כאן מתחילים לעצב
איך
זה עובד?
שלב 1
בוחרים דוגמא
מהמגוון
שלב 2
עורכים את
התוכן
שלב 3
והברכה
אצלכם
חדש באתר
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו ברכ++י היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט
מאחלים+
המחותנים
קלוגר
ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נג++יל ונשיש
ב+זאת התורה+
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו
ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'ך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+
ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב
ליהודית
כלתנו היקרה תחי'
בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.
מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.
מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.
חג שבועות שמח!
מאחלים ומתרגשים
המחותנים והחתן
ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
ברכה שבועות
80
65 ₪
אירועים
בס"ד, אייר תשפ"ב
הודעה משמחת
אנו מבשרים למתפללי בית מדרשנו
על התכנית לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד
ב"שבת התאחדות"
במושב אור הגנוז
בראשות מורנו הרב שליט"א
בשבת קודש פרשת בחוקתי הבעל"ט
יהי רצון שמשבת זו יושפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל
השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות
הודעה נסיעה שבת 4
135
75 ₪
אירועים
בס"ד, אייר תשפ"ב
הודעה משמחת
אנו מבשרים למתפללי בית מדרשנו
על התכנית לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם כאיש אחד בלב אחד
ב"שבת התאחדות"
בקעסטירר
בראשות אבינו רוענו עטרת ראשנו שליט"א
בשבת קודש פרשת בחוקתי הבעל"ט
יהי רצון שמשבת זו יושפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל
השבת נועם הנשמות
והשביעי עונג הרוחות
הודעה נסיעה 4
135
75 ₪
שבועות
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
לכ++לתנו ברכ++י היקרה
שמים וארץ – תבל ומלואה,
עמדו, ציפו וייחלו בכמיהה,
מתי יגיעו העם המיוחד,
"נעשה ונשמע" יצעקו כאחד,
ועול תורתו ומצוותיו הישרים,
עליהם יקבלו לדרי דרין.
והנה הגיעו חשוקים,
כאיש אחד בלב אחד דבוקים,
נערכים ונכונים בקדושה ובטוהר,
בפרישה והגבלה ונגוע בהר.
ואזי בשלישי בהיות הבוקר,
ובקול סערה - הרים עוקר,
הופיע מלך במסבו והדרו,
ומסר לנו אוצר מתנת יקרו,
גנוזה בחדריו זה דורות,
אורחותינו ליישר ונתיבותינו להורות.
וכימים ההם בזמן הזה,
בכל שנה ושנה במחזה,
חוזר ונשנה המעמד המרומם,
ואור יקר צח ובהיר, נשפע ממרומים.
אנא רחום הביטה עלינו,
ויושפע אור התורה בכלינו,
ויהי ה' חלקינו ונחלתנו,
כל ימינו על אדמתנו.
וביום חתונתו- זה מתן תורה,
"בנה בית מלא אורה ויראה טהורה,
מושתת על אדני התורה והחסידות,
בנועם ותפארת המדות,
כפי שהדריכונו אבות,
וכרצון יושב בערבות.
א גוט יו"ט
מאחלים+
המחותנים
קלוגר
ברכה לשבועות קלאסי – לחתן ולכלה
90
60 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נג++יל ונשיש
ב+זאת התורה+
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח אהרן משה גולדצמכר ני"ו
ת'הא זאת תשורתינו לכבוד חג מתן תורה+
ל'חתן היקר העוסק בתורה הקדושה יומם ולילה+
מ'הר סיני במעמד כל ישראל ניתנה למשה במתנה+
ו'דברת בם - משמחת לב, מאירת עיניים ומשיבת נפש ושמחה+
ד'ך התורה תהיה נר לרגליך תמיד גם בחיי המעשה+
ב'רכה מיוחדת לקראת ימי הכלולות+
ב'שעה טובה ומוצלחת+ ההכנות ובהרבה יישוב הדעת+
ל'ישב על התורה כל ימי חייכם תזכו באושר ונעימות+
י'הא לנו סימן טוב ומזל טוב מלא הטנא זר איחולים וברכות+
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 8
150
50 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים
ברגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 6
150
50 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב חג השבועות תשפ"ב
ליהודית
כלתנו היקרה תחי'
בפרוס חג הביכורים,
מה טוב ומה נעים,
לשזור כותרות פרחים ועלעלים,
ענפים זה בזה משתרגים.
מה יפו פעמי קבלת התורה בגילה ורינה,
הוד והדר, תפארת פאר ותהילה,
כראוי לעם ישראל בני אמונה , עם סגולה,
המתעטרים בעדי עדיים, לראשם כתרי התורה.
מה נייחל, ומה נאחל לעת כזאת,
נועם ה', אור השכינה, בביתכם לחסות,
אילנות יפיקו פרי לתפארת, כבאוהל אבות,
טוב וחסד יסובבוכם לעד, התגשמות משאלת הלבבות.
חג שבועות שמח!
מאחלים ומתרגשים
המחותנים והחתן
ברכה לשבועות לכלה
90
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד, ערב זמן מתן תורתנו תשפ"ב
נגיל ונשיש בזאת התורה
בלב הומה שבח ושירה+
נגישה בזה שי ותשורה+
להחתן היקר כליל המעלות+
יקר הערכין, פאר המדות+
הבה"ח שמואל מנחם לוי ני"ו
'ביום חתונתו – זו מתן תורה'
ימלא הבית אורה
שישו ושמחו בשמחת התורה
בל"ו מסכתות הש"ס יזכה ללמוד וללמד באהבה
ימים ולילות הוגה ועמל בתדירה
והיא לו לנזר ועטרה
בהתקרב חג מתן תורתנו
נצרפה את איחולינו:
שתזכה לבנות בית נאמן בישראל לתפארה
על אדני התורה והיראה המסורה
תורה וגדולה יתאגדו על שולחנך
שלום ושלוה השקט ובטח באהלך
שפע טובה ורוב ברכה
חיי נחת אושר ורווחה
המאחלים ברוב רגשי שמחה וגילה
המחותנים
פדצהור
ברכה לחתן שבועות 2
150
70 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
כת+ר תור+ה
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים
לידידנו להודות בשיר הילולים,
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
תורה וגדולה נתאחדו אצלו באהבים
זכויותיו תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר חכם כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים
באנו להודות על עמידתו לימין המפעלים הכבירים
להנחלת התורה לדורות "נעשה ונשמע" בזכותו בכל יום נשמעים
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לתורמים
100
80 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
ברכה שבועות
80
65 ₪
לוח מודעות
הודעות
בס"ד אדר ב' תשפ"ב
לכל באי בית ה' הגדול הזה
הננו להודיע כי ביום הפורים הבעל"ט
תתקיים בעזה"י בהיכל בית מדרשנו
שמ+ח+ת פ+++ור+ים
בתופים ובמחולות בשירות ותשבחות
בראשות מורנו הרב שליט"א
וראשי ופרנסי הקהלה הע"י
בין השעות 14:00-16:00
משתה יין כדת המלך וכמצוות היום עד דלא ידע
תפילת מנחה
בהתעוררות גדולה ודביקות נפלאה
מיד בסיום שמחת פורים
כן תהיה לנו אורה ושמחה וששון ויקר
בברכה
הגבאים
הודעה על שמחת פורים
150
120 ₪
הודעות
אוצר הספרים "תורת משה"
בביהמ"ד "בית דוד" טשענא
בס"ד שבט תשפ"ב
הודעה חשובה
לאחר תקופה ארוכה
סודרו מחדש ארונות הספרים
ונוספו עמודונים נוספים וספרים חדשים
בקשתנו מציבור הלומדים והמתפללים
להקפיד על החזרת הספרים למקומם
לאחר סיום הלימוד/התפילה
למען כבוד בית השם
ולמזהיר ולנזהר
שלומים תן כמי נהר
בברכה
הגבאים
הודעה אוצר הספרים 2
60
40 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב
ברכת++ מזל טוב+
לידידנו החשוב
חבר קהילתנו
הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ
שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד
אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30
בברכה
הנהלת הקהילה
ברכה לשמחה 3
80
60 ₪
הודעות
בס”ד, טבת תשפ"ב
ביהמ"ד 'בנים שובבים' טבריה
רח' שונה הלכות 245, טבריה עילית
"לפני מי את+ם מיטה+רין
ומי מטהר אתכם+"
לרגל+ ימי השובבי"ם+ ת"ת הבעל"ט
הננו שמחים להודיע
לציבור שוחרי ההלכה בעירנו
כי לקראת ימים אלו הידועים ומסוגלים כזמן תיקון ותשובה
תימסר אי"ה סדרת שיעורים הלכה למעשה+
ב"הלכות טהרה" בשימת לב לעניינים המצויים
ממורינו הגאון הגדול
רבי שניאור זלמן טבק שליט"א
רב בית מדרשנו וראב"ד השכונתי
בעז"ה החל ממוצאי שבת קודש פרשת שמות
בהיכל בבית המדרש "בנים שובבים"
רחוב אנטויקא 3 בשעה 20:40
בברכת התורה
וועד הקהילה
שיעורים לימי השובבי”ם 1
80
50 ₪
לוח מודעות
זכות הקדשת
השתיה חמה/סדרי הלימוד בבית מדרשנו
ביום "אושפיזין דיצחק עקידתא" נודב ע"י
הרב שלום לוי שיחי'
לבנו יצחק דוד נ"י
להצלחה וכל טוב
הרב צדוק גרין
לבנו יצחק אייזיק נ"י
לרגל האושפיזין
הזכויות הגדולות של האושפיזין קדישין
יעמדו לנודבים ולב"ב להתברך בכל מילי דמיטב
בשפע ברכה והצלחה, אמן.
פרנס אושפיזין לקהילות
80 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל+ התפילה+"
רובע ט' ביתר עילית
ערש"ק בשלח תשפ"ב
על זאת שבחו אהובים ורוממו לקל
בעזהשי"ת בליל שבת קודש - שבת שירה+ הבעל"ט
במסגרת אסיפת המרעים בבית מדרשנו
יתקיים+ אי"ה בשעה 9:30 בשבת אחים ובקול זמרה+
מעמד שירת הים
בראשות המשפיע הדגול
הגה"צ משה זרח זופניק שליט"א
רב ביהמ"ד "אמרי דעת"
א+ז ישיר מ+שה ובנ++י ישרא+ל
בברכת שבת שלום ומבורך
הגבאים
הודעת על אסיפת מרעים שבת
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד "דרכי אבות"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' האבות 39 טבריה
בס"ד ניסן תשפ"ב
ישב+עו ויתענ++גו מטובך+
אי"ה מהשבוע ולמשך כל שבתות הקיץ הבעל"ט
יתקיים שיעור
בפרקי אבות
בהיכל בית מדרשנו
בשב"ק אחה"צ למשך כ45 דקות
השבוע יישא דברים
אורחנו הנכבד
הגה"ח משה יוסף בירנבוים שליט"א
ראש ישיבת "המאור שבה"
בברכה
הגבאים
הודעה על שיעור פרקי אבות
90
70 ₪
לוח מודעות
פרשת יתרו -שבט תשפ"ב
נדבת ידידינו היקר
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
נדבת ידידינו היקר
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
הזכויות הגדלות של תורה ותפילה בין כותלי ביהמ"ד
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
אמן
פרנס השבוע כללי
70
50 ₪
הודעות
ביהמ"ד ה+גד+ול "שיח התפילה" סיסטעשיל
רחוב הבונים 32 קרית כרמיאל
זמני התפילות
בימות החול:
שחרית מנין א' - 25 דקות לפני הנץ
שחרית מנין ב' - 7:30

מנחה מנין א' 13:00
מנחה מנין ב' - 20 דקות לפני השקיעה

מעריב מנין א' - 20 דקות אחרי השקיעה
מעריב מנין ב' - 20:30
בשבת+ קודש:
מנחה ער"ש - 10 דקות לפני השקיעה
שחרית - 8:00

מנחה שב"ק - 30 דקות לפני השקיעה
מעריב - זמן צאת השבת
בברכה
הגבאים
הודעה על זמני התפילות
60
40 ₪
הודעות
בס"ד מברכין אייר תשפ"ב
הננו לבשר
כי לקראת ל"ג בעומרה בעל"ט
תתקיים אי"ה
מעמד ההדלקה
לכבוד הילולא דרשב"י זיע"א
בראשות מורנו הרב שליט"א
וכל חברי הקהילה היקרים וב"ב שיחיו
אי"ה בשעה 8 בערב ברחבת בית מדרשנו
כיבוד קל ומיני מתיקה לילדי החמד
ריקודים לכבוד הילולא דרשב"י
בליווי כלי זמר ובעלי מנגנים נודעים
הזמר הנודע מוטי זאנוילוביץ וילד הפלא שוכי קלצקין
סעודת הילולא דרשב"י
תתקיים לאחמ"כ בשטיבלאך
זכות גדולה וסגולה נודעה להצלחה ולישועה
להשתתף בעלויות ההדלקה ושמן למאור וח"י רוטל משקה
פרטים אצל הגבאי הר' זרח קרשבסקי הי"ו
תזכו למצוות ולכל הישועות!
הודעה לג בעומר 2
130
95 ₪
שימור תורמים
ברכות
בס"ד, טבת תשפ"ב
קהילת בני רשב"י מירון
ברכות ותהילות נשגר
אל מעלת כבוד ידידנו החשוב והנעלה
שמו מפארים בקרב ידידים, משובח בשפתי חכמים
לבו לב זהב לתורה ולחסד, מוקיר רבנן
רב להושיע לכלל ולפרט, צדקתו עומדת לעד
טוב עין הוא יבורך, אהוב למעלה ונחמד למטה
הנדיב הדגול והמפואר
רבי זאנויל נחמן ביכלר שליט"א
עמוד תווך למוסדותינו הקדושים
לרגל שמחת נישואי הבת שתחי'
עב"ג החתן גרשון סלומון נ"י
בן הרה"ג בנימין שלום שליט"א
למזל טוב ובשעטומ"צ
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין דורות ישרים ומבורכים
בבני חיי ומזוני רויחי, בריות גופא ונהורא מעליא,
'אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד', תורה וגדולה יתאגדו על שולחנו
ויזכה לראות עין בעין בהבטחה 'לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך',
במלוא חופניים נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אמן.
המאחלים בברכה ובהערכה מרובה
חנוך כץ
בשם הנהלת המוסדות - רבנן ותלמידהון
ברכה לתורם לחתונה 2
200
150 ₪
ברכות
מוסדות "אמרי תפילה" ביתר
בראשות הגר"צ מורגנזין שליט"א
ערב פסח תשפ"ב
מצות מצוה
לליל+ ה+סדר
שנאפו בחבורתו של
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בהערכה ובהוקרה לנדיבים הדגולים
שותפים נאמנים למוסדותינו
"אמרי תפילה" ביתר
א כשר'ן פריילעכן פסח
מדבקה למצות מצוה לתורמים 20*20
150
125 ₪
ברכות
בס"ד פסח תשפ"ב
ל++ה+ודות, להלל,
לשב+ח לפ+++אר ולר+ומ+ם...
למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א
ולנוו"ב החשובה תחי'
פ+סח כ++שר ושמ+ח
ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו
יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.
בברכה מרובה
יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 8
110
90 ₪
ברכות
בס"ד טבת תשפ"ב
זמירות, שירות ותשבחות, ונתנו ידידים
פארן עמוד התווך, וועלכער שטארקט די עמודים.
“ועל זאת יעמד על הברכה" - פארן עמוד במערכה,
ווילן מיר אפגעבן טיפע הערכה.
הרה"ח שלמה שטיין שליט"א
ולנוות ביתו תחי'
וואס שטייט שטענדיג גרייט,
צו העלפען און אונטערהאלטן אין ידעדער געלעגענהייט.
אן הארציגער מזמור לתודה,
פארן איבערגעגעבנקייט אינעם הייליגן עבודה.
פארן שטיצן און מחזק זיין די יסודות,
פארן אויסהאלטן און אויפהאלטן עמודי התורה, החסד והחסידות.
דער פונדאמענט, און די ווענט, שטענדיג ווייטער בויען,
ספעציעל פארן געבן א שטיצע און פלייצע פאר די פרויען.
“נשות הקהילה” שעצן, אויפן געבן כח, שמחה, ואורה,
צו האלטן א חסידישע שטוב על אדני התורה.
ווי ביים הייליגען משכן שטייט “את עמודיה ואת אדניה” (פקודי לט’ מ’)
“שעמודי המשכן הם עמודי העולם שבזכותם העולם עומד” (בעל הטורים שם)
השי”ת זאל זיין הייליגע שכינה אויפ’ן אייגענער משכן אויסשפרייטן,
מיט א שפע עד בלי די פון ס”ד, ברכה, והצלחה באגלייטן
מתוך רוב שמחה, תענוג, און אידיש נחת אין אלע צייטן.
ווינטשען
נשות הקהילה
ברכה לתורם – אידיש
100
80 ₪
ברכות
שמחת חיים
סיוע למאושפזים בבתי חולים
בפרוס חג הפסח - חג החירות
בו כולנו מסובין כבני מלכים
קבלו את תודת ארגוננו בברכת
פ+סח כ++שר ושמ+ח
על עמידתך לימיננו במשך כל ימות השנה
בהערכה ובברכת "מועדים לשמחה"
יוסף ויזל
מנכ"ל שמחת חיים
מדבקה למצות לתורמים 20*20
150
125 ₪
ברכות
בס"ד עש"ק פרשת לך לך תשפ"ב
"טנא מלא ברכות"
לידידנו הדגול והנעלה
נעים הליכות ואציל המידות
לבו לב זהב להרבות פעלים בקהילתנו
במסירות גוף ונפש
הנדיב הנכבד והנעלה
הרה"ח משה שמואל
פריד שליט"א
לרגל השמחה השרויה במענו
בהולדת נכדו למזל"ט
בן לחתנו האברך כמדרשו
הרב ברוך יעקב שטיין הי"ו
כה יתן וכה יוסיף ה' לו שנות חיים ושלום
באושר בריאות ונחת מכל יוצ"ח
וזכות מעשיו הכבירים לתורה ולתעודה ולחסד
יעמדו לו ולזרעו עד עולם,
"תורה וגדולה יתאגדו תדיר על שולחנו"
בשפע ברכה וכל טוב סלה, אכי"ר.
המאחל ברוב הוקרה והערכה
בשם כל קהל עדתנו
אליעזר יעקב פרידמן
ב/הנהלת המוסדות
ברכת מזל טוב לתורם 3
200
100 ₪
ברכות
מוסדות "רינה ושמחה" בארה"ק
בראשות מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
שיר+ ידיד+ות++
לידידנו הדגול
הנדיב הנכבד, משובח ונערץ בפי צדיקים
טוב ליבו נודע בשערים, שמעו הולך בכל המדינות
הרב משה ברוך גרוסביץ שליט"א
תומך נלהב למוסדותינו
בימי "אורה - זו תורה", שערי כבודו נבואה
להביע מלב הומה, תודה ורחשי הוקרה
של ידידות נאמנה, ותמיכה דגולה ואיתנה
בעמלי תורה בטהרה, ובהקמת בניני חינוך ותורה
ולעת ימים מסוגלים, בהם כל "הנזכרים - ונעשים"
נביע ברכות ואיחולים, בזכותם של המוני תלמידים
כי כעתה - לעולמים, יהיו ימים שמחים ומאירים
ויזכה לשפע ברכות שמים, בכל התחומים והמובנים
מאחל מקרב לב,
ידידך עוז
משה שמואל בנדיקט
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורם – פורים 5
100
80 ₪
ברכות
ניסן תשפ"ב
ע+ל זא+ת+ שב+ח+ו א+ה+וב+ים
לידידינו היקר והחשוב
כביר זכויות ותהילות, אין גומרין עליו את ההלל
הרב משה לוי שליט"א
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדווה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה+
על עמידתכם לימיננו בהתמסרות כבירה
למען התורה הנך נרתם תדיר באהבה+
"למען תספר+" - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביא תודה, ולשגר ברכה והודאה+
שתזכו להמשיך בסייעתא דשמיא מרובה
בפעליכם וצדקותיכם הנפלאים לחינוך ולתורה
להגדיל תורה ולהאדירה+
ותזכו יחד עם כל המשפחה
לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
בברכת "פסח כשר ושמח"
מוקירים
זאב כהן
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורם פסח – לרוחב 5
130
110 ₪
ברכות לחתן וכלה
בס"ד ערב שבועות תשפ"ב
תואר כל+ה מאד נ+++תעלה בקבלת תור+ה
לך ציפי
כלתנו היקרה והחשובה תחי’,
תהא נא מנחתנו בערב חג הביכורים,
להודות על שמחת פרי הילולים,
עת בו נתעטרו ישראל בשני כתרים,
כאשר בחר בנו מכל העמים,
ובזמן כה מרומם ונעלה,
נבקש גם על חתן וכלה,
נישא מעומק לבנו תחינות,
"ונהיה אנחנו וצאצאינו" לדורי דורות,
"אוהבי שמך ויודעי תורתך" באהבה פנימית,
ויה"ר שיהא זה הבית מושתת על אדני התורה,
"נעשה ונשמע" קול התורה יישמע תדיר בביתכם ברמה,
מתוך נחת ושמחה להודות לה' במזמור לתודה,
עדי נזכה לגאולה ונעלה לציון ברננה,
א גוט יו"ט
המחותנים
ברכה לחתן – כלה שבועות 2
90
80 ₪
ברוכים הבאים
נקדמה פניו בתודה
ברגשי תודה ותהילה,
נקדם את האי גברא יקירא,
אין גומרין עליו את ההלל,
אציל המעלות ורודף צדקה וחסד,
העומד לימיננו בלב זהב ובעין יפה וברוח נדיבה,
רב הזכויות וכביר המעלות לבניני תורה ותפילה,
הנדיב הדגול והיקר
רבי שמואל אליעזר ברקוביץ הי"ו
בארא פארק נ.י.
בונה ומקים היכל התפילה המרכזי
לרגל בואו לשבות עמנו בשב"ק פרשת ויצא
יהי רצון שבזכות המצוה הגדולה
יפתח ה' לך את אוצרו הטוב,
שפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך
תענוג ונחת מכל יוצ"ח באור גדול ובהרחבת הדעת,
אמן כן יהי רצון
המקדמים פניו בשמחה
וברגשי תודה וברכה
מורנו הרב שליט"א - הנהלת הקהילה - וועד קרן הבנין
ברוכים הבאים לתורם 2
180
150 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
אירועים
אירועים
שיע+ור ד+ף היומי
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+
ביתר
ברכת מועדך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק
המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א
לרגל שמחת התורה בסיום סדר מועד
במסגרת שיעורו בביהמ"ד "שיננא"
יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.
מעריכים ומוקירים
חברי השיעור
ברכה למג”ש לסיום סדר מועד
80
40 ₪
אירועים
ישיבת "תורתו אומנתו" ריסטווע
בנשיאות כ"ק אדמו"ר שליט"א
בני ברק
בר+וכים הבאים+
למעמד נזר התורה ומבחן פומבי
למצטייני ישיבתנו הקדושה
בראשות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
י"ב שבט תשפ"ב
שלט למעמד רקע זהב בהיר – 1*3
150 ₪
אירועים
הזמנת כבוד
בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב במעמד מפואר
כאיש אחד בלב אחד
"מ++סיב+ת הנ++דיב+ים"
שתתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק
פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30
להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו
המצפים לבואכם
בני הקהילה ǀ קרן הבנין
הזמנה למסיבת התרמה
180
150 ₪
אירועים
בס"ד אדר א' תשפ"ב
בהדרת כבוד וברגשי שמחה
בברכת "ברוכים הבאים בשם השם"
מקדמים אנו את פני מעכש"ת, האי גברא רבא,
באר מים חיים, דולה ומשקה תורה וחסידות, שמו
מפארים ומהללים עדת חבלו, הגאון הצדיק המפואר
רבי יעקב ישראל הרשטיין שליט"א
לרגל עלותו לכהן פאר
כרב ומורה דרך לקהילתנו הקדושה
"בני ישראל"
רמה ד' בית שמש
יהי בואו לברכה להרמת קרן התורה והחסידות
ולחיזוק וביסוס הקהילה הקדושה, יאריך ימים
על ממלכתו להשפיע תורה ודעת עליון
מתוך שלוות הנפש לאורך ימים
המקדמים פניו בברכה
בני הקהילה
ברכה להכתרת רב 1
150
125 ₪
אירועים
שיעור הדף היומי
ביהמ"ד היכל חיים
בני ברק
סיום סדר מועד
והתחלת סדר נשים
במסגרת הדף היומי - אדר ב' תשפ"ב
שלט למעמד סיום מסכת כחול / 3 מטר על 1
150 ₪
אירועים
שב+ת התא+חדות++
קהילת "ירא+י ה+שם" א+שדוד
שב"ק פרשת תצווה תשפ"ב - עיה"ק צפת תובב"א
ברוכים הבאים בשם ה'
אנו מקדמים בברכה את מתפללי בית מדרשנו
שהתאפסו לשבות ולהתאחד יחד כולם כאחד
להתעלות ולהתרומם
בשבת התאחדות והתעלות
בראשות מורנו רב הקהילה
רבי יוסף שמואל מנדלובסקי שליט"א
יהי רצון שמשבת זו
ישפע שפע רב ברוחניות ובגשמיות
עלינו ועל כל עמו בית ישראל
יהי בואכם לברכה
ברוכים הבאים לשבת התאחדות 3
150
120 ₪
אירועים
ע+זר חתנ+ים
שע"י ישיבת
"המאור שבה"
כי כולנו למען כולנו
לוגו לעזר חתנים
200
180 ₪
סיומים
בית המדרש
"היכל אברהם"
בית שמש
סדר המעמד
20:45 ברוכים הבאים
נטילת ידיים סביב שולחנות ערוכים.....
21:15 דברי פתיחה
ע"י המנחה הר''ר זורח לפקוביץ שליט"א
21:30 מכתב קודש
ע''י הדומ''ץ שליט"א
זמירות ותשבוחו ע"י המקהלה
21:45 משא מרכזי
דברים חוצבים מהרה'''ג ר' שמרלר שליט''א
22:30 מעמד הסיום
ריקודים בתופים ובמחולת
23:00 דברות קודש
רב דשושן והגלילות
23:45 דברי נעילה
התחזקות להמשך הלימוד
24:00 ברכת המזון
שובו לכם לאהליכם
הגבאים
סדר המעמד
120
40 ₪
אירועים
בס"ד, סוכות תשפ"ב
הננו להזמין בזה
את כל קהל ידידינו
תושבי עירנו ושכונתנו היקרים
ומתפללי ביהמ"ד חברי קהילתנו
לבוא לחוג עמנו ולשוש בדיצה את מעמד
של קהילת "קדושת לוי"
רח' יוחנן בן זכאי 81 פתח תקוה
בשילוב "סיום מסכת סוכה"
ובליווי תזמורת המנגנים שינעימו בקול
שתתקיים אי"ה בהיכל בית מדרשנו
ביום חמישי ג' דחוה"מ סוכות
אושפיזא דמשה בשעה 20:00
הנכם מוזמנים לבוא ולהשתתף לשאוב רוח קדושה
ושמחה של מצוה ממעייני הישועה
בברכת "מועדים לשמחה"
וועד הקהילה
הזמנה לשמחת בית השואבה 4
150
40 ₪
אירועים
בס"ד כסלו תשפ"ב
ביהמ"ד "שיח השחר"
בנשיאות מורינו הרב שליט"א
הנביאים 32 טבריה
הזמנה אישית
בהערכה וברגשי אחווה ושותפות נאמנה
הננו מתכבדים להזמינך להסב
כאיש אחד בלב אחד
במעמד מפואר
"חב+ר+ הנ+++א+מנים"
שיתקיים אי"ה
ביום ראשון פרשת וישלח י"א כסלו תשפ"ב (14.11.21)
במשכן האירועים "הדר" רחוב הבונים 15 מגדל העמק
פתיחת שערים בשעה 8:00
תחילת המעמד בשעה 8:30
להודות על העבר ולהתפלל על העתיד
להעמיד יחדיו יסודות איתנים לבנין בית מדרשנו
לתפארת בית ה' ולמען חינוך דורותינו
המצפים לבואכם
בני הקהילה ǀ קרן הבנין
הזמנה למסיבת התרמה 3
180
150 ₪
מחלקת מוסדות
חגים
כסלו תשפ"ב
לקראת ימי אורה והודאה
הננו להזמין את ידידנו היקר
שמן זית זך, מאיר לעולם כולו בטובו
לידידי היקר, רב זכויות לתורה ולחסד
ידידינו המחנך היקר
הרב סנדר לנגזאם שליט"א
להסב בשבת אחים גם יחד
להודות על הניסים ועל הנפלאות
שעשה עימנו בימים ההם בזמן הזה
ב"מ++סיבת חנוכה"
שיתקיים ביום שלישי נר ב' דחנוכה
באולם הכינוסים בשעה 5 אחה"צ
"כי נר מצוה ותורה אור"
בכח ימים מאירים אלו יושפעו עליו
אוצרות של השפעות בכל משאלות לבו לטובה.
מתוך בריות גופא ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח,
לאורך ימים ושנים טובות!

המצפים לבואכם
בשמחה ובצהלה
ההנהלה
הזמנה מסיבת חנוכה
120
100 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בין כסא לעשור תשפ"ב
לידידי היקר
נעים הליכות ברוך כשרונות וזכויות,
רב האיכות והכשרון למען תשב"ר ברוב שמחה ומאור פנים
המחנך הנודע
הרב משה בוקרצקי שליט"א
לקראת השנה החדשה הבעל"ט
ובסיומה של שנה גדושה וברוכה בפעילות, מלאה בסיפוק
בהם התמודדנו יחד באתגרים וזכינו לראות בס"ד תוצאות והצלחות מופלאות
אביע בהוקרה ו"במנחת תודה" מיוחדת את ברכותיי ואיחוליי אליך,
מכובדי וידידי, עוסק במלאכת שמיים, ושותף נאמן לעבודת הקודש לחינוך בנינו - תלמידנו היקרים, לאהבת תורה ויראת שמיים
שתזכה להתברך ב"גמר חתימה טובה"
לשנה טובה ומעוטרת
סמוכים ובטוחים אנו שזכות פעליך התאמצותך והשתדלותך העצומה,
ואלפי זכויות ושעות לימוד ושיעורי התורה התפילה לתשב"ר
שנמסרו על ידך בהשקעה עילאית במהלך השנה החולפת שעעל"ט,
אלו ודאי יעמדו לך למליץ ולסנגור בימים אלו, להיפקד בספרן של צדיקים!
יה"ר שתזכו לשנת אושר ועושר, שנת הצלחה מרובה בכל העניינים
ונחת מכל יו"ח, שנת גאולה וישועה, שנת הרמת קרן התורה והחינוך,
שנה שנזכה לחזות עין בעין בבנין בית המקדש
שנת תענוג ונחת דקדושה מכל יו"ח בבריות גופא ונהורא מעליא.
שלום צבי פלס
מנכ"ל המוסדות
ברכה מענק חג למחנך – סוכות
120
80 ₪
ברכות והוקרה
עלינ++ו ל+שב+ח
ברגשי ידידות ואחווה
הנני לשגר שיר ורננה ברחשי אהבה נאמנה
למכובדנו הדגול, דולה ומשקה תורה ויראה
מאיר פנים לכל אדם עם חן ושכל טוב
משובח בלשון חכמים ובשפתי חסידים
ידידנו המשפיע הנעלה
הרב הגאון
רבי שמשון וייס שליט"א
לרגל תת ה' שמחה במעונך
באירוסי הבן זאנוויל שיחי'
עב"ג הכלה שתחי'
במזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
לדור ישרים יבורך ולקשר של קיימא
לתפארת ולנחת המשפחות הרוממות
אך טוב וחסד ילווך כל הימים
ושתמיד נשמע ונתבשר בשורות טובות אמן!
המאחלים מעריציו הרבים שומעי לקחו
בני חבורת
משכני - רמת שלמה
ברכת הוקרה
150
100 ₪
מחלקת מוסדות
בס"ד אב תשפ"ב
אשרי מי שגדול+ בתורה
ברון שיר ושבח נביע את מיטב ברכותינו
ואיחולנו לתלמידנו היקר האהוב והחביב
צורבא מרבנן דגריס ולעי באורייתא בשקידה ובאהבה
ובשאיפות נעלות ואיתנות לגדלות בתורה ועבודת ד' זכה
נעים הליכות ואציל המידות עדיו לגדולות ונצורות
הבה"ח משה ישראל קלמנוביץ ני"ו
מפארי תלמידי שיעור ב'
שזכה ללמוד ולסיים את
כל מסכת בבא בתרא בהבנה נפלאה
מתוך קביעות לימוד בבין הסדרים
משך שנת הלימודים שעעל"ט
אשריך ואשרי חלקיך
ויה"ר וכשם שזכית לסיים מסכת זו
כך תזכה ללמוד ולסיים מסכתות וספרים אחרים
עדי תתעביד לאילנא רברבא בכרם בית ה'
לעונג ולנחת הוריך שיחיו ולתפארת ישיבתנו הקדושה
המברכים מתוך רוב הערכה ושמחה
הרב דוד קנצלבויגן שליט"א
ראש הישיבה
הרב שמואל וויס שליט"א
מנהל הרוחני
תעודה לתלמיד 5
100
80 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
אילן במה אברכך
טנא פירות ביכורים ורננים נשגר
בהכרת הטוב מיוחדת למחנך היקר והנפלא
המגדל ומטפח פירות מתוקים ונאים
בכשרונות פז, דבריו נעימים לתלמידים בטוב טעם נופת צופים
ה"ה, המחנך הנעלה והמסור
הרב גדליהו שיפמן שליט"א
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
הוקרתנו מובעת בזאת על עבודת הקודש הנאמנה
בכח ותעצומות, בחכמה ובהשקעה כבירה
לנטוע ולהשקות עוד ועוד איל+נות+, יום+ ולילה לא ישבות+
בחום ובאהבה, בהבנה ובתושיה, בהתחדשות ובעקביות
כדי שילבלבו ויצמחו לתפארת בכרם בית ה' לדורות !
יהי רצון שכל נטיעות שנוטעין מכם יהיו כמותכם
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם ומתלמידיכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה למחנך לטו בשבט
100
60 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
לאחד המיוחד מראשי קהילתנו
הנושא בעול הקהילה ומוסדותיה
בנאמנות ובמסירות מרובה
הרב
ברוך דווידוב
שליט"א
על מסירותו רבת השנים
למען הרמת קרן התורה בקהילתנו,
על אשר מתייגע יום ולילה ללא ליאות
לביסוס הקהילה והרחבת מוסדותיה,
ומסייע במאור פנים לכל חבריה.
יהא רעוא שבזכות התמסרותכם לתורה ולומדיה,
תהיה תורתכם מתברכת, ותראו ברכה בכל מעשי ידיכם,
והצלחה בגידול צאצאיכם לתורה וליראת שמים.
בהוקרה ובהערכה מרובה
רב הקהילה
בני הקהילה
תעודה לעסקן
100
80 ₪
ברכות והוקרה
בס"ד חשוון תשפ"ב
"זמירות יאמרו
ותשבחות ישמיעו"
בשיר וקול זמרה, נרנן ונריע מעומקא דלבא,
ברכת מזלא טבא וגדיא יאה,קדם האי גברא רבא ויקירא,
איש אמונות ורב תבונות, שמו מפארים ברוב ברכות והילולים,
צנא מלא ספרא, גריס באורייתא תדירא, רב פעלו למען הצלחת כוללנו,
ה"ה הרב הגאון
רבי משה ברוך פרויליך שליט"א
ראש כוללנו "אמרי שמואל"
בעת תת ה' שמחה במעונו,
דיצה וחדוה בארמונו
בנישואי בתו הכלה המהוללה שתחי'
עב"ג החתן המופלג כמר אברהם בנימין הי"ו
בן הגאון רבי יוסף שמערלער שליט"א
ראש כוללי מחשבות חיים
למזל טוב ובשעה טובה ומוצלחת
כה ייתן ה' וכה יוסיף,
שמשמחה זו יושפע עליו שפע שמחות וכל טוב סלה,
ברוחניות ובגשמיות, ויהא רעווא מן קדם אבהן דבשמיא,
שיהא הזיווג עולה יפה ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל,
ויזכה לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו,
מתוך מנוחת הנפש והרחבת הדעת לאורך ימים ושנים
כה דברי המברכים ברגשי שמחה
הנהלת הכולל ǀ חברי הכולל ǀ רבנן ותלמידיהון
ברכה לשמחה – עמודי שש
180
150 ₪
ברכות והוקרה
בס"ד חנוכה תשפ"ב
"וקבעו ימי חנוכה... להודות ולהלל"
להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב
הרב משה קלאפאולץ שליט"א
מחנך כתה ו' בתלמוד תורה
בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה
ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך
אל מול פני המנורה יאירו הנרות
זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא
עד שתהא השלהבת עולה מאליה
בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין
למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך
ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים
תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"
מברך מכל הלב
משה יוסף בירנבוים
מנהל התלמוד תורה
ברכה למחנך חנוכה 2
100
80 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
פיר+ותיך מתוקים+
ברגשי הערכה נשפעים
בשעת נטיעת שורשים - חג האילנות
זה הזמן להוקיר ולהודות
בשם התלמידים ההורים והמשפחות
לעומד הכן את פעולות הקודש להשקות
להצמיח פירות נאים וזכיות רבות
‎‎‎‎להאי צנא מלא פירות, מחנך דגול איש אשכולות,

הר"מ החשוב שמו הולך לפניו
הרב שמעון לוי הי"ו
אשר מיט א ווארעמקייט הנודעה, שבליבו טבועה וחקוקה,
משקה נטיעותיו בלא תשישותא,
וגם כשהעצים חורגים מהנטיעה,
המצמיחה פרי שעוד לא נתבשלה,
והכוחות מתדלדלים כי רבה העבודה,
אתה עוטפו ב'עלי אהבה והכלה',
ובס"ד בדרך פלאית מחזירו למוטב.
אילן אילן!
בורא עולם, יעניק לכם כוחות להמשך גידול הפירות, בריאות ואורך ימים,
שמחות ושפע ברכה,ובכל מעשי ידיכם תשרה ההצלחה.
המשגיח
בשם כל התלמידים
ברכה לאיש צוות ממנהל
80
50 ₪
ברכות לצוותות חינוך
בס"ד ערב פסח תשפ"ב
למורה היקרה
הגב' ברכה וידר תחי'
את -
שלבבות רכים מחממת,
את כל ישותך תורמת
מעצמך יום יום נותנת
מאישיותך הקורנת
את -
שבנועם ושמחה,
דואגת לטוב ולרווחה
של כל ילדה בהצלחה
לכל תרחיש ערוכה
את -
שאת השלישי מכסה,
ואווירה חיובית בכיתה עושה
עם כל טרדות היום והמעמסה,
שמך בהערצה - בפי כל נישא
יפרוס ה' כנפיו עלייך
יאר ה' פניו - אלייך
וענן של חסד ורחמים יגן בעדייך
פ+סח+ כ++שר ושמ+ח+
מוקירים ומעריכים
המנהלת שרה שנירר
וצוות ההנהלה
ברכה למורה – פסח 2
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
ברכות
מוסדות התורה "דברי בינה+"
בראשות מורינו הרב שליט"א
טנ+++א מל+א ברכות
לנדיב הנכבד ברוך הכישרונות ורב התהילות
כל אשר עושה ה' מצליח בידו, אהוב ונערץ בפי כל
עומד ל+ימיננו בח+ן ובמאור פנים+
הרב זאנוויל פולק שליט"א
ומשפחתו החשובה
לרגל יום שמחת ליבכם
בנישואי בנכם בשעטומ"צ
יהי רצון קדם אבוהון די בשמיא
שתזכו תמיד לשמחות באהליכם
באושר ועושר ובריאות איתנה
רוב נחת מבנים ובני בנים וכל טוב סלה
מברכים מכל הלב
בהערכה רבה
ישראל ויזל
בשם הנהלת המוסדות
ברכה לרגל חתונה 2
100
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ומשלוח מנות איש לרעהו
משלוח מנות ואגד ברכות אשגר בזאת,
לעובד המסור אשר באחריות ובמסירות עמל,
בעבודתו ניצב כגנרל
אומן במלאכתו, באמונה משאו ומתנו,
ובנאמנות עומד על משמרתו
העובד המסור
הר"ר משה טיקוצקי הי"ו
ישרה בביתכם השמחה כל השנה
שפע ישפיע ה' מאוצרו, ברווח גדול כיכולתו
לעולם לא תדעו אנחות, רק נחגוג בשמחות
חנך ייתן ה' בפני כל מכיר ורע,
תצליח במלאכתך ברוב אורה ושפע
ובזאת, תודתי האישית לך נתונה,
על עבודתך המסורה והנפלאה
עם כל הלב והנשמה
פ+++ור+ים שמ+ח+!
מוקירך,
דוד פישבך, מנכ"ל
ברכת פורים לעובד
80
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
מ+שתה ושמ+ח+ה
ומג++ילת תודה
מקרב לב אנו מברכים, ומנות אנו משלחים, כמצוות אלה הימים, הנזכרים ונעשים+,
ובזה טובה מכירים, על ה'מנות' של כל השנים, על החינוך כסדרם תמידים, במאור פנים+
להרבות מצוות בהידורים, לא לבטל רגעים,
וכל רגע להרבות פעלים מאירים+
מסורים למען הנכדים, בלילות ובימים+
הורינו היקרים
מפנינים שיחיו
ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים+,
עושר וכבוד ואורך ימים+,
ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים+,
זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים+,
בבריאות איתנה עד מאה ועשרים+,
יוסיפו לכם שנות חיים+,
ונתבשר מהרה בגאולת עולמים+
מאחלים
בהערכה עמוקה
דודי
וכל משפחת שטיין אשדוד
ברכה להורים – פורים
80
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
לכל בני משפח+תנו החשובים
ה+ננו להזמינכם+ ל+השתתף שבת אחים+ גם יחד+
במ++סיבת חנ++וכה
להודות ולה+לל יחד על+ הניסים והנפלאות+
שתערך ביום חמישי ד' דחנוכה בשעה 8:00 בערב בבית משפחת שיף
רחוב רבי יהודה הנשיא 12 ירושלים
המצפים לבואכם להודות ולהלל
סבא וסבתא
חנוכה שמח – מתנה
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד שבט תשפ"ב
ציפי בת המצוה המקסימה תחי'!
ההתרגשות עולה על גדות
הנה את נכנסת לעול תורה ומצוות
נאחל לך מעומק לבנו האוהב
בעוד שפתנו בתפילה מדובב,
שההצלחה תלווה את דרכך תמיד
שההתרגשות הראשונית תהיה דבר עמיד
שתשפיע על כל השנים
עד מאה ועשרים,
שיהיו לך שנים מאושרות ושמחות
בריאות איתנה והמון הצלחות
שהורייך ומורותייך ירוו ממך נחת לרוב
ושנזכה לצעוד לקראת משיח בקרוב!
מאחלים באהבה רבה
משפחת מנדל
ברכה לבת מצוה 3
70
50 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד ערב חג המצות תשפ"ב
ע+ל זא+ת שבחו ורומ++מו
לכבוד מעלת המלמד היקר
הנעלה לתורה ולחינוך הדורות
כי לו נאה לו יאה כל שבח ותהילה
הרב ברוך איצקוביץ שליט"א
ונוו"ב החשובה תחי' העומדת לימינו במסירות
לקראת חג הפסח אשר נחוג בשמחה ובחדוה
נביע מרחשי ליבנו ונבטא הערכה
על השקעה ויגיעה חינוכית אדירה
'למען תספר' - מוטלת עלינו הזכות והחובה
להביע תודה, ולשגר ברכה והודאה
שתזכו תמיד לרוב נחת ושמחה
שתמשיכו בעבודת הקודש
בסייעתא דמיא מלוא הגודש
בריות גופא ונהורא מעליא
להגדיל תורה ולהאדירה
ונזכה לעלות לציון ברינה
בבנין בית הבחירה במהרה
א+ פ++ריילעכן כ++שר'ן פ+סח
מוקירים
משפחת ויזל
ברכה לאנשי חינוך – פסח
100
80 ₪
אירוסים
חשון תשפ"ב
לרבקי
הכלה המיוחדת
בימים כה נשגבים
ימים של שמחת אירוסים
בעת נפתחו אוצרות שמים
נברכך מלוא חופניים.
נשגר זר תהילה וברכה
לך - חני כלה נאה וחסודה
מלב מלא רגשי תפילה ושמחה
על שהגעת ליום זה לזאת השעה.
שתהא השמחה תמידית ומבורכת
והקשר בכבלים אמיצים, משולבת
בביתכם ישמעו רק בשורות טובות
בגילה ורננה ובשמחת הלבבות.
שתזכי להקים בית לתפארת
בה תהיה השכינה תדיר שוכנת
לאור הצדיקים ובנתיבותם צועדת
ויתמלאו לטובה כל בקשות ומשאלות.
ובברכה איתנה נסיים פה אחד-
אחותינו את היי לאלפי רבבה!
מאחלות בהתרגשות
האחיות והגיסות
לבית מנדלוביץ
ברכה לכלה מהגיסות/דודות
100
70 ₪
בר מצוה
בס"ד, תשרי תשפ"ב
ברכת מזל טוב
ברגשי ורחשי הערכה, הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו, אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע, הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים למען ייסוד ופיתוח קהילתנו הק' למהמסד עד הטפחות, ועד עתה ידו נטויה לבסס ולפתח כראוי וכיאות לכבוד+ שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, מתמסר להמשך פריחתנו, לרווחת+ ולשמחת לב כל+ אנשי של+ומנו ובני קה+יל+תנו, ה+"ה+
העסקן הדגול רבי
בנימין דייטש שליט"א
מגדולי בוני הבית
לרגל הכנס הבן היקר, יניק וחכים
הבה"ח יוסף נ"י
לעול תורה ומצוות
בשעטומ"צ במזל טוב
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
שטיבל ''קהילת הרמ"א"
גם אני מצטרף
הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב לבר מצוה עמודים
120
100 ₪
אירועים
כתר יתנו לך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים
ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
הרה"ח
ר' משה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד ליום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום מסכת 2
80
40 ₪
אירוסים
בס"ד שבט תשפ"ב
לך ברכי הכלה היקרה
בלב נרגש ונרעש
בתפילה חמה
ובשירי הודיה
נברכך נאחל ונייחל
שתזכי ויהיה זה בית נאמן בישראל
מושתת על אדני התורה והיראה.
משכן ונווה לשכינה הקדושה.
בריאות, נחת, אושר ועושר ממרום
ברכה והצלחה עד עולם.
דורות ישרים ומבורכים
בנים ובני בנים
סביב לשולחנך כשתילי זתים
ומזל טוב כל הימים.
מאחלות בחום
שרי, נחמי, רבקי, חני
ברכה לכלה מחברות 2
80
60 ₪

ברגעים אלו מכינים בשבילכם את מיטב הברכות והאיחולים לכל זמן ועט.
הרשמו ותקבלו עדכון למייל לפני כולם על כל מה שחדש.