כאן מתחילים לעצב
© כל הזכויות שמורות - תוכן הברכות וניסוחי האיחולים הינו רכוש האתר, ומיועד לרוכשים באתר 'גרפולייק' בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בהם לשימוש אישי.
חדש באתר
אירועים
מזל טוב
שמחת
שבת האויפריף
של החתן היקר
והמופלג בתוי"ש
שמעון גרין נ"י
בסימן טוב ובמזל טוב
ובשעטומ"צ
בביהמ"ד הגדול
בעיה"ק צפת תובב"א
שב"ק פר' נח
אלול תשפ"ב
פקאלע 5
80
59 ₪
אירוסים
בס"ד מנ"א תשפ"ב
הזמנה
אישית
אודה ה' מאוד
בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים
הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+
בסעודת הודאה
"מה אשיב לך"
בשבח והודאה על כל הניסים
והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!
בשילוב מסיבת סיום מסכת יבמות
ע"י חבורת בני שיעור "דף היומי"
שתיערך אי"ה ביום שלישי פר' דברים כ' אב
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב
נשמח לראותכם
שמחה לופעקס
ומשפ'
קרית הרצוג
הזמנה לאירוע
120
89 ₪
אירוסים
בס"ד חשון תשפ"ב
אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים
הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+
בסע+ודת הודא+ה
בשבח והודאה על כל הניסים
והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!
בשילוב מסיבת סיום מסכת יבמות
ע"י חבורת בני השיעור
שתיערך אי"ה ביום שלישי פר' דברים כ' אב
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב
נשמח לראותכם
מנחם אליעזר שטיוול ומשפ'
קרית הרצוג
הזמנה לסעודת הודאה
120
89 ₪
בעלי שמחות
בס"ד עש"ק פרשת וילך תשפ"ב
אודה ה' מאוד בפי
ובתוך רבים אהללנו
בשבח והודאה להשי"ת
על רוב חסדיו וטובו,
בהולדת בני שיחי'
בשעה טובה ולמזל טוב הנני שמח
להזמינכם להשתתף בשמחת
ה"שלום זכר"
בליל שב"ק פר' וילך הבעל"ט
לסדר "ארבה את זרעך כחול הים"
בביהמ"ד "פיטרקוב" זלאטשוב
רח' הגלבוע 24, כפר תבור
מהשעה 23:00
אשמח לראותכם משתתפים בשמחתי
לברך ולהתברך
ברל נחום פינצבסקי
בן הרה"ח קלונימוס זרח שליט"א
חתן הרה"ח גלבוע חבושה שליט"א
הזמנה לשלום זכר איגרת T6
120
81 ₪
ראש השנה
ערב ראש השנה תשפ"ג
לחתננו היקר
משה אהרונוביץ ני"ו
עת שנה חדשה אל הסף מתקרבת,
זהו זמן בו הנפש הומה,
הלב נרגש,
ומשתפכת תפילה.
מוישי,
עמך אנו בתחינה,
שתזכה לבנות בית נאמן לתפארה,
בשעה מוצלחת וטובה,
תורה וגדולה יחד מאוחדה,
עם שובע שמחות במדה גדושה,
ונזכה במהרה לגאולה ברינה.
בברכת 'כי אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך'
וכתיבה וחתימה טובה לך ולכל הנלוים אליך
עד מאה ועשרים שנה
המחותנים
משפחת כהן
ברכה לחתן ראש השנה – חסידי
100
60 ₪
ברכות לעסקנים
ערב ראש השנה תשפ"ג
כשנים הטובות
לברכה
לידידנו היקר והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הנכבד
הרב משה וואהל הי"ו
אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאח+ל למע"כ ברכת השנים+,
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר+,
שנת שגשוג והצלחה+, שנת גאולה באה+,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
כאן מקום איתנו להודות למעכ"ת
על השתתפותכם בהיכלי התורה והתפילה
ובנין בית מדרשינו - זכויות אלו יעמדו לכם
בימי הרחמים והרצון הבעל"ט
המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים, א גוט געבנטש יאר
הנהלת המוסדות
ברכה לראש השנה לתורם 2
100
80 ₪
ברכות לעסקנים
ערב ראש השנה תשפ"ג
לידידנו היקר
והנכבד מאוד נעלה,
תומך נכבד ושותף נלהב
למוסדותינו הקדושים,
ה"ה הנדיב הדגול
הרב משה שובלעס שליט"א
תומך נכבד ושותף נלהב למוסדותינו הקדושים,
אחרי דרך מבוא הברכה והשלום,
עם פרוס השנה החדשה הבעל"ט
הננו לאחל למע"כ ברכת השנים,
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
שתהא זו השנה הבאה עלינו שנת אושר ועושר,
שנת שגשוג והצלחה, שנת גאולי באה,
וברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם,
וימלא ה' כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה.
המברכים בברכת השנים, כתיבה וחתימה טובה
בספרן של צדיקים גמורים,
א גוט געבנטש יאהר
רבנן ותלמידהון
הנהלת המוסדות
ברכה לראש השנה לתורם 1
100
70 ₪
אירועים
קהילת "חכמה ודעת" יבניאל
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א
ברוכים+ הבאים+ בשם ה+'
למעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים
בראשות מורנו הרב והמשגיחים שליט"א
וקווי ה' יחליפו כח!
שלט בין הזמנים 1*3
300
150 ₪
הודעות
קהל "נחמת ציון וירושלים+"
בראשות מורינו הגרי"צ מורגינזון שליט"א
רח' המתפללים 22 מודיעין עילית
בס"ד מנ"א תשפ"ב
זמנים לתשעה באב
זמני היום+ לשב"ק חזון וליום צום תשעה+ באב
שחרית יום שב"ק.................................................... 8:30
מנחה שב"ק אחה"צ................................................ 5:30

מפסיקין לאכול בשקיעת החמה
שקיעת החמה......................................................... 7:33
מוצאי שב"ק........................................................... 8:13

אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול"
ומברכים "בורא מאורי האש על ב' נרות בביהמ"ד לאחר תפלת ערבית
הנשים והילדים מברכים "בורא מאורי האש" אחר אמירת "ברוך המבדיל" וכו' בבית

מעריב ליל ת"ב....................................................... 9:00
שיעור הרה"ג משה אלתר ויין שליט"א - בעניני החורבן
תפילת שחרית ........................................................ 9:30
חצות היום.............................................................. 12:47
מנחה גדולה (וידבר) ................................................ 1:20
מנחה מנין א' (וידבר)................................................ 5:00
מנחה מנין ב' מרכזי (וידבר)...................................... 6:30
ערבית מוצאי ת"ב..................................................... 7:54
סיום הצום................................................................. 8:02
היות ויש צורך להבדיל בבית, לא יוגש "אויס-פאסטן"
- קידוש לבנה מוצאי תשעה באב 22:00 -
כל ה+מתאבל על ירושלים+ זוכה ורואה+ בשמחתה+
ונזכה לראות בקרוב בניין ביה+מ"ק עם משיח+ צדקנו ברחמים גדולים+ אמן.
בברכה
וועד הקהילה
זמנים לתשעה באב
100
50 ₪
הודעות
קהל "כני ציון"
בראשות מורינו הרב שליט"א
רח' גאולת הקודש, ירוחם
בס"ד מנ"א תשפ"ב
בליל זה יבכיון
בליל זה יבכיון ויילילו בני על חורבן
בית מקדשנו ותפארתנו נתאסף כולנו לקונן
דרשת קינה והתעוררות
מפי מורינו הגאון ראש ישיבת+נו
רבי יוסף יוחנן ויינער שליט"א
בליל המר והנמהר צום תשעה באב
בהיכל ביהמ"ד הגדול
בשעה 12:00

ויה"ר שהימים האלה יתהפכו
לימי ששון ושמחה ונזכה לראות
בנחמת ציון ובנין ירושלים בב"א
הגבאים
מודעה ט’ באב
70
50 ₪
בין הזמנים
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו מסגרת
ישיבת בין הזמנים
בימי חודש ניסן הבעל"ט
מיום ראשון ג' ניסן ועד יום חמישי כ"ז ניסן
לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
ולר' ברוך צין 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
הגבאים
הודעה על ישיבת בין הזמנים
90
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
שע"י ארגון "משכני"
קהילת "אחריך נרוצה המלך" ביתר עילית
בס"ד מנ"א תשפ"ב
הננו שמחים להודיע
כי בעז"ה תתקיים לבחורי החמד
בבית מדרשנו מסגרת
ישיבת בין הזמנים
בימי חודש מנחם אב הבעל"ט
מיום שני י' אב ועד יום חמישי ר"ח אלול
לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
וקווי ה+' יחליפו כח+
בברכה מרובה
הגבאים
הודעה על ישיבת בין הזמנים 6
90
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים
89
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
פרנס היום
יום רביעי ה' בניסן
הרב משה יעקובוביץ שליט"א
לע"נ זקנו ר' יעקב ישראל ב"ר ברוך ז"ל
נלב"ע ה' בניסן תשכ"ד
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
פרנס היום לישיבת בין הזמנים 2
90
70 ₪
אירועים
רשת "תורת חיים" ביתר ואלעד
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א
ברוכים+ הבאים+ בשם ה+'
למעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
יום חמישי ר"ח אלול תשפ"ב
שלט ברוכים הבאים תחילת הזמן 1*3
300
150 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
פרנס היום
יום רביעי ה' בניסן
הרב משה יעקובוביץ שליט"א
לע"נ זקנו ר' יעקב ישראל ב"ר ברוך ז"ל
נלב"ע ה' בניסן תשכ"ד
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
פרנס היום לישיבת בין הזמנים
90
70 ₪
בין הזמנים
ישיבה גדולה
"הרי התורה" רכסים עילית
בראשות מורנו הרה"ג שליט"א
בס"ד אב תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לתלמידי ישיבתנו
כי בעז"ה תתקיים מסגרת
ימי מנוחה והתעלות
בימי חודש תמוז -אב הבעל"ט בקמפוס במושב מגידו
מיום ראשון ועד יום חמישי פר' ואתחנן
תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן
מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון
מתן שכרה בצידה השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
וקווי ה' יחליפ++ו כח
בברכה מרובה
רכזי הקהילה והשייגעניסטים
בלנק להודעות לימי מנוחה וגיבוש
90
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו מסגרת
ישיבת בין הזמנים
בימי חודש ניסן הבעל"ט
מיום ראשון ג' ניסן ועד יום חמישי כ"ז ניסן
לפנה"צ בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
ולר' ברוך צין 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
הגבאים
הודעה על ישיבת בין הזמנים 2
90
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת בין הזמנים
קהילת "תפילת ישרים"
בס"ד ניסן תשפ"ב
התודה והברכה
לידידנו הנכבדים תומכי תורה
שהרימו את נדבת ליבם להחזקת ישיבת בין הזמנים
ה"ה הנדיבים הנכבדים
הרב בן צין קרימר הי"ו
הרב משה דוד ויזלוב הי"ו
הרב ברוך צבי קרימצין הי"ו
הרב משה ברימצוב הי"ו
יה"ר שבזכות התרומה הנכבדה
וזכות קול התורה בין כותלי בית המדרש
יזכו לרוב שפע ונחת, ברכה והצלחה עד בלי די
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכת א' כשר'ן פריילעכן פסח
הנהלת ישיבת בין הזמנים
ברכת תודה לתורמים לישיבת בין הזמנים 2
89
70 ₪
בין הזמנים
ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו
שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"
בס"ד אב תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים לבני בית מדרשנו מסגרת
ימי מנוחה והתעלות
בימי חודש תמוז -אב הבעל"ט
במושב גמזו לטובה
מיום ראשון ועד יום חמישי פר' ואתחנן
תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן
מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון
מתן שכרה בצידה השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
וקווי ה' יחליפו כח
בברכה מרובה
הנהלת הישיבה
הודעה על ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
לוח מודעות
אירועים
כתר יתנו לך
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה,
ברגשי כבוד יקר ותפארה, הנני לשגר בזה מלא
הטנא ברכות מעומקא דליבא, לידידי ורעי היקר,
אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ויראת שמיים
ומוכתר בכל מידה נכונה, תורת חסד על לשונו
הרה"ח
ר' משה רוט שליט"א
החברותא היקר במסירות ובקביעות
ללימוד הדף מידי יום ביומו
במסגרת 'שיעורי תורה ברבים'
ואסיים בברכה שנזכה עוד רבות בשנים לשקוד יחד על במתי התורה, ונזכה לסיים מסכתות רבות עד שנגיע יחד ליום הש"ס, ותזכה לבני ברוכי חיי ארוכי ומזוני רוויחי בהרחבה, תורה וגדולה על שולחנך משולבים, ואך טוב וחסד ירדפוך כל ימי חייך אמן.
בהערכה ובהוקרה על כל ההשקעה
אברהם יקותיאל
ברכה לחברותא לסיום מסכת 2
80
79 ₪
הזמנות
בס"ד סיון תשפ"ב
קהל "רב טוב סלה"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
אחיסמך עילית
הזמ++נה של מצוה
הננו להודיע לבני הקהילה כי בעז"ה בחג השבועות - זמן מתן תורתנו הבעל"ט
תתקיים ברוב עם הדרת מלך
ובשילוב סיום ספר "מנחת חינוך"
"קידושא רבא"
סעודה חלבית חגיגית ועשירה
כמנהג ישראל תורה - "דבש וחלב תחת לשונך"
להשתתפות בהוצאות ניתן לפנות לגבאים:
זכויות "פרנס הבלינצע'ס" - כנודע סגולתו בהררי קודש
נגיל ונשיש בזאת התורה!
המצפים לבואכם
המארגנים
הודעה שבועות 10
100
79 ₪
לוח מודעות
בס"ד
מֵרְשׁוּת הָאֵל הַגָּדוֹל הַגִּבּוֹר וְהַנּוֹרָא.
וּמֵרְשׁוּת מִפָּז וּמִפְּנִינִים יְקָרָה.
וּמֵרְשׁוּת רָאשֵׁי יְשִׁיבוֹת וְאַלּוּפֵי הַתּוֹרָה.
וּמֵרְשׁוּת זְקֵנִים וּנְעָרִים יוֹשְׁבֵי שׁוּרָה
נברך בברכה מרובה את ידידינו היקר
הר"ר חיים רוזנפלד שליט"א
שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ בְּיִרְאָתוֹ הַטְּהוֹרָה.
וְהִגִּיעָנוּ לִשְׂמוֹחַ בְּשִׂמְחַת הַתּוֹרָה.
ועלה ונתעטר בכתר חתן תורה
וּבִשְׂכַר זֶה תִּזְכֶּה מֵאֵל נוֹרָא. לִרְאוֹת בָּנִים וּבְנֵי בָנִים עוֹסְקִים בַּתּוֹרָה. וּמְקַיְּמֵי מִצְוֹת בְּתוֹךְ עַם יָפָה וּבָרָה. וְתִזְכֶּה לִשְׂמֹחַ בְּשִׂמְחַת בֵּית הַבְּחִירָה. וּפָנֶיךָ לְהָאִיר בִּצְדָקָה בְּאַסְפַּקְלַרְיָא הַמְּאִירָה. כְּנִבָּא יְשַׁעְיָהוּ מָלֵא רוּחַ עֵצָה וּגְבוּרָה. שִׂמְחוּ אֶת יְרוּשָׁלַיִם וְגִילוּ בָהּ מְהֵרָה.
הגבאים בשם כל המתפללים
ברכה לחתן תורה
100
18 ₪
הודעות
ביהמ"ד "בנין חיים" דעברצא
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
הוד+עה חשובה+
הננו להודיע כי הח+ל מהשבוע
יתקיים בבית מד+רשנו
מנין נוסף
לתפילת שחרית
בבית שני
ברכות בשעה 8:00
הודו בשעה 8:10
"שיתקבל+ו תפילתנו
לר+צון לפ+++ני א+ד+ון כל"
בברכה
הגבאים
הודעה לציבור 4
50
30 ₪
הודעות
קהל "אורה ושמחה" טשערניץ
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד פורים תשפ"ב
זמני קבלת קהל
אצל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
ביום הפורים הבעל"ט
בביתו נאווה קודש
רח' הנביאים 62
ליל פורים
בין השעות 20:30-22:00
יום הפורים
בין השעות 14:00-16:00
א+ פ++ריילע+כן פ+++ורים
ועד הקהילה
הודעה על קבלת קהל בפורים 2
80
60 ₪
הודעות
בית המדרש המרכזי
"אה+בת תורה+"
בנשיאות מורנו הגר"ז נאה שליט"א
בס"ד תמוז תשפ"ב
ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים
שמחים אנו לבשר לקהל אוהבי תורה והוראה
כי לקר+את ימי בין המצרים+
ימסר שיעור הכנה מיוחד בציפייה לגאולה
למתפללי בית המדרש ותושבי השכונה
בענין חורבן גלות וגאולה
ע"י הגאון רבי שלמה בוקרסט שליט"א
רב שכונת רמת רכסים והגלילות
בהיכל בית מדרשנו רח' שערי שמועות 9
אי"ה בשעה 9 בערב בדיוק
המצפים לבואכם בברכת התורה
הגבאים
הודעה בלנק שיעור תורני 4
60
49 ₪
הודעות
ביהמ"ד "היכל זרח"
רח' השושנים 89 טבריה
בס"ד עש"ק פרשת בא תשפ"ב
ברכת++ מזל טוב+
לידידנו החשוב
חבר קהילתנו
הרב משה ברוך קופנהיים הי"ו
לרגל נישואי בתו שתחי'
למזל טוב ובשעטומ"צ
שמחת החתונה תערך ביום ג'
באולמי "ארמונות המלך" אשדוד
אוטובוס לשמחת החתונה
יצא מרחבת בית מדרשנו בשעה 21:30
בברכה
הנהלת הקהילה
ברכה לשמחה 3
80
60 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
בס"ד סיון תשפ"ב
ארגון
"דבש וחלב"
בנשיאות מורינו הגה"צ שליט"א
כי ל+קח טוב נתתי לכם+
הזמנה אישית
ההנו להודיע לקהל ידידנו היקרים
כי בעז"ה תתקיים מסיבת גיבוש והוקרה
לכבוד חג השבועות - זמן מתן תורתנו
בהשתתפות המשפיע הדגול
הרב ברוך דוד פינקוס שליט"א
רב קהילת "דברי שמואל" ביתר
הכינוס יתקיים באולמי "בית דבורה" רח' התנאים 32 ביתר
ביום ראשון ר"ח סיון תשפ"ב בשעה 20:30
שולחנות ערוכים במיני מטעמים דבש וחלב
- תכנית עשירה ומהנה מצפה למשתתפים -
בברכה
המארגנים
הזמנה לכינוס שבועות
80
65 ₪
הודעות
קהל 'עדת החסידים' חריש
בראשות מרן אדמו"ר שליט"א
בס"ד סיון תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים בבית מדרשנו סדרים עילאיים של
ג' שעות רצופות
הכנה רבת+י לשלושת ימי הגבלה+
בראשות כ"ק מורנו ורבנו שליט"א
בין השעות 10:00-13:00
ובערב בין השעות 19:00-21:00
מתן שכרה בצידה בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים
שיתקיים אי"ה ביום שני פרשת בהעלותך
ב' - ג' סיון תשפ"ב
בהיכל ביהמ"ד הגדול רח' התנאים 36
לתרומות, הנצחות והקדשת פרנסי סדרי הלימוד
ניתן לפנות להרב ישראל כהן 052-0000000
ונהיה אנחנו וצאצאנו...
כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך
בברכה מרובה
גבאי וועד שיעורי תורה קביעת עיתים
מודעה הכנה לשבועות
130
99 ₪
לוח מודעות
פרנס השבת+
פר+שת שמות+
הוקדש ע"י
ידידינו היקר מחשובי המתפ++ללים
חבר קהילתנו
הרב שלום פרידמן שליט"א
לע"נ אביו ר' משה ב"ר ישראל ז"ל
נלב"ע י"א טבת תשמ"ח
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב ברוך רפאלזון שליט"א
לע"נ זקנתו מרת שפרינצא בת פערל ע"ה
נלב"ע י"ב טבת תשס"ד
ידידינו היקר והחשוב - חבר קהילתנו
הרב שמעון ברקוביץ שליט"א
לע"נ ר' דוד בן שלמה ז"ל
נלב"ע י"ג טבת תשל"ב
זכות השבת קודש וזכויות התורה והתפילה
יעמדו לזכות הנודבים ולב"ב
להתברך בכל מילי דמיטב
פרנס השבת 2
70
50 ₪
שימור תורמים
ברכות לתורמים
בס"ד טבת תשפ"ב
וזאת ל+תעודה
ברגשי ידידות והערכה עמוקים
מלאי הערצה, נפאר ונרומם, נהדר וננצח,
נעלה ונקלס ונעטר כליל תפארת לראש ידידינו הדגול,
שמו מפארים בקהל חסידים תהילותיו מרננים שפתי צדיקים וישרים,
צדקותיו לשם ולתהילה נודעים תומך ומחזיק תורה והיכליה באהבה
הרב הגאון המפואר
רבי משה ישראלי שליט"א
נשיא מכון "שפתי חן"
כאשר זכה מע"כ שליט"א ובני משפחתו שיחיו
להנציח בפאר והדר לזכרון עולם
את היכל התורה "בית דוד" בבנין בית מדרשנו
ע"ש זקנו הרה"צ רבי דוד ב"ר ישראל זצ"ל
זכויות קולות התורה שיהדהדו בין כותלי היכל התורה
יעתירו וימליצו טוב בעדו ובעד כל הנלווים אליו,
לחיי אריכי ומזוני רוויחי, חיים של אושר ועושר,
עוז וחדווה במקומו מתוך בריות גופא ונהורא מעליא,
רוב נחת מכל יוצ"ח לטוב להם כל הימים,
שנות חיים ושלום יוסיפו לכם, אכי"ר
המאחלים ומעתירים נאמנה
קרן הבנין
מתפללי ביהמ"ד
תעודה לתורם
120
100 ₪
ברכות
בהוקרה והערכה
לידידנו ותומכנו הנכבד
הרה"ח משה וילקוביץ שליט"א
א+ כ++שר+'ן
פ++ר+יילע+כן פ+סח+
התחדשות וצמיחה בכל המובנים
ברכה והצלחה רוב נחת בנים ובני בנים
שתמיד להמשיך להרבות תורה ולהאדירה
בברכה מרובה
משה גליק
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 2
90
70 ₪
ברכות
בס"ד פסח תשפ"ב
ל++ה+ודות, להלל,
לשב+ח לפ+++אר ולר+ומ+ם...
למכובדנו היקר והנעלה
טוב עין יקר הערך, אוהב ומחזיק תורה ולומדיה
תומך ומסייע במסירות למוסדותינו
הרב אשר דוד וידרקופ שליט"א
ולנוו"ב החשובה תחי'
פ+סח כ++שר ושמ+ח
ברגשי הוקרה והערכה על פעלכם הרב
במסירות ובסבר פנים יפות
בהתפתחות ושגשוג ממלכת מוסדותינו
יהא רעווא ותזכו יחד עם ב"ב שיחיו
לחג פסח כשר ושמח על שפע אורותיו והשפעותיו ברו"ג
ובמהרה יבנה המקדש ונזכה לאכול שם מן הזבחים ומן הפסחים.
בברכה מרובה
יעקב ציון כהן
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורמים – פסח 8
110
90 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
"כי האדם עץ השדה"
( דברים כ' י"ט)
לכבוד ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות מוגשים בזה
טנא מלא פירות ברכה
למע"כ ולמשפחתו החשובה שיחיו
המתמסרים ותומכים בנאמנות ובקביעות
למען פריחת מוסדותינו הק'
יהי רצון שתתקיים בכם הברכה
פ+יר+ותיך מ+תוקים
בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות
צ+לך נ++אה
חיים טובים בבריות גופא ונהורא מעליא וכל טוב
א+מת המים עובר+ת תחתיך
שפע פרנסה טובה בהרחבת הדעת ובשלווה
שכל נ+טיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך
שלא תמוש התורה מפי זרעך וזרע זרעך עד עולם
כברכת ידידיך איתן
ישראל גנזל
מנכ"ל המוסדות
ברכה לתורם ט”ו בשבט – רקע עץ צד
100
80 ₪
ברכות
מוסדות "ברכת ציון" רעדהסליף
בנשיאות כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
מצות מצוה
שנאפו בהידור רב
והתברכו במיוחד ע"י
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
בהוקרה לידידנו התורם הדגול
הרה"ח שמעון מכלוביץ שליט"א
מאחלים בהערכה
הנהלת המוסדות
מדבקה למצות לתורם – 20*20
150
125 ₪
ברכות
בס"ד פורים תשפ"ב
שמ+חת פ+++ורים
לכבוד ידידנו הנכבד והיקר
תומך תורה בלב רחב ונפש חפיצה
תורה וגדולה מתאחדים על שולחנו
נאמן ומסור למען בנין בית מדרשנו
רבי שמשון ישראלי שליט"א
נודב "אוצר הספרים" בבית מדרשנו
בימי שמחה ואורה
מתמלא הלב ברגשי הודיה והערכה+
למחזיקי ובוני היכלי התורה והתפילה
שותפים ברבבות הזכויות באה+בה
והננו לאחל+ לכם ולמשפחתכם הכבודה
שתזכו תמיד לשוש ולשמוח מתוך שמחה ודיצה
הרחבת הדעת, אושר ועושר, ורוב תענוג ונחת מכל יוצ"ח
בהזדמנות זו, נודה לכם ולב"ב מקרב לב
על עזרתכם ברוח איתנה ונדיבה לימין הקהילה
בנדבתכם, נמשיך בס"ד את תנופת ההתרחבות האדירה
לכבוד השי"ת ולתפארת הקהילה והעיר כולה
תפילתנו ביום גדול ומסוגל זה
שתזכו להמשיך תמיד בצדקותיכם הרבים
מתוך בריאות וכוחות דשנים ורעננים,
להמשיך לכונן בנפש חפיצה וביד תומכת ומסייעת
את מוסדות התורה והחסד בכל רחבי הארץ
בהוקרה ובהערכה רבה המברכים נאמנה
ועד הקהילה
קרן הבנין
ברכה יוקרתית לתורם – פורים לרוחב
150
120 ₪
ברכות
בס"ד ט"ו בשבט תשפ"ב
אילן במה+ אברכך
טנא פירות ביכורים ורננים נשגר
בהכרת הטוב מיוחדת לידידנו היקר והנפלא
לבו לב זהב, המחזיק בנאמנות בעץ החיים
הנושא רווחים של פירות מתוקים ונאים
ואוגר זכויות תמידים לעד ולנצחים
ה"ה, הנדיב הנעלה
הרב מאיר כהן הי"ו
ומשפחתו החשובה שתחי' העומדת לימינו
עמידתכם האיתנה, הקבועה והנכבדה
להקמת מוסדותינו הק' נוסכת בנו
כח ותעצומות לנטוע עוד ועוד אילנות
פורחים ומלבלבים בכרם בית ה' !
"ויתן לכם האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ..."
בשכר זאת תזכו לרוות מבניכם רוב תענוג ונחת
לפירות טובים ומוצלחים בתורה ובעבודת ה'
באושר ושפע ברוח ובגשם כברכת ה'
המברכים בלב מלא תודה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לט”ו בשבט – גוטע פירות
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ותומכיה
מאושר
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' שרה שיקופיצקי תחי'
העומדת לימין בעלה הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
ברכה לשבועות לנשות תורמים
100
80 ₪
ברכות
יין מ++לכות
לשמחת פ++ורים
מוגש כתשורה ואות הוקרה
לתומך וידיד נאמן לקהילתנו
בברכת "לחיים"
ופ+++ורים שמ+ח
מוקירך
ישראל אביב
ב/הנהלת הקהילה
מדבקה ליין לפורים 2
90
70 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
כי ח+ג ה' ל+נו
שמחים אנו להודיע
לכל קהלא קדישא הדין
האורחים היקרים מארה"ק ומחו"ל
הבאים להסתופף בזמן מתן תורתנו
בציל+א דמהימנותא בראשות הוד עט"ר+
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
כי יתקיים אי"ה לכבוד יו"ט שבועות
ולכבוד יום שמחת ליבו -אשר בחר בנו מכל העמים
ונתן באהבה+ את תורתו לעם סגולת+ו
"קיד+ושא רבא"
מילכיגע טיש פשעטיל - כמנהג ישראל תורה
לגדולי ומחזיקי תומכי מוסדותינו הק'
אשר יסיבו עם המלך במסיבו
ע"י שולחנות ערוכים כדת היום
ולאות הוקרה למחזיקי עץ החיים באהבה רבה

הקידושא רבא יתקיים בביתו נאווה קודש
רח' רבינס הויף 23, קומה 2, הכניסה למוזמנים בלבד
בברכת התורה א לעכטיגן יו"ט
בית כ"ק אד"ש - הנהלת המוסדות
הודעה שבועות
100
89 ₪
"לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק • "לא היה עוד כזה אתר יפה ומתוחכם כמו זה, אהבתי מאוד שהכל אוטומטי ומיידי, הכל ברור וקל. מגיע לכם שאפו אדיר, אהבתי ממש..." פ. ש. ביתר • "נהניתי מאוד מהשירות המהיר, זה חסך לי זמן יקר ושעות של תחנונים לחברים ובני משפחה, כל הכבוד על הרעיון..." ח.צ. ירושלים • "מקסים מקסים! המגוון המרהיב והתוכן מושקע ומותאם אישי, פתרון חכם ורעיון מדהים, שעזר לי בלחץ של ערב החג לצרף למתנה לכלה, כה לחי!" א. ל. אשדוד • "וואו מהמם, רעיון ענק! זה סופר שימושי, מאוד ידידותי ופשוט לשימוש, כל הכבוד על היוזמה המוצלחת..." ש. ג. אלעד • "היה לי חסכון רציני בזמן, בכסף, באנרגיות, איפה הייתם עד היום 🙂 ...." פ. א. בני ברק
אירועים
אירועים
בית המדרש
"ה+יכל אבר+הם"
בית שמש
ברגשי ידידות ואחווה
הננו להזמין את חברי הקהילה
משתתפי השיעורים
ומתפללי בית הכנסת
לשוש בשמחת גומרה של תורה
ולהשתתף במעמד
סיום מסכת ראש השנה
שסיימו חברי השיעור במסגרת "הדף היומי"
ע"י המג"ש
הרב יואל שיינברגר שליט"א
שיתקיים בעזה"י
ביום שלישי פרשת לך לך
באולמי "שמחת התורה"
בשעה 6:45 בערב
סעודה מפוארת שולחנות ערוכים כיד המלך
משא מרכזי מפי נואם הכבוד:
הרב זרח רוזנטל שליט"א
ראש ישיבת "זרח בשדה"
המצפים לבואכם לשמחת התורה
חברי השיעור - הגבאים
הזמנה לסיום מסכת 2
120
40 ₪
אירועים
משתה ושמחה
מלכות משפחת כהנוביץ
פורים תשפ"ב
שלט לפורים 2
180
150 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
השבת+ נועם ה+נשמות
שמחים+ אנו לבשר לקהל עדתנו
כי אי"ה ייערך לבני החבורה
"שבת התאחדות" מרוממת ועילאית ברשפי אש
בראשות מורה דרכנו וסולל נתיבותינו
מלהיב את ליבן של ישראל לתורה יראת שמים וחסידות
כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
"שבת ה+התאחד+ות"
תתקיים אי"ה בשבת אחים גם יחד
בשבת קודש פרשת אמור - אייר תשפ"ב
באתרא קדישא מירון בצילא דרשב"י
ההרשמה בסך 120 ש"ח
אצל המארגנים עד ליום שלישי בערב
הרב ניסים קולקשן הי"ו 058-22222222
הרב זאנויל שטראוס הי"ו 050-2222222
המברכים בברכת שפע רב בכל העולמות ומשבת זו
יושפע עלינו כל טוב ברוחניות ובגשמיות ברוב הצלחה וכט"ס
הוועדה המכינה - איגוד בני החבורות
שבת התאחדות מירון לרוחב
150
120 ₪
אירועים
בית המדרש
ה+יכל חיים+
בני ברק
ברוכים הבאים בשם ה+' לחגיגת
הכנסת ספר תורה
שנכתב לטובת ולע"נ עטרת ראשנו
הר+ה"צ עט"ר רבי יצחק סגל זצוקלל"ה+
ערב חג השבועות זמן מתן תורתנו תשפ"ב
שלט להכנסת ספר תורה
300
150 ₪
אירועים
מתנה לע"נ רבי ישעי' ב"ר משה
בית המדרש "חסדים טובים" עפולה עילית
בנשיאות מורנו הרב אב"דשליט"א
מתנה להילולא רבי ישעי’ ב”ר משה – 3 מטר על 1
50 ₪
אירועים
בס"ד
ברוכים הבאים למעמד האדיר
ה+קבל+ת פני ר+בו
למורינו ורבינו מרא דאתרא הגר"פ מורגנזין שליט"א
יום ב' - ב' דחול המועד פסח
שלט למעמד הקבלת פני רבו – פסח 1*3
180
150 ₪
אירוסים
בס"ד חשון תשפ"ב
אודה ה' מאוד בפי ובתוך רבים אהללנו,
מתוך שמחה ובהודאה לקל עליון גומל חסדים
הננו להזמינכם+ ברגשי אחווה
לשמוח עמנו לברך ולהלל+
בסע+ודת הודא+ה
בשבח והודאה על כל הניסים
והחסדים הגדולים שעשה ה' עמנו!
בשילוב מסיבת סיום מסכת יבמות
ע"י חבורת בני השיעור
שתיערך אי"ה ביום שלישי פר' דברים כ' אב
בביתנו רח' אורעד 75 דימונה
בשעה 8.00 בערב
נשמח לראותכם
מנחם אליעזר שטיוול ומשפ'
קרית הרצוג
הזמנה לסעודת הודאה
120
89 ₪
ברכות
בס"ד תמוז תשפ"ב
שיר ושב+חה
ברגשי שמחה והכרת הטוב
מתכבדים אנו לברך ולהעריך את
ידידנו המרומם, חביב ומקושר לרבותינו הקדושים,
רב חסד בחן ובמאור פנים, אביר העסקנים
מסור ונאמן בכל נפשו ליבו ומאודו
להקמת בניני מוסדותינו הק' מאז ומקדם ברוח כבירה
המפואר במעשיו הנאצלים לצדקה ולחסד,
איש אמונות יקר לבב, כתר שם טוב
הנגיד החסיד המפואר
מ+כובדנו הנע+לה רבי
בערל פ+++ועטלכעף
שליט"א
מגדולי נאמני ותומכי רשת מוסדותינו
לרגל השמחה השרויה במעונכם בנישואי בנכם היקר
המשובח והמעוטר בתוי"ש ובמידות טובות ונעימות
החתן אברהם זרח נח ני"ו
עב"ג הכלה בת ידידנו החשוב
הרב שמואל כהן שליט"א
ברכותינו ותפילתנו
בזכות פעולותיכם הכבירים
להקמת עולמות מאירים
תזכו לרוות מבית זה ומכל יוצ"ח
רוב תענוג ונחת לתפארת המשפחה,
ולהמשיך במעשיכם המבורכים
לחסד חינוך וחסידות בבריות גופא
ושפע ברכה והצלחה. אכי"ר.
בברכה ברוב רגשי תודה
משה לוי
ב/הנהלת המוסדות
ברכה לחתונה כינור צד
120
89 ₪
אירועים
רשת "תורת חיים" ביתר ואלעד
בנשיאות ראש הישיבה שליט"א
ברוכים+ הבאים+ בשם ה+'
למעמד פתיחת ישיבת בין הזמנים
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
יום חמישי ר"ח אלול תשפ"ב
שלט ברוכים הבאים תחילת הזמן 1*3
300
150 ₪
אירועים
מוסדות+ "וישישו בשמחה" בית+ שמש
בראשות מורנו ורבנו שליט"א
מקדמים אנו ברגשי תודה ושמחה את משתתפי
שמח+ת ה"שבע ברכות+" ומסיבת הוקרה
לכבוד השמחה בבית מכובדנו הנה"ח משה ויסבלום שליט"א
מגדולי פרנסי מוסדותינו וידיד נאמן לבית חיינו
לרגל שמחת נישואי בתו הכלה שתחי' עב"ג בת הרה"ח ששון רוטלוי שליט"א
ויזכו לבנות בית נאמן בישראל דורות ישרים ושמחים לבנין עדי עד
שלט לשבע ברכות מפואר 1*3
150 ₪
מחלקת מוסדות
מחלקת מוסדות
מרשות מרומם על כל ברכה ותהלה,
בכן לעטר כליל הוד מרבה המשרה,
לאחד המיוחדים מתוך החבורה.
משכים ומעריב לבית התלמוד באהבה ברורה.
כאשר נשאו לבו ונדבה רוחו להתעוררה,
בצל גדולים וגאונים עמד לבררה,
על לימודיו בגמרא ובסברא.
קילסוהו ועטרוהו בנזר תפארה
הבה"ח ישראל כהן ני"ו
שזכה לסיים ולשנן בהתמדה עצומה
חלק נכבד ממסכת "בבא בתרא"
ועמד עליהם בכור המבחן בהצטיינות נפלאה במסגרת
ארגון "כנגד כולם" - בחזרת לימודי הישיבה בשנת תשפ"ב
ובשכר זה תזכה מאל נורא,
לישב בבית ה' לאורך ימים ובחוקתיה להתאשרה,
טוב וחסד ירדפוך ופניך יאירו באספקלריה מאירה.
לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה.
ומקיימי מצוות בתוך עם יפה וברה.
ולשמוח מהרה בשמחת בית הבחירה
בברכת התורה
ברוב שמחה
הרב שמואל קליין שליט"א
הרב הבוחן
הרב ברוך גרוס שליט"א
ראש הישיבה
תעודה לתלמיד 6
100
80 ₪
ברכות והוקרה
בס"ד חנוכה תשפ"ב
"וקבעו ימי חנוכה... להודות ולהלל"
להאי גברא יקירא, אמן הנפש והחינוך, דעתו יפה ומאירה,
מסור לבנין הרוחני של כל תלמיד באופן נפלא, המחנך החשוב
הרב משה קלאפאולץ שליט"א
מחנך כתה ו' בתלמוד תורה
בימים קדושים בהם נעשו ניסים לאבותינו
והמסוגלים להתגלות אור התורה
ניייחל להשי"ת שנזכה גם אנו
לניסים ונפלאות כבימים ההם בזמן הזה
ובזמני ההלל וההודיה נביע אף אנו "מזמור שיר"
לבורא ומנהיג העולם שברוב רחמיו וחסדיו
זיכה אותנו בך ובמסירותך
אל מול פני המנורה יאירו הנרות
זכית להיות הנר המאיר, בסיס המנורה לחינוך ילדי החמד
זכית והנך נושא בעול חינוך ילדי תשב"ר ברוח ישראל סבא
עד שתהא השלהבת עולה מאליה
בעבודת הקודש הנך משקיע, משפיע, עמל, מטיב ומתקן
עד שכל תלמיד פורח ועולה, מאיר ומקרין
למהדרין מן המהדרין - מצוותה בשמן זית זך
ואת עמלנו אלו הבנים - ובזכות עמלך יצאו השמנים
תולדותיהם של הזיתים - משובחים ומעולים
בדרך התורה מאירים ואת כרם בית ישראל מפארים
תפילותינו שיקוים בכם ובבניכם ובתלמידכם כבניכם
"ויהיו זרעי וזרע זרעי תלמידי חכמים וחסידים
אהובים למעלה ונחמדים למטה
ותחזיק את לבבם לתורה ולעבודה"
מברך מכל הלב
משה יוסף בירנבוים
מנהל התלמוד תורה
ברכה למחנך חנוכה 3
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
עץ ח+יים ה+יא
למחזיקים בה
וענתה השירה הזאת
לידידנו הדגול מרבבה
שותף נצח בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
הנדיב המפואר - מגדולי תומכי מוסדותינו
הרב שלום צולמן שליט"א
ומשפחתו המסורה אשת החיל שתחי'
בפרוס זמן מתן תורתנו חובה נעימה לנו
להביע תודתנו הכנה בשיר ורננות
על שותפות מלבבת רבת זכויות
בסיוע איתן לצמיחת היכלי המוסדות
בהם מתחנכים אלפי תלמידים ותלמידות
מקיימי עולם ההוגים בחיי נצח ותורת אבות
בכל יום הנכם זוכים לאגור קניני עד ואוצרות נצח
בזכותם מכריזים בעוז בכל יום "נעשה ונשמע"
וקול התורה נשמע ברמה ע"י מנחילי ומקבלי התורה באהבה

נותן התורה ימלא לטובה כל משאלות לבכם
בנים ובני בנים בתורה ומצוות עוסקים
נחת בריאות ושמחה כל הימים!
בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת המוסדות
ברכה לשבועות לתורמים 4
100
80 ₪
ברכות והוקרה
תשרי תשפ"ב
לבנימין אמר ידיד ה'
ברגשי הוקרה ורחשי הערכה, הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו, אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה, ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, האברך החשוב והדגול, זך הרעיון וברוך הכשרון, עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע, הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים למען ייסוד ופיתוח קהילתנו הק' למהמסד עד הטפחות, ועד עתה ידו נטויה לבסס ולפתח כראוי וכיאות לכבוד שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, דואג ומתמסר להמשך שגשוגנו ופריחתנו, לרווחת ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, ה"ה
הרב בנימין דייטש שליט"א
מגדולי בוני הבית
לרגל הולדת הבת במזל טוב
עתירתנו וברכותינו צרופה בזה מעומק הלב, שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד יזכה הוא ובני ביתו לרוות ממנה ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה, ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ולברכה, ויזכה להמשיך במעשיו ופעולותיו הברוכים לתפארת קהילתנו הק' מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה, ואך טוב וחסד ירדפנו כל ימי חייו, עדי נזכה לשמחה הגדולה בביאת גואל צדק, אמן.
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
חברי הוועד
חברי הביהמ"ד
גם אני מצטרף
הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב לעסקן בקהילה
100
75 ₪
ברכות לעסקנים ועובדים
לאחד המיוחד מראשי קהילתנו
הנושא בעול הקהילה ומוסדותיה
בנאמנות ובמסירות מרובה
הרב
ברוך דווידוב
שליט"א
על מסירותו רבת השנים
למען הרמת קרן התורה בקהילתנו,
על אשר מתייגע יום ולילה ללא ליאות
לביסוס הקהילה והרחבת מוסדותיה,
ומסייע במאור פנים לכל חבריה.
יהא רעוא שבזכות התמסרותכם לתורה ולומדיה,
תהיה תורתכם מתברכת, ותראו ברכה בכל מעשי ידיכם,
והצלחה בגידול צאצאיכם לתורה וליראת שמים.
בהוקרה ובהערכה מרובה
רב הקהילה
בני הקהילה
תעודה לעסקן
100
80 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
ותומכיה+
מאושר+
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב נחמן גרוס שליט"א
פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה איגרת הר סיני
100
89 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
נשים במאי קזכיין
לאשת החיל עטרת בעלה
שותפת נצח בהיכלות התורה והחינוך
רבת זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה
הגב' שרה שיקופיצקי תחי'
העומדת לימין בעלה
הנדיב שלום זונדל שליט"א
מסורת היא בידנו
לקראת זמן מתן תורתנו
להביע הערכתנו והוקרתנו
על עומדכם לימין מפעלותינו
ובעזרתכם - - -

צומחים שתילי חמד לתפארת
וודאי שזכות זאת תהי לראשכם עטרת

ברכותינו, שתורה וגדולה יתאגדו על שולחנם יחד
חלקכם וצדקתכם היא, עומדת לעד

בברכת התורה מלאי כבוד והערכה
הנהלת מוסדות "בני אפרים"
בראשות הרב מברצלונה שליט"א
ברכה לשבועות סל פרחים
100
50 ₪
ברכות
בס"ד סיון תשפ"ב
חזו בני חביבי
ברון שיר ושבח נשגר זר ברכות
לשותף קבע בהיכלות התורה והחינוך
רב זכויות ופעלים בחן ובמאור פנים
ה"ה הנדיב כתר שם טוב
הרב זבולון כהנוביץ שליט"א
פרנס ישיבתנו הקדושה ברוח נדיבה
בהגיע יום מתן תורה
ובעת קרבנו לקראת יום הדין לתורה
בו גם תיקבע ההשפעה שתינתן בה
למחזיקיה ומנחיליה באהבה ובחיבה
לצעירי הצאן בחירי עם סגולה

ברכה נאמנה נביעה
כי יזכה להמשיך להיות נמנה
על משפיעי אוצרותיה במידה מרובה
בחדווה עילאה תורה וגדולה
נחת והצלחה ברוב אושר ושמחה
אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד
בברכת התורה
הנהלת מוסדות "אהבת תורה"
ברכה כתר
100
80 ₪
בין הזמנים
ישיבת
"נוף התורה" צפת ת"ו
שע"י קהילת "המתמידים השקדנים"
בס"ד אב תשפ"ב
הננו שמחים להודיע לחברי קהילתנו
כי בעז"ה תתקיים לבני בית מדרשנו מסגרת
ימי מנוחה והתעלות
בימי חודש תמוז -אב הבעל"ט
במושב גמזו לטובה
מיום ראשון ועד יום חמישי פר' ואתחנן
תוכניות עשירות - פאנלים עתירי תוכן
מרצים נודעים ומסלולי הליכה באזון הצפון
מתן שכרה בצידה השתתפות בסך 8 ש"ח לשעה למשתתפים רשומים
שיהיו נוכחים בסדרים מלאים לפנה"צ ובערב לפחות ב10 ימים
להרשמה ניתן לפנות
לר' משה ויזל הי"ו 052-0000000
לתרומות, הנצחות ופרנס היום ניתן לפנות
להרב ישראל כהן 052-0000000
וקווי ה' יחליפו כח
בברכה מרובה
הנהלת הישיבה
הודעה על ימי מנוחה / גיבוש
90
70 ₪
ברכות והוקרה
כסלו תשפ"ב
ישמ+ח+ מ+שה
ב+מתנ+ת+ חל+קו
ברגשי הוקרה ורחשי הערכה,
הננו להביע בזה את מיטב ברכותינו ותודותינו,
אל מעלת כבוד ידידנו הנכבד והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה, זך הרעיון וברוך הכשרון,
עוסק בצרכי ציבור באמונה ובמסירות שאין לה אח וריע,
הוא הגבר הקים עול ועשה לילות כימים לייסוד ופיתוח קהילתנו הק',
ועד עתה ידו נטויה לבסס כראוי וכיאות לכבוד שמים להעמיד בית ה' ולהגדיל תורה ולהאדירה; במסירות נפש עצומה, בעוז בגאון ובתעצומות, דואג ומתמסר להמשך שגשוגנו ופריחתנו, לרווחת ולשמחת לב כל אנשי שלומנו וקהילתנו, ה"ה
הרב משה דייטש שליט"א
מגדולי עסקני הקהילה
לרגל אירוסי הבת במזל טוב
עב"ג החתן נח לוי נ"י
ברכותינו צרופה בזה מעומק הלב,
שבזכות כל מעשי הצדקה והחסד
יזכה הוא ובני ביתו לרוות מבית זה
ומכל יוצ"ח רוב תענוג ונחת דקדושה,
ויזכה להמשיך בפעולותיו הברוכים
לתפארת קהילתנו הק' באושר והצלחה
בורא עולם בקנין השלם זה הבנין
מתוך אושר ועושר וכל טוב סלה,
ואך טוב וחסד ירדפנו כל הימים, אמן
המברכים מעומק הלב
בקהילת הרמ"א - בית שמש
ג"א מצטרף הרב חיים לוי - רב הקהילה
ברכת מזל טוב איחולים 2
120
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ג++ד+ול ליהודים
ורצ+++וי לא+ח+יו
מלא רגשי תודה והוקרה, באנו בזאת לבטא המיית ליבנו,
אשר לא נוכל לשערם ולתארם לעולמים, אף אילו פינו היה מלא שירה כים,
לא נוכל במילים להגותם, ובשפתיים לבטאם, בזכותך נמשכים חיי עולם התורה
מוה"ר יעקב משה כהן שליט"א
נציג ציבור החרדים לדבר ה' במועצת העיר
על זאת נודה על אשר היית בס"ד עמנו, בכלת ובכל שלב בבנין מוסדותינו,
לך ולמשפחתך החשובה תודתנו, על כל הטובות אשר בס"ד גמלת אתנו,
ברכת פורים שמח נצרף בזה, ומשלוח מנות לגודל ההוקרה
הוא+ יברך א+תכם, כא+שר דיבר
נחת מצאצאיכם, מתוך הרחבת דעתכם,
בבריות גופא ונפשא, ונהורא מעליא,
תשרה באסמיכם ברכה, ויבוא גואל במהרה
וכאז כן עתה, ליהודים יהיו אורה ושמחה וששון ויקר
בהכרת הטוב
קהילת "צהלה ושמחה"
ברכה לעסקן – פורים
109
90 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
לע+שות אותם ימ+י משתה ושמחה+
משלוח מנות לגננת היקרה והמסורה
הגברת יפה ברגר תחי'
שכל יום מקבלת את הילדים בשמחה
פעם בשנה יש לנו הזדמנות
לומר תודה על המסירות והסבלנות
על הקניית ערכים ומדות
ועל פעילויות מאתגרות
אנו מאחלים בשמנו ובשם כל ההורים
הרבה נחת מהילדים והצאצאים
בריאות והצלחה בכל המעשים.
בברכת פ+++ורים שמ+ח
משפחת ויזל
ההורים של חני
ברכה לגננת – פורים
101
80 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
ע+ליה+ם
וע+ל+ זרע+ם
מקרב לב אנו מברכים, לסבינו היקר באנשים,
במעשיו דוגמה לרבים, אינו מדלג על הימים,
ביגיעה כסדרם תמידים, לקנותה בכל מיני קניינים,
מרבה לה' חיילים, מרבה מצוות בהידורים,
יראת שמים על פניו ניכרים, אינו מבטל רגעים,
וכל רגע מרבה פעלים
ראש משפחתנו ומורה דרכינו
הרב שמואל אליהו כהן הי"ו
באחווה נגיש משלוח מנות,
ובזאת נברככם באריכות ימים ושנים,
עושר וכבוד ואורך ימים, ותזכו לנחותנו עוד רבות בשנים,
זכות אבות תזכור לבנים ולדורות הבאים, בבריאות איתנה עד מאה ועשרים, יוסיפו לכם שנות חיים, ונתבשר מהרה בגאולת עולמים.
מאחלים באהבה:
הנכדים לבית משפחת ויזל
ברכת פורים לסבא
90
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד שבט תשפ"ב
לשרי היקרה!!!
מזל טוב! ליום היותך בת מצוה
בו את זוכה לשאת עול מצוות בגאווה
יעזור ה' ותזכי לשאת בעול
לקיים לעשות ולא לחדול
לעבוד את ה' באמת ובאהבה
לדעת את גודל הזכות והחובה
ישלח לך ה' מאוצרו הטוב
סייעתא דשמיא והצלחה לרוב
שתזכי לגדול מאוד צדיקה
ותמשיכי להיות כזו מתוקה
ירוו הורייך המון המון נחת
ממך בתם המקסימה והמוצלחת
שיהיו לך אושר ושמחה כל הימים
מזל טוב עד מאה ועשרים!
מאחלים באהבה
הדודות
ברכה לבת מצוה 2
70
50 ₪
אירועים
שיע+ור ד+ף היומי
ב+יהמ"ד ה+יכל דוד+
ביתר
כי "ה+וא"
לנו עוז ואורה+
בגילה ברינה ובשמחה של מצוה, ברגשי כבוד יקר ותפארה, הננו לשגר בזאת את מלא טנא ברכותינו ואיחולינו מעומקא דליבא, קדם מעלת המגיד שיעור היקר, אוצר כלי חמדה, מלא וגדוש בתורה ובחסידות ומוכתר בכל מידה נכונה, מרביץ תורה זה רבות בשנים כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק
המג"ש הגאון החסיד
רבי משה יונה ליבוביץ שליט"א
לרגל שמחת התורה בסיום מסכת ראש השנה
במסגרת שיעורו בביהמ"ד "שיננא"
יהא רעוא מן שמיא שיזכה עוד רבות בשנים ללמוד וללמד, להרוות הצמאים לדבר ה' ממעיינה של תורה, לשקוד על במתי התורה ולצלול במרחביה מתוך הרחבת הדעת ושלוות הנפש, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, אכי"ר.
מעריכים ומוקירים
חברי השיעור
ברכה למג”ש לסיום מסכת 2
80
40 ₪
אירועים
מזל טוב
שמחת
שבת האויפריף
של החתן היקר
והמופלג בתוי"ש
שמעון גרין נ"י
בסימן טוב ובמזל טוב
ובשעטומ"צ
בביהמ"ד הגדול
בעיה"ק צפת תובב"א
שב"ק פר' נח
אלול תשפ"ב
פקאלע לשבת אופריף 4
80
59 ₪
ברכות
טנא מל+א ברכות
לנדיב הנכבד ברוך הכישרונות ורב התהילות
כל אשר עושה ה' מצליח בידו, אהוב ונערץ בפי כל
עומד לימיננו בחן ובמאור פנים
הרב פנחס קלמנוביץ שליט"א
ומשפחתו החשובה
לרגל יום שמחת ליבכם
בנישואי בנכם בשעטומ"צ
יהי רצון קדם אבוהון די בשמיא
שתזכו תמיד לשמחות באהליכם
באושר ועושר ובריאות איתנה
רוב נחת מבנים ובני בנים וכל טוב סלה
מברכים מכל הלב
בהערכה רבה
ישראל ויזל
בשם הנהלת המוסדות
ברכה לרגל חתונה
100
70 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
לידידי היקר
נעים הליכות ומעלות טוב עין ויקר הלב
הרב חיים פרוליך שיחי'
לקראת חג הסוכות זמן שמחתנו הבעל"ט
הנני לאחל לך מעומק ליבי
"מועדים לשמחה"
המאחל ברגשי הערכה
ובברכת א פריילכען יו"ט
זלמן בלעטל
איחול חג סוכות חסידי – לידיד
120
100 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד אדר תשפ"ב
ומ+של+++וח+ מנ++ות
א+יש ל+רעה+ו
א פרייל+עכען פורים !
און א לעכטיגען תמיד!
מאחלים
משפחת ישראל הירש
טבריה
ברכת פורים לידיד
80
60 ₪
ברכות ואיחולים פרטיים
בס"ד פורים תשפ"ב
כולל הוראה "שערי אורה"
בראשות מורינו הגרי"צ כהן שליט"א
ברכת הפורים
בימי הפורים האלה, שמאהבה הדר קיבלוה
רווח והצלה והשפעות טובות, ללא שיעור וערך
אם על המלך טוב, ישפיע על ראש הכולל הדגול
הגאון רבי יעקב צבי כהן שליט"א
במלאות הימים האלה - ימי הפורים
נבוא אל המלך, לפני בעל הרצון והרחמים
וייכתב בספר דברי הימים, כל שאלתכם יינתן לכם היום:
פרנסה, בני ברוכי חיי אריכי, בהרחבת הדעת והנפש
יקר יתנו בכלי מלא, למשפחתו היקרה, המוסרת נפשה
זו העת לבקש ולהתחנן,
על פדות נפשנו, על הגאולה כאותם הימים
אבינו מלכנו יפתח שערי רחמים, ויתקבלו תפילתנו לרצון
יאריך ה' שנותיכם בנעימים, דשנים ורעננים, יש שכר
לפעולתכם, ימים אלו מסוגלים ונענים, ויקוים כל אשר יבוקש:
סיום אגרת הפורים הזאת,
בהודאה שבח ושירה, לקל אשר עולם ברא שזכינו לראש כולל יקר שבחבורה, מנהיג הכולל ביד רמה,
בברכת מרובה ובהערכה רבה
חברי הכולל
ברכה לראש כולל – פורים
110
90 ₪

ברגעים אלו מכינים בשבילכם את מיטב הברכות והאיחולים לכל זמן ועט.
הרשמו ותקבלו עדכון למייל לפני כולם על כל מה שחדש.