פיתוח חדש!!
שירות תיקונים עצמאי עד 24 שעות לאחר הרכישה, תוכלו לבד לתקן ולהגיה שוב ושוב!!!
קליק אחד
והעיצוב אצלך
מושלם!!!
כאן מתחילים לעצב
© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
ברכות ואיחולים

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+
שב+ח+ו א+ה+וב+ים

ברגשי הוקרה והערכה לידיד מסור+ ונאמן
 ה+עומד לימיננו בעוז ותעצומות בכל עת ועונה
דר+כו מאז ומקדם להיענות בסבר פנים יפות וברוח חפיצה
הרווחת+ בית ישראל+ בראש מעיינו, ומתעסק בהם בכל כוח+ו ומרצו
יד+ו נטויה לעזר+ה וסיוע לכל בר ישראל, להמציא למזון טרף ללא ליאות+

איש האשכולות ורב תבונות, המסור בלב ונפש חפיצה+
ונותן עינו לבו ונפשו להרבות פעלים לתורה וחסידות+
הלא הוא ידידנו עוז, ה+נגיד ה+רבני 
הרה"ח רבי שמעון לוי שליט"א
ומשפ' אשת חיל עטרת בעלה לאוי"ט

לכבוד חג החירות – חג הפסח אשר כל בני ישראל כבני מלכים
נברך ברכה על היין, המשמח ומטיב לבב אנשים
אשר ידיו רוב לו בכל ימות השנה, להחיות בית ישראל כבני מלכים

יעלה ויבוא ברכתינו בשירה וזמ++רה, ישלם ה' שכרכם הטוב במידה ג++דושה,
לזכ++ות לאורך ימים ושנות חיים מתוך רוב שמחה, מכל צאצ+++איכם רוב נחת דקדושה,
מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, והצלחה בכל העניינים,
וזכות מעשיכם הדגולים להכנ+++יס בלבבות בני ישראל רוגע ושלווה+,
יע+מוד לכם ולצאצאיכם להיות בתיהם בית משכן לשכינה,
ובמהרה נזכה לברכת ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, אכי"ר.

המברך מעומק הלב, בברכת חג כשר ושמח

ניסים ראובןברכה לאיש חסד – פסח
100
90 ₪
זמנים הודעות

ביהמ"ד אמרי פי צדיק

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

רחוב שמעון הצדיק 40 עיה"ק טבריה תובב"א

בס"ד ניסן תשפ"ג

זמנים לימי חג הפסח תשפ"גיו"ט א' דפסח

מנחה עריו"ט ________________________________________ 6:55
מעריב ליל יו"ט _______________________________________ 7:40
שחרית מנין א'  ______________________________________ ותיקין
שחרית מנין ב'________________________________________9:30
מנחה יו"ט __________________________________________6:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר____________________________{ר"ת} 8:20

שבת חול המועד

מנחה ער"ש____________________________________________ 6:53
ערבית ___________________________________________אחרי מנחה
שחרית___________________________________________כותיקין, 9:00
מנחה________________________________________________6:27
ערבית מוצ"ש________________________________________{ר"ת}8:20

שיעורי תורה בין מנחה ומעריב [ראה הודעה נפרדת בעז"ה}

חול המועד

שחרית ברב עם ________________________________________9:00
מנחה___________________________________________ 6:55
ערבית________________________________________7:35,{ר"ת}8:20

שביעי של פסח

מנחה עריו"ט ___________________________________6:55
ערבית ________________________________________7:40
שחרית ________________________________________ 9:00
מנחה ________________________________________6:40
ערבית________________________________________8:24

פסח כשר ושמח

הגבאים

זמנים לחג הפסח
100
80 ₪
אירועים

בס"ד

ברוכים הבאים

מסיבת חג הפסח

בקהילת "היכלי התפילה" בית שמש

יום ב' - ב' דחול המועד פסח

שלט למסיבת חג – פסח 1*3
180
150 ₪
בין הזמנים

בס"ד, ניסן תשפ"ג

ברכנוכם מבית השם

נקדם בברכה את פני בחורי החמד
בחורי הישיבות תושבי השכונה+

תפאר+תנו וגאוות+נו
מחזיקי העולם בהבל פיהם

המפארים ברמה את כותלי המזרח
בה+יכל הישיבות הק'

לרגל שובם לימי בין הזמנים
לאחר זמן מלא וגדוש בשקידה,
בעמל התורה ובעליה רוחנית.

יהי בואכם לשלום!

לאגירת כוחות לקראת זמן קיץ הבעל"ט
שיהא פורה ומוצלח בע"ה

אשר+יכם תלמ++יד+י חכ++מים
שדברי תורה חב+יבים ע+ליכם!

בברכת ובתפילת 'וקווי ה' יחליפו כח'
בשם מורינו הרב שליט"א ובשם כלל תושבי השכונה
רכזי ה'איגוד'

ברוכים הבאים לבחורים בין הזמנים
60
50 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פסח כשר ושמח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

"תורה+ במועדות+"
בנשיאות  עט"ר מורינו אב"ד דקהלתינו שליט"א

בס"ד,  חודש ניסן תשפ"ג לפ"ק


בשמחה רבה הנני להודיע שבעז"ה
עלה בידינו לסדר

 ישיבת בין הזמנים
לבחורי ואברכי אנשי שלומינו הע"י ביומי דניסן הבעל"ט בבית מדרשינו

בעז"ה מתחילים מיום חמישי פ' ויקרא
ראש חודש ניסן הבעל"ט

מתן שכרה בצידה

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

והננו בזה בקריאה של חיבה לכלל בחורי אברכי אנ"ש לבא ולהשתתף להגדיל תורה ולהאדירה.


להירשם וכן לסידור חברותות
נא לפנות אצל 
הרב ישכר גנוד שליט"א    03-866-040 
להרב  שמחה צויבל שליט"א  09-313-758

הנהלת ישיבת בין הזמנים

הודעה ישיבת בין הזמנים 5
89
45 ₪
אירועים

בר+וכים הבאים בשם ה+'  ברכנוכם+ מבית ה+' לבחורי החמד היקרים+

ישיבת בין הזמנים "בניסן נגאלו" - קרית יובל ירושלים עיה"ק

שיחת הכנה לחג הפסח

בהשתתפות הרב אהרן חסלוביץ שליט"א
בברכת "פסח כשר ושמח" 

שלט סגול מפואר לפסח 1*3
180
160 ₪
אירועים

בר+וכים הבאים בשם ה+' לבחור+י החמד היקרים+ פארי קהילת+נו הק'

ישיבת בין הזמנים "בניסן נגאלו" - קרית יובל ירושלים עיה"ק

כינוס הכנה לליל הסדר

בראשות המגיד מישרים מורנו הרב הצדיק שליט"א
בברכ+ת "פ++סח כשר ושמ++ח"

שלט מפואר לפסח 1*3
180
160 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

"ל+א ניתנו מועדות אלא כדי שיעסקו בהן בתורה+"

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד פסח 2
100
62 ₪
אירועים

בס"ד

קמחא דפסחא
שע"י קהילת "שמחה ועזרה"

חלוקת פסח תשפ"ג

החלוקה לזכות דן בן שפרה ולזכות פנחס בן חנה שליט"א
בברכ+ת "פ++סח כשר ושמ++ח"

שלט חלוקה לפסח 1*3
180
150 ₪
סיום מסכת
אירועים

ישיבת "תורת חיים+ זאווניל+" ביתר עילית+

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

ברוכים+ הבאים+

מעמד אבירי חינוך הדורות

להורי תלמידי ישיבתנו הקדושה

בראשות כקש"ת רבני הישיבה וחכמיה+ שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד A5 1*3
150 ₪
אירועים

תלמוד תורה "תורת אמת" עמוקה

סימן טוב ומזל טוב יהא לנו ולכל ישראל

מסיבת החלאקה+

לילד היקר יוסי משולם אבלס נ"י

מזל+ טוב ורוב נחת++!

שלט חלאקה 1 מטר על 3
150
100 ₪
אירועים

ישיבה גדולה 'מתיבתא' דחסידי קוילריץ

ע''ש רבינו הקדוש זצולל"ה - בנשיאות רבנו שליט"א


מעמד 'ברינה יקצורו'

מבחן כללי וסיום מסכת נדרים

אלול-חורף תשפ''ג

זה+ היום ע+שה ה+' נג+ילה+ ונשמ++חה בו

שלט למעמד תורני שערי זהב 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבת "תורתו אומנתו" ביתר עילית - בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה'

למעמד כבוד התורה וחיזוק השיעורים

רמת שמיר - בית שמש החדשה תובב"א

בראשות מורנו ורבנו הרב הצדיק והקדוש שליט"א

י"ב שבט תשפ"ב

שלט למעמד #7 מידות: 1*3
300
150 ₪
אירועים

עול+ו ואתכנשו להילולא דר+שב"י

מקדמים אנו את פניכם בברכת ברוכים הבאים בבואכם

למעמד ההדלקה המרכזי

בראשות מורנו ורבנו שליט"א

"אשרנו מה טוב חלקנו בהילולא דבר יוח+אי"

שלט הילולא דרשבי שערים 1 מטר על 3
250
150 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה למסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
אירועים

ברוכים הבאים בשם השם

שמח+ת ה"שבע ברכות+"

לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א

לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א

ויזכו לבנ++ות ב+ית נא+מן ב+ישרא+ל
דורות+++ ישרים ושמ+חים בבנין ע+די ע+ד

שלט לשבע ברכות 2 – 1*3
150 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

- הזמנה של מצוה -

ברגשי ידידות ואחווה+
הננו ל+הזמין את חברי הקה+ילה
משתתפי השיעורים+ ומתפללי בית הכנסת+
לשוש בשמחת גומרה של תורה ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר+כיתובים לסיום מסכת T7
120
89 ₪
אירועים

שיעור הדף היומי באשמורת הבוקר והלילה

בביהמ"ד "היכלי חיים" בני ברק

בנשיאות המג"ש הרה"ג לייביש גישמאקער שליט"א

חגיגת סיום מסכת כתובות

והתחלת מסכת נדרים

במסגרת הדף היומי - חשון תשפ"ג

שישו ושמחו בשמ++חת התורה ותנו כבוד ללומד+י הת+ורה
זה היום עשה ה' נגילה ונשמ++חה בו

שלט מפואר עמודים לסיום מסכת 1*3
250
150 ₪
מכתבים והודעות

כי לו נאה כי לו יאה
עמ+וד ע+מוד עמוד חתן הת+ורה

אזמר בשבחין במילין יקירין,
קדם בנינו היקר חכם לב ואמיץ כח,
יראתו קודמת לחכמתו, המוכתר בנימוסין,

הבה”ח כמר גרונם שלאס ני”ו

השמח+ בשמחת התורה+
לרגל סיום כל פרק “האיש מקד+ש”

שנלמדה בעיון בהבנה ובשקידה, בריתחא דאורייתא,
בעמל ברתת בזיע, בחשק והתלהבות, אשרי עין ראתה זאת+,

פתח לנו שער בעת נעילת שער

בסיומה של שנה, ולקראת צאתך מכותלי התלמוד תורה,
לעבר העליה לישיבה קטנה, כאן המקום וזהו ההזדמנות,
להביע את רגשי ההערכה וההוקרה.
על ההשקעה האדירה תמידין כסדרן, יומם ולילה לא ישבותו,
בקיץ ובחורף, בשבתות ובמועדים, לחזור ולשנן את תלמידך כמעין המתגבר,
עליך נאמר הפסוק “הזורעים בדמעה ברינה יקצורו”,
אשריך ואשרי יולדתך, ואשרי רבך שלמדך תורה.

מברכים מוק+רים ומעריכים

טאטי ומאמי

ברכה לתלמיד המסיים ת”ת ומסכת R5
130
70 ₪
פסח
הודעות

קהילת "שמחים וכשרים"

בראשות מורינו הרב שליט"א

רח' קרבן פסח 43 חריש

בס"ד ניסן תשפ"ב

מכירת חמץ

הננו להודיע לחברי קהילתנו ולתושבי הסביבה
כי בעזהי"ת תתקיים מכירת חמץ בהידור רב ע"י

מורינו הרב ניסן פסחובסקי שליט"א

רב קהילתנו וגאב"ד בית הוראה "הלכה למעשה"

בימים והשעות כדלקמן

שלישי רביעי בין השעות 19:00-21:00
ובליל בדיקת חמץ בין השעות 20:30-23:30

בחדר הרב שבבנין בית מדרשנו
רח' קרבן פסח 43

ויה"ר שנזכה ע+וד בהא+י שתא+
לא+כול מן הפ+סחים ומן הזבחים א+מן

בברכה

הגבאים

הודעה על מכירת חמץ
70
50 ₪
הודעות

ביהמ"ד "תפילת ישרים"

בראשות מורינו הגר"צ ברגיקסמן שליט"א

בס"ד ערב פסח תשפ"ב

שיעורי תורה בימי חג הפסח

בהיכל ביהמ"ד

יום ראשון א' דחול המועד

הגאון רבי אליהו ברמקין שליט"א

חבר בית ההוראה "תורה והלכה"

בעניין תפילין בחול המועד

יום שני ב' דחול המועד

הגאון רבי משה צדיקין שליט"א

רב קהילתנו בצפת

בעניין תקופת האביב

יום שלישי ג' דחול המועד

הגה"צ רבי ברוך דוד צדיקטוב שליט"א

משפיע בישיבת טשעקא

בגדולת וקדושת ימי ספירת העומר

יום רביעי ד' דחול המועד

הגאון רבי דוד ברוטוב שליט"א

מו"ץ בקהילתנו

שירת הים באגדה

בברכת החג

הגבאים

הודעה על שיעורים בחול המועד 4
100
80 ₪
הודעות

קהל "שמחים וכשרים"

בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א

רח' המתפללים 22 מודיעין עילית

בס"ד ניסן תשפ"ב

זמנים לימי חג הפסח תשפ"ב

יום שישי י"ד ניסן - ערב פסח

שחרית -------------------------------------------------- 7:00
סוף זמן שריפת חמץ ----------------------------------------- 11:30

יו"ט א' דפסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
מעריב ליל יו"ט ------------------------------------------- 19:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה יו"ט ----------------------------------------------- 18:50
מעריב מוציו"ט וספירת העומר --------------------------------- 19:30

חול המועד

שחרית ------------------------------------------- 8:00,9:00,10:00
מנחה ---------------------------------------- משעה לפני השקיעה
מעריב -------------------------------------------------- 20:00

שיעורי תורה בין מנחה ומעריב

שביעי של פסח

מנחה עריו"ט --------------------------------------------- 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 8:30

שבת אחרי מות

מנחה יו"ט וער"ש ------------------------------------------ 18:30
שחרית -------------------------------------------------- 9:00
מנחה --------------------------------------------------- 18:20
מעריב מוצ"ש --------------------------------------------- בזמן

פסח כשר ושמח

הנהלת הקהילה

זמנים לפסח
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פסח תשפ"ב

בהוקרה לעובד היקר

הרב משה ורדיגר הי"ו

בזמן שהטבע פורח - בוא האביב
נאחל צמיחה והצלחה - מהטוב והמטיב
שתזכה לחגוג את חג החירות
באהבה, שמחה ובריאות
אושר נחת, שלום ורעות

מאחלים בחום
בברכת "מועדים לשמחה"

יעקב ויזל
משפחת דפוס צבעוני

גלויית ברכה – פסח
80
60 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פסח כשר ושמח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
בין הזמנים

ישיבת בין הזמנים

קהילת "תפילת ישרים"

בס"ד ניסן תשפ"ב

התודה והברכה

לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים

הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו

יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די

ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך

בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח

הנהלת ישיבת בין הזמנים

ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
הודעות

קופת "טובה וברכה"
בשיתוף קופת בהכנ''ס "שמחת המועדים"

בס"ד


הננו להודיע לקהל הקדוש על פתיחת

מגבית קמחא דפסחא

להוצאות הפסח למשפחות נזקקות בקהילתנו

על כל תרומה,
נקבל תרומה נגדית של "פי שלוש"!
לדוגמא:

תרומה של 200 ש"ח
תכניס לקופת בהכנ''ס 600 ש"ח

בהערכה: עלינו להגיע ליעד של 12,000 ש"ח 
בכדי לקבל מאת טובה וברכה סך של 36,000 ש"ח לחלוקה למשפחות עבור הוצאות החג בצורה מכובדת
‎‎‎
וכפי שהגענו ליעד בחגים הקודמים בזכות התורמים הנכבדים, כך נזכה בס''ד גם השנה ונחוג כולנו את חג הפסח בכבוד, בשמחה ובאהבה

תזכו למצוות!

ניתן להכניס למעטפה שעל הקופה ולסמן 'קמחא דפסחא'
וכן בהעברה בנקאית
בפרטים המופיעים בשולי המעטפה
או במכשיר קהילות.
החזר מס (46) על כל תרומה

מגבית קמחא דפסחא 3
80
60 ₪
זמנים הודעות

בס"ד

ערבי פסחים תשפ"ג

קופת החסד "עוזר לעמו"

מגבית קמחא דפסחא

אונזערע אייגענע ברודער+ס
ווארטן אויף ד+יין הילף!

ביטע העלפט ארויס מיט שענערע נתינות להצלחת המגבית!

אין דריי וואכן וועלן מיר אלע אי"ה
זיצן ביים סד+ר, לאמיר זיי צוזאמען העל+פן
זיצן ביים סדר אן קיין דאגות+

בתרומתך! הנך מביא אור ושמחה
לאחיך אשר לא תוכל להתעלם ממנו...

ביטע איבער געבען אייער ברייטהארציגע נדבה צו איינע פון די גבאים:
ר' יעקב נאה
ר' שמחה כהן
ר' פנחס שליקס

חג כשר ושמח


מגבית קמחא דפסחא באידיש 2
80
60 ₪
ברכות לחתן וכלה

בס"ד ערב שבועות תשפ"ב

לכ++לתנו לאה+ היקרה

שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.

ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.

אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.

א גוט יו"ט מאחלים+

המחותנים קלוגר

ברכה מסגרת פרחים
70
50 ₪
ברכות

בס"ד ניסן תשפ"ב

ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים

לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל

הרב משה לוי שליט"א

לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה, נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה, למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+

"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+, שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה, להגדיל תורה ולהאדירה+

שתזכו יחד עם כל המשפחה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה

בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים

זאב כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם פסח – לרוחב 6
130
110 ₪
לוח מודעות
ברכות לצוותות חינוך

בעזהי"ת חנוכה תשפ"בז

זמנים לחנוכה
 תשפ"ג הבעל"ט

בבית המדרש "נרו יאיר" מודיעין

שחרית: בשעה 9:00
מנחה: בשעה 4:00
מעריב: בשעה 5:00

מסיבת חנוכה מרכזית
ברון שיר ושבח הלל והודאה
בהשתתפות מורנו הרב שליט"א
ביום רביעי - נר ג' דחנוכה
באולם הכינוסים

אבות ובנים
בין מנחה למעריב

פרסים והפתעות
לתלמידים המשתתפים
בסדרי הלימוד בימי החנוכה

א פריילכען חנוכה מלא אורות והשפעות

וועד הקהילה

זמנים לחנוכה
150
65 ₪
הודעות

ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל

רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל

זמני התפילות

בימות החול:

שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30

בשבת+ קודש:

מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת

בברכה
הגבאים

הודעה על זמני התפילות
60
40 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ביהמ" המרכזי "גשמי ברכה" 

עמק האלה

היום מתחילים
לומר:

ותן טל ומטר – לבני חו”ל
25
12 ₪
אירועים

אשרי מי שעמלו בתורה

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם ידידנו היקר אוצר
כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר
בכל מידה נכונה, אוהב התורה ומהוגיה במסירות

הרה"ח משה שמואל לוי שליט"א

לרגל יום שמחת ליבו עת זכה לברך על
המוגמר ולהתעטר בנזר התורה

בסיום הש"ס

במסגרת לימודו בקביעות מידי יום ביומו

והברכה אחת היא
שלא תמוש התורה מפיך ומפי זרעך עד עולם
ויתקיים בך ברכתו של הקדוש ברוך הוא
אורך ימים בימינה ובשמאלה אושר וכבוד
מתוך רוב נחת ושובע שמחות אכי"ר

המברכים בשמחה ובהערכה
ידידיו בלו"נ

אהרן דוד כהן,
ברוך ישראלי,
יצחק קליין

ברכה למסיים הש”ס/מסכת
100
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

ביהמ" המרכזי "גשמי ברכה" 

עמק האלה

ותן טל ומטר
25
12 ₪
אירועים

כתר יתנו לך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים
ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו

הרה"ח
ר' משה רוט שליט"א

החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו

במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'

ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד ליום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.

בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה

אברהם יקותיאל

ברכה לחברותא לסיום מסכת 2
80
79 ₪
אירועים

ישיבת "חכמת שלמה" כסיף

בראשות מורנו הגרי"ץ לבוב שליט"א

בר+כת מועד+ך

בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק

המג"ש הגאון החסיד
רבי אשר כהן שליט"א

מצו"ב מנחת הערכה והוקרה
לרגל חג הסוכות - זמן שמחתנו
אין שמחה כשמחת התורה!

במסגרת שיעורכם בביהמ"ד "שיננא"

יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.

מעריכים ומוקירים בברכת "ושאבתם מים בששון.."
אין מים אלא תורה המשמחת לב ועינים מאירה

חברי השיעור השותים בצמא את דבריכם

ברכה לסוכות 8
80
59 ₪
מכתבים

בס"ד טבת תשפ"ג

לכבוד 

ידידינו ותומכנו הדגול שליט"א
האוחז בעץ החיים בשותפות איתנה וקבועה

השלום והברכה

בפניה נרגשת אל נדיבי לב
דברים אחדים היוצאים מן הלב
רצינו להביע את רגשות הלב
בהוקרה והערכה מעומק הלב.
זכית+ם!
הנכם שותפים בשותפות נאמנה
בזכות הכי נשגבה ועליונה
לסייע בהחזקת לומדי תורה באמונה
שבחרו בחיי תורה ועבודה באמת כנה.

ואם בחיי שיגרה כל תרומה חשובה
בתקופתנו כשהיוקר יאמיר והפיתויים קורצים ע”א כמה וכמה
קשה להעריך את העוצמה של “הוראת קבע”
כמעט לא ניתן להיאמר, עד כמה היא חיונית וקריטית!

זכית+ם!
ומיטב כספכם מנותב למקום הטוב ביותר,
מקום של מגוון בני על+ייה איכותיים,
השומרים על זמני הלימוד בעקביות ובנחישות
מראשית ה”זמן” ועד יומו האחרון!!!
מקום הזוכה לסייעת+א דשמיא מרובה,
כאשר על בסיס ה+וראות הקבע של+ך - - - שלכם.....
מתקבצות מתנות הגונות, משמים.....

וב”ה וברוך שמו – שלא הסיר חסדו מאתנו,
ותמיד זיכנו לה+עביר את התמיכה במועדה! כן יזכנו ה’ לעול+מים ...
ומלב מעריך ואוה+ב נאחל ונתפלל –
שבמדה במדה ממרום ינהגו עימכם, בנדיבות ובקביעות .....

שתזכו בכח התורה ועמליה לאורך ימים בימינה, לחיים ארוכים, חיים של טובה וברכה עד בלי די. חיים של שפע, של עושר וכבוד. חיים שנעל+ה ונתעלה בעבודת ה’,
ויתקדש שמו ית’ על ידכם. חיים שימלא ה’ כל משאלות לבכם לטובה, אמן.

מצו"ב קבלה על תרומתכם במהלך שנת הכספים החולפת שעעל"ט


בברכה וברגשי תודה בשם עמלי התורה

דוד יונה ויסוצקין

ראש הכולל


מכתב תודה סוף שנה – לתומכי תורה
100
60 ₪
לוח מודעות

פרנס השבת+
פר+שת שמות+

הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו

הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד

ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו

הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב

זכות השבת קודש וזכויות התורה והתפילה
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב

פרנס השבת 2
70
50 ₪
הודעות

בס"ד מברכין אייר תשפ"ב

הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה

מעמד ההדלקה

לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א

בראשות מורנו הרב שליט"א

וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו

אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו

כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד

ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י

בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים

הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין

סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך

זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה

פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!

הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
שימור תורמים
הודעות

בית הכנסת 'שיר ציון'

בנשיאות מורינו הרב שליט"א

רח' שלומציון 24, ירושלים עיה"ק

בס"ד, תמוז תשפ"ב

אל+יך ידיד בית ה+'

זכינו ובסייעתא דשמיא גדולה ומרובה,
הושלמה מגבית 'קרן הבנין' לשיפוץ בית הכנסת ברוב פאר והדר.

למותר לציין שלא הייתה המלאכה קלה, אולם בזכות הרתמות כלל הציבור זכינו לברך על המוגמר בכל המובנים, ולזכות להתפלל וללמוד במקום מכובד וראוי,
בית מקדש מעט זה, שממנו תוצאות חיים וממנו יוצא דבר ה',
בלימוד התורה הקדושה שלא פוסק יומם ולילה.
אולם על אף שהושלמה מלאכת הבנייה,
עדין ביהכנ"ס צריך תחזוקה שוטפת ע"מ שיוכל לתפקד כראוי וכיאה,
כיום ההכנסות הינם ממכירת המקומות לימים נוראים ומעליות של המתפללים.

אך צרכי עמך מרובים, ואין הקומץ משביע את הארי וההוצאות מרובות,
וקופת בית הכנסת ריקה!! ואין ההכנסות מכסות אפילו את הנצרך
להוצאות+ המינימום של חשמל, גנרטור, מים וניקיון.

וע"כ באנו בבקשה+ ובקריאה של חיבה,
באופן אישי, כמי שפוקד את ה+בית הגדול הזה+,
להקים הוראת קבע בסכום של 80 ש''ח לחודש
ולכה"פ שלא יפחת מ- 40 ש''ח לחודש,
וכל+ המוסיף מוסיפים לו מן השמים+.

זכור!
כיסוי ההוצאות הינם חובת הציבור, ואין בכח הגבאים העושים ככל יכולתם למען ביהכנ"ס, לעמוד בנטל זה לבדם, ובזכות השתתפות זו
נוכל להמשיך בהחזקת ביהכנ"ס למען הרבות כבוד שמים בעולם.

דרכי התרומה:
עמדת נדרים פלוס בקטגורית חבר בית הכנסת / או בהעברת הטופס המצו"ב לגבאים.

ובזכות הרמת תרומתכם לבית ה' תתברכו בשפע ברוח ובגשם ממקור הברכות.

בברכת התורה

גבאי בית הכנסת

קריאה למגבית קבע – דמי חבר בקהילה
70
50 ₪
ברכות

מוסדות התורה ורשת הכוללים
"ד+ברי בינה+" בארה"ק

בנשיאות הגאב"ד הגרש"צ וועלוביץ שליט"א

כי תקדמנו ברכות טוב

ברגשי הוקרה והערכה, נקדם בברכה, את פני ידידינו הנכבד ומאוד נעלה,
ראש וראשון לכל+ קדשי בית חיינו, עושה צדקה וחסד לאלפים,
בריח+ התיכון ועמוד התווך של+ מוסדותינו הקדושים+
הרבני הנגיד הנכבד הטפסר המרומם+

מוה"ר דוד יצחק יונוביץ שליט"א

אשר צדקתו עומדת לעד,
בהיותו נחשון לכל צרכי הקהילה והמוסדות

ובנדיבות ל+יבו ה+טוב
הקים את מפעל "אברכים להוראה" במוסדותינו

יהא רעוא מן קדם אבהן דבשמיא, שזכויות התורה וההוראה לרבים
ובנין מוסדותינו לדורות, יעמדו לו להתברך בכל מילי דמיטב,
אורך ימים בימינה ובמאלה עושר וכבוד, מתוך מנוחת
הנפש והרחבת הדעת בבריות גופא ונהורא מעליא,
אמן.

המברכים ומוקירים בידידות נאמנה

הנהלת המוסדות

רשת הכוללים

ברכת הוקרה לתורם
140
120 ₪
ברכות

בס"ד שבט תשפ"ב

השיר והשבח

ברגשי שמחה והכרת הטוב מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים, רב חסד בחן ובמאור פנים
מסור ונאמן בכל נפש להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד, איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר

הרה"ח מתתיהו פורייס שליט"א

מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו

לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות

החתן אברהם ני"ו
עב"ג הכלה תחי'

בת ידידנו החשוב הרב שמואל כהן שליט"א

יהא רעווא ובזכות פעולותיכם הכבירים להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים לחסד חינוך וחסידות
מתוך בריות גופא ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.

בברכה ברוב רגשי תודה

משה לוי

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם לחתונה
120
100 ₪
ברכות

בס"ד
פסח תשפ"ג

שירה חדשה
שבחו ג++אול+ים

למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הנדיב ה+נעלה אדיר במלוכה+
כי ל+ו נאה כל שבח הלל ותהילה+

הרב פסח גפני שליט"א

ולנוו"ב החשובה תחי'

פסח כשר ושמח!

ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בקביעות ובנאמנות
לימין היכלי התורה והחסד

יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו
ובמהרה נזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

בברכה מרובה+

דוד בר טוב
מנכ"ל המוסדות

ברכה לתורמים שער – פסח 27
100
87 ₪
ברכות לתורמים

בס"ד טבת תשפ"ב

הוא יבנה בית לשמי

וענתה השירה הזאת לעד
בידי ידידנו הנדיב הדגול והיקר
כביר זכויות להגדיל תורה ולהאדירה
שותף נכבד ומסור בחן ובלב זהב
לבניית והקמת היכלי תורה ותפילה
הנדיב המפואר

הרב ישראל משה ברקוביץ שליט"א

ומשפחתו הנכבדה והדגולה+ שתחי'

זר תפארת לראשו נעטר לאות הוקרה
בתרומת היכל "בית צבי" בבנין בית מדרשנו
לע"נ אביו רבי צבי ב"ר דוד ז"ל

יהי ד' עמכם בכל מעשה ידיכם
ובזכויות רבבות קולות התפילה והתורה הקדושה לדורות
במקום קדוש זה תזכו לראות ברכה והצלחה כבירה
מתוך שמחה ונחת, לאורך ימים ושנות חיים ארוכים!

בתודה והערכה מרובה

קרן הבנין
מתפללי ביהמ"ד

תעודה מפוארת לתורם
120
100 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד סיון תשפ"ב

ארגון
"דבש וחלב"

בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א

כי ל+קח טוב נתתי לכם+

הזמנה אישית

ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו

בהשתתפות המשפיע הדגול

הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א

רב קהילת "דברי שמואל" ביתר

הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30

שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -

בברכה

המארגנים

הזמנה לכינוס שבועות
80
65 ₪
ברכות

מוסדות "אמרי תפילה" ביתר

בראשות הגר"צ מורגנזין שליט"א

ערב פסח תשפ"ב

מצות מצוה
לליל+ ה+סדר

שנאפו בחבורתו של

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

בהערכה ובהוקרה לנדיבים הדגולים
שותפים נאמנים למוסדותינו

"אמרי תפילה" ביתר

א כשר'ן פריילעכן פסח

מדבקה למצות מצוה לתורמים 20*20
150
125 ₪
ברכות

בס"ד סיון תשפ"ב

נ++ע+שה ונשמ++ע+

לידידינו היקר והחשוב, אוהב תורה באנפין נהירין
כביר זכויות ותהילות, שותף נצח בהיכלנו, עץ חיים ומגדולי תומכינו

הרב שמעון בוקרצקי שליט"א

בשעה בה נתנה תורה על ההר
ומאז ועד הנה, כתר התורה מאיר בזוהר
בחצרות ה' שוקדים השתילים
פורחים צומחים ומלבלבים

ביום זה מכובד, בו נהיינו לעם
נביעה נא שירה זאת הפעם
בכבוד ובעונג על עמידה איתנה
השותפות כדאית - מזהב ופנינים יקרה

מצמיחים האילנות פרי לתפארה
יוסיפו לצמוח בדרך התורה
דורות נאמנים במצוות עוסקים
חלקכם וצדקתכם היא, כל הימים

בשעה זו תמשיכו ותתמכו בעוז
להקמת מבצר מגדול ומעוז
ואזי, שלנו - שלכם היא!
הון, נחת ואושר לעד במעונכם
ויתמלאו לטובה משאלות לבכם.

בהערכה ובברכת התורה

זאב ירחמיאל כהן

ב/הנהלת המוסדות

ברכה לתורם שבועות- לרוחב 2
130
110 ₪
ברכות

בס"ד, טבת תשפ"ב

קהילת בני רשב"י מירון

ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה

הנדיב הדגול והמפואר
רבי זאנויל נחמן ביכלר שליט"א

עמוד תווך למוסדותינו הקדושים

לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן גרשון סלומון נ"י
בן הרה"ג בנימין שלום שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה 'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

חנוך כץ
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון

ברכה לתורם לחתונה 2
200
150 ₪
ברכות

קהילה קדושה
"שבחים אסדר" אחיסמך

בס"ד, סיון תשפ"ב

אנע+ים זמירות+

ברכות ותהילות נשגר אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, נעים ההליכות בסבר פנים יפות
אהוב ונחמד לכל, מקבל כל אדם בשמחה ובמאור פנים וחן
תומך תורה וחסד בכל מאודו, מחשובי תומכי קהילתנו הק'
מעוטר בכתר שם טוב, איש חיל רב פארות והילולים

הנדיב הדגול+
הרב זאנוויל פיסטוקעס שליט"א

תומך דגול ונערץ לבית חיינו

לרגל תת ה' שמחה במעונך
בנישואי הבן אפרים שיחי'
עב"ג הכלה בת ר' מיכאל בלומברג שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין לדור ישרים יבורך
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים בשפע ברכה והצלחה
בבריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!

המאחלים בברכה ובהערכה מרובה

בני הקהילה - הגבאים
ג"א מצטרף מורנו הרב שליט"א

ברכת מזל טוב לשמחה E7
150
119 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
אירועים
אירועים

הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים ומתפללי ביהמ"ד
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה
את מעמד

של קהילת "שיח התפילה"

רח' יוחנן בן זכאי 81 חיפה

בליווי תזמורתו של קלמן זינגר

שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00

הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה

בברכת "מועדים לשמחה"

וועד הקהילה

הזמנה לשמחת בית השואבה
150
120 ₪
אירועים

תלמוד תורה "שערי תורה" מודיעין עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני התלמידים החשובים הבאים לחסות באהלה של תורה בברכת

בְּרוּכִים הַבָּאִים בְּשֵׁם ה'

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה והיראה ובמדות טובות

בברכת - הנהלת התלמוד תורה

שלט ברוכים הבאים פרחים 1*3
300
150 ₪
אירועים

ישיבה גדולה

"תורה תמימה" וינה

בראשות מורינו ראש הישיבה שליט"א

שב"ק פרשת פקודי
עיה"ק צפת תובב"א

לוגו לשבת התאחדות 3
200
180 ₪
אירועים

"הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו"

לאשתי היקרה בלומא שתחי'

היום הוא היום אשר בו נתמלא שנתיים ימים מיום הנישואין שעעל"ט
היום הוא הזדמנות בשבילנו לעצור ולהתבונן בחסדי ה',
אשר השפיע עלינו חסד וכל טוב,
אשר בכל צעד ושעל (יעדן טריט און שריט)
שעבר עלינו זכינו לסייעתא דשמיא מופלאה
לאהבה ואחווה ושלום ורעות
רחמים וחסדים ניסים ונפלאות עד אין שיעור

וב"ה זכינו כבר על כל אלה ועוד עלינו לעצור+ ביום זה,
ולהודות ולה+לל להשי"ת כל כל הטוב אשר גמלנו,
וליום+ מיוחד זה הגיענו וקיימנו

בתפלת 'נשמת+' אומרים אנו
'ואילו פינו מלא שירה כים ולשננו רינה כהמון גליו.....
אין אנחנו מספיקים להודות לך ה' אלוקינו על אחת
מאלף אלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים...'
מיר קענען נישט דאנקען דער רבש"ע
אפי' נישט אויף א טויזנט'סטל
פון די אלע חסדים וואס ער האט אונז געטאהן.

בברכת "עד הנה עזרונו רחמיך ה' אלוקינו ואל תטשנו לנצח"

המברך בהערכה ובהתרגשות עצומה

שלמה זלמן

ברכה לשבת 4#
130
99 ₪
אירועים

בס"ד, אייר תשפ"ב

הודעה משמחת

אנו מבשרים למתפללי בית מדרשנו
על התכנית לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד

ב"שבת התאחדות"
בקעסטירר

בראשות אבינו רוענו עטרת ראשנו שליט"א

בשבת קודש פרשת בחוקתי הבעל"ט

יהי רצון שמשבת זו יושפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל

השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות

הודעה נסיעה 4
135
75 ₪
אירועים

מ+שפ++חת סנ+++דרוב+יץ+

פורים תשפ"ב

שלט לפורים
180
150 ₪
אירועים

תלמוד תורה "שערי תורה" מודיעין עילית

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בשמחה רבה אנו מקדמים את פני התלמידים החשובים
הבאים לחסות באהלה של תורה בברכת

אַ הַצְלָחֶה'דִיגֶע יאָר!

ויה"ר שחפץ ה' בידינו יצליח ותזכו להתעלות במעלות התורה היראה וחסידות ובמדות טובות

בברכת "ברוכים הבאים בשם ה'" - הנהלת התלמוד תורה

שלט ברוכים הבאים אידיש 1*3
300
150 ₪
אירועים

שיעור "דף היומי"
בביהמ"ד "היכל אברהם" בית שמש

- הזמנה של מצוה -

ברגשי ידידות ואחווה+
הננו ל+הזמין את חברי הקה+ילה
משתתפי השיעורים+ ומתפללי בית הכנסת+
לשוש בשמחת גומרה של תורה ולהשתתף במעמד

סיום מסכת יבמות

שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
דבר יום ביומו במסירות ובקביעות ובאהבת התורה

ע"י המג"ש הנודע במתק שיעוריו

הרב יואל בוסטר שליט"א

שיתקיים בעזה"י
ביום חמישי פרשת בלק
באולמי "א פריילעך טענצאל"
בשעה 6:45 בערב

סעודה מפוארת ע"י שולחנות ערוכים כיד המלך

משא מרכזי מפי נואם הכבוד:

הרב ניסים בוכריש שליט"א

ראש ישיבת "בכורי ניסים"

המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים

הזמנה מפואר+כיתובים לסיום מסכת T7
120
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ערב ל"ג בעומר תשפ"ב

ואמרתם+
כה+ ל+ח+י!

שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
מעמד הכנה והתוועדות עילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
ראה פניו מאירים בשבתו עם חברים עת גילה סוד נסתרים

כ"ק מרן רבנו שליט"א

כהכנה דרבה לקראת העליה
לציון המצוינת באתרא קדישא מירון ת"ו

ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222

ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ויה"ר שיושפע עלינו כל טוב
ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס

הוועדה המכינה
איגוד בני החבורות

מודעה מירון לרוחב
150
120 ₪
אירועים

קהילה קדושה "תפארת החסידים" בית שמש

בנשיאות ראש הישיבה שליט"א

בר+וכים הבאים+ בשם ה+'

למעמד חנוכת הבית

לבנין היכלי קהילתנו הקדושה והמעטירה 

בראשות  מורנו רבנו שליט"א

זה ה+יום עשה ה+' נ+++גילה ונשמחה+ בו

שלט למעמד מכובד R 1*3
300
150 ₪
מחלקת מוסדות
איחולי שנה טובה

בס"ד, ערב ראש השנה תשפ"ג

ברוב הערכה וידידות וברגשי הוד
נשגר בפרוס השנה החדשה את 
בר+כת השנים 
קדם נזר עטרת ראשנו

כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א

ולכלל עדת קהילתנו תלמידים ואוהדים שליט"א
העומדים לימיננו בלב ובנפש חפיצה
בקביעות ובנאמנות למען פריחת ואחזקת היכלינו
על שלל פעולותיהם וארגוניהם למעננו ולמען צאצאינו

אשר בזכות צדקותיכם זכינו בהאי שתא להאיר את מאור חיינו בתוכנו!
למען הרחבת גבולי התורה התפילה, החסידות, החינוך והקדושה

זכויות אלו יעמד+ו לכם ביום ה+דין
לה+יכתב בספרן של צדיקים+
לשנה טובה ומעוטרת, לחיים טובים ולשלום

ויה”ר שתהא השנה הזאת הבעל”ט שנת רחמים ורצון, שנת גאולה וישועה,
שנת הרמת קרן התורה, שנה של ישועות רוחניות וישועות גשמיות,
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
ולרוות מהם רב תענוג ונחת דקדושה, מתוך אושר ועושר והרחבת הדעת,
ויזכה כאו”א מאתנו לכל הברכות האמורות בתורה בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.

המברכים מכל לב ונפש

הגכאים - וועד הקהילה  -  רבנן ותלמידהון 

ברכת השנים שער
100
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד ניסן תשפ"ב

לעובד היקר והמסור

מר שלמה אגסי הי"ו

בהתקרב חג הפסח, חג האביב
ימים של פריחה והתחדשות
נאחל לך עובד יקר וחביב
שפע ברכות, הצלחה ובריאות,
תזכה לנחת מבניך כשתילי זיתים סביב
ועל שולחנך יתאגדו תורה וגדולה ברחבות!

תודה על מסירות והשקעה
הרבה הרבה מעבר לכל זמן ושעה...

פ+++סח כ+שר ושמ+ח!

ההנהלה

ברכה לעובד – פסח
100
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים

בס"ד, ערב חג הסוכות תשפ"ב

למכובדי ורעי היקר
שמו הטוב מפארים ומשבחים

ר' יעקב גדלוביץ שיחי'

חג הסוכות הבעל"ט זמן של ששון ושמחה
זו העת להודות ולהביע הודאה
מקרב לב מלא הערכה ורננה

מה נאה להוקירך
על מסירות נפלאה וחריצות מדהימה
האווירה הנעימה שהנך משרה סביבך
אהבת הזולת במחשבה ובתבונה רבה
הם מודל נפלא לכל החבורה

ושאבתם בששון ממעייני הישועה
שפע של אושר והצלחה לכל השנה
ותזכה לרוב נחת מכל בני המשפחה

"מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון"

בברכה

משה פינקוסביץ
מנכ"ל

ברכת מענק חג לעובד לסוכות
100
80 ₪
ברכות ואיחולים

אדר תשפ"ג

ענבי הגפן בענבי הגפן

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנעלה, ראש  לכל דבר שבקדושה,
האברך החשוב והדגול, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות
שאין לה אח ורע, תמיד ידו נטויה לעזרה וחסד לכל עניין 
לכל קהילה וציבור בעירינו המעטירה, לרווחת ולשמחת
לב כל קהל יראי ה' בקהילתנו,
ה"ה הרה"ח מגדולי העסקנים דקהילתנו

הרב יואל צבי פרענקל שליט"א

לרגל אירוסי הבת  תחי'
עב"ג החתן החשוב, בחור כמדרשו, כליל המעלות,
הבה"ח שמעון בוריק שיחי' 

בן הרה"ח ר' צבי חרעמאזאל שליט"א

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות המרוממות
לשפע ברכה בבריות גופא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות 
ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

המברכים מעומק הלב
חברי וועד הבניין
דקהילת מבקשי ה'
ברכת מזל טוב שער לעסקן – שער מכובד
151
105 ₪
ברכות ואיחולים

תשרי תשפ"ב

ענבי הג+פן בענבי הגפ++ן+

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
האברך החשוב והדגול, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות
שאין לה אח ורע, תמיד ידו נטויה לעזרה וחסד, לכל עניין המרבה כבוד שמיים,
לכל קהילה וציבור בעירינו המעטירה, לרווחת ולשמחת
לב כל קהל יראי ה' בקהילתנו,
ה"ה הרה"ח מגדולי העסקנים דקהילתנו

הרב יואל צבי פ++רע+נקל+  שליט"א

לרגל אירוסי הבת  תחי'
עב"ג החתן החשוב, בחור כמדרשו, כליל המעלות,
הבה"ח שמעון בוריק שיחי' 

בן הרה"ח ר' צבי חרעמאזאל שליט"א

בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות המרוממות
לשפע ברכה בבריות גופא, אורך ימים ושנות חיים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות 
ואך טוב וחסד ירדפוכם כל ימי חייכם,
עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.

המברכים מעומק הלב
חברי וועד הבניין
דקהילת מבקשי ה'
ברכת מזל טוב לעסקן בקהילה 2
100
75 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ג

פירותיך מתוקים

ברגשי הערכה נשפעים
בשעת נטיעת שורשים - חג האילנות+
זה הזמן להוקיר ולהודות+
בשם התלמידים ההורים והמשפחות+
לעומד הכן את פעולות הקודש להשקות+
להצמיח פירות נאים וזכויות רבות+
‎‎‎‎להאי צנא מלא פירות, מחנך דגול איש אשכולות+
המחנך החשוב שמו הולך לפניו

הרב יחזקאל כץ שליט"א

שבאחריות והשקעה רבה, שבליבו טבועה וחקוקה,
משקה נטיעותיו בלא תשישותא,
וגם כשהעצים חורגים מהנטיעה,
המצמיחה פרי שעוד לא נתבשלה,
והכוחות מתדלדלים כי רבה העבודה,
אתה עוטפו ב'עלי אהבה והכלה',
ובס"ד בדרך פלאית מחזירו למוטב.

איל+ן איל+ן!

בורא עולם, יעניק לכם כוחות להמשך גידול הפירות, בריאות ואורך ימים,
שמחות ושפע ברכה, ובכל מעשי ידיכם תשרה ההצלחה.

ההנהלה

ברכה לאיש חינוך 2
80
50 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

ב+רכת הפ++ורים

יהא זה האיגרת, מלא ברכה והערכה+
לשלוחא דרבנן, שאזנו וליבו תדיר פתוחים לרווחה+
נודה במשלוח מנות, על חלקכם להרבות תורה ואורה+
אם על המלך טוב, המשפיע ודואג לרווחת המקום הקדוש הזה+
ללא שיעור וכמות+, ימים ולילות עושה שליחותו בנאמנות+
ובמלאות הימים האלה, ימי הפורים הנעלים+
נבוא אל המלך, בדברי שבח והערכה ליקר שביקרים+
על רוב מעשיו הטובים והכבירים, וייכתב בספר דברי הימים+

ינתן כתר מלכות בראשו של העסקן הדגול
חבר העירייה שלוחא דרבנן

הרב יוסף דרעי שיחי'

ביום מסוגל זה, יושיט מלכו של עולם לך את שרביט הזה+ב
כל משאלותיו יינתנו לו, כי לעת כזאת הגיע למלכות+
רצוי ואהוב לכל אחיו, להשתדל ולפעול למען היהודים כבאותם הימים
הישגיו ופרי עמלו ייזכרו בכל דור ובכל קהילה, ויושפע מהם שפע רב
ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר בהם יבוקש אוצרות פז

נסיים אגרת+ הפורים+ הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא
שזכינו לשליח יקר, דגול מרבבה, ארי שבחבורה, 
ועל זאת נשבח ונודה ונהלל לעד

באהבה רבה ובתודה

עסקני הקהילה

ברכה לעסקן – פורים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד חג החירות תשפ"ב

לידידי היקר

מר שלום אביב שיחי'

ולכל המשפחה

כשהאביב בפתח, האווירה
של צמיחה והתחדשות
אנו מאחלים לכם בריאות
שלוות נפש, שמחה ואושר
לכם ולכל יקיריכם

פסח כשר ושמח

שלום ברינגזון
וצוות המשרד

גלויות ברכה – פסח 2
80
60 ₪
ברכות לצוותות חינוך

בעזהי"ת חנוכה תשפ"בז

זמנים לחנוכה
 תשפ"ג הבעל"ט

בבית המדרש "נרו יאיר" מודיעין

שחרית: בשעה 9:00
מנחה: בשעה 4:00
מעריב: בשעה 5:00

מסיבת חנוכה מרכזית
ברון שיר ושבח הלל והודאה
בהשתתפות מורנו הרב שליט"א
ביום רביעי - נר ג' דחנוכה
באולם הכינוסים

אבות ובנים
בין מנחה למעריב

פרסים והפתעות
לתלמידים המשתתפים
בסדרי הלימוד בימי החנוכה

א פריילכען חנוכה מלא אורות והשפעות

וועד הקהילה

זמנים לחנוכה
150
65 ₪
אירוסים

בס"ד סיון תשפ"ב

זר ב+רכ++ות+

ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
אוהב צדקות ומרבה להטיב לכלל ולפרט
ראש ונחשון לכל דבר שבקדושה בלב ונפש חפיצה

ה"ה הנדיב כתר שם טוב

הרב ינון פערסיל שליט"א

מגדולי תומכי רשת הכוללים

ולמשפחתו אשת החיל שתחי' השותפה בזכויותיו

לרגל השמחה השרויה במעונו
חדווה ודיצה בארמונו
בהולדת הבת שתחי'
בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

ברכה נאמנה נביעה מעומק לבבות מעריכים
כי יזכה לגדלה לבעל תורה לחופה ולמעש"ט
ולהמשיך בפעליו הברוכים במידה מרובה
ובחדווה עילאה תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
מתוך רב נחת והצלחה, אושר ושמחה מכל יוצ"ח, אמן

בברכה בשמחה ובהוקרה עצומה

שמואל רוזנפלד - מנכ"ל
ב/הנהלת מוסדות "אהבת תורה"

ברכה איגרת עמודי עציצים לרגל שמחה
100
89 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
חגים

בס"ד פורים תשפ"ב

ל+++קיים א+ת
ימ+י הפ++ורים הא+ל++ו

בשמחה וגילה כדת, ביום ניסים ופלאות
הננו מצטרפים בדיצות, להרבות האחוות
ובקירוב לבבות, נשגר משלוח מנות

למשפחת אחינו היקר
הרב ישראל ברוך הי"ו

נברך אותך ואת כל המשפחה, ביום הפורים הזה
יאר ה' אליך פניו, ישלח לכם מאוצרו את ברכותיו
תשרה הברכה במעשה ידינו, תרבה האהבה והאחווה בינינו,
תרוו נחת מילדיכם מלוא חופניכם, בלי צער כל ימיכם,
תהי הברכה מצויה באסמיכם, אך שנות טוב תראו בחייכם
תראו פירות מעמליכם, ותשרה שכינה בבתיכם

א+ פ++רייל+++ע+כן פ+++ורים

משפחת ויזל
ביתר

ברכה למשלוח מנות לאחים/גיסים
80
60 ₪
ברכות

בס"ד תמוז תשפ"ב

ברכת הצלחה

לצוות המשרד ׳מחשבי עילית׳

לרגל פתיחת

המשרד החדש

בבית שמש
בשעה טובה ומוצלחת

עם פתיחת העסק החדש,
כשהכל סביב טרי ונרגש,
רצינו לאחל שיהיו רק הצלחות,
ושיזרמו פנימה המון לקוחות,
שהעסק ידע רק רוגע ושמחה,
ותמיד תחול בו שפע ברכה,
ששמו הטוב יתפשט למרחקים,
ותחול עליו ברכת אלוקים!

בברכה

משפחת פרצוביץ

וכל הצוות

ברכה לפתיחת עסק 2
90
70 ₪
ברכות

בס"ד שבט תשפ"ב

בקול רינה ושמחה מעומק קירות לבבנו
נרים כסא דברכתא במזלא טבא וגדיא יאה קדם האי גברא רבה
ידידנו עוז בר אוריין וצורבא מרבנן, שמו מפארים בתוך קהל ועדה
לו נאה ויאה כל תהילה, עושה ומעשה להרבות פעלים וחיילים לתורה ולחסד,
איש חי רב פעלים כבירים אילן היוחסין, נצר למשפחת רבנים אשלי רברבי יושבי על מדין

החסיד המפואר

הרב יעקב פסח וינברג שליט"א

פרנס הקהילה

ולאביו הנגיד הדגול, הוא הגבר מייסד מקים ובונה בית מדרשנו ותפארתנו
בית היוצר שמגדלים בו תורה יראה וחסידות לגאון ולתפארה, כל מגמתו וחפצת ליבו
לפאר ולרומם את אברכי הכוללים ולומדי ביהמ"ד לשבת באהלה של תורה בטוב ובנעימים
והוא גופי' צורבא מרבנן, ממקדמי ומחשכי בי כנישתא, דולה ומשקה מבארה של תורה כמעיין
המתגבר, משכיל אל דל, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה וליבו פתוח כאולם לרווחה

הרבני החסיד המרומם

רבי אלימלך זרח וינברג שליט"א

בונה ומקים בניין בית מדרשנו

לרגל שמחת ליבם בנישואי הבת - הנכדה הכלה שתחי'
עב"ג הבחור החשוב פרי הילולים מגזע אראלים ותרשישים
החתן כמר זעליג ברוך נרו יאיר ויזרח

בן האי גברא רבא המהולל ומפורסם בשערים,
נודע בנועם שיח אמריו המלהיבים כל לב לעבודתו ית"ש

המשפיע הדגול רבי צבי משה זילבר שליט"א

רב קהילת "שרפי קודש"

יתן ה' ומשמחה זו יושפע רב שפע ברכה והצלחה, לראות ולרוות
רוב תענוג ונחת דקדושה דורות ישרים מבורכים בבנין עדי עד, תמיד
ישמע במעונכם קול ששון ושמחה קול חתן וקול כלה ובזכויות הרחבת
גבולות התורה והחסד תזכו להרחבת הדעת ולאורך ימים ושנות חיים בבריות
גופא ונהורא מעליא, תורה וגדולה יתאגדו על שולחנכם תדיר, אכי"ר.

בברכה מרובה

הנהלת הקהילה

ברכה לתורם לחתונה 11
160
140 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד פורים תשפ"ג

ומשלוח מנות איש לרעהו

משלוח מנות ואגד ברכות אשגר בזאת,
לעובד המסור אשר באחריות ובמסירות עמל,
בעבודתו ניצב כגנרל
אומן במלאכתו, באמונה משאו ומתנו,
ובנאמנות עומד על משמרתו

העובד המסור
הר"ר משה טיקוצקי הי"ו

ישרה בביתכם השמחה כל השנה
שפע ישפיע ה' מאוצרו, ברווח גדול כיכולתו
לעולם לא תדעו אנחות, רק נחגוג בשמחות
חנך ייתן ה' בפני כל מכיר ורע,
תצליח במלאכתך ברוב אורה ושפע
ובזאת, תודתי האישית לך נתונה,
על עבודתך המסורה והנפלאה
עם כל הלב והנשמה

פ+++ור+ים שמ+ח+!

מוקירך,
דוד פישבך, מנכ"ל

ברכת פורים לעובד
80
50 ₪
זמנים הודעות

בס"ד
מגבית מתנות לאביונים
שנת תשפ"ג לפ"ק

___________________________________________________


"מצות מתנות לאביונים"
ל+מהדרין מן ה+מהדרין
למשפחות אביונים תלמידי חכמים
פה בעיה"ק ירושלים תובב"א

שימסרו בס"ד בו ביום!

המתנות ניתן להעביר
להרה"ח נחום בונקר נ"י
פה בבביהמ"ד, או במשך כל היום במספר טלפון 05532402217

"מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר (ישעיהו נ"ז) להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים". (לשון הרמב"ם פ"ב מהלכות מגילה הי"ז) 


"עיניה+ם של עניים נשואות למקרא מגילה+"

(מגילה דף ד:)

הודעה על מתנות לאביונים
80
60 ₪
ברכות ואיחולים

בס"ד פורים תשפ"ג

מ++גילת תודה

מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים,
אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם,
בזכותך פורחים ומאירים היכלי התורה והתפילה

מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א

גבאי ראשי דקהילתנו

ובפרוס חג הפורים הבעל"ט 
את ההזדמנות לנצל אחת בשנה+
 ומלב הומה רגשות להביע הכרה+ והערכה+
 על שעות וימים במעגל השנה+
במיטב הכוחות ובשיא ההשקעה+
למען בית מדרשינו, להתמסר בכל עת ושעה+

ואתם כתבו כטוב בעיניכ++ם

נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר

בהכרת הטוב

קהילת
"צהלה ושמחה"

ברכה ותודה – פורים 82
109
90 ₪
בעלי שמחות

בס"ד, כ"ד אב תשפ"ב

כסא דברכתא

גיל יגיל אבי צדיק בשבח יקר וגדולה,
ביום הזה עשה ה' בו נשמחה ונגילה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה רב המעש והפעולה,
יחלץ עני מעניו ויגביה קרנו למעלה,
איש חי רב פעלים מאוד נעלה,
לצעקת הדל לא יחשה להיות מיצר ודואג למזון וכלכלה,
דלתו לאורח יפתח בגילה,
וצדקותיו לפניו יהלכו קדם מלכא דלעילא,
ברכות בכפליים נשגר ברינה ובצהלה.
קדם ידידנו הנכבד והנעלה, אהוב למעלה ונחמד למטה

הרה"ח איש החסד
רבי ישראל כהן שליט"א

מייסד קופת השכונה "צדקה וחסד"
הנודעת לתהילה, בקרב עם סגולה.

לרגל השמחה שבמעונו,
בהיכנס בנו, לעול תורה ומצוות ברוך שהחיינו
ה"ה הבחור היקר, פרי עץ הדר, בקודש נאדר, גפן אדרת,
עדיו לגאון ולתפארת

הבחור שמעון ני"ו

וזאת הברכה תהא שלוחה, ברבייה ובהמשכה, לו ולנו"ב ולכל המשפחה, ממרומים יושפעו עליהם שנות חיים ארוכה, עד מאה ועשרים שנה ברווחה, בריות גופא ונהורא מעליא כהלכה, אורך ימים ושנות חיים בהשקט ובבטחה, והוא ישלח בכל מעשי ידיהם ברכה והצלחה, וישמע בביתם אך קול ששון וקול שמחה, ונס ממנו יגון ואנחה, בית שמגדלים בו דור ישרים מבורכה, ולא תמוש התורה מפי זרעם וזרע זרעם כהבטחה, ובכל אשר יפנה יצליח בשפע ובהרווחה, נחת עושר ואושר מתוך ישוב הדעת ומנוחה, ובמהרה נזכה לקיבוץ שה פזורה ונידחה, בביאת מלכא משיחא, והיתה לה' המלוכה.

המברכים בהערצה ורגשי גילה

קופת השכונה בית שאן

ברכת מזל טוב לבר מצוה לעסקן
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים

בס"ד אדר תשפ"ב

ברכת הצלחה

ברגשי ידידות והערכה
אשגר ברכת הצלחה מרובה
לידידי הדגול, איש חזון ומעש
אהוב וחביב לכל מכריו וידידיו
מוכשר בכל מעשיו בעל חן ושכל טוב

הרב ישראל פלדמן הי"ו

לרגל הקידום בכניסתך לתפקיד

מנהל לקוחות
ברשת 'משקפופרים'

שא ברכה מאת ה' לראות ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיך מתוך סייעתא דשמיא מרובה
להמשך שגשוג ופריחה בכל מפעלותיך הברוכים!

בברכת הצלחה בכל אשר תעשה, ידידך

יעקב הירש

ברכת הצלחה בתפקיד
80
60 ₪
בעלי שמחות

בס"ד חשון תשפ"ג

שיר
ושבחה

ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו 
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה,
זך הרעיון וברוך הכשרון, נדיב לב זהב
עוסק בצרכי ציבור באמונה ובדבקות
ובמסירות שאין לה אח וריע,
עושה לילות כימים למען הזולת;
במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות,
ועוד ידו נטויה בעז"ה לרווחת
ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, 

ה"ה, הנדיב המפואר

הרב דוב אייזן שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי הבן

החתן שלמה זלמן ני"ו
עב"ג בת הרה"ח ניסן שובקס שיחי'

בסימן טוב ובמזל טוב ובשעטומ"צ

עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו
לרוות ממנו ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה,
ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה,
ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים
לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת
הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים
עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר
וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד
ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לביאת גו"צ, אמן.

בברכה בשמחה

הנהלת הקהלה

שער כפול פרחים D5 לתורמים
151
119 ₪
אירוסים

בס"ד ערש"ק שמות תשפ"ג

ישמח מ++שה
במתנ+++ת חל+קו

ברוב כבוד והערכה נשגר זר ברכות+
למרנא ורבנא חסידא ופרישא האיש על העדה+
הנושא תדיר על לוח לבבו את כל קהל עדתנו במסירות+
ומלה+יב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות+
מרבה+ תורה ומאדירה כחשיכה כאורה+ באש להבה+

הרה"ג משה רוזין שליט"א
ראש כולל בבית מדרשנו ומגדולי בוני הבית
ונוו"ב הרבנית החשובה תליט"א
העומדים לימיננו תדיר ורב חלקם בבניין קהלנו

לרגל שמחת הולדת הנכדה שתחי' למזל טוב
אצל חתנו הרב בונים ליסוטריץ שליט"א

ברכותינו, עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים
רוב נחת בנים ובני בנים ומהתלמידים כבנים
עדי נזכה ללכת קמי משיח צדקנו ומלכנו בראשינו אמן

ה+מברכים בשמחה רבה והערכה מרובה+

מורינו הרב שליט"א     המתפללים      הלומדים

ברכה מכובדת לרגל שמחה לרוחב
150
120 ₪

ברגעים אלו מכינים בשבילכם את מיטב הברכות והאיחולים לכל זמן ועט.
הרשמו ותקבלו עדכון למייל לפני כולם על כל מה שחדש.