וכה יוסיף ה' לו שנות שלום וחיים
באושר בריאות ונחת מכל יוצאי חלציו
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה ובחדווה עילאה.
וזכות מעשיו הכבירים לתורה ולתעודה ולחסד יעמדו לו
ולזרעו עד עולם, תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אכי"ר.

המאחלים ברוב הוקרה והערכה

מוסדות בידלווא

גאנישט יצ"ו

ברכת מזל טוב איגרת לתורם 11
200
97 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
ברכות ואיחולים פרטיים

פעם ראשונה באתר?
נרשמים עכשיו לרשימת התפוצה הכי שווה ומקבלים גם וגם
גם עדכונים חמים וטיפים מקצועיים לפני כולם
וגם מתנת הצטרפות שווה במיוחד, ישירות אליכם למייל.... נרשמים עכשיו

בין לקוחותינו

אנחנו מעצבים עבורך כעת עוד ברכות הירשם כאן ונעדכן אותך לפני כולם

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

היכנס/הירשם דרך חשבון גוגל ותהנה מאיזור אישי וחוויתי במתנה, חינם!
כל ההזמנות וההורדות שלך יישמרו בשבילך במקום אחד מתי שתיכנס, מאיפה שתיכנס, הכל זמין לשימוש חוזר בלי להתחיל הכל מחדש.
השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה פורים/פסח
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן