ערב חג וחול המועד סוכות, מוקד שירות הלקוחות סגור, ניתן לבצע תיקונים עצמאית במערכת. חג שמח לכל בית ישראל!!!

© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
אירוסים


טבת תשפ"ד

ב+רכות
והודא++ות+

בשם כל קהלא קדישא הדין,
אנשי שלומינו רבנן ותלמידיהון,
נרים ברכה שירה וזמרה, בידידות ובהערכה עמוקה,
כסא דברכתא ומזלא טבא,
לכבוד איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,
הוא הגבר אשר השליך נפשו מנגד
למען מלאכת בית ד', בבניית בית מדרשינו לתפארה,
דגול ונערץ בפי כל, אוצר כל כלי חמדה, 
רם המעלה, מהולל בתשבחות+, מוכתר בנימוסין,
וכתר שם טוב עולה על גביהן לתהלה

מכובדנו הנעלה והמפואר

רבי יוסף דוברוביץ שליט"א

J
לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונם

בנישואי הבת תחי' עב"ג היקר
החתן יאיר לוי ני"ו
למז"ט ובשעטומ"צ+++
D

טוב עין הוא יבורך מאת ה' בכפליים+
בשפע תענוג ונחת מכל יוצ"ח היקרים שיחיו,
זרע ברך ה' הולכים בדרך התורה והמצווה,
טוב וחסד ירדפום כל ימי חייהם+,
ויהי נועם עליו ובמעשי ידיו תשרה השכינה+,
בפעליו הברוכים לתורה וחסד יראה ברכה והצלחה+,
רב טוב ועונג מתוך אריכות ימים עם שנים טובים בבריות גופא,
הקב"ה ישלם שכרו בזה ובבא,
קול צהלה ורנה ישמע באהלו תמיד,
מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש בתדירא,
למלא כל משאלות לבו לטובה ולברכה מעתה ועד עולם+,
ויזכה לראות בבניין בית המדרש הגדול+
נישא בראש הרים לתפארה+,
יחד עם ביהמ"ק בב"א

המברך בהוקרה ובהכרת טובה מ+רוב+ה,

יהושע מאיר


ברכת מזל טוב שערי כינורות 16K
150
80 ₪
בעלי שמחות

הזמנה

בשבח והודאה להשי"ת
על גודל רחמיו וחסדיו
ובפרט כעת בהולדת בני בכורי שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב
הנני שמח להזמינכם להשתתף  בשמחת

פ+ד+יון הב+ן

שתתקיים אי"ה ביום רביעי פרשת נח
כ"ב חשון תשפ"ב
בביהמ"ד חב"ד
רח' התבור 78 עפולה

בשעה 9:00

אשמח לראותכם
 
משתתפים בשמחתי

משה בריקמן

גבעת זאב

הזמנה לפדיון הבן 4
110
70 ₪
אירוסים

בס"ד, ערש"ק פר' ויגש תשפ"ד

קהל הקודש
חינא וחיסדא
בראשות הרב שליט"א

ידידים
רוממוך

קריבו שושבינין שאו זמרה ותנו תוף בהלל וקול תודה+
כשהשמחה שורה בבית ידידנו הנערץ הוא זיוה הוא הודה+
דורש טוב לעמו בכל עת מצוא מחזר אחר מצות וחסדים+
מאיר פנים לכל אדם וכל דבריו בנחת נאמנים ונחמדים+
שייף עייל שייף נפיק שמח בצאתו לעשות ר+צון קונו
נרתם להטות שכם למען הצלחתנו, ממכבדי ה' בה+ונו
איש חי רב פעלים לתורה לחסד ולחסידות בעוז ותעצומות+
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה בשמחה ובחמימות+
הברכה אחת היא לראש איש אשר בו רוח משביר ומחולל+
שמו מפארים בכל אתר ואתר ברב התשבחות מהולל+

מכובד+נו הנעלה והמפואר
ה"ה הרה"ח+

ר' משה דלפיק שליט"א

לרגל השמחה הגדולה השרויה במעונו
בנשואי בתו הכלה המהוללה 
עב"ג הבחור החשוב, עדיו לגאון ולתפארת
החתן חיים משה לוי הי"ו
למז"ט ובשעטו"מ

ובכן יהי רצון מלפני הגבורה תעלה נא עתירה+
שמשמחה זו יושפע שפע רב וענתה זאת השירה+
כי לא תשכח מפי זרעו אהבת חסד ותורת חיים+
לראות דורות ישרים מבורכים שלמים ויראים+
ותזכה לרוות רב נחת דקדושה ברב תענוג ונחת+
ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת+
בבריות גופא ונהורא מעליא עוד ינובון בשיבה דשנים+
ותחזינה עינינו בשובו לציון לעורר מרדם ישנים+

המברך בהוקרה בשם רבנן ותלמידהון 

  ב/הנהלת בית המדרש
אברומי ויסנשטרן


ברכה שערים דאבל כינורות 22K
200
119 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
אדר תשפ"ג

ב+רכת+ הצל+חה+
D

ברגשי ידידות והערכה
אשגר ברכת הצלחה מרובה
לידידי הדגול, איש חזון ומעש
אהוב וחביב לכל מכריו וידידיו
כביר פעלים וזכויות עם חן ושכל טוב
ציר נאמן לשולחיו, שלוחא דרבנן
העסקן הנערץ והנמרץ

הרב ישראל גרילברוים הי"ו

לרגל עלותך לכהן בתפקיד

חבר מועצת העיר
כנציג סיעת שסג - בעיריית מטולה
K

שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך להמשיך לפעול למען הכלל והפרט
ולעשות חיל מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה, ודאגה לצרכי עולם התורה
בתכל מפעלותיך הברוכים לקדש שם שמיים!

בברכת הצלחה בכל אשר תעשה, ידידך

יעקב הירש
מנכ"ל מוסדות
"נתיבות התורה"

ברכת הצלחה בתפקיד לאיש ציבור A4
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בעזהשי"ת                                                                                                                                                                     ‏ערב פורים תשפ"ד

הודו לו ברכו שמו


יערב נא שיח שפתותינו
להוריק כטל השמים ברכותינו,
על האברך היקר והמיוחד
כשמן הטוב תורק שמו לשם ולתהילה,
שוקד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
צדקות אהב במעשיו הכבירים למען משפחתו עירנו,
ידיו ולבו לקל אמונה, אלוף בינה ורב תבונה

איש הח+סד היקד+

הר"ר יוסף שטיגמן  שיחי'

תומך ועסקן נלהב למוסדותינו

צדקת פעלך, מודים אנחנו לך,
על רב חלקך,
בקיום הקמת ופריחת+ מוסדותינו הק',
על אשר ברוחב לבבו ותבונתו,
הושיט לנו את עזרתו,
במסירות נפשו וגופו

בארגון המבצע הענק
של ארגון מבצע גיוס המשאבים
לחגי פורים ופסח תשפ"ד

יצווה צור חסדו ואמיתו,
שתזכה לראות תמיד חסדי ה' ועזרתו
ויפתח לך ה' את אוצרו הטוב,
בזה ובבא בכפלי כפליים,
בשפע ברכה וחיים
עולמך תראה בחייך,
בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך,
חזק ימלא משאלותיך
וישלח ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן!

המברכים ומודים בלב ונ+פש
 
רבנן ותלמידהון                     מנכ"ל המוסדות

ברכה לעסקן – פורים
170
120 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד אדר תשפ"ג

ב+רכת+ הצל+חה+

ברגשי ידידות והערכה
אשגר ברכת הצלחה מרובה
לידידי הדגול, איש חזון ומעש
אהוב וחביב לכל מכריו וידידיו
כביר פעלים וזכויות עם חן ושכל טוב
ציר נאמן לשולחיו, שלוחא דרבנן
העסקן הנערץ והנמרץ

הרב ישראל פלדמן הי"ו

לרגל עלותך לכהן בתפקיד

סגן ראש העיר 
כנציג סיעת שסג - בעיריית מטולה

שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך להמשיך לפעול למען הכלל והפרט
ולעשות חיל מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה, ודאגה לצרכי עולם התורה
בתכל מפעלותיך הברוכים לקדש שם שמיים!

בברכת הצלחה בכל אשר תעשה, ידידך

יעקב הירש
מנכ"ל מוסדות "נתיבות התורה"

ברכת הצלחה בתפקיד לאיש ציבור
80
60 ₪
אירוסים

לחיים!

לידידי היקר
הרב שמחה כהן הי"ו
לרגל שמחת 
נישואי הבן היקר
בשעה טובה ומוצלחת
תזכו לרוב נחת ואושר!

מאחלים
משפחת
כהנא

איחולי ברכות E12
35
25 ₪
אירועים

רשת הכוללים
"ישכר באהל" ביתר עילית


מעמד
כבוד התורה

הכנסת ספר תורה
וסיום סדר בבא קמא

בראשות עט"ר
רבינו ראש הישיבה שליט"א

יום שלישי פרשת שמות ט"ז אדר א' תשפ"ד

שישו ושמ+חו
בשמ+חת התור+ה

לוגו למעמד – יוקרתי טורקיז 18#
240
180 ₪
אירוסים

בס"ד מנ"א תשפ"ב

ה+זמנה של+ כב+וד+

אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים

הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+

במסיבת הוקרה

לכל ידידינו ותומכינו היקרים+

בשילוב מ++סיבת סיום מסכת בבא קמ++א

שתיערך אי"ה ביום שלישי אדר ב' תשפ"ד
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה בשעה 8.00 בערב

נ+שמח לראותכם ולקבל פניכם ברון

קרן הקופה                הגבאים+

ג"א מצטרפים,
הרב משה בורגול    הרב ישראל בוסו

הזמנה לאירוע מפואר שערים מדרגות
120
120 ₪
אירועים

נגיל ונשיש ביומא טבא לרבנן

ה+זמנה+ של+ מצ+ווה+

ברגשי ידידות ואחווה הננו להזמין
את חברי וידידי 
לשוש בשמחת גומרה של תורה+
ולהשתתף בסעודת מצווה+

במעמד סיום
מסכת בבא קמאשזכיתי ללמוד ולסיים בסייעתא דשמיא

שיתקיים  אי"ה בביתי
רחוב  אביי ורבא 24 קרית גת
ביום חמישי פרשת כי תשא
בשעה 9:00 בערב

בשילוב "סעודת הילולא"
לרבן של ישראל, הרה"ק

הרבי רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א
אור ליום כ"א אדר א' תשפ"ד


ידידכם

א++הרן דכרעיצל


הזמנה לחגיגת סיום מסכת B11
120
84 ₪
חודש אדר וימי הפורים
אבות ובנים

בס"ד פורים תשפ"ג

לַיְּהוּדִים הָיְתָה אוֹרָה זוּ תּוֹרָה

בְּשׁוּרָה מְשַׂמַּחַת לְכָל אָבוֹת וְיַלְדֵי קְהִלָּתֵנוּ

בְּעֶזְרַת ה' תִּתְקַיֵּם כָּאן בְּבֵית מִדְרָשֵׁינוּ

יְשִׁיבַת מָרְדְּכַי הַצַּדִּיק

בְּיוֹם הַפּוּרִים
אַחֲרֵי קְרִיאַת הַמְּגִלָּה
בְּמֶשֶׁךְ חֲצִי שָׁעָהפְּרָסִים מְיֻחָדִים יְחֻלְּקוּ בְּעֶזְרַת ד' אַחֲרֵי חַג הַפֶּסַח


מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה עַד דְּלֹא יָדַע
וּנְעִילַת הַחַג בְּתֻפִּים וּבִמְחוֹלוֹת
בְּבֵית אַדְמוֹ"ר שְׁלִיטָ"א
בֵּין הַשָּׁעוֹת 6:00 - 9:00 בָּעֶרֶב

הודעה על ישיבת מרדכי הצדיק 2
120
75 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ליהוד+ים הייתה+
א+ור+ה זו - ת++ורה+

(מגילה טז)

בשמחה+ גילה וצהלה נשגר משלוח מנות+
אל+ מעלת כבוד+

המג"ש הרב יוסף דוד בלוי שליט"א

על אשר באהבה כפולה ומכופלת ובמסירות
מסייע לכל תלמיד ותלמיד להיות עולה ומתעלה במסילה העולה בית קל,
לא מש עינו מאתנו ולא נס כוחו מלהיטיב בכל עת ובכל רגע ובכל שעה.

ובכדי לבטא את רחשי הכרת הטוב הגועשות בליבנו, נצרף בזאת ברכותינו,
שתזכו לראות ולרוות רוב נחת דקדושה מאתנו - התלמידים ומכל יוצאי חלציכם ולראות דורות ישרים ומבורכים ההולכים בדרך הסלולה לנו,
על שולחנכם תורה וגדולה יתאחדו, וירבו ימיכם בטוב ובנעימים,
ימים ושנים ארוכים, בבריות גופא ונהורא מעליא,
בבריאות הגוף והנפש בשלווה, בלא שום טרדות כלל.

בהוקרה והערכה רבה
על כל הטוב

חיים משה שוורץ ומשפ'

ההורים של ברוך צבי

ברכת פורים למג"ש
70
60 ₪
ברכות

מוסדות "רינה ושמחה" בארה"ק

בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א

בס"ד פורים תשפ"ג

מג++ילת שיר+ ידיד+ות++

לידידנו הדגול
הנדיב הנכבד, משובח ונערץ בפי צדיקים
טוב ליבו נודע בשערים, שמעו הולך בכל המדינות

הרב משה ברוך גרוסביץ שליט"א

תומך נלהב למוסדותינו

בימי "אורה+ - זו תורה", שערי כבודו נבואה+
להביע מלב הומה, תודה ורחשי הוקרה+

של ידידות+ נאמנה, ותמיכה דגולה ואיתנה+
בעמלי תורה בטהרה, ובהקמת בניני חינוך ותורה+

ולעת ימים+ מסוגלים, בה+ם כל "הנזכרים - ונעשים+"
נביע ברכות ואיחולים, בזכותם של המוני תלמידים+

כי כעתה - לעולמים, יהיו ימים שמחים ומאירים+
ויזכה ל+שפע בר+כות שמים, בכל התחומים והמובנים+

מאחל מקרב לב,
ידידך עוז

משה שמואל בנדיקט

מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורם – פורים 5
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד
ימי הפורים תשפ"ג


               

והימים האלה נזכרים ונעשים

בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה,
רווח והצלה והשפעות טובות, ל+לא שיעור וערך,
ובוודאי שעל המלך טוב, להשפיע על המחנך הדגול

   הרה"ח ר' גבריאל קלירס שליט"א

מלמד מומ++חה של בנ++י
בערל ני"ו

במלאות הימים האלה - ימי הפורים,
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים,
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש,
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה.

.

עם סיום אגרת הפורים הזאת, נודה ונשבח על כל יום בשנה,
על השקעה מרובה למען ילדינו, בתושיה ובחינוך,
בלימוד באהבה ובנתינה גדולה בכל עת.
ההוקרה וההערכה שבליבנו גדולה מכל תשורה!

בברכה מרובה ובהערכה רבה

תנחום גראגער

ברכה למלמד – פורים
110
83 ₪
הודעות

קהל "אורה ושמחה" טשערניץ

בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בס"ד אדר תשפ"ג

זמני תפילות ומעמדי קודש לימי הפורים

יום ד' - תענית אסתר

מחצית השקל - ע"י הכניסות לביהמ"ד ----------------- 16:20
מנחה ---------------------------------------- 17:20

ליל פורים

מעריב וקריאת המגילה ---------------------------- 18:20
קבלת קהל בחדר כ"ק אדמו"ר שליט"א ----------- 20:30-22:00

יום ה' - יום הפורים

תפילת שחרית ---------------------------------- 8:30
קריאת המגילה ----------------------------- בערך 10:00
שמחת פורים בהיכל ביהמ"ד ------------------- 13:30-15:30
מעריב וקריאת המגילה למוקפין בבית שני --------------- 18:30
שולה"ט ------------------------------------- 20:00

יום ד' - פורים דמוקפין

תפילת שחרית ---------------------------------- 9:30

א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים

הנהלת הקהילה

זמני היום לימי הפורים – לחסידות
80
60 ₪
סיום מסכת בבא קמא
אירועים

ברוכים הבאים בשם השם לחגיגת

שמחת ה"שבע ברכות"

לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א

ויזכו לבנ++ות ב+ית נא+מן ב+ישרא+ל דורות+++ ישרים ושמ+חים בבנין ע+די ע+ד

שלט לשבע ברכות זהב סגול 2 – 1*3
150 ₪
אירועים

כתר
יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויר"ש ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

הרה"ח
ר' מ++שה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו

במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד לסיום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום מסכת
100
80 ₪
אירועים

ישיבת "חכמה ודעת" יבניאל

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+ בשם ה+'

למעמד הסיום וכבוד התורה+

בראשות מורנו ראש הישיבה וצוות הרוחני שליט"א

יום חמישי ר"ח אלול תשפ"ב

שלט פתיחת הזמן 1*3
300
150 ₪
אירועים

בית המדרש "דברי שלום" רומבוביץ תובב"א
בנשיאות מורינו הגאב"ד שליט"א

בר+וכים הבאים בשם ה+שם

לסעודת הילולא

של מרנא ורבנא הגה"ק שלום בער מרומבוביץ זי"ע

ד' שבט תרס"ו - תשפ"ב

שלט להילולא – 3 מטר על 1
150 ₪
אירועים

ישיבת "תורת חיים+ זאווניל+" ביתר עילית+

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+

מעמד אבירי חינוך הדורות

להורי תלמידי ישיבתנו הקדושה

בראשות כקש"ת רבני הישיבה וחכמיה+ שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד A5 1*3
150 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
ברכות ואיחולים פרטיים

פעם ראשונה באתר?
נרשמים עכשיו לרשימת התפוצה הכי שווה ומקבלים גם וגם
גם עדכונים חמים וטיפים מקצועיים לפני כולם
וגם מתנת הצטרפות שווה במיוחד, ישירות אליכם למייל.... נרשמים עכשיו

בין לקוחותינו

אנחנו מעצבים עבורך כעת עוד ברכות הירשם כאן ונעדכן אותך לפני כולם

אנחנו כאן זמינים בשבילך

יש לך שאלה? לא מצאת את מה שאתה מחפש? קנית וטעון תיקון?
כתוב לנו ותקבל את מלוא השירות בהקדם

השאר את פרטיך להורדת הקובץ
רכישת חבילה לפורים
5 עיצובים מכל קטגורית פורים ופסח
199 ש"ח בלבד
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
הזינו את הקופון שקיבלתם בדף עריכת העיצוב והורידו את העיצוב מוכן.
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה

כללי שימוש באופציית התיקונים באתר

  • גרפולייק מאפשר לכם אפשרות של תיקון שגיאות כתיב או עיצוב בלבד.
  • לא ניתן להשתמש באפשרות זו, על מנת לבצע שימוש חוזר או עבור לקוח אחר ולכל מטרה אחרת.
  • האפשרות לתיקון קובץ פתוחה עד 24 שעות מרגע ההזמנה.

מערכת ממוחשבת עוקבת אחר התיקונים והעריכה בקבצים, ובמידה ותתבצע חריגה מכללי השימוש, אופציית התיקונים תיחסם למשתמש.

נרשמים כאן ומצטרפים להגרלה הגדולה על חבילה בסך 1750 ש"ח
קניית
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית
₪ לחודש
כתוב את הכותרת כאן
result
ברוכים הבאים למשפחת מנויי גרפולייק.
המנוי שלך נפתח בהצלחה.
קניית ברכה לשימוש רב פעמי
לשימוש ב-48 שעות הקרובות
כל 10 שימושים עולה המחיר בעלות העיצוב.
לאחר הקניה יוצג לכם כאן קוד קופון ובנוסף ישלח לכם גם למייל.
לאחר התשלום אתם מזינים את הקופון שקיבלתם ומורידים את הברכה.
המחיר לכמות השימושים שבחרת הוא
כתוב את הכותרת כאן
result
התשלום עבר בהצלחה
גבאי / מנהל מוסד / מנהל עמותה?
אנו מכינים כרגע מאגר גדול של מודעות שיתאימו בדיוק עבורך ויחסכו לך הרבה זמן וכסף.
הירשם כאן ונעדכן אותך בהקדם בפיתוחים המיוחדים.
כמו"כ נשמח אם תשתף אותנו מה נוכל לעשות עבורך שיעזור לך רבות.
דילוג לתוכן