ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

מבצע חבילות מופלא לכבוד החנוכה

המבצע מסתיים בעוד

ימים
שעות
דקות
שניות
© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
ברכות

בס"ד חנוכה תשפ"ד

"כדי להודות ולהלל"


לידידי היקר שלמה גרוס הי"ו

ימי ניסים, הלל ונפלאות, 
שעומדים אנו בהם כעת, אל מול פני הנרות.

הזדמנות נפלאה להודות,
על עוד ועוד עובדות.

יקירי, מודה אני לך על ימים ולילות
על נכסי עצות ותובנות.

רגעים בלתי פוסקים של מוכנות,
לכל ענין עם המון סבלנות.

מסירות כמו אבא לבן,
תמיד בשמחה על הכל כן...

שעות על גבי שעות של הכוונה,
המצאת פיתרון לכל בעיה.

יהי רצון שתוכל להמשיך,
ביד רמה בכולנו להשריש.
עוצמה של נתינה ואמונה,
הצלחה וסוד הגבורה.

בברכת גיט שאבעס 
אין אפרעיילכן חנוכה

חנוך קל++יינע+ר
מכתב הוקרה לידיד /עובד – לחנוכה
150
65 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ערב חנוכה תשפ"ד לפ"ק

כדי להודות ולהלל

לכבוד
ידידנו מאיר היכלות
שותף זכויות נצח לדורי דורות
הרב יעקב ברכל שליט"א

מוגש ברוב הוקרה והערכה לאות קטן וצנועה,
על עמדתכם לצד ישיבתינו הק' בלב ובנפש חפיצה,
ובזה זכיתם להיות שותף נאמן ולקחת חלק שוה בשוה
עם אלפי שעות לימוד התורה של תלמידי ישיבתינו הק'

ובימי החנוכה האלו, עת שנתעורר ומאיר אור הגנוז,
אור התורה, וע"י שותפתכם החשובה אתם זוכים
להדליק ולהיטב את הנרות של דור הבא
אל+ו תלמידי ישיבתינו, שיושבים והוגים על התורה+
ועבודה בכותלי ישיבתינו המעטירה+.


ויה+י רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליכם
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבכם לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג, ולראות רב נחת
ותענוג דקדושה מכל יוצ"ח, בנים ובני בנים עוסקים
בתורה ובמצות, לאורך ימים ושנים טובות.

בהוקרה והערכה
בונים לעקטרוביץ
בשם רבני ותלמידי הישיבה

                     "שלך גדולה משלהם+
            שאת+ה מדליק ומיטב את ה+נרות"

                              (רש"י ריש פרשת בהעלותך)

מכתב תודה לתורם ישיבה V6
100
72 ₪
הודעותבס"ד

שטיבלאך אור הגנוז

מגבית
"נר למאור" חנוכה

גודל הענין של נר למאור בבית המדרש ביומי דחנוכה
מובא בספר קדושת לוי על חנוכה (קדושה שלישית)


"בזו הזמן עשו ישראל בודאי מצוה בנרות, כגון בנר שבת  

ובנר התפלה, ועלתה אלו הנרות של שבת
ושל בית
 הכנסת למעלה לפני הבורא ברוך ה+וא,
ובהתעורר זה  
המצוה נעשה לישראל תשועה+"   

שם________________ טלפון_____________
חודש__________
לזכות / לע"נ ___________________________

קחו חלק בהחזקת הבית המדרש ע"י "נר למאור"
ותזכו ע"י זה לכל הארות והשפעות של נרות חנוכה 

[] נר למאור לחודש ______________________1800 ש"ח


[] נר למאור חצי חודש
____________________ 600 ש"ח


[] נר למאור שבוע
________________________ 450 ש"ח


[] נר למאור ליום
________________________ 100 ש"ח               

   

                                    


ליתר פרטים ולקנות זכות נא לפנות להר"ר בערל כץ הי"ו

050-22222222

"הרגיל בנר הווין לן בנים תלמידי חכמים"
בשכר זאת תזכו לבנים המאירים את העול+ם

מגבית חנוכה נר למאור 2
90
70 ₪
אירוסים

בס"ד ערב חנוכה תשפ"ד

שורי כלתינו היקרה שתחי'

לך נ+++אה לשבח
לקראת ימי החנוכה ימי האורות
הננו לברך ולאחל לך ברכות מ++אירות 


ברכות עד בלי די, שתזכו לבנות בית
ר+ם ונישא, בניכ++ם מאירים מסביב כשתילי זית
ת+++ורה וגדולה יחדיו יהיו מאוג++דים
רגשי אה+בה ושמחה תמיד מאוחד+ים

בסימן של הודעה והלל+
נודה+ על העבר ונמשיך להתפלל+
שניסים ילווך בד+רך של טבע
וסיעת+א דשמיא תהיה אצלך קבע
בבית+כם תשרה השכינה כבמקדש
ונזכה כולנו שיפציע כבר אור+ חדש

          פריילעכן לעכטיגען חנוכה 
             מאחלים

             המחותנים בלוי

ברכה לחנוכה לכלה S4
100
54 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת חנוכה תשפ"ד

שיר ורננים
לידידנו תומך ומחזיק תורה,
רחים ומוקיר רבנן וזכה לבנין וחתנין רבנן,
ידידנו הנעלה והמאיר

הר"ר מנחם פאלק הי"ו

בימי האורה האלו
אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על החזקת התורה באופן נעלה ביותר,
ועל אשר מוזיל זהב מכיסו בעין טובה
וברוח נדיבה מידי חודש בחדשו להחזקת
הבל פיהם של תינוקות של בית רבן,ובעת הזאת מול פני המנורה הטהורה
כאשר שלהבת הנרות מפיצה את אורה
בימי הניסים האלו המסוגלים לטובה,
לא נצרכא אלא לברכה,
שזכות התורה ישפיע מלעילא ברכות עד בלי די, 
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא
לאורך ימים ושנים טובים
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה
בביהמ"ק במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוק+ירו ומכבדו

נחמן מילכיגס
בשם מוסדות רחשי הנר

ברכה לתורם לחנוכה 1
120
95 ₪
זמנים הודעות

            בעזהי"ת חנוכה תשפ"ד

זמנים לחנוכה תשפ"ד
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"אמנחה.......................................................................................... 16:30
מעריב.....................................................................................................17:15

הדלקת נר חנוכה  לאחר תפילת מעריב
בהיכל הישיבה בפתח חדרו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

יום שני ליל נר ב' דחנוכה
הדלקת נר  ב'  בביהמ"ד הגדול  
בשעה 20:15
סדרי מעמד חלוקת "חנוכה געלט" לבחורי הישיבות
- ראה מודעה נפרדת -

שבת חנוכה
‎מנחה ערב שב"ק.............................................................12:15
תפילת קבלת שבת .................................................17:00
שוה"ט ליל שבת (בביהמ"ד הגדול)...............21:30
במוצ"ש הדלקת נר חנוכה בביהמ"ד הגדול מיד לאחר הבדלה

זאת חנוכה  - יום שני פר' ויגש

תפילת מנחה .........................16:00
שוה"ט לכבוד יום הנשגב 'זאת חנוכ++ה' 
תפילת מעריב
מעמד שריפת הפתילות

וועד הקהילה

זמנים לימי החנוכה 2
150
65 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

כדי להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
הלל והודאה
לכל בני החבורה

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
החשמונאים

הודעה חנוכה V9
100
72 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בעזהשי"ת
חנוכה תשפ"ד

מנחה זו נתונה
בהוקרה ובידידות
לכבוד האברך היקר,
המו"מ בכל מידה נכונה
ובכל מעלות שמנו חז"ל
כשמן הטוב תורק שמו

הרב מאיר שטיין שליט"א
מחנך ת"ת ילדי חסידים

בימי האורה האלו אבוא בזה במנחה קטנה
  לאות קטנה של הכרת הטוב מעומק הלב
על הכוחות העצומים שאתה משקיע לילות כימים
בעבודת הקודש הקשה שבמקדש,
להאיר ולהיטיב את הנרות - נר ה' נשמת אדם,
בהארת פנים בלב רחום ובחכמה יתירה
לילך לפי רוחו של כל אחד ואחד
של המלמדים ושל התלמידים
מתוך אהבה ומסירות בלתי יתוארולא נצרכא אלא לברכה מעומק הלב,
שבזכות הבל פיהם של תשב"ר תזכה לראות
בנים וב"ב עוסקים בתורה וביראת ה' טהורה,
מלא חפניים שפע קודש עושר ואושר
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא לאורך ימים ושנים 
עדי נזכה לראות בהדלקת נרות במנורה בביהמ"ק
במהרה בימינו אמן.

דברי ידידו מוקירו ומכבדו

ברוך שיינער
בשם הנהלת המוסדות

ברכה למחנך חנוכה 1
120
100 ₪
אירוסים

בעזהשי"ת כסליו תשפ"ד

לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ


שיר+ חנוכת הבית, לכו נר+ננה לצור ישעינו ונריעה+
ימים אלו אשר+ נקבעו ימים טובים בה+לל והוד+אה
רון שיר ושבח+ שהחיינו וזיכנו בח+תן מהודר ונאה+
ומאיר+ את העולם בתורה ומעש"ט, מנורה הטהורה
ראשו ור+ובו שקוע באוריית+א, מלא וגדוש בתורה+
נעים הליכות, פך שמן טהור+ מופלג ביראה טהורה+
נח+מד למעלה ואהוב למטה, גליה לדרעיה ואתי נהורא
ימים ולילות עוסק בהתמדה בתורה, כחשיכה כאורה
מהדר+ מן המהדרין, שלך גדולה שאתה מטיב בתפארה

החתן החשוב
כמר יוסף קאליסק שליט"א

שבח יקר בעת הקרבת מנחה לחתן היקר המהולל בתשבחות
יהיו לר+צון אמרינו בהעלותנו את הנרות נצרף מיטב ברכות
רגיל בנר+ מצוה ואור ת+ורה הווין ליה בנים ת+למידי חכמים
ותזכו לדורות ודורי דורות ישרים מבורכים יר+אים ושלמים
רצוניכם ומשאלות+יכם ה' ימלא, בעת רצון שהשלהבת עולה
נועם וברכת ה' בביתכם מלא, בתורה וגדולה על השלחן יעלה
נת+מלא הבית כולו זיו ואורה, והשכינה תמיד תהא בו שורה
יעמוד עדי עד לת+פארת-הבית+, בנים ובני בנים כשתילי זית
מזל וברכה+, ור+וב הצלחה, בכל+ העניינים בשפע וברווח+ה


א פריילעכן לעכטיגען חנוכה

מאחלים
המחותנים

ברכה לחתן חנוכה חרוזים שיר ורננים
120
95 ₪
הזמנות

כסלו תשפ"ד

להודות ולהלל

לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
מאיר הנפשות ומשמח הלבבות

למסיבת
חנוכה געלט

שיתקיים בראשות מורנו ורבנו שליט"א
באולם "נס לשושנים"
רחוב החשמונים 214, מודיעין
בשעה 9:00 בערב

על הניסים ועל הנפלאות
בשירה וזמרה בהלל והודאות


ויהי רצון בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובאורה

ארגון
אור הנר
עפולה

הזמנה מסיבת חנוכה V7
100
72 ₪
חנוכה
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית
לכל בני משפח+תנו החשובים

ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף

במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+
בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם
להודות ולהלל

סבא וסבתא
קומ+זינג++

חנוכה לרוחב
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ח+נוכה תשפ"ד+

הזמנה אישית ולבבית

לכל הצוות היקר והחשוב
הננו להזמינכם להשתתף
במסיבת חנוכה

להודות ולה+לל יחד
על הניסים והנפלאות+ בשבת אחים גם יחד+

שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה
בשעה 8:00 בערב בביתנו
רחוב רבי רשב"י 21 כפר יונה

המצפים לבואכם בגילה ובאהבה

הנהלת "אור לילד"

חנוכה לרוחב D5
60
40 ₪
ברכות

בס"ד חנוכה תשפ"ד

"כדי להודות ולהלל"


לידידי היקר שלמה גרוס הי"ו

ימי ניסים, הלל ונפלאות, 
שעומדים אנו בהם כעת, אל מול פני הנרות.

הזדמנות נפלאה להודות,
על עוד ועוד עובדות.

יקירי, מודה אני לך על ימים ולילות
על נכסי עצות ותובנות.

רגעים בלתי פוסקים של מוכנות,
לכל ענין עם המון סבלנות.

מסירות כמו אבא לבן,
תמיד בשמחה על הכל כן...

שעות על גבי שעות של הכוונה,
המצאת פיתרון לכל בעיה.

יהי רצון שתוכל להמשיך,
ביד רמה בכולנו להשריש.
עוצמה של נתינה ואמונה,
הצלחה וסוד הגבורה.

בברכת גיט שאבעס 
אין אפרעיילכן חנוכה

חנוך קל++יינע+ר
מכתב הוקרה לידיד /עובד – לחנוכה
150
65 ₪
זמנים הודעות

מוסדות
"בית המאורות"
רחוב הנרות 24, ירוחם יצ"ו

חנוכה תשפ"ג

ברוכים הבאים בשם ה'
הננו להודיע
כי מו"ר הגאון הצדיק

רבי שמשון רוזנבלום שליט"א

ישהה בעירינו ירוחם יצ"ו
מיום שלישי כ"ו כסליו, אור לנר ג' דחנוכה

הדלקת נרות חנוכה
מידי ערב בשעה 8:30
בבית מדרשינו רחוב הנרות 24

סדר שבת חנוכה - פרשת מקץ  
אפשר לשמוע ב"קול בחצרות הקודש" 

סעודת זאת חנוכה
ביום שני פרשת ויגש, ב' טבת לאחר מנחה
מנחה בשעה 4:15


קול "בחצרות הקודש"
הודעות ושיעורים
04-4440-5836

הדלקת נרות חנוכה
120
85 ₪
הודעות

בס"ד כסלו תשפ"כ

לקראת סוף שנת המס

תורמים וזוכים בכפליים!

בימים אלו עם סוף שנת 2022

ניתן לתרום ולקבל החזר מס
בגובה 35 % מסך התרומה

שותפים בזכויות תורה וחסד ונהנים מהחזרי מס


החכם עיניו בראשו.

לבירורים חייגו 054-222222 

בכבוד רב ותזכו למצוות, הנהלת הקופה

סעיף 46 – לרוחב
70
35 ₪
פרנסים
הודעות

בס"ד

עולו אושפיזין עילאין קדישין

בְּמָטֵי מִינָךְ...

חודש זה שתקיף במצוות
עולה+ לקופת בית המדרש דמים מרובים+
החל מהוצאות שוטפות כחשמל, מים,
קאווע שטיבל בקצב מוגבר,
אויספאסטנ'ס, בניית הסוכות, הוספת ציוד,
לחיים בחוה"מ, שמחת בית השואבה, סעודות אושפיזין,
שמחת תורה לאנשים נשים וטף.

חכמי לב קחו חלק בעין יפה וברוח נדיבה
בהשתתפות בזכויות ההוצאות הגדולות
ביומא דאושפיזא שלכם או של צאצאיכם
אצל גבאינו המסור
הרה"ח שימען האלפער שליט"א

ה+זכ++ויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לתורמים החשובים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב בשפ+++ע ברכה והצלחה, אמן.
בברכה ובתודה - הג++באים

בקשה להשתתף בהוצאות תשרי בשטיבל
80 ₪
לוח מודעות

חודש שבט - תשפ"ב
בביהמ"ד "זכרון צדוק" קאפיש

הוקדש ע"י ידידנו היקר

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

הוקדש ע"י ידידנו היקר

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס החודש
70
50 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

בית המדרש "אור התפילה" רכסים

בראשות הגרי"מ שובקס שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי היום "נר למאור+" 

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו הנודבים לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם
ולהתברך בכל משאלות ליבם לטובה ולברכה, אכי"ר

פרנס חודשי /שנתי- לוח תורמים S7
350
180 ₪
הודעות / זמנים לראש השנה

בס"ד

כוס של ברכה "קאווע שטיבל" שפטיווקא

בראשות הגרי"מ קאצקעצ+++וקער שליט"א

יעמד+ו על הברכה+
פרנסי 'הקאווע' -חשוון

בכח רבבות הזכויות בהיכלי התורה והתפילה יזכו  לשפע ברכה והצלחה ולכל משאלות ליבם, אכי"ר

פרנס חודש שנתי – לוח תורמים S8
350
180 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

פרנס היום

יום רביעי ה' בניסן

הרב משה יעקובוביץ שליט"א

לע"נ זקנו ר' יעקב ישראל ב"ר ברוך ז"ל

נלב"ע ה' בניסן תשכ"ד

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

פרנס היום לישיבת בין הזמנים
90
70 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
ברכות ואיחולים פרטיים

פעם ראשונה באתר?
נרשמים עכשיו לרשימת התפוצה הכי שווה ומקבלים גם וגם
גם עדכונים חמים וטיפים מקצועיים לפני כולם
וגם מתנת הצטרפות שווה במיוחד, ישירות אליכם למייל.... נרשמים עכשיו

אנחנו מעצבים עבורך כעת עוד ברכות הירשם כאן ונעדכן אותך לפני כולם

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן